หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๒

เจ้าคณะภาค ๒ (๒๕๖๔)
พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๘๔๘๖ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๙๙๗๘

รองเจ้าคณะภาค ๒ (๒๕๖๔)
พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธฉาย
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๓๑๖๙ , ๐๘ ๑๕๘๕ ๘๕๓๑

เลขานุการ
พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต
วัดพระพุทธฉาย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ (๒๕๖๕)
พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๖๒๖ ๖๐๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ (๒๕๖๕)
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘ , ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๐๖๙ , ๐๘ ๙๒๐๔ ๔๑๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ (๒๕๖๕)
พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
วัดมเหยงคณ์
โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๖๐๑ , ๐๘ ๕๙๙๔ ๙๒๕๑

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๕๔)
พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๘๖๗-๙ , ๐๘ ๙๕๒๕ ๙๘๘๘

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘)
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๗๔๓๐

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑
พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.๔)
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๗๘ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๑๘๓๒ ๖๒๐๔

เลขานุการ
พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๙๐๖๐

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๒ (๒๕๕๖)
พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ , ๐๘ ๑๒๘๖ ๐๖๒๑

เลขานุการ
พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ (รุ่ง สุขุมาโล ป.ธ.๕)
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๘๙๕ , ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๐๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาวราธรรม (ประทุม ปญฺญาวโร)
วัดบ้านหีบ
โทร. ๐๓๕๗๗ ๐๕๙๙ , ๐๘ ๑๒๙๐ ๙๘๑๕

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)
วัดศาลาปูน วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๖๕ , ๐๘ ๑๒๕๙ ๖๕๘๓

เลขานุการ
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๙๔ , ๐๘ ๑๘๖๗ ๒๖๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปญฺโญ)
วัดท่าการ้อง
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๓๕๓ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๑๖๔๕

เลขานุการ
พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ , ๐๘ ๔๗๗๖ ๖๘๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๙๐๖๐

เลขานุการ
พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
วัดใหญ่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๑
พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ )
วัดธรรมิกราช
โทร. ๐๘ ๒๒๓๘ ๒๙๙๙

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๒
พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์
วัดสามวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๐๔

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓
พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๘ , ๐๘ ๑๘๒๘ ๕๐๕๐

เจ้าคณะตำบลเกาะเรียน
พระครูพิชัยเดชารักษ์ (พิชัย )
วัดช่างทอง
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๖๗๒ , ๐๘ ๖๑๗๒ ๐๖๑๔

เจ้าคณะตำบลวัดตูม
พระครูโกศลธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๙๒ , ๐๘ ๙๘๐๔ ๐๙๙๐

เจ้าคณะตำบลหันตรา
พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ (งาม ฐานวโร)
วัดสมณโกฎฐาราม

เจ้าคณะตำบลสำเภาล่ม
พระครูพิจิตรกิจจาทร (บุญส่ง ธมฺมจารี)
วัดกลางปากกราน
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๕๙ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๙๔

เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท)
วัดสำเภาล่ม
โทร. ๐๘ ๙๔๑๐ ๓๐๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูศรีปริยัตยานุยุต (วิทู อตฺตทโม ป.ธ.๖)
วัดเกตุ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๐๔๒ , ๐๘ ๑๘๐๗ ๓๖๔๓

เจ้าคณะตำบลหอรัตนไชย
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๙๔ , ๐๘ ๑๘๖๗ ๒๖๔๙

เจ้าคณะตำบลสวนพริก
พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ )
วัดไผ่โสมนรินทร์
โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๓๕๘ , ๐๘ ๑๒๕๑ ๐๐๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาราช (๒๕๖๕)
พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก)
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เจ้าคณะตำบลพิตเพียน
พระครูอรุณปัญโญภาส (นิคม จิตฺตปญฺโญ)
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เจ้าคณะตำบลท่าตอ
พระครูบวรธรรมรส
วัดใหม่ปากบาง
โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๐๗๖๐

เจ้าคณะตำบลมหาราช
พระครูสุขุมโชติธรรม
วัดอุโลม
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๙๒๓๒ , ๐๘ ๙๕๐๗ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลน้ำเต้า
พระครูโฆสิตกิตติคุณ
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๙๑ ๑๒๔๘

เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน อติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๗๖๓

เลขานุการ
พระมหาสมบัติ อาภากโร
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๖๙๒๘ ๕๗๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ (๒๕๖๑)
พระครูอุดมภาวนาธิมุต (ลำเพย อุตฺตโม)
วัดบึง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๒๑๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ (๒๕๖๑)
พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา (ประเสริฐ อิสฺสโร)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๗๙๖๖

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูใบฎีกา ระเบียบ สุเมโธ
วัดไม้รวก
โทร. ๐๘ ๗๐๑๘ ๑๑๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าเรือ (๒๕๕๘)
พระครูกันตสีลาภรณ์ (อนันต์ กนฺตวาโร)
วัดไม้รวก
โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๑๗๒๗ , ๐๘ ๗๐๑๘ ๑๑๖๒

เจ้าคณะตำบลปากท่า
พระครูพิทักษ์อรัญกิจ (วิชัย ฐิติคุโณ)
วัดแคอรัญญิก
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๕๑๔๓ , ๐๘ ๑๘๕๓ ๙๑๘๖

เจ้าคณะตำบลจำปา
พระมหาสมบัติ อาภากโร
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๖๙๒๘ ๕๗๔๖

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิสุทธิธรรมากร (ประยูร )
วัดไก่จ้น
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๑๐ , ๐๘ ๕๑๑๔ ๐๐๑๖

เจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พระครูปิยคุณากร (สมบัติ ธมฺมทฺธโช)
วัดปรีดาราม
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๐๓๕ , ๐๘ ๐๑๐๖ ๒๖๘๖

เลขานุการ
พระครูปลัด ทวีศักดิ์ สนฺตกาโย
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๙๘๔๒

เจ้าคณะตำบลแม่ลา
พระครูประโชติสิริคุณ
วัดลาย
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๕๓๓ , ๐๘ ๑๙๐๘ ๗๙๖๙

เจ้าคณะตำบลพระนอน
พระครูสีลวัฒนคุณ (อานัฐชัย สีลธโร)
วัดเรือแข่ง
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๖๑๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๔๐๕

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูปิยธรรมานันท์ (ปิยวุฒิ )
วัดสำมะกัน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๕ ๓๐๘๓

เจ้าคณะตำบลนครหลวง
พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูฐิติญาณวิสุทธิ์
วัดบันได
โทร. ๐๘ ๑๗๗๒ ๘๙๓๖

เจ้าคณะตำบลบ่อโพง
พระครูวิชิตกิตติคุณ (วิเชียร อาสโก)
วัดมาบพระจันทร์
โทร. ๐๘ ๕๓๗๙ ๘๙๔๐

เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ)
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๑๘๓๑ ๒๐๘๓

เลขานุการ
พระครูสถิตสมณานุวัตร (ยุทธภูมิ สิริสาโร)
วัดลอดช่อง
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๒๗๘ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๓๒๑๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.๕)
วัดนนทรีย์
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๒๗๔ , ๐๘ ๑๒๕๗ ๑๕๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (บุญเลื่อน อภิปฺปสนฺโน)
วัดดอกไม้
โทร. ๐๘ ๑๘๔๖ ๒๘๒๘

เจ้าคณะตำบลบางปะหัน
พระครูจินดาพัฒนาภรณ์
วัดเกาะเลิ่ง
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๗๒๘๘ , ๐๘ ๙๙๘๗ ๐๒๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขวัญเมือง (๒๕๖๓)
เจ้าอธิการไพบูลย์ มหาปุญฺโญ
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๑๔๔๒ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๒๑๔

เจ้าคณะตำบลพุทเลา
พระครูสุกิจสังฆกร
วัดพระงาม
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๖๐๗ , ๐๘ ๙๘๑๒ ๓๒๗๔

เจ้าคณะตำบลโพธิ์สามต้น
พระครูอุปจิตบุญญวัฒน์
วัดโตนด
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๗๓๙๔

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระครูวิชาญวีรกิจ (ปรีชา มหาวีโร)
วัดนาค
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๖๒๐ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๗๖๒๘

เจ้าคณะตำบลบางนางร้า
พระครูโกศลกัลยาณคุณ
วัดอินกัลยา
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๐๕๕ , ๐๘ ๖๑๒๔ ๓๑๐๐

เจ้าคณะอำเภออุทัย
พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์ ฉนฺทชาโต)
วัดโตนดเตี้ย
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๓๒๑

เลขานุการ
พระมหาประเมิน ฐิตคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพกุญชร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๒ ๘๐๖๐

เจ้าคณะตำบลอุทัย
พระครูโสภิตสิทธิการ
วัดโคกช้าง
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๓๘๐ , ๐๘ ๑๗๒๒ ๒๑๑๐

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำส้ม
พระครูอุทัยปริยัติคุณ (ขจรศักดิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
วัดหนองน้ำส้ม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๕๒๘๘ , ๐๘ ๒๑๙๙ ๗๔๕๕

เจ้าคณะตำบลธนู
พระครูพิศาลธรรมรักษ์ (สาลี สีลธมฺโม)
วัดสะแก
โทร. ๐๘ ๙๘๒๐ ๖๒๔๑

เจ้าคณะตำบลสามบัณฑิต (๒๕๖๑)
พระครูพิศาลอุทัยสาร (นพวรรณ คุณสาโร)
วัดเสนานิมิต

เจ้าคณะอำเภอภาชี
พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)
วัดผดุงธรรม
โทร. ๐๘ ๑๒๖๘ ๖๖๑๕

เลขานุการ
พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร )
วัดมาบโพธิ์
โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๓๐๖๕ , ๐๙ ๘๘๙๖ ๖๒๘๒

เจ้าคณะตำบลภาชี
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐ ๓๕๓๑ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๙๓๙๑

เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง
พระครูโสภณสันติคุณ (วิชาญ อุปสนฺโต)
วัดหัวคุ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๗ ๔๔๒๙ , ๐๘ ๙๐๘๓ ๘๔๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส
พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ (สมจิตร )
วัดธรรมสินธุ์โสภา
โทร. ๐ ๓๕๓๑ ๑๕๑๙ , ๐๘ ๐๐๑๙ ๕๗๙๖

เจ้าคณะตำบลพระแก้ว
พระครูสิริพิพัฒนาภรณ์
วัดดอนกลาง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๓๓๐๙

เจ้าคณะอำเภอวังน้อย
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.๓)
วัดพยอม
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๓๓๗๒ , ๐๘ ๗๙๓๓ ๐๔๖๕

เจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่
พระครูวศินสันติคุณ (เงิน ขนฺติโก)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๒๑๓ ๕๓๕๕

เจ้าคณะตำบลลำตาเสา
พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์ )
วัดราษฎร์บรรจง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๓๖๕๒

เจ้าคณะตำบลวังน้อย
พระครูปลัด อภิชาติ สุวณฺณโชโต
วัดศรีประชา
โทร. ๐๘ ๔๕๖๘ ๘๗๖๕

เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน
พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗)
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๓๕๓๐ , ๐๘ ๖๑๓๖ ๐๙๓๕

เลขานุการ
พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๘๖ , ๐๘ ๘๓๘๔ ๖๑๑๕

เจ้าคณะตำบลขนอน
พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดขนอนใต้
โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๖๖๑๖ , ๐๘ ๑๗๕๙ ๓๕๑๒ , ๐๖ ๑๔๙๕ ๕๒๗๕

เจ้าคณะตำบลขนอนหลวง
พระครูพิศาลปัญญาธร (ดิเรก )
วัดบ้านเลนสระกระจับ
โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๓๖๑๗ , ๐๘ ๖๑๓๐ ๘๐๖๕

เจ้าคณะตำบลคลองจิก
พระครูเกษมวุฒิกร
วัดลาดระโหง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๙๐๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านเลน
พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๘๖ , ๐๘ ๘๓๘๔ ๖๑๑๕

เลขานุการ
พระมหาสุวัฒน์ ญาณเมธี ป.ธ.๗
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลตลาดเกรียบ
พระครูสุนทรโชติวัฒน์
วัดตลาดเกรียบ
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๔๐๐๑ , ๐๘ ๑๓๘๓ ๙๒๙๒

เจ้าคณะอำเภอผักไห่
พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย ธุรวาโห)
วัดตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๓๖๓

เลขานุการ
พระครูปลัด สราวุธ ปญฺญาวุโธ
วัดลาดชะโด
โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๔๑๐๐

เจ้าคณะตำบลผักไห่
พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ (เฉวียง )
วัดตึกคชหิรัญ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๑๒๔๕ , ๐๘ ๑๕๑๓ ๐๖๗๔

เจ้าคณะตำบลโคกช้าง
พระครูวิบูลประชากิจ
วัดบ้านอ้อ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๑๒๐๐ , ๐๘ ๑๙๑๓ ๘๓๘๓

เจ้าคณะตำบลกุฎี (๒๕๔๓)
พระครูปัญญาวิรัช
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๗๖๙๕

เจ้าคณะตำบลอมฤต
พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียงศักดิ์ )
วัดหน้าโคก
โทร. ๐ ๓๕๗๙ ๔๐๗๙ , ๐๘ ๑๘๓๖ ๑๔๑๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี )
วัดกระแชง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๖๐๐๔

เลขานุการ
พระครูประทีปวัชราภรณ์ (วิเชียร ปญฺญาทีโป)
วัดช่างเหล็ก
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๐๓๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส (จรัญ โอภาโส)
วัดเชิงเลน
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๙๔๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา นพรัตน์ ขนฺติจารี
วัดโบสถ์สมพรชัย
โทร. ๐๘ ๔๙๐๑ ๘๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลึง
พระครูศุภกิจจาภรณ์
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๔๗๕๒ ๒๒๓๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง
พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช ป.ธ.๗
วัดสุนทราราม
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๑๙๕ , ๐๘ ๑๗๓๓ ๖๓๐๘

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูกันตธรรมาภิรักษ์
วัดศิริสุขาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๑๓๘

เจ้าคณะตำบลไม้ตรา
พระครูทักษิณวรกิจ
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โทร. ๐ ๓๕๗๔ ๑๐๗๖ , ๐๘ ๙๙๒๖ ๔๔๙๔

เจ้าคณะตำบลบางไทร
พระปลัด บุญญะโชติ ปภงฺกโร
วัดบางไทร
โทร. ๐๘ ๗๗๑๒ ๘๙๓๙

เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง
พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร ถาวรสีโล)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
โทร. ๐ ๓๕๘๓ ๐๘๕๘ , ๐๘ ๗๔๑๓ ๒๕๙๙

เลขานุการ
พระปลัด สำเริง สุธมฺโม
วัดลาดบัวหลวง
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๙๔๔๔ , ๐๘ ๖๐๕๗ ๙๑๓๗

เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง (๒๕๕๗)
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย)
วัดสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๔๗๐๗ ๒๓๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง (๒๕๕๗)
พระครูอนุวัตรวรกิจ (ปรีชา ฉนฺทสีโล)
วัดหลักชัย

เจ้าคณะตำบลคู้สลอด (๒๕๔๙)
พระครูวิศาลพัฒนกิจ
วัดปทุมวัน
โทร. ๐ ๓๕๗๙ ๐๐๘๐ , ๐๘ ๑๘๐๒ ๓๘๖๖

เจ้าคณะอำเภอเสนา (๒๕๕๖)
พระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘)
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๗๔๓๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ยิ่งยศ อุตฺตมปญฺโญ
วัดบ้านแพน
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๙๒๕ , ๐๘ ๙๖๖๔ ๒๑๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสนา
พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร ป.ธ.๗
วัดหนองลำเจียก
โทร. ๐๙ ๒๔๖๕ ๒๑๒๕

เลขานุการ
พระมหาสรรทาล กตสนฺติ ป.ธ.๔
วัดเจ้าเจ็ดนอก
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๗๒๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา (๒๕๖๕)
พระครูพิศิษฎ์ประชาทร (อนันต์ สิริธมฺโม)
วัดแก้วสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๙๘๙ ๒๐๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านแพน
พระครูพิมลบุญญากร (แสวง )
วัดโบสถ์ (ล่าง)
โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๘๕๐๙ , ๐๘ ๑๕๕๙ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลบางนมโค (๒๕๔๓)
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ)
วัดสุธาโภชน์
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๖๓๘ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๔๒๖

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูกิตติพัฒนาภรณ์
วัดกลาง
โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๐๓๓๑ , ๐๘ ๑๙๓๙ ๔๐๔๔

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูพิบูลรัตนากร (สมศักดิ์ )
วัดบันไดช้าง
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๖๒๕๓ , ๐๘ ๑๙๔๘ ๖๕๑๖

เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๑
พระครูปิยธรรมโฆสิต
วัดไชยภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๕๘๔๔

เจ้าคณะอำเภอบางบาล
พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต)
วัดสีกุก
โทร. ๐ ๓๕๗๘ ๒๖๔๓ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๓๓๙๗

เลขานุการ
พระครูวิสิฐบุญสาร (เฉลิมพล อชิโต ป.ธ.๕)
วัดโคกหิรัญ
โทร. ๐๘ ๙๙๘๖ ๗๑๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล
พระครูวิบูลจริยากร (สำราญ )
วัดเสาธง
โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๗๙๕๖ , ๐๘ ๖๑๓๒ ๘๓๙๑

เลขานุการ
พระมหาณัฐพล กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดบางปลาหมอ
โทร. ๐๘ ๕๕๐๔ ๔๒๔๙

เจ้าคณะตำบลพระขาว - น้ำเต้า
พระครูอุดมนวการ
วัดบ้านแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๙ ๘๒๓๕

เจ้าคณะตำบลกบเจา
พระครูสันติกัลยาณคุณ
วัดใหม่
โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๘๐๗๗ , ๐๘ ๔๓๔๑ ๗๐๕๐

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระปลัด วิชิต สิริปญฺโญ
วัดกอไผ่
โทร. ๐๘ ๙๒๑๙ ๒๔๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
พระครูมงคลประสาธน์
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๒๐

เจ้าคณะตำบลมหาพราหมณ์
พระครูสถิตจิรธรรม
วัดนกกระจาบ
โทร. ๐๘ ๙๘๑๙ ๗๖๘๔

เจ้าคณะตำบลวัดยม
พระมหาสุธีรา ฐิตเวโล ป.ธ.๗
วัดสันติการาม
โทร. ๐๙ ๐๑๑๕ ๔๔๕๕

เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร ยสปาโล)
วัดบางซ้ายนอก
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๕๒๑๑ , ๐๘ ๗๑๒๐ ๔๗๓๔

เลขานุการ
พระปลัด ศิวพันธ์ จารุวรรณโน
วัดเศวตศิลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
พระครูขันติธรรมานุวัตร (เอกนารถ )
วัดบางซ้ายใน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๐ ๕๕๕๔

เจ้าคณะตำบลปลายกลัด
พระครูศรัทธาบุญกิจ
วัดทางหลวง
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๓๙๙๙

เลขานุการ
พระสมุห์ สิทธิชัย ชนาสโภ
วัดคลองตัน

เจ้าคณะตำบลบางซ้าย
พระครูสุพัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ จนฺทโก)
วัดดอนพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๔๔๑ ๖๑๙๔

เลขานุการ
พระปลัด วิรัตน์ ถิรคุโณ
วัดใหม่หนองคต

รองเจ้าคณะตำบลบางซ้าย
พระครูประยุตเขมกิจ
วัดแก้วฟ้า

เจ้าคณะตำบลเทพมงคล
พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดสุคนธาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๒๘ ๙๙๕๑

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
พระเทพวัชรจริยาจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร)
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๘๔๔๕

เลขานุการ
พระครูวิรุฬห์กิจโกศล (บัณฑิต วชิรญาโณ)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๕๕ , ๐๘ ๒๒๓๔ ๕๖๖๓

เจ้าคณะตำบลบ้านแพรก
พระครูวิรุฬห์กิจโกศล (บัณฑิต วชิรญาโณ)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๕๕ , ๐๘ ๒๒๓๔ ๕๖๖๓

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๕๒)
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
วัดต้นสน
โทร. ๐๙ ๒๕๔๕ ๗๕๑๕ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๑๙๘

รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๖๔)
พระสุวรรณวชิราทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)
วัดอ่างทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๖ , ๐๘ ๑๘๑๔ ๐๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๗๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๖๔)
พระวชิรสิกขการ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๕๗๑๙ ๓๙๑๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๖๔)
พระครูวิสุทธิชัยคุณ (สอาด สุชีโว)
วัดมหานาม
โทร. ๐๘ ๙๗๔๔ ๑๑๑๘ โทรสาร. ๐ ๓๕๘๖ ๖๑๐๒

เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง (๒๕๕๒)
พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)
วัดป่าโมก วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๙๓๕ ๕๔๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

เลขานุการ
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์ สุวจฺจโน)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๘๔๘๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา วรปญฺโญ)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๔๔๔

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูสถิตวรธรรม (อดิศักดิ์ )
วัดราชปักษี
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๙๓๕

เจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พระครูวิบูลธรรมประยุต (ประกอบ )
วัดรุ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๘๙๖

เจ้าคณะตำบลบ้านแห
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์ สุวจฺจโน)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๘๔๘๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

เจ้าคณะตำบลตลาดกรวด
พระครูปลัด ณรงค์ ธมฺมรโต
วัดต้นสน
โทร. ๐๘ ๑๒๙๓ ๒๕๙๐

เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
พระครูนิเทศก์ธรรมรส (ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม)
วัดโล่ห์สุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๔๓๐๒

เจ้าคณะตำบลหัวไผ่
พระครูพิทักษ์จันทรังษี (วัชรินทร์ )
วัดจันทรังษี
โทร. ๐๘ ๒๑๙๘ ๗๐๒๙

เจ้าคณะตำบลมหาดไทย
พระครูกิตตยาภินันท์ (กิตติศักดิ์ )
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๑๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ
พระครูปัญญาประโชติ (พายับ )
วัดห้วยโรง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๗๑๒๑

เลขานุการ
พระครูสุเมธานุวัตร (ประเมษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดตลาดใหม่
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๑๕๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ
พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท)
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๘๓๒

เลขานุการ
พระเจษฎา สมาหิโต
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๓๙๘๗ ๘๔๒๓

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าโรงทอง
พระครูวิสิฐอาจารวัตร (อำนวย ฐานจาโร)
วัดบางจัก
โทร. ๐๘ ๗๑๖๖ ๓๘๔๑

เจ้าคณะตำบลบางจัก
พระครูวิมลปัญโญภาส (อุดม )
วัดวันอุทิศ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๖๗๖๑

เจ้าคณะตำบลยี่ล้น
พระครูพัฒนกิจจาภรณ์ (ทวี )
วัดอบทม
โทร. ๐๘ ๗๑๒๐ ๘๗๑๕

เจ้าคณะตำบลไผ่วง
พระครูปัญญาสิทธวรวัตร (สมเกียรติ )
วัดสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๒๑๓๙

เจ้าคณะตำบลสี่ร้อย
พระครูนิโครธปัญญาวุธ (มาโนช )
วัดไทรยืด
โทร. ๐๘ ๑๘๒๔ ๒๓๗๕

เจ้าคณะตำบลหลักแก้ว
พระครูสุเมธานุวัตร (ประเมษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดตลาดใหม่
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๑๕๖๗

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน (๒๕๔๔)
พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท)
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๘๓๒

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระมหาบุญสม ปุญฺญสโม ป.ธ.๔
วัดขุมทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๐๐ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลไผ่จำศีล
พระครูวิสิฐปริยัติศาสตร์ (ไพฑูรย์ จนฺทโก ป.ธ.๓)
วัดนางชำ
โทร. ๐๘ ๖๐๕๓ ๗๒๒๒

เจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ย
พระครูวิสุทธิ์ธรรโมภาส (วิสูตร วชิโร)
วัดคูมะนาวหวาน
โทร. ๐๘ ๖๗๕๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลห้วยคันแหลน
พระครูวิเศษธรรมากร (ดิเรก ธมฺมวโร)
วัดคลองสำโรง

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ วีรญาโณ ป.ธ.๘)
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๙๑๗๘ ๖๖๑๖

เลขานุการ
พระมหานพพร ปญฺญาวฑฺฒโก ป.ธ.๖
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๘๕๓๓ ๙๙๕๗

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระครูปริยัตยาภินันท์ (สุชาติ ป.ธ.๓)
วัดโคกพุทรา
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๐๒๒๐

เลขานุการ
พระมหาเสกสรร ฐานิสฺสโร ป.ธ.๔
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๘๕๓๓ ๙๙๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระครูสุกิตติยาภิวัฒน์ (จรุง วชิราวุโธ)
วัดท่าโขลงกิตติยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง (๒๕๖๐)
พระครูสิริจันทไพโรจน์ (สมจิตต์ จนฺทโชโต)
วัดยางซ้าย
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๘๙๖๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง (๒๕๕๙)
พระครูบุญสิริโสภิต (ทองยอด อตฺถสมฺปนฺโน)
วัดบุญศิริวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลอินทประมูล
พระครูสถิตปุญญาภิวัฒน์ (บุญมี )
วัดน้ำอาบ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๔๑๖๗

เจ้าคณะตำบลบางพลับ
พระสมุห์ อำนวย สุคนฺโธ
วัดโพธิ์เกรียบ
โทร. ๐๘ ๖๑๖๒ ๖๓๗๐

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูโสภิตสีลวัตร (ยุทธนาทร )
วัดทองกลาง
โทร. ๐๘ ๙๐๑๓ ๑๓๑๐

เจ้าคณะตำบลโคกพุทรา
พระครูสุวรรณวุฒิการ (สมศักดิ์ สุวณฺโณ)
วัดสุวรรณราชหงษ์
โทร. ๐๘ ๘๖๘๙ ๘๐๖๑

เจ้าคณะตำบลบางเจ้าฉ่า
พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์ (สุพจน์ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ราษฎร์
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๖๒๘๙

เจ้าคณะตำบลคำหยาด
พระมหาโตนด กนฺตาโภ ป.ธ.๖
วัดจันทร์
โทร. ๐๘ ๗๐๙๖ ๙๙๘๙

เจ้าคณะตำบลโพธิ์รังนก
พระครูโอภาสธรรมาภิรม (เสนาะ )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๑๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าโมก (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิสารนันท์ (เผชิญ นนฺทิสาโร)
วัดท่าสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๕๑๘๙ ๙๙๔๙

เจ้าคณะตำบลป่าโมก
พระครูอุดมประชาสรรค์ (สังข์ )
วัดพานิช
โทร. ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๑๖๐

เจ้าคณะตำบลเอกราช
พระครูสมุห์ เดือน ปุญฺญจาโร
วัดโบสถ์วรดิตถ์
โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๒๐๔๖ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๒ ๓๓๕๖

เจ้าคณะตำบลสายทอง
พระครูประโชติธรรมโฆษิต (ทองหล่อ )
วัดพายทอง
โทร. ๐๘ ๖๕๐๔ ๖๒๕๒

เจ้าคณะตำบลไชยภูมิ
พระครูวิวัฒน์เขมคุณ (วัฒนะ )
วัดสระเกษ
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๒๓๒๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๓ ๙๐๐๙

เจ้าคณะตำบลราชสถิตย์
พระครูโสภณพัฒนวิธาน (ประเสริฐ )
วัดเทวราช
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๓๓๘๑

เจ้าคณะตำบลไชโย
พระครูวิเศษชัยสิทธิ์ (วิเชียร สุภกิจฺโจ)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๘๕๕๒ ๔๑๖๙

เจ้าคณะตำบลจรเข้ร้อง
พระครูวิสิทธิ์สังฆการ (สุชาติ )
วัดมะขาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๒๐๑๗

เจ้าคณะอำเภอแสวงหา (๒๕๖๕)
พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ (นพรัตน์ วิโล)
วัดพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแสวงหา (๒๕๕๕)
พระครูสุวรรณธรรมรังษี (ทองหล่อ ปภากโร)
วัดหัวสะแกตก

เจ้าคณะตำบลจำลอง
พระครูพิพัฒน์รัตนานุกูล (สุทัศน์ อตฺตสนฺโต)
วัดรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๑๙๒

เจ้าคณะตำบลบ้านพราน
พระครูโกศลศาสนธรรม (ปัญญา )
วัดบ้านพราน
โทร. ๐ ๓๕๘๗ ๐๒๗๓

เจ้าคณะตำบลแสวงหา
พระครูเกษมสุตคุณ (ประเสริฐ )
วัดแสวงหา
โทร. ๐๘ ๖๑๒๑ ๑๒๙๕

เจ้าคณะตำบลสีบัวทอง
พระครูวุฒิพัฒนาภรณ์ (สมศักดิ์ )
วัดเรไร
โทร. ๐๙ ๒๗๓๕ ๙๑๘๒

เจ้าคณะอำเภอสามโก้
พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฒิโก ป.ธ.๖)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๒๖๐ ๐๔๗๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๙ ๗๒๕๒

เลขานุการ
พระครูวินิตธรรมานุรักษ์ (มานะ มานิโต)
วัดมงคลธรรมนิมิต
โทร. ๐๙ ๕๙๘๑ ๔๐๑๗

เจ้าคณะตำบลสามโก้
พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ทวี )
วัดเกษทอง
โทร. ๐๘ ๗๖๖๓ ๙๐๒๐

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
พระครูกิตติญาณวิสิฐ (ธนา กิตฺติญาโน ป.ธ.๔)
วัดสามขาว
โทร. ๐๘ ๑๐๐๓ ๖๑๗๕

สระบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๖๕)
พระราชวชิรมงคลวิสิฐ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน)
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๐๑๖

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๖๔)
พระครูศรีวรกิจจารักษ์ (พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.๖)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๐๘ ๒๔๐๔

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.๘
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๓๓๓๕ , ๐๘ ๗๙๑๙ ๗๒๔๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระราชภาวนาพัชรญาณ วิ. (วัชระชัย อินฺทวํโส)
วัดเขาวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๓)
พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูโกศลสรกิจ (หวีด จนฺทวณฺโณ)
วัดสร้างบุญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูรัตนสรคุณ (สมบูรณ์ รตนญาโณ)
วัดโพธิ์ทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๕๙)
พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.๖
วัดท่าพง
โทร. ๐๘ ๒๒๓๕ ๒๒๑๓

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระวัชรวิทย์ เตชพโล
วัดศรีบุรีรตนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๖๐)
พระครูสังวรกิจจานุการ (วราวุธ สีลสํวโร)
วัดบำรุงธรรม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๙ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลปากเพรียว (๒๕๕๓)
พระครูวศินขันติธรรม (สวิล อนาลโย)
วัดดาวเสด็จ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๖๖๗

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสมจิตร กนฺตวณฺโณ
วัดเขาคูบา

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน (๒๕๔๖)
พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (บุญส่ง ปสนฺนจิตฺโต)
วัดตะกุด
โทร. ๐๘ ๖๓๙๗ ๘๘๓๗ , ๐ ๓๖๒๓ ๐๔๐๙

เลขานุการ(๒๕๕๒)
พระวีรพล มหาสกฺโก
วัดตลิ่งชัน

เจ้าคณะตำบลหนองโน (๒๕๓๕)
พระครูมงคลธรรมสุนทร (ชัยมงคล ชยมงฺคโล)
วัดหนองโนใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๗๐๓๑ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๑๕๘๑

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระณรงค์ศักดิ์ ฐานุตฺตโร
วัดหนองโนใต้

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล (๒๕๔๙)
พระครูวิศาลธรรมภูษิต (ทวี ธมฺมคุตฺโต)
วัดอรัญญวาสี
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๕๔๗๐ , ๐๘ ๙๘๒๘ ๒๔๑๕

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระจำปี สีลสุทฺโธ
วัดอรัญญวาสี

เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร (๒๕๖๐)
พระปลัด นิวัฒน์ อกิญฺจโน
วัดเชิงเขา

เลขานุการ(๒๕๔๒)
พระมหาสมัย สมาจาโร ป.ธ.๕
วัดบำรุงธรรม

เจ้าคณะตำบลดาวเรือง (๒๕๔๒)
พระครูปิยธรรมวิสิฐ ( ยโสธโร)
วัดทองพุ่มพวง
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๐๑๙๙ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๐๖๖๔

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระยงยุทธ์ อนาลโย
วัดทองพุ่มพวง

เจ้าคณะตำบลกุดนกเปล้า (๒๕๔๙)
พระครูเกษมวรวัฒน์ ( เขมาภิรโต)
วัดโคกเพ็ก
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๔๙๖ , ๐๘ ๙๕๓๗ ๓๓๑๔

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระจำนงค์ จนฺทูปโม
วัดโคกเพ็ก

เจ้าคณะตำบลนาโฉง (๒๕๕๔)
พระครูสันตจิตตากร (กมล สนฺตจิตฺโต)
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๘ , ๐๘ ๗๘๐๖ ๓๗๗๑

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระครูใบฎีกา อัฐพงษ์ ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านบึง

เจ้าคณะตำบลหนองยาว (๒๕๖๑)
พระครูสิทธิสรวัฒน์ ( ยุตฺติโก)
วัดหนองเขื่อนช้าง

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระวรวรรณ กิตฺติสาโร
วัดหนองจักร

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๖๕)
พระครูประภัศร์วรญาณ (ทรัพย์ ญาณวโร)
วัดแก่งคอย
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๖๔๙ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๙๙๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง รตนาโภ)
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูปลัด ชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน
วัดบ้านธาตุใต้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๔๖)
พระครูพิพัฒน์สังฆการ (เสงี่ยม สุธมฺโม)
วัดราษฎร์พัฒนา

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑ (๒๕๕๔)
พระครูถาวรวรภัทรศีล (วรรณภพ จิรสีโล)
วัดวาลุการาม
โทร. ๐๘ ๔๐๕๕ ๗๑๓๕

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
วัดสามัคคีวราราม

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๒ (๒๕๒๓)
พระครูโสภิตวิหารการ (บุญส่ง ขนฺติโก)
วัดเขามันธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๗๐๙๓ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๒๗๐๙

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระเรวัต ฐานวโร
วัดเขามันธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลชะอม (๒๕๕๑)
พระครูวิธานกิจโกศล (โสภณ สารโท)
วัดชำผักแพว
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๒๕๑๐

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระอธิการมนัส ชิตมโน
วัดกระเหรี่ยงคอม้า

เจ้าคณะตำบลแก่งคอย (๒๕๕๙)
พระครูอาทรสิกขคุณ (ทรงสิน สิกฺขธโร)
วัดบ้านม่วง
โทร. ๐๘ ๙๔๙๔ ๑๕๓๗

เลขานุการ
พระกชกร กิตฺติสาโร
วัดบ่อโศรก

เจ้าคณะตำบลบ้านป่า (๒๕๕๐)
พระครูอภิรักษ์สุตธรรม (สมบัติ จนฺทธมฺโม)
วัดใหม่สามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๓๘ ๓๒๒๘

เลขานุการ
พระสำราญ ฐิตสีโล
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

เจ้าคณะตำบลชำผักแพว (๒๕๓๙)
พระครูสรนันทโสภิต ( มหาปญฺโญ)
วัดวังแพ
โทร. ๐๘ ๑๓๔๘ ๑๒๖๖

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระสุทาวี กลฺยาโณ
วัดวังแพ

เจ้าคณะตำบลห้วยแห้ง (๒๕๕๔)
เจ้าอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดนาบุญ
โทร. ๐๘ ๖๓๗๘ ๒๖๗๒

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระชัยพงษ์ กนฺตสีโล
วัดนาดี

เจ้าคณะตำบลหินซ้อน (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการวสุ อจฺจาทโร
วัดหินซ้อนใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๙๘ ๑๘๗๔

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระอุเทน คุณงฺกโร
วัดหินซ้อนใต้

เจ้าคณะตำบลสองคอน (๒๕๔๒)
พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม)
วัดสองคอนกลาง
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๖๑๙๘ , ๐๘ ๑๒๐๗ ๐๗๑๖

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระใบฏีกา ศิวนารถ ฐานาธโร
วัดสองคอนกลาง

เจ้าคณะตำบลเตาปูน (๒๕๔๗)
พระครูโสภณสุตากร (ณัฏฐ์ณภัทร ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดเตาปูน
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๑-๒ , ๐๘ ๙๕๓๙ ๔๕๕๑

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระบัณฑร กตสาโร
วัดเตาปูน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๑
พระมหาอำนาจ รตโน ป.ธ.๙
วัดพระพุทธบาทน้อย

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๒ (๒๕๓๗)
พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ (บุญสุข ปิยธมฺโม)
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๖๐๗๖ , ๐๘ ๖๘๐๔ ๒๑๒๙

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระครูสมุห์ ธรรมศักดิ์ ธนิสฺสโร
วัดท่าศาลา

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ (๒๕๔๕)
พระครูประภาสปัญญาคุณ (อเนก ปญฺญาทีโป)
วัดบ้านธาตุเหนือ
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๗๓๗ , ๐๘ ๖๗๒๐ ๑๓๑๑

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระสมคิด ฐานทตฺโต
วัดท่ากระเบา

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๑ (๒๕๕๕)
พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ (ทองสุข ธมฺมวิริโย)
วัดจำศีล
โทร. ๐๘ ๒๑๙๙ ๙๑๐๗ , ๐๘ ๙๘๘๘ ๕๔๓๖

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระอธิการพากร วรญาโณ
วัดบ้านช่องใต้

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูคีรีวรเขต (สายทอง ปณฺฑิโต)
วัดเขาลาดวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๑๓๔

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระหิรัญ สมจิตฺโต
วัดหนองน้ำเขียว

เจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๕๖)
พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดบ้านลาด
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๖๗๖๒ , ๐๘ ๖๘๙๔ ๘๔๙๙

เลขานุการ (๒๕๖๓)
พระปลัด สุธิต จรณสมฺปนฺโน
วัดบ้านลาด

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๔๖)
พระครูประโชติสรกิตติ์ (ปรีดา ชุติธมฺโม)
วัดหนองอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๙๑๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๕๖)
พระครูโสภณประชากิจ ( อกาลิโก)
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๔๑๑๑

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระสมุห์ ภุมริน ภูริญาโณ
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๙๑๘๕ ๑๐๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๕๖)
พระครูพัฒนกิจสุนทร ( ยสินธโร)
วัดบัวลอย

เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ (๒๕๕๕)
พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม)
วัดโคกมะตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๘๒๗

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระสมพร โชติวโร
วัดโคกมะตูม

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง (๒๕๔๗)
พระครูโอภาสวิหารการ (สำราญ อาภสฺสโร)
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๘๓๘๐

เลขานุการ
พระศิวัช ปิยธโร
วัดหนองขนาก

เจ้าคณะตำบลหนองจิก (๒๕๔๐)
พระครูสุนทรพัฒนานุยุต (สมริด วรธมฺโม)
วัดสันมะค่า
โทร. ๐๙ ๘๙๙๑ ๘๒๐๙

เลขานุการ(๒๕๔๒)
พระครูสมุห์ ชิงชัย อภิชาโต
วัดสันมะค่า

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ (๒๕๖๒)
พระครูวิบูลบุญวัฒน์ (สมชาย ฐานธมฺโม)
วัดหนองผักชีใต้

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสัญญา พทฺธญาโณ
วัดสนมไทย

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๒)
พระครูเกษมสุตาภิรม (พายัพ เขมโก)
วัดหนองปลาหมอ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๘๓๔๔

เจ้าคณะตำบลคชสิทธิ์ (๒๕๕๕)
พระครูประสิทธิ์วิหารคุณ (บุญรวบ ธมฺมปญฺโญ)
วัดชัยเฉลิมมิตร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๗ ๙๒๕๐

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระปรีดา ติสรโณ
วัดชัยเฉลิมมิตร

เจ้าคณะตำบลกุ่มหัก (๒๕๒๖)
พระครูปัญญากิตติคุณ ( กิตฺติปญฺโญ)
วัดหนองโรง
โทร. ๐ ๓๖๓๘ ๓๑๑๑ , ๐๘ ๕๐๖๗ ๐๐๒๙

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระกฤษณะ เตชธมฺโม
วัดหนองโรง

เจ้าคณะตำบลหนองจรเข้ (๒๕๖๑)
พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดศรีปทุม

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๕
วัดบัวลอย

เจ้าคณะตำบลโคกตูม (๒๕๔๐)
พระครูเกษมสิกขการ (สมศักดิ์ เขมโก)
วัดหนองแซงใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๘๖๗๘

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระอธิการนิพนธ์ ตปสีโล
วัดหนองดินแดง

เจ้าคณะตำบลหนองแค (๒๕๔๐)
พระครูประทีปธรรมมงคล ( อภิพโล)
วัดมงคลทีปาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๗ ๑๐๘๔ , ๐๘ ๙๕๓๘ ๓๑๓๗

เลขานุการ(๒๕๔๗)
พระครูวินัยธร เสมือน อนุจาโร
วัดเสนานฤมิตร

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น (๒๕๕๙)
พระครูโสภณสุทธาจาร ( สุทฺธมโน)
วัดห้วยทราย
โทร. ๐๘ ๔๓๓๗ ๕๖๙๐

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระนิกร อิทฺธิญาโณ
วัดห้วยทราย

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๙)
พระครูปิยธรรมภูษิต ( ปิยธมฺโม)
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลโคกแย้ (๒๕๕๙)
พระครูมุจลินทรารักษ์ (วิสุทธิ์ สุเมธโส)
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๕๑๗๒ ๕๕๖๔

เลขานุการ
พระชัชชัย สจฺจวโร
วัดหนองสมัคร

เจ้าคณะตำบลบัวลอย (๒๕๔๗)
พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์ (บุญจัน นาถปุญฺโญ)
วัดบัวลอย
โทร. ๐๘ ๖๑๒๕ ๔๐๔๔

เลขานุการ(๒๕๔๒)
พระมหาทองคำ สุจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดบัวลอย

เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ (๒๕๕๐)
พระครูศุภธรรมคุณ (สำอางค์ คุณธมฺโม)
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๕๗๕๗ , ๐๘ ๑๘๓๕ ๗๕๔๒

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระสมุห์ พงศกร กวิวํโส
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐๘ ๕๖๗๘ ๙๓๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ (๒๕๕๘)
พระครูเวชคามธรรมานุกิจ (อนุรักษ์ ทีปธมฺโม)
วัดบ้านหมอ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว (๒๕๕๓)
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ (สมชาย ปิยาจาโร)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๐๑๒๙ , ๐๘ ๑๑๙๑ ๒๕๑๔

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระครูสถิตปัญจาภิรมย์ (วัลลภ โชติโย)
วัดปัญจาภิรมย์

เจ้าคณะตำบลบ้านครัว (๒๕๕๙)
พระครูนิเวศธรรมานุสิฐ (มานิตย์ มุตฺตจิตฺโต)
วัดมหาโลก
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๙๖๓๖

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระอรรคเดช ธมฺมสาโร
วัดมหาโลก

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ (๒๕๕๑)
พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ (สนอง ธมฺมทินฺโน)
วัดโคกกุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๓๑ ๓๗๘๒

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระครูพิศิษฏ์สุวรรณคุณ (บุญหลง กมฺพุวณฺโณ)
วัดโคกมะขาม

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ กิตติมศักดิ์ (๒๕๔๔)
พระครูสิริบุญเขต ( อคฺคธมฺโม)
วัดโคกใหญ่

เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ สํวโร)
วัดสร่างโศก
โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๑๑๑๑ , ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๕๑๐

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระปลัด สมบูรณ์ ชนาสโภ
วัดบ้านหมอ

เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย (๒๕๔๗)
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ (เล็ก ฐานุตฺตโร)
วัดโบสถ์แจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๖ ๘๖๙๙

เลขานุการ(๒๕๔๗)
พระปลัด ปัญญา ปญฺญาคโม
วัดโบสถ์แจ้ง

เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท (๒๕๕๙)
พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๔๙๕๗

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระมหาทิวา ทินฺนญาโณ ป.ธ.๕
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท (๒๕๕๕)
พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ ธมฺมวโร)
วัดนิคมวาสี
โทร. ๐๘ ๑๐๐๗ ๓๙๑๘

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สิทฺเมธี ป.ธ.๓
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท (๒๕๕๘)
พระครูสมบูรณ์ธรรมวัตร (คำพันธ์ อคฺคธมฺโม)
วัดสวนมุตโตทัย
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๕๙๑๕

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสุรพงศ์ ถาวโร
วัดสวนมุตโตทัย

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๘)
พระครูวิสุทธิวรธรรม ( วิสุทฺธสีโล ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนายาว (๒๕๕๗)
พระครูใบฎีกา ชาญ จารุวณฺโณ
วัดนายาว
โทร. ๐๘ ๙๕๔๕ ๒๘๘๘

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระเดชณรงค์ ภูริปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนายาว กิตติมศักดิ์
พระครูสิริปัญญาประยุต ( สิริปญฺโญ)
วัดนายาว

เจ้าคณะตำบลหนองแก (๒๕๕๖)
พระครูอรรถจริยานุรักษ์ (สุจินต์ เตชปญฺโญ)
วัดหนองแก
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๒๐๘๔

เลขานุการ
พระสุชิน ฐานวีโร
วัดหนองแก

เจ้าคณะตำบลธารเกษม (๒๕๖๒)
พระครูเกษมเสลธรรม (กฤษฎา สีลธโร)
วัดสวนสำราญ

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระพรชัย ขนฺติพโล
วัดสวนสำราญ

เจ้าคณะตำบลธารเกษม กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๒)
พระครูวิวัฒน์วรคุณ (พิชัย ฐิตสีโล )
วัดซอยสี่
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๘๖

เจ้าคณะตำบลห้วยป่าหวาย (๒๕๓๙)
พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์ ( กิจฺจสาโร)
วัดเขตสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๖๐๑

เลขานุการ
พระครูพิพัฒนาภิรม (ปรีชา ปญฺญาธโร)
วัดหนองสุทธะ

เจ้าคณะตำบลพุกร่าง (๒๕๔๗)
พระครูปริยัติสุนทรกิจ (บันเทิง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดหนองคณฑี
โทร. ๐๘ ๖๗๖๒ ๘๑๐๒

เลขานุการ
พระสมุห์ สมสิทธิ์ อภิปญฺโญ
วัดเขาพลัด

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๑ (๒๕๕๕)
พระใบฎีกา นพเดช จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๒ ๒๗๓๖

เลขานุการ
พระอธิการลำไพ นรินฺโท
วัดพุขามหวาน

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระปลัด บุญยสิทธิ์ สิริปุญฺโญ
วัดบ่อวงครุ

เลขานุการ
พระอธิการสุธีร์ จกฺกวโร
วัดนิคมเขมาราม

เจ้าคณะตำบลเขาวง (๒๕๔๗)
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทธธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดซับชะอม
โทร. ๐๘ ๙๒๔๙ ๙๑๕๗

เลขานุการ
พระครูกิตติปุญญสาร (บุญโชค กิตฺติสาโร)
วัดบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลขุนโขลน (๒๕๕๕)
พระครูเกษมธรรมวิธาน (สมนึก เขมกาโม)
วัดหนองโป่ง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๖๗๗๖ , ๐๘ ๔๔๗๙ ๙๐๗๘

เลขานุการ
พระสมยศ ยตินฺธโร
วัดหนองโป่ง

เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง (๒๕๖๔)
พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ ( อธิปญฺโญ)
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐๙ ๙๓๒๓ ๐๕๖๖

เจ้าคณะตำบลเจริญธรรม (๒๕๓๖)
พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี สิริสาโร)
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๙ ๑๖๙๓ ๕๑๖๕

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระครูสมุห์ ประเสริฐ ธีรปญฺโญ
วัดหนองโพธิ์

เจ้าคณะตำบลบ้านลำ (๒๕๕๕)
พระครูไพโรจน์สรธรรม ( ธมฺมโชโต)
วัดบ้านดอน
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๖๑๕๒

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระครูสังฆรักษ์ อานนท์ สุวณฺโณ
วัดบ้านดอน

เจ้าคณะตำบลคลองเรือ (๒๕๕๙)
พระครูนันทจริยคุณ ( อานนฺโท)
วัดคลองยาง
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๗๖๔๘

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน
วัดวิหารแดง

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง (๒๕๔๑)
พระครูอดุลสรกิจ ( ฉวิวณฺโณ)
วัดบ้านลำ
โทร. ๐๘ ๖๗๖๓ ๕๒๗๙

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระสมุห์ สมชาย สิริสมฺปนฺโน
วัดหนองตาบุญ

เจ้าคณะตำบลหนองหมู (๒๕๕๐)
พระครูวิบูลธรรมขันธ์ ( วิสุทฺธสีโล)
วัดหนองหมูใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๓๑๒๖ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๕๙๒

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระใบฎีกา อิทธิพล กิตฺติสาโร
วัดคลองใหม่

เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ (๒๕๔๒)
พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)
วัดเขาแก้ว วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๗๑๑ ๐๖๔๗

เลขานุการ (๒๕๕๐)
พระครูศรีรัตนพิศุทธ์ (สุทัศน์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
วัดสมุหประดิษฐาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๗ ๗๖๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ (๒๕๕๓)
พระครูสังวรกิจประยุต ( จิตฺตสํวโร)
วัดพะเยาว์
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๕๐๗

เลขานุการ (๒๕๕๓)
พระครูโสภณปิฎกวัฒน์ (พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ)
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๔๓๖๓ ๕๗๗๗

เจ้าคณะตำบลเสาไห้ (๒๕๔๒)
พระครูสิริธรรมาภิมณฑ์ ( อิสฺสโร)
วัดเสาไห้
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๑๐๓๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๒๘๔

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระอาชาไนย สีลสํวโร
วัดสูง

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง (๒๕๕๑)
พระครูประดิษฐ์ธรรมวิสิฐ (บัญญัติ ปณฺฑิโต)
วัดบำเพ็ญพรต
โทร. ๐๙ ๔๘๘๖ ๗๖๔๔ , ๐๘ ๙๗๔๔ ๓๙๕๔

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสิทธิชัย ขนฺติพโล
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลหัวปลวก (๒๕๕๗)
พระปลัด สุริยนต์ สิริวณฺโณ
วัดเขาดินใต้
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๘๗๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก
วัดโคกกระท้อน

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง (๒๕๕๓)
พระครูประสิทธิ์บุญญากร ( วิชโย)
วัดปากบาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๔๗๒๘

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระเกรียงศักดิ์ ยสวฑฺฒโก
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลพระยาทด (๒๕๖๑)
พระครูโสภณปิฎกวัฒน์ (พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ)
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๔๓๖๓ ๕๗๗๗

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระพุทธชาติ อาภากโร
วัดเขาแก้ว วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระยาทด กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๑)
พระครูสิทธิพิมล (ประจักษ์ จตฺตมโล)
วัดชุ้ง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๒๒๓ , ๐๘ ๔๑๐๗ ๐๕๘๔

เจ้าคณะตำบลม่วงงาม (๒๕๒๖)
พระครูประสิทธิ์สรการ ( ชยาลงฺกาโร)
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๑๙๒ , ๐๘ ๙๐๘๘ ๐๗๓๑

เลขานุการ
พระอธิการประดิษฐ์ โชติโก
วัดตะเฆ่

เจ้าคณะตำบลสวนดอกไม้ (๒๕๔๘)
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๖๗๓ ๑๗๓๕ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๒๗๘

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระไพโรจน์ ปณฺฑิโต
วัดไผ่ล้อม

เจ้าคณะอำเภอหนองแซง (๒๕๔๗)
พระครูวชิรธรรมรักษ์ (วิเชียร จนฺทูปโม)
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๑๓๐

เลขานุการ (๒๕๕๓)
พระปลัด บัญชา อุปคุตฺโต
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๗๗๕๑

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรวิมลสีล (ณรงค์ ทีฆายุโก)
วัดอู่ตะเภา

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระศรีรัฐ เตชธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองแซง (๒๕๕๒)
พระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี ถาวโร)
วัดบ้านโดน
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๙๐๑๒

เลขานุการ(๒๕๕๒)
พระสมุห์ นิกร อตฺตมโน
วัดหนองหอย

เจ้าคณะตำบลหนองสีดา (๒๕๕๓)
พระครูปัญญาสรกิจ ( คมฺภีรปญฺโญ)
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๔๒๗

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระครูสังฆรักษ์ สมพงษ์ จนฺทาโภ
วัดท่าราบ

เจ้าคณะตำบลหนองควายโซ (๒๕๔๑)
พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล ชนุตฺตโม)
วัดหนองพลับ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๙๕๘๑

เลขานุการ(๒๕๔๘)
พระวชิรศักดิ์ วชิรญาโณ
วัดหนองพลับ

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด (๒๕๔๙)
พระครูศรีสิมพลีภิรักษ์ (ไพฑูรย์ จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
วัดงิ้วงาม
โทร. ๐๙ ๒๓๗๐ ๒๔๒๗

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระอำนวย อาภทฺธโร
วัดหนองนกชุม

เจ้าคณะอำเภอหนองโดน (๒๕๕๙)
พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ญาณวีโร ป.ธ.๖)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๐๔๙

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระปลัด อ๊อด ปวฑฺฒโน
วัดหนองพันเรือ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๗ ๐๗๘๗ , ๐๙ ๖๘๑๒ ๐๘๗๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลับ (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาวรานุโยค ( ปญฺญาทีโป)
วัดคลองบุญ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๑๓๑

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระพลวรรธ อภิปุณฺโณ
วัดคลองบุญ

เจ้าคณะตำบลบ้านกลับ กิตติมศักดิ์
พระครูปิติกันตาภรณ์ ( กนฺตสีโล)
วัดสองคอน

เจ้าคณะตำบลหนองโดน (๒๕๕๙)
พระครูโสภณพัฒนานุกิจ (สมยศ สุทฺธญาโณ)
วัดหนองโดน

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระเรวัต ปภาโส
วัดหนองโดน

เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง (๒๕๖๑)
พระปลัด พิทักษ์ จินฺตามโย
วัดหลังสวน

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระธนกร กตปุญฺโญ
วัดสองคอน

เจ้าคณะตำบลดอนทอง (๒๕๔๖)
พระครูโอภาสธีรวงศ์ (สาโรจน์ ธีรภทฺโท)
วัดกองทอง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๒๓๑

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระอนุรักษ์ กนฺตวีโร
วัดกองทอง

รองเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก (๒๕๕๙)
พระครูสิทธิธรรมานุโยค (วันชัย อคฺคเตโช)
วัดเหวลาด
โทร. ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๗๗๓

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระมหาวิเชียร กวิวํโส ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลมวกเหล็ก (๒๕๖๒)
พระครูกิตติสีลวิมล (สมเกียรติ สมสีโล)
วัดบ้านหินลับ
โทร. ๐๘ ๒๑๓๑ ๒๕๑๕

เลขานุการ
พระพุทธิพงษ์ ฐิตมโน
วัดมวกเหล็กนอก

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการปราโมทก์ ขนฺติธมฺโม
วัดมวกเหล็กใน
โทร. ๐๘ ๘๓๗๖ ๔๖๒๖

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระพะเยาว์ ทิตฺตปญฺโญ
วัดมวกเหล็กใน

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูปริยัติประสาท ( ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓)
วัดถ้ำธรรมโอสถ
โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๑๕๙๔

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระตุ้ย กิตฺติโสภโณ
วัดมวกเหล็กนอก

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูพิพัฒน์ปรีชากร (ปรีชา สุเมโธ)
วัดซับตะเคียน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๒ ๘๐๗๙

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ
วัดซับสนุ่น

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๑ (๒๕๕๖)
พระครูถาวรธรรมทัต (สถาพร สุจิตฺโต)
วัดซับสนุ่น
โทร. ๐๙ ๐๑๑๔ ๐๒๗๑

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระอธิการดาว ปริสุทฺโธ
วัดคลองม่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๒ (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการประยูร อตฺตเปโม
วัดซับดินดำ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๐๔๘๙

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระอธิการณัฐฐา เขมจาโร
วัดซับน้อยเหนือ

เจ้าคณะตำบลซับสนุ่น (๒๕๕๕)
พระครูพิศิษฏ์วีรธรรม (อาจวิชัย ญาณวีโร)
วัดซับกระดาน
โทร. ๐๘ ๔๙๖๑ ๖๐๓๕

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระธีระพงษ์ ธีรวํโส
วัดซับสนุ่น

เจ้าคณะอำเภอดอนพุด (๒๕๕๖)
พระครูสุนันทกิจโกศล (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
วัดดอนทอง

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖
วัดดอนทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนพุด (๒๕๕๕)
พระครูวิเชียรสรคุณ ( วชิรมโน)
วัดไผ่หลิ่ว

เจ้าคณะตำบลดอนพุด (๒๕๖๑)
พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖
วัดดอนทอง

เลขานุการ
พระณรงค์ อจฺจาทโร
วัดดอนพุด

เจ้าคณะตำบลดงตะงาว (๒๕๕๘)
พระปลัด ศักดิ์ เขมจาโร
วัดบ้านรี

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระกฤษณะ ธมฺมเตโช
วัดบ้านรี

เจ้าคณะอำเภอวังม่วง (๒๕๕๕)
พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๖๐๑ ๖๒๐๘

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระมหาชลธี วิวชฺชรวํโส ป.ธ.๓
วัดมณีโชติ

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย ฐิตเวโท)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๑ กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๘)
พระครูปิยมงคลธรรม ( สุมงฺคโล)
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๒ (๒๕๕๗)
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย ฐิตเวโท)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระอุทัย อภิวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลคำพราน (๒๕๔๓)
พระครูวรเขตภิบาล ( โชติปาโล)
วัดภิบาลวังม่วง
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๙๑๐๐ , ๐๘ ๗๐๓๒ ๐๓๐๓

เลขานุการ(๒๕๔๔)
พระครูใบฎีกา เสรี สิริจนฺโท
วัดภิบาลวังม่วง

เจ้าคณะตำบลแสลงพัน (๒๕๔๖)
พระครูกัลยาณธรรมรักษ์ (สมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดดงน้ำฉ่า
โทร. ๐๘ ๗๙๑๐ ๕๗๘๐

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระแสวง ฐานิสฺสโร
วัดดงน้ำฉ่า

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๕๑)
พระศรีปริยัติเวที (ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๗๔ ๘๔๔๖

เลขานุการ (๒๕๕๑)
พระครูฐิติสุวรรณวงศ์ (ทองคำ สุวณฺโณ)
วัดห้วยบง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๗๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยบง (๒๕๔๐)
พระครูปัญญาวรรักษ์ (บุญนาค วรปุญฺโญ)
วัดป่าคา
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๙๓๘๑ , ๐๘ ๙๐๗๕ ๖๘๓๖

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระอดิเรก ธมฺมโสโก
วัดป่าคา

เจ้าคณะตำบลพุแค (๒๕๕๗)
พระครูอากรคุณวัฒน์ (ปริวัฒน์ สิริธมฺโม)
วัดซอย ๖ ขวา
โทร. ๐๘ ๔๘๘๒ ๐๑๗๘

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระเจริญ เสฏฺฐคุโณ
วัดซอย ๖ ขวา

เจ้าคณะตำบลพุแค กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๗)
พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์ ( ติกฺขปญฺโญ)
วัดคีรีวง

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง (๒๕๔๒)
พระครูพิทักษ์สุทธิธรรม ( วราสโภ)
วัดสูงยาง
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๙ , ๐๘ ๙๖๐๙ ๙๒๙๓

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระอธิการอภิวัฒน์ อภินนฺโท
วัดประดิษฐ์ธรรม

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน (๒๕๓๙)
พระครูปุญญานุรักษ์ ( ฐานุตฺตโม)
วัดหน้าพระลาน
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๕๙๓ , ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๑๖๔

เลขานุการ(๒๕๔๗)
พระเทิดศักดิ์ เตชวโร
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลเขาดินพัฒนา (๒๕๓๙)
พระครูพัฒนกิตติคุณ (สนอง ฐานธมฺโม)
วัดท่าวัว
โทร. ๐๘ ๑๗๒๒ ๕๙๔๔

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระครูใบฎีกา พิพัฒน์ เขมจาโร
วัดท่าวัว

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓

เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓
พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)
วัดชูจิตธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๑๗ ๔๓๒๐

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓
พระราชบัณฑิต (สุดใจ ปสิทฺธิโก ป.ธ.๙)
วัดธาตุทอง
โทร. ๐ ๒๗๑๔ ๔๓๑๕ , ๐๘ ๔๗๐๙ ๗๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระราชวชิรวิมล (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เลขานุการ
พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ (สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๕)
พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (สามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓)
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๕)
พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร)
วัดศรีรัตนธรรมาราม

กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

สมุทรปราการ

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๔)
พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๔)
พระมงคลรัตนมุนี (ทองคำ ยุตฺตโยโค)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระราชวัชรญาณรังษี วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ สุเมโธ)
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๖๓)
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ สุเมโธ)
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๖๓)
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหนองแค - วิหารแดง (๒๕๖๓)
พระครูวีรธรรมปวุฒิ (คูณ อติวีโร)
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท (๒๕๖๓)
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน สมาหิโต ป.ธ.๖)
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

ลพบุรี

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๖๔)
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดพระนางจามเทวี
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระภาวนาวชิรญาณ (อริยะ วรปุญฺโญ)
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต (ประเสริฐ )
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๔)
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑


ใช้เวลาคำนวน 12.67 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๒ - พระสังฆาธิการ