ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย )
เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
เจ้าอาวาสวัดไผ่งาม
จอ.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
เจ้าอาวาสวัดรัตนชมภู
จอ.ชอ.
  พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
ทผจล.ชอ.วิ.
  พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดธรรมโพธิ์ศรี
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา )
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลดงกระทงยาม
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดตาเสก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์จันทคุณ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหนองแก้ว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสารประสิทธิ์ (โกศล )
เจ้าคณะตำบลประจันตคาม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุโภ)
เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังษี
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
เจ้าอาวาสวัดนาคำ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง )
เจ้าคณะตำบลวังดาล
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีวิชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทกิจโสภณ (เฉลิมพล )
เจ้าคณะตำบลคู้ลำพัน
เจ้าอาวาสวัดโคกปีบ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติพัฒนกุล (พฤหัส )
เจ้าอาวาสวัดเนื่องเกียรตินิกร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปสราภิวัฒน์ (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติธรรมโฆสิต (เกรียงศักดิ์ โฆสโก)
เจ้าอาวาสวัดสระข่อย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลปัญญาวุธ (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนามหาโพธิ (อนุสรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล )
เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนูประสาทวราวาส
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดต้นตาล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณมงคลธรรม (จำนงค์ )
เจ้าอาวาสวัดเกตุการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญธรรมฐิติ (สมหมาย )
เจ้าอาวาสวัดศรีกบินทร์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรกิจโสภณ (วัชรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสระขุด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรกิจพิมล (ศุภชัย )
เจ้าอาวาสวัดเกาะเค็ดนอก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย )
เจ้าอาวาสวัดประทุมบูชา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธชยาภิรักษ์ (วิทยา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้าน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลธรรมสิทธิ์ (กอง )
เจ้าอาวาสวัดท่ากระทุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์ (ชูชาติ )
เจ้าอาวาสวัดเรไร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวีรญาณ (ซ่อน )
เจ้าอาวาสวัดระเบาะเกตุ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพิทักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลบางแตน
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลบางเตย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย )
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๒
เจ้าอาวสาวัดปทุมวานาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสิริสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านทาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสุตศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดมะกอกแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธโพธิกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติพรหมธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี
เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสารธรรม (สมจันท์ )
เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลย์สุขวัฒน์
เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร )
เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติพรหมวรคุณ
เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจักรธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมานุรักษ์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลวีรธรรม
เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาวัฒน์
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติปัญญาธร
เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมรังษี
รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสจันทสิริ
รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยกิจจานุกูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรสังฆการ
เจ้าคณะตำบลบางบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาประโชติ
เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสารโสภณ
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
รองเจ้าอาวาสวัดเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิชัย
เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวรกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง - บางเดชะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ )
เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระทุ่มแพ้ว
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดบางแตน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภินันทวรคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสราธิคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข )
เจ้าคณะอำเภอนาดี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสารคุณ
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติบุญวัฒน์
เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจประชานุกูล (สมประสงค์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทร์ประชาราษฎร์
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูนวกิจจการี (สมชาติ ปิยธโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุทธิปัญญาโสภณ (นิกร เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสุข
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสีตจิตธรรมคุณ (เย็น )
เจ้าคณะตำบลโคกปีบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook