หนเหนือ

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

เจ้าคณะภาค ๔ (๒๕๖๔)
พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ (อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๙๙ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๐๔๔๕ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๑ ๗๘๐๕

เลขานุการ
พระครูโอภาสวชิรานุกูล (สัญชัย นิสโภ)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๕๐๕๔ ๘๐๒๑

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ (๒๕๖๓)
พระภาวนาวชิรปราการ วิ. (ปารมี สุรยุทฺโธ)
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๔๖)
พระธรรมวชิรธีรคุณ (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙ , ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๐๖

เลขานุการ
พระมหาภราดร อมรเวที ป.ธ.๖
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๔๑๘๐ ๑๔๔๗ , ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๑ (๒๕๕๑)
พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๙๑๗ , ๐๘ ๕๙๐๕ ๙๙๖๖

เลขานุการ
พระมหานฤทธิ์ อตฺถเวที ป.ธ.๔
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๓๒๔๒ ๑๕๓๕

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๖๐๙๔ , ๐๘ ๑๓๗๙ ๔๖๖๓

เลขานุการ
พระมหาตรีเนตร อริญชโย ป.ธ.๔
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๙ ๑๔๙๐ ๐๙๗๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระราชวชิรสุนทร (สุนทร ขนฺติโก)
วัดท่าพระเจริญพรต
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๔๐๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ ป.ธ.๕)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๙ ๐๖๙๔ ๘๕๘๓

เลขานุการ
พระมหานคร วชิรเมธี
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๕๕๓๙ ๘๓๖๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต ป.ธ.๖)
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๖ ๑๒๘๓ ๒๙๑๕

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๘ ๔๗๗๗ ๑๑๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง ธมฺมาราโม)
วัดปากน้ำโพเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๒๗๙

เลขานุการ
พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร
วัดวังยาง
โทร. ๐๖ ๕๔๗๓ ๙๕๙๒

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูสิริโพธาภิรัต ( ปญฺญาวโร)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๗๕๒๓ ๒๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาสุทิศ วรมงฺคโล
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๒๕๒๕ ๖๙๕๐

เจ้าคณะตำบลแควใหญ่
พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
วัดสุบรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๑๘๘

เลขานุการ
พระมหาวินิตย์ ธมฺมธโร
วัดสุบรรณาราม
โทร. ๐๖ ๒๔๕๑ ๓๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูนิพัทธ์วรกิจ (คำรณ เขมวีโร)
วัดบ้านแก่ง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๒ ๒๖๗๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประชุม จนฺทสีโล
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐๘ ๒๘๗๖ ๖๙๗๖

เจ้าคณะตำบลบางม่วง
พระครูนิกรกิจจานุกูล ( สีลวฑฺฒโน)
วัดท่าพระเจริญพรต
โทร. ๐๙ ๓๒๗๐ ๐๐๓๐

เลขานุการ
พระมหาพนมเทียร ปุญฺญชาโต
วัดบึงน้ำใส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๕๓๕๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางม่วง
พระครูนิภาธรรมสถิต ( จนฺทวณฺโณ)
วัดยางงาม
โทร. ๐๙ ๔๗๖๑ ๔๘๒๖

เจ้าคณะตำบลวัดไทร
พระครูนิรันตร์ศีลคุณ ( อิสฺสโร)
วัดหาดทรายงาม
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๔๗๕๗

เลขานุการ
พระไพโรจน์ ขนฺติธโร
วัดหาดทรายงาม
โทร. ๐๘ ๙๐๖๗ ๙๕๓๙

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
พระครูนิทัศน์ภัทรสิทธิ์ (วันชาติ วิชาโต)
วัดภัทรสิทธาราม

เจ้าคณะตำบลกลางแดด
พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส โอภาโส)
วัดเกตุคีรี
โทร. ๐๙ ๔๖๑๖ ๔๖๙๐

เลขานุการ
พระเอนก อคฺคธมฺโม
วัดเกตุคีรี
โทร. ๐๘ ๑๒๔๙ ๙๒๗๒

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
พระครูศรีนิภากร (สุธีร์ สุธีโร ป.ธ.๖)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๐๓๔๙

เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ สุเตโช ป.ธ.๔)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๗ ๑๔๕๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุนิชัย ชนสโภ
วัดตะเคียนเลื่อน
โทร. ๐๘ ๓๙๕๒ ๒๕๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร)
วัดตะเคียนเลื่อน
โทร. ๐ ๕๖๓๕ ๘๒๒๕

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
พระครูนินนาทสุทธิกร (ประสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดพระนอน
โทร. ๐๖ ๕๕๕๗ ๖๙๕๑

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ สุทฺธสีโล
วัดพระนอน
โทร. ๐๙ ๘๘๑๐ ๙๓๑๒

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
พระมหาสุธัน อิสฺสโร
วัดราษฎร์เจริญ
โทร. ๐๘ ๖๖๒๐ ๑๓๕๖

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูศรีวรนิมิต (ประภาส สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๘ ๔๕๙๒ ๘๗๐๘

เลขานุการ
พระมหาสุพัฒน์ สิริวณฺโณ
วัดโพธาราม
โทร. ๐๖ ๒๖๙๖ ๔๒๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
วัดสันติธรรม
โทร. ๐๘ ๔๑๕๒ ๖๓๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๖ ๑๕๑๕ ๘๑๘๐

เลขานุการ
พระมหาวิทยากร กิตฺติเวที
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๖ ๕๗๕๘ ๔๕๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปญฺญาธโร)
วัดศรีอุทุมพร
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๙๔๐๖

เลขานุการ
พระกัมปนาท สุตธโร
วัดศรีอุทุมพร
โทร. ๐๘ ๗๙๑๘ ๘๙๙๘

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
พระครูนิสิตธรรโมภาส (ประชุม )
วัดศรีประชาสรรค์
โทร. ๐๙ ๘๕๓๖ ๓๕๕๕

เลขานุการ
พระสุชน พลญาโณ
วัดศรีประชาสรรค์
โทร. ๐๖ ๒๙๓๕ ๑๗๒๕

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒
พระครูนิสิตประชารักษ์ (เพ็ชร จตฺตมโล)
วัดบริรักษ์ประชาสาร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๑๓๒

เลขานุการ
พระครูสมุห์ เทอดศักดิ์ ปญฺญาทีโป
วัดบวรประชาราษฎร์
โทร. ๐๙ ๘๗๙๓ ๑๒๒๙

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูนิวิฐธรรมโกศล
วัดสมานประชาชน

เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร (๒๕๕๕)
พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
วัดเกรียงไกรใต้
โทร. ๐๘ ๖๙๓๗ ๓๑๘๔

เลขานุการ
พระปลัด ไพโรจน์ อภิวณฺโณ
วัดเกรียงไกรใต้
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๗๕๖๐

เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร กิตติมศักดิ์
พระครูนิวุตถ์ชินธรรม ( จนฺทธมฺโม)
วัดท่าล้อ

เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๓๒๑๓ ๓๒๙๙

เลขานุการ
พระนฤพล จนฺทสาโร
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๖ ๓๑๐๘ ๙๐๐๒

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๐ ๒๑๙๕

เลขานุการ
พระไพรัตน์ ฐานกโร
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๖ ๐๖๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว กิตติมศักดิ์
พระครูนิทานกิจจานุยุต ( อริยวํโส)
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๗ ๙๕๗๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๑
พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ สมวํโส)
วัดสหชาติประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๓๖๔

เลขานุการ
พระมานะชัย ฐิตมโน
วัดสหชาติประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๒๘๘๕ ๘๕๘๙

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๒
พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๙ ๑๗๙๓ ๒๑๘๙

เลขานุการ
พระภาณุ ชุติปญฺโญ
วัดไทรงาม
โทร. ๐๖ ๑๕๐๗ ๑๘๔๑

เจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๑
พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิศรี จนฺทสาโร)
วัดธารทหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๙๙๐๘

เลขานุการ
พระเฉลิมพล ปภากโร
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๘๔๒๒ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๒
พระครูนิวุตถ์ประชากิจ (สงวน นรินฺโท)
วัดน้ำสาดเหนือ
โทร. ๐๘ ๓๒๑๔ ๙๐๐๑

เลขานุการ
พระภูษิต สนฺตกาโย
วัดน้ำสาดเหนือ
โทร. ๐๖ ๔๐๔๒ ๒๓๓๔

เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
เจ้าอธิการนิรัล ปภสฺสโร
วัดอุดมพัฒนา
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๒๘๖๙

เลขานุการ
พระสนธิ์ อภโย
วัดอุดมพัฒนา
โทร. ๐๙ ๓๑๐๔ ๒๘๔๖

เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๒
พระครูนิวุตถ์สีลคุณ ( สีลสํวโร )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๘๒๐๒

เลขานุการ
พระมหาวิรัตน์ ณฎฺฐวาที
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๙ ๓๓๐๖ ๓๒๕๘

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
พระครูนิคมสุวรรณเขต (เวชวิสิฐ )
วัดทุ่งทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๑๔๓๖

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ ชินรัตน์ อิทฺธิเตโช
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๕๗๐

เลขานุการ
พระประเสริฐ โชติธมฺโม
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๙ ๘๗๘๓ ๒๒๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูนิทานธรรมเกษม (เกษม ขนฺติธมฺโม)
วัดคลองลานใต้
โทร. ๐๙ ๓๐๓๗ ๖๕๔๗

เลขานุการ
พระณัฏฐกฤศ ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดป่าโนนฤาษี
โทร. ๐๙ ๒๕๑๕ ๕๙๙๔

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๑
พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดหนองม่วง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๗๐๕๗

เลขานุการ
พระอธิการศศิพันธ์ สมาจาโร
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๕๗๔ ๙๙๓๕

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม จนฺทวณฺโณ)
วัดจิกยาวใต้
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๔๔๕๐

เลขานุการ
พระนวพล นาควโร
วัดจิกยาวใต้
โทร. ๐๘ ๐๑๓๕ ๓๒๗๐

เจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
พระครูนิสิตสุทธิวารี (สะอาด อาคโร)
วัดห้วยวารี
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๑๙๑๖

เลขานุการ
พระมานะ ฐานจาโร
วัดคลองลานใต้
โทร. ๐๘ ๐๙๓๖ ๖๙๓๓

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ รตนญาโณ)
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๓๑๒๙

เลขานุการ
พระมหาวสันต์ กิตฺติโสภโณ
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๖๙ ๘๔๗๕

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง (๒๕๔๖)
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๒๕๗๘

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระนรินทร์ นราสโภ
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๕๔๙ ๙๙๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๖ ๔๙๑๕ ๕๒๓๙

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดไผ่สิงห์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เจ้าคณะตำบลเกยไชย
พระครูนิรภัยประสิทธิ์ ( อตฺตสุโภ)
วัดคลองระนง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๐๕๘๕

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดไผ่สิงห์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เลขานุการ
พระพงศกร มารชิโน
วัดทับกฤชใต้
โทร. ๐๙ ๖๒๐๑ ๗๗๑๕

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์ กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ ( จนฺทสุวณฺโณ)
วัดคลองเกษมกลาง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๖๓๖๒

เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง ฐานทตฺโต)
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๓๔๑๑ ๓๐๒๗

เจ้าคณะตำบลฆะมัง
พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ ปริปุณฺโณ)
วัดฆะมัง
โทร. ๐๙ ๑๓๘๐ ๑๖๐๑

เลขานุการ
พระสุภาพ สุภากาโร
วัดฆะมัง
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๔๖๘๙

เจ้าคณะตำบลทับกฤช
พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด ผลธมฺโม)
วัดทุ่งแว่น
โทร. ๐๘ ๖๗๓๗ ๑๐๓๖

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วิฑูร ชานนฺโท
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๕๓๔๗ ๙๘๒๐

เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ
พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล อติชาโต)
วัดทับกฤชใต้
โทร. ๐๘ ๙๖๙๒ ๙๘๗๑

เลขานุการ
พระมหาสุทธิพงษ์ ธมฺมทสฺสี
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๗๗๓๖ ๔๘๐๙

เจ้าคณะตำบลบางเคียน
พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๔๓๘ ๗๔๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง กลฺยาโณ)
วัดหนองโก
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๘๓๒๙

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน ภทฺราวุโธ)
วัดหางตลาด
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๖๐๔๗

เลขานุการ
พระณัฐปกรณ์ ปุญฺญคโม
วัดหางตลาด
โทร. ๐๙ ๓๑๙๑ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลพันลาน
พระครูนิมิตบุญโพธิ (บุญส่ง ธนวณฺโณ)
วัดโพธิ์หนองยาว
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๐๗๑๙

เลขานุการ
พระครูนิพิษฐ์วีรานุกิจ (สมศักดิ์ ฐานวีโร)
วัดโพธิ์หนองยาว
โทร. ๐๘ ๑ฃ๓๙๔ ๗๕๔๒

เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง อริยวํโส)
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๐๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี (๒๕๖๒)
พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
วัดสระเศรษฐี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๙๗๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี (๒๕๖๒)
พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางเดื่อ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๕๖๒๘

เจ้าคณะตำบลยางขาว
พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ (ย้วน ปญฺญาวฒฺโน)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๘๗๘๑

เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต)
วัดหางน้ำหนองแขม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๓ ๕๘๗๑

เลขานุการ
พระครูธรรมธร เสน่ห์ สิริวณฺโณ
วัดหางน้ำหนองแขม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๖๕๖๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ ญาณวโร)
วัดหนองไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๙๖๓

เลขานุการ
พระปลัด กฤษฎา สุภาจาโร
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๘ ๙๓๔๗ ๔๗๘๐

เจ้าคณะตำบลเขากะลา
พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๓๘๔

เลขานุการ
พระธีรศักดิ์ ฐานธมฺโม
วัดห้วยบง
โทร. ๐๙ ๓๒๘๐ ๓๓๐๔

เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี
พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
วัดหาดสะแก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๙๐๗๕

เจ้าคณะตำบลพยุหะ - เนินมะกอก
พระครูนิวิฐบุญขันธ์ (ฉลอง ผลปุญฺโญ)
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๒๙ ๖๓๑๒

เลขานุการ
พระประเสริฐ ญาณสุทฺโร
วัดอินทาราม
โทร. ๐๙ ๓๑๕๗ ๒๘๘๕

เจ้าคณะตำบลเขาทอง
เจ้าอธิการอุเทน ปริมุตฺโต
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๗๑๒

เลขานุการ
พระสุภาพ อภิญาโน
วัดเขาทอง
โทร. ๐๙ ๓๒๑๓ ๖๓๒๘

เจ้าคณะอำเภอตาคลี (๒๕๕๘)
พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ สุธีโร)
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๖๖๘ , ๐๙ ๕๙๑๗ ๖๐๒๔

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ สํวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๙ ๔๗๙๘ ๕๑๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ธีรานนฺโท ป.ธ.๖)
วัดดงพลับ
โทร. ๐๙ ๑๒๘๔ ๗๑๒๘

เลขานุการ
พระภูวไนย อนาลโย
วัดดงพลับ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๒๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี (๒๕๖๓)
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
วัดจันเสน
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕ , ๐๘ ๑๖๐๕ ๕๐๔๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว อนุภทฺโท)
วัดหัวเขาตาคลี
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๐๐๒

เลขานุการ
พระมงคล ปภงฺกโร
วัดหัวเขาตาคลี
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๐๐๒

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
พระมหาวิษณุโยธิน จกฺกวโร ป.ธ.๓
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๒๙๖

เลขานุการ
พระทวีไทย จนฺทโชโต
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๗๕๕๘ ๓๖๘๕

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๓
พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย กมฺมสุทฺโธ)
วัดหนองสีนวล
โทร. ๐๘ ๗๙๔๓ ๒๓๘๗

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๔
พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ (สมศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
วัดโพนทอง
โทร. ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๙๑๖

เจ้าคณะตำบลหนองหม้อ
พระครูนิรันตรวงศ์ (สาย รวิวํโส)
วัดหนองแอก
โทร. ๐๙ ๔๖๐๘ ๙๑๑๑

เลขานุการ
พระสุชีพ สุธีโร
วัดหนองแอก
โทร. ๐๙ ๗๙๘๙ ๐๙๓๑

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๑
พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดโบสถ์เทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๗๕๔

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒
พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ )
วัดหัวหวาย
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๐๐๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๑
พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดหนองโพ
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๙๕๘๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา เพิ่ม โอหิตภาโร
วัดหนองโพ
โทร. ๐๘ ๖๘๘๗ ๙๗๑๗

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๒
พระปลัด ปุญญวิชช์ ปุญฺญกาโม
วัดวาปีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๙๒๘ ๗๓๐๗

เลขานุการ
พระเฉลิม ฉนฺทโก
วัดวาปีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๕๑๕๓ ๒๓๑๘

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑
พระครูนิเวศน์สีลากร (สมพงษ์ สุจิตฺโต)
วัดเขาฝา
โทร. ๐๖ ๑๘๕๙ ๕๐๓๑

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูนิติธรรมธัช ( จนฺทูปโม)
วัดเขาสูง
โทร. ๐๘ ๖๐๐๔ ๗๐๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๒ (๒๕๖๓)
พระครูนิยมสิริทัต (สงัด ทตฺตสิริ)
วัดเขาวงษ์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๖๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๑
พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (เสนาะ กิตฺติโก)
วัดหนองดุก
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
เจ้าอธิการทศกร อุชุจาโร
วัดหนองตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๐๕๘๕

เลขานุการ
พระบรรณชร ขนฺติวโร
วัดหลังเขา
โทร. ๐๙ ๒๕๖๕ ๓๙๕๒

เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต
พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕ , ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕

เจ้าคณะตำบลสร้อยทอง
พระมหาสงกรานต์ สํวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๙ ๔๗๙๘ ๕๑๙๙

เลขานุการ
พระมหาชัยยง ทีปธมฺโม
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๙ ๔๗๕๗ ๓๐๕๒

เจ้าคณะตำบลจันแสน
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

เลขานุการ
พระสุเทพ ฐิติปญฺโญ
วัดหนองถ้ำวัว
โทร. ๐๘ ๓๕๔๕ ๓๓๗๔

เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส
พระมหาวิทยา ญาณสาโร
วัดโคกกระเทิน
โทร. ๐๙ ๕๕๒๙ ๔๑๒๔

เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส กิตติมศักดิ์
พระครูนิทัศน์ธรรมรส ( จารุวณฺโณ)
วัดลาดทิพยรส
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕

เจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๔๒)
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๘๐๐ , ๐ ๕๖๒๗ ๑๓๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิติศีลวัตร ( สุวฑฺฒโน)
วัดลาดยาว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๗๘๐

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ นาถสีโล
วัดลาดยาว
โทร. ๐๙ ๑๒๙๐ ๗๐๑๓

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ ( อตฺตโสภโณ)
วัดสระปทุม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๑๐๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๖๐)
พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
วัดชัยวนาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๔๔๔๕

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๑
พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ ( องฺกุโร)
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๓ ๓๗๘๒

เลขานุการ
พระปลัด พเยาว์ โชติธมฺโม
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๑๗๕๐

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๒
พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘
วัดหนองจิกรี
โทร. ๐๘ ๑๖๐๙ ๐๗๖๓

เลขานุการ
พระภูสิน สาทโร
วัดหนองจิกรี
โทร. ๐๖ ๒๒๖๙ ๗๕๓๐

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๓
พระครูนิวาตสุทธิคุณ ( วิสุทฺโธ)
วัดวังชมพู
โทร. ๐๘ ๓๙๙๕ ๙๓๙๘

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๑
พระครูนิสัยวุฒิธรรม ( ธมฺมจารี)
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๕๐๘๙

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๒
พระครูนิสิตธรรมานุยุต (ชูชีพ ฐิตเวโท)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๒๓๔๑

เจ้าคณะตำบลวังม้า
พระครูนิรมิตกิจจาทร ( อนุจารี)
วัดวังม้า
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๔๖

เลขานุการ
พระสนิท กนฺตวีโร
วัดวังม้า
โทร. ๐๘ ๒๑๗๓ ๘๒๗๒

เจ้าคณะตำบลสร้อยละคร
พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ (คนึง อนาวิโล)
วัดหนองขี้ใต้
โทร. ๐๙ ๘๗๖๓ ๔๖๘๙

เลขานุการ
พระเทพนิมิตร เตชวโร
วัดหนองขี้ใต้
โทร. ๐๙ ๓๑๖๙ ๓๔๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร (๒๕๖๐)
พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
วัดยางโทน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๓๖๖๔

เจ้าคณะตำบลห้วยน้ำหอม
พระครูนิเวศน์ศิลานุรักษ์ (นพดล สุจิตฺโต)
วัดวังหิน
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๖๑๖

เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว
พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ (ชัชวาลย์ โชติวโร)
วัดนิวิฐธรรมาราม
โทร. ๐๙ ๘๖๑๖ ๕๕๖๖

เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
พระครูวีรญาณสุนทร ( ญาณวีโร)
วัดพรมเขต
โทร. ๐๘ ๙๙๕๕ ๐๒๖๗

เลขานุการ
พระชัยญาวุฒิ สิริวุฑฺโฒ
วัดหนองสังข์
โทร. ๐๙ ๘๔๖๔ ๗๑๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
พระครูนิมิตสิทธิการ ( กลฺยาโณ)
วัดหนองนมวัว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๑๖๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
พระครูนิยุตสิริเขต ( ยโสธโร)
วัดทุ่งตัน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓

เจ้าคณะตำบลมาบแก
พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์ ( กิตฺติปาโล)
วัดมาบแก
โทร. ๐๙ ๐๐๖๒ ๘๒๕๗

เลขานุการ
พระวิโรจน์ กตธมฺโม
วัดมาบแก
โทร. ๐๖ ๑๗๙๓ ๐๖๙๓

เจ้าคณะตำบลวังเมือง
พระครูนิภาสจิรธรรม ( จิรธมฺโม)
วัดเกาะเปา
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๑๐๒

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์ )
วัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๖๕๘๙ ๗๐๐๕

เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ (๒๕๔๓)
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดมฤคทายวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๙๕๓๕

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม ภทฺทกาโม)
วัดศรีกัลยาณนิคม
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๒๘๘ , ๐๙ ๐๐๕๑ ๖๙๕๙

เลขานุการ
พระสมพงษ์ ปญฺญาธโร
วัดศรีกัลยาณนิคม
โทร. ๐๙ ๘๗๕๖ ๕๑๗๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ ปิยสีโล)
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๕๐๒๒

เลขานุการ
พระมหาแสงสุรีย์ พุทฺธวิริโย
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๗๐๗๘

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑
เจ้าอธิการวรานนท์ สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๘๔๒๐ ๔๐๕๕

เลขานุการ
พระคมกริช ธีรปญฺโญ
วัดตะเคียนงาม
โทร. ๐๙ ๙๓๙๔ ๓๖๑๐

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๓๙๗๖

เลขานุการ
พระถนอม ขนฺติพโล
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
โทร. ๐๘ ๘๔๒๖ ๓๘๙๑

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
เจ้าอธิการมังกร จิรสุโภ
วัดกลางพรมฉิมพลี
โทร. ๐๘ ๖๑๑๘ ๕๓๖๑

เลขานุการ
พระสมพงษ์ เตชธมฺโม
วัดหนองไผ่ไทรงาม
โทร. ๐๙ ๓๑๙๐ ๔๘๕๓

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๑
เจ้าอธิการมนตรี จารุวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
โทร. ๐๘ ๓๐๙๑ ๙๓๕๙

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๒
พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย วิสุทฺธสีโล)
วัดยางสองพี่น้อง
โทร. ๐๙ ๓๓๐๖ ๓๐๙๔

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๑
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
เจ้าอธิการสมหมาย ติกฺขปุญฺโญ
วัดเขาพรหมาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๓๘ ๑๘๙๘

เลขานุการ
พระสัตยา อิสฺสรธมฺโม
วัดเขาพรหมาราม
โทร. ๐๙ ๘๗๗๖ ๔๖๒๔

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๓
เจ้าอธิการวรากร อภโย
วัดมอช้างงาม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๒ ๙๙๖๙

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๔
เจ้าอธิการสุริยนต์ สิริภทฺโท
วัดคลองแบ่ง
โทร. ๐๙ ๒๕๑๗ ๘๙๙๖

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๑
พระใบฎีกา ประยูร สติสมฺปนฺโน
วัดปากดงศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๒๑๘๔ ๓๒๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๒
เจ้าอธิการบรรจง รตนปญฺโญ
วัดหนองอ้ายสา
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๗๙๓๐

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๓
พระครูนินนาทธีรพงศ์ (ธีรพงศ์ ติสรโณ)
วัดสระหลวง
โทร. ๐๙ ๓๗๓๗ ๑๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก (๒๕๔๖)
พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๔๗๒

เลขานุการ
พระมหาชนฐณาพงษ์ สุปติฏฺฐิโต
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๗๓๑๔ ๑๗๒๗

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
พระครูนิทัศนสารโกวิท ( ฐานธมฺโม)
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๓๔๔ ๙๐๘๘ , ๐ ๕๖๒๔ ๙๓๑๐

เลขานุการ
พระปลัด กัญจน์ภาส สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๙ ๕๘๓๙ ๔๗๓๒

เจ้าคณะตำบลดอนคา
พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง จกฺกวโร)
วัดหัวถนนใต้
โทร. ๐๙ ๐๔๖๐ ๙๙๐๔ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๑๔๖๘

เลขานุการ
พระมหานพพล โกวิโท
วัดหนองหลวง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๑ ๓๘๕๗

เจ้าคณะตำบลพนมรอก
พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ ปภากโร)
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระจักรพันธ์ กิตฺติภทฺโท
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๕๒๖ ๑๘๖๙

เจ้าคณะตำบลพนมเศษ
พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
วัดพนมเศษเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๐๔๐๕

เลขานุการ
พระวิมล ฉนฺทธมฺโม
วัดพนมเศษเหนือ
โทร. ๐๖ ๑๓๖๒ ๑๒๓๑

เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
พระครูนิภาธรรมสิริ (สี สุวโร)
วัดสามัคยาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๕๑๕๗

เลขานุการ
พระสนธยา จนฺทวํโส
วัดหางน้ำ
โทร. ๐๘ ๔๓๗๓ ๗๒๐๓

เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๑
พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร ตปคุโณ)
วัดวังรอ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๖๙๖

เลขานุการ
พระสุทัศน์ ฐิตโสภโณ
วัดท่าสุ่ม
โทร. ๐๘ ๒๓๙๖ ๑๙๑๒

เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๒
พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ฐานวีโร ป.ธ.๓)
วัดเขาค้างคาว
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๖๔๓๕

เลขานุการ
พระทวีทรัพย์ สีลสุทฺโธ
วัดเขาค้างคาว
โทร. ๐๖ ๒๖๑๙ ๓๖๘๑

เจ้าคณะตำบลสายลำโพง
พระครูนิติจันโทภาส ( จนฺทสโร)
วัดสายลำโพงใต้
โทร. ๐๘ ๗๒๑๒ ๓๘๐๑

เจ้าคณะตำบลสายลำโพง กิตติมศักดิ์
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช จนฺทโชโต)
วัดสายลำโพงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๔๐๒๒ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๒๔๓๑

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย ขนฺติชโย)
วัดตะเฆ่ค่าย
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๒๔๙ , ๐๘ ๒๒๒๕ ๕๐๖๔

เลขานุการ
พระอธิการไพโรจน์ ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกกระถิน
โทร. ๐๘ ๘๔๓๗ ๓๐๖๗

เจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๕๔๘๑ , ๐๘ ๕๖๐๕ ๐๖๑๔

เลขานุการ
พระเทิดศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ
วัดทำนบ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๓๘๙๙

รองเจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
พระครูนิพันธ์สิริวัฒน์ (สุทธา เขมิโย)
วัดเขาดินศิริวัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๘๒๙๗

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
พระครูสังฆรักษ์ สมคิด จนฺทสโร
วัดหัวถนนเหนือ
โทร. ๐๙ ๗๓๐๘ ๙๑๖๕

เลขานุการ
พระวิทวัส จตฺตมโล
วัดหัวถนนเหนือ
โทร. ๐๙ ๓๒๗๐ ๙๓๓๑

เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ
พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดเทพสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๙๖๐

เลขานุการ
พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองพรมหน่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๘๗๓๒

เจ้าคณะตำบลโกรกพระ
พระครูนิวาตปุญญานุยุต ( สุวฑฺฒโน)
วัดโกรกพระเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๗๙๗ ๗๔๙๔

เลขานุการ
พระพูนยศ ฐิตวํโส
วัดโกรกพระเหนือ
โทร. ๐๖ ๒๐๔๗ ๐๒๑๐

เจ้าคณะตำบลเนินศาลา
พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองพรมหน่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๘๗๓๒

เจ้าคณะตำบลนากลาง
พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี อติภทฺโท)
วัดท่าซุด
โทร. ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๒๘๔

เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ
พระครูนิรมลธรรมสถิต ( ถิรธมฺโม)
วัดบ้านหว้า
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๘๓๖๖

เลขานุการ
พระมหาพิพัฒน์ ภทฺทกาโม
วัดปากน้ำโพใต้
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๙๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ กิตติมศักดิ์
พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู ปสนฺโน)
วัดบางมะฝ่อ
โทร. ๐๘ ๐๐๒๔ ๑๒๔๓

เจ้าคณะตำบลบางประมุง
พระครูนิยุตปุญญเกษม ( สิริจนฺโท)
วัดเกษมศานติ์
โทร. ๐๘ ๗๒๑๐ ๖๓๖๖

เลขานุการ
พระวรินทร เตชธมฺโม
วัดเกษมศานติ์
โทร. ๐๖ ๕๒๑๖ ๖๙๐๘

เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย (๒๕๔๘)
พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๙๘๒ ๔๔๙๒

เลขานุการ
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ )
วัดหูกวาง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๕๙๖๑

เลขานุการ
พระสัมพันธ์ ธีรธมฺโม
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๕๕๘๖

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ธมฺมวโร ป.ธ.๖)
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๙ ๙๑๔๐ ๕๗๑๗

เลขานุการ
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๘ ๔๘๑๗ ๘๔๘๗

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูนิสัยจันทสาร (หนึ่ง จนฺทสาโร)
วัดกล่ำหูกวาง
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๑๗๖๑

เลขานุการ
พระวัชระ ภาสกโร
วัดกล่ำหูกวาง
โทร. ๐๖ ๒๒๖๑ ๔๕๙๘

เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๖๙๗๗

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร อสโม)
วัดประสาทวิถี
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๖๔๗

เลขานุการ
พระปลัด สุพจน์ ถาวรธมฺโม
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๙ ๕๖๙๘ ๒๖๑๖

เจ้าคณะตำบลตาขีด
พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน ธมฺมปญฺโญ)
วัดท่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๑๖๔

เลขานุการ
พระไพโรจน์ ญาณสโร
วัดท่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๘๘๑๓ ๖๒๑๗

เจ้าคณะตำบลตาขีด กิตติมศักดิ์
พระครูนิทานเขมคุณ ( เขมเทโว)
วัดนาหุบ
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๐๙๙๔

เจ้าคณะตำบลตาสัง
พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ สุภาจาโร)
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๘๕๐

เจ้าคณะตำบลบ้านแดน
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล โกริโภ)
วัดวิมลประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๗๑๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองตางู
พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ )
วัดหนองตางู
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๕๕๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูนิรันตร์สีลาจาร (กิตติพงษ์ สีลวฒฺฑโณ)
วัดหนองกรด
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๒๓๒

เลขานุการ
พระสมชาย มหามงฺคโล
วัดหนองกรด

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
พระครูนิพิฐธรรมานุยุต (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก)
วัดคลองธรรม
โทร. ๐๖ ๔๕๔๒ ๕๙๕๑

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
พระครูนิภาธรรมาภิรม (จำปี อภิรธมฺโม)
วัดวงฆ้อง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๓๙๑๕

เลขานุการ
พระศิลป์ มหาปคุโณ
วัดด่านช้าง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๗๔๖๘

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
พระครูนิมิตปริยัติธาดา (วันชัย วิชฺชาธโร ป.ธ.๔)
วัดหนองละมาน
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๒๒๐๑

เลขานุการ
พระวิชิต ธมฺมวโร
วัดหนองละมาน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๖๙๖

เจ้าคณะตำบลเจริญผล
พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ (บุญชู )
วัดเจริญผล
โทร. ๐๖ ๔๙๖๒ ๘๙๕๒

เลขานุการ
พระคนอง จิตฺตทนฺโต
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๐๕๑๖ ๓๕๕๓

เจ้าคณะตำบลบึงปลาทู
พระครูนิรมิตเวฬุวัน (ประยูร จิรสุโภ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๕๗๖๘

เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต ( โชติปญฺโญ)
วัดโคกขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๖๘๕๗

เลขานุการ
พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล (สมนึก สุขวฑฺฒโน)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๘๐๘๐ ๔๗๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

เลขานุการ
พระมหาวราธร วรวาที ป.ธ.๖
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๗๗๓๗ ๒๗๖๒

รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ ( ชวโน)
วัดธรรมโสภณ
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๗๑๗

เจ้าคณะตำบลตากฟ้า
พระมหานที สุโชโต ป.ธ.๗
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๐๔๕๗ ๖๙๔๔

เจ้าคณะตำบลสุขสำราญ
พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ
วัดประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๕ ๒๔๔๑

เจ้าคณะตำบลลำพยนต์
พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี ฐิตวํโส)
วัดเทพพนม
โทร. ๐๙ ๓๒๕๑ ๔๕๙๙

เลขานุการ
พระกฤต กิจฺจปจฺโจ
วัดเทพพนม
โทร. ๐๙ ๓๒๕๑ ๔๕๙๙

เจ้าคณะตำบลพุนกยูง
พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ ( อิสฺสโร)
วัดไตรคีรีวราราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๙๖๗๘

เลขานุการ
พระมหาวิระ วิสุทฺธิมนฺตี
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๖ ๑๕๕๙ ๘๒๗๒

เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
พระครูนิเวศน์คุณากร (จำรัส ฉนฺทโรจโน)
วัดหนองพิกุล
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๒๘๕๕

เลขานุการ
พระอนุชิต ธมฺมวิชิโต
วัดหนองพิกุล
โทร. ๐๙ ๔๗๕๖ ๕๖๕๘

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
วัดสุขสันต์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๘๔๗ ๘๔๙๕

เลขานุการ
พระสมบูรณ์ วีตโรโค
วัดสุขสันต์สามัคคี
โทร. ๐๙ ๑๖๒๔ ๔๑๗๔

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
พระครูนิรภัยวิเทต (เดช ธมฺมวโร)
วัดแคทราย
โทร. ๐๙ ๗๙๘๑ ๕๓๙๒

เลขานุการ
พระสมพงษ์ สุชาโต
วัดแคทราย
โทร. ๐๙ ๗๙๘๑ ๕๓๙๒

เจ้าคณะอำเภอไพศาลี
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
วัดไพศาลี
โทร. ๐๘ ๑๔๗๕ ๕๗๕๐

รองเจ้าคณะอำเภอไพศาลี
พระมหากล กิตฺติญาโณ
วัดโคกเดื่อ

เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน )
วัดโคกเดื่อ
โทร. ๐๘ ๓๒๑๔ ๙๘๔๓

เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๑
พระครูนิวาตธรรมคุณ (เสน )
วัดวังน้ำลัด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๙๕๕

เจ้าคณะตำบลนาขอม
พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว )
วัดหนองกระทุ่มทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลตะคร้อ
พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ )
วัดประชาสามัคคี
โทร. ๐๘ ๖๙๒๗ ๑๙๘๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท
พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี )
วัดโพธิ์ประสาท
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๒๓๓๔

เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย
พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๙ ๑๑๕๑ ๙๘๗๘

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๑
พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดวังข่อยสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๙๐๙๑ ๒๒๑๙

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระมหาอำนวย ปภสฺสโร ป.ธ.๔
วัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๔๕๙๘ ๗๒๕๒

เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว (๒๕๔๖)
พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑ , ๐๘ ๗๓๑๐ ๗๕๘๔

เลขานุการ
พระครูนิธารกิจจาทร (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๔๖๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส ทีปธมฺโม)
วัดหาดเสลา
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๙๒๓๕ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๕๙๖๕

เลขานุการ
พระสุวรรณ์ อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
โทร. ๐๘ ๙๔๓๘ ๐๔๐๔

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อติลโย)
วัดหัวดงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๔๐๗๓ , ๐๘ ๑๙๗๒ ๐๘๗๘

เลขานุการ
พระจักรพันธ์ จนฺทโสภโณ
วัดหัวดงเหนือ
โทร. ๐๖ ๒๒๘๐ ๐๔๐๘

เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พระครูนิยุตพัฒนกิจ ( กตปุญฺโญ)
วัดลาดค้าว
โทร. ๐๘ ๗๘๔๕ ๓๙๑๐

เลขานุการ
พระนิพนธ์ กตปุญฺโญ
วัดมหาโพธิใต้
โทร. ๐๘ ๕๗๒๗ ๙๖๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พระครูนิยมโพธาภิวัฒน์ ( ปิยธโร)
วัดมหาโพธิเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๙๔๖๒

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
พระครูนิเวศน์ธรรมรัต (ทวี ปิยธมฺโม)
วัดกัลยารัตน์
โทร. ๐๘ ๕๗๓๑ ๘๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาชูเกษม สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
โทร. ๐๘ ๗๓๑๓ ๑๕๔๕

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ กิตติมศักดิ์
พระครูนิยุตโพธิธรรม ( ถิรปญฺโญ)
วัดมหาโพธิใต้
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาดิน
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (วิชา สิริวิชโย)
วัดเขาดินเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๒๓๗๒

เลขานุการ
พระเมธา ธมฺมปาโล
วัดพระหน่อธรณินทร์
โทร. ๐๙ ๘๓๖๘ ๕๖๗๔

เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร อาทโร)
วัดปางสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๒๒๐๗

เลขานุการ
พระปลัด บูชา กิตฺติปาโล
วัดปางสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๔ ๓๐๙๘

เจ้าคณะตำบลชุมตาบง
พระปลัด ประเสริฐ เขมวีโร
วัดหนองจิกทรายมูล
โทร. ๐๘ ๙๒๐๖ ๙๐๔๙

เลขานุการ
พระกิตติพันธ์ อินฺทปญฺโญ
วัดหนองจิกทรายมูล
โทร. ๐๖ ๒๒๖๑ ๗๗๐๙

เจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
พระครูนิมิตกิตติรักษ์ ( กิตฺติญาโณ)
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๕๘๙ ๖๔๗๙

เลขานุการ
พระวราทิศ ธมฺมทินฺโน
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
โทร. ๐๙ ๑๖๑๖ ๐๐๒๑

เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน (๒๕๖๑)
พระครูศรีโพธานุรักษ์ ( ฐิตเตโช)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๓๖ ๕๑๙๔

เลขานุการ
พระครูปลัด นพรัตน์ เตชวชิโร
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๕๔๒๑ ๙๙๖๕

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๑
พระครูโพธิสารโสภณ ( รวิวํโส)
วัดใหม่คลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๐๔๑๘ ๔๙๙๗

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ อนิรุตติ์ อนิรุทฺธเมธี
วัดใหม่คลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๓๓๗๗ ๑๘๘๔

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๒
พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
วัดพนาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๙๕๕ ๕๕๕๖

เลขานุการ
พระมนตรี จนฺทสีโล
วัดพนาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๙๕๕ ๕๕๕๖

กำแพงเพชร

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร (๒๕๖๔)
พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๓๘๒๖ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๑๕๘

เลขานุการ
พระเมธีวชิรภูษิต (จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ ๑ (๒๕๖๑)
พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร)
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๓๙๙

เลขานุการ
พระครูสาทรวชิรกิจ (สัมฤทธิ์ โสภณคุโณ)
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๙๔๖๖

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดถาวรวัฒนา (ใต้)
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๐๑๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระวิเชียรมุนี (ผดุงกิจ กิตฺติธโร)
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๖๒๑๔ ๔๓๒๒ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๒ ๕๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูปริยัติวชิราทร (สอน สุมโน ป.ธ.๔)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๓๕๔ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

เลขานุการ
พระครูปุญญวชิรากร (บุญเพ็ง อตฺตทนฺโต)
วัดใหม่ศรีเจริญพร
โทร. ๐๘ ๔๒๓๒ ๒๖๓๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค)
วัดประดู่ลาย
โทร. ๐๕๕๗๐ ๕๕๓๕ , ๐๘ ๖๒๑๓ ๐๑๕๖

เลขานุการ
พระมหาเพชร เขมทตฺโต ป.ธ.๔
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๗๐๓ ๔๘๘๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวชิรานุกูล (สัญชัย นิสโภ)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๕๐๕๔ ๘๐๒๑

เลขานุการ
พระชลภัทร ขนฺติโก
วัดบาง
โทร. ๐๖ ๑๙๐๓ ๐๒๒๘

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๑
พระครูวิเชียรคุณโชติ (ตุ่น อินฺโชโต)
วัดบาง

เลขานุการ
พระครูสุธรรมวชิรสาทร (สาคร อารยธมฺโม)
วัดบาง
โทร. ๐๘ ๐๕๑๕ ๑๐๐๑

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๒
พระครูสุทธิวชิรศาสน์ (สะอาด ธีรปญฺโญ)
วัดเสด็จ
โทร. ๐๘ ๔๑๗๘ ๓๙๒๙

เลขานุการ
พระเชาว์ อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
โทร. ๐๖ ๒๖๔๕ ๘๒๙๙

เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๑
พระมหาทองกอ สิริธมฺโม ป.ธ.๕
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘๑ ๗๐๓ ๔๘๘๑

เลขานุการ
พระมหามาโนช ตปสีโล ป.ธ.๔
วัดวังยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูสิริวชิราทร (ชลอ สิริทตฺโต)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๙๙

เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
พระครูวชิรวรกิตติ์ (สุเทณ จกฺกวโร)
วัดทุ่งสวน
โทร. ๐๘๑ ๐๓๗ ๒๐๘๘

เลขานุการ
พระเมธา สุเมโธ
วัดทุ่งสวน
โทร. ๐๘๐ ๙๘๗ ๐๙๕๔

เจ้าคณะตำบลทรงธรรม
พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส (สมศักดิ์ สจฺจาสโภ)
วัดนิคมสหกรณ์
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๑๔๑๒

เลขานุการ
พระอธิการไพโรจน์ ฐิตธมฺโม
วัดคลองสีนวล
โทร. ๐๙๙ ๒๙๗ ๐๔๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง
พระครูสาทรวชิรกิจ (สัมฤทธิ์ โสภณคุโณ)
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๙๔๖๖

เลขานุการ
พระมหาปนจท์ สิริฐิติ ป.ธ.๔
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘๖ ๙๙๙ ๓๙๙๔

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้
พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโญ)
วัดกัลปพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๑๗๐๗ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระกู้เกียรติ ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘๖ ๖๑๓ ๘๗๓๙

เจ้าคณะตำบลท่าขุนราม
พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์ (สุธีร์ ภูริปญฺโญ)
วัดอุทุมพร
โทร. ๐๘๑ ๘๘๖ ๕๐๕๑

เลขานุการ
พระครูเกษมธรรมวัชร์ (สีน้ำ เขมธมฺโม)
วัดตะเคียนทอง
โทร. ๐๘๔ ๖๒๔ ๗๕๒๗

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๑
พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช ชยวุฑฺโฒ)
วัดนาบ่อคำ
โทร. ๐๘ ๕๔๔๖ ๗๘๒๓

เลขานุการ
พระนัฐกานต์ เตชปญฺโญ
วัดนาบ่อคำ
โทร. ๐๖๓ ๔๗๘ ๘๔๘๘

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๒
พระใบฎีกา อำนาจ ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
โทร. ๐๘๗ ๓๐๘ ๒๐๙๘

เลขานุการ
พระอธิการวิเชียร ผุสฺสธมฺโม
วัดป่าเจดีย์ทอง
โทร. ๐๘๔ ๓๕๘ ๖๙๙๘

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๓
พระมหาวิมาน จิตฺตานุรกฺโข ป.ธ.๕
วัดดอนไพรวัลย์

เลขานุการ
พระพน ฉนฺทโก
วัดหนองกองเหนือ

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
พระปลัด ชำนาญ อินฺทปญฺโญ
วัดประดู่ลาย
โทร. ๐๘ ๙๖๔๑ ๗๙๖๖

เลขานุการ
พระวิษณุ กมฺมสุโภ
วัดมอสูง

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๒
พระครูสุวรรณวชิรกิจ (เมฆ ติเมโฆ)
วัดวังทอง
โทร. ๐๙๒ ๐๔๒ ๐๘๘๔

เลขานุการ
พระอาทิตย์ อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน

เจ้าคณะตำบลคลองแม่ลาย
พระครูสังฆรักษ์ ตันโจ ฉนฺทสุโภ
วัดปางเรือวนาราม

เลขานุการ
พระรุ่ง กุสลจิตฺโต
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๑
พระครูปุญญวชิรากร (บุญเพ็ง อตฺตทนฺโต)
วัดใหม่ศรีเจริญพร
โทร. ๐๘ ๔๒๓๒ ๒๖๓๖

เลขานุการ
พระทรรศพล ปุณฺณวโร
วัดศรีสุทธาวาส
โทร. ๐๙๒ ๙๖๔ ๔๓๒๘

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๒
พระครูอาทรวชิโรวาท (มงคล โอวาทรกฺโข)
วัดศรีปุณณาวาส
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๖๑๓๐

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ชัย ฐิตเมโธ
วัดศรีปุณณาวาส
โทร. ๐๖๕ ๕๕๙ ๐๙๐๕

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๓
พระครูสุมนวชิรสาร (ธงชัย สุมโน)
วัดวังพระธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๕๖๘๗ , ๐๘ ๑๒๘๐ ๖๒๖๓

เลขานุการ
พระเจริญ ทีปธมฺโม
วัดคลองสุวรรณ
โทร. ๐๘๑ ๔๐๕ ๔๒๖๐

เจ้าคณะตำบลคณฑี เขต ๑
พระปลัด ศักดา จนฺทโชโต
วัดปราสาท

เลขานุการ
พระกฤตติกรณ์ จารุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลคณฑี เขต ๒
พระครูวชิรผดุงศาสน์
วัดคณฑีศรีวชิราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๙๔๗๔

เลขานุการ
พระยุทธนา ฐิตเปโม
วัดคณฑีศรีวชิราราม
โทร. ๐๙๑ ๙๙๗ ๓๖๓๐ , thekop๑๙๘๐-๒๕๒๓

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๑
พระปลัด วิเชียร ปญฺญาวชิโร
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๓๘๗๖ ๒๕๖๕

เลขานุการ
พระประวิทย์ ขนฺติสาโร
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๒
พระครูอมรวชิรากร (อนุเทพ จนฺทธมฺโม)
วัดโขมงหัก
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๗๘๘๙

เลขานุการ
พระมหาพงศักดิ์ สกฺกวํโส ป.ธ.๓
วัดโขมงหัก

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๓
พระครูวิบูลวชิรธรรม (วันชัย ฐิตวณฺโณ)
วัดมะกอกหวาน
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๔๗๒ , ๐๘ ๕๕๗๐ ๗๖๐๓

เลขานุการ
พระสมุห์ กันตินันท์ สุจิณฺณธมฺโม
วัดคูยาง
โทร. ๐๘๑ ๕๓๒ ๙๖๖๖

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
พระครูประคุณวชิราภรณ์ (สมบัติ คุณวนฺโต)
วัดปากอ่าง
โทร. ๐๘๖ ๔๔๑ ๓๓๗๑

เลขานุการ
พระสิทธิชัย มหาปุญฺโญ
วัดปากอ่าง
โทร. ๐๙๑ ๘๒๗ ๗๔๕๐

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒
พระครูมนูญวชิรานุศาสก์ (บุญเหลือ กตธมฺโม)
วัดมอสำราญ
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๖๖๕๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา จิระวัฒน์ อาทิจฺจวํโส
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๖๔ ๙๕๔ ๗๔๔๙

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๓
พระครูสมุห์ อนุชา วิสารโท
วัดวังตะเคียนทอง
โทร. ๐๘๑ ๔๗๔ ๘๔๗๒

เลขานุการ
พระวิโรจน์ วิโรจโน
วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ

เจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร์ กตปุญฺโญ)
วัดมหาโพธิมงคล
โทร. ๐ ๕๕๘๕ ๔๕๗๓

เลขานุการ
พระสุเมธ ฌานาภิรโต
วัดมหาโพธิมงคล
โทร. ๐๘ ๙๒๖๗ ๑๑๙๑

รองเจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูอุปถัมภ์วชิรากร (บุญเพ็ง ฉนฺทธมฺโม)
วัดใหม่ศรีอุบล
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๙๑๐๙

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส )
วัดอมฤต
โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๒๒๖ , ๐๘ ๗๗๔๘ ๓๙๔๖

เลขานุการ
พระคำภา สิริปญฺโญ
วัดเกาะตำแย
โทร. ๐๘ ๓๑๖๕ ๐๔๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร ป.ธ.๘
วัดอรัญสถิตย์
โทร. ๐๘ ๓๒๑๒ ๐๒๓๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา อดุลย์ สีลสํวโร
วัดเกาะรากเสียดนอก
โทร. ๐๙ ๘๗๒๓ ๙๘๗๖

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๑
พระครูสุวรรณวชิรสุนทร
วัดหนองวัวดำ
โทร. ๐๘ ๒๗๖๗ ๕๔๔๑

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๒
เจ้าอธิการวิจารณ์ อินฺทปญฺโญ
วัดเขาชัยโพธิ์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๑๓๘๓

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๓
เจ้าอธิการสนอง สุจิตฺโต
วัดนพรัตน์วนาราม
โทร. ๐๘ ๗๓๑๐ ๗๖๐๙

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๑
พระครูโกวิทวชิรคุปต์
วัดเนินกรวด
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๕๙๒๒

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๒
เจ้าอธิการอำนวย อายุวฑฺฒโก
วัดป่าภาวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๙๐๒ ๐๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน
พระครูวิลาสวชิรธรรม
วัดมอสำราญ
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๕๑๙๖ , ๐๘ ๑๐๓๘ ๑๑๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัด อิทธิกร วรญาโณ
วัดเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๐๖๘๙ ๓๔๖๐ , ๐๙ ๓๙๓๙ ๕๑๒๒

รองเจ้าคณะอำเภอคลองลาน
พระครูปรีชาวชิรสิทธิ์ (สิทธิชัย )
วัดใหม่ธงชัย
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๕๔๓๑

เลขานุการ
พระมหาณัฐวุฒิ ภทฺทวีโร
วัดใหม่ธงชัย
โทร. ๐๘ ๔๕๗๗ ๕๑๒๖

เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๑
พระปลัด ประดิษฐ์ สคารวโร
วัดคลองลาน
โทร. ๐๘ ๕๘๗๓ ๖๙๓๓

เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๒
พระครูมงคลพัชรากร (ถาวร ปิยธมฺโม)
วัดคลองน้ำไหลใต้
โทร. ๐๘ ๑๒๕๙ ๑๓๐๕

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๑
พระครูพิศาลวัชราภรณ์
วัดคลองน้ำไหลกลาง
โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๒๙๒๑

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๒
พระครูบวรวชิรไพจิตร (สมจิตร )
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๒๓๔๓

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน
เจ้าอธิการสองเมือง ปภาโส
วัดดอยแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๑๖๓๒

เจ้าคณะตำบลสักงาม
พระครูสุวัฒนวชิรโสภณ (จำเริญ )
วัดสักงาม
โทร. ๐๘ ๘๑๖๐ ๐๖๖๕

เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูอุดมวชิรกิตติ์ (เยี่ยม )
วัดหนองเต่าทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๐๖๔๕

เลขานุการ
พระครูสิริวชิราภิวัฒน์ (บุญมา เขมปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดโค้งวิไล
โทร. ๐๘ ๒๓๘๑ ๑๕๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูถาวรวชิรศาสน์
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๑๙๘๑ , ๐ ๕๕๗๘ ๑๐๔๔

เลขานุการ
พระมหาบุญศรี ชุติปญฺโญ
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โทร. ๐๖ ๑๒๘๐ ๙๖๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูสุธรรมวชิราทร
วัดศรีภิรมย์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๓๙๕๕

เลขานุการ
พระสมุห์ คมสัน สุทฺธิจิตฺโต
วัดบ่อทอง
โทร. ๐ ๖๑๒๗๓ ๙๙๙๐

เจ้าคณะตำบลวังไทร
พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ์ จตฺตาลโย)
วัดอัมพาพนาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๗๘๗๗

เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๑
พระครูสิริวชิราภิวัฒน์ (บุญมา เขมปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดโค้งวิไล
โทร. ๐๘ ๒๓๘๑ ๑๕๐๖

เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๒
พระครูนันทวชิโรดม
วัดพรหมประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๑๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าพุทรา - วังบัว (๒๕๖๓)
พระครูพัชรคุณาภรณ์ (ลำใย ฐานิสฺสโร)
วัดคฤหบดีสงฆ์
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๙๐๗๘

เจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์
พระครูสันติวชิรกิจ (วิโมกข์ )
วัดโนนดุม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๒๕๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์ (๒๕๕๐)
พระครูวชิรธรรมโชติ (เสาร์ ธมฺมโชโต)
วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๑
พระครูวิบูลวชิรกิจ
วัดอยู่โนนมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๒๘๐ ๙๑๑๐

เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๒
พระครูจิรวชิรวงศ์ (สมชาย จิรสํโส)
วัดคล้ายภู่ทอง
โทร. ๐๘ ๘๒๑๙ ๙๒๙๙

เจ้าคณะตำบลวังแขม
พระครูจันทวชิรเกษม (ทิม เขมจาโร)
วัดจันทาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๐๘๐๙

เจ้าคณะอำเภอปางศิลาทอง
พระครูวชิรชัยวัฒน์ (เวียงชัย สิริวณฺโณ)
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๒๐๗๗

เลขานุการ
พระอธิการจิตรกร ฐานวโร
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๒๘๘๑ ๖๗๓๓

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๑
พระมหาสง่า ธมฺมโสภโณ
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๔๓๒๒ ๑๓๓๙

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
พระครูสุตวชิรบรรพต (สิน )
วัดเขาชุมแสง
โทร. ๐๘ ๔๔๙๑ ๖๐๐๙

เจ้าคณะตำบลหินดาต
พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ป.ธ.๓)
วัดหินดาต
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๙๖๐

เจ้าคณะตำบลปางตาไว
พระครูปัญญาวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ ฉตฺตปญฺโญ)
วัดไพรสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๑๐๒๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งทราย
พระครูโสภณวัชรกิตติ์ (เทวิน กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดแก้วศรีวิไล
โทร. ๐๘ ๗๕๗๔ ๒๒๖๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูวัชรธรรมทัต (บุญตา )
วัดทุ่งทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๖๓๕

เจ้าคณะตำบลถาวรวัฒนา
พระครูวชิรสารนิวิฐ
วัดบึงสำราญน้อย
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๒๘๒

เจ้าคณะอำเภอไทรงาม
พระครูโสภณวชิรากร
วัดเนินสำราญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๙๒๙๗

เลขานุการ
พระมหาธงชัย ฌานสมฺปนฺโน
วัดหนองลวกหิรัญญาราม
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๑๕๓๔

รองเจ้าคณะอำเภอไทรงาม
พระครูวชิรปัญโญภาส (บุญช่วย )
วัดไทรงามใต้
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๗๒๐๒ , ๐๘ ๑๐๘๒ ๑๙๕๖

เลขานุการ
พระครูสุวัฒน์วชิรโสภณ (เทือง อคฺคจิตฺโต)
วัดคลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๗๓๑๘ ๔๖๐๕

เจ้าคณะตำบลไทรงาม
พระมหาวีรชิต ญาณคุโณ
วัดบ้านดงเย็น
โทร. ๐๙ ๒๑๙๘ ๒๔๕๑

เจ้าคณะตำบลหนองคล้า
พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฺฐาโน)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๔๕๕๕ ๙๕๓๔

เจ้าคณะตำบลหนองทอง
พระครูกมลวชิรวิสุทธิ์ (มนัส )
วัดสักขีย์วนาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๒ ๖๐๕๒

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูสุภัทรวชิรกิจ (ทองแดง กิจฺจสาโร)
วัดห้วยใหญ่ยางงาม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๕๘๐๐

เจ้าคณะตำบลพานทอง
พระครูประทีปวชิรธรรม
วัดบ่อแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๘๖๒ ๖๓๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองแม่แตง
พระครูอุดมวชิรคุณ (สัมพันธ์ อุตฺตมปญฺโญ)
วัดหนองแม่แตง
โทร. ๐๘ ๗๗๒๙ ๒๙๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองไม้กอง
พระครูเกษมวัชรกิจ (สุพรรณ )
วัดฑีฆายุการาม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๓๔๑๙

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ.๕)
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๐๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูประทีปวชิรโสภณ (สำเริง ปญฺญาทีโป)
วัดส่องตาแล
โทร. ๐๘ ๑๘๐๒ ๓๓๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูสิทธิวชิรธรรม (บุญชื่น โชติธมฺโม)
วัดน้อยวรลักษณ์
โทร. ๐๙ ๓๒๗๑ ๐๘๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูโอภาสวชิรธรรม (เฉลิม )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๕๗๗ ๙๐๒๐ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๐๖๓

เจ้าคณะตำบลสลกบาตร
พระมหาพร้อมเพรียง ภูริญาโณ ป.ธ.๗
วัดสิงคาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๒๙ ๔๕๖๒

เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๑
พระครูไพโรจน์วชิรากร (นิกร )
วัดหนองกระทุ่มใหม่
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๗๓๖๙

เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๒
พระครูสังวรวชิโรภาส (ทนงศักดิ์ )
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๐๒๙

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๑
พระครูโสภณปุญญวัชร
วัดศรีไพศาล
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๘๓๕

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๒
พระมหาสมนึก ปญฺญาวุโธ
วัดปางมะค่า
โทร. ๐๘ ๑๖๔๒ ๑๓๙๓

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๓
พระครูบรรพตวชิโรภาส (คะนอง )
วัดเขาสว่างธรรม

เจ้าคณะตำบลโค้งไผ่
พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม
วัดโค้งไผ่
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๘๓๙๗

เจ้าคณะตำบลวังหามแห
พระครูพิสุทธ์วัชรากร
วัดด่านกรวด
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๑๓๙

เจ้าคณะตำบลดอนแตง
พระครูวชิรธรรมนันท์ (ป้อม )
วัดดอนแตง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๗๔๓๒

เจ้าคณะตำบลยางสูง
พระมหาวรเดช วรเตโช ป.ธ.๘
วัดยางสูง
โทร. ๐๘ ๗๘๐๐ ๒๔๗๐ , ๐ ๕๕๗๒ ๕๑๖๙

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - เกาะตาล
พระครูโอภาสวชิรศาสน์ (ทองโพธิ์ )
วัดเกาะตาล

เจ้าคณะตำบลป่าพุทรา
พระครูบรรพตวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ )
วัดเขาพิมพาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๒๗ ๙๐๕๗

เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี (๒๕๕๑)
พระมหาน้อม นมการี ป.ธ.๗
วัดก้องประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๒๓๓๒

เลขานุการ
พระมหาแสงเพชร สณฺหวาโจ
วัดป่าวังชะโอน
โทร. ๐๘ ๔๔๙๕ ๗๕๓๑

เจ้าคณะตำบลวังชะโอน - บึงสามัคคี
พระครูสุตวชิรสาทร (สุธีรพล ป.ธ.๓)
วัดแสงสุริยาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๗ ๔๕๓๐ , ๐๘ ๙๙๙๔ ๕๕๐๐

เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๑
พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู ป.ธ.๗
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๖๙๒๗

เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๒
พระครูวชิรชินวงศ์ (ประหยัด ชินวํโส)
วัดวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๒๒๕๓

เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
พระครูวชิรวราภรณ์ (ประสิทธิ์ เตชวโร)
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๘๔๔๒

เลขานุการ
พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร)
วัดโคศิรการาม
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๖๓๕

รองเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
พระครูวชิรธรรมทัต
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๗๒๒๐

เลขานุการ
พระนนทพัฒน์ กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๙ ๐๔๕๑ ๑๐๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย (๒๕๕๗)
พระครูวชิรปัญญาคุณ (ประจวบ ปญฺญาคโม)
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๗๓๐๘

เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย - ถ้ำกระต่ายทอง
พระครูอาทรวชิรกิจ
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๙๕๓๐ ๗๗๐๐

เจ้าคณะตำบลคุยบ้านโอง - คลองพิไกร
พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร)
วัดโคศิรการาม
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๖๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าไม้ - วังควง
พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร ป.ธ.๗
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาคีริส
พระครูปรีชาวชิราทร (ถนอม )
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๗ ๑๒๐๘

เจ้าคณะตำบลหนองหัววัว
พระครูวิศาลวชิรกิจ (ดำรงค์ศักดิ์ ธมฺมกาโม)
วัดเทพสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๙๕๕๗

เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
พระครูรัตนวชิโรภาส
วัดแก้วสุริย์ฉาย
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๗๙๑

เลขานุการ
พระครูสังวรวชิรวิมล (คนอง สีลสํวโร)
วัดปรือพันไถ
โทร. ๐๘ ๘๑๖๐ ๙๐๐๑ , ๐๘ ๔๘๘๖ ๙๔๑๒

รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
พระครูสิริวชิรานุยุต
วัดหนองข่อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๗๗๒๗

เลขานุการ
พระอภิสิทธิ์ จารุธมฺโม
วัดประดาเจ็ดรัง
โทร. ๐๘ ๗๓๙๓ ๕๑๖๗

เจ้าคณะตำบลลานกระบือ
พระครูวรวรรณวชิรกิจ (อำนวย อคฺคธมฺโม)
วัดแก้วสุริย์ฉาย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๗๒

เจ้าคณะตำบลประชาสุขสันต์
พระครูอภัยวชิรคุณ (สำเภา )
วัดดงอีบุก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๖๐๖

เจ้าคณะตำบลโนนพลวง - ช่องลม
พระครูบริบูรณ์วชิรเขต (ทวีชัย ป.ธ.๓)
วัดฟากทุ่ง
โทร. ๐๙ ๐๐๕๔ ๑๙๓๐

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูสัทธาวชิรากร (มานพ ปาทาโส)
วัดประดาเจ็ดรัง
โทร. ๐๘ ๗๓๙๓ ๕๑๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทิมา - บึงทับแรต
เจ้าอธิการสมพงษ์ อนาลโย
วัดเพชรไพรวัลย์
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๘๐๖๓

พิจิตร

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (๒๕๕๕)
พระราชสิทธิเวที (วิรัช วิโรจโน ป.ธ.๔)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๖๖๕๘ ๙๘๖๖ , ๐๘ ๑๘๘๖ ๓๖๙๖

เลขานุการ
พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท)
วัดนครชุม
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๐๖๔๙ , ๐๘ ๖๖๗๘ ๘๙๒๑

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๑ (๒๕๕๕)
พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙)
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๕๔๘๖

เลขานุการ
พระมหายุทธพล ญาณวิมโล ป.ธ.๔
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๕๗๓๐ ๗๐๓๗

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๒ (๒๕๕๕)
พระพิศาลสาธุกิจ (สุรินทร์ เขมภูสิโต)
วัดบึงนาราง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๔๓๙๐

เลขานุการ
พระมหาพิชัย พลญาโณ ป.ธ.๔
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๐๑๐๘ ๘๕๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ เทวนนฺโท ป.ธ.๕
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๙๙๘๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระครูวิภัชธรรมโสภิต (เชือน อติชาโต)
วัดดงชะพลู
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๔๗๐๘

เลขานุการ
พระเสริมพงศ์ พุทธิวํโส
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๕๖๗๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระครูสิริปริยัตโยดม (เมธี จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
วัดหาดมูลกระบือ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๒ ๕๔๔๕

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ วชิรญาโณ
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๒๑๖๙ ๗๑๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - ปากทาง
พระครูวิมลวโรปการ
วัดท่าหลวง
โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๐๕๙ , ๐๘ ๔๐๔๗ ๒๘๙๔

เจ้าคณะตำบลท่าฬ่อ - ไผ่ขวาง - ย่านยาว
พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส )
วัดท่าฬ่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๖๔๔๘

เจ้าคณะตำบลโรงช้างคลองคะเชนทร์
พระครูพิศาลธรรมนันท์
วัดมูลเหล็ก
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูวิรุฬห์กิตติโชติ
วัดประทม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๗๕๙

เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๑
พระครูวิวัฒน์วิริยาภรณ์ (สวัสดิ์ )
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๐๒๙๐

เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๒
พระครูพิศิษฐ์อรรถรส (วิรัจ ธมฺมธีโร)
วัดหัวดง
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๑๔๔

เจ้าคณะตำบลดงกลาง - ดงป่าคำ
พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (สมจิตร อุฏฐานโน)
วัดเขารูปช้าง
โทร. ๐๘ ๙๖๔๐ ๘๗๑๐

เจ้าคณะตำบลบ้านบุ่ง
พระครูวิวัฒน์วรดิษ
วัดท่ากระดาน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๕๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก
พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช )
วัดถ้ำคะนอง
โทร. ๐ ๕๖๖๙ ๘๓๗๕ , ๐๘ ๐๑๑๖ ๔๕๕๘

เลขานุการ
พระคมสันต์ พลวฑฺฒโน
วัดถ้ำคะนอง
โทร. ๐๖ ๑๓๕๔ ๗๕๒๘

เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
พระครูพินิตปัญญาคุณ
วัดไทรย้อย
โทร. ๐ ๕๖๖๙ ๙๒๕๖

เจ้าคณะตำบลคลองทราย
พระครูพิเศษสมาธิวัตร (ประยงค์ )
วัดตลุกหิน
โทร. ๐๘ ๐๑๑๖ ๔๕๕๘

เจ้าคณะตำบลสากเหล็ก
พระครูวิโรจน์ประภากร
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๘ ๔๐๕๐

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไทร
พระครูพิศิษฏ์ปัญญากร (สิงห์ )
วัดหนองต้นพลวง
โทร. ๐๘ ๐๖๘๗ ๓๔๕๑

เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน
พระครูพิบูลประชานาถ
วัดยางคอยเกลือ
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๗๗๒๒

เลขานุการ
พระมหาถาวร กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดบ่อแต้

เจ้าคณะตำบลหนองพระ (๒๕๖๐)
พระมหาถาวร กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดบ่อแต้

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูวิจิตรรตโนดม (แก้ว )
วัดหนองปลาไหล
โทร. ๐ ๕๖๖๕ ๘๐๑๒ , ๐๘ ๖๒๐๓ ๔๐๓๘

เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๑
พระครูวิสุทธินิภากร
วัดใหม่สุขสวรรค์

เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๒
พระครูพิมลวาปีพิทักษ์ (พัน )
วัดหนองยาง

เจ้าคณะตำบลหนองปล้อง
พระครูพิทักษ์คุณากร
วัดคลองน้อย
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๗๒๖๖

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
พระครูวิกรมสมาธิวัตร (จรัญ จนฺทสีโล)
วัดโพธิ์ประทับช้าง
โทร. ๐๘ ๙๘๒๙ ๘๙๘๖

เลขานุการ
พระปลัด ทัศนพล เขมจาโร
วัดโพธิ์ประทับช้าง
โทร. ๐๙ ๕๖๔๒ ๑๕๕๕ , ๐๘ ๙๒๒๒ ๒๓๙๑

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง
พระครูโพธิวรคุณ (ศุภเดช สุภกิจฺโจ)
วัดหนองต้นไทร
โทร. ๐๘ ๔๙๗๓ ๐๙๐๒

เจ้าคณะตำบลไผ่ท่าโพ
พระครูวิบูลโพธิกิจ
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๒๐๕๙ , ๐๘ ๙๘๕๗ ๘๒๑๖

เจ้าคณะตำบลวังจิก
พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร ป.ธ.๗)
วัดท่าบัวทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๐ ๓๔๙๖

เจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
พระครูวิสิฐเวฬุวัน
วัดไผ่รอบ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๗๗๑๑

รองเจ้าคณะตำบลไผ่รอบ (๒๕๔๖)
พระครูวิธูรธรรมวิมล (ธเนศ อมโล)
วัดหนองหลวง
โทร. ๐๘ ๖๐๙๐ ๑๒๖๘ , ๐ ๕๖๖๗ ๐๒๕๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูวิสิฐธรรมสาร (ประเสริฐ )
วัดทุ่งใหญ่
โทร. ๐๙ ๐๖๙๗ ๕๑๙๑

เจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง
พระครูวิโรจน์บุณยากร
วัดดงเสือเหลือง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๖๒๙๕

เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๑
พระครูพิบูลธรรมโกวิท (สมบูรณ์ )
วัดบึงกอก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๘๕๗๘

เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๒
พระครูวิลาสพลวัฒน์ (ธนพล )
วัดหนองสะแก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๔๖๖๗

เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง )
วัดทับปรูพัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๖๘ ๗๒๒๙ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๙๑๘๖

เลขานุการ
พระครูศรีวชิรากร (ทวี วชิรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๕๕๔๑

รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ)
วัดใหม่ปลายห้วย
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๙๗๗๐

เลขานุการ
พระมหาประพนธ์ ฐานธมโม ป.ธ.๓
วัดยางขาวสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๐๑๒๙

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๑
พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๓
วัดไผ่หลวง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๒
พระครูปริยัติวโรภาส (ฐปนวัสส์ กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
วัดดงตะขบ

เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๑
พระครูพินิตสิริธรรม
วัดพระพุทธบาทเขารวก
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๒๐๐

เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๒
พระครูวิภัชธรรมโกวิท
วัดเทศสว่างเจริญ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๙๘๖๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิจารณ์วรธรรม (กมล เตชวโร)
วัดทับหมัน
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๒๘๔๕

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
พระครูพิพิธธรรมาภรณ์
วัดวังสำโรง
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๐๕๓๒

เจ้าคณะตำบลห้วยเกตุ
พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า )
วัดเทวประสาท
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๗๑๗๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูพิทักษ์โพธิธรรม ป.ธ.๓
วัดทุ่งโพธิ์
โทร. ๐๘ ๕๖๐๔ ๔๖๗๑

เจ้าคณะตำบลวังหว้า
พระครูสิริพรหมาภรณ์ (สุวรรณ์ ป.ธ.๕)
วัดพรหมประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๓๐๐๗

เจ้าคณะอำเภอโพทะเล
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ )
วัดทะนง
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๑๕๔๐ , ๐๘ ๔๒๒๘ ๗๘๓๙

เลขานุการ
พระครูพินิตธุราธร (ประจวบ )
วัดทะนง
โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๓๕๖๘

รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล
พระครูพิสุทธิวรากร ป.ธ.๗
วัดหนองดง
โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๖๐๒๖

เลขานุการ
พระเฉลิม อทิจฺเตโช
วัดหนองดง
โทร. ๐๘ ๐๖๘๖ ๗๙๕๕

เจ้าคณะตำบลโพทะเล
พระครูพินิจสีลคุณ (สนม )
วัดท้ายน้ำ
โทร. ๐ ๕๖๖๓ ๒๑๘๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๓๙๑๕

เจ้าคณะตำบลท้ายน้ำ
พระมหาประจักษ์ อาภาธโร ป.ธ.๗
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๘๑๖๖ ๑๔๗๔

เจ้าคณะตำบลท่าบัว
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัช ป.ธ.๓)
วัดหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๕๘๑๐

เจ้าคณะตำบลทุ่งน้อย
พระครูวิมลญาณกิจ
วัดบางลายเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๙๔๘๕

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูวิรุฬห์ธรรมทัศน์
วัดท่ามะไฟ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลท่านั่ง - บางคลาน
พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
วัดวังแดง
โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๙๑๑๑ , ๐๘ ๙๙๐๗ ๒๒๕๕

เจ้าคณะตำบลท่าขมิ้น
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์
วัดท่าขมิ้น
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๗๖๑

เจ้าคณะตำบลวัดขวาง
พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดพร้าว
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๘๘๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงนาราง (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (จรูญ ปภสฺสโร)
วัดวังกระสูบ
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๑๒๔๐ , ๐๘ ๔๒๒๘ ๗๘๓๙

เจ้าคณะตำบลบึงนาราง
พระครูพิศาลปุญญาภินันท์
วัดโป่งวัวแดง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๕๑๗๖

เจ้าคณะตำบลบางลาย
พระครูวิจิตรธรรมโกวิท (อนันต์ )
วัดบางลายใต้
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๖๓๗๖

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทรงาม
พระครูพิพัฒน์วีรธรรม
วัดโพธิ์ไทรงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๔๓๘๕

เจ้าคณะตำบลแหลมรัง
พระครูพิเศษวาปีพิสัย (บรรจบ ปิยาจาโร)
วัดบึงลี
โทร. ๐๘ ๙๕๙๖ ๗๐๙๓

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว
พระครูวิทิตชัยวัฒน์
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๖๓๗๕

เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์ เตชธโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๙๗๙๒

รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก (๒๕๖๖)
พระครูพิพิธกิตติวัฒน์ (กิตติชัย )
วัดปากคลองไข่เน่า

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระครูวิจิตรสังฆไพโรจน์
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๒๗๔๒

เจ้าคณะตำบลหอไกร
พระครูวิภัชสิริคุณ
วัดหอไกร
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๓๙๖๔

เจ้าคณะตำบลภูมิ
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ ป.ธ.๓
วัดบางมูลนาก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๒๖๐๕

เจ้าคณะตำบลห้วยเขน
พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร
วัดห้วยเขน
โทร. ๐๘ ๗๘๔๕ ๘๙๘๐

เจ้าคณะตำบลลำประดา
พระครูพิศาลธรรมวิจิตร
วัดสถานีดงตะขบ
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๐๘๓๗

เจ้าคณะตำบลวังตะกู
พระครูวิมลธรรโมภาส (บุญรัตน์ )
วัดวังขอนซุง
โทร. ๐๘ ๗๑๖๘ ๗๗๐๗

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑
พระครูพิชัยบัณฑิต (เพชร )
วัดบางลำพู
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๒๒๓๔

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
พระครูวิเวกพิริยธาดา
วัดเครือเขาโค้ง
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๑๐๕

เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ
พระครูสิริสุตโสภณ ป.ธ.๕
วัดสำนักขุนเณร
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๘๓๒๘

เลขานุการ
พระครูวิสิฐนิโครธาภิรักษ์ (ภานุมาศ นนฺทรกฺโข)
วัดไทรย้อย
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๒๐

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม
พระครูพิมลปุญญาทร
วัดห้วยน้ำโจน
โทร. ๐๘ ๑๔๐๖ ๕๖๘๖ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๑๓๙

เจ้าคณะตำบลสำนักขุนเณร
พระครูวิทิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ สุทฺธิมโน)
วัดธรรมสังเวช
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๖๑๘

เจ้าคณะตำบลห้วยพุก
พระครูภาวนาธิมุต
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๔๘๑

เจ้าคณะตำบลวังงิ้วไต้
พระครูสิริสุธรรมวงศ์ ป.ธ.๕
วัดกุดประดู่
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๖๐๘๔

เจ้าคณะตำบลวังงิ้ว
พระครูพิธานนวกรรม (ชัยสิทธิ์ )
วัดวังก้านเหลือง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๖๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอสามง่าม
พระครูวิรุฬห์ปุญญากร ป.ธ.๓
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๘๖๕๐

เลขานุการ
พระสมุห์ ประสิทธิภาพ ปญฺญาทีโป
วัดวังปลาทู
โทร. ๐๘ ๗๓๑๕ ๖๐๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอสามง่าม
พระครูศรีปริยัติวิธูร ป.ธ.๖
วัดกำแพงดิน
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๒๒๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ณรงค์ ฐิตสิริ
วัดกำแพงดิน
โทร. ๐๘ ๓๑๘๖ ๙๓๘๘

เจ้าคณะตำบลสามง่าม
พระครูพินิตปัญโญภาส
วัดสามง่าม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๕๕๒๘

เจ้าคณะตำบลรังนก
พระครูวิภาสสิทธิการ (ประมวล )
วัดจระเข้ผอม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๙๒๒๑

เจ้าคณะตำบลเนินปอ
พระครูพิศิษฏ์ผดุงศาสน์ (อัครพันธ์ )
วัดวังกระทึง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๔๖๐

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูพิพิธธีรธรรม
วัดเจ็ดหาบ
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๒๑๒๘

รองเจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูวิบูลสิทธิการ
วัดหนองโสน
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๗๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๗)
วัดมงคลทับคล้อ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๐ ๘๔๘๕

เลขานุการ
พระมหาอัมพร อิทฺธิญาโณ ป.ธ.๔
วัดมงคลทับคล้อ
โทร. ๐๘ ๕๘๗๕ ๖๙๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
พระครูวิจิตรธรรมนาท ป.ธ.๓
วัดเขาทราย
โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๘๐๘๓

เลขานุการ
พระบุญชู ชวนปญฺโญ
วัดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๕๒๖๘ ๓๒๙๒

เจ้าคณะตำบลทับคล้อ
พระครูวิชาญสังฆกิจ (ทวีศักดิ์ โพธิวโร)
วัดทับคล้อ

เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๑
พระครูพิบูลธรรมานุสิฐ ป.ธ.๕
วัดศรีรัตนวราราม
โทร. ๐๘ ๙๖๔๐ ๖๔๘๕

เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๒
พระครูพิสณฑ์ตันติรักษ์
วัดคีรีเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๕๙๑ , ๐๘ ๖๗๓๘ ๒๐๑๖

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๑
พระครูวิธานวรกิจโกศล (วันชัย เตชปญฺโญ)
วัดคายน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๓๐๔๒

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๒
พระครูสิริวิสุทธิสาร ป.ธ.๕
วัดทรงธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๘ ๒๐๑๖

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๓
พระครูวิภัชกิตติสาร (มงคล )
วัดศรีเบญจคาลัย
โทร. ๐๘ ๑๗๐๗ ๔๒๗๔

เจ้าคณะตำบลเขาทราย
พระครูพิริยสาธุกิจ (เดือน )
วัดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๖๖๘๑ ๕๖๐๔

รองเจ้าคณะตำบลเขาทราย
พระครูพิศาลธรรมวิมล
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๙๙๕๓

เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๑๖๖

เลขานุการ
พระปลัด พายัพ มหาญาโณ
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๓๖๑

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูวิศาลสีลสังวร (เฉลิม )
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๗๗๓๕ ๑๒๓๓

เจ้าคณะตำบลหนองหลุม
พระครูวิจิตรสราภิบาล
วัดหนองหลุม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๑๖๖

เจ้าคณะตำบลวังโมกข์
พระครูสุตธรรมพิมล (ฐาปนพงศ์ โรจนธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดหนองหญ้าปล้อง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๕๗๘๒

เจ้าคณะตำบลบึงบัว
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต
วัดบ้านบึงบัว
โทร. ๐๘ ๔๑๕๓ ๒๔๙๔

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระราชพัชรธรรมเมธี (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๙๔๕๙ ๑๒๙๙ , ๐๘ ๔๘๙๙ ๖๕๖๗

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๑
พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ถาวรเมธี ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๓๙๔

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ สนฺติกโร)
วัดดงมูลเหล็ก
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๒๑๐ , ๐๘ ๓๘๗๘ ๔๓๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๔)
พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๑๓๙ , ๐๘ ๕๑๙๙ ๒๐๕๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๔)
พระครูอดุลพัชราภรณ์ (อำคา ถาวโร)
วัดประชานิมิต

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลพัชรธรรม (สุรินทร์ ธมฺมนาโถ)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๘๐๘๖ , ๐๘ ๓๘๘๑ ๗๑๒๖

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูอุดมพัชรธรรม
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๔๑๘๔ , ๐๘ ๑๐๓๙ ๑๑๖๒

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูนิเทศวชิรธรรม
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๙ ๓๕๕๕ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๓๔๖๓

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูปัญญาพัชรสิทธิ์
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๔๕๙๖

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระมหาอธิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดโนนสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๓๑๙๕ ๕๕๗๒

เจ้าคณะตำบลนางั่ว
พระครูจันทพัชโรภาส
วัดคลองสาร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๘ ๗๘๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าพล เขต ๑
พระครูโพธิพัชรธรรม (ณรงค์ อินฺทวีโร)
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๔๐๕๒ , ๐๘ ๑๙๖๒ ๔๐๙๖

เจ้าคณะตำบลท่าพล เขต ๒
พระครูวรพัชรสถิตย์ (อนุทิน อธิวโร)
วัดเทพสโมสร

เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก
พระครูโกศลพัชรเวช (สังเวียน โกสโล)
วัดโนนตะแบก
โทร. ๐๘ ๐๖๘๘ ๒๕๓๑

เจ้าคณะตำบลชอนไพร
พระสมุห์ โพธิพงศ์ ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
โทร. ๐๙ ๓๒๘๔ ๔๐๒๖ , ๐๘ ๙๒๑๒ ๒๗๓๕

เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๑
พระครูพิศาลพัชรธรรม
วัดยาวีเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๘๓๑๔ , ๐๘ ๑๐๓๘ ๒๖๖๕

เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๒
เจ้าอธิการประมาณ ชินาสโภ
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๗๕๗๗ ๗๔๙๐

เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๑
พระครูวัชรสารโกวิท
วัดสามสวน
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๐๒๐๒ , ๐๘ ๖๒๑๒ ๕๑๘๐

เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๒
พระครูศรีพัชรบัณฑิต (สุภาพ ญาณวีโร ป.ธ.๖)
วัดสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๕๘๙๙

เจ้าคณะตำบลป่าเลา
พระครูสถิตพัชรเขต
วัดทุ่งสะเดียง
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๑๒๑๖ , ๐๘ ๑๐๔๒ ๑๙๓๘

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๑
พระครูสุชัยพัชรมงคล (วิษณุ )
วัดใหม่ชัยมงคล
โทร. ๐๙ ๔๖๓๒ ๑๔๘๔

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๒
พระมหาสุริยะ อนาลโย ป.ธ.๘
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๙ ๕๙๕๐ ๗๖๓๐

เจ้าคณะตำบลบ้านโตก (๒๕๔๒)
พระครูปัญญาพัชราศัย (สมศักดิ์ )
วัดสะแกพนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๖๒๑๐ , ๐๘ ๖๙๓๔ ๗๑๑๕

เจ้าคณะตำบลตะเบาะ
พระครูถาวรพัชรเขต (มัง ฐานวโร)
วัดห้วยไคร้

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน
พระมหาเอกอัมรินทร์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓
วัดโนนสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๔๗๔๓ ๗๐๘๖

เจ้าคณะตำบลระวิง
พระมหาวรชิต อชิตชโย ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๕ ๘๑๖๓

เจ้าคณะตำบลนายม
เจ้าอธิการวิรัช อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
พระครูพัชรคณาภิบาล (แคล้ว ป.ธ.๔)
วัดเขาค้อพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๐๗๙๓

เลขานุการ
พระครูสาทรพัชรบรรพต (ไพรัตน์ )
วัดเขาค้อพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๒๒๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
พระครูสารวชิราภรณ์ (กฤษณา )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๕๙๓

เลขานุการ
พระปลัด ธนเดช สมจิตฺโต
วัดลัฏฐิวนาราม

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๑
พระครูโกศลพัชราศัย (ประทวน )
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๖๔๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๕๕๙๓

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๒
พระครูสุพัชราภรณ์ (คูณ )
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๓๖๙๑

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว
พระครูสิริพัชโรทัย (ทองแก้ว )
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๘๔ ๓๔๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
พระครูจารุพัชรกิจ (สุครีพ จารุธมฺโม)
วัดห้วยแสนงา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๓๑๐

เจ้าคณะตำบลน้ำชุน เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรสุนทร (สมเดช สุภาจาโร)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๐๐๕๒

เจ้าคณะตำบลน้ำก้อ
พระครูโกศลพัชรคุณ (เข็มพร )
วัดสันติวิหาร
โทร. ๐ ๕๖๗๙ ๔๑๕๔ , ๐๘ ๗๕๒๕ ๗๐๔๔

เจ้าคณะตำบลลานบ่า
พระครูสุเมธพัชราภรณ์
วัดศรีเมือง
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๙๓๔

เจ้าคณะตำบลบ้านติ้ว
พระครูสิริพัชรากร (พงศกร ป.ธ.๕)
วัดศรีภูมิ
โทร. ๐๘ ๐๘๐๒ ๓๓๕๙

เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
พระครูพัชรปัญญาวุฒิ
วัดศรีษะเกตุ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๙ ๓๘๓๖

เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
พระครูถาวรพัชรกิจ (มาโนชญ์ )
วัดโฆษา
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๐๙๑๖

เจ้าคณะตำบลฝายนาแซง
เจ้าอธิการสมคิด ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๕๐๐๔ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
เจ้าอธิการอธิคม สุภกิจฺโจ
วัดโคกศาลา
โทร. ๐๘ ๙๘๖๒ ๓๒๐๖

เจ้าคณะตำบลบุ่งน้ำเต้า
พระครูบวรพัชรโสภิต (ศุภักษร จกฺกวโร)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

เจ้าคณะตำบลช้างตะลูด
พระครูสุธรรมพัชรนิวิฐ (ญาณเดช สุตฺตธมฺโม)
วัดวังยาว
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๓๖๕๔

เจ้าคณะตำบลหนองไขว่
เจ้าอธิการเจริญ สจฺจญาโณ
วัดโนนทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๗๔๙๒

เจ้าคณะตำบลสักหลง (๒๕๖๓)
พระครูโสภณพัชโรทัย ( จิตฺตปาโล)
วัดศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูสุตพัชโรดม (บุญเชิด ป.ธ.๓)
วัดจอมมณี
โทร. ๐๘ ๐๔๗๔ ๕๑๘๘

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระครูสุภัทรพัชรเขต (ไพศาล ภทฺรมุนี)
วัดท่ากกแก
โทร. ๐๘ ๓๘๗๓ ๗๐๓๙

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๒๑๖๑

เลขานุการ
พระชญานนท์ อธิจิตฺโต
วัดสระเกศ
โทร. ๐๙ ๓๒๖๙ ๑๐๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
พระมหาสุนทร ธีรธโร ป.ธ.๖
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๘๒๘๓

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ ภูริวฑฺฒโณ
วัดสระเกศ

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า (๒๕๖๓)
พระครูวิเชียรวรธรรม ( อภินนฺโท)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลหินหาว
พระครูโสภณพัชรคุณ
วัดศรีชมชื่น
โทร. ๐๘ ๘๒๘๐ ๙๒๕๕ , ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๑๕๕

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูกัลยาณพัชรสถิตย์ (ประวิตร )
วัดประชิตกัลยาณมุนี
โทร. ๐๘ ๙๕๙๕ ๗๑๘๙

เจ้าคณะตำบลวังบาล
พระครูปริยัติพัชรกิจ (ประสาร )
วัดศรีฐาน
โทร. ๐๘ ๒๔๐๑ ๖๒๐๕ , ๐๘ ๔๙๘๘ ๘๑๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน - นาเกาะ
พระครูปริยัติพัชรวิธาน (สหัสพัชกิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๓๐๕๔ ๐๔๒๔

เจ้าคณะตำบลนาซำ
พระครูสิริพัชรมงคล
วัดศรีสุมังค์
โทร. ๐๘ ๘๕๐๙ ๓๑๙๙ , ๐๘ ๙๘๕๗ ๗๙๑๘

เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๑
พระครูโพธิพัชราศัย
วัดห้วยข่อย
โทร. ๐๘ ๕๗๖๘ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๒
พระปลัด สมภพ มหาลาโภ
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๘๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี (๒๕๖๔)
พระครูสิทธิพัชรบวร (คำพงษ์ นาควโร)
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๘๒๗๒ ๘๐๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี (๒๕๖๔)
พระครูปริยัติพัชรานุกิจ (อนันต์ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔)
วัดประชานิมิต
โทร. ๐๘ ๔๐๔๘ ๐๗๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุวรรณพัชโรภาส (ปานทอง นิลภทฺโท)
วัดสุวรรณรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๕๘๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี (๒๕๖๕)
พระครูพัชรปุญญาภรณ์ (ประจวบ ปุญฺญกาโม)
วัดบุญชัย
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๗๗๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูโสภณวชิราภรณ์ (สุเทพ กิตฺติโสภโณ)
วัดป่าเรไรทอง

เจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๒
เจ้าอธิการเชาวรัตน์ ฐิตธมฺโม
วัดป่าเรไรทอง

เจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๑
พระครูโสภณพัชโรภาส (ไกรสร สุรเตโช)
วัดในเรืองศรี
โทร. ๐๙ ๓๘๘๖ ๓๘๔๗

เจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๒
เจ้าอธิการสมมาตน์ สนฺตมโน
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลพุเตย เขต ๑
เจ้าอธิการพันธุ์เทพ ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๙๕๙

เจ้าคณะตำบลสามแยก
พระครูกิตติพัชรธำรง (จักรกฤษณ์ กลฺยาณธโร)
วัดไร่ตาพุฒ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๔๒๒๘

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน เขต ๑
พระครูบรรพตพัชรคุปต์ (สาธิต อุปคุตฺโต)
วัดเขาข้าหลวง
โทร. ๐๖ ๑๗๔๘ ๑๐๗๔

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน เขต ๒
พระครูผาสุกพัชรสุนทร (ฉุน กนฺตวณฺโณ)
วัดโคกสำราญ

เจ้าคณะตำบลยางสาว
พระใบฎีกา สุทัศ จารุธมฺโม
วัดโนนสง่าบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลสระประดู่
พระครูวิเชียรธีรธรรม (ธีรชาติ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดสามแยก
โทร. ๐๘ ๖๙๒๔ ๗๖๒๗

เจ้าคณะตำบลพุขาม
เจ้าอธิการบรรเลง ตปสีโล
วัดศรีธงชัย

เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๑
พระครูกิตติพัชรากร (เกียรติศักดิ์ เตชวณฺโณ)
วัดโคกปรง
โทร. ๐๘ ๔๕๗๖ ๗๑๒๔

เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๒
พระครูสิทธิพัชรธรรม (ศรีแพง จกฺกธมฺโม)
วัดหนองขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๒๙๖๐

เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๑
พระครูวีรพัชรสุนทร (ภูชิต ติกฺขปญฺโญ)
วัดรวมทรัพย์
โทร. ๐๘ ๔๕๙๑ ๖๗๕๒

เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๒
พระครูปริยัติพัชราศัย (ประจวบ ฐานวโร ป.ธ.๔)
วัดคลองยางศิริธรรม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๙๗๖๕

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูวาปีพัชราภรณ์ (บรรจบ ชาคโร)
วัดหนองสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๖๓๗๔

รองเจ้าคณะตำบลซับน้อย
พระอธิการชะมอน ปวโร
วัดซับน้อยศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลซับน้อย เขต ๑
พระครูสุธรรมพัชรประทีป (เชิด ทีปธมฺโม)
วัดพรหมาโสฬสาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๘๔๐๘

รักษาการเจ้าเจ้าคณะตำบลซับน้อย เขต ๒
พระสมุห์ สกลหิรัญ ปิยสีโล
วัดวังน้อย

เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
พระครูปริยัติพัชโรดม (อนันต์ ญาณาโภ ป.ธ.๔)
วัดใหม่ไร่อุดม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๐ ๔๗๗๙

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระมหาธนินทร์ นราสโภ ป.ธ.๘
วัดน้ำวิ่ง
โทร. ๐๙ ๔๒๒๗ ๓๔๙๒

เลขานุการ
พระครูสุธรรมพัชรานุยุต (ทรงศิลป์ ธมฺมจาโร)
วัดเพชราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๔๔๒๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูพัชรสุภาจาร (สง่า สุภาจาโร ป.ธ.๓)
วัดบ้านโภชน์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๕๖๘๓ , ๐๘ ๑๕๙๖ ๘๙๖๔

เลขานุการ
พระใบฎีกา ธีระศักดิ์ อินฺทปญฺโญ
วัดบ้านโภชน์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๕๖๘๓ , ๐๘ ๑๕๙๖ ๘๙๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูวาปีพัชรานุกูล (ยงยุทธ กิตฺติวณฺโณ)
วัดหนองไผ่พิทยาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๙๖๘

เลขานุการ
พระครูขันติพัชรานุกิจ (สุริยา ขนฺติโก)
วัดหนองไผ่พิทยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูเวฬุคณารักษ์ (เวิน กลฺยาณธมฺโม)
วัดน้ำวิ่ง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูขันติพัชรานุกิจ (สุริยา ขนฺติโก)
วัดหนองไผ่พิทยาราม

เจ้าคณะตำบลวังท่าดี
เจ้าอธิการสมชาย สนฺตจิตฺโต
วัดคลองยาง

เจ้าคณะตำบลนาเฉลียง
พระครูสุวรรณพัชรวิมล (คำหล้า )
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๖ ๐๕๒๖

เจ้าคณะตำบลยางงาม
พระครูวรพัชรศาสน์ (เอื้อน วรปญฺโญ)
วัดหนองไลย์
โทร. ๐๘ ๐๐๓๔ ๒๓๕๘

เจ้าคณะตำบลกองทูล เขต ๑
เจ้าอธิการสมชาย กิตฺติสาโร
วัดวังชงโค

เจ้าคณะตำบลกองทูล เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูอุปถัมภ์พัชรากร ( ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลท่าแดง เขต ๑
พระครูพัชรคุณาวสัย (บัวทอง จิตฺตปญฺโญ)
วัดทุ่งเรไร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๗๐๗๑

เจ้าคณะตำบลท่าแดง เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรศาสน์ (จรัส )
วัดสว่างคงคา
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๕๓๘

เจ้าคณะตำบลท่าด้วง
เจ้าอธิการบุญเลิศ กนฺตธมฺโม
วัดท่าด้วง

เจ้าคณะตำบลเพชรละคร
พระครูปุณณพัชรสถิตย์ (ประดิษฐ์ )
วัดจันทราราม
โทร. ๐๙ ๓๑๔๙ ๕๘๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์ เขต ๑
พระครูพัชรวรธรรม
วัดคลองกระโบน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๔๐๖ , ๐๘ ๓๐๖๓ ๔๘๙๖

เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์ เขต ๒
พระครูสุธรรมพัชรานุยุต (ทรงศิลป์ ธมฺมจาโร)
วัดเพชราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๔๔๒๕

เจ้าคณะตำบลวังโบสถ์ (๒๕๖๓)
เจ้าอธิการปรมัติ อภิปญฺโญ
วัดอีสานสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา
พระครูพัชรประภากร
วัดลำบัววัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๖๑๙๔

เจ้าคณะตำบลบ่อไทย
พระครูพิทักษ์พัชราทร
วัดเนินสว่างสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๙๖๘

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
พระครูพัชรวรกิตติ์ (ประเสริฐ กิตฺติโก)
วัดประชาบำรุง
โทร. ๐๙ ๓๒๒๔ ๕๖๓๐ , ๐๙ ๖๗๗๔ ๔๓๘๘

เจ้าคณะอำเภอชนแดน
พระครูปัญญาพัชราธร
วัดวารีวงษ์
โทร. ๐๘ ๔๖๖๖ ๖๑๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
พระครูสาทรพัชรเขต (พิชัย )
วัดพระพุทธบาทชนแดน
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๓๒๘๐

เลขานุการ
พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺญโม
วัดลาดแค
โทร. ๐๙ ๘๒๖๑ ๙๑๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๕๗)
พระครูถาวรพัชรคุณ (สายบัว ถาวรธมฺโม)
วัดจันทาราม

เจ้าคณะตำบลซับพุทรา เขต ๑
เจ้าอธิการถวิล ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
โทร. ๐๙ ๔๐๒๔ ๔๕๒๖

เจ้าคณะตำบลซับพุทรา เขต ๒
เจ้าอธิการไพฑูรย์ เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
โทร. ๐๘ ๗๔๑๓ ๖๓๗๗

เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๑
พระครูวิทิตพัชราทร
วัดพระพุทธบาทชนแดน
โทร. ๐๘ ๘๙๐๑ ๔๕๒๒

เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๒
พระครูรัตนพัชรสาร (สามารถ จนฺทสาโร)
วัดใหม่ถ้ำแก้ว

เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๑
พระครูวาปีพัชโรภาส
วัดบุ่งคล้า
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๒๔๗๗

เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๒
พระครูบริรักษ์พัชโรทก (เจษฎ์ )
วัดวารีล้อม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๔๒๑

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
พระครูปัญญาพัชราทร
วัดโพธิ์เตี้ย
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๕๗๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
พระครูเกษมพัชรคุณ (สมยศ )
วัดราษฎร์สุขเกษม
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๘๙๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
พระครูโสภิตพัชรกิตติ์ (เจน )
วัดเขาฝาง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๕๓๕๙

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๑
พระปลัด สายใจ กิตฺติปญฺโญ
วัดลาดแค
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๔๓๑๕

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๒
พระครูสุนันท์พัชรเกษม
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๖๓๒๒

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๓ (๒๕๖๓)
เจ้าอธิการธนบูรณ์ อภินนฺโท
วัดเขาแม่แก่
โทร. ๐๙ ๑๓๙๖ ๖๒๔๙

เจ้าคณะตำบลศาลาลาย
พระครูศุภกิจพัชรสาร (บุญชู กมฺมสุโภ)
วัดโคกสารสัจจธรรม
โทร. ๐๘ ๗๓๑๗ ๘๐๑๐

เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๑
พระครูขันติพัชโรภาส (มณฑล )
วัดพระธาตุเนินสว่าง
โทร. ๐๘ ๗๘๔๐ ๘๒๖๙

เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรสาร (คเชนทร์ )
วัดสว่างเนตร
โทร. ๐๘ ๔๑๘๑ ๒๑๒๗

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๑
พระครูไพศาลพัชรเขต (ธันวาคม )
วัดบ้านกกจั่น
โทร. ๐๘ ๘๒๗๑ ๖๕๕๑

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๒
พระครูสุทันต์พัชรสุนทร (ประเพิน )
วัดห้วยงาช้าง
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๐๙๔๑

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๓
พระครูพัชรคุณวัฒน์
วัดถ้ำเขาเครือ
โทร. ๐๘ ๕๒๒๐ ๑๖๗๕

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๔
พระครูปิยพัชรกิจ
วัดวังปลาช่อน
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๘๓๘๕

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสิริพัชโรภาส
วัดซับสมอทอด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๖๘๔๕ , ๐ ๕๖๗๓ ๑๕๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสิริพัชรากร (สมบัติ สิริคุตฺโต)
วัดซับบอน
โทร. ๐๙ ๐๓๕๙ ๔๖๔๐

เลขานุการ
พระวิเชียร ตนฺติปาโล
วัดซับบอน
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๖๓๔๙ , ๐๘ ๕๓๒๙ ๓๙๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสุตพัชรบรรพต (สนธ์ สนฺติกโร ป.ธ.๓)
วัดบรรพตาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๓ ๑๑๗๓ , ๐๘ ๕๗๒๘ ๓๔๗๕

เจ้าคณะตำบลหนองแจง
พระครูประคุณพัชรสรณ์ (ชาญณรงค์ จนฺทสโร)
วัดหนองแจง
โทร. ๐๘ ๘๒๘๒ ๕๓๘๘

เจ้าคณะตำบลซับไม้แดง
พระครูพัชรปัญญาวุธ
วัดซับไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๒๖๗ ๘๔๘๓

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล
พระครูสุนทรพัชรสาร (สายหยุด ภทฺทจาโร)
วัดวังตะเคียนทอง
โทร. ๐๘ ๖๐๓๐ ๒๓๔๒

เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๑
พระครูกมลพัชรประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๕๙๐ ๐๙๑๖

เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๒
พระครูปริยัติพัชรสุนทร (สุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดซับไม้แดงใหม่
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๗๘๓๐ , ๐๙ ๕๖๕๗ ๔๘๑๙

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๑
พระครูพัชรธรรมรักขิต
วัดตะกรุดหิน
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๕๗๒๗ ๙๐๑๙

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๒
พระครูธีรพัชรากร
วัดบึงสามพัน
โทร. ๐๙ ๓๐๕๒ ๖๗๑๐

เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
พระครูวรพัชรวิสุทธิ์ (สมควร )
วัดโคกตายอ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๐ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลพญาวัง
พระครูนครพัชรโพธิ
วัดเวียงโพธิ์งาม
โทร. ๐ ๕๖๐๒ ๑๐๒๓ , ๐๘ ๘๒๗๓ ๙๗๐๕

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูถาวรพัชรโสภณ (มานะ )
วัดศิริมงคล
โทร. ๐๙ ๓๑๕๐ ๒๖๔๘ , ๐๘ ๙๒๖๗ ๖๒๖๔

เลขานุการ
พระสมุห์ พรศักดิ์ รํสิโย
วัดศิริมงคล
โทร. ๐๙ ๘๓๓๘ ๓๙๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระภาวนามังคลาจารย์ วิ. (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน)
วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์ (มนตรี เตชปุญฺโญ)
วัดวังขาม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๖๒๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูวิสุทธิวาที (สมเกียรติ ป.ธ.๔)
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต ๑
พระครูปลัด ชายดอย สุทฺธญาโณ
วัดหนองขามพุทธาราม
โทร. ๐๖ ๒๓๔๙ ๖๔๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต ๒
เจ้าอธิการรังสรรค์ โกสโล
วัดเนินถาวร
โทร. ๐๘ ๗๒๔๐ ๙๗๐๖

เจ้าคณะตำบลสระกรวด เขต ๒
พระครูวินัยธร สำรวย ธมฺมจาโร
วัดร่องหอย
โทร. ๐๙ ๘๕๐๙ ๓๕๒๕

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูสีลพัชโรภาส (วิชัย )
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๔๔๕ ๕๘๘๓

เจ้าคณะตำบลประดู่งาม
พระครูปลัด สนิท ธมฺมโฆสโก
วัดห้วยทรายทอง
โทร. ๐๙ ๔๖๙๑ ๐๑๙๕

เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ สนอง จิตฺตปญฺโญ
วัดวังไทร
โทร. ๐๙ ๘๘๓๑ ๔๓๕๐

เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๒
พระครูอรัญพัชรศาสน์ (ลิขิต มหาปุญฺโญ)
วัดเกาะแก้ววนาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๔๔ ๘๘๓๕

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระมหาสมพงษ์ สารคนฺโธ
วัดหนองบัว
โทร. ๐๘ ๗๕๐๒ ๐๔๔๙

เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๑
พระครูสุธรรมพัชรพินิต (พินิตศักดิ์ )
วัดแม่น้ำแควป่าสัก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๙๒๖๔

เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๒
พระครูเกษมพัชรสาร (สมคิด )
วัดธุตังคาราม
โทร. ๐๘ ๗๕๒๖ ๔๗๕๓

เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง
พระครูอาทรวชิรคุณ
วัดสว่างสันติวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๒ ๐๖๕๘

เลขานุการ
พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
วัดเกตุสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๕๑

เจ้าคณะตำบลวังโป่ง
พระครูสัทธาพัชราภิรัต (ปรีดา )
วัดอรัญญาวาส
โทร. ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๔๕ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๘๕๔๘

เจ้าคณะตำบลท้ายดง
พระครูวิมลพัชรกิจ
วัดสว่างสามัคคี
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๙๐๘๙ , ๐๘ ๙๕๖๖ ๖๒๑๔

เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๑
พระครูสถิตพัชรากร
วัดไทรงามสามัคคี
โทร. ๐๘ ๕๗๒๕ ๓๐๔๖

เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๒
พระครูปัญญาพัชรพิศาล (ไพศาล ปญฺญาโภ)
วัดเนินศิลาเพชร
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๗๒๕๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๘๕๖๗

เจ้าคณะตำบลวังศาล
พระครูบรรพตพัชรกิตติ์
วัดภูเขาทอง
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๒๓๔๘

เจ้าคณะตำบลซับเปิบ
พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
วัดเกตุสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๕๑

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ
พระครูสุเขตพัชรคุณ (ยนต์ )
วัดบ้านนายาว
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๘๒๖๐

เลขานุการ
พระปลัด จำเนียร อาจาโร
วัดบ้านนายาว
โทร. ๐๘ ๖๙๓๘ ๐๐๔๙

เจ้าคณะตำบลแคมป์สน
พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย )
วัดราชพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๗๐๒๒ , ๐๘ ๗๓๑๐ ๔๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว
พระครูพัชรคณาภิรักษ์ (ปัณณธร )
วัดโคกมน
โทร. ๐๘ ๔๘๐๐ ๒๐๓๙

เลขานุการ
พระปลัด จักรี อตฺตทนฺโต
วัดโคกมน
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๘๓๙๖

เจ้าคณะตำบลน้ำหนาว
เจ้าอธิการสุชาติ ฐานกโร
วัดซำม่วง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕

เจ้าคณะภาค ๔-๕
พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

รองเจ้าคณะภาค ๔-๕
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๘๒๓ , ๐๘ ๗๙๓๒ ๑๔๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ , ๖ - ๗ (๒๕๖๔)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (๒๕๕๗)
พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิตสุดเขต
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (๒๕๖๑)
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๔)
พระสิริวชิรสุธี (ประจวบ สุทธจิตฺโต)
วัดแสงธรรมสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕

เลขานุการ
พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๘ ๘๑๗๖ ๑๗๐๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูปลัด ชำนาญ เตชพโล
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๙๒๐ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๙ ๐๔๒๙ ๖๖๖๑

เจ้าคณะอำเภอตาคลี (๒๕๕๙)
พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน)
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๐๘๘ ๓๑๕๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูสังฆ์รักษ์ ไสว ชยธมฺโม
วัดคูหาโสภณ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระใบฏีกา วัลลภ คุณวโร
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๘๔๑ ๑๕๑๓

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง - เก้าเลี้ยว - บรรพตพิสัย (๒๕๖๐)
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน ธมฺมวโร)
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูธรรมสถาพร ( จตฺตมโล)
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๒๔๑๔ ๕๖๒๘

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๔)
พระโสภณวชิรากร (สมใจ ธมฺมสาโร)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๗๓ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๔๔๓๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๓๓๔

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๗๒

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก
พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๐๗๗๓

เจ้าคณะตำบลนาป่า
พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
วัดเฉลียงลับ
โทร. ๐๘ ๒๘๕๙ ๗๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เลขานุการ
พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
วัดป่าด่านแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๖๑๖๔

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (ทนงค์ )
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๙๓ ๑๑๒๒

รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เจ้าคณะตำบลพุเตย
พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
วัดป่าแสงทอง
โทร. ๐๘ ๒๗๑๙ ๒๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๐๙๒

เลขานุการ
พระจิรพงค์ จิรสุโภ
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๔๐ ๔๖๘๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน (๒๕๖๕)
พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ ภทฺทสิริ)
วัดสิริจันทาวาส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง
พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๙๐๑ ๖๐๖๐

เลขานุการ
เจ้าอธิการวิฑูรย์​ เขมิโย
วัดเขาตะเคียนโง๊ะ
โทร. ๐๘ ๕๗๖๕ ๘๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (๒๕๖๐)
พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
วัดสีบานเย็น
โทร. ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
วัดป่าศิลาวดี
โทร. ๐๘ ๔๕๙๗ ๓๓๐๘

เจ้าคณะตำบลหินฮาว - น้ำหนาว
เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๔๐๔๗

เจ้าคณะตำบลศิลา - นาซำ
พระครูอมรวัชรคุณ (ชัยณรงค์ อมโร)
วัดพระธาตุภูผาชัย
โทร. ๐๘ ๓๕๔๙ ๘๑๓๙

เจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
วัดเทพธรรมรังษี
โทร. ๐๘ ๑๐๗๑ ๕๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก (๒๕๖๐)
พระมหาฉลอง อริยวํโส ป.ธ.๖
วัดสันติวัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก - เขาค้อ
พระวินัยวงศาจารย์ (เปรื่อง ฐานงฺกโร)
วัดสันติวัฒนา
โทร. ๐ ๕๖๘๒ ๘๕๓๔ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๑๖๖๑

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก
พระมหาอริญชย์วรรธน์ วีตาลโย
วัดสามัคคีวัฒนา

เจ้าคณะตำบลสักหลง
พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
วัดนาแซงน้อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๓๔๖๔

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่​
พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
วัดป่าบ้านหัวโตก
โทร. ๐๙ ๗๙๓๕ ๕๓๙๗

กำแพงเพชร-พิจิตร

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (๒๕๖๔)
พระสุนทรวชิราจารย์ (ณรงค์ศักดิ์ จิตฺวํโส)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระสุนทรวชิราจารย์ (ณรงค์ศักดิ์ จิตฺวํโส)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก (๒๕๖๓)
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖


ใช้เวลาคำนวน 11.02 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๔ - พระสังฆาธิการ