หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระศรีวชิรธาดา (สมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๘

เจ้าคณะภาค ๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรนายก (ปรีชา อภิวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๗๙๕๘

รองเจ้าคณะภาค ๘ รูปที่ ๑ (๒๕๕๖)
พระราชเมธี (วิชา อภิปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๑๒๗๙ , ๐๘ ๑๔๐๕ ๘๔๙๒

รองเจ้าคณะภาค ๘ รูปที่ ๒
พระศรีวชิราภรณ์ (เกรียงไกร กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๒ ๓๒๑๖ , ๐๘ ๙๐๕๓ ๒๑๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๗๗๓ , ๐๘ ๑๖๓๘ ๗๗๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ)
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
โทร. ๐ ๔๒๗๓ ๑๐๒๑ , ๐๘ ๖๒๒๘ ๕๐๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
พระราชสิทธาจารย์ วิ. (ทองใบ ปภสฺสโร)
วัดชัยพฤกษาราม

อุดรธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (๒๕๔๐)
พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๐๐๙ , ๐๘ ๙๙๔๔๑๐๕๕

เลขานุการ
พระครูประสิทธิ์กิตติสาร
วัดชัยภูมิ

รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี รูปที่ ๑ (๒๕๕๐)
พระราชวัชรวิสุทธิ์ (ชาญชัย กิตฺติโก)
วัดศรีนคราราม
โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๒๗๕๒ , ๐๘ ๑๓๘๐ ๓๑๖๓

เลขานุการ
พระมหาสุพล สุพโล ป.ธ.๙
วัดศรีนคราราม

รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี รูปที่ ๒ (๒๕๕๙)
พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร)
วัดพระแท่น

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (๒๕๕๙)
พระครูธรรมสโมธาน ( สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๓)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๑๑๕๗

เลขานุการ
พระมหาเอกชัย เอกชโย ป.ธ.๖
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐๘ ๕๗๕๘ ๑๘๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
พระครูปภัสสรกิตติคุณ ( ปภากโร)
วัดประดิษฐ์วนาราม
โทร. ๐๙ ๕๔๔๖ ๙๖๒๕

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา เกชา สุเมโธ
วัดโพธิ์ชัย
โทร. ๐๙ ๓๘๗๒ ๐๖๙๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
พระครูประทุมพิทักษ์ ( คมฺภีโร)
วัดบัวบาน
โทร. ๐๘ ๖๒๓๖ ๖๕๐๔

เลขานุการ
พระสมุห์ พิพัฒน์ จารุธมฺโม
วัดบัวบาน
โทร. ๐๖ ๕๒๖๑ ๘๗๔๑

เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง
พระครูโอภาสสันติธรรม ( กรุโณ)
วัดสว่างสันติธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๒ ๒๘๖๖

เลขานุการ
พระสนิท ปสุโต
วัดสว่างสันติธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๗๕ ๙๔๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูอุดมธีรวัฒน์ (ดนุพงษ์ ธีรวํโส)
วัดสีหนาทศาสดาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๔๘ ๗๐๓๙

เลขานุการ
พระจิตติพงษ์ สุจิณฺโณ
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๖๔๘๕

เจ้าคณะตำบลหนองขอนกว้าง
พระครูสังฆรักษ์ ขวัญชัย จรณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓
วัดโสมสันตยาราม
โทร. ๐๙ ๓๓๔๐ ๔๔๗๒

เลขานุการ
พระจรูญ ฐิตวฑฺฒโน
วัดโสมสันตยาราม
โทร. ๐๙ ๕๖๔๑ ๔๐๕๗

เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๑
พระครูโสภิตสิริธรรม (สำรวย สิริธโร)
วัดดอนภู่
โทร. ๐๘ ๕๒๐๗ ๔๗๓๖

เลขานุการ
พระอังคาร ปรกฺกโม
วัดดอนภู่
โทร. ๐๖ ๒๑๒๕ ๕๙๓๖

เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๒
พระมหาประพันธ์ อาจาโร
วัดศรีทัศน์
โทร. ๐๘ ๑๙๖๕ ๕๑๕๔

เลขานุการ
พระมหาศุภชัย ธีรปญฺโญ
วัดศิริสุขาภิบาล

เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๓
พระครูสุวัจน์วโรดม ( สุวโจ ป.ธ.๓)
วัดศรีชมภูบูรพาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๕๓ ๓๔๗๐

เลขานุการ
พระมหาจำรัส รุจิรธมฺโม ป.ธ.๖
วัดศรีสว่างเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๒๒๑๖ ๙๘๔๓

เจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
พระครูอุดมสมาจาร (สมัย สมาจาโร)
วัดป่าบ้านถ่อน
โทร. ๐๘ ๗๔๓๓ ๙๐๗๙

เลขานุการ
พระไพรฑูรย์ กิตฺติโสภโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โทร. ๐๙ ๘๑๙๗ ๑๙๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
พระครูกิตติสารวิบูลย์ ( กิตฺติโสภณคุโณ)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โทร. ๐๙ ๔๘๑๗ ๓๒๖๔

เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๑
พระครูโสภิตภัทรคุณ (ประพันธ์ ฐิตฺปญฺโญ)
วัดสว่างสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๕๓๑ ๑๗๖๒ , ๐๙ ๓๔๗๑ ๐๓๙๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ราเมต วชิรญาโณ
วัดป่าคลองธรรมนิมิตร
โทร. ๐๘ ๕๐๐๒ ๗๖๗๗

เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๒
พระครูสุพจน์ธรรมาภรณ์ (ไวพจน์ วรธมฺโม)
วัดสามพร้าว
โทร. ๐๘ ๙๒๗๗ ๖๒๐๘

เลขานุการ
พระสมบัตร ญาณสมฺปนฺโน
วัดสามพร้าว
โทร. ๐๘ ๙๗๑๑ ๕๘๙๗

เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๓
พระครูอุดมวโนภาส (พะเนียง อาภสฺสโร)
วัดป่าบ้านมืด
โทร. ๐๘ ๑๗๖๙ ๓๗๒๕

เลขานุการ
พระกรีฑาพล กมโล
วัดป่าบ้านมืด
โทร. ๐๙ ๓๕๐๕ ๗๖๔๑

เจ้าคณะตำบลกุดสระ เขต ๑
พระครูอุดรกิตติญาณ ( กิตฺติญาโณ)
วัดศรีสว่าง
โทร. ๐๙ ๒๙๐๙ ๖๔๙๘

เลขานุการ
พระมหาปัณณทัต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดศรีคุณเมือง
โทร. ๐๖ ๑๑๑๖ ๒๔๙๕

เจ้าคณะตำบลกุดสระ เขต ๒
พระครูสถิตวโรภาส (สุวิทย์ ฐิตธมฺโม)
วัดธาตุสว่างโนนยาง
โทร. ๐๘ ๔๗๙๔ ๘๐๙๑

เลขานุการ
พระมหาศักดิ์ดา สุทสฺสี
วัดธาตุสว่างโนนยาง
โทร. ๐๘ ๒๔๗๓ ๕๘๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านจั่น
พระครูสุจิตชัยธำรง (สนิท สุทฺธจิต​ฺโต)
วัดไชยราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๙๙๔๓ ๓๑๒๑

เลขานุการ
พระอธิการเรืองยศ ฐานกโร
วัดป่าอินทวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๒๓๒ ๐๐๖๒

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์ ( จิตฺคปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
โทร. ๐๘ ๑๐๕๙ ๒๔๖๔

เลขานุการ
พระเมฆินทร์ คมฺภีโร
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
โทร. ๐๘ ๗๙๒๗ ๙๓๕๙

รองเจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
พระอธิการโกศล จนฺทสาโร
วัดสวาดรัตนสีมากิจ
โทร. ๐๙ ๘๙๗๘ ๙๖๗๘

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
พระครูประภากรสาธุกิจ ( ปภากโร)
วัดวิทยานุกิจ
โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๘๓๒๒

เลขานุการ
พระไพวัน ชาตปญฺโญ
วัดวิทยานุกิจ
โทร. ๐๘ ๕๗๔๓ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
พระครูโสภณธรรมวิจัย ( กลฺยาโณ)
วัดโบราณศรีราราม
โทร. ๐๙ ๑๖๙๑ ๔๘๑๓

เจ้าคณะตำบลบ้านตาด
พระครูพุทธิสิริวรรณ (อิทธิพล อินฺทวณฺโณ)
วัดพุทธไพรวรรณ
โทร. ๐๖ ๔๕๗๖ ๔๘๓๗

เลขานุการ
พระอาภรณ์ ฐานรโต
วัดพุทธไพรวรรณ
โทร. ๐๘ ๖๔๕๒ ๑๑๐๑

เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๑
พระมหาแสวง ปุณฺณธมฺโม ป.ธ.๔
วัดอุทิศยาราม
โทร. ๐๘ ๒๙๐๙ ๖๖๑๔

เลขานุการ
พระเดช อนุตฺตโร
วัดวิสุทธิการาม
โทร. ๐๖ ๓๐๔๐ ๒๗๑๑

เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๒
พระครูสุวรรณสิริคุณ ( สุตธมฺโม)
วัดสุวรรณุทการาม
โทร. ๐๘ ๙๙๔๒ ๖๔๗๙

เลขานุการ
พระอุทัย ธมฺมทินฺโน
วัดสุวรรณุทการาม
โทร. ๐๘ ๙๙๔๒ ๓๕๓๔

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๑
พระมหาเอกชัย เอกชโย ป.ธ.๖
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐๘ ๕๗๕๘ ๑๘๑๑

เลขานุการ
พระสุริยา อริยวํโส
วัดป่าอโศการาม
โทร. ๐๘ ๕๖๔๗ ๔๖๕๒

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๒
พระมหาณัฐนันทพงษ์ ณฏฺฐวํโส ป.ธ.๖
วัดธาตุมังคลาราม
โทร. ๐๙ ๒๙๐๗ ๑๕๕๘

เลขานุการ
พระมหายุทธชัย ยุทฺธชโย
วัดธาตุมังคลาราม
โทร. ๐๖ ๑๖๑๗ ๘๙๗๖

เจ้าคณะตำบลบ้านขาว เขต ๑
พระครูสุธรรมาภิบาล (คำสิงห์ กลฺยานธมฺโม)
วัดศรีชมชื่น
โทร. ๐๙ ๘๖๓๐ ๔๘๗๕

เลขานุการ
พระสมชาย ฐิตธมฺโม
วัดบัวจูม
โทร. ๐๖ ๑๘๔๒ ๒๔๓๐

เจ้าคณะตำบลบ้านขาว เขต ๒
พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ (สุริยา ญาณกโร ป.ธ.๓)
วัดโนนสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๕๗๔ ๔๒๘๓

เลขานุการ
พระทินกร ฐิตกุสโล
วัดโนนสวรรค์
โทร. ๐๙ ๔๐๘๓ ๙๑๙๐

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๑
พระครูสถิตเจติยานุรักษ์ (สมหวัง ธิตธมฺโม)
วัดธาตุสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๘๗๔๐ ๔๓๓๐

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๒
พระครูสถิตสุวรรโณภาส (แดง ฐานวโร)
วัดตูมคำ
โทร. ๐๘ ๗๔๒๓ ๕๒๐๒

เลขานุการ
พระวีระพล ปภสฺสโร
วัดตูมคำ

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๓
พระครูใบฎีกา เกชา สุเมโธ
วัดโพธิ์ชัย
โทร. ๐๙ ๓๘๗๒ ๐๖๙๘

เลขานุการ
พระมหาสมโภชน์ สิริปญฺโญ
วัดประดิษฐ์วนาราม
โทร. ๐๙ ๔๙๑๕ ๔๙๙๗

เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ
พระครูอรัญสารสุนทร (สงวน อตฺตสาโร)
วัดป่าวิเวกโนนแคน
โทร. ๐๘ ๑๒๗๒ ๗๑๑๒

เลขานุการ
พระทศพล กตปุญฺโญ
วัดป่าวิเวกโนนแคน
โทร. ๐๖ ๒๐๔๓ ๖๔๙๐

เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรมประสุต (ถาวร ถาวรธมฺโม)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๙๘๖๓ ๖๙๔๖

เลขานุการ
พระสุรพล วรญาโณ
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ เขต ๒
เจ้าอธิการคำตัน คมฺภีรปญฺโญ
วัดศิริชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๓๐๒๐ ๒๖๗๔

เลขานุการ
พระสมภาร สมภาโร
วัดมีชัยทอง
โทร. ๐๘ ๕๕๗๔ ๕๔๙๒

รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองไฮ เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระมหาชารี สุทฺธสีโล ป.ธ.๔
วัดหนองไฮ

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ เขต ๒
พระปลัด วรากร กนฺตสาโร
วัดศรีหาราช
โทร. ๐๘ ๐๗๒๑ ๑๑๒๗

เจ้าคณะตำบลนาดี
พระครูอภินันท์มงคลธรรม (ชวลิต อภินนฺโท)
วัดโพธิ์ชัย
โทร. ๐๘ ๕๗๔๓ ๕๑๐๔

เลขานุการ
พระปลัด บุญยฤทธิ์ ปุญฺญสาโร
วัดธรรมศิริบัณฑิต
โทร. ๐๘ ๕๗๔๓ ๕๑๐๔

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูสิริจันทราภรณ์ ( วิสารโท)
วัดศรีจันทราราม
โทร. ๐๘ ๙๒๗๔ ๒๘๓๙

เลขานุการ
พระเสกสรร ผาสุโก
วัดศรีจันทราราม
โทร. ๐๘ ๔๕๒๑ ๒๘๓๕

เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ
พระครูวินิตคุณวัฒน์ (ดุสิต )
วัดสามขาสันติสุข

เลขานุการ
พระประเทือง
วัดสามขาสันติสุข

เจ้าคณะตำบลโนนหวาย
พระครูโสภิตวิริยคุณ (สุเทพ วราโภ)
วัดโคกหนองแซง

เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
พระครูจันทรัตนาภรณ์
วัดบ้านหนองอ้อ

เจ้าคณะตำบลหมากหญ้า
พระครูธำรงสุตาภรณ์ (สังคม สิรินฺธโร)
วัดไร่สวรรค์

เจ้าคณะตำบลอูบมุง
พระครูประโชติสุตคุณ (สมชาย )
วัดอูบมุงเหนือ

เจ้าคณะตำบลกุดหมากไฟ เขต ๑
พระครูปภัสสรธรรมสถิต (คำรณ )
วัดสว่างบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำพ่น
เจ้าอธิการสมบัติ สุกวโร
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอกุดจับ
พระครูปทุมศีลวัฒน์ (วิชัย สุทฺธสิโล)
วัดสระบัว

รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
พระครูสุวัฒนาภิรม
วัดคำเจริญ

เลขานุการ
พระวิทยา จิรธมฺโม
วัดคำเจริญ

รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
พระครูอาทรสิริธรรม (ถวิล ป.ธ.๓)
วัดอัมพวันวิทยาราม

เลขานุการ
พระสุทธิรักษ์ กิตฺติญาโณ
วัดอัมพวันวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๑
พระครูสิริโพธาภิบาล
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๒
พระครูสถิตจันทคุณ
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลปะโค
พระครูประโชติสีลพิพัฒน์ (อนันต์ )
วัดศรีวิไลย์

เจ้าคณะตำบลกุดจับ เขต ๑
พระครูพิทักษ์ธรรมกิจ
วัดใหม่โพนทอง

เจ้าคณะตำบลกัดจับ เขต ๒
พระครูชัยพัฒนาคุณ
วัดดงบัง

เจ้าคณะตำบลขอนยูง เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูจันโทภาส (แสงเดือน )
วัดดงสคูห์วิทยา

เจ้าคณะตำบลขอนยุง เขต ๒
พระครูอุดมสุวรรณาภรณ์ (ทองวัน )
วัดโนนอุดม

เจ้าคณะตำบลเมืองเพีย
พระปลัด ณัฐวุฒิ ธีปธมฺโม
วัดคำเจริญ

เจ้าคณะตำบลตาลเลียน
พระครูสุธรรมสิริโชติ
วัดวิชัยวนาราม

เจ้าคณะตำบลสร้าก่อ
พระครูมงคลประชาภิวัฒน์ (อมร สิริจนฺโท)
วัดประชานิยมพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ (สุวิทย์ )
วัดศิรินทราวาส

เลขานุการ
พระอนุวัตร สุมโน
วัดศิรินทราวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด (๒๕๖๕)
พระครูญาณวิโมกข์ (สถิตย์ อคฺคญาโณ)
วัดจอมมะณีย์

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
พระมหาทองสุข ธีรปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดศิรินทราวาส

เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๑
พระมหานิรุจน์ กิตฺติธโร ป.ธ.๓
วัดศิรินทราวาส

เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๒
เจ้าอธิการทิพย์ ตปสีโล
โพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๑
พระครูสิริโชติสาร
วัดสว่างกระเบื้อง

เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๒
พระครูอรุณธรรมสุนทร
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลทมนางาม
พระครูโสภณญาณประยุต (สุพล )
วัดศรีชมภู

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
พระครูอรุณธรรมกิจ (สุพรม )
วัดสว่างอรุณ

เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ (ทองพูล )
วัดใหม่สุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
พระครูพัฒนถาวรคุณ (ลำพูน )
วัดอาสาพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
พระครูอุดมมงคลธรรม
วัดศรีสุวรรณมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (๒๕๕๘)
พระครูวรปัญญาวิทิต (พินิจ ปญญฺญาวโร)
วัดดงคำ

เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๑
พระครูสุวรรณจันทสาร
วัดกุดโด

เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๒
พระครูอาทรพัฒนคุณ
วัดอาสาพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านชัย เขต ๑
เจ้าอธิการไสว อิสฺสโร
วัดศรีสว่างมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านชัย เขต ๒
พระครูโพธิจันโทภาส (บรรทม )
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง
พระครูสุทธิจันทราภรณ์
วัดศิริสุทโธ

เจ้าคณะตำบลนาไหม
พระครูสุจิตปุณโชติ
วัดศรีสุวอ

เจ้าคณะตำบลตำบลศรีสุทโธ
พระครูสุนทรวนารักษ์ (สำเนา สุนฺทโร)
วัดดงคำ

เจ้าคณะตำบลถ่อนนาลับ
พระครูสุธรรมบัณฑิต (วีระศักดิ์ )
วัดหนองทุ่มบัณฑิต

เจ้าคณะตำบลบ้านจันทน์ เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมประโชติ
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านจ้นทน์ เขต ๒
เจ้าอธิการแสงจันทร์ สจฺจญาโณ
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระครูจันทสโรภาส
วัดโนนสว่าง

เจ้าคณะตำบลอ้อมกอ
พระครูอุดรพุทธิวงศ์ (มหัฆพงษ์ )
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๑
พระครูวิริยคุณาภรณ์
วัดป่าแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒
พระครูโพธิชยานุการ
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
พระครูโสภณจารุกิจ
วัดสุวรรณเขต

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
พระครูบุญสารโสภณ (บุญถม )
วัดดงวัฒนา

เจ้าคณะตำบลโพนสูง
พระครูอุดมสิทธิวัฒน์
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
พระครูโอภาสรัตนคุณ
วัดหลวงเพ็ญ

เลขานุการ
พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์ (ทศพร ธมฺมธิโร)
วัดบ้านดงสัมพันธ์

รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
พระครูโสภณธรรมคุต
วัดลำดวน

เลขานุการ
พระประดิษฐ์ วชิรญาโณ
วัดลำดวน

รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
พระครูโกศลสิริธรรม (เกียงพล )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลเพ็ญ เขต ๑
พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์ (ทศพร ธมฺมธิโร)
วัดบ้านดงสัมพันธ์

เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๑
พระครูมงคลธรรมโชติ
วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม

เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๒
พระครูปิยโพธิวัฒน์ (คำพอง )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๑
พระครูสิทธิปุณณโชติ
วัดป่าศรีเวียงเพ็ญ

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๒
พระครูประภัศรอุดมกิจ (ประสิทธิ์ )
วัดศรีจำปา

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๓
พระครูรัตนทีปานุรักษ์
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๔
พระครูพิทักษ์ปุณณโชติ (ลำพอง ปญฺญาธโร)
วัดบุญสวาท

เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๑
พระครูพิเศษมงคลการ
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๒
พระครูโอภาสวีรวัฒน์ (บุญโฮม )
วัดดงสว่าง

เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๑
พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ
วัดสว่างดงยาง

เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๒
พระครูอุดมสิริวัฒน์ (ณรงค์ฤทธิ์ )
วัดศรีดงเย็น

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒
พระครูอินทสิริวัฒน์
วัดป่านฤนาทรอยพระบาท

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูสุธรรมโพธานุรักษ์ (แพง สุธมฺโม)
วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูวิจิตรสิริธรรม (สุดใจ สุจิตฺโต)
วัดศรีสว่างวงศ์

เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๑
พระครูโพธิชินวงศ์
วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค

เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๒
พระครูประทีปรัตโนภาส (เทียนชัย )
วัดทองสายพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๑
พระครูโพธิสีลาภรณ์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๒
พระครูวิชัยสมาจาร
วัดสว่างพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลสร้างแป้น เขต ๑
พระปลัด รุ่งเรือง อคฺคปญฺโญ
วัดป่าอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลสร้างแป้น เขต ๒
พระครูปัญญาธุราทร (ทองลี )
วัดป่าอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลเตาไห
เจ้าอธิการมงคล องฺสุสีโล
วัดศรีอุดมพร

เจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
พระครูวิบูลพุทธิธำรง (วีรพล )
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล

เลขานุการ
พระคำยอด สุวโจ
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล

รองเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
พระครูอุดรกิจวิบูล (บุญเหลี่ยม )
วัดดอนแก้วเชียงดา

เลขานุการ
พระบุญค้ำ ญาณโสภโณ
วัดดอนแก้วเชียงดา

เจ้าคณะตำบลสร้างคอม เขต ๑
พระครูโพธิวชิรคุณ (รังษี วชิโร)
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๑
พระครูเวฬุวรานุรักษ์ (หัด )
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๒
พระครูอุดมธรรมวิจารณ์ (สมจิต )
วัดศิริธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลเชียงดา
พระครูสุวิธานสุนทรกิจ (วทัญญู )
วัดพรสวรรค์

เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๑
พระครูสุทธิวรรณาภรณ์
วัดสามัคคีนิยม

เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๒
พระครูอุทัยวนาภิรักษ์ (อุเทน อุทโย)
วัดป่านาไห

เจ้าคณะตำบลบ้านยวด
พระครูอินทสิริธรรม
วัดอัมพวันวนาราม

เจ้าคณะตำบลหินโงม
พระครูโพธิเจติยานุรักษ์ (สมัย )
วัดพระธาตุโพธิ์ชัย

เจ้าคณะอำเภอหนองหาน
พระครูสิรินันทบรรหาร (บาง เขมานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดสันติวนาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ ระวิ รวิวณฺโณ
วัดสันติวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
พระครูสุธีธรรมธร (อำพล สุธีโร)
วัดศรีทรงธรรม

เลขานุการ
พระแสงเดช คนฺธาโร
วัดศรีทรงธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน (๒๕๕๙)
พระครูสุตวีรคุณาธาร (เกรียงไกร ญาณวีโร ป.ธ.๓)
วัดสระมณี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน (๒๕๕๘)
พระครูวิมลปัญญากร (สมคิด ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรีใน

เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๑
พระครูสุพจน์วรนาถ (นคร )
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๒
พระครูสุวรรณสีลคุณ
วัดอัมพวันวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๓
พระครูจารุจินดาภรณ์ (สมคิด จารุวณฺโณ)
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล

เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๔
พระครูโสภณธรรมประยุต
วัดมัชฌิมบุรี

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๑
เจ้าอธิการวีระพันธ์ ปญฺญาทีโป
วัดศรีสุธาทิพย์

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๒
เจ้าอธิการทินกร ปภสฺสโร
วัดศรีสุธาทิพย์

เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๑
พระครูอรุณธรรมโฆสิต (ไพฑูรย์ )
วัดเจริญธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๒
พระครูสันติวรกิจ (สุรยันต์ )
วัดธาตุโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
พระครูรัตนจันทสาร (วสันต์ )
วัดรัตนจันทราราม

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๒
พระครูโอภาสกัลยาณวุฒิ (ทองพูล ฉฬภิญฺโญ)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๓
พระครูไพศาลรัตโนภาส (วิลยู )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๔
พระครูอัครธรรมสถิต (วรวิทย์ )
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๑
พระครูอุดมจันทรังษี (สนิท )
วัดจันทร์เพ็งวนาราม

เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๒
พระครูวิโรจน์ธรรมกิจ
วัดบูรพาภิรมย์

เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๑
พระครูอุดมปทุมรักษ์ (สุภีร์ )
วัดป่าเลไลยก์

เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๒
พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลผักตบ
พระมหาจิรานุวัตร กนฺตสีโล
วัดสระมณี

เจ้าคณะตำบลหนองสระปลา
พระครูคัมภีรธรรมกิตติ
วัดสว่างสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านยา
พระครูอุดมปัญญารัตน์ (จินดา ฐิตปญฺโญ)
วัดโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๑
พระครูพรหมสีลคุณ
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์อาจารคุณ
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๓
พระครูอุทุมพรภัทรธรรม (พิชัย )
วัดอุทุมวารี

เจ้าคณะตำบลดอนหายโศก เขต ๑
พระครูสุวรรณรัตนาภิวัฒน์ (มณี อุตโม)
วัดสุวรรณวารี

เจ้าคณะตำบลดอนหายโศก เขต ๒
เจ้าอธิการวิปัด ชุตินฺธโร
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะอำเภอไชยวาน (๒๕๔๙)
พระครูวิชัยสิทธิการ ( จนฺทวํโส)
วัดไชยนาถวราราม

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระสมุห์ สายยันต์ วิสารโท
วัดไชยนาถวราราม
โทร. ๐๖ ๕๒๗๕ ๒๗๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอไชยวาน (๒๕๕๑)
พระครูปัญญาธรรมสาทร (คารมย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าประชาสามัคคี
โทร. ๐๙ ๓๐๙๖ ๒๒๖๖

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระปลัด ธีระพงษ์ สุขิโต ป.ธ.๔
วัดกุษาวดี
โทร. ๐๘ ๗๙๖๖ ๘๐๙๑

เจ้าคณะตำบลไชยวาน เขต ๑ (๒๕๔๖)
พระครูสุเมธธรรมกิจ (หยาด ฐิตเมโธ)
วัดป่าศรีเพียปู่
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๖๔๔๔

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระสมพร ธมฺมเตโช
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๗๙๖๖ ๘๐๙๑

เจ้าคณะตำบลไชยวาน เขต ๒ (๒๕๓๘)
เจ้าอธิการสมเพียร ธมฺมทีโป
วัดท่าบ่อวารีรินทร์
โทร. ๐๘ ๖๒๒๖ ๖๗๐๐

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระใบฎีกา อังกูล อคฺคธมฺโม
วัดท่าบ่อวารีรินทร์

เจ้าคณะตำบลคำเลาะ (๒๕๔๙)
พระครูอุดรสีลโสภณ (เพชรดี มนาโป)
วัดราชมงคลวราราม
โทร. ๐๘ ๒๑๑๘ ๕๒๗๔

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระสุรินทร์ สุธมฺโม
วัดมงคลวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๑ (๒๕๕๔)
พระครูอดุลธรรมถาวร (สำเนา ถาวโร)
วัดจำปาสีหราช
โทร. ๐๘ ๗๙๔๗ ๘๖๓๒

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระปรีชา อุตฺตโม
วัดจำปาสีหราช
โทร. ๐๖ ๒๓๗๕ ๔๔๗๕

เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูสุธรรมชยาภรณ์ ( สุธมฺโม)
วัดโนนสว่างสามัคคี
โทร. ๐๙ ๘๖๒๗ ๘๓๗๕

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระสำราญ ธีรปญฺโญ
วัดศรีสุนันทา
โทร. ๐๘ ๗๒๒๕ ๘๒๗๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโพนสูง (๒๕๖๒)
พระครูนิวิฐมงคลวัฒน์ ( ฐิตวํโส)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลโพนสูง
พระครูปัญญาชัยสาร
วัดป่ามงคลปัญญาคุณ

เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ (สัญญา ฐานวโร ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ศรีทุ่ง

เลขานุการ
พระครูโกวิทบวรธรรม (สินธุ์ )
วัดนิยมบวร

รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
พระครูภาวนาโพธิธรรม (บญกอง )
วัดป่าบ้านโพธิ์

เลขานุการ
พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ (ปรีชา อนาลโย)
วัดชัยศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๑
พระครูอุดมธีรธรรม (วิมงคล )
วัดสุสานไตรลักษณ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๒
พระครูสถิตสีลคุณ
วัดเจริญธรรมวาส

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๑
พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ (สุมิตร )
วัดทิพย์ศรีปัญญา

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๒
พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร ป.ธ.๔)
วัดอุดมอินทราวาส

เจ้าคณะตำบลนาทม
พระครูถิรวิสุทธิคุณ
วัดญาณสุทธิวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ (ปรีชา อนาลโย)
วัดชัยศิริมงคล

เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
พระครูอุดมกิจจาภรณ์ (อุดร ป.ธ.๓)
วัดเทพสุรินทร์

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองล้วน ติสฺสวโร
วัดสว่างโยมาลัย

รองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
พระมหาสุพล สุพโล ป.ธ.๙
วัดศรีนคราราม

เลขานุการ
พระมหาบัณฑิต อคฺคธมฺโม
วัดศรีนคราราม

รองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
พระครูโพธิวราภิวัฒน์ (คำผา ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (๒๕๕๘)
พระครูกิตติรัตนสุนทร (แก้ว สุนฺทโร)
วัดเกียรติไพบูลย์

เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๑
พระครูสุวรรณโพธิสุนทร
วัดโพธิ์สระ

เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๒
พระครูประโชติธรรมานุวัตร (ประมวล )
วัดสว่างโยมาลัย

เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๑
พระครูกิตติคุณสุนทร (จำรัส )
วัดศรีแก้ว

เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๒
พระครูสุวิมลบุญเขต
วัดโนนศรีไพรวัน

เจ้าคณะตำบลสีออ
พระครูอุดรรัตนวิจิตร (สิมมา วิจิตฺโต)
วัดอุดมหนองแดง

เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๑
พระครูโพธิจันทราภรณ์ (บัวศร )
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๒
เจ้าอธิการสมชัย อินฺทวํโส
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๑
พระครูสุจิตวิริยคุณ (สมนึก )
วัดลำดวนสุริยาวาส

เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๒
พระครูสุนทรบุญโญภาส (สำรอง )
วัดราสีสุนทราวาส

เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมธาดา
วัดธาตุจอมศรี

เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๒
พระครูสิทธิญาณวัฒน์ (บัลลังค์ )
วัดนรวาสคงคา

เจ้าคณะตำบลปะโค เขต ๒
พระครูอดุลธรรมาภิรักษ์
วัดสุราลัย

เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๑
พระครูประดิษฐ์สุวรรณคุณ (สมภาร )
วัดสุวรรณประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๒
พระครูสุวรรณวิมลกิจ (สนิท )
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๑
พระครูอุดมปัญญาภิวัฒน์ (สุวิชชา )
วัดศิริพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๒
พระครูกิตติสิริวัฒน์ (เผิน ป.ธ.๓)
วัดศรีชมภู

เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๓
พระครูรัตนสีลโสภิต (สุภี )
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๑
พระครูวิมลธรรมโสภณ
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๒
พระครูกิตติวรพิพัฒน์ (มงคล สุมงฺคโล)
วัดเกาะเกษวาริการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ (บุญเมือง ชวโน)
วัดภูทองเทพนิมิต

เลขานุการ
พระสกาจน์ ธีรปญฺโญ
วัดภูทองเทพนิมิต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแสง (๒๕๖๑)
พระครูสิริโชติคุณ (คำปัน ฉนฺทธมฺโม)
วัดสะอาดเรืองศรี

เจ้าคณะตำบลนาดี
พระครูสิริชัยธรรม
วัดศิริชัย

เจ้าคณะตำบลแสงสว่าง
พระครูไพโรจน์ธีราภรณ์ (บุญสร ปญฺญาวโร)
วัดใหม่แสงสว่าง

เจ้าคณะตำบลทับกุง
พระครูปัญญารัตนวิมล (มนตรี )
วัดรัตนศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง
พระปลัด วิชัย ปญฺญาทีโป
วัดสะอาดเรืองศรี

เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (๒๕๔๖)
พระภาวนาวิมล วิ. (อัมพร อโสโก ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์ชัยศรี
โทร. ๐ ๔๒๑๕ ๒๐๑๓ , ๐๘ ๗๙๔๘ ๕๘๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิทยา สิรินฺธโร
วัดโพธิ์ชัยศรี

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
พระครูพุทธบทบริรักษ์ (คำห่วง )
วัดพระพุทธบาทบัวบก

เลขานุการ
พระครูโพธิคุณาวลัย
วัดโพธิ์ชัยศรี

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
พระครูสีลคุณารักษ์ (สาคร )
วัดสังฆคณาราม

เลขานุการ
พระสุนทร ฐิตปุญฺโญ
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๑
พระครูสุธรรมรักขิต (สุกัญญา )
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๒
พระครูวิชิตชัยโสภณ (วิชัย )
วัดศรีโสภณ

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๑
พระมหานพดล วิสุทฺธิสาโร
วัดสุพรรณาราม

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
พระครูโชติธรรมรังษี (คำดี )
วัดศรีสว่างอาราม

เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่ (๒๕๔๙)
พระภาวนาธรรมาภินันท์ วิ. (บุญทัน อคฺคธมฺโม)
วัดนาหลวง

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๑
พระครูอุดมธรรมนิมิต (มงคล )
วัดโยธานิมิตร

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๒
พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (ประคอง )
วัดตาลก่อง

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๓
พระครูสิริรัตนคุณ
วัดพระพุทธบาทบัวบาน

เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ เขต ๑
พระครูสิริธรรมกิจ
วัดไทยทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ เขต ๒
พระครูสิริโพธิชัยคุณ (ธรรมวัตร มนาโป ป.ธ.๕)
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๑
พระครูโพธิพัฒนกิจ (อำพร )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๓
พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๑
พระครูวชิรญาณโสภิต (วิชัย )
วัดป่าลำดวน

เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๒
พระครูอุดมธรรมโชติ (ชาย )
วัดชุมพวงสวรรค์

เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๑
พระครูสิริปัญญาวิกรม (สมจิต ป.ธ.๕)
วัดวิเศษสรรพคุณ

เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๒
พระครูโสภณสุตาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๓)
วัดดอยสวรรค์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
เจ้าอธิการบัญชา จนฺทปญฺโญ
วัดแหลมทอง

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
เจ้าอธิการคำพรปวีร์ ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลคำบง
พระครูสันติวิริยากร
วัดสุขธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลคำด้วง
พระครูโสภิตคณานุกิจ
วัดโพนงาม

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
พระครูอุดมธัญญาภิรักษ์ (อัศวิน )
วัดอุดมธัญญาผล

เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
พระครูสุวรรณขันติธรรม (สมยศ )
วัดผากลางนา

เลขานุการ
พระอธิการสัมฤทธิ์ ฉนฺทจิตฺโต
วัดเกาะแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
พระมหาก้องไพร สาคโร ป.ธ.๗
วัดรัตนคูหา

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
พระครูอุดรสุนทรเขต (พิสิฐพล ป.ธ.๔)
วัดโคเขตตาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำโสม เขต ๑
พระครูวชิรเขมากร (อดิศักดิ์ อนุตฺตโร)
วัดกลางแหลมทอง

เจ้าคณะตำบลน้ำโสม เขต ๒
เจ้าอธิการกรม ถาวโร
วัดแสงสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
พระครูปริยัติกิตติวัฒน์ (นิยม ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรีภักดี

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูวิบูลปัญญานุยุต
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลโสมเยี่ยม
พระครูเกษมศีลวิจิตร (บัณฑิต )
วัดวินัยทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
เจ้าอธิการสัมฤทธิ์ ฉนฺทจิตฺโต
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะตำบลสามัคคี
พระครูวุฒิสิริคุณ (ขันธชัย สิรินฺโท)
วัดศิริเจริญสุข

เจ้าคณะตำบลบ้านหยวก
พระครูรัตนธรรมคุณ (ขวัญชัย กนฺตธมฺโม)
วัดแก้วอินทราราม

เจ้าคณะอำเภอนายูง
พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์
วัดเทพสิงหาร

เลขานุการ
พระมหาสมหวัง ยโสธโร
วัดเทพสิงหาร

รองเจ้าคณะอำเภอนายูง
พระครูสุตปัญญาภิรม (สมพร ยโสธโร)
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

เลขานุการ
พระมหาจันทร์สถิตย์ อธิมุตฺโต
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

เจ้าคณะตำบลนายูง (๒๕๔๗)
พระครูพิศาลธรรมปสุต (ทวี กตธมฺโม)
วัดเทพชุมพล

เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง
พระครูสุจิตธรรมคุณ
วัดพุทธราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลนาแค
พระครูวิชิตกิจโกศล (วิชัย )
วัดทวีวิหาร

เจ้าคณะตำบลโนนทอง
พระครูผาสุการโกศล (สาคร )
วัดป่าสิทธธรรม

เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (๒๕๕๖)
พระครูประสิทธิ์กิตติสาร
วัดชัยภูมิ

เลขานุการ
พระกิตติกร กิตฺติปญฺโญ
วัดชัยภูมิ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (๒๕๖๕)
พระครูสุตอุดมกิจ (ไพศาล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดศรีสว่างบรมสุข

เจ้าคณะตำบลศรีธาตุ
พระครูประภากรโพธิคุณ
วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา

เจ้าคณะตำบลจำปี
เจ้าอธิการสมศรี จกฺกวโร
วัดชัยภูมิ

เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง
พระครูรัตนจันทวิมล (สุดใจ จนฺทสาโร)
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๑
พระครูอุดมวชิรธรรม (วีระ )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๒
พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์
วัดศรีธาตุประมัญชา

เจ้าคณะตำบลนายูง
พระครูนิวิฐกัลยาณคุณ
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลหนองนกเขียน
เจ้าอธิการประชัน ฐานทินฺโน
วัดอัมพรสะอาดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลตาดทอง
พระครูประโชติสิริวรรณ (ดำรงค์ศักดิ์ )
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ)
วัดผาสุการาม

เลขานุการ
พระบุญชู ถิรปญฺโญ
วัดมาลีสถาพร

รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์ (สุวรรณ )
วัดบูรพา

เลขานุการ
พระสมุห์ ประเสริฐ เขมวโร
วัดบูรพา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ (๒๕๖๑)
พระครูมงคลญาณประยุต (เลื่อน โชติปญฺโญ)
วัดสว่างอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลหนองกุงทับม้า
พระครูชินวรวิวัฒน์ (นวพร ป.ธ.๓)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลบะยาว
พระครูวรมงคลประยุต (บุญเสริม )
วัดศรีชุมพร

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
พระครูคุณสารรักษา (จันทบูล )
วัดป่าคุณารักษ์วราราม

เจ้าคณะตำบลวังสามหมอ
พระครูปริยัติรัตนคุณ (เขียน ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลคำโคกสูง
เจ้าอธิการดงมาลา ธมฺมวโร
วัดสว่างอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๑
พระครูอุดมคุณานุยุต (สวรรค์ คุณยุตโต)
วัดถ้ำแก้วบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๒
เจ้าอธิการประมุก ขิปฺปาภิญฺโญ
วัดกิตติดำรงธรรม

เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๓
พระครูประทีปรัตนคุณ (ชัยมงคล )
วัดป่าสามยอด

เจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
พระครูอาทรวนกิจ (คทาธร )
วัดลุมพินีวันวราราม

เลขานุการ
พระปลัด ปัญญา ปญฺญาธโร
วัดจันทาธิวาส

รองเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
พระครูประจักษ์คณารักษ์ (สุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส ป.ธ.๕)
วัดดอนคง

เลขานุการ
พระสมุห์ ศรายุทธ ปภสฺสโร
วัดดอนคง

เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เขต ๑
พระครูอุดมเจติยาภินันท์ (นุกูล )
วัดโนนธาตุเจดีย์

เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เขต ๒
พระปลัด ปัญญา ปญฺญาธโร
วัดจันทาธิวาส

เจ้าคณะตำบลห้วยสามพาด เขต ๑
พระครูพิทักษ์โพธิชัย
วัดพิชัยพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยสามพาด เขต ๒
เจ้าอธิการสมบัติ ธมฺมวโร
วัดวิชัยโสภาราม

เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๑
พระครูอุดรสุทธิธรรม
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๒
พระครูเวฬุธรรมาภรณ์
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะอำเภอกู่แก้ว
พระครูสมุห์ สายบัว กิตฺติโสภโณ
วัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม

เลขานุการ
พระสยาม เตชปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๑
พระครูมงคลสังวรคุณ
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๒
พระครูวิบูลภัทโรภาส (ไพบูลย์ )
วัดหายโศก

เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๑
พระครูฉันทธรรมคุณ
วัดธาตุโพนเสมา

เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๒
พระครูสถิตรัตนรักษ์ (สงวน ฐิตธมฺโม)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลค้อใหญ่
พระครูสังฆรักษ์ เสกสันติ อธิปญฺโญ
วัดหงษาวดี

เจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
พระครูวิบูลธรรมรัต (ไพฑูรย์ )
วัดป่าสามัคคีธรรม

เลขานุการ
พระโอภาส ยสินฺธโร
วัดป่าสามัคคีธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
พระครูวิบูลสุทธิคุณ (สุวิทย์ )
วัดป่าดงยางพรพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลบ้านแดง เขต ๑
เจ้าอธิการทองบาง ปญฺญาทีโป
วัดโพธิ์คำพัฒนา

เจ้าคณะตำบลดอนกลอย
พระครูพิศาลธรรมรัตน์ (สม )
วัดพระสมาคม

เจ้าคณะตำบลนาทราย
พระครูสุเมธพรหมคุณ
วัดพรหมประดิษฐ์

หนองคาย

เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (๒๕๕๘)
พระเทพวชิรคุณ (พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ชัย
โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๒๘ , ๐๘ ๑๙๗๕ ๓๗๕๑

เลขานุการ
พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๙
วัดโพธิ์ชัย

รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รูปที่ ๑ (๒๕๕๕)
พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.๙)
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๕๘ ๔๒๕๖

เลขานุการ
พระมหากันตพล สญฺญโม ป.ธ.๕
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ

รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รูปที่ ๒ (๒๕๕๙)
พระศรีวชิรโมลี (บุญถม สุนฺทรเมธี ป.ธ.๙)
วัดชัยพร
โทร. ๐๘ ๔๕๑๙ ๔๘๙๙

เลขานุการ
พระมหาชิษณุพงศ์ สุทฺธิวํสเมธี ป.ธ.๔
วัดชัยพร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
พระเทพกิตติมุนี (ประทัย วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดศรีษะเกษ
โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๒๗ , ๐๘ ๑๕๔๔ ๙๖๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (๒๕๖๕)
พระครูอรุณปัญญาธร (สวน ปญฺญาธโร)
วัดสว่างธรรมาวาส

เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต (เดชศักดิ์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ชัย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
พระครูสุตรัตนาภรณ์ (สุดใจ )
วัดจอมมณี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ (สิงหา ภทฺรเมธี ป.ธ.๔)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์
วัดมีชัยท่า

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูสุวรรณโสตถิธรรม
วัดศรีคุณเมือง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
พระครูโพธิสารกิจ (อำนาจ ยโสธโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ (๒๕๔๕)
พระครูสุญาณโสภิต (วิรัช วีรญาโณ)
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชับ
พระครูสีลาธิคุณ (ถวิล )
วัดมงคลศิลาคุณ

เจ้าคณะตำบลมีชัย
พระครูปิยธรรมพาที (ไพร้อต เตชธมฺโม)
วัดมีชัยทุ่ง

เจ้าคณะตำบลหาดคำ
พระครูปิยสิริธรรม (สวาสดิ์ ป.ธ.๓)
วัดวาฬุกรมณีทุ่ง

เจ้าคณะตำบลหินโงม
พระครูสถิตธรรมานุยุต (สำราญ )
วัดศิลาธิคุณ

เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ เขต ๑
พระครูถิรธรรมวิธาน (อารมณ์ ถิรจิตฺโต)
วัดพุทธไสยาสน์

เจ้าคณะตำบลบ้านเดือ เขต ๒
พระครูนิมิตวิทยาคม (ถาวร ถาวรธมฺโม)
วัดป่าอุดมคงคานิมิต

เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๑
พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร)
วัดพระธาตุบังพวน

เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๒
พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ โกวิโท ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์

เจ้าคณะตำบลเมืองหมี
พระครูประดิษฐ์จริยวัฒน์ (เกียรติศักดิ์ )
วัดวาปีประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลกวนวัน
พระครูปทุมภัทรกิจ
วัดปทุมวนาราม

เจ้าคณะตำบลเวียงคุก
พระครูโกศลกิจจานุกิจ
วัดกุศลนารี

เจ้าคณะตำบลปะโค
พระครูอุดมฐิติคุณ
วัดชุมแพ

เจ้าคณะตำบลวัดธาตุ เขต ๑
พระครูปภัสสราภิราม
วัดสร้างประทาย

เจ้าคณะตำบลวัดธาตุ เขต ๒
พระครูสุจิณพัฒนกิจ
วัดศรีบัวบาง

เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๑ (๒๕๓๒)
พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต ป.ธ.๔)
วัดโพธิสมภาร

เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๒
พระครูอรัญกิจจาภรณ์
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๓
พระครูปทุมสิริกิจ
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลโพนสว่าง
พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์
วัดโชคอำนวยพร

เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
พระครูสุวรรณขันติคุณ (อภิชัยเดช )
วัดจอมทอง

รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
พระครูโกศลศาสนกิจ
วัดสมุหนาค

เลขานุการ
พระใบฎีกา พิจารณ์ กตปุญฺโญ
วัดสมุหนาค

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมปคุณ (ดวง ปคุณธมฺโม)
วัดจอมนาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย (๒๕๕๘)
พระครูสิริสมาจาร (บุญเหลือ อกิญฺจโน)
วัดยอดแก้ว

เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๑
พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ (สุพจน์ )
วัดมณีโคตร

เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๒
พระครูอุดมรัตนรังษี (บรรจบ )
วัดยอดแก้ว

เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๓
พระครูวินัยธร รัตนพิบูลย์ พุทฺธิญาโณ
วัดจอมนาง

เจ้าคณะตำบลชุมพล เขต ๔
เจ้าอธิการประยูร อธิมุตฺโต
วัดศรีวิลัย

เจ้าคณะตำบลชุมพล เขต ๕
พระครูบุญกิจจาภิรม (อารย์ )
วัดภิรมยาราม

เจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๑
พระครูปิยธรรมพินิต
วัดหนองเรือคำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูขันติธรรมคุณ (กิตติ ขนฺติพโล)
วัดชัยมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูวุฒิปัญญาโสภณ (บุญชู )
วัดปัจจันตบุรี

เจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๓
พระมหาบรรทม อุตฺตโม ป.ธ.๖
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลชุมช้าง เขต ๑
พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ (บุญเทอม )
วัดท่าลี่ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลชุมช้าง เขต ๒
พระปลัด พนมภรณ์ ฐานิสสโร
วัดคุยลุมพุก

เจ้าคณะตำบลบ้านผือ
พระครูวินัยวุฒิคุณ
วัดวุฒิกาวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ เขต ๑
พระครูสุพัฒน์สีลคุณ (บำรุง )
วัดทรงศิริพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ เขต ๒
พระครูโพธิสารญาณ (บง )
วัดใหม่โพธิญาณ

เจ้าคณะตำบลนาหนัง เขต ๑
เจ้าอธิการชัย เอกวัณฺโณ
วัดคำสว่าง

เจ้าคณะตำบลนาหนัง เขต ๒
พระครูภาวนาสุตากร (กุล ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
วัดศรีอุดมพร

เจ้าคณะตำบลสร้างนางขาว เขต ๑
พระปลัด พรชัย คณปิโย
วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

เจ้าคณะตำบลสร้างนางขาว เขต ๒
พระครูปริยัติกิจจานุรักษ์
วัดมงคลศรีนา

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เขต ๑
พระครูสิริธรรมกิจจาภรณ์
วัดสุคันธวารี

เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ เขต ๑
พระครูวชิรสุตาภรณ์
วัดเจริญผล

เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ เขต ๒
พระครูสุตปัญญาโสภณ
วัดดอยวนาราม

เจ้าคณะตำบลเซิม
พระครูสุตอิสสรธรรม
วัดป่าอนุรักษ์พฤกษาราม

เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๑
พระครูภาวนาโชติธรรม (รวมพงษ์ )
วัดนวติตถาราม

เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๒
พระครูสุวรรรณเจติยาทร
วัดสิงห์ทองเจติยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๓ (๒๕๖๕)
พระครูประสิทธิสารธรรม (ฮวด เตชวโร)
วัดโนนฤาษี

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก
พระครูปัญญาธรรมวัตร
วัดกาหม

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก
พระครูจันทธรรมโสภิต
วัดอรัญญา

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก
พระครูปัญญาวชิราภิมณฑ์
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลด่านศรีสุข เขต ๑
พระครูปิยธรรมวัตร (พงษ์ชัย ฉนฺทธมฺโม)
วัดหัวด่าน

เจ้าคณะตำบลโพนทอง เขต ๑
พระครูวาปีโพธิรักษ์
วัดโพธิรุกขาราม

เจ้าคณะตำบลโพนทอง เขต ๒
พระครูกันตคุณาจาร (วงษ์สุวรรณ )
วัดตาหมู

เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
พระครูสุวรรณรัตนสุนทร (อุเทน )
วัดโพนคำ

เลขานุการ
พระใบฏีกา ชาญยุทธ กิตฺติปญฺโญ
วัดโพนคำ

รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
พระครูอุดมธรรมวิสิฐ
วัดราษฎร์ดำริ

เลขานุการ
พระอลงกรณ์ ฐานสิริ
วัดราษฎร์ดำริ

รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
พระครูวาปีสุนทรฉันท์ (สนามชัย )
วัดเปงจานเหนือ

เลขานุการ
พระจิรธนวัฒน์ ธมฺมจารี
วัดเปงจานเหนือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
พระครูวีรกิจพิทักษ์
วัดหนองคอน

เจ้าคณะตำบลรัตนวาปี เขต ๑
พระครูศีลศรัทธาภรณ์
วัดศรีทอง

เจ้าคณะตำบลรัตนวาปี เขต ๒
พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์ (อุทิศ ชินวํโส)
วัดเจริญชัย

เจ้าคณะตำบลโพนแพง เขต ๑
เจ้าอธิการเพชรพนม ทีปธมฺโม
วัดหนองคอน

เจ้าคณะตำบลโพนแพง เขต ๒
พระครูสุมนธรรมสาทร (สาลี )
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลบ้านต้อน
พระครูสุนทรสีลาจาร
วัดดงเล้า

เจ้าคณะตำบลนาทับไฮ
พระครูมงคลสิริวุฒิ
วัดศิริมงคลชัยราม

รองเจ้าคณะตำบลนาทับไฮ
พระครูพิพัฒน์ธรรมนาถ (พีระพล )
วัดดงยางชุม

เจ้าคณะตำบลพระบาทนาสิงห์
พระครูปริยัติวิธาน
วัดพระบาทนาสิงห์

รองเจ้าคณะตำบลพระบาทนาสิงห์
พระครูวิชัยสารธรรม
วัดสามัคคีชัย

เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
พระครูสีตลาภิรม
วัดศรีเชียงใหม่

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
พระครูประภากรกิตติคุณ (สุวรรณ )
วัดธาตุดำ

เลขานุการ
พระปลัด เทพ สุเมธี
วัดธาตุดำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ (๒๕๖๐)
พระครูปทุมธรรมสถิต (ฉลวย สุธมฺโม)
วัดหาดปทุม

เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๑
พระครูพิทักษ์สุมงคล
วัดสุมงคลมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๒
พระครูสุวรรณปัญญาคุณ
วัดนวลพลสุขาวาส

เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๓
พระครูวุฒิกิจสารคุณ
วัดกัจจายนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ เขต ๑
พระครูวาปีธรรมาภิรักษ์
วัดธรรมเจดีย์

เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมรักษ์
วัดสะพานทอง

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
พระครูโพธิรัตนโชติ
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองปลาปาก เขต ๑
พระครูปริยัติจันทคุณ (แสงจันทร์ ป.ธ.๓)
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลหนองปลาปาก เขต ๒
พระครูรัตนวราภรณ์
วัดห้วยหินลาด

เจ้าคณะอำเภอสระใคร
พระครูสิริธรรมาภรณ์
วัดนิเวศคชสาร

เลขานุการ
พระปลัด นันทวัฒน์ กนตสาโร
วัดป่าส่างคำ

รองเจ้าคณะอำเภอสระใคร (๒๕๕๗)
พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๕
วัดโนนเชียงคูณ

เลขานุการ
พระอนุชา อนุชาโต
วัดป่าดอนพระ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระใคร เขต ๑ (๒๕๖๔)
พระครูวิชัยธรรมธัช (ธง )
วัดสุวรรณสาลวัน

เจ้าคณะตำบลสระใคร เขต ๒
พระครูโสภณธรรมบรรพต (ตี๋ สิริเทวปุตฺโต)
วัดโพนงาม

เจ้าคณะตำบลสระใคร เขต ๓
พระปลัด นันทวัฒน์ กนตสาโร
วัดป่าส่างคำ

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๑
พระครูประทีปวีรวัฒน์ (เส็ง ชาตวีโร)
วัดพุทธประทีป

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๒
พระครูปทุมสิริธรรม (ก่อง )
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลคอกช้าง
พระครูสุจิตธรรมานุกิจ (สถิตย์ สมจิตฺโต)
วัดนิเวศคชสาร

เจ้าคณะอำเภอสังคม
พระครูบรรพตธรรมานุวัตร
วัดโนนเกษม

รองเจ้าคณะอำเภอสังคม
พระครูโพธิธรรมานันท์
วัดโนนสง่า

รองเจ้าคณะอำเภอสังคม
พระครูประทีปธรรมมงคล (ประเสริฐ )
วัดถ้ำศรีมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสังคม
พระครูสิริชัยนาถ
วัดราชสิงขรณ์

เจ้าคณะตำบลแก้งไก่ เขต ๑
เจ้าอธิการสุรพล ปสนฺโน
วัดฟ้าประทาน

เจ้าคณะตำบลแก้งไก่ เขต ๒
เจ้าอธิการชวน ถิรวิริโย
วัดดอยเจดีย์

เจ้าคณะตำบลผาตั้ง เขต ๑
พระครูพิริยนันทคุณ (มานัส )
วัดผาตั้ง

เจ้าคณะตำบลผาตั้ง เขต ๒
พระครูประภากรธรรมคุณ
วัดภูผาดัก

เจ้าคณะตำบลสังคม เขต ๑
พระมหานิธิกาญจน์ อหึสโก
วัดสระปทุม

เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง เขต ๑
เจ้าอธิการสุกรรณ์ จิรธมฺโม
วัดปากน้ำฮวย

เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง เขต ๒
พระมหาสุวิน ขนฺติโก ป.ธ.๔
วัดศิริขัณฑ์

เจ้าคณะตำบลนางิ้ว เขต ๑
พระครูรัตนเมธาภรณ์ (พยุง เมธาวี)
วัดจอมแก้ว

เจ้าคณะตำบลนางิ้ว เขต ๒
พระครูพุทธิธรรมโชติ
วัดโนนจำปา

เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
พระเมธีปริยัติธาดา (บุญพรม จารุปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดโนนพระแก้ว

เลขานุการ
พระใบฎีกา จีรศักดิ์ คุณวํโส
วัดโนนพระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ไพฑูรย์ )
วัดอัมพวัน

เลขานุการ
พระครูภัทรสีลวัตร
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ

รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
พระครูปิยสีลวิสุทธิ์ (สุจริต ปิยสีโล)
วัดธรรมคุณ

เลขานุการ
พระวิทยา ฐิตวํโส
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลท่าบ่อ
พระครูรัตนสราภิรม
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลโพนสา
พระครูสุธรรมวรานุวัตร
วัดศรีสุธรรม

เจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๑
พระครูโพธิคุณวัฒน์
วัดท่าโพธิ์ธาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๒
พระมหาปรีชา จิตฺตชญฺโญ
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะตำบลกองนาง เขต ๑
พระครูขันติธรรมสถิต (ไพบูลย์ ขนฺติพโล)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลกองนาง เขต ๒
พระครูธรรมสิรินันท์
วัดสักกวนาวาส

เจ้าคณะตำบลโคกคอน
พระครูสุวรรณชัยวัฒน์
วัดตะเคียนทองเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลนาข่า
เจ้าอธิการบุญเหลือ ธมฺมทีโป
วัดนาข่า

เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ
พระครูเกษมจันทสาร (ชิตพิเชฐ จนฺทสาโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองนาง
พระครูสุตวีรธรรม (ยงยุทย์ ป.ธ.๓)
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านถ่อน
พระครูปริยัติธรรมาภิรม
วัดป่าทรงธรรม

เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
พระครูพิพัฒน์จันทรังษี
วัดจันทรังษีวราราม

รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
พระครูสมบูรณ์วราสัย
วัดโนนสมบูรณ์

เลขานุการ
พระเมืองยศ ฐานิสฺสโร
วัดโนนสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง เขต ๑
พระครูวาปีมงคลธรรม
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง เขต ๒
พระครูพุทธวงศ์บริรักษ์
วัดพุทธวงษ์วราราม

เจ้าคณะตำบลเฝ้าไร่
พระครูวาปีสุวรรณเขต (สนั่น )
วัดเฝ้าไร่วนาราม

เจ้าคณะตำบลนาดี
พระครูสุตชยาภินันท์ (ชัชวรรธน์ อภินนฺโท ป.ธ.๓)
วัดมีชัยวนาราม

เจ้าคณะตำบลอุดมพร
พระครูปัญญาธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ ปญฺญาวโร)
วัดศิริธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลวังหลวง
พระครูพิทักษ์รัตนสุวรรณ
วัดไทรทองวนาราม

บึงกาฬ

เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
พระราชภาวนาโสภณ วิ. (ประสงค์ ภูริปญฺโญ)
วัดเซกาเจติยาราม
โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๓๙๓ , ๐๘ ๑๐๕๔ ๔๔๕๑

เลขานุการ
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์ (สถิตพงษ์ สุธมฺโม)
วัดเซกาเจติยาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ รูปที่ ๑
พระพุทธิสารมุนี (นิรพัทธ์ ฐานวโร)
วัดบุพพราชสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๙ ๕๗๙๗

เลขานุการ
พระครูอุดมธรรโมภาส (ดวงศรี )
วัดสว่างคงคาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ รูปที่ ๒
พระบวรปริยัติกิจ (ประเวศน์ จนฺทสาโร)
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๒๓๖ , ๐๘ ๔๗๐๕ ๓๕๔๗

เลขานุการ
พระภูคมิน โชติปญฺโญ
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
พระครูโอภาสธรรมรส (สงวน )
วัดโชติรสธรรมากร

เลขานุการ
พระมหาเลิศชัย รตนญาโณ ป.ธ.๓
วัดโชติรสธรรมากร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
พระครูวิสุทธิโพธารักษ์ (สมพร )
วัดศรีโสภณธรรมทาน

เลขานุการ
พระมานพ เตชปญฺโญ
วัดศรีโสภณธรรมทาน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
พระครูสิริรัตนาภิราม (บุญศรี )
วัดศรีแก้ววนาราม

เลขานุการ
พระปิยะวัฒน์ ปิยวฑฺฒโน
วัดศรีแก้ววนาราม

เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๑
พระอธิการสมบัติ สมฺปตฺติธารโก
วัดป่าบ้านพันลำ

เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๒
พระครูสิริวุฒิธรรม (บวรวิชช์ ป.ธ.๕)
วัดดอนเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๓
พระครูอุดมธรรโมภาส (ดวงศรี )
วัดสว่างคงคาราม

เจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๑
พระครูประทีปธรรมานุวัตร
วัดศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๑
พระครูประทีปธรรมานุวัตร
วัดศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๒
พระครูอัมพรวรกิจ
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๑
พระครูประชาธรรมโสภิต (คำฝั่น จารุธมฺโม)
วัดประชาสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๒
พระครูโพธิสีลวิสุทธิ์ (ไพฑูรย์ )
วัดโพธิ์ชัยนิมิต

เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๒
พระครูโพธิสีลวิสุทธิ์ (ไพฑูรย์ )
วัดโพธิ์ชัยนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองเลิง เขต ๑
พระครูสุวัฒน์วิชัยกิจ
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์

เจ้าคณะตำบลหนองเลิง เขต ๒
พระครูศีลสารกิตติคุณ (จำลอง )
วัดศรีสุพลวนาราม

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระครูสุขุมเขมคุณ (สุขเกษม )
วัดราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกก่อง (๒๕๖๓)
พระครูบรรพตวิหารธรรม (จินดา )
วัดจิตตภาวดีคีรีบรรพต

เจ้าคณะตำบลชัยพร
พระครูบรรพตกิตติคุณ
วัดเขาพนมไพร

เจ้าคณะตำบลหนองเข็ง เขต ๑
พระครูสุวรรณจันทกิจ
วัดถ้ำศรีวิไลย์วนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองเข็ง เขต ๒
พระครูชัยพัฒนกิจ
วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลนาสวรรค์
พระครูสุมธนันทกิจ
วัดป่าโคกสว่าง

เจ้าคณะตำบลนาคำดี
พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ (บุญธรรม ปญฺญาธโร)
วัดปิ่นแก้วอัมไพรวัลย์

รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด
พระครูโอภาสพัฒนานุกูล
วัดสว่างพัฒนา

รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด
พระครูภาวนาปัญญาสาร (บัวรินทร์ ปญฺญาสาโร)
วัดสว่างมีชัย

เลขานุการ
พระธนา ชินทตฺโต
วัดสว่างมีชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากคาด (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์นทีเขต (บุญถิ่น กิตฺติวณฺโณ)
วัดโพธิ์ศรีสร้อย

เจ้าคณะตำบลปากคาด เขต ๑
พระครูอภินันทโสภิต (เมธี อภินนฺโท)
วัดภิรมยาราม

เจ้าคณะตำบลปากคาด เขต ๒
พระครูอรัญปัญญาภรณ์ (ประเทือง )
วัดป่าราษฎร์อินทร์แปลง

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา เขต ๑
พระครูวัชรญาณประยุต (นวพันธ์ )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา เขต ๒
พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ (สมพร )
วัดสุทธิวนาราม

เจ้าคณะตำบลนากั้ง เขต ๑
พระครูพัฒนาภรณ์โสภณ (อนรรฆวัฒน์ )
วัดสว่างพัฒนา

เจ้าคณะตำบลนากั้ง เขต ๒
พระอธิการกลม เทวธมฺโม
วัดถ้ำพระวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองยอง เขต ๑
พระครูกิตติภัทรานุกูล (วันดี )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองยอง เขต ๒
พระครูอรัญสีลาภรณ์ (บุญถม )
วัดป่าเจริญพร

เจ้าคณะตำบลสมสนุก เขต ๑
เจ้าอธิการชัยยา ปญฺญาธโร
วัดโนนบุญมี

เจ้าคณะตำบลสมสนุก เขต ๒
พระครูจารุวรรณวิวัฒน์ (ทวี )
วัดศิลาคำ

เจ้าคณะตำบลนาดง
พระครูนิมิตธรรมประทีป (ลี )
วัดเทพนิมิตบังบด

เจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
พระครูวรวัฒน์คณารักษ์ (อำไพ )
วัดป่าวิเวกธรรมคุณ

เลขานุการ
พระครูสิริชัยธรรมรักขิต (สุรชัย ธมฺมรกฺขิโต)
วัดศิริมงคลสัจจธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
พระครูประทีปธรรมานุยุต (ประมุข )
วัดสังฆธรรมาราม

เลขานุการ
พระอธิการวิทย์ จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุพรรณาวนาราม

เจ้าคณะตำบลพรเจริญ
พระครูสุตวิริยาลังการ (ศุภวิชญ์ กวิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะตำบลป่าแฝก
พระครูสุทธิธรรมภาณ
วัดศรีชมภูพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลวังชมภู
พระครูสิริชัยธรรมรักขิต (สุรชัย ธมฺมรกฺขิโต)
วัดศิริมงคลสัจจธรรม

เจ้าคณะตำบลศรีชมภู
เจ้าอธิการบุญรักษ์ ญาณทีโป
วัดทรายคำ

เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง
เจ้าอธิการสิปปภาส ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองหัวช้าง
พระครูอัมพวันวรกิจ
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
พระครูอรุณธรรมานุยุต
วัดแสงสว่างภูมิ

เจ้าคณะอำเภอเซกา
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์ (สถิตพงษ์ สุธมฺโม)
วัดเซกาเจติยาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเซกา
พระครูวิเวกอรัญญคุณ (เลียง )
วัดอรัญญวิเวก

เลขานุการ
พระอรุณ สิริมงฺคโล
วัดอรัญญวิเวก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเซกา (๒๕๖๒)
พระครูมงคลวุฒิชัย (จรินทร์ อติชาคโร)
วัดศรีพนา

เจ้าคณะตำบลเซกา เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ปุญญาภรณ์ (สมศักดิ์ ปุญฺญมโน)
วัดพรหมรินทร์

เจ้าคณะตำบลเซกา เขต ๒
พระครูโอภาสปุญญาภิวัฒน์ (คำจันทร์ กตปุญฺโญ)
วัดโพนสว่าง

เจ้าคณะตำบลเซกา เขต ๓
พระครูเกษมเจติยานุรักษ์ (อุดม อุตฺตโม)
วัดเซกาเจติยาราม

เจ้าคณะตำบลเซกา เขต ๔
พระครูพิพัฒน์วรสุนทร (ศรีสมพร วรธมโม)
วัดใหม่พัฒนาภิบาล

เจ้าคณะตำบลซาง เขต ๑
พระครูกิตติธรรมมงคล
วัดศรีสุมังคล์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลซาง เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูอัครสุทธิคุณ (สมบูรณ์ )
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม เขต ๑
พระครูสุจิตวรากร
วัดป่าอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม เขต ๒
พระครูสุธรรมสิทธิคุณ
วัดจอมมณีธร

เจ้าคณะตำบลท่ากกแดง เขต ๑
พระครูสุเขตธรรมธร
วัดบ้านโนนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลท่ากกแดง เขต ๒
พระครูวีรธรรมชโยภาส (อุเทน )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลท่าสะอาด
พระครูปทุมรัตนโชติ
วัดศรีปทุมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลป่งไฮ เขต ๑
พระครูสุทธิธรรมประโชติ
วัดธรรมาธิปไตย

เจ้าคณะตำบลป่งไฮ เขต ๒
พระครูภัทรวนาภิรม (มงคล )
วัดป่าศรีวิไลย์

เจ้าคณะตำบลน้ำจั้น เขต ๑
พระครูสุธรรมคุณาภรณ์ (เฉลียว สุธมฺโม)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลน้ำจั้น เขต ๒
พระครูอินทวีรธรรม
วัดบ้านดอนก่อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านต้อง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูสันติธรรมพินิจ (อินทร์แปลง สนฺตจิตฺโต)
วัดทรายทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านต้อง เขต ๒
พระครูสันติคุณาภรณ์ (สุรกาากรณ์ )
วัดสันติธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโสกก่าม เขต ๑ (๒๕๖๔)
พระครูอดุลธรรมาภิมณฑ์
วัดโนนสำราญ

เจ้าคณะตำบลโสกก่าม เขต ๒
พระครูบรรพตวรธรรม
วัดป่าศิลาอาสน์

เจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
พระครูกัลยาณวัตร
วัดสุวรรณาราม

เลขานุการ
พระสุพล จนฺทวณฺโณ
วัดสุวรรณาราม

รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม ป.ธ.๙
วัดเซกาเจติยาราม

เลขานุการ
พระมหาสมชาย จนฺทสาโร
วัดสุวรรณาราม

รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
พระครูสุทธธรรมสถิต (สวรรค์ )
วัดสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลโซ่ เขต ๑
พระครูพิชิตธรรมคุณ (วันชัย จารุวณฺโณ)
วัดสังวรธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลโซ่ เขต ๒
พระอธิการธวุฒิ ฐานจาโร
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองพันทา
พระครูโพธิปิยานุรักษ์ (รักศักดิ์ )
วัดโนนโพธิ์

เจ้าคณะตำบลศรีชมภู เขต ๑
พระครูศิรินวกิจ
วัดศรีชมภูวนาราม

เจ้าคณะตำบลศรีชมภู เขต ๒
พระครูวรธรรมวนาวาส (บุญสงค์ )
วัดชมภูวนาวาส

เจ้าคณะตำบลคำแก้ว เขต ๑
พระอธิการเกียรติ อคฺคธมฺโม
วัดศรีบุญเรืองพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคำแก้ว เขต ๒
พระครูไพโรจน์จริยาภรณ์ (อรุณ )
วัดดอนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลบัวตูม
พระครูปิยวาสกิจจารักษ์ (ยวน ชินวํโส)
วัดปิยวาส

เจ้าคณะตำบลถ้ำเจริญ
พระครูสันติธรรมนิวิฐ (บดินทร์ )
วัดสันติธรรมวนาราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าทอง
พระครูสุตบุญพิทักษ์ (บุญช่วย จนฺทโสภโณ ป.ธ.๓)
วัดศรีอุบล

เจ้าคณะอำเภอศรีวิไล
พระครูอุดมธรรมมงคล (ทองดี )
วัดมงคลสามัคคีธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (๒๕๖๓)
พระครูประสิทธิ์วรานุวัตร (หนูพร กมโล)
วัดศรีประเสริฐ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (๒๕๖๑)
พระมหาธีระ มหาวีโร ป.ธ.๗
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลศรีวิไล
พระครูอรัญสารคุณ (อัศจรรย์ )
วัดป่าเจริญพร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลชมภูพร
พระพิรุฬห์ลักษณ์ ฐิตธมฺโม
วัดศรีพัฒนา

เจ้าคณะตำบลนาสะแบง
พระครูถาวรธรรมานันท์ ( อานนฺโท)
วัดนาสะแบง

เจ้าคณะตำบลนาสิงห์
พระครูกิตติบุญสาร
วัดจอมศรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลนาแสง
พระมหาอาทิตย์ กลฺลยาโณ ป.ธ.๗
วัดมงคลสามัคคีธรรม

เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ (นิคม ติกฺขปญฺโญ)
วัดสว่างวารี

เลขานุการ
พระนิติพล อาสโภ
วัดสว่างวารี

รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูปัญญาสารโกศล
วัดสิงหารินทาราม

เลขานุการ
พระสนาน อคฺคธมฺโม
วัดสิงหารินทาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
วัดศิริมงคลวราราม

เลขานุการ
พระวัฒนา โสภโณ
วัดศิริมงคลวราราม

เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง เขต ๑
พระครูโอภาสศีลสาร (บุญเรียง สีลเตโช)
วัดสว่างวารี

เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง เขต ๒
พระครูวาปีมังคโลภาส (สวาท สุเมโธ)
วัดนันทรารามมงคล

เจ้าคณะตำบลโพธิ์หมากแข้ง เขต ๑
พระครูปิยธรรมวิบูล (ปรียะ )
วัดราษฎร์บูรณะ

เจ้าคณะตำบลโพธิ์หมากแข้ง เขต ๒
พระครูกัลยาณธรรมวัฒน์ (เถาวัลย์ )
วัดสโมธานนิคม

เจ้าคณะตำบลดงบัง เขต ๑
พระครูโสภิตพัฒนการ
วัดนวกะพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดงบัง เขต ๒
พระครูสิทธิปุญโญภาส
วัดสุคนธราราม

เจ้าคณะตำบลท่าดอกคำ เขต ๑
พระครูจันทโชติธรรมาธร (จิตกร )
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลท่าดอกคำ เขต ๒
พระครูวาปีศีลสุนทร (สมร สุจิตฺโต)
วัดคลองคูหา

เจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
พระครูอภินันทโสภณ (สุภาพ )
วัดจันทราราษฎร์

เลขานุการ
พระมหาอภิวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน
วัดจันทราราษฎร์

รองเจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
พระครูสุจิตโชติคุณ
วัดบึงสาราษฎร์

เลขานุการ
พระอุดร ปภาโต
วัดบึงสาราษฎร์

เจ้าคณะตำบลโคกกว้าง เขต ๑
พระครูอรุณรัตโนภาส
วัดอรุณไตรแจ้งวนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกกว้าง เขต ๒
เจ้าอธิการจำลอง กิตฺติสาโร
วัดท่าส้มโฮงพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า เขต ๑
พระครูสุวัฒน์สิริธรรม (สุภาพ )
วัดทองอุทัยราษฎร์

เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า เขต ๒
พระครูสุธรรมวรญาณ (ประยูร )
วัดศิริธรรมทาน

เจ้าคณะตำบลหนองเดิ่น
พระครูสีลกันตคุณ (สมศักดิ์ )
วัดทิวโขงงาม

เลย

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลย (๒๕๕๙)
พระราชปรีชามุนี (รังสฤษดิ์ สุมนชาโต ป.ธ.๔)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๐๗๗ , ๐๘ ๙๕๗๐ ๒๘๖๒

รองเจ้าคณะจังหวัดเลย รูปที่ ๑
พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง รตนเมธี ป.ธ.๖)
วัดโพนชัย
โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๗๒ , ๐๘ ๙๘๔๓ ๖๐๓๖

เลขานุการ
พระครูถาวรรัตนากร (เชาวรัตน์ )
วัดโพนชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (๒๕๕๙)
พระราชวีราภรณ์ (เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.๗)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๔๗๙๓ ๓๕๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (๒๕๖๕)
พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
วัดศรีคุณเมือง

เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย
พระครูวิมลโพธิสาร (ลาน )
วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ

เลขานุการ
พระมหาอาคม อตฺถเมธี ป.ธ.๓
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย
พระครูนรินทรานุวัตร
วัดโพนทอง

เลขานุการ
พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิปาโล ป.ธ.๔
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย (๒๕๕๘)
พระครูสุตคุณาลงกรณ์ (ชาญณรงค์ ป.ธ.๔)
วัดศรีบุญเรือง

เลขานุการ
พระมหาธนวัฒน์ ปริยตฺติเมธี ป.ธ.๔
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลเมือง
พระครูปริยัติสันติวโรภาส (ณรงค์ ป.ธ.๔)
วัดสันตยาวาส

เจ้าคณะตำบลนาอาน เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมาทร (สุวิทย์ชาญ ป.ธ.๓)
วัดโพนงาม

เจ้าคณะตำบลนาอาน เขต ๒
พระครูปริยัติภัทราภรณ์ ป.ธ.๔
วัดภัทราราม

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๑
พระครูมงคลโพธิวัตร (สนอง )
วัดโพธิ์ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๒
พระครูโพธิสิริวุฒิ (ทิม )
วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๓
พระครูประทีปวุฒิธรรม (วีระชัย ทีปธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าเลไลยก์

เจ้าคณะตำบลนาดินดำ เขต ๑
พระครูโอภาสปัญญาทร (สุพิตร์ ธนปญฺโญ)
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลนาดินดำ เขต ๒
เจ้าอธิการอุด นริสฺสโร
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลน้ำหมาน เขต ๑
พระครูสุวัจธรรมาภรณ์ (สามิตร )
วัดศรีโนนเมือง

เจ้าคณะตำบลน้ำหมาน เขต ๒
พระมหาสวัสดิ์ สจฺจาสโภ ป.ธ.๔
วัดธรรมมิการาม

เจ้าคณะตำบลเสี้ยว
พระครูใบฎีกา ทวีศักดิ์ นรินฺโท
วัดชลธาราราม

เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต ๑
พระครูประภัศร์จันทโชติ
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต ๒
พระครูสุนทรคุณวัฒน์
วัดป่านาโคก

เจ้าคณะตำบลศรีสองรัก
พระครูปลัด ยง นิติสาโร ป.ธ.๓
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลชัยพฤกษ์ เขต ๑
พระครูสุธรรมสิริคุณ
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลชัยพฤกษ์ เขต ๒
พระครูปัญญาวรนาท
วัดสร้างเที่ยง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกกดู่ เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูปฏิภาณวรกิจ (จำนง ปฏิภาโณ)
วัดฉิมพลี

เจ้าคณะตำบลกกดู่ เขต ๒
พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
วัดโพนทัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแขม (๒๕๖๑)
พระครูไพโรจน์พัฒนคุณ (วีระศักดิ์ ปวฑฺฒโน)
วัดบ้านโป่งพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำสวย เขต ๑
พระครูปริยัตินาคนิวิฐ (ตะวัน ชาคโร)
วัดป่ามุจลินทาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำสวย เขต ๒
พระครูวิทิตธรรมากร
วัดจันทร์สว่าง

เจ้าคณะอำเภอวังสะพุง
พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์ (สมนึก ป.ธ.๔)
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง (๒๕๖๕)
พระมหาธนากร สนฺตมโน ป.ธ.๓
วัดประชาราษฎร์นิมิต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง (๒๕๖๐)
พระครูอุดมคุณากร (เทือง ญาณธโร)
วัดโพธิ์ชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง (๒๕๖๔)
พระครูโสภณวัฒนานุกิจ (ชมภู )
วัดวังสพุงพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลวังสะพุง
พระครูประทีปธรรมธัช
วัดป่าหลักเมืองแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลผาน้อย เขต ๑
พระครูวิมลสุวรรณโชต (สุวรรณดี )
วัดโนนสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผาน้อย เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูโฆษิตธรรมรัตน์ (ประดิษฐ์ โฆสโก)
วัดโนนศรีชมพู

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
พระครูศรีสุวัฒนาภรณ์ (วุฒิชัย ป.ธ.๖)
วัดศรีอุบลพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒
พระครูปุญญวรากร (ธาตรี )
วัดป่าเลไลยก์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูโสภณจารุธรรม (สมควร จารุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดโนนสว่างพัฒนา

เจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๒
พระครูจิตตธรรมาภรณ์ (วิรัตน์ )
วัดอภิราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลทรายขาว เขต ๑
พระครูสุธรรมโพธิคุณ
วัดโพธิ์เย็น

เจ้าคณะตำบลทรายขาว เขต ๒
พระครูสุมนสมาธิวัตร (สุพล )
วัดวังทรายขาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากปวน (๒๕๖๑)
พระครูอโศกวรวุฒิ (ที อโสโก)
วัดอุทุมพรพัฒนา

เจ้าคณะตำบลโคกขมิ้น เขต ๑
พระครูโพธิชยานุยุต (เทียม )
วัดโพธิ์ชัยสุราราม

เจ้าคณะตำบลโคกขมิ้น เขต ๒
พระครูสารธรรมาทร (บิน ขนฺติสาโร)
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลผาบิ้ง
พระปลัด นิเวช มหาปุญฺโญ
วัดวังสพุงพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองงิ้ว
พระครูวิสุทธิสัจจาภรณ์ (สมชาย )
วัดวังสพุงพัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
พระครูปริยัติวชิรคุณ (ไชยประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

เลขานุการ
พระครูสุมนคุณาภรณ์ (สุดใจ )
วัดป่ามหาราช

รองเจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
พระครูปริยัติพุทธิวงศ์ (วาสน์ ป.ธ.๔)
วัดพุทธาราม

เลขานุการ
พระปรุรินทร์ ญาณเมธี
วัดป่ามหาราช

รองเจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
พระครูสุทัศน์ธรรมานุยุต (ต้อม ฐานธมฺโม)
วัดศรีทัศน์

เลขานุการ
พระสมเพียร จารุวณฺโณ
วัดศรีทัศน์

เจ้าคณะตำบลภูกระดึง
พระครูปริยัติวรานุรักษ์ (ช่วง ป.ธ.๔)
วัดบรรพตวนาราม

เจ้าคณะตำบลศรีฐาน เขต ๑
พระครูนิมิตธรรมโชติ (เหิน )
วัดโพธิ์นิมิต

เจ้าคณะตำบลศรีฐาน เขต ๒
พระครูอุทุมพรวนารักษ์ (อุไร โชติวโร)
วัดห้วยเดื่อ

เจ้าคณะตำบลศรีฐาน เขต ๒
เจ้าอธิการอุไร โชติวโร
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๑
เจ้าอธิการประทีป กิตฺติปญฺโญ
วัดผาแดงพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๒
เจ้าอธิการเทอดศักดิ์ ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล

เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๓
พระครูสุทธิธรรมพิพัฒน์ (พัฒนา สุทฺธปญฺโญ)
วัดช่องฝาง

เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๔
เจ้าอธิการสำราญ วิสุทฺโธ
วัดวังไผ่พัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๕
พระครูพัฒนาวิริยาภรณ์ (ทรงสิทธิ์ )
วัดศรีวังลานพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยส้ม เขต ๑
พระครูสุตญาณสาร (ณัฐพล ญาณสาโร ป.ธ.๓)
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติธรรมโกศล (โกศล ป.ธ.๓)
วัดสันติวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน (๒๕๖๑)
พระครูบุญประภากร (สุบรรณ )
วัดโพนงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน (๒๕๕๙)
พระครูเมธีธรรมทัต (เมธี ฐานทตฺโต ป.ธ.๔)
วัดศรีสมสนุก

เจ้าคณะตำบลเชียงคาน เขต ๑
พระครูปริยัตินันทวิสุทธิ์ (นันทพงศ์ สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีภูทอก

เจ้าคณะตำบลเชียงคาน เขต ๒
พระครูสุขุมบุญโสภณ
วัดมหาธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูสุวรรณศิลารักษ์ (หัน เหมวณฺโณ)
วัดบู่ทองศิลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูสุทธิสิริโสภณ (ชิน ชินวํโส)
วัดศรีสะอาดโพนทัน

เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
พระครูประดิษฐอรัญญธรรม (สมจิตร )
วัดป่าใต้

เจ้าคณะตำบลบุฮม เขต ๑
พระครูวุฒิวชิรญาณ (วิเชียร )
วัดศรีคำ

เจ้าคณะตำบลบุฮม เขต ๒
เจ้าอธิการองอาจ อาสโภ
วัดศรีคุณเมือง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจอมศรี (๒๕๕๙)
พระครูสิริจันทสุมณฑ์ (สมพร จนฺทวํโส)
วัดศรีหินตั้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธาตุ (๒๕๖๑)
พระครูปิยธรรมนิวิฐ (บุญยก กนฺตธมฺโม)
วัดป่าใต้

เจ้าคณะตำบลปากตม
พระครูจันทปุญโญภาส (บุญมี )
วัดศรีจันพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหาดทรายขาว
พระครูกิตติสารธาดา
วัดภูช้างน้อย

เจ้าคณะอำเภอท่าลี่ (๒๕๕๖)
พระครูประสิทธิ์วรญาณ (ทองสี อิทฺธิญาโณ ป.ธ.๓)
วัดโพนข่า

เลขานุการ
พระสุรชัย โพธิปโภ
วัดโพนข่า

รองเจ้าคณะอำเภอท่าลี่
พระครูปริยัติเจติยคุณ (แสง )
วัดลาดปู่ทรงธรรม

เลขานุการ
พระมหาประจวบ เตชธมฺโม
วัดลาดปู่ทรงธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอท่าลี่
พระครูพิพิธธรรมจักร (ทองอินทร์ ป.ธ.๓)
วัดศรีสงคราม

เลขานุการ
พระอุทัย อุทโย
วัดศรีสงคราม

เจ้าคณะตำบลน้ำทูน
พระครูภาวนาวีรวัตร (ชัยรัตน์​ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๑
พระครูปริยัติสารานุยุต (จันทอง กิตฺติสาโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๒
พระครูโสภณคุณาวสัย (ประมาณทอง )
วัดศรีภูช้าง

เจ้าคณะตำบลหนองผือ เขต ๑
พระครูวุฒิธรรมสถิต
วัดใหม่เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองผือ เขต ๒
พระครูพิศาลกิตติโสภณ (จำเนียร กิตฺติสาโร)
วัดงิ้วงาม

เจ้าคณะตำบลนาฮี เขต ๑
เจ้าอธิการสมจิตร คมฺภีรธมฺโม
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลนาฮี เขต ๒
พระครูสุวิธานปริยัติคุณ (สัญญา ป.ธ.๓)
วัดป่านากระเซ็ง

เจ้าคณะตำบลน้ำแคม
พระครูปริยัติกิตติวุฒิ (เสาร์ ป.ธ.๓)
วัดดอยเฉลิมพระเกียรติวนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
พระครูสุวรรณกัลยาณวัตร (ชูชาติ )
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอปากชม
พระครูปริยัตยาทร (บุญชู จตฺตมโล ป.ธ.๓)
วัดศรีวิชัยวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอปากชม
พระครูอินทรสารวิจักษ์
วัดโนนศรีสะอาด

เลขานุการ
พระประเสริฐ ปภสฺสโร
วัดโนนศรีสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอปากชม
พระครูศรีภัทรวิมล (ศิวเมศวร์ มหาญาโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีชมชื่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากชม (๒๕๖๐)
พระครูสิริสารวิมล (คงเดช สิริสาโร)
วัดถ้ำแสงธรรมพรหมาวาส

เจ้าคณะตำบลเชียงกลม เขต ๑
พระครูสุตรัตนวาที (พชรพล ป.ธ.๓)
วัดแสงอรุณ

เจ้าคณะตำบลเชียงกลม เขต ๒
พระครูสุธรรมปัญโญภาส (บุญเที่ยง )
วัดป่าธรรมเสนา

เจ้าคณะตำบลปากชม เขต ๑
พระครูวิมลธรรมโกศล
วัดศรีสัมฤทธิ์มุกดาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากชม เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูสุมนสันติธรรม (ใจ สนฺตมโน)
วัดธรรมสารมงคล

เจ้าคณะตำบลห้วยพิชัย เขต ๑
พระครูกิตติชยาภิวัฒน์ (เฉลิม )
วัดศรีพิชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลห้วยพิชัย เขต ๒
พระครูลัฏฐิวันคุณากร (เคน )
วัดลัฏฐิวัน

เจ้าคณะตำบลหาดคัมภีร์
พระครูวรดิตถ์ขันติธรรม
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะตำบลห้วยบ่อชื่น
พระครูบุญเขตคุณากร (สุวรรณภูมิ )
วัดนาหงษ์

เจ้าคณะอำเภอนาด้วง
พระครูจริยสารธรรม (นิรุต นิติสาโร)
วัดป่าจริยธรรม

เลขานุการ
พระมหาสิทธิพงษ์ สุจิณฺณธมฺโม
วัดน้ำสวยภักดี

รองเจ้าคณะอำเภอนาด้วง
พระครูญาณโสภิต
วัดน้ำสวยภักดี

เจ้าคณะตำบลนาด้วง เขต ๑
เจ้าอธิการอังคุลี วรวฑฺฒโน
วัดเวียงล้อม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาด้วง (๒๕๖๓)
พระครูปริยัติสันติคุณ (วรวิทย์ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดถ้ำผาจ๊อกป๊อก

เจ้าคณะตำบลนาด้วง เขต ๒
พระครูนิมิตวชิรคุณ
วัดเทพนิมิตสามัคคี

เจ้าคณะตำบลท่าสะอาด
พระปลัด สุนันท์ สุนนฺโท
วัดวีระราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระสุธิจันทร์ ธมฺมทีโป
วัดน้ำสวยภักดี

เจ้าคณะตำบลนาดอกคำ เขต ๑
พระครูรัตนธรรมากร (สกุลไทย จินฺตามโย)
วัดไชยรัตนรังษี

เลขานุการ
พระใบฏีกา ขจรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม
วัดมณีศรีชุมพล

เจ้าคณะตำบลนาดอกคำ เขต ๒
เจ้าอธิการเดชฤทธิ์ อธิมุตฺโต
วัดมณีศรีชุมพล

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ รตนโชโต
วัดมณีศรีชุมพล

เจ้าคณะตำบลท่าสวรรค์
เจ้าอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณ
วัดสุพรมนิมิต

เลขานุการ
พระทองดี เตชธมฺโม
วัดคงคาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอภูหลวง (๒๕๖๕)
พระครูปริยัติปัญญาคุณ (เจริญ เตชปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดแสงสว่างคงคา

รองเจ้าคณะอำเภอภูหลวง
พระครูขันติสารวิสุทธิ์ (บุญรวม )
วัดโนนทองสามัคคี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูหลวง (๒๕๖๕)
พระครูอรุณวรกิจ (ประสิทธิ์ ฐานวโร)
วัดดอนหอพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองคัน เขต ๑
เจ้าอธิการณัฐวุฒิ วุฒิธมฺโม
วัดป่าหนองเอี่ยม

เจ้าคณะตำบลหนองคัน เขต ๒
พระครูพิสิฐกิตติคุณ (ประสิทธิ์ )
วัดดอยสวรรค์

เจ้าคณะตำบลภูหอ เขต ๑
พระปลัด วิรัตน์ วิสารโท
วัดศรีภูหลวง

เจ้าคณะตำบลภูหอ เขต ๒
พระใบฎีกา กิตติเดชา วิเสสคุโณ
วัดป่านาฝาย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแก่งศรีภูมิ (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาพรหมคุณ (ทองใหม่ เตชปญฺโญ)
วัดศรีภูมิพัฒนา

เจ้าคณะตำบลเลยวังไสย์
พระใบฎีกา วิรพรรณ ทีปวํโส
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลห้วยสีเสียด
พระครูถาวรสิริธรรม (บุญเพ็ง )
วัดศรีจำปา

เจ้าคณะอำเภอผาขาว (๒๕๖๑)
พระครูโชติรัตนากร (ศรีสว่าง )
วัดจอมมณี

รองเจ้าคณะอำเภอผาขาว
พระครูสัจจญาณประสุต (สำเริง )
วัดถ้ำผาสวรรค์

เลขานุการ
พระภัทร์ ฐานิสฺสโร
วัดถ้ำผาสวรรค์

รองเจ้าคณะอำเภอผาขาว (๒๕๖๑)
พระครูรัตนธรรมานุสิฐ (ธงชัย )
วัดศิริธัมมารัตนานุสรณ์

เจ้าคณะตำบลผาขาว เขต ๒
พระครูประภัศรวุฒิชัย (นัน )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลผาขาว เขต ๓
พระครูศีลธรรมาภิรัต (พูน กนฺตสีโล)
วัดศรีทองสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลท่าช้างคล้อง เขต ๑
พระครูประภัสร์รัตนคุณ
วัดสว่างเกาะแก้ว

เจ้าคณะตำบลท่าช้างคล้อง เขต ๒
พระครูโสภิตพัฒนกิจ (สุวรรณ )
วัดห้วยไคร้ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลโนนป่าซาง เขต ๑
พระครูมงคลพิศาล
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลโนนป่าซาง เขต ๒
พระครูสุจิตรัตนาภรณ์ (เลิศ )
วัดกองแก้ว

เจ้าคณะตำบลโนนปอแดง
พระครูสุธรรมนาคนิวิฐ (บัวพันธ์ ฐานธมฺโม)
วัดนาคหงษา

เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ อมโร ป.ธ.๓)
วัดเนรมิตวิปัสสนา

รองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
พระครูปริยัติปัญญาวุธ (เชษฐา วิสุทฺธสิริ ป.ธ.๔)
วัดโคกงาม

เลขานุการ
พระสุริยันต์ มหาปุญฺโญ
วัดโคกงาม

รองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
พระครูอมรธรรมานุสิฐ (บุญเพ็ง วรธมฺโม)
วัดเนรมิตวิปัสสนา

เลขานุการ
พระปลัด ยุรนันท์ สุมงฺคโล
วัดโพนชัย

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
พระครูสุตวรานุกูล (วินิจ ป.ธ.๓)
วัดจอมศรี

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
พระครูสุเขตสังฆการ (รจนา )
วัดใหม่สามัคคีชายแดน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกงาม (๒๕๖๔)
พระครูสุวรรณธีรคุณ
วัดป่าลาดหินอินทร์แปลง

เจ้าคณะตำบลด่านซ้าย
พระครูถาวรรัตนากร (เชาวรัตน์ )
วัดโพนชัย

เจ้าคณะตำบลปากหมัน
พระครูอมรธรรมวุฒิ (สายยนต์ )
วัดโพนสว่าง

เจ้าคณะตำบลกกสะทอน
พระครูอรุณพัฒนาทร (คำมุข ธมฺมสโร)
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

เจ้าคณะตำบลอีปุ่ม
พระครูไพโรจน์ชยากร (สมส่ง )
วัดโพนชัย

เจ้าคณะตำบลวังยาว
พระครูธีรญาณประสุต (ศิริพงษ์ ยโสธโร)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลนาหอ
พระครูวิสุทธิวรญาณ (วรวัฒน์ )
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลโพนสูง
พระครูสุวรรณรัตนญาณ
วัดป่าหนองอุมลัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโป่ง (๒๕๕๙)
พระครูนิมิตธรรมาภินันท์ (บุญเลิศ สุวีโร)
วัดเนรมิตวิปัสสนา

เจ้าคณะอำเภอภูเรือ
พระครูศรีธีราภรณ์ (บุญมี ป.ธ.๖)
วัดวารีสาร

เลขานุการ
พระมหาชูเชิด ติสฺสโร ป.ธ.๓
วัดโพนทอง

รองเจ้าคณะอำเภอภูเรือ
พระครูวีรวุฒิสุนทร (วชิระ )
วัดประชาสามัคคี

เลขานุการ
พระเอกสิทธิ์ มุนิวํโส
วัดคีรีบรรพต

เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๑
พระครูวรวุฒิธรรมานันท์ (วุฒิ )
วัดห้วยน้ำริน

เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์โพธิสาร (สมอง )
วัดโพธิ์สว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระมหาชูเชิด ติสฺสโร ป.ธ.๓
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลสานตม
พระครูสุวรรณสิทธิวัฒน์ (คุณัชพัฒน์ )
วัดโนนทอง

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พระครูโพธิธรรมาภิวัฒน์ (บัวภา )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลลาดค่าง
พระครูอรัญธีรธรรม (พร้อม )
วัดป่าบารมีธรรม

เจ้าคณะอำเภอนาแห้ว
พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์ (บุญเลิศ )
วัดโพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระปลัด ธีระวุฒิ สนฺตมโน
วัดโพธิ์ชัย

รองเจ้าคณะอำเภอนาแห้ว
พระครูบรรพตธรรมคุณ
วัดภูกรงไก่ธรรมาราม

เลขานุการ
พระวิโรจน์ วรธมฺโม
วัดภูกรงไก่ธรรมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแห้ว (๒๕๖๐)
พระครูโสภิตธรรมาภิรม (หล่ำ ติสรโณ)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลแสงภา
เจ้าอธิการหล่ำ อาจารสุโภ
วัดป่าสมานชัย

เจ้าคณะตำบลนาพึง
พระครูประภัศร์โสตถิธรรม (สุบรรณ )
วัดราษฎร์ประสงค์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลนามาลา
พระครูวิสุทธิปภากร (พงศ์สวัสดิ์ )
วัดโพนสว่างพัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอเอราวัณ
พระครูกวีธรรมนิเทศก์ (ประยงค์ กวีสุสโร)
วัดเอราวัณพัฒนาราม

เลขานุการ
พระมหาสมภาร สุเมโธ ป.ธ.๓
วัดเอราวัณพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเอราวัณ (๒๕๖๑)
พระครูสุมนธรรมนาถ (เติมใจ )
วัดเอราวัณพัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเอราวัณ (๒๕๖๑)
พระครูชลธารธรรมคุณ (บุญ จนฺทธมฺโม)
วัดทิพย์ชลธาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเอราวัณ เขต ๑
พระครูสุวัฒน์ศีลธาดา (สวัสดิ์ )
วัดธารสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเอราวัณ เขต ๒
พระครูวิริยธรรมโชติ
วัดสะเทียนทอง

เจ้าคณะตำบลผาสามยอด เขต ๑
เจ้าอธิการสุวิชา กนฺตสีโล
วัดแหลมทองพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลผาสามยอด เขต ๓
พระครูกิตติอาจารคุณ
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลผาอินทร์แปลง เขต ๒
พระประภัศร์วุฒิธรรม (ชนะชล )
วัดผาอินแปลงพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลผาอินทร์แปลง เขต ๓
พระครูอรุณจริยาภรณ์ (บุบผา )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะอำเภอหนองหิน
พระครูมงคลอุดมธรรม (อุดม )
วัดเหล่าตุ่มพัฒนาราม

เลขานุการ
พระทวีศักดิ์ ฉนทโก
วัดร่มโพธิธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหิน (๒๕๖๑)
พระครูรัตนธรรมพิมล (ชัยณรงค์ รตนวณฺโณ)
วัดเหล่าตุ่มพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหิน เขต ๑
เจ้าอธิการสาคร ฐานธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลหนองหิน เขต ๒
เจ้าอธิการอ่อนสา สํวโร
วัดศรีดวงประทีป

เจ้าคณะตำบลหนองหิน เขต ๓
พระมหาชัยยง เขมจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดศรีหนองหิน

เจ้าคณะตำบลปวนพุ เขต ๑
พระครูสุกิตติธรรมาภิรมณ์ (ณัฐกฤษณ์ )
วัดสวนห้อม

เจ้าคณะตำบลปวนพุ เขต ๒
พระครูรัตนธรรมพิมล (ชัยณรงค์ รตนวณฺโณ)
วัดเหล่าตุ่มพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลปวนพุ เขต ๓
พระครูปริยัติวัฒโนบล (บุญศรี ป.ธ.๔)
วัดถ้ำดอกบัว

สกลนคร

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
พระราชวชิราทร (วินัย สจฺจวํโส ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๗๑๒ ๕๑๔๕

รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร รูปที่ ๑
พระรัตนากรวิสุทธิ์ (มณีรัตน์ ติกฺขวีโร)
วัดทุ่ง
โทร. ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๕๒๙

เลขานุการ
พระครูสกลวิริยคุณ (นฤทัย )
วัดศรีสมพงษ์

รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร รูปที่ ๒
พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ (อนันต์ อานนฺโท)
วัดสะพานศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
พระครูวิชัยสารคุณ (หนุน สุวิชโย)
วัดพุทธโมกพลาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร
พระครูสกลปัญญาธร (อภิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ)
วัดศรีวิทยาลัย

เลขานุการ
พระศราวุธ ภทฺทวุฒฺโฒ
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๑
พระครูพิพิธเจติยานุการ (กฤษศนรัตน์ ธมฺมทสฺสี)
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๒
พระครูสกลธรรมวิจิตร (ขจรศักดิ์ )
วัดบ้านนาอ้อย

เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๓
พระครูสุเมธสกลการ
วัดหนองบัวใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๓
พระครูศรีปริยัติวุฒิคุณ (สุวัฒน์ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

เจ้าคณะตำบลพังขว้าง
พระครูสุวรรณสิริชัย (ปิ่นชัย )
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลงิ้วด่อน
พระครูสุธรรมประยุต (จำลอง )
วัดคูสนาม

เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ เขต ๑
พระสมุห์ สมหมาย กตฺสาโร
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ เขต ๒
พระครูสกลธรรมรักขิต (จันลี ธมฺมรกฺขิตโต)
วัดสอนประชาราม

เจ้าคณะตำบลหนองลาด
พระครูโพธิธรรมรัตน์
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลดงชน เขต ๑
พระครูสุทธิธรรมธาดา (นฤทธิ์ )
วัดศรีทอง

เจ้าคณะตำบลดงชน เขต ๒
พระครูโพธิวรานุวัตร (เทิดทนู )
วัดโพธิ์ศรีวราราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าปอแดง
พระครูสกลพรหมคุณ (ศิริรัตน์ )
วัดมหาพรหมโพธิราช

เจ้าคณะตำบลม่วงลาย
พระครูสุพัฒน์วรธรรม (สมัย )
วัดม่วงลาย

เจ้าคณะตำบลโคกก่อง
พระครูรัตนธรรมาภิวัฒน์ (ชำนาญ )
วัดยางอาจ

เจ้าคณะตำบลโนนหอม
พระครูถิรโชติคุณ (วีระ )
วัดโนนหอม

เจ้าคณะตำบลขมิ้น เขต ๑
พระครูวิบูลพัฒนคุณ (เฉลิมชัย โชติโก)
วัดสะพานศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขมิ้น เขต ๑
พระครูถิรปัญญาธร
วัดโคกเลาะน้อยวนาราม

เจ้าคณะตำบลขมิ้น เขต ๒
พระครูวรธรรมประโชติ (สินธุ์ )
วัดแดนโมกษาวดี

เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ เขต ๑
พระครูสันติกัลยาณวัตร (ศักดิ์ )
วัดศรีสุขสำราญ

เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ เขต ๒
พระครูสกลจันโทภาส (ไชยมาศ )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลฮางโฮง
พระครูกัลยาณวุฒิกร (ดำเนิน )
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์
พระพิศาลวชิราภรณ์ (สุวรรณ อาจารสุโภ ป.ธ.๖)
วัดแจ้งแสงอรุณ

เลขานุการ
พระขวัญชัย ชยธมฺโม
วัดแจ้งแสงอรุณ

รองเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์
พระครูสถิตบุญญาคม (บุญสวน )
วัดศรีลำดวน

เจ้าคณะตำบลกุสุมาลย์
พระครูสกลขันติธรรม (สุริยา )
วัดศรีชมพู

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูสุนทรสันติคุณ
วัดสามัคคีสีดาราม

เจ้าคณะตำบลโพธิไพศาล
พระครูอดุลสุภกิจ (เที่ยง )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลนาเพียง
พระครูโสภณธรรมประสุต
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน
พระครูสกลกิตติสาร
วัดหนองบัวสร้าง

เจ้าคณะอำเภอกุดบาก
พระครูอุดมพิริยกิจ (อุดร อุตฺตโม)
วัดกุดแฮด

เลขานุการ
พระสมุห์ ธนา ธนปญฺโญ
วัดนาขาม

รองเจ้าคณะอำเภอกุดบาก
พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (มีชัย ป.ธ.๖)
วัดแจ้งแสงอรุณ

เลขานุการ
พระสุริยา อคฺคธมฺโม
วัดหนองสะไน

เจ้าคณะตำบลกุดบาก
พระครูปทุมสันติวัฒน์ (คำหล้า สิริวฑฺฒโก)
วัดบ้านบัว

เจ้าคณะตำบลนาม่อง เขต ๑
พระครูสกลวิมลกิจ (ร่วมสมัย )
วัดโพนงาม

เจ้าคณะตำบลนาม่อง เขต ๒
พระอธิการวิมล วิมโล
วัดนาม่อง

เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน
พระครูปริยัติสิริวัฒน์ (ธนู จนฺทเมธี ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรี

รองเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน
พระครูสถิตอาจารคุณ (สุพล )
วัดโนนวิเวก

รองเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน
พระครูประภัศร์ธรรมคุณ (พนม )
วัดศรีบุญเรือง

เลขานุการ
พระปลัด วันชัย จนฺทูปโม
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน เขต ๑
เจ้าอธิการสาคร ยสินฺธโร
วัดหนองชาด

เจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน เขต ๒
เจ้าอธิการเฉลิมพลษกรณ์ สุจิตฺโต
วัดใต้

เจ้าคณะตำบลค้อใต้
พระครูวิโรจน์วรรังษี (สุริยา ฐิตาโส)
วัดแจ้งวิสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลแวง
พระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล ป.ธ.๗
วัดบูรพา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบงเหนือ (๒๕๖๐)
พระครูโกวิทสกลธรรม (ประเทือง อภิโกวิโท)
วัดสระแจ้ง

เจ้าคณะตำบลบงใต้
พระครูโอภาสชัยวุฒิ
วัดเจริญชัย

เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
พระครูสกลปัญญาวุธ (ชู )
วัดศรีวิลัย

เจ้าคณะตำบลตาลเนิ้ง
พระครูสุมนธรรมาภรณ์ (บุญสนอง )
วัดธรรมสมโพธิ์

เจ้าคณะตำบลโคกสี
พระครูกิตติวรวัฒน์
วัดศรีสะเกษ

เจ้าคณะตำบลคำสะอาด
พระครูกันตสีลคุณ (จันทา )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านถ่อน
เจ้าอธิการสลอง สุภาจาโร
วัดศรีประทุมพร

เจ้าคณะตำบลโพนสูง
พระครูถาวรอุดมสถิต (ไพบูลย์ ฐานุตฺตโม)
วัดจิตตภาวัน

เจ้าคณะตำบลพันนา
พระครูจันทสารวรธรรม (วรพิศ จนฺทสาโร)
วัดในธรรม

เจ้าคณะตำบลตาลโกน
พระครูสันติธรรมพิมล (นิรันดร์ )
วัดสันติวิมุตตยาราม

เจ้าคณะตำบลทรายมูล
พระครูวิสุทธิสีลธำรง
วัดศิริทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูสกลวรธรรม (ไพรบูลย์ )
วัดโนนศรีแก้ว

เจ้าคณะอำเภอส่องดาว
พระครูสังวรธรรมวงศ์ (พงษ์สุริยา ป.ธ.๓)
วัดบูรพาภิรมย์

เลขานุการ
พระครูสุตเมธาภิวัฒน์ (สุริยา สุริยเมโธ ป.ธ.๔)
วัดโนนวิเวก

เจ้าคณะตำบลส่องดาว
พระครูสกลธรรมาภรณ์ (ทวีศักดิ์ วรธมฺโม)
วัดม่วงวิลาลัย

เจ้าคณะตำบลท่าศิลา
พระครูพิศิษฏ์ศุภการ
วัดศิลาอาสน์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนา (๒๕๖๒)
พระครูสกลสีลาภรณ์ (คี คุตฺตสีโล)
วัดอุทการาม

เจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส
พระครูสิทธิปุญญากร (วีระศักดิ์ )
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาพงษ์ศักดิ์ ชยเทโว
วัดเสบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส
พระครูศรีเจติยาภรณ์ (ธนวิชช์ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๖)
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลวานรนิวาส เขต ๑
พระปลัด วิษณุศักดิ์ ธีรวโร
วัดศรีนวล

เจ้าคณะตำบลวานรนิวาส เขต ๒
พระครูสุทธิญาณคุณ (ประดิษฐ์ )
วัดดอนมุย

เจ้าคณะตำบลวานรนิวาส เขต ๓
พระครูปัญญาสรคุณ (บรรจง )
วัดดอนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูสมณกิจสุนทร (วชิระ )
วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลคูสะคาม
พระครูวิวัฒน์ธรรมสถิต (ทรงชัย )
วัดบูรพานิวาส

เจ้าคณะตำบลเดื่อศรีคันไชย
พระครูอุทุมพรพิลาส (วิการณ์ วิกาลชาโต)
วัดท่าเดื่อ

เจ้าคณะตำบลศรีวิชัย
พระอธิการสมปอง จิตคุโณ
วัดโนนอุดม

เจ้าคณะตำบลนาคำ
พระครูจันทชัยคุณ (สมหมาย จนฺทโชโต)
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลขัวก่าย
พระครูสุตธรรมาภินันท์ (จำเนียร )
วัดใหม่อินทร์ภูมิ

เจ้าคณะตำบลนาซอ
พระครูสุทธิจิตตานุรักษ์ (เฉลิมพงษ์ สุทธิจิตฺโต)
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองสนม เขต ๑
พระครูสุวรรณปทุมากร (บัวคำ )
วัดโพธิ์ศรีแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองสนม เขต ๒
พระครูปัญญาธรรมรังษี (ถนอม )
วัดโนนสว่างภิรมย์

เจ้าคณะตำบลธาตุ เขต ๑
พระครูนิวาสธรรมวิจิตร (ญาณ ญาณวฑฺฒโก)
วัดประกวดศิริขันธ์

เจ้าคณะตำบลธาตุ เขต ๒
พระครูอุดมธรรมประสิทธิ์ (ประดิษฐ์ )
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลคอนสวรรค์
พระครูกิตติคีรีรักษ์ (จันทร์รวม )
วัดมรรคาคีรีขันธ์

เจ้าคณะตำบลอินทร์แปลง
เจ้าอธิการเคนเสาร์ คมภีโร
วัดป่าเยรมณี

รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
พระครูอัครธรรมโสภิต (สมาน จกฺกวโร)
วัดโนนสวรรค์

เลขานุการ
พระครูธีรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ
วัดโนนสวรรค์

รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
พระครูสกลวรานุกูล
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

เลขานุการ
พระสมพงษ์ ธมฺมทีโป
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม (๒๕๖๐)
พระครูสุโพธิวัฒน์ (ไสย ธมฺมิโก)
วัดศรีธรรมสมโพธิ

เจ้าคณะตำบลพรรณา
พระครูประภัสร์สมานคุณ (คมสันต์ ปภสฺสโร)
วัดอุฒาจารย์

เจ้าคณะตำบลช้างมิ่ง
พระครูสุเมธธรรมรัต (บุญถัน )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลเชิงชุม
พระครูสีลปิยคุณ
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลวังยาง
พระครูนิคมพรหมคุณ (บรรทม )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลไร่
พระครูสิทธิญาณคุณ
วัดสิทธิบังคม

เจ้าคณะตำบลพอกน้อย
พระครูสุภัทรจันทสาร (อริยะ )
วัดศรีสุภักดิ์

เจ้าคณะตำบลนาหัวบ่อ
พระครูกิตติโพธิรัต (รักเกียรติ อิทฺธิญาโณ)
วัดโพธิ์คำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสว่าง (๒๕๖๐)
พระครูวิเศษธรรมคุณ (บุดดา อติภทฺโท)
วัดแสนสำราญ

เจ้าคณะตำบลบะฮี
พระครูโอภาสวรรณาภรณ์ (ปริญญา )
วัดสว่างจิตร

เจ้าคณะตำบลนาใน
พระครูสุเทพสันติคุณ (กาไว )
วัดเทพสวัสดิ์

เจ้าคณะอำเภอคำตากล้า
พระครูกิตติเจติยาภิบาล (สมศักดิ์ ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

เลขานุการ
พระมหาประทิน วรธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอคำตากล้า
พระครูสิริสราภิวัฒน์ (สมพร ป.ธ.๕)
วัดบูรพา

เลขานุการ
พระปลัด วิศิษฐ์ ชวาโน
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลคำตากล้า
พระครูอรุณบุญโชติ
วัดสว่างสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองบัวสิม
เจ้าอธิการประนอม ญาณทีโป
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลแพด
พระครูโพธิธรรมสุนทร
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลนาแต้
พระครูสุวรรณรัตนาทร (หนูพิน มนาปนยิโก)
วัดสระพังทอง

รองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
พระครูสุทธิจริยาภิวัฒน์
วัดศรีบุญชู

เลขานุการ
พระธิตินันท์ สุทธิสทฺโธ
วัดจอมแจ้ง

รองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
พระครูสุกิจจานุยุต (แสงจันทร์ )
วัดทุ่ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย (๒๕๖๑)
พระครูรัตนวราธิคุณ (เดือน จิตฺตธมฺโม)
วัดไตรแก้ว

เจ้าคณะตำบลอากาศ เขต ๑
พระครูสกลวิริยคุณ (นฤทัย )
วัดศรีสมพงษ์

เจ้าคณะตำบลอากาศ เขต ๒
พระครูปัญญาวัฒนากร (สไกร )
วัดอุปมุง

เจ้าคณะตำบลวาใหญ่
พระครูรัตนวรกิจ (อุลัย )
วัดสระแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาฮี (๒๕๖๒)
พระครูบวรปุญโญภาส (ฉลาด ธมฺมวโร)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลท่าก้อน
พระครูสุมนสิริวัฒน์ (บุญมา )
วัดศรีบุญเรือง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนงาม (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลวิหารการ (บัวสา ปิยธมฺโม)
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลสามัคคีพัฒนา
พระครูอรุณกิตติวรรณ (ทองพูน )
วัดสว่างภิรมย์

เจ้าคณะตำบลบะหว้า
พระครูคัมภีรวรคุณ (อัมพร )
วัดโนนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลโพนแพง
พระมหาวาสนา กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ศรีแก้ว

เจ้าคณะอำเภอบ้านม่วง
พระครูวิมลคุณากร (จันทร์ดี )
วัดเจริญศรี

เลขานุการ
พระมหาสมาน สมาโน
วัดวิหารธรรมาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วง
พระมหาวรเซษฐ์ ปิยวีโร
วัดเจริญศรี

เจ้าคณะตำบลม่วง
พระครูประภาสธรรมนิวิฐ (สมาน ปภาโส)
วัดศรีสถาน

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
เจ้าอธิการสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน
วัดโพธิ์ศิลา

เจ้าคณะตำบลดงเหนือ
เจ้าอธิการทวี วชิรญาโณ
วัดโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลมาย
พระครูปริยัติสิริวิมล (ไพศาล รตนญาโณ ป.ธ.๔)
วัดศิริสมภรณ์

เจ้าคณะตำบลห้วยหลัว
เจ้าอธิการทองดี ญาณธโร
วัดหนองลาด

เจ้าคณะตำบลดงหม้อทองเหนือ
พระครูจันทสารธรรมคุณ (สนอง จทฺทสาโร)
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลดงหม้อทองใต้
พระครูขันติสมณคุณ (ล้วน )
วัดศรีสง่า

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
พระอธิการธานินทร์ ยสินฺธโร
วัดศรีสงคราม

เจ้าคณะตำบลหนองกวั่ง
พระครูอัมพวันกัลยาณวัตร (สมดี ธีรภทฺโท)
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอพังโคน
พระครูประจักษ์สิทธิธรรม
วัดนาเวง

เลขานุการ
พระมหาพีรพล พุทฺธิญาโณ
วัดนาเวง

เจ้าคณะตำบลพังโคน
พระครูธรรมสิริวัฒน์ (ชุมพร )
วัดหนองโจด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงไข่ (๒๕๕๙)
พระครูวิมลปุญโญภาส (กัณหา กตปุญฺโญ)
วัดวิไล

เจ้าคณะตำบลแร่
พระครูวิสารัทธรรมคุณ (คำไพ )
วัดเขื่อนสามัคคี

เจ้าคณะตำบลไฮหย่อง
พระครูสุโพธิชยาภิรักษ์ (สัมฤทธิ์ สุชาโต)
วัดศรีโพธิ์ชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไฮหย่อง (๒๕๕๖)
พระครูเกษมสิริชัย (อำคา เขมจาโร)
วัดศรีโพธิ์ชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลต้นผึ้ง (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาวิกรม (ศักดา ปญญาธโร)
วัดดงสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอวาริชภูมิ
พระครูประจักษ์กิจจาทร (มุนีพงษ์ )
วัดสระแก้ววารีราม

เลขานุการ
พระครูโสภิตวีรสุนทร (โสรินทร์ ฐิตธมฺโม)
วัดรามวิทยาลัย

รองเจ้าคณะอำเภอวาริชภูมิ
พระครูวิธานปริยัติธรรม (วิชิต จนฺทโชโต ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุศรีมงคล

เลขานุการ
พระอธิการวิษณุพงษ์ วฑฺฒนชโย
วัดโนนฤาษี

เจ้าคณะตำบลวาริชภูมิ เขต ๑
พระครูโสภิตวีรสุนทร (โสรินทร์ ฐิตธมฺโม)
วัดรามวิทยาลัย

เจ้าคณะตำบลวาริชภูมิ เขต ๒
เจ้าอธิการเสนาะ วรธมฺโม
วัดโนนสะเคียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำบ่อ เขต ๑ (๒๕๖๕)
พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ (โสภา กิตฺติโสภโณ)
วัดประสิทธิสังวร

เจ้าคณะตำบลคำบ่อ เขต ๒
พระครูสุตวงศ์วิวัฒน์ (วันชัย อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
วัดธรรมบวร

เจ้าคณะตำบลค้อเขียว
พระครูปริยัติสกลการ (นิพล ป.ธ.๔)
วัดคอนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลปลาโหล เขต ๑
พระครูโอภาสธรรมานุวัฒน์ (ประไพ )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลปลาโหล เขต ๒
พระครูโชติธรรมรักษ์
วัดบ้านดงศรีชมภู

เจ้าคณะตำบลหนองลาด
พระครูประดิษฐ์กิตติคุณ (พรหมมา )
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

เจ้าคณะอำเภอเต่างอย
พระรัตนกวี (บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๘)
วัดเหนือ
โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๑๘๐

เลขานุการ
พระปลัด เฉลิมศักดิ์ ฐิตธมฺโม
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลเต่างอย
พระครูธีรปัญญาโสภณ
วัดนาตาล

เจ้าคณะตำบลบึงทวาย เขต ๑
พระครูไพโรจน์สกลกาญจน์
วัดสระประทุมทอง

เจ้าคณะตำบลบึงหวาย เขต ๒
พระครูวัชรโพธิมงคล (วิเชียร )
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลนาตาล