ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
จอ.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูวรธรรมทัต
เจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
เจ้าอาวาสวัดไตรสิริมงคล
จอ.ชพ.
  พระครูสุธรรมานุรักษ์ (สนั่น รกฺขิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอประทาย
เจ้าอาวาสวัดกระโตน
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูกัลยาณานุโยค (แกล้วกล้า )
เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดห้วยลุง
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทกิตติสาร (ธนเกียรติ โกวิโท)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรกิตตยารักษ์ (อนันต์ )
เจ้าคณะอำเภอคง
เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีธวัชชัยมุนี (นันทพัทธ์ เกสวสมาโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดป่าเมืองแก้ว
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมเหมคุณ (ริม ฐานุตฺตโร)
เจ้าคณะอำเภอพระทองคำ
เจ้าอาวาสวัดทองหลาง
จอ.ชอ.(๒๕๔๘)
  พระครูพิทักษ์ปทุมากร
เจ้าคณะอำเภอโชคชัย
เจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม
จอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (วีรชิต ชิตมาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดเดิม
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
เจ้าอาวาสวัดโนนไทย
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีดา
เจ้าอาวาสวัดโนนประดู่
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทสีลาภรณ์ (ประสิทธิ์ อินฺทวีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอประทาย
เจ้าอาวาสวัดหนองคึม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีพัชรคุณ (วิเชียร วชิรปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโนนเต็ง
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวกระจาย
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริวัฒนพิศาล (นวล )
รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริภัทรประยุต (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
เจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธธรรมวิภัช (ยอด โกสโล)
เจ้าคณะอำเภอโนนไทย
เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมบุญเขต (ชนิด ชินุตฺตโม)
เจ้าคณะตำบลนากลาง
เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวัฒนกิจ (ฉลอง ปญฺญาวฑฺฒโน)
รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวรากร (พีรพงษ์ วีรวโส ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดหนองระเวียง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริอรุโณภาส (อรุณ โอภาโส ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๔
เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดประมวลราษฏร์
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพัชรปัญญากร (สมพร )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพิมพาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมสุทธิคุณ (สมพิศ ปุริสุตฺตโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
เจ้าอาวาสวัดชีวึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศีลาภรณ์ (บัญญัติ เขมสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักราช
เจ้าอาวาสวัดตาเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีภาวนาวิกรม (ถนอม ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
เจ้าอาวาสปางอโศก
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาธรรมาจารย์ (ฉัตรชัย )
เจ้าอาวาสวัดศิมาลัยทรงธรรม
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีสมณวงศ์ (บุญเลิศ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีธรรมวิสิฐ (ศรีมงคล ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีปริยัติพิธาน (สมาน ฐานุตฺตโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดบ้านหาญ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริพัฒนพิธาน (บุญทัน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีสิทธิวิธาน (วิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดตะปัน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีวิริยาภรณ์ (วิริยะ พุทฺธวิริโย ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
เจ้าอาวาสวัดบุละกอ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีปริยัติโยปการ (วิชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลตลาดไทร เขต ๒
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีสุตธรรมพินิจ (ผล ป.ธ.๖)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีชินวงศ์ (อนุชิต ปคุณธมฺโม ป.ธ.๖)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติวัฒนธำรง (บุญมี ธมฺมิโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวศาลา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตสีมาภรณ์ (นคร จิรวฒฺฑโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมสาทร (สาธิต ญาณธโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติวัฒโนดม (สวั่น ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตธรรมโกศล (ประพจน์ สุชาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิจจาทรพิพัฒน์ (พศิน ฐานทตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิจัยปริยัติกิจ (สมจิตร สุนฺทโร ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดประชานิมิตร
รจอ.ชอ.
  พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนารังกาใหญ่
รจอ.ชอ.
  พระครูวิทิตสันติธรรม (ทวี ชิตมาโร)
รองเจ้าคณะอำเภอประทาย
เจ้าอาวาสวัดนางรำ
รจอ.ชอ.(๒๕๔๘)
  พระครูภาวนาสุตาลังการ (พจชง จนฺทสาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหินดาด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหินดาด
จต.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติวราวุธ ( ปญฺญาวุโธ)
เจ้าคณะตำบลกระชอน
เจ้าอาวาสวัดตลาดประดู่
จต.ชอ
  พระครูโสภิตธรรมประยุต (อุดม )
เจ้าคณะตำบลหนองหัวแรต
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สุนทร
จต.ชอ
  พระครูสิริปิยธรรม (วิจุล ปิยภาณี ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลโพนทอง
เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา
จต.ชอ(๒๕๓๕)
  พระครูสิริปัญญาพิมล (คำพอง กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
จต.ชอ(๒๕๔๔)
  พระครูประโชติปัญญากร (ปรีชา วรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์
จต.ชอ(๒๕๔๗)
  พระครูสิริชัยมงคล (โอด สิริมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูภัทรธรรมสุนทร (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลตูม
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูถาวรสีลคุณ (สมโภชน์ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลดอน เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูโอภาสสังฆบรรหาร (มีชัย )
เจ้าคณะตำบลกลางดง
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูสิทธิธรรมคุณากร (ประเทือง )
เจ้าคณะตำบลกุดจิก
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูนันทธรรมโกวิท (เฉลา นนฺทิโก)
เจ้าคณะตำบลจันอัด
เจ้าอาวาสวัดจันอัด
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติปิยธรรม (สิงห์ทอง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบัวใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูบุญสารโกศล (เฉลียว )
เจ้าคณะตำบลสามเมือง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิบุญสาร (จอม วุฑฺฒจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบุญฤทธิ์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนสราธิคุณ (มนัส )
เจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์
เจ้าอาวาสวัดสำนักตะคร้อ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอมรชัยคุณ (ชฎิล )
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์อรรถกิจ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง
เจ้าอาวาสวัดหนองกก
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐสุตาลังการ (ประเสริฐ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองรังกา
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิปัญโญภาส (สมสมัย )
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวัฒน์วราทร (คำฝั่น )
เจ้าคณะตำบลโนนตูม เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวรพิพัฒนคุณ (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองพลวง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอโศกศีลคุณ (ประศรี สนฺตุสฺสโภ)
เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลกิจจานุกิจ (ทอง สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลในเมือง กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนจันทคุณ (ปราโมทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านหัน
เจ้าอาวาสวัดจันทราราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (ไสว สีลวฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลกุดจอก กิตติมศักดิ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโวทานธรรมคุณ (ประเสริฐ คเวสโก)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๕
เจ้าอาวาสวัดต่างตา
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมอรุโณทัย (รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลใหม่
เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสารประสุต (สำเริง ปญฺญาสาโร)
เจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว
เจ้าอาวาสวัดบึงไทย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาธรรมวิบูล (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประจิตธรรมธัช (ก้าน )
เจ้าคณะตำบลดอน เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประดิษฐ์วรกิจ (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลบัวลาย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีวรคุณ (อดิศร อตฺตทนฺโต)
เจ้าคณะตำบลดอนมัน
เจ้าอาวาสวัดหนองแสง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูนิโครธวรปัญญา (พิชิต ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองไทร
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสารประยุต (ทองศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลหินโคน
เจ้าอาวาสวัดหินโคน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูธวัชศีลพรต (บุญธง )
เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมนวกิจ (สุชาติ นาถกโร)
เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตธรรมรส (แจ่ม อาจิตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนม่วง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลภัทรคุณ (ภัทรวุธ )
เจ้าคณะตำบลดอนใหญ่
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุภัททวรธรรม (สำรอง วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองค่าย
เจ้าอาวาสวัดตำแย
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูปทีปนันทคุณ (อนนท์ )
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถนนคด
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณธรรมขันธ์ (สมภพ ขนฺติธโล)
เจ้าคณะตำบลเฉลียง
เจ้าอาวาสวัดท่าศิลาอาสน์
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมวรรโณภาส (เนตร )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลธรรมาวุธ (คธาวุธ )
เจ้าคณะตำบลกระโทก
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์สีลคุณ (เสริม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลจอหอ
เจ้าอาวาสวัดบึงทับช้าง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูบุญญสารโสภิต (สมพล )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูประภาสสิกขกิจ (ไสว )
เจ้าคณะตำบลกระเบื้องนอก
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิชัยธรรมานุศาสน์ (สง่า ชยนฺโต)
เจ้าคณะตำบลโนนเพ็ด
เจ้าอาวาสวัดหนองจันสอน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูศีลวัตรปสาธน์ (ประดับ )
เจ้าคณะตำบลทองหลาง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒนธรรมกิจ (ช่อ กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสายออ
เจ้าอาวาสวัดโคก
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรกิจวิมล (ทองใบ กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวตะเกียด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนระเวียง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาธรวรคุณ (สมุทร ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลทัพรั้ง
เจ้าอาวาสวัดกุดตาดำ
จต.ชท.(๒๕๔๗)
  พระครูสีลธรรมานุกุล (ทองสา สีลเตโช)
เจ้าคณะตำบลตลาดไทร
จต.ชท.(๒๕๔๘)
  พระครูจารุวรรณปิยคุณ (นรินทร์ จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลสระพระ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีมาบกราด
จต.ชท.(๒๕๕๑)
  พระครูสุวรรณนาคประสิทธิ์ (ทอง )
เจ้าคณะตำบลโคกไทย
จต.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูประภัศร์ธรรมสถิต (พนม )
เจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ วิสุทฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดปางแก
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูวิจิตรปทุมากร (ชอบ )
เจ้าคณะตำบลลาดบัวขาว เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูอัมพวันถาวรคุณ (ชุ่ม )
เจ้าคณะตำบลหนองมะนาว
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูกันตธรรโมภาส (จอย )
เจ้าคณะตำบลโคราช
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูเกษมวโรดม (จำปี )
เจ้าคณะตำบลสีดา
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูไพบูลจิตตารักษ์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสุธรรมกิจจานุกูล (บุญรอด ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหันห้วยทราย
เจ้าอาวาสวัดโนนหญ้านาง
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูวิสุทธิ์สมณวัตร (มานับ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลธรรมาภิรม (รังสรรค์ กตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลขามสมบูรณ์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิวีราภรณ์ (ดุรงค์ฤทธิ์ มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลโคกกระชาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาคงคา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนันทธรรมนิวิฐ (รัญจวน นนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพลจลก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีวรญาณ (ประสิทธิ์ ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองพลวง
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒนธนกิจ (ไชยพร )
เจ้าคณะตำบลคลองเมือง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีพัฒนวิมล (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธวัชชัยคุณ (ธนากร )
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติธรรมภาณ (เชื่อง พฺรหฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลคูขาด
เจ้าอาวาสวัดกู่สามัคคี
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ประสิทธิ์ ภทฺรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดซับหวาย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถธรรมประคุณ (ถนัด )
เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนทะยิง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจักรธรรมพินิจ (จักกฤษ กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลด่านจาก
เจ้าอาวาสวัดด่านจาก
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบริหารธรรมนาถ (อำนวย นาถกโร)
เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
เจ้าอาวาสวัดตะคองเก่า
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปภากรพิสิฐ (ประภากร ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลบิง
เจ้าอาวาสวัดบิง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูฉันทวรธรรม (เหลื่อม )
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพัชรธรรมานุกูล (บุญสม วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลระเริง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลสุทธิคุณ (สมชาย ลทฺธคุโณ)
เจ้าคณะตำบลพังเทียม
เจ้าอาวาสวัดชายพะเนา
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิเศษสิทธิวัฒน์ (อภัยวงศ์ อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลเมืองโดน
เจ้าอาวาสวัดดอนวัว
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมคุณประโชติ (ไสว โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าขาว
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธธรรมธาดา (ธิติ )
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลกิจประภากร (ปริง ปภงฺกโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านแปรง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร (ประสิทธิ์ ธมฺมทินฺโน)
เจ้าคณะตำบลพระพุทธ
เจ้าอาวาสวัดเจริญสุข
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปปัญญาวุฒิ (ประทีป ปญฺญาทีโป)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองเป็ดน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลเมตตาคุณ (เชื้อ สุภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแชะ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเมตตาราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาสุตาธิคุณ (ดนัย ยโสธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดท่ามะยม
จร.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสวรวัฒน์ (จักกฤษ อาสโภ)
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีโนนงิ้ว
จร.ชอ.(๒๕๔๗)
  พระครูวีรธรรมานันท์ (สังวาลย์ เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดอนกอก
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุวรรณธรรมประคุณ (ทองอยู่ )
เจ้าคณะตำบลโนนเมือง
เจ้าอาวาสวัดบ้านคูเมือง
จร.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ (ประจวบ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเหลื่อม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนธรรมประพัฒน์ (ประพันธ์ สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบ้านประทาย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์สมณการ (ก้าน )
เจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดลำประโคน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิมลชลเขต (สนิท )
เจ้าอาวาสวัดกุดน้ำใส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวรประสิทธิ์ (สิทธิพร ชวนปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจะบู
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมวิชิต (ประชัน ธมฺมกาโม)
รองเจ้าคณะตำบลชีวาน
เจ้าอาวาสวัดชีวาน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวรธรรม (ชัย )
เจ้าอาวาสวัดดงหนองไผ่
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมธรรมวิสุทธิ์ (อ้อน )
เจ้าอาวาสวัดดอนตัดเรือ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิปุญญาคม (ประจักร์ )
เจ้าอาวาสวัดตาจั่น
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเทพดิตถคุณ (ฝึก )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรโชติธรรม (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตบุญโญภาส (สมภาส )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาหินตัด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมประคุณ (ประเสริฐศักดิ์ ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสระเพลง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริจันทวิชัย (สะอาด )
เจ้าอาวาสวัดหนองขุยคูเมือง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสมัครธรรมวิบูล (คำพอง )
เจ้าอาวาสวัดหนองนกคู่
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตบุญพินิจ (เสน่ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหนองปรึก
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธาจารคุณ (สิทธิ์จำนง )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงบูรพาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณปุญญาภินันท์ (บุญเลิศ อภินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดหนองเดิ่น
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุจารุธรรม (สัมฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอิสสรธรรมวิจิตร (โกศล )
เจ้าอาวาสวัดโนนผักชี
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพนมวนารักษ์ (บุญถิ่น )
เจ้าอาวาสวัดใหม่พนมไพร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวิหารธรรม (สุข )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสุข
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์ (สาคร จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรศีลวิสุทธิ์ (คำพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองตะแบก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธขันติธรรม (ดาวน้อย ขนฺติกาโร)
เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลกิตติธำรง (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตวีรวงศ์ (ณรงค์ วีรวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดตะกุด
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิธรรมธร (ชาติ )
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมจักรเสมารักษ์ (ธีระพล )
เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปทุมวัชรคุณ (วัชรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหัน
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมจิตตารักษ์ (สิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าตะแบง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสุตคุณ (ประทีป กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
เจ้าอาวาสวัดป่าบุ่งตะขบ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตธรรมพินิต (บุญมี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าหวาย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูเวฬุสรารักษ์ (พรมสี )
เจ้าอาวาสวัดสระไผ่
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิมงคลธรรม (ยัง อุปสนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดสีสุก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุขวนาภิรม (บุญหนา ปุญฺญมโน)
เจ้าอาวาสวัดสุขาพิริวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณสราภิบาล (ธนิศวร์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูเวฬุสารากร (เลิศ )
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ไผ่
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอภิบาลธรรมธาตุ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตบุญญเขต (สุริยะ )
เจ้าอาวาสวัดหัวนา
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกนกเทพานันท์ (คัคนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนทอง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรธรรมรุจิ (ธีรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สีคิ้ว
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตสมาจารคุณ (บุญสม )
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองดุม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสารคุณประโชติ (ช่วย ปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ารัง
จร.ชท.
  พระครูบุญธรรมประคุณ (บุญ ปุญฺญกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสี่เหลี่ยม
จร.ชท.(๒๕๔๓)
  พระครูโกวิทธรรมประยุต (แห่ โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขว้า
จร.ชท.(๒๕๔๖)
  พระครูสันติสารานุยุต (สงบ กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มราย
จร.ชท.(๒๕๔๙)
  พระครูปริยัติกัลยาณคุณ (สีมา กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดศรีอัมพร
จร.ชท.(๒๕๕๐)
  พระครูจันทธรรมาทร (สายยน จนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโคกพระ
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูไพโรจน์พุทธิคุณ (บรรพต พุทฺธธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดคงคาอุดมเขต
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูบวรสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก)
เจ้าอาวาสวัดโนนกระหาด
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูสุจิตวรวัฒน์ (สมนึก ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง
เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูสุทธิบุญญากร (ลอย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญพรต
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรธรรมประภัศร์ (สนิท ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดโนนเพ็ดสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูธวัชโชติธรรม (ธงชัย ธมฺมโชโต)
เจ้าอาวาสวัดดอนกลอย
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสถิตอาภากร (ฐิติพงศ์ อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดหญ้าคา
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสุวัฒน์จิตรการ (พุฒ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสุทธิจิตตารักษ์ (สุริยันต์ สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดคึมหญ้านาง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูจักรวรธรรม (ยง จกฺกวโร)
เจ้าอาวาสวัดวังม่วง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิสมาจารคุณ (ล้วน ปริมูตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโพนไพล
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณกิตยาภิรักษ์ (กฤษณะ )
เจ้าอาวาสวัดดอนทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูคัมภีร์รัตนเขต (ยศ คมฺภีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสกลเมตตานุสิฐ (บุญช่วง เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณกิจจานุยุต (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเขว้า
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติปัญญากร (จำปา กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลครุธรรม (คำสิน )
เจ้าอาวาสวัดกรรณิการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทบุญญาภรณ์ (บุญส่ง )
เจ้าอาวาสวัดกุดปลาฉลาด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลชัยวุฒิ (แต้ม )
เจ้าอาวาสวัดชัยศิริสังฆาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนรินทร์ธรรมทัศน์ (ชรินทร์ ธมฺมทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตธรรมพิทักษ์ (บำรุง )
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวีรธรรม (มณี )
เจ้าอาวาสวัดดอนโบสถ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิสารัทธรรม (สมมาศ )
เจ้าอาวาสวัดดำเนินสถิตย์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติธีรวงศ์ (สุทธิลักษณ์ )
เจ้าอาวาสวัดธีรพงษาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเมตตาวิหารกิจ (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดนางเหริญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิคมคณาธร (สมบูรณ์ สิทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดนิคมคณาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยสีลวิฑูร (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยวรรณพิลาส (สง่า )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนกราด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประชาพัฒนากร (จำนงค์ )
เจ้าอาวาสวัดประชาพัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์พัฒนคุณ (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดประสิทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจารุสันติธรรม (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดปะคำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิธรรมสุนทร (พุด )
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณปัญญาวุฒิ (สุนาถ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสุขศรีงาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประกาศิตธรรมคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดพรหมปกาสิต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติธัมมูปถัมภ์ (ประยูร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปรีชาชัยคุณ (อดิสรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดศิริวิชัยวิทยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมาธร (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลพลกรัง
เจ้าอาวาสวัดศีรษะช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒนสีลานุยุต (นิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรสมณคุณ (ทองแม้น )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิสารกิจ (พิชิต พุทฺธสโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองคอกควาย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตนิติสาร (แจ่ม )
เจ้าอาวาสวัดหนองตาโยย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติปทุมรัต (อ้ม )
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแดง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรพิสิฐ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือโป่ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกธรรมานันท์ (อานนท์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลธรรมประคุณ (ประมวล )
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตปัญญากร (สุทีป )
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยมูลบน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิมงคล (สมศรี )
เจ้าอาวาสวัดโคกสี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสณฑ์รัตนากร (ทองปาน )
เจ้าอาวาสวัดโนนค้อ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสารวุฒิกร (ฉัตร )
เจ้าอาวาสวัดโนนสุกร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจบริรักษ์ (สุรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนเต็ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตพัฒนาทร (นิ่ม )
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุขัง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอดุลปทุมรักษ์ (เที่ยง รกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชตินพคุณ (สมิง )
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรนพคุณ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลโสตถิวัฒน์ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิศิษฎ์ธรรมนาท (อุดม ฐานุตฺตโร)
เจ้าอาวาสวัดกระเบื้องน้อย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาภิวัฒนคุณ (จตุรงค์ จนฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดคอนเมือง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรธรรมพินิต (เบ้า )
เจ้าอาวาสวัดคุ้มครอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลมงคลวิถี (ศรี )
เจ้าอาวาสวัดถนนหักน้อย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมสีลคุณ (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดทรายทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุมนวัฒนคุณ (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดท่าลี่
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตโรจนากร (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็ก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูศีลคุณวิสุทธิ์ (ชูชีพ เตชสีโล)
เจ้าอาวาสวัดบ้านปรางค์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปรีชาวัฒนคุณ (สมพงษ์ ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดบ้านลุงตามัน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตธรรมวรากร (สุพจน์ อินฺทวณฺโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านแฝก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบุญญากรสถิตย์ (บุญเส็ง )
เจ้าอาวาสวัดบุญสถิตย์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวรธรรมากร (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดป่าหิมพานต์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลพัฒนประสิทธิ์ (วรเทพ )
เจ้าอาวาสวัดพิศาลคนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสุทธิ์สีลาจาร (สมคิด )
เจ้าอาวาสวัดวังวารี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณวีราคม (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดสรศักดิ์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญากิตติวิมล (ไมล์ อินฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสระพรวน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูคุณากรประสิทธิ์ (สมร ฐิตคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์ธรรมโกศล (ไกรพล )
เจ้าอาวาสวัดหนองกราด
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสิฐสีลาจาร (บุญยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้หิน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาธรรมวิสารท (สนอง วิสารโท)
เจ้าอาวาสวัดหนองจาน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุมนธรรมสถิตย์ (สถิต )
เจ้าอาวาสวัดหนองยายเทียม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรคุณสุนทร (สุพจน์ คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองไข่น้ำ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิธรรมานุศาสน์ (ประสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรธรรมวงศ์ (ผอม )
เจ้าอาวาสวัดโคกสง่า
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตปัญญากร (แตง ถิรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณเขมาภินันท์ (ประสาน เขมสรโณ)
เจ้าอาวาสวัดโสนันทาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวรธรรมภิรัต (ธนิต )
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองกก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมวัฒนคุณ (แฉล้ม )
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชัยสิทธิคุณ (ทุเรียน )
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (บรรจบ )
เจ้าคณะตำบลมะเริง
เจ้าอาวาสวัดกระทอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประสิทธิ์ (ประนอม กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
เจ้าอาวาสวัดกระเพรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตรการประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดซับพลู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญธรรมธัช
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตชลธาร
เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฎโฐ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสมณคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมพินิจ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์
เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมสถิต (ส้มเช้า ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมวัฒน์ (สุวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๖
เจ้าอาวาสวัดกองพระทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิปัญญารังษี (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกิตติคุณ
เจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลชัยคุณ
เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรคุณ (น้อย อาภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกุดม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวกรรมประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจีรวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนานุโยค
เจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิจโสภิต
เจ้าคณะตำบลโนนรัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศธีรธรรม (วรพล ธมฺมิโก)
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสีลาจาร (สมัน สีลธโร)
เจ้าอาวาสวัดขามเฒ่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรรณธรรมคุณ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลหนองจะบก - ปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธคุณาทร
เจ้าคณะตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิทิต
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทศีลคุณ
เจ้าอาวาสวัดเกรียม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิจจานุการ (ศักดิ์ชัย )
เจ้าคณะตำบลลาดบัวขาว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิริยคุณ (ทองเหลี่ยม )
เจ้าคณะตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัตยานุกิจ
เจ้าคณะตำบลธารละหลอด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิตยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลจันทึก เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนรังษี (พัฒน์กร กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุทธิวัตร (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลค้างพลู
เจ้าอาวาสวัดค้างพลูใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสุวรรณโชติ
เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวรญาณ (สอาด ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า
เจ้าอาวาสวัดจงกอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมธีรานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
เจ้าอาวาสวัดจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปคุณธรรมวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
เจ้าอาวาสวัดจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมนิมิต (เกลี้ยง )
เจ้าคณะตำบลช่อระกา
เจ้าอาวาสวัดช่อระกาวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมวิบูล (ไพบูลย์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมชัยสิริ
รองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดชัยศรีคณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสีลคุณ (สวัสดิ์ สีลโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดซับน้ำเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมโกศล
รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี
เจ้าอาวาสวัดซับยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตญาณประยุต (บุญจวด )
เจ้าคณะตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสถิตธรรม
เจ้าคณะตำบลโนนตูม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมพัฒนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมภาณี (สุรวุฒิ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด ปสนฺโน)
เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาภิธาน (แก้ว )
เจ้าคณะตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัมปนาทวรคุณ
เจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมคุต ( ธมฺมคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชิตวรธรรม ( ชิตมาโร)
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรวรวิทย์
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติประภากร
เจ้าอาวาสวัดด่านติง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมนาถ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าอ่าง
เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมประยุต (ไพศาล สารทโร)
เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยาคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทธรรมาภรณ์ (เทวินทร์ เทวนฺโท)
รองเจ้าคณะอำเภอคง
เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสีลากร ( สีลเตโช)
เจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตะบอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ปัญญารักษ์
เจ้าอาวาสวัดตะหลุกพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมวิภัช (สยาม )
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสุขโกโศล (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตินันทกิจ (จีรพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหลุ่งประดู่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทสังฆกิจ (หลง ฉนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปราโมทย์ธรรมรส (พิสิฐ )
รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดท่าขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม )
เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ธรรมานันท์ ( ธมฺมานนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดท่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทุมพรคุณาธาร
เจ้าคณะตำบลโป่งตาลอง
เจ้าอาวาสวัดธารอุทุมพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ (ปรีชา )
เจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมประยุต ( อตฺตสนฺโต)
เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิคมวุฒิศาสน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรอุดมคุณ ( สุขทาโม)
รองเจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบรมถาวร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทประโชติ (ชุตินันท์ ชุตินนฺโท ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมขันติธรรม (สุวรรณ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลโนนสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยวัฒน์พิศาล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธีราภรณ์ (บุญยัง )
เจ้าคณะตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตกิตติสาร
เจ้าคณะตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุชาติปุญญาคม ( สุชาโต)
เจ้าอาวาสวัดบ้านซาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชิตเขมากร
เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
เจ้าอาวาสวัดบ้านดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพีรเดชธำรง (วีระ )
เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน
เจ้าอาวาสวัดดอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจวินยากร (วินัย สุมโน)
เจ้าคณะตำบลกระเบื้องใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านตำแย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมจารุธรรม (ทองอินทร์ เขมโก)
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญเขตสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกระเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง
เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมานุวัตร (บริบูรณ์ อาภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรานุวัฒนากร (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวิริยคุณ
เจ้าคณะตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จันทสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านแปรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมภิยุต
เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวิริยานุวัตร
เจ้าคณะอำเภอโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมอาภากร (นรเศรษฐ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเหลื่อม
เจ้าอาวาสวัดบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมประสุต
เจ้าคณะตำบลหลุ่งตะเคียน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์ธวัชชัย
เจ้าคณะตำบลสะแกราช เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครสิริวัฒน์ (บุญศรี )
เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรประสาท (ถนอม ธมฺมปายโก)
เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านไพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (บุญศรี อติชาโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตาลังการ (อิ่ม หิตกาโร)
เจ้าคณะตำบลโชคชัย
เจ้าอาวาสวัดบิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมคิด ปคุโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอจักราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีวชิรปัญญาภรณ์ (อนันต์ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาปทุมกิจ (ปรีชา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตธรรมวิจิตร (พินิจ )
เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยบุญญานุสรณ์ ( สิริวิชโย)
เจ้าอาวาสวัดบุญส่งอนุสรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสีลาภรณ์ (วิชัย ฐิตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมรัต (ทนงศักดิ์ ฐิตโสภโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านปรางค์
เจ้าอาวาสวัดประคำอารามศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประชากรพิพัฒน์ (ทูลสวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์
เจ้าอาวาสวัดประชาไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปัญญาธรรม (บุญเที่ยง พุทฺธญาโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอคง
เจ้าอาวาสวัดปอบิด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวีราภรณ์ (ปุณณรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจโกศล (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลภูหลวง
เจ้าอาวาสวัดปอแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าพิทักษ์ธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวนานุกูล
เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพนมวนาภิวัฒน์ (เลี่ยม ธมฺมโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ (สมจิต พุทฺธวิริโย)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์กิจจาทร
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสารานุกูล (ภิชยพล กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลเมืองพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตานุรักษ์ (ปราการ )
เจ้าคณะตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมปหัฏฐ์ (แย้ม )
เจ้าคณะตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐธรรมาภินันท์
เจ้าคณะตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิจจานุการ
เจ้าคณะตำบลสุขเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรธรรมากร (บุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษมทรัพย์
เจ้าอาวาสวัดมนต์มาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณประสิทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดม่วงสระน้อย
เจ้าอาวาสวัดม่วงสระน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลคีรีวัฒน์ (ธีรวัฒน์ ปรกฺกโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมอมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติชัยคุณ ( จนฺทโชโต)
รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
เจ้าอาวาสวัดมะรุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอธิปุญญาภิรักษ์ (สมส่วน อธิปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตบุรารักษ์ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลมะเกลือเก่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสากิจจาทร ( จนฺทสุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลรังกาใหญ่
เจ้าอาวาสวัดรังกาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติปภากร
เจ้าคณะตำบลเสมาใหญ่
เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตวรธรรม (หนู )
เจ้าคณะตำบลพุดซา
เจ้าอาวาสวัดลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุตติธีรญาณ (ประภาส )
เจ้าคณะตำบลกฤษณา
เจ้าอาวาสวัดวิมุตติธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรธรรมประโชติ (วิเชียร จารุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบึงสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมนิวิฐ
เจ้าคณะตำบลหนองแจ้งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตาภิวัฒน์ (คำเคน จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
เจ้าอาวาสวัดศรีวิไลวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสีลพรต (หวาน )
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดศรีษะละเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวีราคม (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลปัญญาวุธ (พูน ปญญาวุโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดศรีสุภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณิสสรคุณ (สมร ญาณิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
เจ้าอาวาสวัดศาลาหนองขอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ (บุญธรรม ปิยวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง - ไชยมงคล
เจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสกิจจานุกูล (อุทัย ตนฺติปาโล)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
เจ้าอาวาสวัดศิริบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสังฆกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว
เจ้าอาวาสวัดศิริมังคลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมประทีป ( ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดสนุ่นงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสศีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดสมานมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฎ์นวการ (สุข )
รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณบุญกิจ (สมพงษ์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกธรรมาภิรักษ์ (สมดี อโสโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสระนันทวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาเตชคุณ
เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธธัชธำรง (พนม ยติโก)
เจ้าอาวาสวัดสวนป่าพุทธธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสิทธานุการ (ประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
เจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตธรรมสาร (สมชาย สุจินฺโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าลาด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวิริยคุณ (วีระ )
เจ้าคณะตำบลสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรคุณากร (จันทร )
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตติธรรม
เจ้าคณะตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรบุญญาทร (เกษม เตชปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยารักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนติปาลคุณ (สุนทร ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาทร (สุทธิรักษ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอ
เจ้าอาวาสวัดสีมุมบูรพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมงคลสังฆกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย
เจ้าอาวาสวัดสุมังคลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรสุวรรณโชติ
รองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรากร (สุรสีห์ ปญฺญาธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดหญ้าคา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์สันติธรรม (สุควร อสฺสโว)
รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิตตยาภรณ์ ( กิตฺติภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมประยุต (ศุภกร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมวิบูล (ทุเรียน )
เจ้าคณะตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาสปัญญาโชติ ( โชติปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดหนองจิก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตาสารคุณ (ธวัชชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
เจ้าอาวาสวัดหนองซำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลหนองตะไก้
เจ้าอาวาสวัดหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปัญญาวิมล
เจ้าคณะตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจประสาธน์ (วรรณา )
รองเจ้าคณะอำเภอสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมภาณสุนทร
เจ้าคณะตำบลเทพาลัย
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสราภิบาล (ถนอม อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองบุนนาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนโชติธรรม ( รตนโชโต)
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธวัชชัยมงคล (ไสว )
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (ประทวน อตฺตทีโป)
เจ้าอาวาสวัดหนองพลวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญธรรมโสภิต (สัมฤทธิ์ อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
เจ้าอาวาสวัดหนองพลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิโชติ ( วณฺณธโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมาจารคุณ (เกิด สมาจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองยาง
เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมวัฒนาธร (ชัยชนะ )
เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมโชติธรรม (ชาตรี )
เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติชัยธรรม ( อคฺควํโส)
เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคชสารวรานุสิฐ (วรวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลด่านนอก
เจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้างชัยรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก่น อนคฺโน)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรสันติธรรม (พิษณุ )
เจ้าคณะตำบลสระตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวุฒิธรรม (จิรวุฒิ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
เจ้าอาวาสวัดหนองเครือชุด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรจันทโชติ (นิรันดร )
รองเจ้าคณะอำเภอบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลโนนทองหลาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมคุณ (นภดล นาถพโล)
เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมาภิรัต (แสวง พลสมฺปนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำนักตะคร้อ
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศาสนกิจ
เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุธรรมวัฒน์ (อินทร์ )
เจ้าคณะตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวนานุรักษ์ (วิลัย ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลทับสวาย
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมชัย (เดชฤทธิ์ อคฺคธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ตาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสีลพรต (จำนงค์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสุวรรณคุณ (ณรงค์ สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลระเริง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลบึงปรือ
เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำเค็ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนกิจจานุยุต (อ่าง )
เจ้าคณะตำบลห้วยบง
เจ้าอาวาสวัดห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตกิจจานุการ (ด้วง )
เจ้าคณะตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร
เจ้าคณะตำบลหนองบัวสะอาด
เจ้าอาวาสวัดหัวหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกสีลากร (อุดม )
เจ้าคณะตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสารประโชติ (เปล่ง กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลประสุข
เจ้าอาวาสวัดเก่าประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธัชธำรง (ไปล่ )
เจ้าคณะตำบลขุย กิตติมศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกมลสารธรรม
เจ้าคณะตำบลท่าลาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ทีปกร
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์วิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขากระโดนวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนานุกูล (ใช้ )
เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว
เจ้าอาวาสวัดเขาภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารคุณ (อภัย )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปุญญาทร (ฉัตร เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพสถิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมทัศน์ (ทองสุข ป.ธ.๔)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมวิภัช (อุทัย สุตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเพิก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ชื่น ปญฺญาพโล)
เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
เจ้าอาวาสวัดเมืองที
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตศุภการ (ฉาย ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลสังวรารักษ์ (มานพ สญฺญโม)
เจ้าอาวาสวัดเสลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตวรญาณ (สมชาย วรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลเสมา
เจ้าอาวาสวัดเหมือดแอ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวิริยากร (สมนึก เขมวีโร)
เจ้าอาวาสวัดเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวีรคุณ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปัญญาคุณ (สมหวัง )
เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติศีลวัตร
เจ้าคณะตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมพินิต
เจ้าคณะตำบลตาจั่น
เจ้าอาวาสวัดโคกตะพาบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโคกน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชิตสถิตธรรม
เจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็ก
เจ้าอาวาสวัดโคกมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารนิวิฐ
เจ้าคณะอำเภอจักราช
เจ้าอาวาสวัดโคกสุภาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวินิต (ณรงค์ฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลกุดโบสถ์ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดโคกเตาเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธศีลวัฒน์ ( ธีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติโกศล (สี สีหเตโช)
เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโต่งโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ (ทอง )
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง
เจ้าอาวาสวัดโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลนวกิจ
เจ้าคณะตำบลโนนทองหลาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนกระพี้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณจารุวัตร (รัตนะ ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ
เจ้าอาวาสวัดโนนกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจารคุณ
เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนค่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมรังษี ( เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดโนนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ (ไว ชนาสโภ)
เจ้าคณะตำบลโตนด
เจ้าอาวาสวัดโนนมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมวิจิตร
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนมะเฟือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์ธรรมญาณ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมประคุณ ( ธมฺมคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปทุมากร (สุพจน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธรรมานุกูล
เจ้าอาวาสวัดโนนหนองกก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรคุณวัตร (ลับ ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมประภาต (สาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองหัวฟาน
เจ้าอาวาสวัดโนนเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมาภินันท์ ( ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโนนเสว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลโนนจาน
เจ้าอาวาสวัดโนนเสี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลช้างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิศรีพิทักษ์ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลตลาดไทร เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธวัชเมธคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิศีลากร (สมศรี )
เจ้าคณะตำบลหลุ่งประดู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรกิจจารักษ์
เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมาวุธ (วันชัย สุสมานโส)
เจ้าอาวาสวัดใหม่กลอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรชัยสุนทร ( ฐิตมโน)
เจ้าคณะตำบลในเมือง
เจ้าอาวาสวัดใหม่ประตูชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจิตพิพัฒน์ ( จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมสถิต ( มหายโส)
รองเจ้าคณะตำบลรังใหญ่
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัฒนชัย
เจ้าคณะตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์ธรรมญาณ ( วิสุทฺธิธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทริการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปทุมาภรณ์ (ดวง )
เจ้าคณะอำเภอชุมพวง
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัวรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรบุญญวัฒน์ (เจิม )
เจ้าคณะตำบลด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิ์จิตตารักษ์ ( จิตฺตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิสัตว์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประภากร (จำลอง ปภงฺกโร)
เจ้าอาวาสวัดไพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตกิจวรคุณ (บุญหลาย ธมฺมปาโล ป.ธ.๓)
รองเจ้าอาวาสวัดทองหลาง
รจร.(๒๕๕๒)
  พระครูธำรงวรรณคุณ (สันติ )
เจ้าคณะตำบลมะค่า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโนนไทย
ผจร.(๒๕๕๒)
  พระครูชัยกิจจาภินันท์ (ทินกร อภินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดป่าดอนแซะ
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองไม้ไผ่
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปธรรมานุกิจ (สมพงษ์ ทีปธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโตน
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรธรรมานุกูล (สมชาย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจังหรีด
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวัฒนานุกูล (บุญเชน จตฺตภโย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติชยานุกูล (ทองสุข เตชปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูปทุมบุญญานุกิจ (ประมวล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐธรรมานุวัตร (ล้อม อภิโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองคึม
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์ธรรมานุกิจ (บวรปกรณ์ โรจนธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัวรี
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปรีชาวชิรธรรม (วิเชียร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๓ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.
   พระครูบรรพตสมานคุณ (ประพันธ์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑ (ธ)
จต.ชอ
   พระครูพิทักษ์ธรรมานุยุต (คมกฤช สุวีโร)
เจ้าคณะตำบลกลางดง - พญาเย็น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
จต.ชอ
   พระครูจักราชธรรมานุรักษ์ (ทองแสง )
เจ้าคณะตำบลจักราช เขต ๒ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุรักษ์ (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ เขต ๑ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต (จิรศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๔ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูวิสุทธิคุณากร (ศักดิ์เกษม สุทธเขโม)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำไตรรัตน์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูวิรุฬห์ธรรมธัช (ตระกูลชาติ )
เจ้าคณะตำบลสะแกราช - วังน้ำเขียว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบุพรมราช
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูสุภัทรธรรมาทร (ประยูร ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลจักราช เขต ๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโคกพลวง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูอรัญธรรมาภรณ์ (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลเมืองคง (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูอินทรโสภณ (สุทิน อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอ่างซับประดู่
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณธรรมพินิจ (ลบ )
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสิทธิธรรมานุยุต (สุชาติ สุขิโต)
เจ้าคณะตำบลงิ้ว - วังน้ำเขียว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าญาณสิทธาราม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูอรุณวัฒโนทัย (น้อม นมกาโร)
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ เขต ๔ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบัติเจริญ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณวิสุทธิญาณ (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูขันติพลากร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ามงคลธรรม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ (สมทรง พลญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรกิตติญาณ (ชัยนาท )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองบัว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูไพศาลปทุมาภรณ์ (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดป่าเนินโพธิโสธร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูญาณวรานุยุต (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าโคกเพ็ด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูชัยมงคลคุณ (พล )
เจ้าอาวาสวัดศรีชัยมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูธรรมกิจโสภณ (มะโนด )
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาศีลโสภณ (สมจิตร )
เจ้าคณะอำเภอจักราช (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูคุณสารสัมปัน (จรูญ คุณากโร)
เจ้าคณะอำเภอพิมาย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคุณสัมปันนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติศีลโสภณ (สุเทศ )
เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง - บ้านเหลื่อม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมานุยุต (ประเสริฐ สจฺญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าประชาธรรมนิคม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรธรรมวิธาน (ลือชัย )
เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวชิรปัญญาภรณ์ (แดนชัย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก - ตะขบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลวรญาณ (บุญเกิด )
เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย - วังน้ำเขียว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวชิรปัญญานุยุต (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภิตพรหมคุณ (สุพิศ )
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริเจติยาภิบาล (สมชัย )
เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธวัชชยาภรณ์ (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพุทธิธรรมสุธี (ชินวัฒน์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง - ครบุรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบวรสมณการ (สมยศ ถิรจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง - ครบุรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (จิตร )
รองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ - บัวลาย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook