ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูอุตตรการบดี (เกษมสันต์ เขมเสฏฺโฐ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลเจติยภาณี (มนูญ มนุญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูปฐมพิทยาภรณ์ (สมพงษ์ ภทฺทาจาโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมธีราภรณ์ (ธีรชัย ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณธรรมมงคล (สมจิตร์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระพังโหม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดบางพระ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสิกขกิจ (พลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยธรรมานุกูล (วันชัย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดปรีดาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนาเจติยคุณ (วิทาง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูนิมิตกัลยาณวัตร
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
ทผจล.ชอ.
  พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
เจ้าอาวาสวัดละมุด
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
เจ้าคณะตำบลบางกระเบา
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมสาธุวัฒน์ (คณิศร ฐิตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)
เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
เจ้าอาวาสวัดท่าพูด
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรคามภินันท์ (จอม พลเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสิฐธรรมนันท์ (อิทธิพัทธ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์เจติยาคม (สหัส ปิยวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พเยาว์ เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดสุขวัฒนาราม
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี ครุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางช้าง
เจ้าอาวาสวัดจินดาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณกิจวิบูล (สุรพล สุรพโล)
เจ้าอาวาสวัดบางภาษี
จต.ชท.
  พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมสรคุณ (พรประสิทธิ์ ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลท่าพระยา
เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลห้วยด้วน
เจ้าอาวาสวัดห้วยพระ
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ (สมชาย วรมุนี)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม
จร.ชอ.
  พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลสามง่าม
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิถีธรรมประวรรต (พิเชษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุจิตพิพัฒน์ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดกงลาด
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์สุตกิจ (ประดับ ฐิตเมโธ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางแขม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร (นิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดสาลวัน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสีลสุทธิคุณ (สะอาด ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดทัพยายท้าว
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลประภาส (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดนครชื่นชุ่ม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตอมรพิสัย (ดุสิต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพระอมรพิสัย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประภัสร์มโนธรรม (ธงทิพย์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ดอนทราย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหม่ดอนทราย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณจิตรการ (ชาลี )
เจ้าอาวาสวัดเกษมสุริยัมนาจ
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิมลชัยสิทธิ (ล้อม ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไผ่รื่นรมย์
จร.ชท.(๒๕๒๖)
  พระครูปฐมสิริคุณ (ทัน มนฺตชาโต)
เจ้าคณะตำบลบางปลา
เจ้าอาวาสวัดดอนยอ
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมสิทธิชัย (สิทธิชัย อคฺคเตโช)
เจ้าอาวาสวัดสุขวราราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมเมธาภรณ์ (วิศิษฎ์ วิสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมธรรมโชติ (กอบกุล โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดอนสามสิบ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย ฐานิสฺสโร)
รองเจ้าคณะตำบลบางภาษี
เจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตรา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ (สีรมณ์ เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรวิทยคุณ (โสภณวิชญ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดห้วยผักชี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทธรรมสุนทร (สุนทร โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส (สายันต์ โฆสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปฐมวรดิตถ์ (ณัฐพงษ์ อุปสนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมศุภกิตติ์ (บุญเกียรติ จิตสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมมงคลรัตน์ (แหวน ฐานธโร)
เจ้าอาวาสวัดลาดสะแก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมปัญญาคุณ (ปัญญา สิริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดศาลาตึก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมวิบูลกิจ (ไพบูลย์ กตปุโญ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะโก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมญาณวัฒน์ (ชัยวัฒน์ ญาโณภาโส)
เจ้าอาวาสวัดศรีวิสารวาจา
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ (ศิลา ธมฺมธีโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปฐมวรญาณ (คง ญาณวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
เจ้าอาวาสวัดดอนพุทรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมถิรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมมานสุนทร (สมพงษ์ ปิยธโร)
เจ้าอาวาสวัดตะโกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร สุมโน)
เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
เจ้าอาวาสวัดทะเลบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทเขมคุณ (เกษม )
เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรบุญญารักษ์
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉะอ้อน )
เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
เจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
เจ้าอาวาสวัดบางเลน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก นาโถ)
เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ )
เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานสังฆการ (อารมณ์ สารโท)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ภิรมย์วราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมานันท์
เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดลำเหย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต สนฺตกาโย)
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบางแขม
เจ้าอาวาสวัดวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลดอนข่อย
เจ้าอาวาสวัดสระพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ฐิตสาโร)
เจ้าคณะตำบลบางภาษี
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลศาลายา
เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตกิจจานุกูล (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ (ธีระ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอสามพราน
เจ้าอาวาสวัดหอมเกร็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสีลากร (ไพทูรย์ เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์ กิตฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลกระตีบ
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลกิตติวรรณ (ศรีวรรณ )
เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรสาธุวัตร (สำรวย สํวโร)
เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
เจ้าอาวาสวัดไทยาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
เจ้าคณะตำบลพระประโทน
เจ้าอาวาสวัดไร่เกาะต้นสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมจินดากร (สายชล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง )
รองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมญาณวิชัย (วารินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูทักษิณานุกิจ (พิทยา ปริญญาโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
จอ.ชพ. (๒๕๕๗)
   พระครูสิทธิวรวัฒน์ (ประสิทธิ์ สิทฺธิวโร)
เจ้าคณะอำเภอบางเลน (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุธีจริยาภรณ์ (ชลธิชา ปทีโป ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโกศลธรรมวิบูล (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูภาวนาโสภิต (นิพนธ์ ธมฺมทีโป)
เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัย
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูปัญญาถาวรวงศ์ (ปัญญา ปญฺญาทีโป)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรคลองโยง
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร ปญฺญาวุฑฺโฒ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook