หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๕

เจ้าคณะภาค ๑๕ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ (ละเอียด สุทนฺโต)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๐ , ๐๘ ๑๗๐๕ ๕๐๙๑

รองเจ้าคณะภาค ๑๕ (๒๕๖๔)
พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๕๕๙๒ , ๐ ๒๘๙๐ ๑๕๖๖ , ๐๘ ๑๘๐๖ ๔๗๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๔๖๖ ๙๔๙๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๓๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ (๒๕๖๕)
พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๖ , ๐๘ ๑๖๒๗ ๐๗๖๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ (๒๕๖๖)
พระเมธีวัชรประชาทร (ประยูร นนฺทิโย)
วัดอินทาราม

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๖๔)
พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๖๑ ๔๕๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๖๕)
พระภาวนาวิหารกิจ วิ. (ทองย้อย สญฺญโม)
วัดเขาวัง
โทร. ๐๘ ๙๕๔๗ ๓๓๔๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๖๓)
พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ ปญฺญาทีโป)
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๒๒๙๙ ๘๙๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๖๕)
พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก ป.ธ.๖)
วัดบ้านโป่ง
โทร. ๐๘ ๙๕๐๒ ๑๔๔๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระราชวัลภาจารย์ วิ. (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
วัดหนองหอย
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๙๐๔๗

เลขานุการ
พระมหามนพ กิตฺติมโน ป.ธ.๘
วัดหนองหอย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดเทพอาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๓๔ ๙๘๑๑

เลขานุการ
พระครูธรรมธร รัตนะ รตนเทโว
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
โทร. ๐๖ ๒๗๕๓ ๘๘๘๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมหาสุนทร สุนฺทโร ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๑๓๔ ๔๑๔๐

เลขานุการ
พระพิชัย ฐานงฺกโร
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (๒๕๖๕)
พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร ป.ธ.๖
วัดห้วยชินสีห์
โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๒๖๖

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๑
พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ วรกิจโจ)
วัดเขาเหลือ
โทร. ๐๘ ๖๑๗๒ ๗๘๘๘

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
พระครูธำรงปริยัติวงศ์ (ไพรัช ธมฺมรตโน ป.ธ.๓)
วัดดอนตะโก
โทร. ๐๘ ๙๔๑๑ ๗๗๕๘

เจ้าคณะตำบลคูบัว
พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม จนฺทธมฺโม)
วัดแคทราย
โทร. ๐๘ ๙๒๕๗ ๙๗๒๐

เจ้าคณะตำบลท่าราบ
พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ สีลภูสิโต)
วัดบางลี่เจริญธรรม
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๕๔๘

เจ้าคณะตำบลหินกอง
พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ นาควโร)
วัดหนองกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๑๗๘ ๔๕๒๘

เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ คนฺธสีโล)
วัดศาลเจ้า
โทร. ๐๙ ๓๑๑๔ ๐๘๕๓

เจ้าคณะตำบลพงสวาย - บางป่า
พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ ฐิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๔๐๕๐

เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวน
พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ ญาณจิตฺโต)
วัดท่าสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๙๐๑๗ ๔๗๑๖

เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
พระครูพิศาลจริยานุกิจ (พรชัย ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
วัดช่องลม

เจ้าคณะตำบลเขาแร้ง - เกาะพลับพลา
พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ พลญาโณ)
วัดเขาถ้ำกรวย
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๙๓๘๙

เจ้าคณะตำบลน้ำพุ - ห้วยไผ่
พระครูสมุห์ ประดิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดหนองแช่เสา
โทร. ๐๘ ๙๐๗๒ ๕๖๘๑

รองเจ้าคณะตำบลน้ำพุ - ห้วยไผ่
พระอธิการสุชาติ อตฺตสาโร
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๔๘๐๒ ๖๖๖๕

เจ้าคณะตำบลสามเรือน
พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา จนฺทโชโต)
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๘๔๙๓

เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร กิตฺติสํวโร)
วัดอรุณรัตนคีรี
โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๐๓๙๙

เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา - เจดีย์หัก
พระมหาธนพัฒน์ กนฺตธมฺโม
วัดเจติยาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๓ ๗๖๐๔

เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
วัดท่าผา
โทร. ๐๘ ๑๘๖๘ ๖๔๕๑

เลขานุการ
พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๗
วัดบ้านโป่ง
โทร. ๐๘ ๔๑๖๖ ๐๒๗๖

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
วัดอุทุมพรทาราม
โทร. ๐๘ ๑๐๐๘ ๖๕๓๙

เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด เขมจาโร)
วัดปลักแรด
โทร. ๐๘ ๙๒๕๙ ๐๒๒๐

เจ้าคณะตำบลท่าผา
พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ )
วัดบ้านฆ้องน้อย
โทร. ๐๘ ๑๘๖๙ ๔๙๔๗

เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่
พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร (บุญเชิด ฉนฺทธมฺโม)
วัดหนองกลางด่าน
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลหนองกบ
พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร )
วัดประชารังสรรค์
โทร. ๐ ๓๒๒๖ ๘๑๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ - สวนกล้วย
พระครูสุธีปริยัตยานุศาสก์ (อดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดหนองอ้อตะวันออก
โทร. ๐๘ ๓๙๐๙ ๙๑๘๙

เจ้าคณะตำบลนครชุมน์- บ้านม่วง
พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
วัดนครชุมน์
โทร. ๐๘ ๑๘๕๙ ๖๐๒๑

เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม
พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดโพธิโสภาราม
โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๒๕๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ (๒๕๖๕)
พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ อุตฺตโม)
วัดชมภูพล
โทร. ๐๘ ๗๔๑๔ ๖๔๒๒

เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๑
พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
วัดโป่งยอ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๔ ๔๖๑๒

เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๒
พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ )
วัดสระสี่มุม
โทร. ๐๘ ๗๐๕๐ ๒๒๘๐

เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓)
วัดเขาช่องพราน
โทร. ๐๘ ๔๘๐๑ ๕๘๓๓

เลขานุการ
พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์ (ภาณุพงศ์ พลญาโณ)
วัดเขาช่องพราน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๖ ๙๓๕๓

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช )
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๙๙๘๕ ๕๓๙๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ดิเรก อติเรกสุโภ
วัดนครทิพย์
โทร. ๐๘ ๙๙๙๔ ๓๖๕๑

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ
วัดหนองโพ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๔๖๕๘

เลขานุการ
พระมหาสมบูรณ์ จนฺทโชโต
วัดพระศรีอารย์
โทร. ๐๙ ๒๖๕๘ ๙๓๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม (๒๕๕๘)
พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (สง่า ฐานิสฺสโร)
วัดพระศรีอารย์
โทร. ๐๘ ๑๗๐๑ ๕๑๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม (๒๕๖๕)
พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
วัดแก้วฟ้า
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๕๐๖๙

เจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียน - คลองข่อย
พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต)
วัดไทรอารีรักษ์
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๗๔๖

เจ้าคณะตำบลโพธาราม - บ้านฆ้อง
พระครูสุธีปริยัติโสภณ (พิสิษฐ์ โสภิโต ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์ไพโรจน์
โทร. ๐๘ ๒๔๑๙ ๙๙๕๔

เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ - หนองโพ
พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ (วิรัช )
วัดดีบอน
โทร. ๐๘ ๙๑๔๒ ๔๓๕๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ - หนองโพ
พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง สวาคโต)
วัดบ้านฆ้อง
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๕๖๗

เจ้าคณะตำบลท่าชุมพล
พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ ปวฑฺฒโน)
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๑๗๙๒ ๑๙๔๖

เจ้าคณะตำบลบางโตนด (๒๕๖๕)
พระครูสีลวิสุทธิคุณ (พิชิต คุณสีโล)
วัดเจ็ดเสมียน
โทร. ๐๘ ๐๔๓๒ ๔๗๙๙

เจ้าคณะตำบลเตาปูน
พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ อธิวโร ป.ธ.๓)
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๑๐๑๑ ๙๔๓๘

เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
วัดขนอน
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๔๑๙๕

เจ้าคณะตำบลธรรมเสน
พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ พลวโร)
วัดเขาแหลม
โทร. ๐๘ ๖๐๖๘ ๐๘๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม
พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
วัดเขาส้ม
โทร. ๐๘ ๙๐๑๘ ๒๘๗๑

เจ้าคณะตำบลหนองกวาง
พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
วัดหนองใยบัว
โทร. ๐๘ ๙๐๙๐ ๐๓๗๙

เจ้าคณะตำบลนางแก้ว
พระครูสุวัฒน์รัตนคุณ
วัดนางแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๗๘ ๓๑๗๒

เจ้าคณะตำบลคลองตาคต - ดอนกระเบื้อง
พระครูเวฬุวนาภิรมย์
วัดป่าไผ่
โทร. ๐๘ ๑๕๒๖ ๒๔๕๘

เจ้าคณะตำบลดอนทราย
พระครูสันติถิรธรรม
วัดกำแพงเหนือ
โทร. ๐ ๓๒๗๔ ๔๘๔๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนทราย
พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ อิฏฺฐผโล)
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๔ ๗๘๕๒

เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดโชติทายการาม
โทร. ๐๘ ๑๐๑๑ ๘๘๓๕

เลขานุการ
พระครูปลัด สมกิจ วรธมฺโม
วัดโชติทายการาม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๖ ๓๔๙๙

เจ้าคณะตำบลดำเนินสะดวก (๒๕๖๐)
พระครูปลัด ประชุม ฌานสมฺปนฺโน
วัดพิทักษ์เทพาวาส
โทร. ๐๘ ๑๒๖๙ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย
วัดพิทักษ์เทพาวาส

เจ้าคณะตำบลบัวงาม (๒๕๖๐)
พระมหาประกอบ นิติธโร ป.ธ.๗
วัดบัวงาม
โทร. ๐๘ ๕๒๐๗ ๓๔๑๙

เลขานุการ
พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ
วัดบัวงาม

เจ้าคณะตำบลท่านัด (๒๕๖๐)
พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
วัดอมรญาติสมาคม
โทร. ๐๘ ๗๑๗๑ ๔๗๙๐

เลขานุการ
พระปลัด คงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก
วัดบัวงาม

เจ้าคณะตำบลสี่หมื่น - แพงพวย (๒๕๖๐)
พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
วัดท่าเรือ
โทร. ๐๖ ๓๙๘๙ ๘๙๕๙

เลขานุการ
พระสมุห์ รักศักดิ์ ธีรวํโส
วัดโคกหลวง

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
พระครูปลัด ศุภชัย ขนฺติโก
วัดชาวเหนือ
โทร. ๐๙ ๔๙๓๕ ๑๑๑๑

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง )
วัดปากท่อ
โทร. ๐๘ ๔๗๐๒ ๖๑๒๒

เลขานุการ
พระปลัด จติชัย มหาวายาโม
วัดปากท่อ
โทร. ๐๖ ๒๓๕๗ ๔๐๙๒

รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ )
วัดหนองกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๒๖๐ ๙๗๒๑

เจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
วัดหนองระกำ
โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๘๑๓๙

รองเจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
พระครูอาทรชยาภิวัฒน์ (สุรชัย สุรชโย)
วัดหนองระกำ
โทร. ๐๘ ๓๖๓๙ ๙๙๓๙

เจ้าคณะตำบลวัดยางงาม
พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
วัดยางงาม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๓ ๑๒๔๗

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย )
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี
โทร. ๐๘ ๑๗๗๗ ๕๓๖๔

เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย )
วัดสุขวราราม
โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๒๒๘

เจ้าคณะตำบลวังมะนาว
พระปลัด จติชัย มหาวายาโม
วัดปากท่อ
โทร. ๐๖ ๒๓๕๗ ๔๐๙๒

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
วัดหนองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๙๗๗๑ ๗๘๖๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน )
วัดสนามสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๕๗ ๘๖๗๒

เจ้าคณะอำเภอจอมบึง
พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี )
วัดวาปีสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๙๙๙๑ ๓๕๘๔

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ ปภากโร
วัดวาปีสุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอจอมบึง
พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์ )
วัดรางเฆ่
โทร. ๐๘ ๘๓๕๖ ๔๙๙๔

เลขานุการ
พระสุมิตร ปภสฺสโร
วัดรางเฆ่

เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
วัดจอมบึง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๗ ๙๔๔๘

เจ้าคณะตำบลแก้มอ้น - เบิกไพร
พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร )
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๔๗๗๐

เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก
พระครูอุดมพัฒนโสภณ
วัดเขาแดน
โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๒๖๓๗

เจ้าคณะตำบลรางบัว
พระครูสุชาตธรรมาภรณ์
วัดหนองนกกะเรียน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๔ ๘๖๒๒

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ )
วัดนาสมอ
โทร. ๐๘ ๑๐๐๗ ๒๐๑๒

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้ )
วัดถ้ำสิงโตทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๑๓ ๓๓๑๐

เจ้าคณะอำเภอบางแพ (๒๕๖๓)
พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง อตฺถโกวิโท)
วัดหัวโพ
โทร. ๐๘ ๑๐๑๔ ๑๒๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (๒๕๖๓)
พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน อาวุธปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางวังเย็น
โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๑๐๗๕

เจ้าคณะตำบลบางแพ - ดอนใหญ่
พระมหาสละ ฉนฺทโก ป.ธ.๗
วัดลำน้ำ
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๕๑๐๐

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์ )
วัดบางแพใต้
โทร. ๐๘ ๗๐๗๓ ๐๒๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพหัก - ดอนคา (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล ปิยาจาโร)
วัดดอนสาลี
โทร. ๐๘ ๗๐๕๖ ๗๐๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัดแก้ว (๒๕๖๓)
พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
วัดทำนบ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๒๐

เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์ )
วัดคลองขนอน
โทร. ๐๖ ๑๗๖๑ ๕๕๕๒

เลขานุการ
พระปลัด โชติ จิรโสภโณ
วัดแจ้งเจริญ
โทร. ๐๘ ๗๑๖๙ ๖๔๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง (๒๕๕๙)
พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
วัดแจ้งเจริญ
โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๙๒๒๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลวัดเพลง
พระปลัด ชิน สุนทโร
วัดแจ้งเจริญ

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
วัดหนองหมี
โทร. ๐๘ ๔๕๔๒ ๔๔๕๙

เลขานุการ
พระปัญญา ปญฺญาวชิโร
วัดหนองหมี

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง กิตติมศักดิ์
พระครูปทุมาภิรักษ์
วัดชัฎป่าหวาย

เจ้าคณะตำบลป่าหวาย - ท่าเคย
พระครูถาวรธรรมจารี (ธานิทร์ ถาวโร)
วัดทุ่งแหลม
โทร. ๐๘ ๔๓๑๕ ๙๗๑๗

เจ้าคณะตำบลท่าเคย
พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
วัดวังน้ำเขียว
โทร. ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๙๓๙

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง - ตะนาวศรี
พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม โอภาโส)
วัดหนองหมี
โทร. ๐๘ ๑๙๔๔ ๓๗๑๖

เจ้าคณะอำเภอบ้านคา
พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์ )
วัดโป่งกระทิงล่าง
โทร. ๐๖ ๑๔๗๐ ๒๕๙๙

เลขานุการ
พระสมุห์ สัมพันธ์ ฐานจาโร
วัดโป่งกระทิงล่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านคา - บ้านบึง
พระปลัด องอาจ อธิปุญฺโญ
วัดเก่าต้นมะค่า
โทร. ๐๘ ๙๐๕๒ ๓๑๒๖

เจ้าคณะตำบลหนองพันจันทร์
พระครูอรัญปริยัติคุณ (ราเชน ธมฺมรโส ป.ธ.๓)
วัดหนองพันจันทร์
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๒๐๒๑

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (๒๕๕๕)
พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕)
วัดหนองจอก
โทร. ๐ ๓๒๔๕ ๒๑๘๔ , ๐๘ ๗๑๖๑ ๙๕๙๔

เลขานุการ
พระปลัด ไพร รวิวํโส
วัดสารหิตาวาส

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ)
วัดพระรูป
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๒๒๐๔

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมโภช ทีปธมฺโม
วัดพระรูป

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (๒๕๖๔)
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล ฉนฺทกโร ป.ธ.๘)
วัดพลับพลาชัย

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต)
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูพัชรศิลปาคม (นริศ นริสฺสโร)
วัดปากน้ำ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

เลขานุการ
พระมหาอัศนี มหาเมธี ป.ธ.๕
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต )
วัดนาพรม

เลขานุการ
พระอาคม อาคมธีโร
วัดพระรูป

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี (๒๕๖๕)
พระครูปิยวัชราภรณ์ (ประทีป ปญฺญาทีโป)
วัดอัมพวันปิยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี (๒๕๖๕)
พระครูบวรโพธิวิโรจน์ (สมจิตต์ ขนฺติโก)
วัดโพธิ์พระใน

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
วัดยาง

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๓
พระครูประโชติวชิรากร
วัดข่อย

เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน (๒๕๖๕)
พระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร จิตฺตสํวโร)
วัดทองนพคุณ

เจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต ๑
พระมหาคำรณ รตนนาโถ ป.ธ.๔
วัดนาค

เจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต ๒
พระครูวินัยธร ชุ่ม พุทฺธญาโณ
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม - ธงชัย
พระครูอินทรวชิราภรณ์ (จ่างศรี )
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ - ช่องสะแก (๒๕๔๙)
พระครูวัชรชัยธรรม (ศุภชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดเพชรพลี

เจ้าคณะตำบลโพไร่หวาน
พระครูปภากรวชิรกิจ (อำนวย ปภากโร)
วัดถ้ำแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางจาน - หนองโสน
พระครูกิตติวัชราภรณ์
วัดโพธิ์ทัยมณี

เจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
พระครูสังฆรักษ์ ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร
วัดหาดเจ้าสำราญ

เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม
พระครูศรีธรรมรัตน์ (ชำนาญ รตนธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดไร่ดอน

เจ้าคณะตำบลนาพันสาม
พระครูขันติวัชรคุณ
วัดดอนมะขามช้าง

เจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
พระครูปิยวัชรคุณ (เผือน ปิยธมฺโม)
วัดช่อม่วง

เลขานุการ
พระครูวัชรกิจจาภิรักษ์ (มนู รตนโชโต)
วัดช่อม่วง

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์
วัดหัวนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด (๒๕๖๐)
พระครูไพศาลพัฒนานุกูล (พัว อสิญาโณ)
วัดห้วยเสือ

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูวิกรมพัชรธรรม
วัดลาดศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์
พระครูสุนทรวัชรกิจ (ฤทธิ์กล้า )
วัดถ้ำรงค์

เจ้าคณะตำบลสมอพลือ
พระครูโพธิกิจจาภรณ์
วัดโพธาวาส

เจ้าคณะตำบลตำหรุ
พระครูสุธรรมวชิรากร
วัดม่วงงาม

เจ้าคณะตำบลบ้านทาน
พระครูปุญภัทรปุญญาคม
วัดบ่อบุญ

เจ้าคณะตำบลโรงเข้
พระครูวัชรธรรมนาถ
วัดดอนกอก

เจ้าคณะตำบลหนองกะปุ
พระครูวิสิฐวัชรธรรม (ยวง )
วัดโพธิ์ลอย

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
พระครูศรีวัชราภรณ์ ( ฐิตปุญฺโญ)
วัดศีลคุณาราม

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูโสภิตกิตติคุณ (สมชาย )
วัดหนองปลาไหล

เจ้าคณะตำบลเขาย้อย
พระมหาวิสูตร จิตฺตปาโล ป.ธ.๓
วัดพระธาตุศิริชัย

เจ้าคณะตำบลทับคาง
พระครูจันทวชิรคุณ (ประเทือง จนฺทโสภโณ)
วัดดอนทราย

เจ้าคณะตำบลบางเค็ม
พระครูพิจิตรโพธิธรรม
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลห้วยโรง
พระครูวัชรวีรวงศ์ (วีระพงษ์ )
วัดพุม่วง

เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
พระครูพุทธรัตนาภิบาล (ชะโอน รตนโชโต)
วัดเขาตะเครา

เลขานุการ
พระครูอาทรวรวัฒน์
วัดเขาตะเครา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
พระครูโสภิตวัชรกิจ (สงวน พุทธสีโล)
วัดบางลำภู

เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
พระครูสิริวชิรธรรม
วัดในกลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
พระครูพัชรคุณาทร (ศิริ เขมิโก)
วัดต้นสน

เจ้าคณะตำบลบางครก
พระมหาอโณทัย พลวฑฺฒโก ป.ธ.๓
วัดบางลำภู

เจ้าคณะตำบลบางตะบูน
พระครูอาทรวัชรานุกิจ
วัดปากอ่าว

เจ้าคณะตำบลบางขุนไทร
เจ้าอธิการจรินทร์ ฐิโตภาโส
วัดดอนผิงแดด

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูบวรรัตนวงศ์
วัดพิกุลแก้ว

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรชลธรรม (ปัญญา เขมปญฺโญ)
วัดชลธราราม

เลขานุการ
พระสมุห์ อำนาจ จนฺทโชโต
วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรินทขีลารักษ์ (ประเสริฐ ฐานวโร)
วัดเขื่อนเพชร

เลขานุการ
พระสุรชัย อกฺกรํสี
วัดเขื่อนเพชร

เจ้าคณะตำบลหนองจอก
พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าไม้รวก (๒๕๖๔)
พระครูสิริพัชรศาสน์
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

เจ้าคณะตำบลเขากระปุก - กลัดหลวง
พระครูวัชรสารธรรม (ฉลวย )
วัดสารหิตาวาส

เจ้าคณะตำบลวังไคร้
พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
วัดบางประจันต์

เจ้าคณะตำบลท่ายาง - ท่าคอย
พระครูสิริทัศนียคุณ (เล็ก ป.ธ.๕)
วัดท่าคอย

เจ้าคณะตำบลท่าแลง
พระครูประสิทธิ์พัชรสาร
วัดเกษมสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน
พระครูวิจักษ์วัชรธรรม (ประจักร )
วัดห้วยกวางจริง

เลขานุการ
พระปลัด นพพร ฐิตปุญฺโญ
วัดธรรมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน (๒๕๖๕)
พระครูสุมนวัชรกิจ (สุมน สุมโน)
วัดร่วมใจพัฒนา

เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน - สองพี่น้อง
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ (ณรงค์ อาจาโร ป.ธ.๔)
วัดถ้ำเสือ

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูสิถิวชิรธรรม
วัดหนองมะกอก

เจ้าคณะอำเภอชะอำ (๒๕๖๔)
พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ (สวัสดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดนายาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ (๒๕๖๐)
พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร)
วัดห้วยทรายใต้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ (๒๕๖๕)
พระครูมนูญศีลสังวร (ถาวร สีลสํวโร)
วัดช้างแทงกระจาด

เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๑
พระครูโอภาสวัชรธรรม
วัดราษฎร์เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลเขาใหญ่
พระมหาประสาน ชยนฺนโท
วัดนิคมวชิราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร)
วัดหนองเผาถ่าน

เจ้าคณะตำบลนายาง (๒๕๖๕)
พระครูวชิรชลธาร (สมชาย ฑีฆายุโก ป.ธ.๓)
วัดคลองสายหนึ่ง

เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พระครูพิทักษ์วัชรกิจ (หมื่น )
วัดหนองหญ้าปล้อง

เลขานุการ
พระครูสุทธิวัชราทร (เรวัฒน์ ชุติปญฺโญ)
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง
พระครูสุทธิวัชราทร (เรวัฒน์ ชุติปญฺโญ)
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวัชรการ ( อพโล)
วัดลิ้นช้าง

เจ้าคณะตำบลยางน้ำกลัดใต้
พระครูวิบูลวัชรกิจ (จุด สุขิโต)
วัดพุพลู

เจ้าคณะตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
พระใบฎีกา ฉลวย ปิยสีโล
วัดยางน้ำกลัดเหนือ

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๒)
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)
วัดประดู่
โทร. ๐๙ ๘๙๔๕ ๙๔๔๕

เลขานุการ
พระครูวิธานกิจจาภิรม (นุกูล อนาวิโล)
วัดประดู่

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๕)
พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร พุทฺธสโร)
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๐)
พระสมุทรธรรมคณี (จำลอง อาสโภ ป.ธ.๕)
วัดกลางเหนือ
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๘๐๖ , ๐๘ ๙๔๕๗ ๗๐๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมนิเทศ (สุนทร สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๒)
พระราชสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๗๑๓ , ๐๘ ๑๘๘๐ ๗๐๐๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๘๙ , ๐๘ ๑๘๑๗ ๓๖๙๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๓๓

เลขานุการ
พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย อริญฺชโย)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม (๒๕๖๑)
พระครูสมุทรวุฒิคุณ (เพิ่ม วุฑฺฒิสาโร)
วัดป้อมแก้ว

เจ้าคณะตำบลแม่กลอง
พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๑
พระครูสิทธิกิจจากร
วัดบางจะเกร็ง

เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๒
พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล
วัดศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลบางขันแตก
พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ )
วัดนางพิมพ์

เจ้าคณะตำบลบ้านปรก (๒๕๖๐)
พระครูรัตนปัญญาโสภณ (โชคชัย ธมฺมทฺธโช)
วัดจันทร์เจริญสุข

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูไพศาลสมุทรกิจ (ทวี )
วัดดาวโด่ง

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล )
วัดลาดเป้ง

เลขานุการ
พระปลัด กฤษฎา จนฺทสุวณฺโณ
วัดลาดเป้ง

เจ้าคณะอำเภออัมพวา (๒๕๖๕)
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร)
วัดจุฬามณี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออัมพวา (๒๕๖๕)
พระครูสมุทรชัยคุณ (วิชัย วิชโย)
วัดมณีสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออัมพวา (๒๕๖๕)
พระครูโฆสิตสุตคุณ (สมพร ภทฺทจาโร)
วัดบางแคใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออัมพวา (๒๕๖๕)
พระครูสมุห์ คำนวณ ปริสุทฺโธ
วัดแก้วเจริญ

เจ้าคณะตำบลสวนหลวง
พระครูวิกรมปัญญาภรณ์
วัดสวนหลวง

เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง เขต ๑
พระครูปลัด เกรียงไกร สุทฺธิญาโณ
วัดช่องลมวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง เขต ๒
พระครูใบฎีกา ชาญ ปญฺญาโพธิสุวณฺโณ
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๑
พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)
วัดบางเกาะเทพศักดิ์

เจ้าคณะอำเภอบางคนที
พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)
วัดปราโมทย์

เลขานุการ
พระใบฎีกา สรชัย ชินวโร
วัดปราโมทย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางคนที (๒๕๖๕)
พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ (บุญหยด วฑฺฒโน)
วัดโบสถ์

เจ้าคณะตำบลบางคนที (๒๕๖๐)
พระมหานพพล กนฺตสีโล ป.ธ.๔
วัดตะโหนดราย

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
วัดตะโหนดราย

เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
พระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล)
วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลกระดังงา
พระครูสถิตกมลธรรม (กมล รวิวณฺโณ)
วัดปากง่าม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระดังงา
พระครูวิมลสมุทรกิจ
วัดแก่นจันทร์เจริญ

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๔)
พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗)
วัดกุยบุรี
โทร. ๐ ๓๒๖๘ ๑๕๖๖ , ๐๘ ๖๑๔๑ ๐๘๕๙

รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๕ , ๐๘ ๙๘๒๓ ๘๓๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑)
พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดเขาโบสถ์
โทร. ๐ ๓๒๖๙ ๑๐๓๑ , ๐๘ ๙๕๕๑ ๒๒๓๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑)
พระครูวินัยธร สุดใจ จิตฺตสุทฺโธ ป.ธ.๘
วัดทุ่งกลาง

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.๗)
วัดเกาะหลัก
โทร. ๐ ๓๒๖๐ ๔๒๓๔ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๑๐๔๖

เลขานุการ
พระครูปลัด สำรวย ธมฺมสุทฺโธ
วัดอ่าวน้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (ทองเติม )
วัดเกาะหลัก

เจ้าคณะตำบลบ่อนอก
พระครูอาทรสาธุกิจ (เอื่อน )
วัดบ่อนอก

เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๑
พระครูประทีปธีรคุณ (จันทร์ ธมฺมธีโร)
วัดคั่นกระได

เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๒
พระครูศรีธรรมสถิต (สวัสดิ์ ป.ธ.๖)
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

เจ้าคณะตำบลคลองวาฬ - ห้วยทราย
พระมหาสุภาพร ฐิตสุเมธี ป.ธ.๗
วัดวังมะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลเขาล้าน
พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์ (มณฑล คุณยุตโต)
วัดนาหูกวาง

เจ้าคณะตำบลนาหูกวาง
พระสมุห์ อาทิตย์ อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านทุ่งเคล็ด

เจ้าคณะตำบลทับสะแก
พระครูนิรันดร์นันทคุณ (บรรเทิง ถาวโร)
วัดทับสะแก

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูพิศาลปัญญาประโชติ (สำรวย โชติปญฺโญ)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
พระครูวิสิฐสาธุการ (เด่นดวง ธนนาโค)
วัดถ้ำเขาไม้รวก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูพิสุทธิ์ปุญญาคม (เนิ่ม สิริปุญฺโญ)
วัดตะแบกโพรง

เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน
พระครูประวิตรพุฒิคุณ (สถาน ฉนฺทลีโล)
วัดเกาะยายฉิม

เลขานุการ
พระปลัด ธรรมฤทธ์ ธมฺมจารี
วัดทางสาย

รองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน
พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญฺโญ)
วัดทางสาย

เลขานุการ
พระณิชพน พลญาโณ
วัดทางสาย

เจ้าคณะตำบลกำเนิดนพคุณ
พระครูวีรธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วีรธมฺโม)
วัดนาผักขวง

เจ้าคณะตำบลพงศ์ประศาสน์
พระครูไพโรจน์สิริมงคล (สถาพร สิริมงฺคโล)
วัดหินกอง

เจ้าคณะตำบลร่อนทอง
พระครูโสภณวนารักษ์ (เอกราช เอกราโช)
วัดดงไม้งาม

เจ้าคณะตำบลชัยเกษม
พระครูถิรธรรมดำรง (เสถียร สิริธโร)
วัดสามขุม

เจ้าคณะตำบลธงชัย
พระครูศุภกิจจาภินันท์ (สุนทร )
วัดดอนยาง

เจ้าคณะตำบลทองมงคล
พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ (บุญยืน ธมฺมปาโล)
วัดทองมงคล

เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
พระครูประภัศรสิทธิคุณ ( ปภสฺสโร)
วัดโป่งโก

เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
พระครูอาทรวรธรรม (บุญธรรม )
วัดดอนมะกอก

เลขานุการ
พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม ป.ธ.๙
วัดดอนมะกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางสะพาน (๒๕๕๙)
พระครูประภัสสรพุทธิคุณ (พรหมเมศ ภทฺทสโร)
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลบางสะพาน
พระปลัด อานนท์ ญาณธมฺโม
วัดบรรพตาเรืองราม

เจ้าคณะตำบลทรายทอง
เจ้าอธิการณรงค์ศักดิ์ ธีรวโร
วัดท่าม่วง

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ปุรเชษฐ์ จนฺทธมฺโม
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูประจักษ์สิริคุณ (อำนวย )
วัดเขาราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลไชยราช
พระครูดำรงสุตาภิวัฒน์ (ทรงศักดิ์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดห้วยสัก

เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
พระครูโกศลศุภกิจ (จำนง ฐิตเวโท)
วัดวังยาว

เลขานุการ
พระครูพิพิธพลาทร (สมชาย )
วัดวังยาว

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๑
พระครูอุดมธรรมวิภาส (วิชิต )
วัดอุดมพลาราม

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๒
พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ำผึ้ง ป.ธ.๔)
วัดทุ่งน้อย

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๓
พระครูถาวรธรรมสาร (วิรัตน์ )
วัดเขาลั่นทม

เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด
พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโญ)
วัดสามร้อยยอด

เลขานุการ
พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ ป.ธ.๘
วัดสามร้อยยอด

เจ้าคณะตำบลไร่เก่า - ไร่ใหม่
พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน ป.ธ.๓)
วัดธรรมรังสี

เจ้าคณะตำบลศาลาลัย
พระครูสถิตกัลยาณคุณ (เทียน ฐิติสีโล)
วัดศาลาลัย

เจ้าคณะตำบลศิลาลอย
พระครูศรีธรรมาภินันท์ (อภิเษก มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดเขาถ้ำ

เจ้าคณะตำบลสามร้อยยอด
พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ์ (เฉลิม ชีวสุทฺโธ)
วัดพุ

เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
พระครูอาทรคีรีรักษ์ (ประทุม ฉนฺทปาโล)
วัดเขาน้อย

เลขานุการ
พระปลัด สมเพียร ญาณวีโร
วัดเขาน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
พระครูวิริยาธิการี (ทรงยศ )
วัดหนองตาแต้ม

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองมา อตฺตสนฺโต
วัดหนองตาแต้ม

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ลำยง ทีปกโร)
วัดปากคลองปราณ

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูวิบูลพัฒนากร (อดุลย์ )
วัดรังษีนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองตาแต้ม
พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ (พนมชัย ป.ธ.๔)
วัดสิทธิสังฆาราม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
วัดบุษยะบรรพต

เลขานุการ
พระสุรพล นิปุโณ
วัดบุษยะบรรพต

รองเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดหนองพลับ

เลขานุการ
พระอภิสิทธิ์ ฐานทินฺโน
วัดหนองยายอ่วม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหิน (๒๕๖๕)
พระครูพิสุทธิ์ภาวนาพิธาน (เอกดนัย โชติธมฺโม)
วัดหัวหิน

เจ้าคณะตำบลหนองแก
พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ (ทองใบ มหานาโค)
วัดเขาตะเกียบ

เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ
พระครูวิจิตรพัฒนานุกูล (สมาน สุขวทฺฒโร)
วัดหนองตะเภา

เจ้าคณะตำบลทับใต้
พระพิศาลสิทธิคุณ (ไพโรจน์ ปภสฺสโร)
วัดห้วยมงคล

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕
พระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (๒๕๖๑)
พระพรหมวชิรสุนทร (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

นครปฐม

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พระสิริวชิรเวที (ไพสาร วรสาโร)
วัดสิริวัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
วัดสระกะเทียม

เลขานุการ
พระครูโกศลธรรมวิบูล (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
พระครูโกศลธรรมวิบูล (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดท่าตำหนัก
โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๓๒๔๓ , ๐๘ ๙๓๔๔ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก
พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
วัดท่ากระชับ

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระวินัยโกศล (ธัญญวัฒน์ เขมธโร)
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
วัดหนองกร่าง

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูสิทธิวรวัฒน์ (ประสิทธิ์ สิทฺธิวโร)
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดอุดมสิทธิกุล

สุพรรณบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรรบุรี (๒๕๖๖)
พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม)
วัดหลักเมตร

เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมภพ สุภโว)
วัดป่าแก้วศรีประจันต์

กาญจนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘)
วัดสิริกาญจนาราม
โทร. ๐ ๓๔๖๒ ๔๘๒๗-๘ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๙๔๓๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสีลคุณ (ทองสุข สีลคุโณ)
วัดสิริกาญจนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๒)
พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ)
วัดพุมุด

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี - ท่าม่วง
พระครูศรีศาสนกิจ (ณรงค์ชัย ป.ธ.๖)
วัดสุทธิกาญจนาราม

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ประพันธ์ อภิปุญฺโญ
วัดบ้านยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๒)
พระครูสีลาภิรัต (สงวน ยุตฺตธมฺโม)
วัดธุดงคนิมิต

เจ้าคณะตำบลท่ามะขาม
พระครูสุวรรณสีลคุณ (ทองสุข สีลคุโณ)
วัดสิริกาญจนาราม

เลขานุการ
พระพรเทพ ญาณคุตฺโต
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระราชวัชรญาณวิศิษฏ์ วิ. (ภูสิต ขนฺติธโร)
วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
โทร. ๐ ๓๔๕๓ ๑๕๕๗ , ๐๘ ๕๕๖๑ ๙๕๕๕ , ๐๘ ๙๑๗๕ ๙๔๔๓

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูประภาสกาญจนคุณ (สุภาพ )
วัดถ้ำวังหิน

เลขานุการ
พระชัชวาล ชวโน
วัดถ้ำเนรมิต

เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (วิฑูรย์ วิทูโล)
วัดรัชดาภิเษก

เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ - สังขละบุรี (๒๕๖๓)
พระครูโพธิกาญจนธรรม (ทองยุ้ย ฐานธมฺโม)
วัดวังโพธิการาม

สมุทรสาคร

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๘)
พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๕๔ ๑๒๔๒

เลขานุการ
พระปลัด พิสิฎษ์ ชยสิทฺโธ
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๖๕)
พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เชียง ฐิโตภาโส)
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (ภิรุณ )
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปิยพงษ์ เตชพโล
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๔)
พระครูรัตนธรรมโสภณ (สุทัศน์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านไร่เจริญผล

เจ้าคณะตำบลเมืองสมุทรสาคร
พระมหาไพสาร วรสาโร ป.ธ.๔
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว
พระครูอรรถสิทธิโกศล (สมคิด ธมฺมาวุโธ)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกตการาม
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๕๖๗ , ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ
วัดเกตการาม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๔๒)
พระวิบูลศีลาจาร (พงษ์เจริญ อาทโร ป.ธ.๓)
วัดอมรเทพ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๒ ๖๔๔๐

เลขานุการ
พระมหามนูญ อุทโย
วัดนางวัง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม
พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร (ชูชีพ )
วัดธรรมนิมิต

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระปิยทัสสี (วิษณุ ปิยธโน)
วัดอมรินทราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๐ ๓๔๘๓

เลขานุการ
พระครูสังฆวิจิตร (วีรยุทธ )
วัดอมรินทราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน)
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๗๑ , ๐๘ ๑๘๕๘ ๒๑๑๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๙๒๔ ๙๔๙๑

เลขานุการ
พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (๒๕๕๙)
พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
วัดเขานกกระจิบ

เจ้าคณะตำบลหลุมดิน
พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
พระครูประกาศธีรคุณ (อำนวย )
วัดเกตุน้อยอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอบางแพ - บ้านโป่ง
พระมหาณัฐชัย อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดอรัญญิกาวาส

เลขานุการ
พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
วัดป่าโป่งกระทิง

เจ้าคณะตำบลบางแพ
พระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
วัดอริยวงศาราม
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๘๐๓๕ , ๐๘ ๑๖๒๕ ๐๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม
พระครูวิสุทธิพลญาณ
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม

เลขานุการ
พระปลัด ศุภมิตร ชยธมฺโม
วัดอมรินทราราม

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล )
วัดห้วยต้นห้าง

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูวิมลธรรมาภินันท์
วัดบ้านบ่อ

เลขานุการ
พระสมุห์ แดง วิสุทฺโธ
วัดป่าหินสูงเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง
พระครูศาสนกิจจานุรักษ์
วัดหนองปากชัฎ

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (๒๕๖๔)
พระวิมลวชิราธิบดี (บุญเสริม อินฺทโชโต)
วัดสหธรรมิการาม

เลขานุการ (๒๕๖๔)
พระมหาทวีศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูอุทัยบุญวัชร์ (บุญยิ่ง จิราภิปุญฺโญ)
วัดอุทัยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ
พระครูปิยธรรมาภิยุต (สืบ ปิยธมฺโม)
วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลชะอำ
พระครูจิรพัฒนาทร
วัดหนองหงษ์พัฒนา

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรญาณโสภิต (ระวิ )
วัดบรรพตาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ายาง (๒๕๕๕)
พระครูวัชรธรรมโสภิต (ชุบ สุปภาวโต)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูอุดมธรรมปโชติ
วัดหนองจอก

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระเทพวชิรสุธี (สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
วัดธรรมิการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๙๘ ๑๒๓๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๔๕๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๔)
พระครูธรรมานุจารี (ทองพูน ธมฺมปฏิทินโน)
วัดเขาเต่า

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระครูมนูญธรรมากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
วัดบางแพ

เลขานุการ
พระครูสุจิตสิทธิธรรม (สมคิด สุจิตฺโต)
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลประจวบ
พระครูปัญญาศีลวิมล (ประวิทย์ อธิปญฺโญ)
วัดดอนสง่า

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูปภัสสรวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ )
วัดหนองกุ่ม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (๒๕๖๔)
พระครูสันติธรรมานุยุต (สุชาติ )
วัดป่าวไลย

เจ้าคณะตำบลหัวหิน (๒๕๖๔)
พระครูบุญญาภิราม ( ญาณเตโช)
วัดถ้ำเขาเต่า

เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
พระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์ )
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลกุยเหนือ
พระครูสุขุมธรรมสถิต (เอียด ฐิตวณฺโณ)
วัดถ้ำเขาน้อย


ใช้เวลาคำนวน 15.43 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ