ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ ถาวรธมฺโม)
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดธรรมโพธิ์ศรี
รจจ.
  พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รจจ.
  พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดสง่างาม
รจจ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย )
เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
เจ้าอาวาสวัดไผ่งาม
จอ.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูจารุสารคุณ (ใช้ )
เจ้าอาวาสวัดคชสารมุนี
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
เจ้าอาวาสวัดรัตนชมภู
จอ.ชอ.
  พระครูวิจิตรธรรมรังษี (ไสว )
รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสโมสร
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอภินันทวรคุณ (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติปัญญาธร (ทองเติม )
เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาวงศ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตปัญญาวัฒน์ (ประยูร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทุ่งแฝก
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
ทผจล.ชอ.วิ.
  พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา )
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดด่านตะกั่วสามัคคี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุสูง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาลูกช้าง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลดงกระทงยาม
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดตาเสก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหนองแก้ว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์จันทคุณ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิวรธรรม (บุญสงค์ )
เจ้าคณะตำบลบุฝ้าย
เจ้าอาวาสวัดบุฝ้าย
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะสมอ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสารประสิทธิ์ (โกศล )
เจ้าคณะตำบลประจันตคาม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุโภ)
เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
เจ้าอาวาสวัดนาคำ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังษี
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรธรรมานุรักษ์ (กำจัด )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง - บางเดชะ
เจ้าอาวาสวัดเลียบ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๑
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนาราม
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนปัญญารังษี (ไพบูล ติกฺขปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้ารังษี
จต.ชต.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณสารกิจ (สุภี อาภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดปากแพรก
จร.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูจารุสารธรรม (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดดงพระราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิเศษวรธรรม (สมพิศ )
เจ้าอาวาสวัดบางปลาร้า
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรโชติธรรม (บุญมา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง )
เจ้าคณะตำบลวังดาล
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีวิชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทกิจโสภณ (เฉลิมพล )
เจ้าคณะตำบลคู้ลำพัน
เจ้าอาวาสวัดโคกปีบ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติชัยโสภณ (จรูญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลปัญญาวุธ (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติธรรมโฆสิต (เกรียงศักดิ์ โฆสโก)
เจ้าอาวาสวัดสระข่อย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปสราภิวัฒน์ (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติพัฒนกุล (พฤหัส )
เจ้าอาวาสวัดเนื่องเกียรตินิกร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสทีปคุณ (ประทีป )
เจ้าอาวาสวัดหัวไผ่
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธโพธิกิจ (วิชาญ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนามหาโพธิ (อนุสรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล )
เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนูประสาทวราวาส
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูถาวรสุวรรณโชติ (ทองสุข ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดคลองมะไฟ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดต้นตาล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูชลธารโสภิต (สายชล )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหอย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรปัญญาคุณ (ภาติญะ )
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลธรรมสิทธิ์ (กอง )
เจ้าอาวาสวัดท่ากระทุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธชยาภิรักษ์ (วิทยา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้าน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดประทุมบูชา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวีรญาณ (ซ่อน )
เจ้าอาวาสวัดระเบาะเกตุ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรกิจโสภณ (วัชรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสระขุด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณมงคลธรรม (จำนงค์ )
เจ้าอาวาสวัดเกตุการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรกิจพิมล (ศุภชัย )
เจ้าอาวาสวัดเกาะเค็ดนอก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์ (ชูชาติ )
เจ้าอาวาสวัดเรไร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสุขวัฒน์ (สมเกียรติ ฐานิสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดตันทาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูชลาสัยรักษา (ธงชัย )
เจ้าอาวาสวัดบึง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปรีชาประสิทธิคุณ (แสวง คมฺภีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพรหมประสิทธิ์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนเขตตาภิรม (สิริลักษณ์ ธีรวํโส)
เจ้าอาวาสวัดรัตนเนตตาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติคุณประยุต (จำลอง กิตฺติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดวังขอน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเขมคุณากร (วิเชียร เขมเปโม)
เจ้าอาวาสวัดสอนิมิตร
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูชาครธรรมพิพัฒน์ (สมเดช ชาครธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองประเทือง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลผาสุกิจ (จรูญ ผาสุโก)
เจ้าอาวาสวัดหนองโพรง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลสุทธิวัฒน์ (วิรัตน์ จนฺทสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์รังสรรค์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิโรจนธรรมสถิต (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดโนนสูง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโชติพรหมคุณ
เจ้าอาวาสวัดกรุงราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมัชฌิมธรรมวิบูล
เจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ )
เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคำภู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลศีลวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดคลองหอทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมมานวรคุณ
เจ้าอาวาสวัดคลองเฆ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลวนานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิษถ์กิตติสาร
เจ้าอาวาสวัดท่าข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาภิบาล
เจ้าอาวาสวัดธรรมารามประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันตินพคุณ (วินัย ขนฺติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดนพคุณทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสารคุณ
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพันธ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนกิจธำรง (จันทร์ กาตพฺโพ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิโครธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาแขม
เจ้าอาวาสวัดบรรพตเขมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดบางต้นจิก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดบางแขยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดบางแตน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรพลธรรม
เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลดงบัง
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย )
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๒
เจ้าอาวสาวัดปทุมวานาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาประโชติ
เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี
เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพระยาทำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลวุฒิคุณ
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพิทักษ์
เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์โสภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดภักดีสุนทราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดมะกอกแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวีรานุวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดยายเม้าเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนโชตยารักษ์
เจ้าอาวาสวัดรัตนโชติการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมาภรณ์ ( กุสโล)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสฤษฎิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสุตศีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจพิพัฒน์ (ชาญ โชติปาโล)
เจ้าคณะตำบลดงพระราม
เจ้าอาวาสวัดลำดวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติพรหมวรคุณ (จวน พฺรหฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง
เจ้าอาวาสวัดวังกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมธารี
เจ้าอาวาสวัดวังบัวทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรังษีบุญวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดวัฒนารังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวรานุกูล (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิษฐ์พัฒนาทร
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตคุณารักษ์
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตมงคลธรรม
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ปัญญาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมขันติคุณ
เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์ทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติคุณ
เจ้าอาวาสวัดสระดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสราธิคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกไทย
เจ้าอาวาสวัดสระมรกต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลากร ( เปสโล)
เจ้าอาวาสวัดสระมะเขือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติกิจจานุกูล
เจ้าอาวาสวัดสระแท่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสจันทสิริ
รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยกิจจานุกูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดหนองกระจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทศีลวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดหนองกระจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลย์สุขวัฒน์
เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมภาณ (โสภา มงฺคโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองจวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจักรธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมคุณ (บุญส่ง จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสรัจธรรมาทร
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหลวงบดินทร์เดชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์สรการ (ภาณุพงศ์ )
เจ้าอาวาสวัดหัวหว้าสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสิริสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านทาม
เจ้าอาวาสวัดอรัญไพรศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพรคุณารักษ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันครุฑธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจประชานุกูล (สมประสงค์ )
เจ้าอาวาสวัดอินทร์ประชาราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร ปภาโส)
เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลบางแตน
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิชัย
เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระทุ่มแพ้ว
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวรกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเนินดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทวีรประยุต
เจ้าอาวาสวัดเนินผาสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรสังฆการ
เจ้าคณะตำบลบางบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปภากร
เจ้าอาวาสวัดแสงจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์สุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโคกมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณจันทวงศ์ (ไพบูลย์ จนฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติบุญวัฒน์
เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสารธรรม (สมจันท์ )
เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลวีรธรรม
เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสารโสภณ
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติโพธิคุณ (สงบ สุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาธรรมวิมล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีถาวร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข )
เจ้าคณะอำเภอนาดี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่กวางทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญเขตตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่นาบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพรหมคุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลบางเตย
เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิ์เย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลกิจจานุการ (เชื่อง อนุตฺตโร)
รองเจ้าอาวาสวัดไผ่งาม
รจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจิตตสิริคุณ (นิคม )
เจ้าอาวาสวัดอมาตยาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูนวกิจจการี (สมชาติ ปิยธโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุทธิวรญาณ (ภักดี )
เจ้าอาวาสวัดป่าญาณวิสุทธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุทธิปัญญาโสภณ (นิกร เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสุข
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูพิจิตรธรรมการ (ชัยพร อิฏฺฐพโล)
เจ้าอาวาสวัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิทธิปัญญาวุธ (สมใจ ปญฺญาวุโธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขาถ้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพิธธรรมสิริ (ปรีชา พิมุ)
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสีตจิตธรรมคุณ (เย็น ฐิตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิศาลธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลท่าตูม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงนิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศาสนกิจดิลก
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าเนินกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพรหมเสนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมทีปาจารย์
เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิโรจญาณวิสุทธิ (วิโรจน์ ฐานวโร)
เจ้าอาวาสวัดห้วยเกษียรใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมคุณาลังการ (บุญเรือง )
เจ้าอาวาสวัดโยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook