ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดชลบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง
เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธาจาร (เฉลียว อุปจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด กนฺตจาโร)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
จอ.ชท.
  พระครูภาวนาประชานาถ (ณัฐพล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีปริยัติวรกิจ (เดช โสภณจิตฺโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีสิทธิวิมล (ธงชัย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อยู่สงัด
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธรรมวิทูร (ไพฑูรย์ จารุธมฺโม ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริธรรมวิธาน (ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอุทยานนที
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
เจ้าอาวาสวัดมโนรม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูญาณประยุต (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทสุตธรรม (อุดม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดกลาง
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพนัสบุรารักษ์ (บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน
รจอ.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูวิลาศวรกิจ (ไชยเยศ ถาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง
เจ้าอาวาสวัดหนองยายบู่
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ (สุภณ จนฺทสีโล)
เจ้าคณะตำบลพานทอง
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
รองเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสีลสาราธิคุณ (ชะออม อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจพิมล (ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาทำ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูบวรกิตติวัฒน์ (กิตติชัย อธิฐาโน)
เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดพิมพฤฒาราม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ )
เจ้าคณะตำบลศรีราชา
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลนามะตูม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงเก่า
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรกิจสุนทร (สาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิกรมศาสนกิจ (เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมาบฟักทอง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฎาราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูศีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดเนินสี่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อัมพร )
เจ้าคณะตำบลโป่ง
เจ้าอาวาสวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี )
เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคลองหลวง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ )
เจ้าคณะตำบลหัวถนน
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย )
เจ้าคณะตำบลบางเสร่
เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูบุญญาวรคุณ (จรวด มหาปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุทธิธรรมสมาจาร (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดเก่าโบราณ
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมปรีชากร (ธีระเวทย์ ปุญญฺมโน)
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอก
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกวิทนิมมานการ (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่แก้ว
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรรัตนาภิรม (นฤพล )
รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูชลธีสมานกิจ (อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดไตรมุขชยาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์เขมากร (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดช่องมะเฟือง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรธรรมวิสิฐ (วิศิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนดำรงธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน )
เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐพัฒนาทร (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล (วิชาญ อธิปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุชินชยาภิวัฒน์ (สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูชลธารคุณากร (ปฏิพล )
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด )
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรืองสุข
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสสิริวงศ์ (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองข่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลสันติธรรม (วิชาญ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยปราบ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิวาตวรคุณ (สมนึก )
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๓)
  พระครูพินิจชลธาร (บรรลือ ลกฺขโณ)
เจ้าอาวาสวัดสันติคีรี
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุฒิ (ชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดหนองบอนบุญญาราม
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลสีลพรต (แตง )
เจ้าอาวาสวัดกะบกคู่
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรธรรมธาดา (บุญรอด )
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสารพิสุทธิ์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิริยากรโสภณ (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกควาย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลสมณานุวัตร (นวน )
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคีรีวัน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรุจิธรรมรส (วันลพ )
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเกตุ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเมตตาธิการี (ชูชาติ )
เจ้าอาวาสวัดทรงเมตตาวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสวัสดิมงคลธรรม (เบ็ญจะ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลสวัสดิ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลชลธรรม (ประวัติ )
เจ้าอาวาสวัดยางเอน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลวีราภรณ์ (มนูญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชลญาณวิสุทธิ์ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีสงวน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพินิจชลเขต (พันเรือง )
เจ้าอาวาสวัดหนองเลง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาสชลธรรม (ดุสิต )
เจ้าอาวาสวัดพรหมาวาส
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปิยกิจจาธาร (ปราโมทย์ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทับบริบูรณ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุวัฒน์จิตตาภรณ์ (จำเริญ จิตฺตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านบึง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลประชาคม (ยงยุทธ เขมธโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุทธิรัตนธรรม (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดอ้อมแก้ว
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิศาลธรรมานุกิจ (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาบายศรี
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูศรัทธาสีลคุณ (ธนาพงศ์ )
เจ้าอาวาสวัดเครือศรัทธาธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสุตานุกูล
รองเจ้าอาวาสวัดนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลหนองเสือช้าง
เจ้าอาวาสวัดเขาซก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลคลองพลู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์ (จันทนา )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลหนองเหียง กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดชุมแสงศรีวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน )
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
เจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร
เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจสมาจาร (ธูป )
รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
เจ้าอาวาสวัดนาพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (ขวัญชัย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดนามะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรหารสีลานุวัตร
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี
เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรชลธรรม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
เจ้าอาวาสวัดบ้านศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองบอนแดง
เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรักขิตวันพิทักษ์ (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปาลิไลยวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรรณสถิต (วิจิตร ปิยวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดพานทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
เจ้าอาวาสวัพิบูลสัณหธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ)
เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัทร์ชลธรรม (บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูทัศนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย)
เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ)
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุติธรรมาภิรม (บุญส่วน ปริมุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบึง
เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลบ่อกวางทอง
เจ้าอาวาสวัดหนองเกต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลจริยาลังการ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสาลธรรมทัศน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเขิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรง จกฺกวโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่ศิริธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหลวงพรหมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมพิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี)
เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน
เจ้าอาวาสวัดอัมพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ (สมพงษ์ ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาเริก
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วนครสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรภาวนานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดเขาคีรีรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า )
เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเนินตอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ (ปิ้น ถามิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์คีรีเขต
เจ้าอาวาสวัดแปลงเกตุศรีนิคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชลธีสมานคุณ
เจ้าอาวาสวัดโคกพระศิลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลกิตติคุณ (สำลี )
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดโคกพุทธา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร (ไฮ้ ตนฺติปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ
เจ้าอาวาสวัดโคกเพลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธาภิราม (เมี้ยน ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาวังหิน
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรศาสนกิจ (ทวน สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์โพธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ (วิชิต ฉนฺทสุโภ)
เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์วนาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา
จอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโฆสิตสุทธิคุณ (ไพรัช โฆสคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติธรรมนาถ (ภูวนาท กิตฺตินาโถ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูพิลาสธรรมนิติ (พิษณุ นิติธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธิภาวัน
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรกิตติสาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลบางทราย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาวีรโกศล
เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook