หนเหนือ

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

ภาค ๕

เจ้าคณะภาค ๕ (๒๕๖๔)
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๑๑๒ , ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๘

รองเจ้าคณะภาค ๕ รูปที่ ๑ (๒๕๖๔)
พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๑๘๙๙ ๔๑๐๗

รองเจ้าคณะภาค ๕ รูปที่ ๒ (๒๕๖๔)
พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๑๒๓๕ , ๐๘ ๑๙๑๙ ๘๖๕๙

พิษณุโลก

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (๒๕๖๑)
พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๖๒๔๘

รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก รูปที่ ๑ (๒๕๕๙)
พระวชิรธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
วัดมะขามเตี้ย
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๔๔๔๘

เลขานุการ
พระครูปลัด บุญเรือง สุทฺธสีโล
วัดมะขามเตี้ย
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๑๖๘๙

รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๖๙๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (๒๕๖๐)
พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรกฺโข)
วัดศรีรัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๓๐๖๐ , ๐ ๕๕๒๖ ๑๖๖๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พระครูปัญญารัตนาทร (เชาว์ )
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๑๘๑ ๔๖๒๔

เลขานุการ
พระมหาพิทักษ์ วรญาโณ ป.ธ.๔
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๖ ๑๓๙๕ ๙๓๕๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พระครูเกษมวาปีพิสัย (ณัฐพล )
วัดบึงกระดาน
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๐๑๒

เลขานุการ
พระครูประทีปธรรมานุรักษ์ (ทินกร )
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๘๖๔๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี ป.ธ.๘
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สิงห์ ปภากโร ป.ธ.๓
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๖ ๒๙๙๘ ๘๙๓๒

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูกิตติรัตนานุกูล (จันดี กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๙๑๖๒

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูสุจิตธรรมวิมล (บุญชุบ )
วัดนางพญา

เจ้าคณะตำบลบึงพระ
พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
วัดสันติวัน
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๑๐๒๒

เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓)
วัดจันทร์ตะวันออก
โทร. ๐๘ ๓๒๑๕ ๑๔๑๑

เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (จง )
วัดพระขาวชัยสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๐๔๒๒

เจ้าคณะตำบลปากโทก
พระครูรัตนเวฬุวัน (ชัยพร )
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๖๐๗ ๘๕๖๖

เจ้าคณะตำบลมะขามสูง
พระครูปัญญาวราภิรัต (เศรษฐวุฒิ )
วัดจอมทอง
โทร. ๐๘ ๙๖๕๔ ๕๐๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์ )
วัดพิกุลวราราม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๗๖๒๓

เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์
พระปลัด เอกอุดม อุตฺตมสกฺโก
วัดท่ามะปราง
โทร. ๐๙ ๐๖๙๕ ๓๓๓๕

เจ้าคณะตำบลสมอแข
พระครูอาทรอรรถสาร (ศรีไพร อตฺตสาโร)
วัดสมอแข
โทร. ๐๘ ๗๓๑๓ ๓๗๑๑

เจ้าคณะตำบลจอมทอง
พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนุโท)
วัดสุดสวาสดิ์
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๗๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าทอง
พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์ (พรหมสวรรค์ ป.ธ.๔)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๑
พระครูประทีปธรรมานุรักษ์ (ทินกร )
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๘๖๔๗

เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๒
พระมหาพิชัย ธมฺมวํโส
วัดตาปะขาวหาย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๓๒๔๓

เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๑
พระครูมนูญจันทสาร (ภราดร จนฺทสาโร)
วัดเขื่อนขันธ์
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๒๕๐๓

เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๒
พระครูนิทัศน์บุญญากร (บำรุง ป.ธ.๓)
วัดธรรมจักร
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลพลายชุมพล
พระครูรัตนเสนาภิมุข (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๗๖๐

เจ้าคณะตำบลวัดพริก
พระครูอภัยจริยาภรณ์ (บุญชู ชินวํโส)
วัดบางทราย
โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๖๐๓๐

เจ้าคณะตำบลวังน้ำคู้
พระครูโกวิทพัฒนาทร (ณรงค์ )
วัดบางทราย
โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๖๐๔๙

เจ้าคณะตำบลอรัญญิก
พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปิยพงศ์ )
วัดโพธิญาณ
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๙๔๙

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
วัดหนองพยอม
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๘๐๕๘

เลขานุการ
พระมหาสว่าง โชติโก
วัดดงยาง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๖ ๖๕๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูนิวิฐวีรธรรม (วิรัช )
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๒๔๘๕

เลขานุการ
พระอดิศักดิ์ ปญฺญาวโร
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๙ ๒๐๓๗ ๘๖๒๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ (ถนอม )
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๔๑๓๙

เลขานุการ
พระครูประภาตจันทสาร (สิทธา จนฺทสาโร)
วัดปลักแรด
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๘๖๐

เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
พระครูวิลาสธรรมประทีป (ทวีป ทีปธมฺโม)
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๗๙๗๘

เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๒
พระครูประโชติวราคม (อาคม โชติวโร)
วัดยางแขวนอู่
โทร. ๐๘ ๙๐๙๖ ๗๒๕๕

เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๑
พระครูวีรนิคมเขต (อาจหาญ )
วัดย่านใหญ่
โทร. ๐๘ ๘๙๐๔ ๑๓๒๗

เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๒
พระมหาสว่าง โชติโก
วัดดงยาง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๖ ๖๕๗๔

เจ้าคณะตำบลปลักแรด
พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ ปุงฺคโว)
วัดหล่ายโพธิ์
โทร. ๐๘ ๑๖๘๐ ๑๘๐๗

เจ้าคณะตำบลพันเสา
พระมหาสี ปญฺญาวชิโร
วัดหนองนา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๗๙๘๒

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูฉันทธรรมานุสิฐ (ประวิทย์ )
วัดปลักแรด
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๕๙๓๗

เจ้าคณะตำบลวังอิทก
พระครูสุวิธานธรรมรักขิต (จิรวัฒน์ )
วัดกลางสุริยวงศ์
โทร. ๐๘ ๗๓๐๙ ๙๗๕๖

เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๑
พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ ฐานธมฺโม)
วัดตะโม่
โทร. ๐๘ ๖๐๐๙ ๑๒๘๕

เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๒
พระครูวินัยธร ประเสริฐ อารยธมฺโม
วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์
โทร. ๐๘ ๒๒๑๒ ๑๓๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๑
พระครูสุวิมลธรรมคุณ (สุชาติ )
วัดดงกวาง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๓๑๘๙

เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๒
พระครูไพโรจน์กิตติคุณ (สง่า กิตฺตินธโร)
วัดเกาะจันทร์
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๙๙๖๙

เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๓
พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๘๑๕๗ ๔๘๑๑

เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๑
พระครูนิวิฐธรรมทัต (ชัยกฤช ทสฺสนธมฺโม)
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๖๗๓๒ ๐๒๘๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๒
เจ้าอธิการสิโนทัย วิชโย
วัดหนองพยอม
โทร. ๐๘ ๗๗๙๒ ๔๑๕๘

เจ้าคณะตำบลคุยม่วง
พระครูพรหมกิจโกศล (ประดิษฐ์ )
วัดดงหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๙๖๓๘ ๖๓๙๐

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๑
พระครูสถาพรบุญสาร (จันทร์ )
วัดทุ่งสาวน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
พระครูเมธาประยุตต์ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร )
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐ ๕๕๓๙ ๑๐๔๒

เลขานุการ
พระปลัด รัฐชัย อคฺคปญฺโญ
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๓๘๒ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
พระครูพิพัฒน์นวกิจ (สมปอง )
วัดราษฎร์เจริญ
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๙๖๒๑

เลขานุการ
พระครูวิธานวรานุวัตร (อำนวย นาควโร)
วัดราษฎร์เจริญ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๔๕๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
พระครูวิบูลธรรมโชติ (บุญสม )
วัดสามเรือน
โทร. ๐๘ ๙๖๔๓ ๑๓๐๕

เจ้าคณะตำบลเนินกุ่ม
พระครูสังวราภินันท์ (สำเริง )
วัดดงหมี
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๑๓๘

เจ้าคณะตำบลวัดตายม
พระครูพิพิธพัฒนกิจ (จำลอง )
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐๘ ๑๕๓๔ ๒๖๑๑

เจ้าคณะตำบลสนามคลี
พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ )
วัดกำแพงมณี
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๖๑๓๒

เจ้าคณะตำบลท่าตาล
พระครูอนุรักษ์นิติสาร (บุญส่ง )
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๒๕๓๒

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ (สมชาย )
วัดโคกสลุด
โทร. ๐๘ ๔๓๘๒ ๗๑๙๑

เจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม
พระครูสุเมธบุญเขต (มนตรี )
วัดท่านา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๙๕๖๗

เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
พระครูสุวิมลชัยคุณ (มนู ชยปาโล)
วัดช่างเหล็ก
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๒๙๗๙

รองเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
พระครูสังวรยติวัฒน์ (ทะนัง สงฺวโร)
วัดบ้านเนินมะครึด
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระสมุห์ ฐาปกรณ์ เขมจิตฺโต
วัดช่างเหล็ก

เจ้าคณะตำบลคันโช้ง เขต ๑ (๒๕๖๔)
พระสมุห์ สุรสิงห์ ปภสฺสโร
วัดหนองขอน

เจ้าคณะตำบลคันโช้ง เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูสุนทรพัฒนพิธาน (แร่ รกฺขิตสีโล)
วัดหินลาด
โทร. ๐๘ ๖๙๒๘ ๐๗๔๓

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูศรีธรรมสาร (ประหยัด ฐานวโร ป.ธ.๖)
วัดกุญชรทรงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๕ ๘๗๔๒

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
เจ้าอธิการบุญเสริม ธีรชโย
วัดท่าแก่ง

เจ้าคณะตำบลหินลาด
พระครูถาวรคามเขต (ลำใย ถาวโร)
วัดบ้านน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๓๕๗

เจ้าคณะตำบลท่างาม
เจ้าอธิการดิเรก ธีรธมฺโม
วัดเสนาสน์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๒๙๘๓

เจ้าคณะตำบลท้อแท้ (๒๕๖๒)
พระใบฎีกา มีศักดิ์ จิรสุโภ
วัดคุ้งใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๒๑๑ ๗๗๑๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม
พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช )
วัดมะต้อง
โทร. ๐๘ ๙๔๖๐ ๐๕๑๐

เจ้าคณะตำบลหอกลอง
พระครูสิริวัฒนานุยุต (ประดับ )
วัดหอกลอง
โทร. ๐๘ ๓๕๑๘ ๗๔๔๗

เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
พระครูอุภัยโกศล (เจริญ )
วัดกรับพวงเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๒๖๓

เจ้าคณะตำบลหนองแขม (๒๕๔๒)
พระครูศุภกิจจาภิรัต (สมโชค ตาณรโต)
วัดคลองตาล
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๒๑๑๑

เจ้าคณะตำบลมะต้อง
พระครูถาวรกิจจานุยุต (กฤษณพงษ์ )
วัดย่านขาด
โทร. ๐๘ ๙๘๙๓ ๓๖๙๐

เจ้าคณะตำบลวังวน
พระครูปิยวรรณสุนทร (สนอง )
วัดห้วยดั้ง
โทร. ๐๘ ๖๔๔๑ ๙๕๒๒

เลขานุการ
พระครูขันติบุรีกร (สมบูรณ์ )
วัดวังวน

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูสุจิณวรธรรม (สุวรรณ )
วัดนาขุม
โทร. ๐๘ ๔๗๐๑ ๐๖๕๕

เจ้าคณะตำบลมะตูม
พระครูพิทักษ์สีลาจาร (สมบัติ อุชุจาโร)
วัดวังปลาดุก
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๐๕๖๔

เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์
พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ)
วัดสวนร่มบารมี
โทร. ๐๘ ๙๐๘๐ ๓๔๓๔

เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
พระครูบริบูรณ์โกวิท (วัลลพ )
วัดสันติกาวาส
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๓๖๒๙

เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง
พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (ศุภชัย )
วัดหนองมะคัง
โทร. ๐๙ ๔๖๕๔ ๕๔๕๙

เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๑
พระครูพิพิธพัฒโนดม (บุญธรรม )
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๖๖๗๖ ๑๑๖๕

เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๒
พระครูธีรศาสน์กิจจาทร (ธีระพง )
วัดใหม่พรหมพิราม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๗ ๑๔๖๓

เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๑
พระครูสันติวนานุรักษ์ (ชูชาติ อภิวฑฺฒโน)
วัดพุทธสถานสันติวัน
โทร. ๐๘ ๖๙๒๙ ๖๔๖๙

เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๒
พระครูอดุลสุตวัฒน์ (เกรียงศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดเขาปรัง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๘๗๕๘

เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ
พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ )
วัดโพนไทรงาม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๐ ๐๑๘๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประเทือง อนิญฺชโต
วัดโพนไทรงาม

เจ้าคณะตำบลป่าแดง
พระครูอดุลธรรมกิจ (ธรรมนูญ อารยธมฺโม)
วัดป่าแดง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๙๓๔๘

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑
พระครูจันทปัญญาวิมล (คูณ จนฺทปญฺโญ)
วัดน้ำทองน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๑๒ ๓๓๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
พระครูประกาศขันติคุณ (จำรัส ขนฺติพโล)
วัดบ้านดง
โทร. ๐๘ ๓๓๓๐ ๕๘๘๖

เจ้าคณะตำบลบ่อภาค
พระครูพิสุทธิ์เขมาภินันท์ (อวน )
วัดน้ำปุ้น
โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๙๓๕๑

เจ้าคณะตำบลชาติตระการ
พระครูวิจิตรศีลสังวร (บุญล้ำ กนฺตสีโล)
วัดนาเปอะ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๕๙๑๕

เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
พระครูโอภาสสถาพร (วานิช นราสโภ)
วัดชุมแสง
โทร. ๐๘ ๗๘๔๐ ๒๒๓๗

เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
พระครูนิวิฐจันทประโชติ (บุญหลาย จนฺทาโภ)
วัดโคกใหญ่
โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๓๑๐๐

เจ้าคณะอำเภอวังทอง
พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล )
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๗๓๙๓

เลขานุการ
พระปลัด ชยธร โชติปญฺโญ
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๙๔๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
พระครูวิมลธรรมรักขิต (สมหวัง )
วัดวังทองวราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๗๓๘๑

เลขานุการ
พระครูโสภณบุญญาภิรม (วารินทร์ มหาปุญฺโญ)
วัดวังทองวราราม
โทร. ๐๘ ๔๗๗๔ ๗๐๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
พระครูสุวิธานสาธุกิจ (ดำรงค์ )
วัดบัวทอง
โทร. ๐๘ ๙๕๙๕ ๓๐๐๒

เลขานุการ
พระดนัย ตนโย
วัดบัวทอง
โทร. ๐๘ ๘๑๕๖ ๒๓๑๐

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
พระครูโสภณบุญญาภิรม (วารินทร์ มหาปุญฺโญ)
วัดวังทองวราราม
โทร. ๐๘ ๔๗๗๔ ๗๐๙๑

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๒
พระครูใบฎีกา วสันต์ ปญฺญาธโร
วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
โทร. ๐๘ ๘๑๔๗ ๐๙๔๗

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๑
พระครูอรรถธรรมาภรณ์ (ผล )
วัดคลองเมือง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๓๗๓๙

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๒
พระครูพิศาลธรรมรังสี (รุ่ง )
วัดวังสำโรง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๑๖๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
พระครูอุดมธรรมสาร (สมพร )
วัดหนองปรือ
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๒๐๒๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๒
เจ้าอธิการปรีชา ถิรญาโณ
วัดซำหวาย
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๐๐๗๐

เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
พระครูไพบูลจันทสาร (บัวศรี จนฺทสาโร)
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๐๖๑ ๒๗๘๕

เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๒
พระครูสุพัฒนโสภิต (อาคเนย์ )
วัดคลองดู่
โทร. ๐๘ ๖๓๕๗ ๐๓๗๙

เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๑
พระครูมานัสวรดิตถ์ (มนู วรลาโภ)
วัดท่าหมื่นราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๗ ๔๙๕๙

เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๒
เจ้าอธิการระเดิม อาจาโร
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๓๑๖๗ ๙๓๔๒

เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๑
พระปลัด ชยธร โชติปญฺโญ
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๙๔๖๕

เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ จนฺทโชโต)
วัดปากยาง
โทร. ๐๙ ๔๒๘๓ ๘๙๔๔

เจ้าคณะตำบลดินทอง
พระครูถาวรคุณวัตร (พล )
วัดสะเดา
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๕๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองพระ
พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ (สังเวียน ถิรธมฺโม)
วัดบัวทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๗ ๐๕๐๓

เจ้าคณะตำบลแม่ระกา
พระครูพิษณุกิตติธาดา (เสนาะ )
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๒๓๐๐

เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
พระครูผาสุกวรนิเวศน์ (สำราญ )
วัดวังนกแอ่น
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๗๔๐๐

เจ้าคณะตำบลชัยนาม
พระครูปิยกิจจาภิมณฑ์ (มณู มนาโป)
วัดบึงพร้าว
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๔๒๗๗

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูพิบูลธรรมวงศ์ (เสนาะ ธมฺมวํโส)
วัดบ้านพร้าว
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๗๐๗๔

เลขานุการ
พระคมสัน กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านพร้าว
โทร. ๐๘ ๒๑๗๒ ๔๖๔๐

รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย (๒๕๖๔)
พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต (ธีระพงษ์ )
วัดหน้าพระธาตุ
โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๔๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครไทย (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์บุรีเขต (กุมาร ปทุมวณฺโณ)
วัดนาเมือง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๑๓๘๐

เจ้าคณะตำบลนครไทย
พระครูเมธากิตตยาทร (ณัฏฐ์ธน )
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๐๐๐๑ ๙๙๓๓

เจ้าคณะตำบลนครชุม
พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ (แช่ม )
วัดนาลานข้าว
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๓๓๗๒

เจ้าคณะตำบลนาบัว
พระครูวินิตศีลขันธ์ (นิ่ม )
วัดหนองลาน
โทร. ๐๘ ๕๐๕๑ ๕๖๐๗

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
พระปลัด คมสัน ฐานุตฺตโร
วัดลาดผาทอง
โทร. ๐๙ ๓๑๓๕ ๐๙๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว
พระครูอุดมฉันทานุสิฐ (คำรณ ฉนฺทกโร)
วัดเนินสว่าง
โทร. ๐๘ ๘๒๙๓ ๐๐๒๑

เจ้าคณะตำบลบ้านแยง
พระครูสุวิธานศีลวัตร (ฉลอง อธิสีโล)
วัดเกษตรสุขวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๒๑ ๘๒๕๗

เจ้าคณะตำบลยางโกลน
พระครูนครวรานุสิทธิ์ (ทวีป )
วัดนครไทยวราราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๖ ๘๗๑๗

เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๑
พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ ปุญฺญผโล)
วัดป่าคาย
โทร. ๐๘ ๔๕๗๙ ๑๙๐๙

เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๒
พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโก
วัดเกษตรสุขวนาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๓๕ ๓๕๑๔

เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐ ๕๕๓๙ ๙๑๑๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา สมาน คุณกโร
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๒๔๐๔ ๙๔๖๑

รองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (สุทิน )
วัดเนินมะปราง
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๗๓๙๘

เจ้าคณะตำบลชมพู
พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ ญาณเตโช)
วัดซำรัง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๙๕๕

เจ้าคณะตำบลวังโพรง
พระครูวิมลขันติสาร (จันทร์ทรา )
วัดวังโพรง
โทร. ๐๘ ๕๖๕๑ ๔๑๘๙

เจ้าคณะตำบลบ้านน้อย - วังยาง
พระครูโสภณปัญญาภิสุทธิ์ (สุภี )
วัดสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๐๘๐๙

เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๑
พระครูสุกิตติพิลาส
วัดหนองขมิ้น
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๙๐๖๖

เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
พระครูอาทรธรรมประพุฒิ (รังสัน ธมฺมธีโป)
วัดพุกระโดน
โทร. ๐๘ ๙๙๒๙ ๔๙๗๑

เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (ไสว คมฺภีโร)
วัดอัมพรินทร์คูหา
โทร. ๐๘ ๙๖๙๐ ๐๖๘๖

สุโขทัย

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๔๘)
พระเทพวชิรเวที (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๐๒๒ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๑๗๐

เลขานุการ
พระมหาวีรเทพ โชติธมฺโม ป.ธ.๔
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๘๐๔ , ๐๘ ๔๑๗๘ ๓๓๔๙

รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๙)
พระศรีวชิรกวี (กายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙)
วัดบึงครอบศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๓๙๖๐ ๗๔๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๗)
พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล)
วัดสังฆาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๓๙ , ๐๘ ๑๖๐๔ ๐๔๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๔๘)
พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๔๘๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๖๓)
พระมงคลพัฒนพิธาน (พิพัฒน์ คุณยุตฺโต)
วัดพิพัฒน์มงคล
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๙๐๗๒ , ๐๘ ๑๒๘๐ ๖๓๓๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
พระครูสุเมธพัฒโนทัย (สุรวิทย์ สุรเมโธ ป.ธ.๓)
วัดไทยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๐๒๕ ๒๔๕๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
พระครูประภาตธรรมานันท์ (สุดา )
วัดบ้านนา
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๙๖๔

เจ้าคณะตำบลธานี
พระครูวิบูลศุภกิจ (ลมูล อํสุธโร)
วัดคูหาสุวรรณ
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๐๙๔๐ , ๐๘ ๖๑๓๔ ๓๒๒๘

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูประภาตธรรมานันท์ (สุดา )
วัดบ้านนา
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๙๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านสวน
พระครูสุจิตเขมาภิรม (พรม )
วัดหัวฝาย
โทร. ๐๘ ๘๒๙๕ ๑๙๗๓

เจ้าคณะตำบลบ้านหลุม
พระครูสุภัทรธีรคุณ (สำราญ สุธีโร)
วัดราชพฤกษ์
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๙๑๑๙ , ๐๘ ๖๒๐๐ ๒๗๖๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย (๒๕๕๕)
พระครูพิทักษ์กิจโกศล (บุญช่วย นนฺทปสาโท)
วัดกำแพงงาม
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๐๔ , ๐๘ ๑๙๕๓ ๘๒๖๕

เจ้าคณะตำบลวังทองแดง
พระครูพิพิธพัฒนวิธาน (ออด กวิวํโส)
วัดหนองตาโชติ
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๒๒๓๕

เจ้าคณะตำบลยางซ้าย
พระครูปัญญากิจโกศล (สมหวัง )
วัดคงคามาลัย
โทร. ๐๘ ๕๐๕๔ ๒๘๒๐

เจ้าคณะตำบลตาลเตี้ย
พระครูปัญญาวรานุกิจ (วิรัตน์ ปญฺญาวโร)
วัดยางเอน
โทร. ๐๙ ๐๔๔๙ ๐๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ
พระครูสุพัฒนโสภณ (ลำจวน )
วัดบ้านกร่าง
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๐๓๘ , ๐๘ ๕๗๒๙ ๔๘๗๔

เลขานุการ
พระทัน สิริธมฺโม
วัดบ้านกร่าง
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๐๓๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ (๒๕๖๔)
พระครูสุธรรมวโรทัย (สถิตพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดคุ้งยาง
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๗๐๑๑ , ๐๘ ๗๘๔๙ ๐๘๗๕

เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๑
พระครูวิรุฬห์ธรรมโชติ (ชุมพร )
วัดป่ามะม่วง
โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๗๐๓๓ , ๐๘ ๗๑๙๗ ๑๘๕๕

เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๒
พระครูพิพิธพัฒนปรากรม (ประโรม ปรกฺกโม)
วัดคลองตะเข้
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๕๒๐๖ , ๐๘ ๑๓๙๕ ๔๙๑๗

เจ้าคณะตำบลกง
พระครูสุจิตธรรมสุนทร (สมจิต )
วัดกงไกรลาศ
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๓๔๖๕

เจ้าคณะตำบลท่าฉนวน
พระครูวรธรรมาทร (สำราญ )
วัดหนองตูม
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๕๒๗๘

เจ้าคณะตำบลป่าแฝก
พระครูพิสิฐภัทราทร (สุทธิรภัทร ญาณสมฺปนฺโน)
วัดบ้านกร่าง
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๓๖๒๗

เจ้าคณะตำบลดงเดือย
พระครูไพบูลศาสนกิจ (สมาน ติสาโร)
วัดดงยาง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๗๑๓

เจ้าคณะตำบลไกรใน
พระครูพิลาศธรรมคุณ (แสวง )
วัดสิงห์ทอง
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๗๐๑๖ , ๐๘ ๖๒๑๕ ๖๑๖๒

เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
พระครูสุคันธศีลคุณ (ทอน ฐิตสีโล)
วัดสามพวง
โทร. ๐๘ ๓๑๖๕ ๒๘๑๐ , ๐ ๕๕๙๔ ๕๕๙๑

เลขานุการ
พระปลัด พิพัฒน์ ปิยธมฺโม
วัดสามพวง
โทร. ๐๘ ๕๐๔๙ ๒๐๐๘ , ๐๘ ๐๕๐๕ ๙๕๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
พระครูพิทักษ์วราทร (วิสูตร )
วัดใหม่เจริญผล
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๓๔๔๔

เจ้าคณะตำบลศรีคีรีมาศ
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุกูล (ประเสริฐ อินฺทญาโณ)
วัดหมอสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๙๖๘๔

เจ้าคณะตำบลโตนด (๒๕๖๐)
พระครูธำรงบุญเขต (บุญธรรม ฐิตปุญฺโญ)
วัดวาลุการาม
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๕๑๑๖ , ๐๘ ๗๑๙๖ ๕๓๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโตนด (๒๕๖๐)
พระครูอนุชิตธรรมคุณ (เยื้อน อชิโต)
วัดธรรมปัญญาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๗๑๓๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง (๒๕๖๐)
พระครูอุดมปัญญาวุฒิ
วัดบึงภูเต่า

เจ้าคณะตำบลสามพวง
พระครูถาวรสุวรรณโพธิ (ธวัชชัย สุมุตฺโต)
วัดใหม่โพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านป้อม
พระครูไพศาลกิจจาทร (พนมไพร ป.ธ.๓)
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๒ ๓๖๗๔

เจ้าคณะตำบลหนองจิก
พระครูวิธานธรรมประสิทธิ์ (ดิเรก )
วัดลาย
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๓๑๕๙ , ๐๘ ๑๘๘๖ ๙๘๙๐

รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม
พระครูชัยรัตนบรรพต (ภูไทย ปภากโร)
วัดเขาแก้วชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๕๔๐๐ ๐๑๐๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๑
พระครูสุเขตสุทธาลังการ (อลงกรณ์ อนาลโย)
วัดทุ่งเสลี่ยม
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๖๓๗๐ , ๐๘ ๖๖๗๑ ๕๓๓๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๒
พระครูพิศิษฏ์จริยาวัตร (สมศักดิ์ ฉนฺทโก)
วัดฝั่งหมิ่น
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๔๗๐๒ , ๐๘ ๙๕๖๖ ๐๕๙๔

เจ้าคณะตำบลกลางดง เขต ๑
พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร อินฺทปญฺโญ)
วัดกลางดง
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๙๔๘๑ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๖๐๐๙

เจ้าคณะตำบลกลางดง เขต ๒
พระครูพิทักษ์ชโยดม (อภิชาต อคฺควณฺโณ)
วัดชัยอุดม
โทร. ๐ ๕๕๐๑ ๓๖๔๗ , ๐๘ ๑๐๔๑ ๒๒๓๖

เจ้าคณะตำบลไทยชนะศึก
พระครูวิบูลธรรมานุกูล
วัดเหมืองนา
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๖๒๗๖ , ๐๙ ๘๗๕๒ ๘๔๖๙

เจ้าคณะตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
พระครูสิริปัญญาภิราม ( สิริปญฺโญ)
วัดม่อนศรีสมบุรณาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๐๙ ๙๕๖๒

เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย
พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ (สมบูรณ์ วิสารโธ)
วัดลานหอย
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๔๒ , ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๗๑๔

เลขานุการ
พระสมุห์ ธวัฒชัย โกวิโท
วัดห้วยไคร้
โทร. ๐๘๕ ๒๖๙๓๔๖๕

เจ้าคณะตำบลลานหอย
พระครูสังวรสีลาภิรม (เทียว )
วัดเชิงคีรี
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๔๒๑๒

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
พระครูวีรธรรมรักษ์ (บุญลือ อคฺคธมฺโม)
วัดลานหอย
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๔๒ , ๐๘ ๙๘๕๘ ๒๒๓๐

เจ้าคณะตำบลวังน้ำขาว
พระครูสุตวิริยสุนทร (บรรจง สุชาโต ป.ธ.๔)
วัดห้วยไคร้
โทร. ๐๘ ๖๒๖๒ ๐๘๖๓

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง
พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล ป.ธ.๗
วัดสังฆาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๕๓ ๐๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอศรีนคร
พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ (สุวรรณ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๔๗๒๙ , ๐๘ ๑๕๓๔ ๒๗๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีนคร (๒๕๖๑)
พระครูวีรธรรมวิจารณ์ (แดง จนฺทาโภ)
วัดบ่อทองอุดมธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๑๔๐ , ๐๘ ๙๒๗๐ ๒๕๘๙

เจ้าคณะตำบลศรีนคร (๒๕๕๕)
พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร ป.ธ.๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๙ ๖๗๒๗ ๑๖๐๙

เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
พระครูไพบูลย์ชัยสิทธิ์ (เสนาะ )
วัดชัยสิทธาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๙๑๕๘ , ๐๘ ๑๐๓๖ ๕๖๕๖

เลขานุการ
พระปลัด นพดล อภินนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๙๔๐๙ ๔๖๔๐

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
พระครูพิพิธนิมมานการ (ปัญญา )
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๙๒๓๑ , ๐๙ ๔๔๔๕ ๕๔๘๘

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ สุปภาโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๕๔๓๘

เจ้าคณะตำบลดงคู่
พระครูวิบูลวิริยกิจ (ประภาส )
วัดดงคู่
โทร. ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๙๓๙ , ๐๘ ๙๒๑๖ ๐๙๓๙

เจ้าคณะตำบลหาดเสี้ยว
พระครูวิมลกิจโกศล (อนันต์ )
วัดหาดสูง
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๑๐๑๓ , ๐๘ ๙๔๓๙ ๖๒๗๐

เจ้าคณะตำบลศรีสัชนาลัย
พระครูประคุณสาธุกิจ (ทวี )
วัดแสนตอ
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๕๑๕๐ , ๐๘ ๔๑๕๒ ๔๗๖๒

เจ้าคณะตำบลแม่สิน เขต ๑
พระครูโสภิตจันทคุณ (จันทร์ศร )
วัดแม่เทินเหนือ
โทร. ๐๘ ๗๘๑๓ ๓๘๐๒

เจ้าคณะตำบลแม่สิน เขต ๒
พระครูสถิตคุณสาทร (เดชา สาทโร)
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๐๐๘๒ , ๐๘ ๑๐๓๗ ๙๕๑๖

เจ้าคณะตำบลป่างิ้ว
พระครูกิตติวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดแม่รากสามัคคีธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๐๗๖๔ , ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๔๓๕

เจ้าคณะตำบลบ้านตึก
พระครูกิตติสารนิยุต (กิตติ )
วัดปลายนา
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๗๓๐๓ , ๐๘ ๙๖๖๒ ๑๗๙๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูสุภัทรปัญญาคม (คำอ้าย )
วัดปากคะยาง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๖๐๒๗

เจ้าคณะตำบลแม่สำ
พระครูประกาศปัญญาคม (เอนก ปญฺญาคโม)
วัดตอสัก
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๗๑๓๕

เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ (๒๕๖๓)
พระมหาอาคม จนฺทสีโล ป.ธ.๔
วัดเขาอินทร์

เจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง
พระครูโสภิตธรรมสุนทร (จรัญ ป.ธ.๓)
วัดคลองเขนง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๖๙๗๖

เลขานุการ
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
วัดคลองเขนง
โทร. ๐๘ ๓๔๑๑ ๕๐๕๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง (๒๕๖๔)
พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ วิชโย)
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๕๒๐๐ , ๐๘ ๙๗๐๘ ๒๐๑๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองตาล (๒๕๖๒)
พระครูนิโครธธรรมคุณ (สอง กตสาโร)
วัดศรีนิโครธาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๑๒๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับผึ้ง (๒๕๖๔)
พระครูสิริปัญญารัต (ระเหย ปญฺญาทีโป)
วัดวังใหญ่
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๑๕๓๒ , ๐๘ ๖๒๐๕ ๐๗๔๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะตาเลี้ยง (๒๕๖๔)
พระครูสุขุมธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร)
วัดศรีสังวร
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๕๔๑๔ , ๐๘ ๖๗๓๙ ๔๓๒๗

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
พระครูจารุธรรมสาทร (สมหมาย )
วัดคลองเขนง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๔๒๒๓

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูถาวรสีลโสภณ (ดิเรก )
วัดทับผึ้ง
โทร. ๐๘ ๗๐๘๒ ๙๘๒๘

เจ้าคณะตำบลสามเรือน
พระครูปิยกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺโม)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๔๘๑๓ ๓๗๓๓

เจ้าคณะตำบลวังลึก
พระครูประดิษฐ์สังวรคุณ (วอน )
วัดหนองแหน
โทร. ๐๘ ๙๖๔๓ ๘๑๕๐

เจ้าคณะตำบลนาขุนไกร
พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย สาทโร)
วัดถ้ำระฆัง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๕๕๘๓ , ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๓๑

เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก (๒๕๖๐)
พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์ (สุทน จนฺทโก)
วัดท่าเกษม
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๗๓๑๙ , ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๕๖๐

รองเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก
พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี ป.ธ.๙
วัดหนองโว้ง
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๗๓๑๖ , ๐๘ ๖๕๘๙ ๗๗๕๖

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุนทรพัฒนานุกูล (นิมิต )
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๒๑๗๔ , ๐๘ ๖๙๒๖ ๐๔๙๗

เจ้าคณะตำบลป่ากุมเกาะ
พระครูวิลาศเขมากร (ชูชาติ )
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๗๓๔ ๓๙๒๙ , ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๙๖๘

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ (ธำรงค์รัฐ )
วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๗๒๙๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๕๐๕๖

เจ้าคณะตำบลคลองกระจง
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายันต์ จนฺทวํโส)
วัดคลองกระจง
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๓๕๖ , ๐๘ ๔๑๗๘ ๒๒๙๕

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ
พระครูโสภิตวินัยสาร (ประทวน )
วัดสวัสติการาม
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๓๔๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๐๔๗

รองเจ้าคณะตำบลหนองกลับ
พระครูไพจิตวรคุปต์ (ประเสริฐ )
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลคลองยาง
พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน)
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง (๒๕๕๓)
พระครูโอภาสธรรมรักษ์ (ชินกร ถิรปญฺโญ)
วัดท่าเกย
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๑๔๒๕ , ๐๘ ๑๕๓๔ ๓๙๓๔

เจ้าคณะตำบลเมืองบางยม
พระครูปราโมชสิทธานุยุต (วิมล สิทฺธินนฺโท)
วัดหนองโว้ง
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๗๒๔๔ , ๐๙ ๗๙๕๐ ๒๘๙๕

เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์
พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙
วัดป่าข่อย
โทร. ๐๘ ๙๑๕๖ ๘๑๗๐ , ๐๘ ๓๖๒๘ ๔๗๗๘

อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๕๕๗)
พระราชวชิรากร (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร)
วัดท่าไม้เหนือ
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๒๔๗ , ๐๘ ๑๓๑๔ ๙๐๘๙

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ ฐานธมฺโม
วัดท่าไม้เหนือ

รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๕๕๙)
พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๙๓๖๐ ๘๗๘๕

เลขานุการ
พระมหาศิริชัย สุเมโธ ป.ธ.๖
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๕๕๔๒ ๔๑๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)
วัดเจดีย์คีรีวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๘๓ ๐๑๕๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
พระครูพิศาลจริยธรรม (มงคล ปคุโณ)
วัดวังกะพี้
โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๔๔๓๒ , ๐๘ ๙๒๗๐ ๖๑๘๘

เลขานุการ
พระปลัด สมพล ฐานวุฑฺโฒ
วัดวังหมู

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (๒๕๔๘)
พระครูวิจิตรธรรมรส (สนั่น ชิโนรโส)
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๘๓๕๐ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๓๓๕๐

เลขานุการ
พระใบฎีกา บุญเจตน์ กตปุญฺโญ
วัดเขาแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
พระครูวิหารกิจจานุยุต (ประสาทพร รกฺขิโต)
วัดหมอนไม้
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๑๙๘๘ , ๐๘ ๙๖๔๒ ๓๓๖๑

เลขานุการ
พระมหาเจษฎา กิตฺติเมธี
วัดหมอนไม้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
พระครูโสภณจิตการ (สมจิตร จิตฺตกาโร)
วัดวังขอน
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๘๒๕๒ , ๐๘ ๙๒๖๘ ๙๓๐๘

เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ (๒๕๔๗)
พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ (การะเวก กลฺยาโณ)
วัดอรัญญิการาม
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๑๒๗ , ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๙๖๑

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูสุภัทรสันติคุณ (วิรัตน์ )
วัดดอยท่าเสา

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูอุปถัมภ์ภูริทัต (ไทย สปญฺโญ)
วัดใหญ่ท่าเสา
โทร. ๐๘ ๔๘๑๕ ๒๓๘๐

เจ้าคณะตำบลผาจุก
พระครูเกษมศีลานุยุต (ณรงค์ )
วัดกุมภีร์ทอง
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๖๒๔๙ , ๐๘ ๙๘๕๖ ๗๙๕๔

เจ้าคณะตำบลหาดกรวด - วังกะพี้
พระครูปราโมทย์วรคุณ (บันเทิง )
วัดวังโป่ง
โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๔๓๕๗ , ๐๘ ๙๙๕๙ ๕๓๗๑

รองเจ้าคณะตำบลหาดกรวด - วังกะพี้
พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ (สมบัติ )
วัดท่าทอง

เจ้าคณะตำบลงิ้วงาม
พระครูสุปุญญาภินันท์ ( ปุญฺญนนฺโท)
วัดศรีธาราม

เจ้าคณะตำบลขุนฝาง
พระครูอดุลวรธรรม (พลอย )
วัดปากฝาง
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๙๑๑๗ , ๐๘ ๙๒๖๙ ๑๒๓๓

เจ้าคณะตำบลบ้านด่าน
พระครูโสภณสิทธิธรรม (เล็ก วิเวกนนฺโท)
วัดม่อนหินขาว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๔๑๐

เจ้าคณะตำบลหาดงิ้ว
พระครูอินทวีรวงศ์ (วิเชียร )
วัดเกาะเรไร
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๖๓๕๕ , ๐๘ ๑๒๔๕ ๑๒๒๑

เจ้าคณะตำบลน้ำริด
เจ้าอธิการชราวุฒิ วุฑฺฒิโก
วัดชายเขา
โทร. ๐๘ ๖๒๐๐ ๖๘๙๒

เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา (๒๕๔๘)
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (สมพงษ์ สมจิตฺโต)
วัดใหม่เจริญธรรม
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๘๐๓๕ , ๐๘ ๑๓๒๔ ๑๓๖๖

รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา (๒๕๕๙)
พระครูภาวนากิจจาภิรม (สมชาย จีรปุญฺโญ)
วัดคุ้งตะเภา
โทร. ๐๘ ๔๘๑๓ ๑๓๑๕

เจ้าคณะตำบลป่าเซ่า
พระครูวิบูลสมัตถกิจ (สามารถ )
วัดป่าเซ่า
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๑๑๔๙ , ๐๘ ๗๑๙๘ ๑๓๘๓

เจ้าคณะตำบลด่านนาขาม
พระครูสถิตธรรมเวทย์ (สุเวทย์ )
วัดด่านนาขาม
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๗๓๒๒ , ๐๘ ๗๘๓๘ ๙๔๘๑

เจ้าคณะตำบลวังดิน
พระปลัด ชาญณรงค์ อธิปญฺโญ
วัดวังดิน

เจ้าคณะอำเภอลับแล
พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมงฺคโล)
วัดเสาหิน
โทร. ๐ ๕๕๔๓ ๑๐๘๐ , ๐๙ ๑๒๘๕ ๘๘๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอลับแล
พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์ (เจริญ อตฺถกาโม)
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๒๖๒๒

เจ้าคณะตำบลชัยจุมพล
พระครูโสภณธรรมาภิรัต (คำตัน )
วัดม่อนนางเหลียว
โทร. ๐ ๕๕๔๓ ๑๑๓๕

เจ้าคณะตำบลฝ่ายหลวง เขต ๑
พระมหาจรูญ เขมธมฺโม ป.ธ.๗
วัดดอนสัก
โทร. ๐๘ ๙๘๓๒ ๗๗๕๘

เจ้าคณะตำบลฝ่ายหลวง เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภิต (บุญธรรม )
วัดใหม่เชียงแสน
โทร. ๐๙ ๙๒๗๑ ๐๘๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่พูล
พระครูสุทธิสีลธาดา (สีมา )
วัดหัวดง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๗๒๕๐ , ๐๘ ๔๔๙๑ ๘๒๖๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งยั้ง
พระครูพุทธบทบริหาร (อนันต์ )
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๖๕๐๖

เจ้าคณะอำเภอตรอน (๒๕๔๗)
พระมหามงคล กตปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดธรรมาธิปไตย
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๖๘๘ ๙๒๗๘

เลขานุการ
พระปลัด วิสุทธิ์ ฐิตเมโธ
วัดธรรมาธิปไตย
โทร. ๐๘ ๑๐๔๕ ๒๙๖๖

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูสุสีลวัตร (ล้อม )
วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๑๑๔๗ , ๐๘ ๖๒๐๒ ๒๓๑๘

เจ้าคณะตำบลวังแดง
พระครูไพศาลธรรมคุณ (ยอม )
วัดวังแดงหมู่สอง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๑๐๕๒ , ๐๘ ๔๘๑๖ ๙๓๘๙

เจ้าคณะตำบลน้ำอ่าง
พระครูอดุลจารุวรรณ (พิมพ์ )
วัดไชยมงคล
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๕๑๕๗ , ๐๘ ๗๒๐๘ ๙๕๒๖

เจ้าคณะตำบลข่อยสูง
พระครูศรีบุณยาคม (พเยาว์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๗)
วัดมงคลนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหาดสองแคว
พระครูมงคลสิริวิธาน (บุญเลิศ )
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๖๒๒๒ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๔๓๔๑

เจ้าคณะอำเภอพิชัย
พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๒๐๔๙ , ๐๘ ๕๑๔๐ ๓๔๒๖

เลขานุการ
พระปลัด อารมณ์ อนาลโย
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๔๙ ๘๔๕๙ , ๐๘ ๐๕๑๖ ๘๗๘๗

รองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
พระครูสุวรรณนันทโกวิท (ละมูล )
วัดกองโค
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๐๖๓ , ๐๘ ๗๒๐๔ ๓๐๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิชัย
พระครูวิมลธรรมานุยุต (ประสิทธิ์ )
วัดมหาธาตุ

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุวรรณนันทโกวิท (ละมูล )
วัดกองโค
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๐๖๓ , ๐๘ ๗๒๐๔ ๓๐๔๙

เจ้าคณะตำบลท่าสัก
พระครูนิวิฐตารกานุรักษ์ (สมบัติ อหึสโก)
วัดบ้านดารา
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๐๔๗๐

เจ้าคณะตำบลคอรุม
พระครูพิลาสธรรมสาร (บุญมี )
วัดขวางชัยภูมิ
โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๒๐๙๙ , ๐๘ ๑๐๔๒ ๑๙๒๕

เจ้าคณะตำบลบ้านดารา
พระครูประทีปคามเขต (นุกูล )
วัดบ้านเกาะ
โทร. ๐๘ ๙๗๕๓ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลไร้อ้อย
พระครูวิสุทธิวิธาน (มาโนช )
วัดคลองละมุง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๕๒๗๕

เจ้าคณะตำบลนายาง
พระครูพิมลกิตติคุณ (เบี้ยว )
วัดบ้านดง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๕๒๑๒ , ๐๘ ๙๒๖๘ ๐๒๖๗

เจ้าคณะตำบลบ้านโคน
พระครูวาปีธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ )
วัดฟากบึง
โทร. ๐๘ ๖๙๒๖ ๒๗๖๕

เจ้าคณะตำบลท่ามะเฟือง
พระครูอรุณชัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ กมฺพโล)
วัดศรีจำปาศักดิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๘๐๖ , ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๐๓๔

เจ้าคณะอำเภอท่าปลา
พระครูพิทักษ์สารคุณ (เสนอ )
วัดผาเลือด
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๐๘๔๓

รองเจ้าคณะอำเภอท่าปลา
พระครูปัญญาผาสุกิจ (สำราญ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดท่าปลา
โทร. ๐๘ ๖๒๑๔ ๖๒๗๔

เจ้าคณะตำบลท่าปลา เขต ๑
พระครูสุพิธานพัทธกิจ (สมหมาย )
วัดหาดลั้ง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๔ ๙๘๑๑

เจ้าคณะตำบลจริม
พระครูธำรงสีลวัตร (เภา )
วัดท่าแฝก
โทร. ๐๙ ๘๐๐๕ ๑๘๓๖

เจ้าคณะตำบลน้ำหมัน
พระครูสุนทรธรรมนาถ (จันทร์ )
วัดน้ำหมัน
โทร. ๐๘ ๙๕๓๕ ๔๕๗๑

เจ้าคณะตำบลนางพญา
พระครูจารุวรรณวรนาท (ระพิน )
วัดปากลี
โทร. ๐๘ ๓๘๙๙ ๑๑๕๓

เจ้าคณะตำบลผาเลือด
พระครูพิพิธปัญญาโสภณ (สิทธิภูมิ โสภณปญฺโญ)
วัดสิงห์คอมพัฒนา
โทร. ๐๘ ๕๗๓๔ ๔๓๐๖

เจ้าคณะตำบลร่วมจิต
พระครูสุวัจธรรมโชติ (บัญชา )
วัดหาดล้าเหนือ
โทร. ๐๘ ๘๔๓๙ ๗๙๔๖

เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พระครูสุมนวีรโสภิต (เดชา )
วัดส่องแดด
โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๑๕๔๗ , ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๔๗๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา สาธิต จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
โทร. ๐๙ ๐๑๔๘ ๓๗๑๑

เจ้าคณะตำบลแสนตอ
พระครูประภาตปัญญาธร (รุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ)
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๑๐๖๗ ๓๓๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเด่นเหล็ก (๒๕๕๙)
พระครูอุดมบุญกิจ (กมล กิตฺติโก)
วัดลานชุม
โทร. ๐๘ ๗๑๙๕ ๓๒๙๓

เจ้าคณะตำบลน้ำไคร้
พระครูสุขบทบริหาร (วีระ )
วัดประชาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๘๒๖๘ ๐๗๔๗ , ๐๘ ๘๒๖๘ ๐๗๖๗

เจ้าคณะตำบลน้ำไผ่
พระครูชัยศีลวัตร (วินัย )
วัดชัยชนะพล
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๙๐๖๖

เจ้าคณะอำเภอฟากท่า
พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ (อนันต์ อภิปุญฺโญ)
วัดกกต้อง
โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๗๓ , ๐๘ ๙๕๖๒ ๓๕๖๑

เลขานุการ
พระมหากิตติทัศน์ ธมฺมานนฺโท
วัดกกต้อง
โทร. ๐๘ ๓๙๕๕ ๗๐๒๖

เจ้าคณะตำบลบ้านเสี้ยว
พระครูประภากรวุฒิกิจ (ปรีชา ปภากโร)
วัดโพธิ์เตี้ย
โทร. ๐๘ ๗๘๔๔ ๕๐๘๙

เจ้าคณะตำบลสองคอน
พระครูมนูญสีลากร
วัดโพนดู่
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๙๕๕๗

เจ้าคณะตำบลสองห้อง
เจ้าอธิการนพดล กนฺตวีโร
วัดโพนธาตุ
โทร. ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๖๓๕

เจ้าคณะอำเภอบ้านโคก
พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ (ศรีรอด ฐานวีโร)
วัดโพธิ์ชัยศรี
โทร. ๐๘ ๗๘๔๓ ๑๕๑๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประดิษฐ์ ถาวรจิตฺโต
วัดโพนหญ้านาง

เจ้าคณะตำบลนาขุม
พระใบฎีกา ประดิษฐ์ ถาวรจิตฺโต
วัดโพนหญ้านาง

เจ้าคณะตำบลม่วงเจ็ดต้น
พระมหาภัทรอภิญญาภรณ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๔
วัดโพธิ์ชัยศรี
โทร. ๐๘ ๔๔๙๐ ๓๙๙๐

เจ้าคณะตำบลบ่อเบี้ย
พระครูพิพิธจันทคุณ (สมบูรณ์ จนฺทปญฺโญ)
วัดบ่อเบี้ยวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๗๐ ๕๖๘๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูสถาพรจิตตานุยุต (ประสิทธิ์ มนาโป)
วัดห้วยครั่ง
โทร. ๐๘ ๙๒๗๐ ๒๓๙๔

เจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน
พระมหาวิญญู สิริมงฺคโล ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๖ ๑๓๗๒ ๐๕๕๓

เลขานุการ
พระมหาวุฒินันท์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๐๙๒๖

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูนิวิฐธรรมวิมล (สมชัย )
วัดดอนมูลน้ำลอก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๓๘๒๘

เจ้าคณะตำบลผักขวง
พระครูวรกิจจาภิมณฑ์ (ประเสริฐ )
วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์

เจ้าคณะตำบลน้ำพี้
พระครูอภัยพัฒนาทร (จีรวัฒน์ )
วัดนาลับแลง
โทร. ๐๘ ๖๖๘๐ ๐๐๕๘ , ๐๘ ๙๕๖๓ ๐๔๐๗

เจ้าคณะตำบลป่าคาย
พระครูบรรพตธรรมรุจี (อดุลย์ )
วัดคีรีวงกฎ
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๔๐๖๖

ตาก

เจ้าคณะจังหวัดตาก (๒๕๖๔)
พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร)
วัดโคกพลู
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๑๑๕ , ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๒๖๘

รองเจ้าคณะจังหวัดตาก (๒๕๖๕)
พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ (จุติพร ฐิตสาสโน ป.ธ.๖)
วัดท่าปุย
โทร. ๐๘ ๐๐๒๗ ๑๑๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก
พระราชวีรากร (วิเชียร ฐานวโร)
วัดตรีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๐ ๘๖๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
พระครูโสภณชยาภรณ์
วัดชัยชนะสงคราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๙๙๐ , ๐๘ ๑๙๕๓ ๔๙๔๑

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ เทเวทย์ อคฺคโชโต
วัดชัยชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๗๔๘๔

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
พระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๕๘๓๔

เลขานุการ
พระภัทรษิฐ อคฺคธมโม
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๖๔๐ ๔๐๐๑

เจ้าคณะตำบลระแหง
พระครูเมธีวรคุณ (ฉลวย กาญจโน ป.ธ.๓)
วัดมณีบรรพต วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๓๖๔ , ๐๘ ๖๙๓๕ ๘๐๕๘

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูศรีบุญญากร (บุญส่ง ปุญฺญกุสโล ป.ธ.๖)
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๙๗๕๑

เจ้าคณะตำบลไม้งาม
พระครูประทีปจันทรังษี (ถาวร จนฺทธมฺโม)
วัดเกาะตาเถียร

เจ้าคณะตำบลวังหิน - เชียงเงิน
พระครูมนูญกิจจานุวัตร (ฉลองศักดิ์ )
วัดเขาลาน้ำ
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๒๐๖๐ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๐๕๗๘

เจ้าคณะตำบลหนองบัวเหนือ
พระมหาประคอง ฐิตายุโก
วัดหนองบัวเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๖ ๘๔๘๔

เจ้าคณะตำบลตลุกกลางทุ่ง - น้ำรึม
พระครูปริยัติกิตติสุนทร (กิตติ ป.ธ.๔)
วัดคลองสัก
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๗๙๔๔

เจ้าคณะตำบลวังประจบ
พระมหาสุทัศน์ อุชุจาโร
วัดโคกพลู
โทร. ๐๘ ๓๘๗๙ ๑๙๑๒

เจ้าคณะตำบลโป่งแดง
พระครูวีรธรรมประพุธ (สัมพันธ์ ญาณวีโร)
วัดไผ่สีซอ
โทร. ๐๘ ๔๖๒๑ ๒๑๐๔

เจ้าคณะตำบลป่ามะม่วง
พระครูศรีคีรีรัตน์ (สำเนาว์ ปุณฺณรตโน ป.ธ.๖)
วัดมณีบรรพต วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๒๘๗ , ๐๘ ๗๕๗๓ ๘๗๖๗

เจ้าคณะตำบลหัวเดียด
พระครูประโชติรัตนากร (ไพโรจน์ รตนโชโต)
วัดดอนมูลชัย
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๒๐๙ , ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๙๒๗

เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า
พระครูสิริสุตวัฒน์ (วันชัย )
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๘๐๓๒ , ๐๘ ๗๕๗๓ ๘๗๖๗

เลขานุการ
พระดอกดิน นริสฺสโร
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐๘ ๒๒๒๖ ๗๔๐๑

เจ้าคณะตำบลนาโบสถ์
พระมหาภาสุ สมาจาโร ป.ธ.๗
วัดนาโบสถ์

เจ้าคณะตำบลประดาง
พระครูพิพัฒน์ปัญญากร (ทองหล่อ )
วัดท่าตะคร้อ
โทร. ๐๘ ๗๒๑๐ ๘๖๐๙

เจ้าคณะตำบลเชียงทอง
พระครูโกวิทบุญเขต
วัดท่านา
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน ยุตฺตโยโค)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๑๑๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก (๒๕๖๒)
พระครูบวรธรรมวิจารณ์ (บุญศรี ธมฺมจาโร)
วัดวิเศษวานิช
โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๑๖๒๓

เจ้าคณะตำบลตากออก
พระครูอดุลศาสนกิจ (แพลน ทีฆายุโก)
วัดวังมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๔๖๔ ๐๔๗๗

เจ้าคณะตำบลตากตก
พระครูบรมธาตุกิจจาทร (รัตน์ จิตฺตทนฺโต)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๖๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะตะเภา (๒๕๖๒)
พระครูบรมธาตุธำรง (เชาว์ ญานิโย)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๐๘๔๒ ๔๖๕๙

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระเชาะ
พระครูมงคลประภาวัฒน์ (จำนงค์ )
วัดทุ่งกระเชาะ
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๕๔๒๗

เจ้าคณะตำบลท้องฟ้า
เจ้าอธิการสมบุญ จนฺทวํโส
วัดสันป่าลาน
โทร. ๐๘ ๒๗๗๕ ๘๐๗๓

เจ้าคณะตำบลสมอโคน
พระครูสาทรปัญญาวิจิตร (สมจิตร ฐิตปญฺโญ)
วัดวิเศษวานิช
โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๑๖๓๒

เจ้าคณะตำบลแม่สลิด
พระครูพิศิษฏ์สุตากร (สุทัศน์ )
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๑๔๘๖

เจ้าคณะอำเภอสามเงา
พระครูวิศาลกิจจานุวัตร
วัดสามเงาออก
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๘๖๑๘

เลขานุการ
พระครูสุปุญญานุวัฒก์ (สมพงษ์ )
วัดป่ายางใต้
โทร. ๐๘ ๖๙๒๕ ๗๔๒๓

เจ้าคณะตำบลสามเงา - ย่านรี
พระครูพิพิธธรรมนาถ (สังวร )
วัดป่ายางตก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๕๕๑๐

เจ้าคณะตำบลวังหมัน
เจ้าอธิการวิชัย เตชพโล
วัดท่าปุย
โทร. ๐๘ ๐๐๒๗ ๑๑๒๐

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูวินิตสีลโสภณ
วัดวังไคร้
โทร. ๐๘ ๔๖๒๐ ๘๖๙๔

เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
พระครูสุพพิธานจันโทภาส (ณัฐวัฒน์ จนฺทวณฺโณ)
วัดสองแคว
โทร. ๐๙ ๓๒๑๕ ๖๙๙๘

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด (๒๕๖๒)
พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล (พิมพ์ รตินฺธโร)
วัดแม่ตาว
โทร. ๐ ๕๕๕๓๑๙๘๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุธีวุฒิคุณ (นวปฎล กุสลญาโณ ป.ธ.๖)
วัดโพธิคุณ
โทร. ๐๘ ๘๔๒๘ ๙๙๘๖

เลขานุการ
พระมหาสิทธิกร ธมฺมเตโช
วัดโพธิคุณ
โทร. ๐๘ ๐๐๒๑ ๗๗๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด (๒๕๖๑)
พระสุนทรสมาจาร (สะอาด ปิยาจาโร)
วัดดอนมูล
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๓๓๘๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๕๗๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด (๒๕๖๓)
พระครูเมธากิจโกศล (ธรรมจักร กนฺตวีโร)
วัดไทยสามัคคี
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๔๒๑๒

เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๑
พระครูประกาศบุญญากร (ศักดิ์ชัย กตปุญฺโญ)
วัดมณีไพรสณฑ์
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๑๘๗

เจ้าคณะตำบลท่าสายลวด
พระครูสุชาติวรนิเวศน์ (พาเยาว์ อภิชาโต)
วัดวังตะเคียน
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๙๖๙๖

เจ้าคณะตำบลพะวอ - ด่านแม่ละเมา
พระครูสิริขันตยาภิรัต (อุดม )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๖๙๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
พระครูเวฬุวันจันทรัศมี (เสน่ห์ จนฺทรํสี)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๙๒๘๔

เจ้าคณะตำบลแม่ตาว
พระครูสิทธิจิตตานุยุต (อภิสิทธิ์ )
วัดแม่ตาว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๕๐๓

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูสิริวรญาณ
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๔๘๑๖ ๔๙๑๖

เจ้าคณะตำบลแม่กุ
พระครูมณีรัตนานุกูล (ไพยน กิตฺติภทฺโท)
วัดเกศแก้วบูรพา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๖๗๓๒

เจ้าคณะตำบลมหาวัน
พระครูประดิษฐ์ธรรมานันท์ (สองเมือง )
วัดแดนอาณาเขต
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๑๐๓๒

เจ้าคณะอำเภอพบพระ
พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล (สุชาติ โอปนยิโก)
วัดราษฎร์เจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๓๒๗๔

เจ้าคณะตำบลพบพระ
พระครูปลัด ทองสุข สนฺตจิตฺโต
วัดพบพระ
โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๙๐๐๔

รองเจ้าคณะตำบลพบพระ (๒๕๖๐)
พระอธิการสุรศักดิ์ นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ

เจ้าคณะตำบลช่องแคบ
พระครูสมุห์ การัณต์ คุณสํวโร
วัดราษฎร์เจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๕๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด (๒๕๖๒)
พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๗
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๖๖๔๕

เจ้าคณะตำบลแม่ระมาด
พระครูอรรถวิธานโกศล
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๑๐๓๘

เจ้าคณะตำบลแม่จะเรา
พระครูประทีปธรรมาภิรักษ์
วัดอุดมสามัคคี
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๑๑๖๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระธาตุ (๒๕๖๒)
พระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (คำปัน ทนนฺชโย)
วัดแม่ระมาดน้อย
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๙๙๑๘

เจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
พระครูสุเขตมงคลการ (ฉลวย )
วัดมงคลคีรีเขตร์
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๗๕๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง (๒๕๖๒)
พระครูสุวิมลกิตติสาร (จันทร์หล้า กิตฺติสาโร)
วัดอมราวดี
โทร. ๐๘ ๖๕๖๕ ๑๒๑๗

เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
พระครูอนุกูลวรการ (สมนึก ผาสุกาโม ป.ธ.๔)
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๑๗๓๓

เลขานุการ
พระมหามาโนช อภินนฺโท
วัดอุ้มผาง
โทร. ๐๙ ๘๐๐๖ ๘๑๓๗

เจ้าคณะตำบลอุ้มผาง
พระครูสุนทรถิรธรรม (บุญตัน ถิรปุญฺโญ)
วัดไพรสณฑ์สุนทร
โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๔๐๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕

เจ้าคณะภาค ๔-๕
พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

รองเจ้าคณะภาค ๔-๕
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๘๒๓ , ๐๘ ๗๙๓๒ ๑๔๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ , ๖ - ๗ (๒๕๖๔)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (๒๕๕๗)
พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิตสุดเขต
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (๒๕๖๑)
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๔)
พระสิริวชิรสุธี (ประจวบ สุทธจิตฺโต)
วัดแสงธรรมสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕

เลขานุการ
พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๘ ๘๑๗๖ ๑๗๐๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูปลัด ชำนาญ เตชพโล
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๙๒๐ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๙ ๐๔๒๙ ๖๖๖๑

เจ้าคณะอำเภอตาคลี (๒๕๕๙)
พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน)
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๐๘๘ ๓๑๕๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูสังฆ์รักษ์ ไสว ชยธมฺโม
วัดคูหาโสภณ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระใบฏีกา วัลลภ คุณวโร
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๘๔๑ ๑๕๑๓

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง - เก้าเลี้ยว - บรรพตพิสัย (๒๕๖๐)
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน ธมฺมวโร)
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูธรรมสถาพร ( จตฺตมโล)
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๒๔๑๔ ๕๖๒๘

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๔)
พระโสภณวชิรากร (สมใจ ธมฺมสาโร)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๗๓ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๔๔๓๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๓๓๔

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๗๒

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก
พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๐๗๗๓

เจ้าคณะตำบลนาป่า
พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
วัดเฉลียงลับ
โทร. ๐๘ ๒๘๕๙ ๗๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เลขานุการ
พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
วัดป่าด่านแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๖๑๖๔

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (ทนงค์ )
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๙๓ ๑๑๒๒

รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เจ้าคณะตำบลพุเตย
พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
วัดป่าแสงทอง
โทร. ๐๘ ๒๗๑๙ ๒๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๐๙๒

เลขานุการ
พระจิรพงค์ จิรสุโภ
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๔๐ ๔๖๘๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน (๒๕๖๕)
พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ ภทฺทสิริ)
วัดสิริจันทาวาส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง
พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๙๐๑ ๖๐๖๐

เลขานุการ
เจ้าอธิการวิฑูรย์​ เขมิโย
วัดเขาตะเคียนโง๊ะ
โทร. ๐๘ ๕๗๖๕ ๘๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (๒๕๖๐)
พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
วัดสีบานเย็น
โทร. ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
วัดป่าศิลาวดี
โทร. ๐๘ ๔๕๙๗ ๓๓๐๘

เจ้าคณะตำบลหินฮาว - น้ำหนาว
เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๔๐๔๗

เจ้าคณะตำบลศิลา - นาซำ
พระครูอมรวัชรคุณ (ชัยณรงค์ อมโร)
วัดพระธาตุภูผาชัย
โทร. ๐๘ ๓๕๔๙ ๘๑๓๙

เจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
วัดเทพธรรมรังษี
โทร. ๐๘ ๑๐๗๑ ๕๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก (๒๕๖๐)
พระมหาฉลอง อริยวํโส ป.ธ.๖
วัดสันติวัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก - เขาค้อ
พระวินัยวงศาจารย์ (เปรื่อง ฐานงฺกโร)
วัดสันติวัฒนา
โทร. ๐ ๕๖๘๒ ๘๕๓๔ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๑๖๖๑

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก
พระมหาอริญชย์วรรธน์ วีตาลโย
วัดสามัคคีวัฒนา

เจ้าคณะตำบลสักหลง
พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
วัดนาแซงน้อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๓๔๖๔

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่​
พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
วัดป่าบ้านหัวโตก
โทร. ๐๙ ๗๙๓๕ ๕๓๙๗

กำแพงเพชร-พิจิตร

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (๒๕๖๔)
พระสุนทรวชิราจารย์ (ณรงค์ศักดิ์ จิตฺวํโส)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระสุนทรวชิราจารย์ (ณรงค์ศักดิ์ จิตฺวํโส)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก (๒๕๖๓)
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖


ใช้เวลาคำนวน 10.24 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ