หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๓

เจ้าคณะภาค ๓
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๔๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะภาค ๓ (๒๕๕๕)
พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๔๔๐

ลพบุรี

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๖)
พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๐๐๘๐ ๒๕๐๘

รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๖)
พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ฐานคุโณ ป.ธ.๙)
วัดเขาสมโภชน์
โทร. ๐๘ ๙๑๔๘ ๖๑๐๙

เลขานุการ
พระปลัด ฉัตรชัย สิริจนฺโท
วัดเขาสมโภชน์
โทร. ๐๘ ๗๒๖๔ ๒๘๖๙

รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๑)
พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดป่าธรรมโสภณ
โทร. ๐๘ ๑๘๔๖ ๒๓๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๙)
พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๐๐๘๖ , ๐ ๓๖๔๒ ๐๕๓๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๘)
พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)
วัดชีป่าสิตาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (๒๕๖๑)
พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย ป.ธ.๕)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๖๖๐๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (๒๕๖๐)
พระครูโสภิตนิมมานการ (สำริด ปวโร)
วัดโพธิ์เก้าต้น
โทร. ๐๘ ๙๕๐๙ ๘๗๔๓

เจ้าคณะตำบลท่าหิน
พระครูปลัดวีรวัฒน์ (วิธาร ฐิตวิธาโน)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๖๖๖๗ ๑๗๕๑

เจ้าคณะตำบลทะเลชุบศร
พระครูอาทรธรรโมภาส (คชสาร )
วัดป่าธรรมโสภณ
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๕๙๖๖

เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๑
พระครูวรวิหารานุรักษ์ (วันชัย อคควโร)
วัดพรหมมาสตร์
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๗๘๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูผาสุกโพธิธรรม (อั้น ป.ธ.๓)
วัดสำราญ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๐ ๔๙๓๖

เจ้าคณะตำบลตะลุง
พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ (ประทิน ป.ธ.๓)
วัดตะลุง
โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๙๕๕๙

เจ้าคณะตำบลโก่งธนู
พระครูสันติญาณประยุต
วัดญาณเสน
โทร. ๐๘ ๑๙๘๔ ๓๕๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าตาล (๒๕๖๒)
พระครูโกศลนันทสาร
วัดป่าหวายเก่า
โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๒๖๕๑

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก - พรหมมาสตร์
พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ )
วัดสิงห์ทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๒๒ ๘๙๑๗

เจ้าคณะตำบลกกโก
พระครูสถิตรัตนคุณ
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๐๗๐๙ ๐๗๔๗

เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร (จรัญ กิตฺติสาโร)
วัดสระมะเกลือ
โทร. ๐๘ ๑๒๐๘ ๕๓๗๒

เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง
พระครูประสิทธิ์บุญโชติ (บุญมา )
วัดใหม่จำปาทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๙๖๙๐

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พระครูสุธรรมโฆษิต
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๗๑๑๘ ๕๘๑๕

เจ้าคณะตำบลท้ายตลาด
พระครูสุสีลาภรณ์ (ณรงค์ )
วัดท่าข้าม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๘๕๕๑

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย
พระครูบุญสิริวัฒน์
วัดชีแวะ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๙๒๑๑

เจ้าคณะตำบลโคกลำพาน
พระปลัด ประยูร กิตติญาโณ
วัดป่าธรรมโสภณ
โทร. ๐๘ ๕๑๗๔ ๓๖๑๗

เจ้าคณะตำบลท่าแค - ถนนใหญ่
พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดตองปุ
โทร. ๐๘ ๑๕๒๘ ๑๗๓๔

เจ้าคณะตำบลโคกกระเทียม
เจ้าอธิการวันทอง เหมฺมวณฺโณ
วัดหนองเลา
โทร. ๐๘ ๑๕๒๘ ๑๗๓๔

เจ้าคณะตำบลบ้านข่อย
พระครูสุคนธบุญเขต
วัดคุ้งนาบุญ
โทร. ๐๘ ๑๘๐๒ ๘๒๘๔

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
พระครูอาทรโพธิคุณ (อัญชนะ )
วัดโพธิ์เก้าต้น
โทร. ๐๘ ๑๙๔๘ ๒๖๗๖

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระครูสุทธาจารวัฒน์ (สมพงษ์ )
วัดห้วยบง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๐๘๓๒

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๓
พระครูวีรปุญญาทร
วัดชีป่าสิตาราม
โทร. ๐๙ ๐๙๙๕ ๕๒๙๖

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
พระครูอนุยุตศาสนกิจ (สำรวล )
วัดยวด
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๕๔๘๔

เลขานุการ
พระครูพิมลจริยาภรณ์ (เอก เอกธมฺมจารี ป.ธ.๔)
วัดยวด
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๑๗๗๓

รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์ )
วัดภิญโญสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๓๗๑ ๗๔๒๔

เลขานุการ
พระปลัด พรเทพ สิริวฑฺฒโน
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๓๒๕๕ ๒๕๕๙

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง - บางงา
พระครูวรพรตธำรง
วัดคงคาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๒๔ ๙๘๑๒

เจ้าคณะตำบลบางคู้
พระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์
วัดสนามไชย
โทร. ๐๘ ๒๐๓๒ ๘๓๑๗

เจ้าคณะตำบลเขาสมอคอน
พระครูผาสุกธรรมโสภิต
วัดบางสำราญ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๓๔๙๙

เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่
พระครูสาธุกิจบริหาร (พิพัฒน์ ปณีตจิตฺโต)
วัดบางลี่
โทร. ๐๘ ๙๐๘๑ ๐๗๙๒

เจ้าคณะตำบลบ้านเบิก
พระครูพิมลจริยาภรณ์ (เอก เอกธมฺมจารี ป.ธ.๔)
วัดยวด
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๑๗๗๓

เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง
พระปลัด มานิตย์ ติกฺขวีโร
วัดลาดสาลี่
โทร. ๐๘ ๙๒๒๗ ๒๑๘๗

เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
พระครูสุตคุณากร (เฉลิม คุณกโร ป.ธ.๓)
วัดมหาสอน
โทร. ๐๘ ๖๐๘๖ ๔๖๐๗

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ ชินทตฺโต ป.ธ.๗
วัดมหาสอน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๗ ๘๓๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
พระครูวิมลสังวรกิจ (ประทุม ฐานิสสโร)
วัดเทพอำไพ
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระครูสมุห์ โยธิน มหาสกฺโก
วัดเทพอำไพ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ (๒๕๕๗)
พระครูวรกิจจาภิรม (ประทุม สจฺจวโร)
วัดท้องคุ้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ (๒๕๖๒)
พระครูวาปีธรรมรักษ์
วัดวาปีอัมพาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๐๘ ๒๓๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
พระครูวิจิตรสุทธาการ (อำนวย สิริจนฺโท)
วัดธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลเชียงงา
พระครูพิพัฒน์สีลวงศ์ (สมพงษ์ ญาณมุนี)
วัดกลางสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๘๐๒ ๘๕๔๑

เจ้าคณะตำบลสนามแจง
พระครูปิยธรรมธีราภรณ์ (พิบูลย์ ปิยธมฺโม)
วัดคลองสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๙๐๘๕ ๗๘๓๙

ที่ปรีกษาเจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูประภากรวิวัฒน์ (บุญเรือง ปภงฺกโร)
วัดทุ่งทะเลหญ้า

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน จนฺทวํโส)
วัดกัทลีพนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๕๗ ๗๑๕๑

เจ้าคณะตำบลมหาสอน
พระครูรัตนาธิคุณ (ไพฑูลย์ รตนฺวณฺโณ)
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๓๗ ๘๘๙๖

เจ้าคณะตำบลหินปัก
พระครูพิบูลปัญญากร (วิชัย )
วัดหินปักใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๙๐๕ ๔๓๖๓

เจ้าคณะตำบลบางกะพี้ - ดงพลับ
เจ้าอธิการวิชาญ โชติปญฺโญ
วัดดงพลับ
โทร. ๐๙ ๐๔๒๕ ๔๐๓๐

เจ้าคณะตำบลบางขาม
พระครูถาวรวิหารธรรม (ทนงศักดิ์ ถาวรจิตโต)
วัดประชาแสวงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๔๔๓๐

เจ้าคณะตำบลบ้านชี
พระมหาอำนาจ ชินทตฺโต ป.ธ.๗
วัดมหาสอน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๗ ๘๓๖๕

เจ้าคณะตำบลพุคา
พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ โชติปญฺโญ)
วัดสระตาแวว
โทร. ๐๘ ๔๓๓๘ ๘๑๐๒

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูสีลกันตาภรณ์ (ประสิทธิ์ กนฺตสีโล)
วัดบ้านโคก

เจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
พระครูพิมลปัญญา
วัดหนองทรายขาว
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๕๔๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว (๒๕๕๘)
พระครูประภากรวิสุทธิ์ (ธีระ ปภงฺกโร)
วัดเนินยาว

เจ้าคณะตำบลชอนม่วง
พระครูสิริธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ ธมฺมปาโล ป.ธ.๕)
วัดน้ำจั้น
โทร. ๐๘ ๔๕๓๑ ๒๘๔๘

เจ้าคณะตำบลดอนดึง
เจ้าอธิการบุญนำ จนฺทรํสี
วัดศรีอุดม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๐๗๘

เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่
พระครูสังฆรักษ์ ภัทรภณ เขมปญฺโญ
วัดเกริ่นกฐิน
โทร. ๐๘ ๙๐๘๓ ๘๓๑๑

เจ้าคณะตำบลสายห้วยแก้ว (๒๕๖๐)
พระอธิการไพฑูรย์ จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองกระเบียน
พระครูวิมลธรรมวงศ์ (วันชัย สุกฺกธมฺโม)
วัดสระเตยน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๙๓๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองเมือง
พระปลัด สมพงษ์ สมวโร
วัดพุน้อย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๑๑๐๙

เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
พระครูภัทรปัญญาวุธ (เภก ภทฺทปญฺโญ)
วัดสิงห์คูยาง
โทร. ๐๘ ๑๓๘๓ ๓๔๔๔

เลขานุการ
พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ มหาญาโณ
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
โทร. ๐๙ ๒๖๕๗ ๗๙๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
วัดวังจั่น
โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๐๐๓๖

เลขานุการ
พระสมุห์ มณเทียน โกวิโท
วัดวังจั่น

รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล จนฺทสาโร)
วัดเขาจรเข้
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๔๙๘๕

เลขานุการ
พระอธิการชัยวัฒน์ อุตฺตมญาโณ
วัดลิ้นทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง (๒๕๕๘)
พระครูสุนทรวิริยคุณ (เพียร ฐิตญาโณ)
วัดแก้วจันทราราม

เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๑
พระครูวิวัฒน์บุญโชติ (บุญถึง ชนาสโภ)
วัดวังกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๑๒๖๘ ๔๑๘๑

เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๒
พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (ชาตรี ธมฺมคุตฺโต)
วัดนิมิตมงคล
โทร. ๐๘ ๐๖๖๔ ๔๘๗๕

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ สัชจิโรจจ์ ติกฺขวีโร
วัดหนองไผ่สามัคคี
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๓๓๙๕

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง เขต ๒
พระครูสัทธาวิริยคุณ (สวัสดิ์ ญาณสาโร)
วัดวรรณวราราม
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๘๖๔๗

เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๑
พระครูสุคนธปราการ (วิรัตน์ )
วัดกำแพงประชาราม
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๖๑๙๘

เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๒
พระครูรัตนวิริยคุณ (ชม มหาปุญฺโญ)
วัดแก้วจันทราราม
โทร. ๐๘ ๙๒๑๐ ๑๘๗๗

เจ้าคณะตำบลหนองแขม เขต ๑
เจ้าอธิการสุนทร ฐานทินฺโน
วัดพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๙๒ ๐๘๑๔

เจ้าคณะตำบลหนองแขม เขต ๒
พระครูสถาพรบุญเขต (บุญธรรม ฐานวุฑฺโฒ)
วัดชอนขุด
โทร. ๐๘ ๖๓๖๙ ๙๗๙๐

เจ้าคณะตำบลดงมะรุม เขต ๑
พระครูโสภาจารวัตร (สุรัตน์ สุภาจาโร)
วัดเกาะรี
โทร. ๐๘ ๑๕๗๒ ๔๒๘๐

เลขานุการ
พระครูปลัด มนัส ชยธมฺโม
วัดหนองพิมาน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๗ ๘๙๙๙ , ๐๘ ๕๙๙๗ ๓๙๙๙

เจ้าคณะตำบลดงมะรุม เขต ๒
พระปลัด มานพ ธมฺมโชโต
วัดราษฎร์อุษาราม
โทร. ๐๘ ๑๒๙๑ ๘๔๓๐

เจ้าคณะตำบลวังเพลิง
พระครูรัตนจันทราภิรม (วิสูตร )
วัดแก้วจันทราราม
โทร. ๐๘ ๖๖๖๕ ๘๔๗๓

เจ้าคณะตำบลเพนียด
พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๓
วัดเขาจรเข้
โทร. ๐๘ ๔๗๗๖ ๙๖๗๖

เจ้าคณะตำบลวังขอนขว้าง
พระครูขันติสารโสภณ (สนธยา โสภิโณ)
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๘๐๙

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว (๒๕๔๖)
พระครูพิทักษ์วิหารการ (อุดร เหมวณฺโณ)
วัดวังโพรงเข้
โทร. ๐๘ ๑๕๗๐ ๓๖๐๔

เจ้าคณะตำบลวังจั้น
พระครูธรรมธร ธนดล สุวณฺโณ
วัดเขาแร่
โทร. ๐๘ ๗๕๐๕ ๘๘๘๒

เจ้าคณะตำบลถลุงเหล็ก
พระมหาอำนาจ อภิปุญฺโญ
วัดสิงห์คูยาง
โทร. ๐๘ ๑๓๘๒ ๘๔๑๗

เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
พระครูสังฆรักษ์ สมบัติ สีลภูสิโต
วัดเขาลังพัฒนา
โทร. ๐๘ ๗๙๒๒ ๖๐๔๒

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน)
วัดพุน้อย
โทร. ๐๘ ๕๒๕๔ ๘๑๑๑

เลขานุการ
พระปลัด สมพงษ์ สมวโร
วัดพุน้อย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๑๑๐๙

รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
พระครูมโนสิทธิการ (มโนรม )
วัดหนองตะแบก
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๖๐๑๙

เลขานุการ
พระภานุวัฒน์ ภทฺทจาโร
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
เจ้าอธิการสุรเดช มหาปญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลชอนสารเดช
พระครูประภาตธรรมสุนทร (ทองแถม )
วัดคีรีนาครัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๒ ๔๗๖๕

เจ้าคณะตำบลดงดินแดง
พระครูรัตนาภิราม (บำรุง )
วัดศรีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๓๐๖ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอธิการวินัส อนุตฺตโร
วัดดงดินแดง

เจ้าคณะตำบลยางโทน
พระครูวิสุทธิจิตตานุรักษ์
วัดเขากระทิง
โทร. ๐๘ ๕๖๖๓ ๓๘๕๙

เจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต ๑
พระครูใบฎีกา ทรงพล ชยนนฺโท
วัดศรีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๔ ๔๗๕๐

เจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ (บุญรัตน์ )
วัดธรรมรักษ์นิเวศน์
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๖๘๗๗

เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
พระครูสุวัฒน์จันทโชติ (อำไพ จนฺทโชโต)
วัดสามัคคีประชาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๐๖๐๑

เลขานุการ
พระมโนทัย จนฺทโชโต
วัดทะเลทอง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๕๗๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
พระครูสิริธรรมประยุต
วัดหัวเขาสามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๐๕๑ ๙๓๕๓

เลขานุการ
พระอภิชาต จตฺตมโล
วัดเขาราบกุตราช

เจ้าคณะตำบลโคกแสมสาร
พระครูเกษมจริยากร (บุญส่ง ธมฺมรโต)
วัดโคกกลุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๐ ๑๙๐๒

เจ้าคณะตำบลหนองมะค่า
พระครูศุภาจารคุณ (ป้อ )
วัดหนองมะค่า
โทร. ๐๘ ๗๙๒๓ ๗๐๕๖

เจ้าคณะตำบลโคกเจริญ
พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ (สิทธิวันท์ กิตฺติภทฺรเมโธ)
วัดพุกะชัด
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๕๗๘๕

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระใบฎีกา เฉลา ขนฺติสาโร
วัดโคกเจริญ
โทร. ๐๘ ๐๐๐๗ ๙๑๑๙

เจ้าคณะตำบลยางราก
เจ้าอธิการสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ
วัดวังตาอินทร์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๕๔๗

เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์
พระครูคุณสัมบัน
วัดทุ่งท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๗๙๐๓ ๙๓๒๓

เลขานุการ
พระครูวิริยกิจธำรง (สมควร ชยวุฑฺโฒ)
วัดรังเตี้ย
โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๘๖๕๔

เจ้าคณะตำบลสระโบสถ์
พระครูอุดมสราภิรักษ์
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๖๕๗๐

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
พระครูพิทักษ์ศีลคุณ (พิทักษ์ )
วัดกระดานเลื่อน
โทร. ๐๘ ๗๑๑๙ ๖๘๘๔

เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๑
พระครูสีลพัฒนาภรณ์ (สมประสงค์ สีลวฑฺฒโน)
วัดกุ่มสูง
โทร. ๐๘ ๒๑๙๘ ๘๘๒๕

เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๒
พระครูอนุกูลเหมวรรณ (สังวาลย์ )
วัดร่องเพกา
โทร. ๐๘ ๙๘๓๐ ๘๐๓๖

เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๓
พระอธิการปรีชา ถิรปุญฺโญ
วัดดงหลุ่ม
โทร. ๐๙ ๑๕๙๗ ๔๘๕๕

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ )
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๗๕

เลขานุการ
พระมหาชินภัทร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๕
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๐ ๙๕๗๙

รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูรังษีกิจจาทร
วัดพรหมรังษี
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๘๖๔๔

เลขานุการ
พระมหาอุดร ธมฺมาวุโธ
วัดพรหมรังษี
โทร. ๐๘ ๔๖๓๕ ๓๔๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุธรรมนิวิฐ
วัดหนองนา
โทร. ๐๘ ๙๙๐๔ ๘๗๑๕

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ ขนฺติวโร
วัดหนองนา
โทร. ๐๘ ๙๕๔๐ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระปลัด ชัยศักดิ์ ธมฺมธโร
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๗๘๔๗

เจ้าคณะตำบลดีลัง
พระครูอาภากรวิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
วัดพรหมรังษี
โทร. ๐๘ ๔๗๒๒ ๙๘๗๖

เจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๑
พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ (พายัพ )
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๖๐๗๐ ๑๐๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูรัตนโชติวัตร
วัดปากช่องสาริกา
โทร. ๐๘ ๑๕๘๗ ๗๙๘๕

เจ้าคณะตำบลน้ำสุด
พระครูนิคมธรรมานุรักษ์ (มะลิต )
วัดน้ำสุด
โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๐๖๖๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบัว (๒๕๖๒)
พระครูพิพัฒน์กิตติสาร (สวง )
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๕๖๔

เจ้าคณะตำบลโคกสลุง
พระครูผาสุกพัฒนสุนทร (ฉลวย ตนฺติปาโล)
วัดโคกสำราญ
โทร. ๐๘ ๔๓๑๖ ๕๐๐๒

เจ้าคณะตำบลชอนน้อย
พระสมุห์ วิสัญ ผาสุกฺกาโม
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๖๐๔๖ ๖๐๒๖

เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๑
พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ (ฉลวย )
วัดอุทุมพรวนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๓๗๑๑

เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๒
พระครูวิเวกสันติคุณ (สุรพงษ์ )
วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๘๐๕๑

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๙๖๖๑

เลขานุการ
พระสมุห์ สมเดช เขมปญฺโญ
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๔ ๔๑๑๓

รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูสุนทรธรรมทิน (ดาว ธมฺมทินฺโน)
วัดสิงหาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๔๑ ๐๐๔๔

เลขานุการ
พระครูสมุห์ นิพิฐพนธ์ ญาณพโล
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๒๖๕๙ ๖๙๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูมงคลสุนทร (ทองสุข )
วัดหนองโก
โทร. ๐๘ ๖๑๒๔ ๘๒๖๒

เลขานุการ
พระชัยพร ธีรปญฺโญ
วัดหนองโก

เจ้าคณะตำบลหนองยายโต๊ะ
พระครูชัยกิจจารักษ์ (สมวงศ์ ฐิตธมฺโม)
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๖๐๘๑

เจ้าคณะตำบลท่าดินดำ
พระครูพิพิธกิจจานุยุต
วัดท่าดินดำ
โทร. ๐๘ ๙๐๘๓ ๕๗๑๙

เจ้าคณะตำบลมะกอกหวาน
พระครูอนุวัตรนันทสาร
วัดอัมพวันวนาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๖ ๐๓๘๙

เจ้าคณะตำบลนิคมลำนารายณ์
พระครูนิคมพัฒนานุรักษ์ (กฤษดา )
วัดนิคมพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๕๗๑ ๓๒๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี
พระครูสุนทรกิจจาทร (ทองคูณ )
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๙๙๐๒ ๓๑๘๔

เจ้าคณะตำบลลำนารายณ์
พระครูปริยัติธีราภรณ์ (วินัย )
วัดไชยดิตถาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๒๓ ๘๑๒๖

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูสุนทรสิงหกิจ (ธงชัย )
วัดสิงหาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๐๕ ๓๕๒๖

เจ้าคณะตำบลเกาะรัง
เจ้าอธิการสม สุธมฺโม
วัดเขาสมโภชน์

เจ้าคณะตำบลห้วยหิน
พระครูบรรพตชยาภินันท์ (สมเดช มหาวีโร)
วัดเขากำพร้า
โทร. ๐๘ ๙๐๙๐ ๓๔๘๒

เจ้าคณะตำบลชัยบาดาล
พระปลัด ทองสุ่น สุธมฺโม
วัดจันทาราม
โทร. ๐๘ ๒๓๔๖ ๖๗๕๕

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
เจ้าอธิการสนธิ ญาณิสฺสโร
วัดซับไทร

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง
พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน )
วัดซับจำปา
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๔๘๔๔

เลขานุการ
พระปลัด พิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ
วัดทะเลวังวัด
โทร. ๐๘ ๙๙๐๒ ๖๒๙๐

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์
วัดสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๔๐๘

เจ้าคณะตำบลซับจำปา
พระครูอมรธรรมรัต (อดุลย์ ยสินฺธโร)
วัดทะเลวังวัด
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๐๐๖๕

เจ้าคณะตำบลแก่งผักกูด (๒๕๔๕)
พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๒๐๑๕

เจ้าคณะตำบลหัวลำ
พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์ (ทุเรียน )
วัดหัวลำ
โทร. ๐๘ ๑๗๙๕ ๕๗๙๑

เจ้าคณะตำบลหนองผักแว่น
เจ้าอธิการสุเทพ อิทฺธิเตโช
วัดหนองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๐๗๑๖

เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
พระครูสิริธารากร (วิรัตน์ ป.ธ.๕)
วัดซับสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๑๕๖

เลขานุการ
พระปลัด สุรชัย ขนฺติธโร
วัดจงโก
โทร. ๐๙ ๕๖๘๑ ๑๖๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
พระครูศีลสังวรพิมล (กำจัด )
วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๙๔๑๒

เลขานุการ
พระณเรศ ญาณวีโร
วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ (๒๕๕๘)
พระครูประดิษฐ์นวการ (ประมุข ปชากุโล)
วัดจงโก

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระอธิการสมหมาย มหาวีโร
วัดใหม่ศรีตาบัว
โทร. ๐๘ ๗๗๓๘ ๙๓๖๓

เจ้าคณะตำบลกุดตาเพชร
พระครูวรจิตตาภิรักษ์ (สมบูรณ์ วรจิตฺโต)
วัดกุดตาเพชร
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๖๘๘๐

เจ้าคณะตำบลเขาลวก
พระครูเกษมธารคุณ (จาก ฉนฺทโก)
วัดคลองหิน
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๓๖๐๙

เจ้าคณะตำบลลำสนธิ
พระใบฎีกา สวง สุปญฺโญ
วัดจงโก
โทร. ๐๘ ๙๐๘๙ ๘๑๓๓

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระปลัด สุรชัย ขนฺติธโร
วัดจงโก
โทร. ๐๙ ๕๖๘๑ ๑๖๘๙

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓

เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓
พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)
วัดชูจิตธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๑๗ ๔๓๒๐

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓
พระราชบัณฑิต (สุดใจ ปสิทฺธิโก ป.ธ.๙)
วัดธาตุทอง
โทร. ๐ ๒๗๑๔ ๔๓๑๕ , ๐๘ ๔๗๐๙ ๗๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ลพบุรี

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๖๔)
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดพระนางจามเทวี
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระภาวนาวชิรญาณ (อริยะ )
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดลพบุรี - พระสังฆาธิการ