ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดชลบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง
เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธาจาร (เฉลียว อุปจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด กนฺตจาโร)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
จอ.ชท.
  พระครูภาวนาประชานาถ (ณัฐพล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีสิทธิวิมล (ธงชัย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อยู่สงัด
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธรรมวิทูร (ไพฑูรย์ จารุธมฺโม ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
เจ้าอาวาสวัดมโนรม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูญาณประยุต (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทสุตธรรม (อุดม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดกลาง
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพนัสบุรารักษ์ (บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน
รจอ.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ (สุภณ จนฺทสีโล)
เจ้าคณะตำบลพานทอง
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
รองเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิลาศวรกิจ (ไชยเยศ ถาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง
เจ้าอาวาสวัดหนองยายบู่
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสีลสาราธิคุณ (ชะออม อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจพิมล (ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาทำ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลนามะตูม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงเก่า
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรกิจสุนทร (สาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฎาราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิกรมศาสนกิจ (เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมาบฟักทอง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูศีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดเนินสี่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี )
เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคลองหลวง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ )
เจ้าคณะตำบลหัวถนน
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อัมพร )
เจ้าคณะตำบลโป่ง
เจ้าอาวาสวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิธรรมสมาจาร (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดเก่าโบราณ
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมปรีชากร (ธีระเวทย์ ปุญญฺมโน)
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรรัตนาภิรม (นฤพล )
รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูชลธีสมานกิจ (อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดไตรมุขชยาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกวิทนิมมานการ (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่แก้ว
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอก
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน )
เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐพัฒนาทร (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรธรรมวิสิฐ (วิศิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนดำรงธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล (วิชาญ อธิปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์เขมากร (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดช่องมะเฟือง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสสิริวงศ์ (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองข่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด )
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูชลธารคุณากร (ปฏิพล )
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุชินชยาภิวัฒน์ (สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรืองสุข
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลสันติธรรม (วิชาญ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยปราบ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๓)
  พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุฒิ (ชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดหนองบอนบุญญาราม
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูพินิจชลธาร (บรรลือ ลกฺขโณ)
เจ้าอาวาสวัดสันติคีรี
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิริยากรโสภณ (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกควาย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสารพิสุทธิ์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรธรรมธาดา (บุญรอด )
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลสีลพรต (แตง )
เจ้าอาวาสวัดกะบกคู่
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรุจิธรรมรส (วันลพ )
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเกตุ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลสมณานุวัตร (นวน )
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคีรีวัน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลวีราภรณ์ (มนูญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลชลธรรม (ประวัติ )
เจ้าอาวาสวัดยางเอน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสวัสดิมงคลธรรม (เบ็ญจะ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลสวัสดิ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเมตตาธิการี (ชูชาติ )
เจ้าอาวาสวัดทรงเมตตาวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพินิจชลเขต (พันเรือง )
เจ้าอาวาสวัดหนองเลง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชลญาณวิสุทธิ์ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีสงวน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาสชลธรรม (ดุสิต )
เจ้าอาวาสวัดพรหมาวาส
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน )
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์วนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลกิตติคุณ (สำลี )
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดโคกพุทธา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร (ไฮ้ ตนฺติปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ
เจ้าอาวาสวัดโคกเพลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหลวงพรหมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรชลธรรม
เจ้าอาวาสวัดบ้านศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์โพธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (ขวัญชัย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดนามะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมพิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชลธีสมานคุณ
เจ้าอาวาสวัดโคกพระศิลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ)
เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ (ปิ้น ถามิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรหารสีลานุวัตร
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี
เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์คีรีเขต
เจ้าอาวาสวัดแปลงเกตุศรีนิคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสุตานุกูล
รองเจ้าอาวาสวัดนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรภาวนานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดเขาคีรีรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร
เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์วรธรรม
เจ้าอาวาสวัดไร่หลักทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย )
เจ้าคณะตำบลบางเสร่
เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี)
เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน
เจ้าอาวาสวัดอัมพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูทัศนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย)
เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลจริยาลังการ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุติธรรมาภิรม (บุญส่วน ปริมุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบึง
เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัทร์ชลธรรม (บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรักขิตวันพิทักษ์ (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปาลิไลยวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า )
เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเนินตอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย )
เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจสมาจาร (ธูป )
รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
เจ้าอาวาสวัดนาพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
เจ้าอาวาสวัพิบูลสัณหธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
เจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรรัตนาภรณ์ (อำนวย ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่แก้ว
เจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองบอนแดง
เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสาลธรรมทัศน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเขิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลคลองพลู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลหนองเสือช้าง
เจ้าอาวาสวัดเขาซก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรง จกฺกวโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่ศิริธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์ (จันทนา )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลบ่อกวางทอง
เจ้าอาวาสวัดหนองเกต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ (สมพงษ์ ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาเริก
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วนครสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์ปัญญาธร (เจริญ ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางทุมมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรรณสถิต (วิจิตร ปิยวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดพานทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกิตติวัฒน์ (กิตติชัย อธิฐาโน)
เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดพิมพฤฒาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธาภิราม (เมี้ยน ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาวังหิน
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลหนองเหียง
เจ้าอาวาสวัดชุมแสงศรีวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ )
เจ้าคณะตำบลศรีราชา
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๕)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา
จอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโฆสิตสุทธิคุณ (ไพรัช โฆสคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรกิตติสาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลบางทราย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาวีรโกศล
เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook