หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๔

เจ้าคณะภาค ๑๔ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดไร่ขิง
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๓๖๑๗ , ๐๘ ๑๑๙๔ ๑๑๑๙ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๖๖๖๕

เลขานุการ
พระวชิรปัญญาภรณ์ (พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ)
วัดไร่ขิง

รองเจ้าคณะภาค ๑๔ (๒๕๖๔)
พระราชวชิรโมลี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๖ ๐๓๑๓ , ๐๘ ๑๕๗๐ ๓๖๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ (๒๕๖๕)
พระเทพปริยัติกวี (เชษฐา ฉินฺนาลโย ป.ธ.๙)
วัดสุวรรณภูมิ

นครปฐม

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๔๙)
พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๑๙ , ๐๘ ๑๙๔๑ ๙๐๑๕

เลขานุการ
พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง ป.ธ.๖)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๖๔)
พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ)
วัดบางช้างเหนือ
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๕๕๒๐

เลขานุการ
พระปลัด การุณย์ ฐิตธมฺโม
วัดบางช้างเหนือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๖๐)
พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
วัดเดชานุสรณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๖๕)
พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ)
วัดดอนยายหอม

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (๒๕๕๒)
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ)
วัดพะเนียงแตก

เลขานุการ
พระปลัด เฉลิมพล จารุวณฺโณ
วัดพะเนียงแตก

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙
วัดพระงาม

เลขานุการ
พระนครรินทร์ ธมฺมินฺทโชติ
วัดพระงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (๒๕๔๗)
พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร)
วัดลาดปลาเค้า

เจ้าคณะตำบลพระประโทน
พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
วัดไร่เกาะต้นสำโรง

เจ้าคณะตำบลบางแขม
พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองดินแดง

เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดโพรงมะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พรหมลิขิต ยโสธโร)
วัดวังตะกู

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.๔)
วัดหนองกระโดน

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ)
วัดสำโรง

เลขานุการ
พระปลัด ประพจน์ สุปภาโต
วัดสำโรง

รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี (๒๕๕๙)
พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
วัดโคกเขมา

เลขานุการ
พระพัฒน์วัชร์ ญาณสิริ
วัดโคกเขมา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี (๒๕๕๒)
พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
วัดตุ๊กตา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ )
วัดสัมปตาก

เจ้าคณะตำบลบางกระเบา (๒๕๖๓)
พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลท่าพระยา (๒๕๕๖)
พระครูปฐมสรคุณ (พรประสิทธิ์ ปภากโร)
วัดบางแก้ว

เจ้าคณะตำบลศีรษะทอง
พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗
วัดน้อยเจริญสุข

เจ้าคณะตำบลสัมปทวน (๒๕๖๔)
พระครูสังวรสาธุวัตร (สำรวย สํวโร)
วัดไทยาวาส

เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ )
วัดพุทธธรรมรังษี

เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์
พระครูจันทเขมคุณ (เกษม )
วัดทุ่งน้อย

เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม)
วัดละมุด

เจ้าคณะอำเภอสามพราน (๒๕๖๔)
พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ)
วัดหอมเกร็ด

เลขานุการ
พระปลัด ธวัชชัย เขมจาโร
วัดหอมเกร็ด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามพราน
พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
วัดไร่ขิง
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๑๒๒๓ , ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๓๐๓

เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)
วัดท่าพูด

เจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด (๒๕๖๔)
พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดไร่ขิง

เจ้าคณะตำบลยายชา
พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗
วัดทรงคนอง

เจ้าคณะตำบลบางช้าง
พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี ครุธมฺโม)
วัดจินดาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดญาณเวศกวัน
โทร. ๐๘ ๖๗๘๖ ๒๒๗๒

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ)
วัดบางไผ่นารถ

เลขานุการ
พระปลัด เกรียงเดช ฐานธมฺโม
วัดโฆสิตาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน (๒๕๖๔)
พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
วัดบางปลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พเยาว์ เตชธมฺโม)
วัดสุขวัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูไพศาลกิตติวรรณ (ศรีวรรณ )
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลบางภาษี
พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ฐิตสาโร)
วัดสว่างอารมณ์

รองเจ้าคณะตำบลบางภาษี
พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย ฐานิสฺสโร)
วัดคลองเสมียนตรา

เจ้าคณะตำบลบางไทรป่า
พระปลัด เกรียงเดช ฐานธมฺโม
วัดโฆสิตาราม

เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร )
วัดบางเลน

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉะอ้อน )
วัดบัวหวั่น

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดบางน้อยใน

เจ้าคณะตำบลบางปลา (๒๕๖๔)
พระครูปฐมสิริคุณ (ทัน มนฺตชาโต)
วัดดอนยอ

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูอมรบุญญารักษ์
วัดบ่อน้ำจืด

เลขานุการ
พระปลัด พิเชษ ธมฺมธโช
วัดท่าเสา

รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
วัดวังน้ำเขียว

เลขานุการ
พระใบฎีกา อุดมศักดิ์ ทีปธมฺโม
วัดดอนมะกอก

เจ้าคณะตำบลทุ่งขวาง
พระครูปลัด เพลิน ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดสุวรรณรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูปฐมจินดากร (สายชล )
วัดไร่แตงทอง

เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร สุมโน)
วัดทะเลบก

เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์ )
วัดทุ่งกระพังโหม

เจ้าคณะตำบลกระตีบ
พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์ กิตฺติธโร)
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม)
วัดลาดหญ้าไทร

เจ้าคณะตำบลดอนข่อย
พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์ )
วัดสระพัง

เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร ป.ธ.๙)
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๒๐๑๑ , ๐๘ ๖๑๒๒ ๓๐๙๔

เลขานุการ
พระอุกกฤต อินฺทจิตฺโต
วัดสามง่าม

เจ้าคณะตำบลสามง่าม
พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.๖)
วัดทุ่งสีหลง

เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระครูปฐมวรญาณ (คง ญาณวโร ป.ธ.๓)
วัดดอนพุทรา

เจ้าคณะตำบลห้วยด้วน
พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ )
วัดห้วยพระ

เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
วัดมะเกลือ

เลขานุการ
พระครูปฐมถิรธรรม
วัดมะเกลือ

เจ้าคณะตำบลศาลายา
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง ฐิตธมฺโม)
วัดหทัยนเรศวร์

สุพรรณบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๖๔)
พระสุพรรณวชิราภรณ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
วัดดอนเจดีย์

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รูปที่ ๑
พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺฐโสภโร)
วัดบรรหารแจ่มใส

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รูปที่ ๒
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระลอย

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รูปที่ ๒
พระครูโสภณคุณาธาร (สิงโต ปสนฺนจิตฺโต)
วัดสาลี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๐๑๖ ๕๑๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พระศรีปริยัติโกศล (ปรีชา มหาปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๕๔ ๕๑๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๖๔)
พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ.๔)
วัดวิมลโภคาราม
โทร. ๐ ๓๕๕๗ ๑๑๐๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดปราสาททอง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (ชูชาติ อานนฺโท ป.ธ.๔)
วัดมะนาว

เลขานุการ
พระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๖
วัดจำปี

เจ้าคณะตำบลสนามชัย
พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร ป.ธ.๕)
วัดปู่บัว

เลขานุการ
พระครูวิสาลสรคุณ
วัดสำปะซิว

เจ้าคณะตำบลพิหารแดง
พระครูสุมนต์วิริยคุณ (บุญชอบ )
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระสมุห์ ธนาวุฒิ จกฺกวโร
วัดชายทุ่ง

เจ้าคณะตำบลทับตีเหล็ก
พระครูวิสิฐปัญโญภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดแก้ว

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ประสิทธิ์ ธมฺมจาโร
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลดอนกำยาน
พระครูสุวัฒน์ธรรมนิวิฐ (จำเริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

เลขานุการ
พระมหาเฉลิม ปฏิภาโณ
วัดพันตำลึง

เจ้าคณะตำบลสวนแตง
พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ (สมชาย )
วัดศรีสันต์มณฑาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ เขตขันธ์ อิสฺสโร
วัดการ้อง

เจ้าคณะตำบลดอนโพธิ์ทอง
พระครูโพธิสุวรรณคุณ (มานพ )
วัดดอนโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระปลัด สายัณห์ ปภากโร
วัดดอนโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลศาลาขาว
พระครูสังฆรักษ์ สมจิตร ปญฺญาวุโธ
วัดโรงช้าง

เลขานุการ
พระวิบูลย์ พุทธสโร
วัดพระธาตุ

เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๑
พระครูสุวรรณคุณวัฒน์ (ทิวา )
วัดกงจักร

เลขานุการ
พระปลัด วีระศักดิ์ ปญญาวโร
วัดกุฎีทอง

เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๒
พระครูศรีสุธรรมนาถ (สุทธิ สุธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดสารภี

เลขานุการ
พระสมุห์ อาทิตย์ อธิปญฺโญ
วัดแค

เจ้าคณะตำบลโคกโคเฒ่า
พระครูศรีรัตนวิภูษิต (วิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เลขานุการ
พระปลัด สมพงศ์ สุพจฺโจ
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา
พระครูไพศาลธรรมวงศ์ (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน)
วัดแค

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา (๒๕๖๐)
พระครูจันทสุวรรณเทพ (ทองคำ จนฺทเทโว)
วัดพร้าว

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูสิริกิตติคุณ (ชาญชัย ป.ธ.๕)
วัดสังฆจายเถร

เจ้าคณะตำบลสนามคลี (๒๕๖๑)
พระมหาจำปา สิริยโส ป.ธ.๗
วัดสกุณปักษี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสนามคลี (๒๕๖๑)
พระครูสังวรสีลวิมล (สมบุญ กนฺตสีโล)
วัดสังฆมงคล

เจ้าคณะตำบลดอนมะสังข์
พระครูพิศาลปริยัติวิธาน (บุญสุข สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
วัดสองเขตสามัคคี

เลขานุการ
พระเทียนทัศ คมฺภีรปญฺโญ
วัดสามทอง

เจ้าคณะตำบลท่าพี่เลี้ยง
พระครูสุวรรณวีรานุวัตร (ย้อย ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์คลาน

เลขานุการ
พระศุภมิตร สุจิตฺโต
วัดประตูสาร

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
พระครูวิโรจน์สุวรรณคุณ (เดโช )
วัดสามทอง

เลขานุการ
พระดิเรก ธมฺมวโร
วัดสามทอง

เจ้าคณะตำบลท่าระหัด
พระครูดิลกคณานุสิฐ (สมชาย เตชพโล ป.ธ.๔)
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ (สุชิน )
วัดโพธิ์ท่าทราย

เลขานุการ
พระนิเวศน์ ฐานิโย
วัดโพธิ์ท่าทราย

รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า (๒๕๕๗)
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก)
วัดสวนหงส์

เลขานุการ
พระมหาประทีป สญฺญโต ป.ธ.๖
วัดสวนหงส์

รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
พระครูสิริวุฒิรังษี (วีระ ป.ธ.๕)
วัดช่องลม

เลขานุการ
พระมหากำธร ฐิติสมฺปนฺโน
วัดช่องลม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. (ประสาท สุปณฺฑิโต)
วัดกลาง
โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๗๐๐๕ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๕๑๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า (๒๕๖๐)
พระครูศาสนกิจจาภิรม (ธานี ธานิโย)
วัดดาว

เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๑
พระมหาภูวนาท สุชาโต ป.ธ.๙
วัดลานคา

เลขานุการ
พระใบฎีกา หิรัญ เขมจิตฺโต
วัดบ้านสูตร

เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๒
พระครูวิมลปริยัติกิจ (นิรมล ป.ธ.๔)
วัดขุนไกร

เลขานุการ
พระมหาสมชัย โชติโก
วัดลานคา

เจ้าคณะตำบลมะขามล้ม
พระครูใบฎีกา จำนงค์ ปิยวณฺโณ
วัดตะลุ่ม

เลขานุการ
พระวีระชาติ มหาสกฺโก
วัดโบสถ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามล้ม (๒๕๕๗)
พระครูสุวรรณกิจจาทร (สิงห์ อภิชาโต)
วัดตปะโยคาราม

เจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๑
พระปลัด สมทบ ปรกฺกโม
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๒
พระครูขันติวรานุสิฐ (สามารถ ขนฺติวโร)
วัดน้อย

เลขานุการ
พระจิรวัฒน์ จนฺทสาโร
วัดขวาง

เจ้าคณะตำบลไผ่กองดิน
พระครูอุดมอรรถโกศล (ประสาน )
วัดองครักษ์

เลขานุการ
พระอภิชาติ ปิยวณฺโณ
วัดองครักษ์

เจ้าคณะตำบลจรเข้ใหญ่
พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน์ (อำนาจ )
วัดศาลาท่าทราย

เลขานุการ
พระสุข สิริธมฺโม
วัดศาลาท่าทราย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านแหลม (๒๕๖๕)
พระครูวิมลวัฒนกิจ (ปัญญา สิริวฑฺฒโก)
วัดป่าพฤกษ์

เจ้าคณะตำบลสาลี
พระครูสิริวุฒิรังษี (วีระ ป.ธ.๕)
วัดช่องลม

เจ้าคณะตำบลตะค่า
พระอธิการวีรพัฒน์ โรจนธมฺโม
วัดชีปะขาว

เลขานุการ
พระยอด กตกุสโล
วัดชีปะขาว

เจ้าคณะตำบลวัดดาว
พระครูสุวัจน์ธรรมคุณ (ธวัช )
วัดโพธิ์ตะควน

เลขานุการ
พระมหาสุชาติ ขีณมโล
วัดบ้านเก่า

เจ้าคณะตำบลกฤษณา
พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ (สมนึก )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบางใหญ่
พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ (อรัญ ฐิตญาโณ)
วัดบางแม่หม้าย

เลขานุการ
พระณรงค์ฤทธิ์ สิริวฒฺโฑ
วัดบางยี่หน

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ (เชิงชาญ ปญฺญาทีโป)
วัดไผ่เดี่ยว

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
พระครูวิวิธโชติคุณ (นันทชัย ชุตินฺธโร)
วัดดอนยอ

เลขานุการ
พระชาคริต อภิปุณฺโณ
วัดดอนยอ

เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว ป.ธ.๖)
วัดสองพี่น้อง

เลขานุการ
พระครูพิพิธกิจวิธาน (ไพโรจน์ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
วัดสองพี่น้อง

รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดพรสวรรค์
โทร. ๐๘ ๙๕๐๑ ๐๒๙๓

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ ป.ธ.๕
วัดพรสวรรค์
โทร. ๐๙ ๕๒๓๖ ๕๘๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน )
วัดไผ่โรงวัว

เลขานุการ
พระเอกชัย อตฺตทโม
วัดดงตาล

เจ้าคณะตำบลต้นตาล
พระสมุห์ กิติศักดิ์ ยโสธโร
วัดใหม่นพรัตน์

เลขานุการ
พระจักรกฤช นนฺทโก
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลทุ่งคอก
เจ้าอธิการอุดม ทีฆายุโก
วัดทุ่งคอก

เจ้าคณะตำบลบ่อสุพรรณ
พระครูจันทธรรมรังษี (สมศักดิ์ )
วัดหัวกลับ

เลขานุการ
พระคมกริช สีลเตโช
วัดหัวกลับ

เจ้าคณะตำบลบางตะเคียน
พระครูปิยสีลสังวร (สำรวย )
วัดไชยนาราษฎร์

เลขานุการ
พระสมาน กตสีโล
วัดลาดประทุมทอง

เจ้าคณะตำบลบางตาเถร
พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ (ชลอ ป.ธ.๔)
วัดไผ่โรงวัว

เลขานุการ
พระสมชาย มนาโป
วัดไผ่โรงวัว

เจ้าคณะตำบลบางพลับ
พระสมุห์ นิพนธ์ จรณธมฺโม
วัดดงตาล

เลขานุการ
พระเอกสิทธิ์ ปญฺญาวชิโร
วัดดงตาล

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
พระครูสุวรรณสมโณภาส (สินชัย )
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

เลขานุการ
พระอนุวัฒน์ กิตฺติวุฑฺฒโน
วัดท่าจัด

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์ (สำอางค์ )
วัดสระพังกร่าง

เลขานุการ
พระเทพประสิทธิ์ ญาณรโต
วัดทุ่งเข็น

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร (สุนทร )
วัดร่มโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระกรรณเทพ เขมวีโร
วัดร่มโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ (สมชาย ป.ธ.๓)
วัดบางซอ

เลขานุการ
พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร
วัดบวรศิริธรรม

เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ (ธนู )
วัดท่าเจดีย์

เลขานุการ
พระสุชาติ อภิญจโน
วัดท่าเจดีย์

เจ้าคณะตำบลบางเลน
พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย )
วัดทองประดิษฐ์

เจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ.๗)
วัดเขาดีสลัก
โทร. ๐๘ ๑๑๙๗ ๔๙๗๔

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)
วัดโสภาวราราม

รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระครูสุวรรณประชานุกูล (กมลศิลป์ กมสินโน ป.ธ.๓)
วัดเขากำแพง

เลขานุการ
พระครูธรรมธร อุทัย สุจิณฺโณ
วัดเขากำแพง

รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ )
วัดห้วยมงคล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ กฤษฎา สิริสาโร
วัดโพธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ (สุขสันต์ โฆสวโร)
วัดโภคาราม

เจ้าคณะตำบลกระจัน - เจดีย์
พระครูอนุกูลปัญญาวุธ (ปรีชา ปญฺญาวุโธ)
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ กัลยวรรธน์ กนฺตวีโร
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลจรเข้สามพัน
พระมหารุ่งอโนทัย กลฺยาโณ ป.ธ.๘
วัดเทพคีรีวงศ์

เลขานุการ
พระมหาอภิรักษ์ ปภากโร ป.ธ.๖
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๑
พระครูรัตนคีรีพิทักษ์ (เด่น )
วัดคีรีรัตนาราม

เลขานุการ
พระศิริ สิริธมฺโม
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๒
พระครูวิรุฬห์สุวรรณเขต (ขันทอง เมธิโก)
วัดหนองกระโซ่

เลขานุการ
พระสมุห์ วิริยะ มหาวิริโย
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านโข้ง
พระครูอาทรธรรมประทีป (เทศ )
วัดจำปา

เลขานุการ
พระครูโพธิวรารักษ์
วัดโพธิ์เขียว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
พระครูวิสุทธิสุวรรณ
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ์ (บุญค้ำ )
วัดชัยเภรีย์

เลขานุการ
พระครูภาวนาโพธิวงศ์ (สราวุธ )
วัดโพธิ์ทองเจริญ
โทร. ๐๘ ๕๒๙๑ ๓๙๙๖

เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)
วัดโสภาวราราม

เลขานุการ
พระเสน่ห์ สุเมโธ
วัดโสภาวราราม

เจ้าคณะตำบลบ้านดอน
พระปลัด สมบัติ จารุวํโส
วัดยางไทยเจริญผล

เจ้าคณะตำบลสระพังลาน - ดอนมะเกลือ
พระครูนันทวันพิทักษ์ (ปรีดา สญฺญโต)
วัดนันทวัน

เจ้าคณะตำบลสระยายโสม
พระครูโอภาสจารุธรรม (สมหมาย )
วัดคลองตัน

เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๑
พระครูสุวรรณศาสนกิจ (สุภีร์ ชนาสโภ)
วัดโคกสำโรง

เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๒
พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ (สุรพล )
วัดคอกวัว

เลขานุการ
พระโกศล โกสโล
วัดคอกวัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอู่ทอง (๒๕๖๑)
พระครูวิสิฐกิจจาทร (บุญยัง ถิรจิตฺโต)
วัดท่าพระยาจักร

รองเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์
พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชษฐ์ ป.ธ.๓)
วัดธัญญวารี

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย สมฺกิจฺโจ ป.ธ.๓
วัดราษฎรบำรุง

เจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์
พระมหาอุทิศ อุเทโส ป.ธ.๓
วัดดอนเจดีย์

เลขานุการ
พระสราวุฒิ ฐานวโร
วัดจิกรากข่า

เจ้าคณะตำบลทะเลบก
พระครูประโชติสุทธิคุณ (ประชุม )
วัดสระหลวง

เลขานุการ
พระประทีป โฆสิตสทฺโท
วัดทะเลบก

เจ้าคณะตำบลทะเลบก กิตติมศักดิ์
พระครูวิบูลปัญญารัตน์ (ก้อน )
วัดทะเลบก

เจ้าคณะตำบลไร่รถ
พระครูวิบูลกิจจานันท์ (อนันต์ อานนฺโท)
วัดชีธาราม

เลขานุการ
พระเขมปัตถ์ สุทฺธิธมฺโม
วัดชีธาราม

เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๒
พระครูวิรุฬห์วรธรรม (สมภพ ธมฺมวโร)
วัดหนองสลักได

เลขานุการ
พระปลัด วชิรญาณ์  ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองสลักได

เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
พระครูสุวรรณสันติวงศ์ (สันติ )
วัดหนองสาหร่าย

เลขานุการ
พระมหาสุภัทรชัย สุภทฺโท
วัดสระศรีเจริญ

เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ (สว่าง )
วัดสระด่าน

เลขานุการ
พระประสาร เตชปญฺโญ
วัดสระด่าน

เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
พระศรีประจันตคณาภิบาล (สมทรง โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดดอนบุบผาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สุริยัณห์ สิริปญฺโญ
วัดเกาะ

รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (วิชัย จนฺทโชโต)
วัดหนองเพียร

เลขานุการ
พระครูธรรมธร ชัยณรงค์ อภินนฺโท
วัดโลกา

เจ้าคณะตำบลวังยาง
พระครูสุกิจจานุรักษ์ (ชยุตม์ )
วัดไก่เตี้ย

เลขานุการ
พระมหาวีระ วีรนาโค ป.ธ.๖
วัดพยัคฆาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาง (๒๕๖๓)
พระครูภัทรกิตติสาร (วิจิตร์ )
วัดสัปรสเทศ

เจ้าคณะตำบลมดแดง
พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ (เปล่ง )
วัดวังพลับใต้

เลขานุการ
พระครูสมุห์ พรณัฏฐวัชร์ กิตฺติเมธี
วัดพยัคฆาราม

เจ้าคณะตำบลดอนปรู
พระครูปัญญาศาสนธำรง (ปัญญา )
วัดสามจุ่น

เลขานุการ
พระณัฐนันท์ คุณสมฺปนฺโน
วัดสามจุ่น

เจ้าคณะตำบลศรีประจันต์ (๒๕๖๕)
พระปลัด สุชาติ สุชาโต
วัดจรรย์

เลขานุการ
พระมหามนัสวิน ภูริปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดพยัคฆาราม

เจ้าคณะตำบลศรัประจันต์ กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๕)
พระครูกิตติคุณวุฒิ (ทนงศักดิ์ )
วัดยาง

เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
พระครูประจันตสีลาภรณ์ (ชาคริต )
วัดโพธิ์ศรีเจริญ

เลขานุการ
พระครูสมุห์ พงษ์นรินทร์ ฐิตวโร
วัดบ้านกร่าง

เจ้าคณะตำบลปลายนา
พระครูพิพัฒน์ปัจจันตเขต (เสวก ปนฺนภาโร)
วัดวสันตาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ นพดล อตฺถยุตฺโต
วัดพยัคฆาราม

เจ้าคณะตำบลบางงาม
พระครูปริยัติกิตติวงศ์ (ประกิตต์ ป.ธ.๓)
วัดเกาะ

เลขานุการ
พระสุเทพ สุตธมฺโม
วัดสัปรสเทศ

เจ้าคณะอำเภอสามชุก
พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล )
วัดลาดสิงห์

เลขานุการ
พระพายุ จกฺกวโร
วัดวังจิก

รองเจ้าคณะอำเภอสามชุก
พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท ป.ธ.๓)
วัดวิมลโภคาราม

เลขานุการ
พระปลัด สมบูรณ์ ฐานวีโร
วัดสุวรรณตะไล

เจ้าคณะตำบลกระเสียว
พระครูวิกรมปริยัตยากร (แดง ป.ธ.๔)
วัดหนองบัวทอง

เลขานุการ
พระสุทิน ธมฺมธโร
วัดหนองบัวทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านสระ
พระครูวิสาลวรานุวัตร (พงษ์ระพี )
วัดหนองสังข์ทอง

เลขานุการ
พระสมุห์ วีระ ฐิตวีโร
วัดคลองขอม

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูอาทรสุวรรณคุณ (สุบิน )
วัดบางขวาก

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ เตชวโร
วัดบางขวาก

เจ้าคณะตำบลวังลึก
พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์ (สุรินทร์ )
วัดนางพิมพ์

เลขานุการ
พระอนิรุตม์ เขมโก
วัดนางพิมพ์

เจ้าคณะตำบลสามชุก (๒๕๒๒)
พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดสามชุก

เลขานุการ
พระใบฎีกา บุญเกิด อภิปุญฺโญ
วัดสามชุก

เจ้าคณะตำบลหนองผักนาก
พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ (อุบล )
วัดหนองโรงรัตนาราม

เลขานุการ
พระเกรียงไกร มุทุจิตฺโต
วัดหนองโรงรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองสะเดา
พระครูสิทธิปัญญากร (ทองลอย )
วัดดอนไร่

เลขานุการ
พระมหากรณ์กฤตย์ ฐิตสจฺโจ
วัดหนองสังข์ทอง

เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
วัดกำมะเชียร

เลขานุการ
พระปลัด มนตรี มหาวีโร
วัดกำมะเชียร

รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พระครูสิริสิกขการ (กิตติณัฏฐ์ ป.ธ.๕)
วัดเขาดิน

เลขานุการ
พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ )
วัดกุ่มโคก

เลขานุการ
พระสมุห์ เขตขันธ์ อิสฺสโร
วัดการ้อง

เจ้าคณะตำบลเขาพระ
พระมหาไพสิทธิ์ จิรวุฑฺโฒ ป.ธ.๓
วัดท่าช้าง

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ อภิปญฺโญ
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลเขาดิน
พระครูสุวรรณกิตติชัย (วิชัย )
วัดกาบบัว

เลขานุการ
พระศรัณย์วุฒิ ปญฺญาพหุโล
วัดเขาดิน

เจ้าคณะตำบลทุ่งคลี
พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

เลขานุการ
พระพูลทรัพย์ จนฺทวํโส
วัดกุ่มโคก

เจ้าคณะตำบลนางบวช
พระครูวิรัชปัญญาวุธ (ไพรัช ปญฺญาวุโธ)
วัดนางบวช

เลขานุการ
พระณธรรมปพน กตปุญฺโญ
วัดท่านางเริง

เจ้าคณะตำบลเดิมบาง (๒๕๕๓)
พระครูสุวรรณปุญญารักษ์ (ปุญญพัฒน์ )
วัดเดิมบาง

เลขานุการ
พระเสกสัณห์ กิตติญาโณ
วัดเดิมบาง

เจ้าคณะตำบลหัวนา
พระครูกัลยาณธรรมโชติ (สุรินทร์ )
วัดหัวนา

เลขานุการ
พระปลัด ประจักร์ ปภาโส
วัดท่าเตียน

เจ้าคณะตำบลหัวเขา
พระครูสุวรรณวรเขต (ธานินทร์ กิตฺติวณฺโณ)
วัดน้ำพุ

เจ้าคณะตำบลยางนอน
พระครูโสภิตธรรมารักษ์ (อำนาจ อํสุธมฺโม)
วัดสามเอก

เลขานุการ
พระเทิดศักดิ์ สุเมธโส
วัดสามเอก

เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ
พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ (บัวลอย )
วัดบ่อกรุ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สุพจน์ พุทธธมฺโม
วัดบ่อกรุ

เจ้าคณะตำบลป่าสะแก
พระครูสุวรรณโพธิธัช (เดือน )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูสุขุมปัญญากร
วัดทุ่งกฐิน

เลขานุการ
พระอาทิตย์ อินฺทมุนี
วัดหนองกระทุ่ม

รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
พระครูโกศลคชเขต (สวรรค์ อตฺถโกสโล)
วัดด่านช้าง

เลขานุการ
พระครูธรรมธร ไพฑูรย์ อนุภทฺโท
วัดดงอู่ทอง

รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
พระครูคชเขตบุรารักษ์ (คมสันต์ ป.ธ.๓)
วัดหนองมะค่าโมง

เลขานุการ
พระอธิการประเสริฐ อภิวโร
วัดหนองแจ้ง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
พระปลัด ปิยะ มหาลาโภ
วัดบรรหารแจ่มใส

เลขานุการ
พระทรงศักดิ์ วิสุทธฺโธ
วัดหนองมะค่าโมง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
พระครูพิทักษ์คชเขต (ทรงเกียรติ อุทาโน)
วัดหนองปลากระดี่

เลขานุการ
พระสุขสมปราชฐ์ ฐานกโร
วัดหนองมะค่าโมง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๓
พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (เสน่ห์ )
วัดพุน้ำร้อน

เจ้าคณะตำบลนิคมกระเสียว
พระครูวิบูลบริรักษ์ (วิเศษ )
วัดพระธาตุมหาพรหม

เจ้าคณะตำบลวังคัน
พระครูวิบูลนาคประทีป (วิรมย์ )
วัดทับผึ้ง

เจ้าคณะตำบลวังยาว
พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์ (กฤติธี )
วัดดงเสลา

เจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๑
พระครูเวฬุกาญจนวงศ์ (กวางเฉียบ )
วัดเวฬุวันคีรีวงศ์

เจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๒
พระครูพิทักษ์พิมลกิจ (ประเสริฐ )
วัดบรรหารแจ่มใส

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน
วัดบรรหารแจ่มใส

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูวิธานสุวรรณากร (บุญเลิศ สุทฺธาโส)
วัดกกเต็น

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๒
พระครูสุตาภิวัฒน์ (เหวียง อภิวฒฺโน ป.ธ.๔)
วัดหนองยาว

เจ้าคณะตำบลองค์พระ
พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ (สมพงษ์ )
วัดองค์พระ

เลขานุการ
พระนพรัตน์ กนฺตวีโร
วัดองค์พระ

เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ (๒๕๖๐)
พระครูศาสนกิจจานุยุต (จำนงค์ นรินฺโท)
วัดหนองทราย

เลขานุการ
พระปลัด จักรกฤษ ปภสฺสโร
วัดหนองหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดหนองหลวง

เจ้าคณะตำบลแจงงาม
เจ้าอธิการสมใจ ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม

เลขานุการ
พระสมจิตร วิชโย
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระครูเกษมสุวรรณคุณ
วัดหนองกระถิน

เลขานุการ
พระสมัย จิตฺตปุญโญ
วัดหนองกระถิน

เจ้าคณะตำบลหนองขาม
พระครูปลัด มธานนท์ จิรวฑฺฒโน
วัดหนองทราย

เลขานุการ
พระเสกสรรค์ ปิยคุโณ
วัดบัลลังก์

เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์ (๒๕๕๓)
พระครูโสภณชนาภิวัฒน์ (วิชาญ ชนาสโภ ป.ธ.๓)
วัดหนองจิกยาว

เลขานุการ
พระละเอียด ธมฺมปณีโต
วัดหนองหลวง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
พระครูจารุธรรมวงศ์
วัดบ่อหว้า

เลขานุการ
พระถนอม ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองราชวัตร
พระใบฎีกา ดิเรก อนุตฺตโร
วัดหนองทราย

เลขานุการ
พระภานุพงษ์ ปภสฺสโร
วัดหนองทราย

กาญจนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๙)
พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๖๐๕๐ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๔๗๘

เลขานุการ
พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ (ไพรัช อินฺทวิสุทฺโธ ป.ธ.๖)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๔)
พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖)
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๖๔ ๓๔๖๑ , ๐๘ ๑๒๑๑ ๖๐๔๗

เลขานุการ
พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ ป.ธ.๖)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดเทวสังฆาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ วิโรจน์ วิโรจโน
วัดเทวสังฆาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๐)
พระสุธีธรรมนาท (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๗)
วัดบ้านถ้ำ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๑ ๘๘๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๑)
พระครูจริยาภิรัต (ประยูร สุจิตฺโต)
วัดดงสัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๐)
พระครูกาญจนสิรินธร (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๕)
วัดกาญจนบุรีเก่า

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๔)
พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ ป.ธ.๔
วัดน้ำตก

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระโสภณกาญจนาภรณ์ (ทอมสันต์ จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๕๒๐๓ , ๐๘ ๑๖๕๔ ๙๗๔๑

เลขานุการ
พระครูปริยัติชัยกาญจน์ (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดถ้ำเขาปูน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระเมธีปริยัติวิบูล (ศิริ สิริธโร ป.ธ.๙)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๕๖๘๔ ๕๕๗๐

เลขานุการ
พระมหาเดชา ปุญฺญาตโช ป.ธ.๕
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระมหาบุญรอด มหาวีโร ป.ธ.๗
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูวิวิธกาญจนคุณ ป.ธ.๔
วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ถวิล ถาวรธมฺโม
วัดอุดมมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากแพรก (๒๕๕๐)
พระครูสุนทรกาญจนคุณ (พล ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลแก่งเสี้ยน
พระครูปริยัติวชิรกาญจน์
วัดถ้ำขุนไกร

เลขานุการ
พระมานพ จารุวํโส
วัดท่าพะเนียดกุญชร

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูกาญจนวัฒน์
วัดถ้ำพุทธาวาส

เลขานุการ
พระครูปลัด จำเริญ ญาณสมฺปนฺโน
วัดถ้ำพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลลาดหญ้า (๒๕๖๐)
พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ )
วัดทุ่งลาดหญ้า

เจ้าคณะตำบลวังด้ง
พระครูสันติชัยกาญจน์ (ชนะชัย )
วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

เลขานุการ
พระประพัฒร์ ปภสสโร
วัดกาญจนบุรีเก่า

เจ้าคณะตำบลช่องสะเดา
พระครูปัญญากาญจนวิทย์
วัดหมอเฒ่า

เลขานุการ
พระสมนึก สุธมฺโม
วัดเขาแหลม

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้า
พระครูสิริกาญจโนบล ( วชิรปญฺโญ)
วัดเขาเทพนิมิต

เลขานุการ
พระน้อง อนาลโย
วัดวังเย็น

รองเจ้าคณะตำบลหนองหญ้า
พระครูปริยัติชัยกาญจน์ (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดถ้ำเขาปูน

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ (อำนวย )
วัดถ้ำเจริญธรรม

เลขานุการ
พระปรีชา ปรีชาโน
วัดถ้ำเจริญธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง (๒๕๕๘)
พระครูวชิรกาญจนาภรณ์ (วิเชียร กนฺตวณฺโณ)
วัดถ้ำมุนีนาถ

เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๑
พระครูปริยัติกาญจนโชติ
วัดวังเย็น

เลขานุการ
พระคมสันต์ ฐานสมฺปนฺโน
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๒
พระครูบวรกาญจนธรรม (สมคิด )
วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล

เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง (๒๕๖๐)
พระครูกาญจนสุตาคม (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดวังขนายทายิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
พระครูวัชรกาญจนาภรณ์ ป.ธ.๔
วัดศรีสุวรรณาวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูสมุห์ ทองพูล สิริปญฺโญ
วัดต้นลำใย

เลขานุการ
พระวินัย นนฺทโก
วัดท่าตะคร้อ

เจ้าคณะตำบลม่วงชุม
พระครูโสภณกาญจนกิจ
วัดถ้ำเสือ

เลขานุการ
พระนคร อานนฺโท
วัดพิไชยธาราม

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ
วัดมโนธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลรางสาลี่
พระครูสุกิจกาญจนสาร (จันทร์ )
วัดเขาธรรมอุทยาน

เลขานุการ
พระครูเมตตากาญจนคุณ (เชวง )
วัดเมตตาปิตยานนท์

เจ้าคณะตำบลวังศาลา
พระครูปริยัติกาญจนกิจ (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดวังศาลา

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สมโภช อินฺทวิริโย
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต ๑
พระครูสุจิตกาญจนคุณ (บุญสืบ สุจิตฺโต)
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

เลขานุการ
พระนคร กตปุญโญ
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต ๒
พระครูสุนทรกาญจนาคม (สุพจน์ )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เลขานุการ
พระประดิษฐ์ กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลพังตรุ
พระครูสุขวรกาญจน์
วัดหนองพังตรุ

เลขานุการ
พระพินิจ ปญฺญาวชิโร
วัดเขาเพิง

เจ้าคณะตำบลท่าล้อ
พระครูกาญจนสุตคุณ (บุญเชิด อินฺทวณโณ)
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระมหาสราวุธ ฐานวุฑโฒ
วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ

เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต์ เขมฺจิตฺโต)
วัดตะคร้ำเอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา (๒๕๖๑)
พระครูปัญญากาญจนาภรณ์ (ปรีชา ฉนฺทโก)
วัดห้วยตะเคียน

เจ้าคณะตำบลท่ามะกา
พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ (จำเริญ )
วัดท่ามะกา

เลขานุการ
พระมหาสราวุธ อชิโต ป.ธ.๔
วัดท่ามะกา

เจ้าคณะตำบลตะคร้ำเอน
พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ (วิชยง )
วัดท่าเรือ

เลขานุการ
พระมหาญาณภัทร ธตพโล ป.ธ.๔
วัดท่าเรือ

เจ้าคณะตำบลหวายเหนียว
พระครูกาญจนสวัสดิคุณ (แสน เขมิโก)
วัดแสนตอ

เลขานุการ
พระมหาเทวิน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕
วัดคร้อพนัน

เจ้าคณะตำบลพงตึก
พระครูปัญญาวชิรกาญจน์ (ศักดิ์ดา ป.ธ.๓)
วัดใหม่รางวาลย์

เลขานุการ
พระครูปลัด สุวรรณ มหาปญฺโญ
วัดดงสัก

เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบหาบ
พระครูกิตติกาญจนวงศ์
วัดเขาสามสิบหาบ

เลขานุการ
พระพูลสวัสดิ์ จิตฺตปญฺโญ
วัดหวายเหนียว

เจ้าคณะตำบลพระแท่น
พระครูพุทธมัญจาภิบาล
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูกาญจนธรรมชัย
วัดหนองไม้แก่น

เจ้าคณะตำบลสำนักคร้อ
พระมหาธนทรัพย์ ธมฺมธโร ป.ธ.๖
วัดห้วยกรด

รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระครูกาญจนวุฒิกร
วัดลุ่มสุ่ม

เลขานุการ
พระจำรัส สุภาจาโร
วัดลุ่มสุ่ม

รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล ป.ธ.๔)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เลขานุการ
พระเกรียงไกร สทฺสธธมฺโม
วัดแม่น้ำน้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยค (๒๕๔๙)
พระครูอดุลพิริยานุวัตร (ชุบ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๕)
วัดวังกระแจะ

เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๑ (๒๕๔๔)
พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดพุตะเคียน

เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๒
พระครูกาญจนกิจธำรง (พิทัก )
วัดพุพง

เลขานุการ
พระธีรพงษ์ เตชวโร
วัดพุพง

เจ้าคณะตำบลไทรโยค เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนารักษ์ (แผ้ว )
วัดวังพระวิเวกวนาราม

เลขานุการ
พระมหาเอกลักษณ์ ถิรปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดใหม่ดงสัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๑
พระครูถาวรกาญจนมงคล (บุญสม )
วัดหนองขอนเทพมงคล

เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๑
พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ (ธรรมนูญ ปญฺญาสีโล)
วัดเขาสามชั้น

เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๒
พระครูอนุรักษ์กาญจนาทร
วัดพุน้อย

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ เขต ๑
พระครูสุตกาญจนรัตน์ (สุรัตน์ ถาวโร ป.ธ.๔)
วัดแก่งสามัคคี

เลขานุการ
พระจักรา ฐานวโร
วัดแก่งสามัคคี

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ เขต ๒
พระครูกาญจนสิริโชติ
วัดแก่งสารวัตร

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ ธมฺมรโต
วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้องตี้
พระครูกาญจนสวัสดิโชติ (ทรงสวัสดิ์ )
วัดเขาน้อยชินราช

เลขานุการ
พระภูเบศ จตฺตมโร
วัดเขาน้อยชินราช

เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
พระมหาชูศักดิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๘
วัดไตรรัตนาราม

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ดิเรก สุขวฑฺฒโน
วัดถ้ำมะเดื่อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีมงคล (๒๕๕๘)
พระครูกาญจนประภัสสร (ตั้ง ปภสฺสโร)
วัดถ้ำมะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลสิงห์
พระครูกาญจนบุญญานุรักษ์
วัดพุปลู

เลขานุการ
พระมหาไพรัตน์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๔
วัดน้ำตก

เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง โชติวโร)
วัดปรังกาสี

เลขานุการ
พระครูสิริวรรณโสภิต (วริศ ปสนฺโน ป.ธ.๕)
วัดธารน้ำร้อน

รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ (พูลศักดิ์ )
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ

เลขานุการ
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน
วัดทองผาภูมิ

รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
วัดท่าขนุน

เจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๑ (๒๕๓๑)
พระครูเกษมกาญจนกิจ (อำนวย อนีโฆ)
วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม

เลขานุการ
พระสุชาติ ญาณพโล
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒
พระครูสุกิจกาญจนโสภิต (กำธร )
วัดผาสุกิจสุวรรณเขต

เลขานุการ
พระสุชาติ อินฺทสโร
วัดวังหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒ (๒๕๕๘)
พระครูอนุรักษ์กาญจนธรรม (อบ ธมฺมปาโล)
วัดกุยแหย่

เจ้าคณะตำบลหินดาด
พระครูสีลกาญจนคุณ
วัดหินดาด

เลขานุการ
พระปิยะพงศ์ ปิยสีโล
วัดปรังกาสี

เจ้าคณะตำบลสหกรณ์นิคม
พระครูกาญจนสิทธิคุณ (อิทธิพล คมฺภีรปญฺโญ)
วัดหินดาดผาสุการาม

เลขานุการ
พระทอง อคฺคปญฺโญ
วัดหินดาดผาสุการาม

เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๑
พระครูพิสุทธิ์กาญจนาภรณ์ (วิสุทธิ์ )
วัดอู่ล่อง

เลขานุการ
พระสมหมาย คมฺภีโร
วัดปรังกาสี

เจ้าคณะตำบลห้วยเขย่ง
พระครูสุจิณบุญกาญจน์ (สมจิตร )
วัดท่ามะเดื่อ

เลขานุการ
พระสมจิต ธีรปญฺโญ
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปิล๊อก
พระครูกิตติกาญจนธรรม (ทักษิณ )
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

เลขานุการ
พระกรัณฑ์ เมธิโก
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑
พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์
วัดพุทโธภาวนา

เลขานุการ
พระพงษ์ประเสริฐ นนฺทโก
วัดพุทโธภาวนา

เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๒
พระครูสถิตกาญจนวงศ์ (อโนทัย ปสนฺนจิตโต)
วัดสองท่อธรรมสถิตย์

เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย ป.ธ.๕)
วัดทุ่งมะสัง

เลขานุการ
พระปลัด ไพโรจน์ กนฺตสาโร
วัดเขาวงจินดาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระครูศรีกาญจนารักษ์ (สมคบ ป.ธ.๗)
วัดเขาวงจินดาราม

เลขานุการ
พระโรจนศักดิ์ อาภากโร
วัดเขาวงจินดาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุ่ม เขต ๑
พระครูปภัสสรกาญจนกิจ
วัดวิเศษสุขาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุ่ม เขต ๒
พระครูกาญจนสิริพัฒน์ (สมชาย )
วัดเสาหงส์

เลขานุการ
พระสุธี สุธีโร
วัดเขาวงจินดาราม

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนรัตน์ (เสนาะ )
วัดเขาพระศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย เขต ๒
พระครูกาญจนวัชรธรรม (วัชระ นิมโล)
วัดเขาแดง

เลขานุการ
พระอดิศักดิ์ ถาวรปญฺโญ
วัดบึงหัวแหวน

เจ้าคณะตำบลหลุมรัง
พระครูโสภณกาญจนคุณ ( กลฺยาโณ)
วัดหลุมรัง

เลขานุการ
พระเกรียงศักดิ์ ชุตินฺธโร
วัดหลุมรัง

เจ้าคณะตำบลหนองรีเขต ๑
พระครูกาญจนวรธรรม
วัดโป่งรี

เลขานุการ
พระสมคิด สมฺปนฺโน
วัดโป่งรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองรี เขต ๑
พระครูไพศาลนวการ (ไกร )
วัดทุ่งมะสัง

เจ้าคณะตำบลหนองรี เขต ๒
พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์ (อำนาจ เขมงฺกโร)
วัดหนองรี

เจ้าคณะอำเภอพนมทวน (๒๕๖๐)
พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙
วัดพังตรุ

เจ้าคณะตำบลหนองโรง
พระครูโสภณกาญจนพัฒน์
วัดห้วยสะพาน

เจ้าคณะตำบลทุ่งสมอ - ดอนเจดีย์
พระครูสุตกาญจนวงศ์
วัดปลักเขว้า

เลขานุการ
พระสุรีย์ วราโภ
วัดดอนเจดีย์

เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑
พระครูกาญจนสมาจาร
วัดดอนงิ้ว

เลขานุการ
พระสุราช สญฺญจิตฺโต
วัดดอนงิ้ว

เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๒
พระครูดิลกสุตคุณ (ทองดี ป.ธ.๔)
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

เลขานุการ
พระโชคดินันต์ ภคฺคธโร
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลพังตรุ
พระครูวิศิษฏ์ปิยธรรม (สมาน )
วัดโป่งกูป

เลขานุการ
พระณรงค์ กตธมฺโม
วัดโป่งกูป

เจ้าคณะตำบลรางหวาย
พระมหาจรัญ อมโร ป.ธ.๔
วัดศรีพนมเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรางหวาย (๒๕๕๖)
พระครูสีลกาญจนาธาร (สาคร สีลธโร)
วัดห้วยกรด

เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
พระครูสิริกาญจโนภาส (สมบุญ ป.ธ.๕)
วัดเขาวัง

เลขานุการ
พระครูบวรกาญจนวงศ์ (สุมิตร จนฺทวํโส)
วัดน้ำคลุ้ง

รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
พระครูพิศาลจารุวรรณ
วัดทุ่งกระบ่ำ

เลขานุการ
พระสายทอง โชติมนฺโต
วัดสุวรรณคีรี

เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๑
พระครูผาสุกกาญจนธรรม
วัดเลาขวัญ

เลขานุการ
พระรุ่งเรือง ขนฺติธโร
วัดเลาขวัญ

เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๒
พระครูสถาพรธรรมรส (สุเทพ ฐานิสฺสโร)
วัดหนองอำเภอจีน

เลขานุการ
พระครูปลัด ชัยวัฒน์ ชินลาโภ
วัดหนองงูเหลือม

เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูสถิตคีรีเขต (แฉล้ม )
วัดสุวรรณคีรี

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระบ่ำ เขต ๑
พระครูโสภณกาญจนเขต
วัดนางาม

เลขานุการ
พระสนธยา สนฺตจิตฺโต
วัดหนองฝ้ายเล็ก

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระบ่ำ เขต ๒
พระครูขันติกาญจนคุณ (น้าว )
วัดน้ำลาด

เจ้าคณะตำบลหนองนกแก้ว
พระครูวิจิตรกาญจนาภรณ์ (ประสาน )
วัดช่องกลิ้ง

เลขานุการ
พระสมุห์ พายุ ชยนฺโต
วัดช่องกลิ้ง

เจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนาคม
วัดหนองประดู่

เลขานุการ
พระนนท์ณธี ผาสุกธมฺโม
วัดโป่งไหม

เจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๒
พระครูสุสังวรกาญจน์ (เยี่ยม จนฺทสาโร)
วัดน้ำโจนกาญจนาราม

เลขานุการ
พระมาโนช ญาณธโร
วัดหนองงูเหลือม

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๑
พระครูวิสุทธิ์กาญจนวัฒน์ (นิวัฒน์ )
วัดหนองไก่ต่อ

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๒
พระครูพัฒนกาญจโนภาส (เฉลียว )
วัดพรหมณี

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๓
พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ )
วัดหนองฝ้าย

เลขานุการ
พระใบฎีกา อนันต์ รตินฺธโร
วัดหนองฝ้าย

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูบวรกาญจนวงศ์ (สุมิตร จนฺทวํโส)
วัดน้ำคลุ้ง

เจ้าคณะตำบลหนองฝ้าย
พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ (ชานนท์ ป.ธ.๓)
วัดเขาวงพระจันทร์

เลขานุการ
พระจิรวัฒน์ คุณโชโต
วัดสุวรรณคีรี

เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระวิสุทธิพงษ์เมธี (วีระ มหาวีโร ป.ธ.๗)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๕๖๘๔ ๕๕๗๑

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระครูวุฒิกาญจนวัตร
วัดถ้ำองจุ

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สามารถ ขนฺติวโร
วัดดงเสลาเก่า

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๔)
พระครูสิริพุทธิคุณ (สวัสดิ์ วิเสโส)
วัดท่ากระดาน

เจ้าคณะตำบลหนองเป็ด
พระครูสวัสดิ์กาญจนารักษ์ (ประเสริฐ )
วัดท่าสนุ่น

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน
พระครูนครินทรารักษ์ (ฉลอม )
วัดพ่อขุนเณร

เลขานุการ
พระศาสตร์ตรา ขนฺติธโร
วัดท่ากระดาน

เจ้าคณะตำบลด่านแม่แฉลบ
พระครูอินทกาญจนโชติ
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลนาสวน เขต ๑
พระครูสุนทรกาญจนธรรม (สุดใจ )
วัดองสิต

เลขานุการ
พระสุกสันต์ ฐิตมโน
วัดถ้ำผาพิรุณ

เจ้าคณะตำบลนาสวน เขต ๒
พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ ( นาควโร)
วัดวังผาแดง

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ เขมโก
วัดวังผาแดง

เจ้าคณะตำบลเขาโจด
พระครูสุชัยกาญจนกิจ
วัดเขาเหล็ก

เลขานุการ
พระปัณณทัต สนฺตจิตฺโต
วัดเขาเหล็ก

เจ้าคณะตำบลแม่กระบุง
พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์ สุวณฺโณ)
วัดถ้ำเนรมิตร

เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดวังก์วิเวการาม

เลขานุการ
พระมหาสมโภชน์ ฐานิสฺสโร
วัดวังก์วิเวการาม

รองเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
พระครูสุตกิจวรการ (ชาตรี ชุติปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดถ้ำมังกรทอง

เจ้าคณะตำบลหนองลู
พระครูพิทักษ์กาญจนธรรม (สนธยา )
วัดห้วยกบ

เลขานุการ
พระเล็ก เขมาวนฺโต
วัดห้วยกบ

เจ้าคณะตำบลปรังเผล
พระครูอาทรกาญจนธรรม (ฐานิส )
วัดวังขยาย

เลขานุการ
พระพิชิตชัย ฐานยุตโต
วัดวังขยาย

เจ้าคณะตำบลไล่โว่
พระครูวิโรจน์กาญจนสิทธิ์
วัดใหม่พัฒนา

เลขานุการ
พระชาตรี โชติโก
วัดศรีสุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย (๒๕๖๐)
พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ (ศักดิ์ดา เขมจาโร)
วัดท่าเสด็จ

รองเจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย
พระครูปิยกาญจนธรรม (นเรศ )
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ย
พระครูกาญจนวชิราธร (วิเชียร )
วัดหนองโสนเทียมจันทร์

เลขานุการ
พระมหาประยุทธ ปญฺญาคโม
วัดดอนสว่าง

เจ้าคณะตำบลกลอนโด
พระครูโสภิตกาญจนธรรม
วัดแหลมทอง

เลขานุการ
พระสถิตกรณ์ชัย กตปุญฺโญ
วัดแหลมทอง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูถาวรกาญจนธรรม
วัดหินแท่นลำภาชี

เลขานุการ
พระธนพล สีลสุทฺโธ
วัดหินแท่นลำภาชี

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูกาญจนธรรมธัช (ธงชัย )
วัดหนองไม้เอื้อย

เลขานุการ
พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ (วงษ์ มหาวีโร)
วัดหนองไม้เอื้อย

รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูปริยัติกาญจนโสภณ ป.ธ.๔
วัดสมเด็จเจริญ

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระมหาโกมล สติสมฺปนฺโน
วัดสมเด็จเจริญ

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑
พระครูประโชติกาญจนธรรม
วัดหนองหูช้าง

เลขานุการ
พระณรงค์เดช อธิมุตโต
วัดหนองหูช้าง

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
พระครูอมรชยาภิวัฒน์ (บุญชัย อมโร)
วัดหนองปรือ

เลขานุการ
พระอำพล กนฺตสีโล
วัดหนองไม้เอื้อย

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๓
พระครูอดุลกาญจนธรรม
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม

เลขานุการ
พระเฉลิม ติกขปญฺโญ
วัดหนองขอน

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๔ (๒๕๖๑)
พระใบฎีกา อดุลย์ ฐานุตฺตโร
วัดห้วยใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูกาญจนธรรมวุฒิ (สวิง )
วัดหนองปลาไหล

เลขานุการ
พระสมจิตร ปญฺญาธโร
วัดหนองขอนเทพพนม

เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
พระครูสุชาตคีรีเขต (สรสิทธิ์ สุจิตฺโต)
วัดเขาแหลม

เลขานุการ
พระอธิการอานนท์ สุภากาโร
วัดม่วงเฒ่า

เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดทิพย์สุคนธาราม

เลขานุการ
พระครูกาญจนคีรีรักษ์ (ประภาส )
วัดเขารักษ์

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
พระครูวิมลกาญจนาภรณ์ (หน่วง )
วัดบ้านพนมนาง

เจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๑
พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์
วัดหนองนางเลิ้ง

เลขานุการ
พระสุรศักดิ์ สีลสํวโร
วัดหนองนางเลิ้ง

เจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๒
พระครูสุกิจกาญจนากร
วัดห้วยยาง

เลขานุการ
พระธนจร กวิสฺสโร
วัดวังข้าวใหม่

เจ้าคณะตำบลสระลงเรือ เขต ๒
พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์
วัดพรหมนิมิต

เจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา
พระครูสุทธจิตคุณ (ธวัช สุทธฺจิตฺโต)
วัดสวนมะม่วง

เลขานุการ
พระอำนาจ ญาณวีโร
วัดทัพพระยา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา (๒๕๕๗)
พระครูกาญจนเขมากร (ช้อน เขมจาโร)
วัดหนองต่อยอด

เจ้าคณะตำบลวังไผ่
พระครูวรกาญจโนบล
วัดวังไผ่

สมุทรสาคร

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙)
วัดเจษฎาราม
โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๖๑๗ , ๐๘ ๑๙๓๒ ๘๒๙๐

เลขานุการ
พระครูสิริสารนิวิฐ (ชำนาญ มหาวีโร ป.ธ.๕)
วัดเจษฎาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ฐานญาโณ ป.ธ.๔)
วัดสุทธิวาตวราราม

เลขานุการ
พระมหานิกร ภูติกโร ป.ธ.๔
วัดเจษฎาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ อภิรโต ป.ธ.๔)
วัดหลังศาลประสิทธิ์

เลขานุการ
พระมหาเอกรัฐ กิตฺติพนฺโธ ป.ธ.๓
วัดเจษฎาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระราชปริยัติคุณ (สมพงษ์ สุวโจ)
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๖๐๐ , ๐๘ ๑๘๕๐ ๕๘๑๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร (๒๕๖๑)
พระครูโสภณสาครกิจ (สำอาง ติสฺสเทโว)
วัดพันธุวงษ์

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูสาครรัตนาภรณ์ (สุนัน )
วัดโคกขาม

เจ้าคณะตำบลท่าฉลอม
พระครูอุทัยธรรมสาคร (มาลัย อุทโย)
วัดบางหญ้าแพรก

เจ้าคณะตำบลโกรกกราก (๒๕๔๕)
พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล ป.ธ.๔)
วัดโกรกกราก

เจ้าคณะตำบลนาดี
พระครูสาครสีลโสภณ (สิทธิชัย )
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

เจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า
พระครูสาครสิริคุณ (เจริญ )
วัดศรีวนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
พระครูศรีปริยัติสาคร (อ่อน ป.ธ.๖)
วัดพรหมคุณาราม

เจ้าคณะตำบลบางโทรัด (๒๕๔๒)
พระครูกิตติสาครธรรม (ศิริ กิตฺติธโร)
วัดบางพลี

เจ้าคณะตำบลนาโคก
พระครูสาครพิพัฒนโสภณ (พิมาย ถิรปญฺโญ)
วัดนาโคก

เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน (๒๕๕๒)
พระครูสีลาธิการี (ถวิล ฉนฺทสีโล)
วัดหนองพะอง

เลขานุการ
พระสมุห์ ชัยรัตน์ สีลวฑฺฒโน
วัดหนองพะอง

เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล )
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (นิยม )
วัดสุวรรณรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบางยาง
พระครูสาครคุณาภรณ์ (สมชาย )
วัดหนองนกไข่

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว
พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท)
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๑ ๕๑๗๕

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ อนุรักษ์ ธีรสกฺโก
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสาครสุตาภิวัฒน์ (สำรวย )
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลหลักสอง
พระครูประโชติสาครธรรม (วันชัย โชติโก)
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
พระครูจันทสุวรรณสาคร (ทองเปลว จนฺทสุวณฺโณ)
วัดโรงเข้

รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
พระครูสาครธรรมโชติ (ปรีชา ติสฺสวํโส)
วัดยกกระบัตร

เจ้าคณะตำบลสวนส้ม
พระครูสาครธรรมสถิต (แหลม )
วัดสุนทรสถิตย์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕
พระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (๒๕๖๑)
พระพรหมวชิรสุนทร (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

นครปฐม

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พระสิริวชิรเวที (ไพสาร วรสาโร)
วัดสิริวัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
วัดสระกะเทียม

เลขานุการ
พระครูโกศลธรรมวิบูล (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
พระครูโกศลธรรมวิบูล (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดท่าตำหนัก
โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๓๒๔๓ , ๐๘ ๙๓๔๔ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก
พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
วัดท่ากระชับ

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระวินัยโกศล (ธัญญวัฒน์ เขมธโร)
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
วัดหนองกร่าง

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูสิทธิวรวัฒน์ (ประสิทธิ์ สิทฺธิวโร)
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดอุดมสิทธิกุล

สุพรรณบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรรบุรี (๒๕๖๖)
พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม)
วัดหลักเมตร

เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมภพ สุภโว)
วัดป่าแก้วศรีประจันต์

กาญจนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘)
วัดสิริกาญจนาราม
โทร. ๐ ๓๔๖๒ ๔๘๒๗-๘ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๙๔๓๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสีลคุณ (ทองสุข สีลคุโณ)
วัดสิริกาญจนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๒)
พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ)
วัดพุมุด

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี - ท่าม่วง
พระครูศรีศาสนกิจ (ณรงค์ชัย ป.ธ.๖)
วัดสุทธิกาญจนาราม

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ประพันธ์ อภิปุญฺโญ
วัดบ้านยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๒)
พระครูสีลาภิรัต (สงวน ยุตฺตธมฺโม)
วัดธุดงคนิมิต

เจ้าคณะตำบลท่ามะขาม
พระครูสุวรรณสีลคุณ (ทองสุข สีลคุโณ)
วัดสิริกาญจนาราม

เลขานุการ
พระพรเทพ ญาณคุตฺโต
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระราชวัชรญาณวิศิษฏ์ วิ. (ภูสิต ขนฺติธโร)
วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
โทร. ๐ ๓๔๕๓ ๑๕๕๗ , ๐๘ ๕๕๖๑ ๙๕๕๕ , ๐๘ ๙๑๗๕ ๙๔๔๓

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูประภาสกาญจนคุณ (สุภาพ )
วัดถ้ำวังหิน

เลขานุการ
พระชัชวาล ชวโน
วัดถ้ำเนรมิต

เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (วิฑูรย์ วิทูโล)
วัดรัชดาภิเษก

เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ - สังขละบุรี (๒๕๖๓)
พระครูโพธิกาญจนธรรม (ทองยุ้ย ฐานธมฺโม)
วัดวังโพธิการาม

สมุทรสาคร

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๘)
พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๕๔ ๑๒๔๒

เลขานุการ
พระปลัด พิสิฎษ์ ชยสิทฺโธ
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๖๕)
พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เชียง ฐิโตภาโส)
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (ภิรุณ )
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปิยพงษ์ เตชพโล
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๔)
พระครูรัตนธรรมโสภณ (สุทัศน์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านไร่เจริญผล

เจ้าคณะตำบลเมืองสมุทรสาคร
พระมหาไพสาร วรสาโร ป.ธ.๔
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว
พระครูอรรถสิทธิโกศล (สมคิด ธมฺมาวุโธ)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกตการาม
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๕๖๗ , ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ
วัดเกตการาม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๔๒)
พระวิบูลศีลาจาร (พงษ์เจริญ อาทโร ป.ธ.๓)
วัดอมรเทพ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๒ ๖๔๔๐

เลขานุการ
พระมหามนูญ อุทโย
วัดนางวัง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม
พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร (ชูชีพ )
วัดธรรมนิมิต

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระปิยทัสสี (วิษณุ ปิยธโน)
วัดอมรินทราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๐ ๓๔๘๓

เลขานุการ
พระครูสังฆวิจิตร (วีรยุทธ )
วัดอมรินทราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน)
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๗๑ , ๐๘ ๑๘๕๘ ๒๑๑๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๙๒๔ ๙๔๙๑

เลขานุการ
พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (๒๕๕๙)
พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
วัดเขานกกระจิบ

เจ้าคณะตำบลหลุมดิน
พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
พระครูประกาศธีรคุณ (อำนวย )
วัดเกตุน้อยอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอบางแพ - บ้านโป่ง
พระมหาณัฐชัย อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดอรัญญิกาวาส

เลขานุการ
พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
วัดป่าโป่งกระทิง

เจ้าคณะตำบลบางแพ
พระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
วัดอริยวงศาราม
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๘๐๓๕ , ๐๘ ๑๖๒๕ ๐๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม
พระครูวิสุทธิพลญาณ
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม

เลขานุการ
พระปลัด ศุภมิตร ชยธมฺโม
วัดอมรินทราราม

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล )
วัดห้วยต้นห้าง

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูวิมลธรรมาภินันท์
วัดบ้านบ่อ

เลขานุการ
พระสมุห์ แดง วิสุทฺโธ
วัดป่าหินสูงเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง
พระครูศาสนกิจจานุรักษ์
วัดหนองปากชัฎ

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (๒๕๖๔)
พระวิมลวชิราธิบดี (บุญเสริม อินฺทโชโต)
วัดสหธรรมิการาม

เลขานุการ (๒๕๖๔)
พระมหาทวีศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูอุทัยบุญวัชร์ (บุญยิ่ง จิราภิปุญฺโญ)
วัดอุทัยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ
พระครูปิยธรรมาภิยุต (สืบ ปิยธมฺโม)
วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลชะอำ
พระครูจิรพัฒนาทร
วัดหนองหงษ์พัฒนา

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรญาณโสภิต (ระวิ )
วัดบรรพตาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ายาง (๒๕๕๕)
พระครูวัชรธรรมโสภิต (ชุบ สุปภาวโต)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูอุดมธรรมปโชติ
วัดหนองจอก

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระเทพวชิรสุธี (สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
วัดธรรมิการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๙๘ ๑๒๓๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๔๕๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๔)
พระครูธรรมานุจารี (ทองพูน ธมฺมปฏิทินโน)
วัดเขาเต่า

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระครูมนูญธรรมากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
วัดบางแพ

เลขานุการ
พระครูสุจิตสิทธิธรรม (สมคิด สุจิตฺโต)
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลประจวบ
พระครูปัญญาศีลวิมล (ประวิทย์ อธิปญฺโญ)
วัดดอนสง่า

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูปภัสสรวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ )
วัดหนองกุ่ม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (๒๕๖๔)
พระครูสันติธรรมานุยุต (สุชาติ )
วัดป่าวไลย

เจ้าคณะตำบลหัวหิน (๒๕๖๔)
พระครูบุญญาภิราม ( ญาณเตโช)
วัดถ้ำเขาเต่า

เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
พระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์ )
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลกุยเหนือ
พระครูสุขุมธรรมสถิต (เอียด ฐิตวณฺโณ)
วัดถ้ำเขาน้อย


ใช้เวลาคำนวน 8.61 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๔ - พระสังฆาธิการ