หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๖

เจ้าคณะภาค ๑๖ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙)
วัดไตรธรรมาราม

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ (๒๕๖๔)
พระศรีปริยัติวงศ์ (สุทิน ถาวโร ป.ธ.๙)
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ (๒๕๖๐)
พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดขันเงิน
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๓๐๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๘๓๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ (๒๕๖๐)
พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๑

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๔)
พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย ป.ธ.๔)
วัดประดู่พัฒนาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๑ (๒๕๕๘)
พระศรีวัชรนาถมุนี (บุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙)
วัดแจ้ง

เลขานุการ
พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๒
พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.๙
วัดมะนาวหวาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร)
วัดมะนาวหวาน
โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๖๕๙๐ , ๐๘ ๑๙๕๖ ๒๕๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระสิริวงศาจารย์ (แช่ม ปุญฺญวํโส ป.ธ.๓)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๖๙๐ , ๐๘ ๙๕๘๘ ๐๔๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
วัดแดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ ญาณธโร)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูอินทปัญญากร (อรุณ อินฺทปญฺโญ)
วัดท่าแพ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร อินฺทวีโร)
วัดสโมสรสันนิบาต

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ )
วัดท้าวราษฎร์

เลขานุการ
พระปลัด ธวัชชัย ธมฺมเมธี
วัดท้าวราษฎร์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๓)
พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดบุญนารอบ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๑)
พระครูกาแก้ว (จรัส ขนฺติโก)
วัดหน้าพระลาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๑)
พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ (ชอบ อติเมโธ)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูโสภณพัฒนบัณฑิต (สมปอง ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลคลัง
พระครูประทีปชัยธรรม (สุวรรณ )
วัดใหญ่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๓)
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลศาลามีชัย
พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา จารุวํโส)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลปากนคร
พระครูอมรธรรมานันท์ (นนนนน อมรานนฺโท)
วัดนารีประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (สกนธ์ สิริวณฺโณ)
วัดประดู่พัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ
พระครูกาเดิม (นิกร )
วัดเตาปูน

เจ้าคณะตำบลกำแพงเซา
พระครูศรีกิตติธำรง
วัดพังสิงห์

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระสมุห์ สมพร ปริญาโณ
วัดหนองหนอน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (๒๕๖๒)
พระครูขันติศรัทธาคุณ (สุพร )
วัดบ้านงาม

รองเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
พระครูพิจิตรสรคุณ
วัดนิโครธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง (๒๕๖๑)
พระครูพินิตธรรมสุนทร (บัญญัติ มุนินฺโท)
วัดคงคาสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลปากพนัง
พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ (สมยศ ธมฺมกาโม)
วัดปิยาราม

เจ้าคณะตำบลชะเมา
เจ้าอธิการทนงค์น้อย ธนปุญโญ
วัดสุขุม

เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ
พระครูปุญญาภิมณฑ์ (บุญสิน อสิญาโณ)
วัดนาควารี

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครัน โชติธมฺโม
วัดหรงบน

เจ้าคณะตำบลหูล่อง
พระสมุห์ ศักเรนห์ ปญฺญาวชิโร
วัดบ้านงาม

เจ้าคณะตำบลป่าระกำ
พระครูพินิจธรรโมภาส (คะนึง โอภาโส)
วัดโบสถ์ธาราวดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าระกำ (๒๕๖๑)
พระครูอนันต์คุณาทร (เผียน อโนมคุโณ)
วัดอัฑฒศาสนาราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูพิพัฒนานุการ (โชคชัย ชินปุตฺโต)
วัดเสาธงทอง

เจ้าคณะตำบลบางพระ
พระปลัด ยุทธนา ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง

เจ้าคณะตำบลบางศาลา
พระสมุห์ เกียรติยศ โกวิโท
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลแหลมตะลุมพุก
เจ้าอธิการศรชัย ธมฺมเตโช
วัดไทยมังคลาราม

รองเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระมหาภิรมย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดร่อนนา

เลขานุการ
พระมหายุทธพล ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๓
วัดท่าไทร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ (๒๕๖๓)
พระครูเนกขัมมาภิราม
วัดเนกขัมมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ (๒๕๖๓)
พระครูสุตาพิมล (ชำนาญ ป.ธ.๓)
วัดมุมป้อม

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูธำรงภูมิธรรม (ยงยุทธ เตชธโร)
วัดมัชฌิมภูผา

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระครูเทวธรรมนิมิต (เมธี ติสฺสเทโว)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหินตก
พระครูคีรีรัตนาภิรม (มนตรี ฉนฺทโก)
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลควนชุม
พระครูประทีปสุตากร (คณพศ ป.ธ.๓)
วัดสามัคยาราม

เจ้าคณะตำบลควนเกย
พระครูพิบูลสุตาลังการ (สนิท ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
วัดควนเกย

เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
พระครูโพธยานุรักษ์ (ชาติชาย )
วัดโพธิวงศาราม

เลขานุการ
พระปลัด สำราญ ธมฺมวโร
วัดสมควร

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น อินฺทโชโต)
วัดสำนักขัน

เจ้าคณะตำบลสามตำบล
พระครูบุญเขตพิทักษ์ (เรียง )
วัดเจริญบุญญเขต

เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
พระครูจารุวรรณโสภิต
วัดเขาปรีดี

เลขานุการ
พระปลัด ธนพล ธนพโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
พระครูกิตติสุตากร (ปน ป.ธ.๔)
วัดไทรห้อง

เลขานุการ
พระวรายุทธ ธุวธมฺโม
วัดไทรห้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง (๒๕๖๓)
พระครูสัทธาธรรมโสภณ
วัดทุ่งส้าน

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
เจ้าอธิการสมพร ชุตินฺธโร
วัดไตรวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหงส์
พระครูโสภิตสุวาที (สุรศักดิ์ ญาณมุนี)
วัดเขาปรีดี

เจ้าคณะตำบลนาหลวงแสน
พระครูสุทธิเขตตารักษ์ (จีรชัย ปริสุทฺโธ)
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลถ้ำใหญ่
พระครูสุจิณธรรมโสภิต (ชัยเจริญ )
วัดไตรวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลควนกรด
พระครูมนุญวัฒนโสภณ (ธรรมนูญ มนุญฺโญ)
วัดคงคาเจริญ

เจ้าคณะตำบลเขาโร
พระครูโรจนธรรมาภรณ์ (สุวิทย์ ถิรธมฺโม)
วัดเขาโร

เจ้าคณะตำบลกะปาง
พระมหาวันเชษฐ์ โสภโณ ป.ธ.๔
วัดชัยชุมพล

เจ้าคณะตำบลที่วัง
พระครูประคุณปัญโญภาส (ชำนาญ เตชปญฺโญ)
วัดธรรมเผด็จ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน (๒๕๖๑)
พระครูวีรสิริคุณ (ศรีเงิน อินฺทวีโร)
วัดวังหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน (๒๕๖๓)
พระครูวรธรรมวิภัช (เสฎฐี สุธมฺโม)
วัดก้างปลา

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูบัณฑิตธรรมรัต (มานิตย์ )
วัดควนยูง

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมชัย (ประภาท ชยธมฺโม)
วัดสุวรรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง (๒๕๖๑)
พระครูวิลาศธรรมนิเทศ (ดุสิต ญานธมฺโม)
วัดมะปรางงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง (๒๕๕๐)
พระครูโสภณคณาภิวัฒน์ (พุ่ม โอภาโส)
วัดหาดสูง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระครูถาวรพิสุทธิ์ (เริงศักดิ์ ถาวโร)
วัดธาตุน้อย

เจ้าคณะตำบลนาแว
พระครูปัญญาธีรธรรม (สมรักษ์ )
วัดควนมะปริง

เจ้าคณะตำบลช้างกลาง
พระครูกิตติวิมล
วัดสวนขัน

เจ้าคณะตำบลนากะชะ
พระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์ )
วัดไม้เรียง

เจ้าคณะตำบลกะเบียด
พระครูพิศิษฏ์วรธรรม (สมพงษ์ )
วัดหาดสูง

เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร )
วัดพระอาสน์

เลขานุการ
พระครูปัญญากิตตยาธร (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ)
วัดท่าสูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา (๒๕๖๑)
พระครูประโชติธรรมาวุธ (นิยม ชุตินฺธโร)
วัดนากุน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณสารธารี
วัดพระอาสน์

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พระครูสิทธิอุดมคุณ (สุนัน )
วัดโคกเหล็ก

เจ้าคณะตำบลไทยบุรี
พระครูอมรธรรมรังษี (เอื้อม )
วัดพระเลียบ

เจ้าคณะตำบลท่าขึ้น
พระครูวินัยธร ณัฏฐาสันต์ สิทฺธิญาโณ
วัดยางใหญ่

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระครูพิจิตรโพธยาคม (สมโพธิ )
วัดบนถนน

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูสุนทรบุญทัต (บุญให้ )
วัดโคกตะเคียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาย (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธาจารวัตร (สมพิศ วิสุทฺธิจาโร)
วัดปลักปลา

เจ้าคณะตำบลนบพิตำ
พระครูสิริธรรมวัฒน์ (อนันต์ )
วัดใหม่ไทยเจริญ

เจ้าคณะตำบลกะหรอ
พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (วัชรินทร์ )
วัดนพรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
พระครูพิพัฒนวรกิจ (จัด )
วัดโมคลาน

เจ้าคณะอำเภอสิชล
พระครูชลธรรมวงศ์ (วิทยา )
วัดศิลาชลเขต

เลขานุการ
พระสมุห์ พลวัฒน์ พลวฑฺฒโน
วัดสโมสรสันนิบาต

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระมหากฤษฎา ธมฺมวาที ป.ธ.๖
วัดประทุมทายการาม

เจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง
พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต )
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลฉลอง
พระครูวิศาลธรรมจารี (ไพโรจน์ )
วัดเบิก

เจ้าคณะตำบลเสาเภา - เปลี่ยน
พระครูศีลปุญญากร (จรวย ปุญฺญลาโภ)
วัดศิลาชลเขต

เจ้าคณะตำบลหัวไทร
พระครูจิตตสุนทร (พิชิต )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูประพัฒน์ธรรมสิทธิ์
วัดโคกยาง

เจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ จนฺทโชโต)
วัดคลองแดน

รองเจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
พระมหาสมพงศ์ ฐานวโร ป.ธ.๖
วัดบุรณาวาส
โทร. ๐๘ ๗๒๗๕ ๒๙๔๘

เจ้าคณะตำบลแหลม
พระครูสันติคุณาธาร (อุดร สนฺตจิตฺโต)
วัดผาสุการาม

เจ้าคณะตำบลท่าซอม
พระครูกิตติปัญญาสุนทร (สมเกียรติ กิตติปญฺโญ)
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลท่าซอม กิตติมศักดิ์
พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ (จำเริญ สิริธมฺโม)
วัดพัทธสีมา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญัติ ธมฺมสาโร ป.ธ.๕)
วัดบ่อล้อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณาภรณ์ (หนูราย ฐิตปุญฺโญ)
วัดทาบทอง

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระปลัด สนธยา สนฺทิฎฺฐิโก
วัดเขาแก้ววิเชียร

เจ้าคณะตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม (สุทธิ ปณฺฑิโต)
วัดดอนรักษา

เจ้าคณะตำบลท่าขนาน
พระครูโพธิธรรมบาล (ปัญญา ตนฺติปาโล)
วัดโพธิ์ใหม่

เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน
พระปลัด สุเทพ เทวธมฺโม
วัดปากเชียร

เจ้าคณะตำบลการะเกด
พระครูสุเมธปริยัติคุณ (สุพจน์ สุเมโธ ป.ธ.๔)
วัดบ่อล้อ

เจ้าคณะอำเภอชะอวด
พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
วัดดิษฐวราราม

เลขานุการ
พระปลัด ปรีชา อชิโต
วัดรักขิตวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอวด (๒๕๖๑)
พระครูจิรธรรมนิวิฐ (พ่วง จิรตฺถิโก)
วัดห้วยแหยง

เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๑
พระครูสุจิตตากร
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๒
พระครูอดุลธรรมโกวิท (ประสิทธิ์ ธมฺมสาโร)
วัดรักขิตวัน

เจ้าคณะตำบลท่าประจะ
เจ้าอธิการสมจิตร จิตฺตธมโม
วัดท่าสะท้อน

เจ้าคณะตำบลวังอ่าง
เจ้าอธิการสุวิทย์ ติกขวีโร
วัดสุขาสิทธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๑
พระครูปทุมธรรมาภิรม (บัญญัติ ฉนฺทโก)
วัดพรุบัว

เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๒
พระครูโกศลรัตนธรรม (วิรัตน์ )
วัดมัชฌิมวราราม

เจ้าคณะตำบลเคร็ง
พระครูวรธรรมาราม (จรูญ )
วัดเขมาราม

เจ้าคณะอำเภอลานสกา
พระครูสุธรรมคณารักษ์ (ข้อย ป.ธ.๔)
วัดคีรีกันทร์

เลขานุการ
พระจารุวิทย์ เมธิโก
วัดลานสกา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลานสกา (๒๕๖๑)
พระครูสถิตโพธาภิรม (สมปอง ยโสธโร)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
พระครูสุตกิจโสภิต (บุญธรรม สิริสาโร ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าดี (๒๕๖๑)
พระครูศรีเมธาวิมล (อำนวย มหาปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดดินดอน

เจ้าคณะตำบลกำโลน
พระครูสถิตวัฒนานุกูล (ธนาพงศ์ ธนวฑฺฒโก)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
พระครูสถิตกาญจนคุณ (ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)
วัดมุขธาราม

เลขานุการ
พระครูวิศาลสังฆกิจ (เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูวิศาลชัยธรรม (ฉัตรชัย )
วัดใหม่

เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
พระครูปิยสมาธิวัตร (ชม ปิยธโร)
วัดควนคลัง
โทร. ๐๘ ๙๕๙๔ ๔๖๕๓

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร)
วัดภูเขาดิน

เจ้าคณะตำบลกุแหระ
พระครูจิรธรรมานุยุต (อาภรณ์ )
วัดภูเขาหลัก

เจ้าคณะตำบลบางรูป
พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์ )
วัดประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขนอม
พระครูอนุรักษ์จันทคุณ (ไพศาล ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดจันทน์ธาตุทาราม

เจ้าคณะอำเภอพิปูน
พระครูสันติธรรมธัช
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สมศักดิ์ อคฺธมฺโม
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูปิยสีมารัต (วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
วัดศรีมาราม

เจ้าคณะตำบลกะทูน
พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ (วิชิต )
วัดทองทำนุ

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี
พระครูบรรหารวุฒิชัย
วัดพรหมโลก

เลขานุการ
พระครูภาวนาโสภณ (บรรชา เตชปญฺโญ)
วัดพรหมโลก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี (๒๕๖๓)
พระครูวรธรรมนิเทศก์ (เอียด วรธมฺโม)
วัดคลองเมียด

เจ้าคณะตำบลพรหมโลก
พระครูภาวนาโสภณ (บรรชา เตชปญฺโญ)
วัดพรหมโลก

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์
วัดหลวงครู

เจ้าคณะอำเภอนาบอน
พระครูสีลาภิรักษ์ (พันธ์พิพัฒน์ ฐานสีโล)
วัดอัมพวัน

เลขานุการ
พระสมุห์ ยศกฤต ยโสธโร
วัดหนองดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาบอน (๒๕๖๐)
พระครูศรีสิทธิคุณ (พร้อม โอภาโส ป.ธ.๖)
วัดเทพประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งสง
พระสมุห์ ยศกฤต ยโสธโร
วัดหนองดี

เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา
พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ (กษม )
วัดถ้ำทองพรรณรา

เลขานุการ
พระปลัด พรชัย อตฺถกาโร
วัดถ้ำทองพรรณรา

เจ้าคณะตำบลถ้ำพรรณรา
พระครูสันติธาราทร (กฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม)
วัดมุขธาราม

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๖๒)
พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปญฺโญ)
วัดวังตะวันตก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติวุฒิธาดา (ภิญโญ ปนฺตรโต ป.ธ.๕)
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลดอนตรอ
พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ (ทวี )
วัดทุ่งเฟื้อ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม (๒๕๖๒)
พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร ป.ธ.๓)
วัดพระพรหม

เจ้าคณะตำบลนาสาร
พระครูบัณฑิตธรรมชัย (มาศ ปณฺฑิโต)
วัดน้ำรอบ

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูวิจิตรพรหมคุณ (นิคม นิคโม)
วัดท้ายสำเภา

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๕๘)
พระเทพวชิรปฏิภาณ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔)
วัดราชบุรณะ
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๙๑๕ , ๐๘ ๑๙๖๘ ๐๙๔๙

เลขานุการ
พระปลัด ประสิทธิ์ ฐานวุฑโฒ
วัดบ้านโหมง

รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร รูปที่ ๑ (๒๕๖๓)
พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘
วัดขันเงิน

เลขานุการ (๒๕๖๔)
พระครูปลัด ธวัช ธวชฺโช
วัดถ้ำบางน้ำจืด
โทร. ๐๘ ๖๐๑๒ ๓๓๔๑

รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร รูปที่ ๒
พระครูบัณฑิตธรรมธาดา (ปัญญา ปญฺญาวโร)
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๖๐)
พระมงคลวราจารย์ (จำนันท์ มนาโป ป.ธ.๔)
วัดชุมพรรังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๖๓)
พระสิริปริยัติวงศ์ (จันทร์ ฐิตวํโส ป.ธ.๘)
วัดขันเงิน

เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร
พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ )
วัดปากน้ำชุมพร

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูบรรหารธรรมสิทธิ์ (วรรณไชย สิริวณฺโณ)
วัดเขากล้วย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (๒๕๖๓)
พระครูไพโรจน์พัฒนกิจ (วิโรจน์ อาสโภ)
วัดชุมพรรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลตากแดด
พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๙
วัดท่ายางกลาง

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูวรพุฒิคุณ (ประวิทย์ ติสฺสวโร)
วัดท่ายางเหนือ

เจ้าคณะตำบลบางลึก
พระครูรัตนทีปานุยุต (ชายชาญ )
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์

เจ้าคณะตำบลวังไผ่
พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙
วัดดอนทรายแก้ว

เจ้าคณะตำบลทุ่งคา
พระครูพิพัฒน์ประชาทร (ปัญญา )
วัดถ้ำสิงห์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระครูโอภาสบุญญากร (สุชาติ โชติธมฺโม)
วัดทุ่งหงษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากน้ำ (๒๕๕๙)
พระครูอาทรประชารักษ์ (หลา ยุตฺติโก)
วัดดอนรวบ

เจ้าคณะตำบลวิสัยเหนือ
พระครูโสภณธรรมจักร (สมชาย )
วัดพระขวาง

เจ้าคณะตำบลบางหมาก
พระครูปลัด ศิริโชค สิริธมฺโม
วัดปากคลอง

เจ้าคณะตำบลขุนกระทิง
พระครูรัตนธรรมานันท์ (ทวี )
วัดคอออม

เจ้าคณะตำบลหาดพันไกร
พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค (ไกรสร )
วัดหัวถนน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูโสรัจวรปัญญา (ดำเนิน )
วัดสุวรรณคีรี

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ กตฺปุญฺโญ
วัดวาลุการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูนิวิฐปัญญาคุณ
วัดดอนวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (๒๕๕๘)
พระครูวีรกิจจาทร (สมพร สิริธมฺโม)
วัดสว่างมนัส

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูสุเทพโชติคุณ (วัชนะ )
วัดเทพวงศ์วราราม

เจ้าคณะตำบลแหลมทราย
พระครูสถิตศีลานุกูล (สุรชาติ )
วัดบ่อคุณ

รักษาการเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว
พระครูสถิตศีลานุกูล (สุรชาติ )
วัดบ่อคุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว (๒๕๕๙)
พระครูอาทรธรรมวัตร (ขาว นาถปุญฺโญ)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ (๒๕๕๖)
พระครูสังฆพินัย โกวิท โกวิโท
วัดสว่างมนัส

เจ้าคณะตำบลบ้านควน
พระมหาวีระ วีรปญฺโญ
วัดวาลุการาม

เจ้าคณะตำบลบ้านควน (๒๕๖๔)
พระครูปลัด ธวัช ธวชฺโช
วัดถ้ำบางน้ำจืด
โทร. ๐๘ ๖๐๑๒ ๓๓๔๑

เจ้าคณะตำบลหาดยาย
พระครูพีรปัญญาภิวัฒน์ (ชูศักดิ์ วีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดราชบุรณะ

เจ้าคณะตำบลนาขา
พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (สุริยา ป.ธ.๖)
วัดขันเงิน

เจ้าคณะอำเภอสวี
พระครูสิริสุธรรมคุณ (สุขสาคร สุธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแหลมปอ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร บรรพต ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลสวี
พระครูสิริจันทรัต (ศรชัย สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๕)
วัดจันทราวาส

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทัศน์ ทสฺสนธมฺโม
วัดแหลมปอ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวิสัยใต้ (๒๕๖๒)
พระครูวรธรรมพิมล (วิชัย อคฺควโร)
วัดช่องรอ

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูวินัยธร บรรพต ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี

เลขานุการ
พระปลัด รัตนัย วรธมฺโม
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลเขาทะลุ
พระครูสุนทรสิริรัต (อุทัย สุนฺทโร)
วัดถ้ำห้วยกลาง

เลขานุการ
พระไชยวัฒน์ อริยวาที
วัดถ้ำห้วยกลาง

เจ้าคณะตำบลด่านสวี
พระครูนิวิฐสีลวัตร (จรัส จาริโก)
วัดท้องตมใหญ่

เลขานุการ
พระปลัด อดิศักดิ์ อคฺคธมฺโม
วัดเล็บกะรอก

เจ้าคณะตำบลท่าแซะ
พระครูปิยกิจโกศล (ทนงศักดิ์ โกสโล)
วัดศรีสุเทพ

เจ้าคณะตำบลนากระตาม
พระครูศรีศาสนคุณ (วิทยา ป.ธ.๖)
วัดนาสร้าง

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูสุธรรมประกาศ (สุรพันธ์ )
วัดเทพประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลหงษ์เจริญ
พระครูโสภิตธรรมวาที (ประชุม )
วัดภูพางพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคุริง
พระครูสังฆกิจธำรง (นพดล )
วัดยางฆ้อ

เจ้าคณะอำเภอประทิว
พระครูศรีธรรมโชติ (พงษ์มิตร ป.ธ.๖)
วัดนาทุ่ง

เลขานุการ
พระมหาศุภชัย กิตฺติปาโล ป.ธ.๖
วัดหูรอ

เจ้าคณะตำบลบางสน
พระใบฎีกา สาธร สญฺโม
วัดดอนกุฎี

เจ้าคณะตำบลสะพลี
พระครูโอฬารสังฆคุณ (ทวี อสโม)
วัดเอราวัณนันทิยาราม

เจ้าคณะตำบลปากคลอง
พระครูสถิตธรรมธร
วัดบางแหวน

เจ้าคณะตำบลชุมโค
พระครูสิริวชิรวงศ์ (วีระ วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดมาบอำมฤต

เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์
พระครูสถิตญาณปยุต (บุญมี )
วัดพรุใหญ่

เจ้าคณะอำเภอละแม
พระครูสุวรรณอินทโชติ (จวน อินฺทโชโต)
วัดสุวรรณธาราราม

เลขานุการ
พระมหาคำเตือน ขนฺติธโร
วัดสุวรรณธาราราม

เจ้าคณะตำบลละแม
พระครูปริยัติกิจวิธาน (ไพสิทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดสวนสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์ (สุรินทร์ วชิรปญฺโญ)
วัดโสมสิริวัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก (๒๕๖๐)
พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.๙
วัดขันเงิน

เจ้าคณะตำบลตะโก
พระครูสุตาภินันท์ (สมพงษ์ )
วัดควนตะโก

เจ้าคณะตำบลพะโต๊ะ
พระครูอรรถวรากร (ทวี )
วัดปังหวาน

สุราษฎร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๑)
พระวชิรปริยัตยาภรณ์ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดพัฒนาราม

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
วัดเวียงสระ

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางใหม่

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ สราวุโธ ป.ธ.๖
วัดพัฒนาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๑)
พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ป.ธ.๗
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๓)
พระครูสิริวัชรากร (วิเชียร วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดชลคราม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางใหม่

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์ (จเร จรณโก)
วัดไทร

เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง
พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ (สุจินต์ ทีปธมฺโม)
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบางใบไม้ (๒๕๖๑)
พระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์ )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลวัดประดู่
พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ป.ธ.๗
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลขุนทะเล (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมสิทธิ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดสมหวัง

เจ้าคณะตำบลคลองน้อย
พระครูปริยัติธำรงคุณ (กำธร ป.ธ.๔)
วัดบุญบันเทิง

เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ
วัดเขาแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๖๓)
พระครูสุคนธธรรม (คลาย คนฺธสุธมฺโม)
วัดจันทาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างขวา (๒๕๖๕)
พระครูโอภาสรัตนากร (อรุณ รตนวณฺโณ)
วัดพ่วง

เจ้าคณะตำบลท่าทอง
พระครูโกศลศุภกิจ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดดอนยาง

เจ้าคณะตำบลช้างซ้าย
พระครูปคุณสัทธาทร (อติชาต )
วัดท่าไทร

เจ้าคณะตำบลพลายวาส
พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ (ปัญจพล )
วัดอุทัยชนาราม

เจ้าคณะอำเภอพุนพิน
พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ (ภาระดา )
วัดท่าตลิ่งชัน

เลขานุการ
พระปลัด อภิสิทธิ์ วิสารโท
วัดน้ำรอบ

รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน (๒๕๖๑)
พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)
วัดทุ่งเซียด

เจ้าคณะอำเภอพุนพิน (กิตตมศักดิ์)
พระครูสุวิมลสังฆกิจ (พิรุณ ฐานทตฺโต)
วัดดอนกะถิน

เจ้าคณะตำบลศรีวิชัย
พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ธิติวณฺโณ)
วัดสถลธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
พระครูถาวรธรรมากร (สถิต )
วัดดอนกะถิน

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
พระครูอาคมปัญญาคุณ (นาวี ปญฺญาคโม)
วัดตรณาราม

เจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
พระครูกิตติวัฒนานุกูล (พิสูจน์ศักดิ์ )
วัดทุ่งเซียด

เจ้าคณะตำบลบางงอน
พระครูวีรสังฆานุกูล (สมนึก )
วัดดอนกะถิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน
พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (ล้าน เขมจิตฺโต)
วัดเกษมบำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวเตย
พระครูสารธรรมรัต (ชัยวัฒน์ )
วัดหัวสวน

เจ้าคณะตำบลกรูด
พระครูศรัทธาสุนทร ( สุนฺทโร)
วัดอุดมศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองไทร
พระครูนิโครธนันทคุณ
วัดหนองไทร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไทร (๒๕๕๕)
พระครูอานันทคุณากร (ซ้าย นนฺทโก)
วัดหาดน้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม (๒๕๖๓)
พระครูกิตติวรรณวิมล (วัชรินทร์ ป.ธ.๔)
วัดชโลตตมาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูอุตตมฃลานุยุต (สมเดช )
วัดชโลตตมาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม )
วัดโฉลกศิลาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ วัชรินทร์ ทกฺขญาโณ
วัดโฉลกศิลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (๒๕๖๒)
พระครูวิเวกสุตาคม (สมนึก เขมธโร)
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะตำบลนาสาร
พระครูวิชัยธรรมสาร (สุนทร )
วัดพัฒนารมย์

เจ้าคณะตำบลพรุพี
พระครูวิจิตรธรรมานันท์ (สมหมาย )
วัดสุคนธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนสุบรรณ (๒๕๖๑)
พระครูสังฆรักษ์ วิทวัส โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ

เจ้าคณะอำเภอดอนสัก (๒๕๖๑)
พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (วิลาส ป.ธ.๔)
วัดดอนสัก

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระเทพฤทธิ์ ฐิตเมโธ
วัดดอนสัก

เจ้าคณะตำบลดอนสัก (๒๕๖๑)
พระครูสุจิตธรรมวัตร (ศักดิ์ชาย สุจิตฺโต)
วัดท้องอ่าว

เจ้าคณะตำบลชลคราม
พระครูรัตนธารารักษ์ (พิรมณ์ ทีปธมฺโม)
วัดเนาวรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก (๒๕๖๑)
พระปลัด นพรัตน์ ติสฺสโร
วัดเขาพระอินทร์

เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พระครูสิริทีปคุณากร (ประจวบ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดคุณาราม

เลขานุการ
พระมหาไผ่เทพ ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย (๒๕๕๘)
พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘
วัดประเดิม

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ (จารึก ปภาโส ป.ธ.๖)
วัดแหลมสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม
พระครูภาวนาทีปารักษ์ (สมชาย อภินนฺโท)
วัดคงคาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม (๒๕๕๘)
พระครูไพโรจน์คีรีวงศ์ (จำเริญ ฐานภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดคีรีวงการาม

เจ้าคณะตำบลบ่อผุด
พระครูกิตติธรรมสุนทร (สมศักดิ์ )
วัดหน้าพระลาน

เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน
พระครูสิริทีปรัต (นิพนธ์ วรกวินฺโท ป.ธ.๕)
วัดราษฎร์เจริญ

เลขานุการ
พระธรรมธร พนา เขมาภิรโต
วัดภูเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะพะงัน
พระครูประทีปโพธาภิรักษ์ (ธานียะ จรณธมฺโม)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลบ้านใต้ (๒๕๖๑)
พระครูวินัยธร สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (๒๕๕๓)
พระครูสุตวราภิยุต (สุริยันต์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
วัดเกษตราราม
โทร. ๐๘ ๑๐๘๖ ๔๘๑๑

เลขานุการ
พระสมุห์ สมหมาย พลญาโณ
วัดเกษตราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์ (เนี่ยม จารุวณฺโณ)
วัดน้ำหัก

เจ้าคณะตำบลท่าขนอน
พระปลัด ชัยสิทธิ์ สุชาโต
วัดสถิตคีรีรมย์

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูวุฒิธรรมากร
วัดนิลาราม

เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
วัดเวียงสระ

เลขานุการ
พระปลัด ธนกฤต ปิยวฑฺฒโน
วัดคลองตาล

เจ้าคณะตำบลเวียงสระ
พระมหาสุนทร อติเมโธ ป.ธ.๙
วัดบ้านส้อง

เจ้าคณะตำบลบ้านส้อง (๒๕๖๔)
พระครูธีรธรรมานุกูล (ชัยวัฒน์ จิรธมฺโม)
วัดคลองตาล

รักษาการเจ้าคณะอำเภอพระแสง (๒๕๖๒)
พระปลัด นนทณัฏฏ์ ชินวโร
ที่พำนักสงฆ์รุ่งโรจนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระแสง (๒๕๖๓)
พระครูสิริธรรมาธร (อารมณ์ สิริธมฺโม)
วัดย่านดินแดง

เจ้าคณะตำบลอิปัน
พระปลัด นนทณัฏฏ์ ชินวโร
ที่พำนักสงฆ์รุ่งโรจนาราม

เจ้าคณะตำบลบางสวรรค์
พระครูเขมธรรมโฆษิต (โฆษิต โฆสิโต)
วัดบางสวรรค์

เจ้าคณะตำบลสองแพรก
พระครูนิคมธรรมพินิต (พินัย สิริธโร)
วัดนิคมคณาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน (๒๕๖๑)
พระมหาเดชา ปญฺญาวโร ป.ธ.๗
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระครูใบฎีกา เรืองศักดิ์ รตนสุทฺโธ
วัดบางสาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน (๒๕๖๐)
พระครูคีรีเขตคณารักษ์ (สมปอง ฐิตญาโณ)
วัดตาขุน

เจ้าคณะตำบลเขาวง
พระครูธีรภัทรจารี (พิชิต ธีรภทฺโท)
วัดตาขุน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเคียนซา (๒๕๖๕)
พระครูอาคมปัญญาคุณ (นาวี ปญฺญาคโม)
วัดตรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเคียนซา (๒๕๖๕)
พระครูโกวิทนวการ (ประภาส โกวิโท)
วัดพุนพินใต้

เจ้าคณะตำบลเคียนซา
พระครูพิลาศนวกิจ (วิชิต )
วัดควนท่าแร่

เจ้าคณะอำเภอพนม
พระครูสุทธิภาตารักษ์ (สถิต )
วัดสองพี่น้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพนม (๒๕๖๑)
พระครูอินทธรรมวงศ์ (ธรรมศักดิ์ อคฺควํโส)
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพนม
พระครูถาวรกาญจนารักษ์ (ราเมศร์ ฐานวโร)
วัดพังกาญจน์

เจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
พระครูวินัยธร องค์การ สิริปญฺโญ
วัดพนม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง (๒๕๖๕)
พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมฺมโชโต)
วัดอัมพาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง (๒๕๖๕)
พระครูโฆสิตสรคุณ (ประดิษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลท่าฉาง
พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมฺมโชโต)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลเสวียด
พระครูพิสุทธิธรรมโชติ (วีระชาติ วิสุทฺโธ)
วัดท่าเสวียด

เจ้าคณะตำบลท่าเคย
พระครูพิพัฒน์สุนทร
วัดน้ำพุ

เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
พระครูวรกิจโกศล (โกศล )
วัดถ้ำใหญ่

เลขานุการ
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะตำบลท่าชนะ
พระครูปริยัติวรวุฒิ (สากล โกวิโท ป.ธ.๕)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะตำบลประสงค์
พระครูสุขุมธรรมโกศล
วัดกาฬสินธุ์

เจ้าคณะตำบลคันธุลี (๒๕๖๑)
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะอำเภอไชยา (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล (สุเทพ สุเทโว ป.ธ.๓)
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยา (๒๕๖๐)
พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ (รุ่งเรือง ธมฺมปวโร ป.ธ.๖)
วัดเวียง

เจ้าคณะตำบลตลาดไชยา
พระครูมานิตปุญญากร (น้อม )
วัดป่าลิไลยก์

เจ้าคณะตำบลทุ่ง
พระครูสุตธรรมชัย (พิเชษฐ์ ป.ธ.๓)
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลป่าเว
พระครูไพโรจน์วรธรรม (สว่าง ชิรารกฺโข)
วัดวิโรจนาราม

เจ้าคณะตำบลตะกรบ
พระครูโสภณเจติการาม (อุดมศักดิ์ )
วัดวชิราราม

เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต (ประสิทธิ์ ปุปฺผคนฺโธ)
วัดสมัยสุวรรณ

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระปลัด ปริเชต กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดสมัยสุวรรณ

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖

เจ้าคณะภาค ๑๖
พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (๒๕๕๙)
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล ป.ธ.๕)
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๕๙๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๓๒๑ , ๐ ๒๒๔๓ ๕๓๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรากร (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๔)
พระเมธีวชิราภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๖๔๔ ๔๙๓๔

เลขานุการ
พระมหา​เอก​กวิน​ ปิ​ย​วี​โร ป.ธ.๗
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๗๒๖ ๖๑๙๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระพิศิษฏ์วินัยการ (เสรี ฐิตปญฺโญ)
วัดมเหยงคณ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๓๑ , ๐๘ ๙๘๗๔ ๔๗๙๘

เลขานุการ
พระมหา​อดิ​ศักดิ์​ คเว​สโก ป.ธ.๕
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๙ ๓๖๙๗ ๖๒๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
วัดศรีทวี
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๔๘ , ๐๘ ๑๑๗๐ ๕๙๙๑

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร
วัดชลเฉนียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง
พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
วัดท่าโพธิ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลบางจาก
พระครูสังฆรักษ์ สุดใจ ธมฺมโชโต
วัดเพชรจริก

เจ้าคณะตำบลปากพูน
พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
วัดมะม่วงทอง

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ
พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
วัดท่าแพ

เลขานุการ
พระปลัด เอกชัย สิริธมฺโม
วัดท่าแพ

เจ้าคณะตำบลอินคิรี
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
วัดมะม่วงปลายแขน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี กนฺตสีโล)
วัดรามประดิษฐ์

เลขานุการ
พระอานนท์ กตปุญฺโญ
วัดรามประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลปากพนัง
พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
วัดโคกมะม่วง

เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่
พระครูไพศาลปัญญาวิศิษฏ์ (ไพสิทธิ )
วัดรามประดิษฐ์
โทร. ๐๙ ๔๖๑๕ ๑๘๑๔

เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
วัดท่าเสริม

เลขานุการ
พระมหาณฐกร กตฺคุโณ
วัดท่าเสริม

เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร
พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
วัดเกาะเพชร

เจ้าคณะตำบลเชียรเขา
พระครูสังวราภิรม (อรชุน อภิจิตฺโต)
วัดบางหว้า

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
วัดศรีพิบูลย์

เลขานุการ
พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูวิโรจน์ธรรมโกศล (บุญญฤทธิ์ กุสลจิตฺโต)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระนคร สุมโณ
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
วัดวังม่วง

เลขานุการ
พระสันติ ญาณวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระสมุห์ นภดล ฐิตคุโณ
วัดควนสูง

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูบุญการโกศล (นิกร )
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
วัดปากด่าน

เลขานุการ
พระปลัด จตุพร ชินวโร
วัดปากด่าน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (๒๕๕๗)
พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง
พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
วัดตรีนิมิตร

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย สนฺตจิตฺโต
วัดตรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูปลัด อัมรินทร์ อคฺคปญฺโญ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลลานสกา
พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สุราษฏร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๔๓)
พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
วัดธรรมบูชา
โทร. ๐ ๗๗๒๑ ๑๕๓๘ , ๐๘ ๑๙๕๘ ๐๒๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๓)
พระวิสุทธิคณาภรณ์ (สมบูรณ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๔)
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๘ ๗๔๖๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๓)
พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
วัดธรรมบูชา

เลขานุการ (๒๕๖๔)
พระครูปลัด ธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๖
วัดธรรมบูชา

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลตลาด (๒๕๖๔)
พระครูประสาทสรคุณ (ปิยะพงค์ ปิยวํโส)
วัดธรรมบูชา

เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๖๓)
พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช อมโร)
วัดหัวหมาก

เจ้าคณะตำบลกะแดะ
พระครูขันติธรรมคุณากร (สมชัย ขนฺติขโม ป.ธ.๓)
วัดธรรมบูชา

เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (๒๕๖๓)
พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ ยโสธโร)
วัดวิภาวดีกาญจนา

เลขานุการ (๒๕๖๔)
พระมหาอรรถฤทธิ์ วีราคโม ป.ธ.๔
วัดวิภาวดีกาญจนา

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเตาใหม่ (๒๕๖๔)
พระมหาฐิติวัฒน์ จิรวฑฺโฒ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโพธิการาม
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๒๙๑

เลขานุการ
พระครูอุชชัยธรรมสถิต (เฉลิมชัย )
วัดโพธิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๔๖)
พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
วัดสามแก้ว
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวิริยาภิวัฒน์ (นิพนธ์ ฉนฺทโก)
วัดอุทัยธรรม

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร )
วัดเขาดิน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูถาวรธรรมนิเทศ (นิพนธ์ )
วัดเขาหลาง

เลขานุการ
พระครูปลัด ถนอม สิรินฺธโร
วัดโตนด

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูวิจิตรกรณีย์ (สุขุม )
วัดนาทิการาม

เจ้าคณะอำเภอสวี - ทุ่งตะโก
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก


ใช้เวลาคำนวน 9.78 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ