หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๗

เจ้าคณะภาค ๑๗ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๖๙ ๖๘๕๑ , ๐ ๒๒๘๐ ๓๖๒๖

รองเจ้าคณะภาค ๑๗ (๒๕๖๔)
พระเทพวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. ๐๘ ๙๘๗๓ ๑๙๓๖ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๙๐๐๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ (๒๕๖๐)
พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ)
วัดตโปทาราม
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๓๘๑ , ๐๘ ๑๘๙๕ ๒๘๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ (๒๕๖๓)
พระราชสิริมุนี (สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
วัดท่าเรือ
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๓๔๒๖ , ๐๘ ๙๘๓๒ ๓๙๖๖

ภูเก็ต

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต (๒๕๖๔)
พระอุดมวชิรมงคล (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
วัดมงคลนิมิตร
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๒๔ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๘๑๙๐

รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภสฺสโร)
วัดเทพวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๖๔๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (เติม ป.ธ.๔)
วัดกิตติสังฆาราม
โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๔๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๓๔๖๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
พระครูโฆษิตวิหารธรรม (สมชาย โชติธมฺโม)
วัดโฆษิตวิหาร
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๓๗๓ , ๐๘ ๑๒๗๒ ๙๒๘๗

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่
พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๗
วัดบ้านเกาะสิเหร่
โทร. ๐ ๗๖๒๕ ๒๙๒๒ , ๐๘ ๗๘๙๘ ๐๒๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ (๒๕๕๙)
พระครูอาทรธรรมคุณ (วรรณา อคฺควณฺโณ)
วัดมงคลนิมิตร

เจ้าคณะตำบลฉลอง
พระครูนิมิตรมังคลาทร (สุริยา สุนทราจาโร)
วัดลัฏฐิวนาราม
โทร. ๐๘ ๓๒๔๕ ๖๔๑๕

เจ้าคณะอำเภอกะทู้
พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม ป.ธ.๙
วัดสีลสุภาราม
โทร. ๐ ๗๖๕๒ ๑๓๔๒ , ๐๘ ๖๙๙๘ ๙๖๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้ (๒๕๔๙)
พระครูโกวิทวินัยสาร (เชย จิตฺตสีโล ป.ธ.๕)
วัดกะทู้
โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๓๒๕ , ๐๘ ๑๗๓๗ ๘๗๓๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้ (๒๕๕๙)
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ (แผ้ว อภินนฺโท ป.ธ.๓)
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๒๔๘๘ , ๐๘ ๑๙๕๖ ๑๒๗๘ โทรสาร. ๐ ๗๖๒๐ ๙๓๗๓

เจ้าคณะตำบลกะทู้
พระครูอาทรสุวรรณกิจ (สุนทร )
วัดสุวรรณคีรีวงก์
โทร. ๐๙ ๕๐๒๗ ๕๗๘๓

เจ้าคณะตำบลศรีสุนทร
พระครูการุญกิจจานุยุต (ประเวศน์ )
วัดเชิงทะเล
โทร. ๐๘ ๙๘๖๘ ๕๔๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีสุนทร (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิริวัฒน์ (จ้อย ญาณธโร)
วัดศรีสุนทร
โทร. ๐๘ ๑๐๘๔ ๐๕๘๘

เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
พระครูสัทธาวราภิยุติ (พาสิทธิ์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดมงคลวราราม
โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๑๙๓ , ๐๘ ๗๘๙๐ ๓๘๖๓ โทรสาร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๑๙๗

ตรัง

เจ้าคณะจังหวัดตรัง (๒๕๕๑)
พระราชวรากร (สงบ วรเสวี ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์
โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๖๑๒๕ , ๐๘ ๖๒๖๖ ๒๓๗๐

เลขานุการ
พระมหาเฉลิมพงษ์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดกะพังสุรินทร์

รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ อภิชาโต ป.ธ.๖)
วัดประสิทธิชัย
โทร. ๐ ๗๕๕๗ ๐๔๕๐ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๔๒๖๙

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ สิทฺธิเมธี
วัดประสิทธิชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง (๒๕๖๔)
พระมงคลวชิราคม วิ.
วัดนิคมประทีป

เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ
พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญโญ
วัดพระงาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระครูเมธีวรวัฒน์ (พิเชษฐ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดนิโครธาราม

เลขานุการ
พระมหาอภิพล อภิพโล
วัดนิโครธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระครูสังวรธรรมวิมล (ณรงค์ )
วัดสาริการาม

เจ้าคณะตำบลโคกหล่อ
พระครูประยุตอัครธรรม (รัตน์ )
วัดควน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาโยงใต้ (๒๕๖๕)
พระครูประภัศร์ธรรมโสภณ (เคลื่อน ปภสฺสโร)
วัดโคกพิกุล

เจ้าคณะตำบลนาโต๊ะหมิง
พระครูพิมลสิริวัฒน์ (อุดม )
วัดน้ำผุดใต้

เจ้าคณะตำบลนาท่ามใต้
พระครูวรสิทธิชัย (สุชาติ )
วัดสิทธิชัยรังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับเที่ยง (๒๕๖๕)
พระครูไพบูลวีรธรรม (ประโชติ ติกฺขวีโร)
วัดควนวิเศษ

เจ้าคณะตำบลนาตาล่วง
พระครูสุวัฒนกิจจาทร (วชิระ )
วัดไทรงาม

เจ้าคณะอำเภอห้วยยอด
พระครูวิริยกิจโสภิต (ประทิพย์ อารทฺธวิริโย)
วัดน้ำพราย

เจ้าคณะตำบลห้วยยอด
พระครูสุธรรมโศภน (โสภณ )
วัดเขาห้วยแห้ง

เจ้าคณะตำบลห้วยนาง
พระครูอาทรจันทคุณ (นุชิต )
วัดคีรีวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาวง
พระครูโกศลวีรธรรม (นริศ กฺนตวีโร ป.ธ.๔)
วัดนาวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำภูรา (๒๕๖๔)
พระครูกิตติญาณวิมล (จิตร )
วัดลำภูรา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว (๒๕๖๕)
พระครูอาทรกิตยานุกูล (ศิริ ฐิตวิริโย)
วัดตันตยาภิรม

เจ้าคณะตำบลในควน
พระครูปลัด เริงชัย สุภโร ป.ธ.๔
วัดควนอินทนินงาม

เจ้าคณะตำบลนาชุมเห็ด
พระครูโอภาสรัตนาภิรักษ์ (ชัยรัตน์ สมฺปุณฺโณ)
วัดหนองชุมแสง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะเปียะ (๒๕๖๕)
พระครูประภาตสิกขกิจ (เหวียง ปภากโร)
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลย่านตาขาว
พระครูนิกรธรรมาทร (ดนัย )
วัดนิกรรังสฤษฎ์

เจ้าคณะอำเภอสิเกา
พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ (สุเทพ ป.ธ.๖)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลกะลาเส
พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร )
วัดเขาไม้แก้ว

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกันตัง (๒๕๖๔)
พระครูสังวรธรรมโชติ (บุญโชค )
วัดโคกยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกันตัง (๒๕๖๔)
พระครูถาวรศีลวัฒน์ (ประดับ ป.ธ.๔)
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลกันตัง
พระครูใบฎีกา จิระศักดิ์ สิริมงฺคโล
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนธานี
พระครูสังวรธรรมโชติ (บุญโชค )
วัดโคกยาง

เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน
พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ (วัชรชัย )
วัดทุ่งยาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียน (๒๕๖๔)
พระครูธรรมจักรศีลคุณ
วัดคลองน้ำเจ็ด

เจ้าคณะตำบลปะเหลียน
พระครูจันทสารวรวัฒน์ (สุนทร )
วัดป่าวังเจริญ

เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ
พระครูมหาเขตตารักษ์ (จรัญญา สิริปญฺโญ)
วัดทุ่งหลวง

เจ้าคณะตำบลเขาวิเศษ
พระครูสุภัทรธรรมสาร (ศุภโชค )
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะตำบลอ่าวตง
พระครูปริยัติกิตติโชติ (ยศวิภรณ์ เปมสีโล ป.ธ.๓)
วัดเขาพระวิเศษ

เจ้าคณะอำเภอนาโยง
พระมหาโอทก อริยปคุโณ ป.ธ.๗
วัดมัชฌิมภูมิ

เลขานุการ
พระปลัด พีระพัฒน์ ฐานิสฺสโร
วัดมัชฌิมภูมิ

เจ้าคณะตำบลนาโยงเหนือ
พระครูโกศลสุตกิจ (สุเชาว์ )
วัดรัตนาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกะช่อง (๒๕๖๐)
พระครูมงคลวีรธรรม (วีระ วีรธโช)
วัดมงคลสถาน

เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย
พระครูสุธรรมสาธก (สมภักดิ์ )
วัดธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอรัษฎา
พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์ (บุญทิพย์ ป.ธ.๔)
วัดคลองเขาจันทร์

เลขานุการ
พระขจรศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลคลองปาง
พระครูวิจัยสังฆกิจ (ครื้น )
วัดเขาพระ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระมหารณยุทธ จนฺทโชโต ป.ธ.๓
วัดล่องน้ำ

กระบี่

เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ (๒๕๔๗)
พระราชสุทธิวิมล (เลี่ยว ยโสธโร)
วัดกระบี่น้อย
โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๐๖๘๐ , ๐๘ ๙๗๒๔ ๒๘๗๘

เลขานุการ
พระครูพิจิตรศุภการ
วัดกระบี่น้อย

รองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ (๒๕๖๕)
พระครูศรีธรรมาวุธ (ศรีวัง สิริมนุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดโภคาจุฑามาตย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร)
วัดแก้วโกรวาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ (๒๕๖๔)
พระครูสุวิมลธรรมานุกูล
วัดนาเหนือ

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระครูประภาสธรรมาวุธ (อรุณ อรุโณ ป.ธ.๔)
วัดคลองสน

เจ้าคณะตำบลกระบี่ใหญ่
พระครูพิจิตรศุภการ
วัดกระบี่น้อย

เจ้าคณะตำบลเขาคราม - ทับปริก
พระครูสังวรสุตคุณ (เกียรติศักดิ์ ป.ธ.๓)
วัดคลองใหญ่

เจ้าคณะตำบลอ่าวลึกใต้
พระครูโสภิตธรรมนิเทศ
วัดราษฎร์รังสรรค์

เจ้าคณะตำบลนาเหนือ
พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดมหาธาตุวชิรมงคล

เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม
พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดเขาต่อ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๗ ๐๕๒๒

เลขานุการ
พระฐานันดร วรปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล

เจ้าคณะตำบลคลองท่อมใต้
พระครูสถิตนราธิการ (วิชาญ นราธิโป ป.ธ.๔)
วัดคลองท่อม

เจ้าคณะอำเภอลำทับ
พระศรีรัตนสุธี (สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๙)
วัดแก้วโกรวาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๗๙ ๓๑๙๓

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทา สิริเมโธ
วัดแก้วโกรวาราม

เจ้าคณะตำบลลำทับ
พระครูศรีสุทธาวุธ (อิทธิพล ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดลำทับ

เจ้าคณะตำบลปลายพระยา
พระครูพินิตธรรมาวุธ (น้อย )
วัดบางเหียน

เจ้าคณะตำบลเขาเขน
พระครูบรรพตสิรสิงหารักษ์ (ทนงศักดิ์ )
วัดเขาหัวสิงห์

เจ้าคณะตำบลเขาต่อ
พระครูวิสิฐสังฆคุณ
วัดบ้านตัวอย่าง

เจ้าคณะอำเภอเขาพนม
พระครูศรีรัตนาภิราม (จรูญ รตนราโม ป.ธ.๖)
วัดควนสบาย

เลขานุการ
พระมหาทรงวุฒิ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดแก้วโกรวาราม

เจ้าคณะตำบลเขาพนม
พระครูสถิตเฉลิมเขต
วัดเฉลิมพนมเขต

เจ้าคณะตำบลพรุเตียว
พระครูสถิตพนมวัน (สมศักดิ์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดทุ่งปรือ

เจ้าคณะตำบลหน้าเขา
พระครูสถิตคูหาธรรม (สำราญ ฐานธมฺโม)
วัดถ้ำโกบ

เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง
พระครูปริยัติธรรมาวุธ
วัดธรรมาวุธสรณาราม

เลขานุการ
พระมหาพงษ์พัฒน์ วรวฑฺโน
วัดธรรมาวุธสรณาราม

เจ้าคณะตำบลเหนือคลอง
พระครูอนุกูลปัญญากิจ
วัดพานิชรัตนานุกูล

เจ้าคณะตำบลปกาสัย
พระครูโอภาสธรรมาวุธ (ประภาส )
วัดบางผึ้ง

พังงา

เจ้าคณะจังหวัดพังงา (๒๕๖๐)
พระวิมลวชิราภรณ์ (สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
วัดนิคมสโมสร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา (๒๕๕๙)
พระสิริธรรมาจารย์ (จิตติ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุคีรีเขต
โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๕๐๘๙ , ๐๘ ๔๑๙๒ ๖๑๑๒

เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา
พระภาวนาธรรมาภิราม วิ. (พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติญาโณ)
วัดสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๒ ๐๒๐๑

เลขานุการ
พระครูสุตธรรมานุศาสก์ (คมกฤษณ์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลท้ายช้าง
พระครูพิพัฒน์ประจิมเขต
วัดประพาสประจิมเขต

เจ้าคณะตำบลนบปริง
พระครูสุทธิเมธคุณ (สุเมธ ปริสุทฺโธ)
วัดปัจจันตคาม

เจ้าคณะอำเภอทับปุด
พระวชิรญาณโสภณ
วัดราษฎร์อุปถัมภ์

เลขานุการ
พระจักริน จนฺทโชโต
วัดราษฎร์อุปถัมภ์

เจ้าคณะตำบลทับปุด
พระครูกิตติธรรมธัช
วัดโคกสวย

เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง
พระครูวรธรรมวิมล (บวน )
วัดดอน

เลขานุการ
พระปลัด ธนารักษ์ พุทฺธรกฺขิโต
วัดสุวรรณคูหา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระโสม (๒๕๖๒)
พระครูวิเศษสมณคุณ (อำนวย อานนฺโท)
วัดลำธาร

เจ้าคณะตำบลโคกกลอย
พระครูสัจจญาณประยุต
วัดมาตุคุณาราม

เจ้าคณะอำเภอท้ายเหมือง
พระครูวรคุณานุกูล (กิจจา )
วัดลุมพินี

เจ้าคณะตำบลท้ายเหมือง
พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์
วัดนิคมสโมสร

เจ้าคณะตำบลทุ่งมะพร้าว
พระครูสันติจิตตาภรณ์ (บุญรัตน์ )
วัดประชุมศึกษา

เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า
พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปญฺโญ)
วัดคงคาภิมุข

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์กร เขมทสฺสี
วัดคงคาภิมุข

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูการุณาธิคุณ (อำนวย )
วัดควรนิยม

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูพิพัฒน์คมนียเขต (ภราดร )
วัดคมนียเขต

รองเจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูอาทรกิจจาภรณ์
วัดราษฎร์นิรมิต

เจ้าคณะอำเภอกะปง
พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดปาโมกข์

เลขานุการ
พระมหาเดโช ฉนฺทสุโภ ป.ธ.๓
วัดรมณีย์

เจ้าคณะตำบลกะปง
พระครูโสภณประชานุกูล
วัดนารายณิการาม

เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี
พระมหานครินทร์ อนาลโย
วัดบางครั่ง

เลขานุการ
พระใบฎีกา ยุธนา ธมฺมานนฺโท
วัดบางครั่ง

เจ้าคณะตำบลคุระ
พระครูสุนทรธรรมพินิจ
วัดบ้านเตรียม

ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดระนอง (๒๕๕๔)
พระราชระณังควชิรมุนี (ขจร โชติวโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๑๕ , ๐๘ ๗๒๖๘ ๑๖๙๗

รองเจ้าคณะจังหวัดระนอง
พระครูอุปนันทโสภณ (โสภณ โสภโณ)
วัดอุปนันทาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง (๒๕๖๒)
พระครูประจักษ์สุตสาร (เทียม ธมฺมิโก ป.ธ.๔)
วัดบ้านหงาว

เจ้าคณะตำบลเขานิเวศน์
พระครูสิริตโปทานุรักษ์ (เจษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดตโปทาราม

เจ้าคณะอำเภอละอุ่น
พระครูวิเชียรธรรมวงศ์
วัดปุญญาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร เสรี สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม

เจ้าคณะตำบลละอุ่น
พระครูศรีวรปัญญากร
วัดประทุมสาคร

เจ้าคณะอำเภอกระบุรี
พระครูกิตติธรรมพินิจ (ลิขิต )
วัดนิคมปากจั่น

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์ ฐานุตฺตโร
วัดตรอกปรือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระบุรี (๒๕๖๒)
พระครูการุณสิกขศาสน์ (เถี้ยม วิจารโณ)
วัดจันทาราม

เจ้าคณะตำบลนำ้จืด
พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์ ฐานุตฺตโร
วัดตรอกปรือ

เจ้าคณะตำบลจ.ป.ร.
พระครูภัทรสรคุณ
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์
พระครูนิยมธรรมาวุธ (วัตร วฑฺฒนธมฺโม)
วัดธรรมาวุธาราม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๗-๑๘

เจ้าคณะภาค ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘
พระเทพวชิรดิลก (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (๒๕๕๙)
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล ป.ธ.๕)
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๕๙๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๓๒๑ , ๐ ๒๒๔๓ ๕๓๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรากร (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

ภูเก็ต-ตรัง-กระบี่

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - ตรัง - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

พังงา-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดพังงา - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระนอง
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

สงขลา-สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล
พระราชวชิรเมธาจารย์ (ฉาย ปิยธมฺโม)
วัดดอนรัก
โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๓๓๑๘ โทรสาร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๕

เลขานุการ
พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดโคกเปี้ยว

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
วัดห้วยพุด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๕๒)
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
วัดมัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๔)
พระครูโสภณวินัยการ
วัดมัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๕)
พระครูรัตนคุณาภรณ์ (สมใจ อตฺตมโน)
วัดป่ามะนังชโลธาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดโคกเปี้ยว

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง
พระครูปลัด วุฒิพร ยติโก
วัดสามกอง

เลขานุการ
พระใบฎีกา เอกรินทร์ สุเมโธ
วัดสามกอง

เจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
วัดจาก

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย ถิรจิตฺโต ป.ธ.๕
วัดศาลาหลวงล่าง

เจ้าคณะตำบลระโนด
พระครูกิตติสารธรรมวัตร
วัดบ้านขาว

เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
วัดพระบาท

เลขานุการ
พระรังสรรค์ อนาลโย
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลคอหงส์
พระครูสันตยาภิยุต
วัดปทุมทราวาส

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
วัดน้ำขาวนอก

เลขานุการ
พระมิ่งศิษย์
วัดน้ำขาวนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจะนะ (๒๕๖๕)
พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
วัดน้ำขาวใน

เจ้าคณะตำบลจะนะ
พระครูสุศีลคุณาจาร (ประจวบ คมฺภีรโต)
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลชะแล้
พระครูสุพัฒนสมาจาร
วัดภูตบรรพต

เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ
พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
วัดผาสุกาวาส

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
วัดประดิษฐ์สโมสร

เจ้าคณะตำบลบ่อดาน
พระครูสังฆรักษ์ อำนาจ อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส

เจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
วัดพิกุลบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูสุธรรมวรประสาธน์ (เหียน )
วัดลำพดจินดาราม

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
วัดกอบกุลรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล
พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
วัดอมฤตวราราม

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
วัดจรณาราม

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน
พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
วัดควนพนางตุง

เลขานุการ
พระแสงอรุณ
วัดควนพนางตุง

เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์
พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
วัดภูผาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน
พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
วัดอุดมวราราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูสังฆรักษ์ สาวิทย์ อธิโชโต
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
วัดปัณณาราม

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๖๔)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (๒๕๖๔)
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ใช้เวลาคำนวน 6.95 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๗ - พระสังฆาธิการ