หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๔๖)
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙ , ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๐๖

เลขานุการ
พระมหาภราดร อมรเวที ป.ธ.๖
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๔๑๘๐ ๑๔๔๗ , ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๑ (๒๕๕๑)
พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๙๑๗ , ๐๘ ๕๙๐๕ ๙๙๖๖

เลขานุการ
พระมหานฤทธิ์ อตฺถเวที
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๓๒๔๒ ๑๕๓๕

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๖๐๙๔ , ๐๘ ๑๓๗๙ ๔๖๖๓

เลขานุการ
พระมหาตรีเนตร อริญชโย ป.ธ.๔
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๙ ๑๔๙๐ ๐๙๗๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๒๐๖๕ , ๐๘ ๑๐๔๓ ๗๑๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก)
วัดท่าพระเจริญพรต
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๔๐๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ ป.ธ.๕)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๙ ๐๖๙๔ ๘๕๘๓

เลขานุการ
พระมหานคร วชิรเมธี
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๕๕๓๙ ๘๓๖๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต ป.ธ.๖)
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๖ ๑๒๘๓ ๒๙๑๕

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๘ ๔๗๗๗ ๑๑๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง ธมฺมาราโม)
วัดปากน้ำโพเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๒๗๙

เลขานุการ
พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร
วัดวังยาง
โทร. ๐๖ ๕๔๗๓ ๙๕๙๒

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูสิริโพธาภิรัต ( ปญฺญาวโร)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๗๕๒๓ ๒๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาสุทิศ วรมงฺคโล
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๒๕๒๕ ๖๙๕๐

เจ้าคณะตำบลแควใหญ่
พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
วัดสุบรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๑๘๘

เลขานุการ
พระมหาวินิตย์ ธมฺมธโร
วัดสุบรรณาราม
โทร. ๐๖ ๒๔๕๑ ๓๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูนิพัทธ์วรกิจ (คำรณ เขมวีโร)
วัดบ้านแก่ง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๒ ๒๖๗๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประชุม จนฺทสีโล
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐๘ ๒๘๗๖ ๖๙๗๖

เจ้าคณะตำบลบางม่วง
พระครูนิกรกิจจานุกูล ( สีลวฑฺฒโน)
วัดท่าพระเจริญพรต
โทร. ๐๙ ๓๒๗๐ ๐๐๓๐

เลขานุการ
พระมหาพนมเทียร ปุญฺญชาโต
วัดบึงน้ำใส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๕๓๕๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางม่วง
พระครูนิภาธรรมสถิต ( จนฺทวณฺโณ)
วัดยางงาม
โทร. ๐๙ ๔๗๖๑ ๔๘๒๖

เจ้าคณะตำบลวัดไทร
พระครูนิรันตร์ศีลคุณ ( อิสฺสโร)
วัดหาดทรายงาม
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๔๗๕๗

เลขานุการ
พระไพโรจน์ ขนฺติธโร
วัดหาดทรายงาม
โทร. ๐๘ ๙๐๖๗ ๙๕๓๙

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
พระครูศรีนิภากร (สุธีร์ สุธีโร ป.ธ.๖)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๐๓๔๙

เลขานุการ
พระมหาจิรวัฒน์ อิทฺธิญาโณ
วัดสโมสร
โทร. ๐๙ ๘๘๐๙ ๖๖๘๑

เจ้าคณะตำบลกลางแดด
พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส โอภาโส)
วัดเกตุคีรี
โทร. ๐๙ ๔๖๑๖ ๔๖๙๐

เลขานุการ
พระเอนก อคฺคธมฺโม
วัดเกตุคีรี
โทร. ๐๘ ๑๒๔๙ ๙๒๗๒

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
พระครูสิริพรหมทัต (ลำยวน ป.ธ.๕)
วัดพรหมจริยาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๖๘๒๒

เลขานุการ
พระมหาชลอ ปรกฺกโม
วัดพรหมจริยาวาส
โทร. ๐๘ ๐๕๑๘ ๔๕๒๓

เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ สุเตโช ป.ธ.๔)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๗ ๑๔๕๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุนิชัย ชนสโภ
วัดตะเคียนเลื่อน
โทร. ๐๘ ๓๙๕๒ ๒๕๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พระครูนิวิฐวรคุณ ( กตสาโร)
วัดตะเคียนเลื่อน
โทร. ๐ ๕๖๓๕ ๘๒๒๕

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
พระครูนินนาทสุทธิกร (ประสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดพระนอน
โทร. ๐๖ ๕๕๕๗ ๖๙๕๑

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ สุทฺธสีโล
วัดพระนอน
โทร. ๐๙ ๘๘๑๐ ๙๓๑๒

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒ (๒๕๕๒)
พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช)
วัดคีรีวงศ์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๑๕๑๑

เลขานุการ
พระมหาสุธัน อิสฺสโร
วัดราษฎร์เจริญ
โทร. ๐๘ ๖๖๒๐ ๑๓๕๖

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูศรีวรนิมิต (ประภาส สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๘ ๔๕๙๒ ๘๗๐๘

เลขานุการ
พระมหาสุพัฒน์ สิริวณฺโณ
วัดโพธาราม
โทร. ๐๖ ๒๖๙๖ ๔๒๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
วัดสันติธรรม
โทร. ๐๘ ๔๑๕๒ ๖๓๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๖ ๑๕๑๕ ๘๑๘๐

เลขานุการ
พระมหาวิทยากร กิตฺติเวที
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๖ ๕๗๕๘ ๔๕๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปญฺญาธโร)
วัดศรีอุทุมพร
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๙๔๐๖

เลขานุการ
พระกัมปนาท สุตธโร
วัดศรีอุทุมพร
โทร. ๐๘ ๗๙๑๘ ๘๙๙๘

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
พระครูนิสิตธรรโมภาส (ประชุม )
วัดศรีประชาสรรค์
โทร. ๐๙ ๘๕๓๖ ๓๕๕๕

เลขานุการ
พระสุชน พลญาโณ
วัดศรีประชาสรรค์
โทร. ๐๖ ๒๙๓๕ ๑๗๒๕

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒
พระครูนิสิตประชารักษ์ (เพ็ชร จตฺตมโล)
วัดบริรักษ์ประชาสาร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๑๓๒

เลขานุการ
พระครูสมุห์ เทอดศักดิ์ ปญฺญาทีโป
วัดบวรประชาราษฎร์
โทร. ๐๙ ๘๗๙๓ ๑๒๒๙

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูนิวิฐธรรมโกศล
วัดสมานประชาชน

เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร (๒๕๕๕)
พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
วัดเกรียงไกรใต้
โทร. ๐๘ ๖๙๓๗ ๓๑๘๔

เลขานุการ
พระปลัด ไพโรจน์ อภิวณฺโณ
วัดเกรียงไกรใต้
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๗๕๖๐

เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร กิตติมศักดิ์
พระครูนิวุตถ์ชินธรรม ( จนฺทธมฺโม)
วัดท่าล้อ

เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๓๒๑๓ ๓๒๙๙

เลขานุการ
พระนฤพล จนฺทสาโร
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๖ ๓๑๐๘ ๙๐๐๒

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๐ ๒๑๙๕

เลขานุการ
พระไพรัตน์ ฐานกโร
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๖ ๐๖๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว กิตติมศักดิ์
พระครูนิทานกิจจานุยุต ( อริยวํโส)
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๗ ๙๕๗๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๑
พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ สมวํโส)
วัดสหชาติประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๓๖๔

เลขานุการ
พระมานะชัย ฐิตมโน
วัดสหชาติประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๒๘๘๕ ๘๕๘๙

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๒
พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๙ ๑๗๙๓ ๒๑๘๙

เลขานุการ
พระภาณุ ชุติปญฺโญ
วัดไทรงาม
โทร. ๐๖ ๑๕๐๗ ๑๘๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร (๒๕๔๕)
พระครูนิวิฐปุญญากร (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
วัดธารทหาร

เจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๑
พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิศรี จนฺทสาโร)
วัดธารทหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๙๙๐๘

เลขานุการ
พระเฉลิมพล ปภากโร
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๘๔๒๒ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๒
พระครูนิวุตถ์ประชากิจ (สงวน นรินฺโท)
วัดน้ำสาดเหนือ
โทร. ๐๘ ๓๒๑๔ ๙๐๐๑

เลขานุการ
พระภูษิต สนฺตกาโย
วัดน้ำสาดเหนือ
โทร. ๐๖ ๔๐๔๒ ๒๓๓๔

เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
เจ้าอธิการนิรัล ปภสฺสโร
วัดอุดมพัฒนา
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๒๘๖๙

เลขานุการ
พระสนธิ์ อภโย
วัดอุดมพัฒนา
โทร. ๐๙ ๓๑๐๔ ๒๘๔๖

เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๒
พระครูนิวุตถ์สีลคุณ ( สีลสํวโร )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๘๒๐๒

เลขานุการ
พระมหาวิรัตน์ ณฎฺฐวาที
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๙ ๓๓๐๖ ๓๒๕๘

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ ชินรัตน์ อิทฺธิเตโช
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๕๗๐

เลขานุการ
พระประเสริฐ โชติธมฺโม
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๙ ๘๗๘๓ ๒๒๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอธิการเกษม ขนฺติธมฺโม
วัดคลองลานใต้
โทร. ๐๙ ๓๐๓๗ ๖๕๔๗

เลขานุการ
พระณัฏฐกฤศ ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดป่าโนนฤาษี
โทร. ๐๙ ๒๕๑๕ ๕๙๙๔

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๑
พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดหนองม่วง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๗๐๕๗

เลขานุการ
พระอธิการศศิพันธ์ สมาจาโร
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๕๗๔ ๙๙๓๕

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม จนฺทวณฺโณ)
วัดจิกยาวใต้
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๔๔๕๐

เลขานุการ
พระนวพล นาควโร
วัดจิกยาวใต้
โทร. ๐๘ ๐๑๓๕ ๓๒๗๐

เจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
เจ้าอธิการสะอาด อาคโร
วัดห้วยวารี
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๑๙๑๖

เลขานุการ
พระมานะ ฐานจาโร
วัดคลองลานใต้
โทร. ๐๘ ๐๙๓๖ ๖๙๓๓

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ รตนญาโณ)
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๓๑๒๙

เลขานุการ
พระมหาวสันต์ กิตฺติโสภโณ
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๖๙ ๘๔๗๕

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง (๒๕๔๖)
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๒๕๗๘

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระนรินทร์ นราสโภ
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๕๔๙ ๙๙๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๖ ๔๙๑๕ ๕๒๓๙

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดไผ่สิงห์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เจ้าคณะตำบลเกยไชย
พระครูนิรภัยประสิทธิ์ ( อตฺตสุโภ)
วัดคลองระนง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๐๕๘๕

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดไผ่สิงห์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เลขานุการ
พระพงศกร มารชิโน
วัดทับกฤชใต้
โทร. ๐๙ ๖๒๐๑ ๗๗๑๕

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์ กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ ( จนฺทสุวณฺโณ)
วัดคลองเกษมกลาง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๖๓๖๒

เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง ฐานทตฺโต)
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๓๔๑๑ ๓๐๒๗

เจ้าคณะตำบลฆะมัง
พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ ปริปุณฺโณ)
วัดฆะมัง
โทร. ๐๙ ๑๓๘๐ ๑๖๐๑

เลขานุการ
พระสุภาพ สุภากาโร
วัดฆะมัง
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๔๖๘๙

เจ้าคณะตำบลทับกฤช
พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด ผลธมฺโม)
วัดทุ่งแว่น
โทร. ๐๘ ๖๗๓๗ ๑๐๓๖

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วิฑูร ชานนฺโท
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๕๓๔๗ ๙๘๒๐

เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ
พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล อติชาโต)
วัดทับกฤชใต้
โทร. ๐๘ ๙๖๙๒ ๙๘๗๑

เลขานุการ
พระมหาสุทธิพงษ์ ธมฺมทสฺสี
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๗๗๓๖ ๔๘๐๙

เจ้าคณะตำบลบางเคียน
พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๔๓๘ ๗๔๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง กลฺยาโณ)
วัดหนองโก
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๘๓๒๙

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน ภทฺราวุโธ)
วัดหางตลาด
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๖๐๔๗

เลขานุการ
พระณัฐปกรณ์ ปุญฺญคโม
วัดหางตลาด
โทร. ๐๙ ๓๑๙๑ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลพันลาน
พระครูนิมิตบุญโพธิ ( ธนวณฺโณ)
วัดโพธิ์หนองยาว
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๐๗๑๙

เลขานุการ
พระครูนิพิษฐ์วีรานุกิจ (สมศักดิ์ ฐานวีโร)
วัดโพธิ์หนองยาว
โทร. ๐๘ ๑ฃ๓๙๔ ๗๕๔๒

เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง อริยวํโส)
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๐๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี (๒๕๖๒)
พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
วัดสระเศรษฐี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๙๗๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี (๒๕๖๒)
พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางเดื่อ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๕๖๒๘

เจ้าคณะตำบลยางขาว
พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ ( ปญฺญาวฒฺโน)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๘๗๘๑

เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต)
วัดหางน้ำหนองแขม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๓ ๕๘๗๑

เลขานุการ
พระครูธรรมธร เสน่ห์ สิริวณฺโณ
วัดหางน้ำหนองแขม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๖๕๖๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ ญาณวโร)
วัดหนองไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๙๖๓

เลขานุการ
พระปลัด กฤษฎา สุภาจาโร
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๘ ๙๓๔๗ ๔๗๘๐

เจ้าคณะตำบลเขากะลา
พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๓๘๔

เลขานุการ
พระธีรศักดิ์ ฐานธมฺโม
วัดห้วยบง
โทร. ๐๙ ๓๒๘๐ ๓๓๐๔

เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี
พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
วัดหาดสะแก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๙๐๗๕

เจ้าคณะตำบลพยุหะ - เนินมะกอก
พระครูนิวิฐบุญขันธ์ (ฉลอง ผลปุญฺโญ)
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๒๙ ๖๓๑๒

เลขานุการ
พระประเสริฐ ญาณสุทฺโร
วัดอินทาราม
โทร. ๐๙ ๓๑๕๗ ๒๘๘๕

เจ้าคณะตำบลเขาทอง
เจ้าอธิการอุเทน ปริมุตฺโต
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๗๑๒

เลขานุการ
พระสุภาพ อภิญาโน
วัดเขาทอง
โทร. ๐๙ ๓๒๑๓ ๖๓๒๘

เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ สุธีโร)
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๖๖๘ , ๐๙ ๕๙๑๗ ๖๐๒๔

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ สํวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๙ ๔๗๙๘ ๕๑๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ธีรานนฺโท ป.ธ.๖)
วัดดงพลับ
โทร. ๐๙ ๑๒๘๔ ๗๑๒๘

เลขานุการ
พระภูวไนย อนาลโย
วัดดงพลับ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๗

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
วัดจันเสน
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕ , ๐๘ ๑๖๐๕ ๕๐๔๖

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๒๙๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว อนุภทฺโท)
วัดหัวเขาตาคลี
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๐๐๒

เลขานุการ
พระมงคล ปภงฺกโร
วัดหัวเขาตาคลี
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๐๐๒

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
พระมหาวิษณุโยธิน จกฺกวโร ป.ธ.๓
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๒๙๖

เลขานุการ
พระทวีไทย จนฺทโชโต
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๗๕๕๘ ๓๖๘๕

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๓
พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย กมฺมสุทฺโธ)
วัดหนองสีนวล
โทร. ๐๘ ๗๙๔๓ ๒๓๘๗

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๔
พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ (สมศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
วัดโพนทอง
โทร. ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๙๑๖

เจ้าคณะตำบลหนองหม้อ
พระครูนิรันตรวงค์ ( รวิวํโส)
วัดหนองแอก
โทร. ๐๙ ๔๖๐๘ ๙๑๑๑

เลขานุการ
พระสุชีพ สุธีโร
วัดหนองแอก
โทร. ๐๙ ๗๙๘๙ ๐๙๓๑

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๑
พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดโบสถ์เทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๗๕๔

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒
พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ )
วัดหัวหวาย
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๐๐๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๑
พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดหนองโพ
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๙๕๘๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา เพิ่ม โอหิตภาโร
วัดหนองโพ
โทร. ๐๘ ๖๘๘๗ ๙๗๑๗

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๒
พระปลัด ปุญญวิชช์ ปุญฺญกาโม
วัดวาปีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๙๒๘ ๗๓๐๗

เลขานุการ
พระเฉลิม ฉนฺทโก
วัดวาปีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๕๑๕๓ ๒๓๑๘

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑
พระครูนิเวศน์สีลากร (สมพงษ์ สุจิตฺโต)
วัดเขาฝา
โทร. ๐๖ ๑๘๕๙ ๕๐๓๑

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูนิติธรรมธัช ( จนฺทูปโม)
วัดเขาสูง
โทร. ๐๘ ๖๐๐๔ ๗๐๑๗

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๒
พระครูนิยมสิริทัต (สงัด ทตฺตสิริ)
วัดเขาวงษ์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๖๘๒๙

เลขานุการ
พระสมุห์ เยี่ยม จิตฺตคุตฺโต
วัดเขาวงษ์
โทร. ๐๘ ๕๐๑๗ ๖๕๗๓

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๑
พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (เสนาะ กิตฺติโก)
วัดหนองดุก
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
เจ้าอธิการทศกร อุชุจาโร
วัดหนองตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๐๕๘๕

เลขานุการ
พระบรรณชร ขนฺติวโร
วัดหลังเขา
โทร. ๐๙ ๒๕๖๕ ๓๙๕๒

เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต
พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕ , ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕

เจ้าคณะตำบลสร้อยทอง
พระมหาสงกรานต์ สํวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๙ ๔๗๙๘ ๕๑๙๙

เลขานุการ
พระมหาชัยยง ทีปธมฺโม
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๙ ๔๗๕๗ ๓๐๕๒

เจ้าคณะตำบลจันแสน
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

เลขานุการ
พระสุเทพ ฐิติปญฺโญ
วัดหนองถ้ำวัว
โทร. ๐๘ ๓๕๔๕ ๓๓๗๔

เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส
พระมหาวิทยา ญาณสาโร
วัดโคกกระเทิน
โทร. ๐๙ ๕๕๒๙ ๔๑๒๔

เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส กิตติมศักดิ์
พระครูนิทัศน์ธรรมรส ( จารุวณฺโณ)
วัดลาดทิพยรส
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕

เจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๔๒)
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๘๐๐ , ๐ ๕๖๒๗ ๑๓๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิติศีลวัตร ( สุวฑฺฒโน)
วัดลาดยาว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๗๘๐

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ นาถสีโล
วัดลาดยาว
โทร. ๐๙ ๑๒๙๐ ๗๐๑๓

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ ( อตฺตโสภโณ)
วัดสระปทุม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๑๐๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๖๐)
พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
วัดชัยวนาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๔๔๔๕

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๑
พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ ( องฺกุโร)
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๓ ๓๗๘๒

เลขานุการ
พระปลัด พเยาว์ โชติธมฺโม
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๑๗๕๐

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๒
พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘
วัดหนองจิกรี
โทร. ๐๘ ๑๖๐๙ ๐๗๖๓

เลขานุการ
พระภูสิน สาทโร
วัดหนองจิกรี
โทร. ๐๖ ๒๒๖๙ ๗๕๓๐

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๓
พระครูนิวาตสุทธิคุณ ( วิสุทฺโธ)
วัดวังชมพู
โทร. ๐๘ ๓๙๙๕ ๙๓๙๘

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๑
พระครูนิสัยวุฒิธรรม ( ธมฺมจารี)
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๕๐๘๙

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๒
พระครูนิสิตธรรมานุยุต (ชูชีพ ฐิตเวโท)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๒๓๔๑

เจ้าคณะตำบลวังม้า
พระครูนิรมิตกิจจาทร ( อนุจารี)
วัดวังม้า
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๔๖

เลขานุการ
พระสนิท กนฺตวีโร
วัดวังม้า
โทร. ๐๘ ๒๑๗๓ ๘๒๗๒

เจ้าคณะตำบลสร้อยละคร
พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ (คนึง อนาวิโล)
วัดหนองขี้ใต้
โทร. ๐๙ ๘๗๖๓ ๔๖๘๙

เลขานุการ
พระเทพนิมิตร เตชวโร
วัดหนองขี้ใต้
โทร. ๐๙ ๓๑๖๙ ๓๔๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร (๒๕๖๐)
พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
วัดยางโทน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๓๖๖๔

เจ้าคณะตำบลห้วยน้ำหอม
พระครูนิเวศน์ศิลานุรักษ์ (นพดล สุจิตฺโต)
วัดวังหิน
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๖๑๖

เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว
พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ ( โชติวโร)
วัดนิวิฐธรรมาราม
โทร. ๐๙ ๘๖๑๖ ๕๕๖๖

เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
พระครูวีรญาณสุนทร ( ญาณวีโร)
วัดพรมเขต
โทร. ๐๘ ๙๙๕๕ ๐๒๖๗

เลขานุการ
พระชัยญาวุฒิ สิริวุฑฺโฒ
วัดหนองสังข์
โทร. ๐๙ ๘๔๖๔ ๗๑๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
พระครูนิมิตสิทธิการ ( กลฺยาโณ)
วัดหนองนมวัว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๑๖๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
พระครูนิยุตสิริเขต ( ยโสธโร)
วัดทุ่งตัน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓

เจ้าคณะตำบลมาบแก
พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์ ( กิตฺติปาโล)
วัดมาบแก
โทร. ๐๙ ๐๐๖๒ ๘๒๕๗

เลขานุการ
พระวิโรจน์ กตธมฺโม
วัดมาบแก
โทร. ๐๖ ๑๗๙๓ ๐๖๙๓

เจ้าคณะตำบลวังเมือง
พระครูนิภาสจิรธรรม ( จิรธมฺโม)
วัดเกาะเปา
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๑๐๒

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์ )
วัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๖๕๘๙ ๗๐๐๕

เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ (๒๕๔๓)
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดมฤคทายวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๙๕๓๕

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม ภทฺทกาโม)
วัดศรีกัลยาณนิคม
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๒๘๘ , ๐๙ ๐๐๕๑ ๖๙๕๙

เลขานุการ
พระสมพงษ์ ปญฺญาธโร
วัดศรีกัลยาณนิคม
โทร. ๐๙ ๘๗๕๖ ๕๑๗๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ ปิยสีโล)
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๕๐๒๒

เลขานุการ
พระมหาแสงสุรีย์ พุทฺธวิริโย
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๗๐๗๘

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑
เจ้าอธิการวรานนท์ สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๘๔๒๐ ๔๐๕๕

เลขานุการ
พระคมกริช ธีรปญฺโญ
วัดตะเคียนงาม
โทร. ๐๙ ๙๓๙๔ ๓๖๑๐

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๓๙๗๖

เลขานุการ
พระถนอม ขนฺติพโล
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
โทร. ๐๘ ๘๔๒๖ ๓๘๙๑

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
เจ้าอธิการมังกร จิรสุโภ
วัดกลางพรมฉิมพลี
โทร. ๐๘ ๖๑๑๘ ๕๓๖๑

เลขานุการ
พระสมพงษ์ เตชธมฺโม
วัดหนองไผ่ไทรงาม
โทร. ๐๙ ๓๑๙๐ ๔๘๕๓

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๑
เจ้าอธิการมนตรี จารุวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
โทร. ๐๘ ๓๐๙๑ ๙๓๕๙

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๒
พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย วิสุทฺธสีโล)
วัดยางสองพี่น้อง
โทร. ๐๙ ๓๓๐๖ ๓๐๙๔

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๑
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
เจ้าอธิการสมหมาย ติกฺขปุญฺโญ
วัดเขาพรหมาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๓๘ ๑๘๙๘

เลขานุการ
พระสัตยา อิสฺสรธมฺโม
วัดเขาพรหมาราม
โทร. ๐๙ ๘๗๗๖ ๔๖๒๔

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๓
เจ้าอธิการวรากร อภโย
วัดมอช้างงาม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๒ ๙๙๖๙

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๔
เจ้าอธิการสุริยนต์ สิริภทฺโท
วัดคลองแบ่ง
โทร. ๐๙ ๒๕๑๗ ๘๙๙๖

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๑
พระใบฎีกา ประยูร สติสมฺปนฺโน
วัดปากดงศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๒๑๘๔ ๓๒๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๒
เจ้าอธิการบรรจง รตนปญฺโญ
วัดหนองอ้ายสา
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๗๙๓๐

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๓
พระอธิการธีรพงศ์ ติสรโณ
วัดสระหลวง
โทร. ๐๙ ๓๗๓๗ ๑๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก (๒๕๔๖)
พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๔๗๒

เลขานุการ
พระมหาชนฐณาพงษ์ สุปติฏฺฐิโต
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๗๓๑๔ ๑๗๒๗

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
พระครูนิทัศนสารโกวิท ( ฐานธมฺโม)
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๓๔๔ ๙๐๘๘ , ๐ ๕๖๒๔ ๙๓๑๐

เลขานุการ
พระปลัด กัญจน์ภาส สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๙ ๕๘๓๙ ๔๗๓๒

เจ้าคณะตำบลดอนคา
พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง จกฺกวโร)
วัดหัวถนนใต้
โทร. ๐๙ ๐๔๖๐ ๙๙๐๔ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๑๔๖๘

เลขานุการ
พระมหานพพล โกวิโท
วัดหนองหลวง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๑ ๓๘๕๗

เจ้าคณะตำบลพนมรอก
พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ ปภากโร)
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระจักรพันธ์ กิตฺติภทฺโท
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๕๒๖ ๑๘๖๙

เจ้าคณะตำบลพนมเศษ
พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
วัดพนมเศษเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๐๔๐๕

เลขานุการ
พระวิมล ฉนฺทธมฺโม
วัดพนมเศษเหนือ
โทร. ๐๖ ๑๓๖๒ ๑๒๓๑

เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
พระครูนิภาธรรมสิริ (สี สุวโร)
วัดสามัคยาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๕๑๕๗

เลขานุการ
พระสนธยา จนฺทวํโส
วัดหางน้ำ
โทร. ๐๘ ๔๓๗๓ ๗๒๐๓

เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๑
พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร ตปคุโณ)
วัดวังรอ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๖๙๖

เลขานุการ
พระสุทัศน์ ฐิตโสภโณ
วัดท่าสุ่ม
โทร. ๐๘ ๒๓๙๖ ๑๙๑๒

เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๒
พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ฐานวีโร ป.ธ.๓)
วัดเขาค้างคาว
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๖๔๓๕

เลขานุการ
พระทวีทรัพย์ สีลสุทฺโธ
วัดเขาค้างคาว
โทร. ๐๖ ๒๖๑๙ ๓๖๘๑

เจ้าคณะตำบลสายลำโพง
พระครูนิติจันโทภาส ( จนฺทสโร)
วัดสายลำโพงใต้
โทร. ๐๘ ๗๒๑๒ ๓๘๐๑

เจ้าคณะตำบลสายลำโพง กิตติมศักดิ์
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช จนฺทโชโต)
วัดสายลำโพงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๔๐๒๒ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๒๔๓๑

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย ขนฺติชโย)
วัดตะเฆ่ค่าย
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๒๔๙ , ๐๘ ๒๒๒๕ ๕๐๖๔

เลขานุการ
พระอธิการไพโรจน์ ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกกระถิน
โทร. ๐๘ ๘๔๓๗ ๓๐๖๗

เจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๕๔๘๑ , ๐๘ ๕๖๐๕ ๐๖๑๔

เลขานุการ
พระเทิดศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ
วัดทำนบ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๓๘๙๙

รองเจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
พระอธิการสุทธา เขมิโย
วัดเขาดินศิริวัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๘๒๙๗

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
พระครูสังฆรักษ์ สมคิด จนฺทสโร
วัดหัวถนนเหนือ
โทร. ๐๙ ๗๓๐๘ ๙๑๖๕

เลขานุการ
พระวิทวัส จตฺตมโล
วัดหัวถนนเหนือ
โทร. ๐๙ ๓๒๗๐ ๙๓๓๑

เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ
พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดเทพสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๙๖๐

เลขานุการ
พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองพรมหน่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๘๗๓๒

เจ้าคณะตำบลโกรกพระ
พระครูนิวาตปุญญานุยุต ( สุวฑฺฒโน)
วัดโกรกพระเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๗๙๗ ๗๔๙๔

เลขานุการ
พระพูนยศ ฐิตวํโส
วัดโกรกพระเหนือ
โทร. ๐๖ ๒๐๔๗ ๐๒๑๐

เจ้าคณะตำบลเนินศาลา
พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองพรมหน่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๘๗๓๒

เจ้าคณะตำบลนากลาง
พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี อติภทฺโท)
วัดท่าซุด
โทร. ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๒๘๔

เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ
พระครูนิรมลธรรมสถิต ( ถิรธมฺโม)
วัดบ้านหว้า
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๘๓๖๖

เลขานุการ
พระมหาพิพัฒน์ ภทฺทกาโม
วัดปากน้ำโพใต้
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๙๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ กิตติมศักดิ์
พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู ปสนฺโน)
วัดบางมะฝ่อ
โทร. ๐๘ ๐๐๒๔ ๑๒๔๓

เจ้าคณะตำบลบางประมุง
พระครูนิยุตปุญญเกษม ( สิริจนฺโท)
วัดเกษมศานติ์
โทร. ๐๘ ๗๒๑๐ ๖๓๖๖

เลขานุการ
พระวรินทร เตชธมฺโม
วัดเกษมศานติ์
โทร. ๐๖ ๕๒๑๖ ๖๙๐๘

เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย (๒๕๔๘)
พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๙๘๒ ๔๔๙๒

เลขานุการ
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ )
วัดหูกวาง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๕๙๖๑

เลขานุการ
พระสัมพันธ์ ธีรธมฺโม
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๕๕๘๖

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ธมฺมวโร ป.ธ.๖)
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๙ ๙๑๔๐ ๕๗๑๗

เลขานุการ
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๘ ๔๘๑๗ ๘๔๘๗

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูนิสัยจันทสาร (หนึ่ง จนฺทสาโร)
วัดกล่ำหูกวาง
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๑๗๖๑

เลขานุการ
พระวัชระ ภาสกโร
วัดกล่ำหูกวาง
โทร. ๐๖ ๒๒๖๑ ๔๕๙๘

เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๖๙๗๗

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร อสโม)
วัดประสาทวิถี
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๖๔๗

เลขานุการ
พระปลัด สุพจน์ ถาวรธมฺโม
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๙ ๕๖๙๘ ๒๖๑๖

เจ้าคณะตำบลตาขีด
พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน ธมฺมปญฺโญ)
วัดท่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๑๖๔

เลขานุการ
พระไพโรจน์ ญาณสโร
วัดท่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๘๘๑๓ ๖๒๑๗

เจ้าคณะตำบลตาขีด กิตติมศักดิ์
พระครูนิทานเขมคุณ ( เขมเทโว)
วัดนาหุบ
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๐๙๙๔

เจ้าคณะตำบลตาสัง
พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ สุภาจาโร)
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๘๕๐

เจ้าคณะตำบลบ้านแดน
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล โกริโภ)
วัดวิมลประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๗๑๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองตางู
พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ )
วัดหนองตางู
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๕๕๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูนิรันตร์สีลาจาร (กิตติพงษ์ สีลวฒฺฑโณ)
วัดหนองกรด
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๒๓๒

เลขานุการ
พระสมชาย มหามงฺคโล
วัดหนองกรด

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
พระใบฎีกา อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก
วัดคลองธรรม
โทร. ๐๖ ๔๕๔๒ ๕๙๕๑

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
พระครูนิภาธรรมาภิรม (จำปี อภิรธมฺโม)
วัดวงฆ้อง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๓๙๑๕

เลขานุการ
พระศิลป์ มหาปคุโณ
วัดด่านช้าง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๗๔๖๘

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
พระครูนิมิตปริยัติธาดา (วันชัย วิชฺชาธโร ป.ธ.๔)
วัดหนองละมาน
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๒๒๐๑

เลขานุการ
พระวิชิต ธมฺมวโร
วัดหนองละมาน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๖๙๖

เจ้าคณะตำบลเจริญผล
พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ (บุญชู )
วัดเจริญผล
โทร. ๐๖ ๔๙๖๒ ๘๙๕๒

เลขานุการ
พระคนอง จิตฺตทนฺโต
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๐๕๑๖ ๓๕๕๓

เจ้าคณะตำบลบึงปลาทู
พระครูนิรมิตเวฬุวัน (ประยูร จิรสุโภ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๕๗๖๘

เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต ( โชติปญฺโญ)
วัดโคกขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๖๘๕๗

เลขานุการ
พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล (สมนึก สุขวฑฺฒโน)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๘๐๘๐ ๔๗๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

เลขานุการ
พระมหาวราธร วรวาที
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๗๗๓๗ ๒๗๖๒

รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ ( ชวโน)
วัดธรรมโสภณ
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๗๑๗

เจ้าคณะตำบลตากฟ้า
พระมหานที สุโชโต ป.ธ.๗
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๐๔๕๗ ๖๙๔๔

เจ้าคณะตำบลสุขสำราญ
พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ
วัดประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๕ ๒๔๔๑

เจ้าคณะตำบลลำพยนต์
พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี ฐิตวํโส)
วัดเทพพนม
โทร. ๐๙ ๓๒๕๑ ๔๕๙๙

เลขานุการ
พระกฤต กิจฺจปจฺโจ
วัดเทพพนม
โทร. ๐๙ ๓๒๕๑ ๔๕๙๙

เจ้าคณะตำบลพุนกยูง
พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ ( อิสฺสโร)
วัดไตรคีรีวราราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๙๖๗๘

เลขานุการ
พระมหาวิระ วิสุทฺธิมนฺตี
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๖ ๑๕๕๙ ๘๒๗๒

เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
พระครูนิเวศน์คุณากร ( ฉนฺทโรจโน)
วัดหนองพิกุล
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๒๘๕๕

เลขานุการ
พระอนุชิต ธมฺมวิชิโต
วัดหนองพิกุล
โทร. ๐๙ ๔๗๕๖ ๕๖๕๘

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
วัดสุขสันต์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๘๔๗ ๘๔๙๕

เลขานุการ
พระสมบูรณ์ วีตโรโค
วัดสุขสันต์สามัคคี
โทร. ๐๙ ๑๖๒๔ ๔๑๗๔

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
พระครูนิรภัยวิเทต ( ธมฺมวโร)
วัดแคทราย
โทร. ๐๙ ๗๙๘๑ ๕๓๙๒

เลขานุการ
พระสมพงษ์ สุชาโต
วัดแคทราย
โทร. ๐๙ ๗๙๘๑ ๕๓๙๒

เจ้าคณะอำเภอไพศาลี
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
วัดไพศาลี
โทร. ๐๘ ๑๔๗๕ ๕๗๕๐

รองเจ้าคณะอำเภอไพศาลี
พระมหากล กิตฺติญาโณ
วัดโคกเดื่อ

เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน )
วัดโคกเดื่อ
โทร. ๐๘ ๓๒๑๔ ๙๘๔๓

เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๑
พระครูนิวาตธรรมคุณ (เสน )
วัดวังน้ำลัด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๙๕๕

เจ้าคณะตำบลนาขอม
พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว )
วัดหนองกระทุ่มทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลตะคร้อ
พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ )
วัดประชาสามัคคี
โทร. ๐๘ ๖๙๒๗ ๑๙๘๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท
พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี )
วัดโพธิ์ประสาท
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๒๓๓๔

เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย
พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๙ ๑๑๕๑ ๙๘๗๘

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๑
พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดวังข่อยสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๙๐๙๑ ๒๒๑๙

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๒
พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๓
วัดซับสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๘๑๔๘ ๔๓๖๔

เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว (๒๕๔๖)
พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑ , ๐๘ ๗๓๑๐ ๗๕๘๔

เลขานุการ
พระครูนิธารกิจจาทร (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๔๖๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส ทีปธมฺโม)
วัดหาดเสลา
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๙๒๓๕ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๕๙๖๕

เลขานุการ
พระสุวรรณ์ อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
โทร. ๐๘ ๙๔๓๘ ๐๔๐๔

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อติลโย)
วัดหัวดงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๔๐๗๓ , ๐๘ ๑๙๗๒ ๐๘๗๘

เลขานุการ
พระจักรพันธ์ จนฺทโสภโณ
วัดหัวดงเหนือ
โทร. ๐๖ ๒๒๘๐ ๐๔๐๘

เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พระครูนิยุตพัฒนกิจ ( กตปุญฺโญ)
วัดลาดค้าว
โทร. ๐๘ ๗๘๔๕ ๓๙๑๐

เลขานุการ
พระนิพนธ์ กตปุญฺโญ
วัดมหาโพธิใต้
โทร. ๐๘ ๕๗๒๗ ๙๖๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พระครูนิยมโพธาภิวัฒน์ ( ปิยธโร)
วัดมหาโพธิเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๙๔๖๒

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
พระครูนิเวศน์ธรรมรัต (ทวี ปิยธมฺโม)
วัดกัลยารัตน์
โทร. ๐๘ ๕๗๓๑ ๘๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาชูเกษม สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
โทร. ๐๘ ๗๓๑๓ ๑๕๔๕

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ กิตติมศักดิ์
พระครูนิยุตโพธิธรรม ( ถิรปญฺโญ)
วัดมหาโพธิใต้
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาดิน
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ ( สิริวิชโย)
วัดเขาดินเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๒๓๗๒

เลขานุการ
พระเมธา ธมฺมปาโล
วัดพระหน่อธรณินทร์
โทร. ๐๙ ๘๓๖๘ ๕๖๗๔

เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร อาทโร)
วัดปางสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๒๒๐๗

เลขานุการ
พระปลัด บูชา กิตฺติปาโล
วัดปางสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๔ ๓๐๙๘

เจ้าคณะตำบลชุมตาบง
พระปลัด ประเสริฐ เขมวีโร
วัดหนองจิกทรายมูล
โทร. ๐๘ ๙๒๐๖ ๙๐๔๙

เลขานุการ
พระกิตติพันธ์ อินฺทปญฺโญ
วัดหนองจิกทรายมูล
โทร. ๐๖ ๒๒๖๑ ๗๗๐๙

เจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
พระครูนิมิตกิตติรักษ์ ( กิตฺติญาโณ)
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๕๘๙ ๖๔๗๙

เลขานุการ
พระวราทิศ ธมฺมทินฺโน
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
โทร. ๐๙ ๑๖๑๖ ๐๐๒๑

เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน (๒๕๖๑)
พระครูศรีโพธานุรักษ์ ( ฐิตเตโช)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๓๖ ๕๑๙๔

เลขานุการ
พระครูปลัด นพรัตน์ เตชวชิโร
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๕๔๒๑ ๙๙๖๕

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๑
พระครูโพธิสารโสภณ ( รวิวํโส)
วัดใหม่คลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๐๔๑๘ ๔๙๙๗

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ อนิรุตติ์ อนิรุทฺธเมธี
วัดใหม่คลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๓๓๗๗ ๑๘๘๔

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๒
พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
วัดพนาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๙๕๕ ๕๕๕๖

เลขานุการ
พระมนตรี จนฺทสีโล
วัดพนาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๙๕๕ ๕๕๕๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
วัดแสงธรรมสุทธาราม
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๒๗ , ๐๘ ๗๑๒๖ ๓๑๔๒ , ๐๖ ๐๓๒๘ ๖๗๕๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕

เลขานุการ
พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๘ ๘๑๗๖ ๑๗๐๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูปลัด ชำนาญ เตชพโล
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๙๒๐ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๙ ๐๔๒๙ ๖๖๖๑

เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูมงคลเทพ (อมร )
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๐๘๘ ๓๑๕๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูสังฆ์รักษ์ ไสว ชยธมฺโม
วัดคูหาโสภณ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระใบฏีกา วัลลภ คุณวโร
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๘๔๑ ๑๕๑๓

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง - เก้าเลี้ยว - บรรพตพิสัย
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน ธมฺมวโร)
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูธรรมสถาพร ( จตฺตมโล)
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๒๔๑๔ ๕๖๒๘


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın