หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๓

เจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐ , ๐๘ ๙๖๕๔ ๔๑๕๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕๖๔)
พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย ป.ธ.๗)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๘๙๙๗ , ๐ ๒๖๒๒ ๕๓๔๓ , ๐๘ ๑๘๕๘ ๖๐๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕๖๕)
พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๕๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕๖๕)
พระราชพัชรมานิต วิ. (อัครเดช ถิรจิตฺโต)
วัดบุญญาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕๖๕)
พระราชวชิรญาณ วิ. (อนันต์ อกิญฺจโน)
วัดมาบจันทร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕๖๕)
พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๖)
วัดป่าวชิรบรรพต

ชลบุรี

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พระธรรมวชิราลังการ (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
วัดบางพระ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๗๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๑ ๒๓๔๕

เลขานุการ
พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
วัดพันเสด็จนอก

รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๙)
พระราชสารโสภณ (อนันต์ ธมฺมโชโต)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๑๗๒๓ ๓๘๖๗

เลขานุการ
พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดสุทธาวาส

รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๗
วัดตาลล้อม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๕๙)
พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ)
วัดนอก

เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย
พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
วัดเครือวัลย์

เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
พระครูอรรถกิจพิมล (ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
วัดใหม่พระยาทำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง (๒๕๕๖)
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (วิจิตร นิพฺภโย)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านโขด
พระครูธรรมธร วิชาติ วิชาโต
วัดบุญญราศรี

เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง
พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗
วัดราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลสำนักบก
พระครูปลัด ศุภกิตติ์ สุวิริโย
วัดสังกะสี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี (๒๕๕๙)
พระครูบรรหารสีลานุวัตร
วัดนาเขื่อน

เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก
พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘
วัดนันทวัน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแสนสุข (๒๕๕๙)
พระครูชลธีสมานกิจ (อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
วัดไตรมุขชยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข (๒๕๕๙)
พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ (ปิ้น ถามิโก)
วัดแจ้งเจริญดอน

เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ)
วัดราษฎร์ศรัทธา

เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา (๒๕๔๖)
พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
วัดใหม่เกตุงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง (๒๕๖๒)
พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
วัดโป่งตามุข

เจ้าคณะตำบลพานทอง
พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ (สุภณ จนฺทสีโล)
วัดแหลมแค

เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล)
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลมาบโป่ง
พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
วัดมาบโป่ง

เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ป.ธ.๔)
วัดหลวงพรหมาวาส

เลขานุการ
พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดหน้าพระธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระครูพนัสบุรารักษ์ (บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบ้านในบน

เลขานุการ
พระอธิการปัทมากร ฐานปุญฺโญ
วัดเนินหลังเต่า

รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙
วัดหนองไก่เถื่อน

เลขานุการ
พระยุทธศักดิ์ ฐิตปรกฺกโม
วัดหน้าพระธาตุ

เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
พระครูบวรกิตติวัฒน์ (กิตติชัย อธิฐาโน)
วัดพิมพฤฒาราม

เลขานุการ
พระวินัยธร วินัย วินโย
วัดพิมพฤฒาราม

เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี )
วัดเกาะแก้วคลองหลวง

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา พัฒนะ อิสฺสโร
วัดไร่หลักทอง

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูไพศาลกิตติคุณ (สำลี )
วัดโคกพุทธา

เลขานุการ
พระใบฎีกา นิรันดร์ กิจฺจสาโร
วัดบ้านช้าง

เจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ (๒๕๖๐)
พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดหน้าพระธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ (๒๕๕๙)
พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร (ไฮ้ ตนฺติปาโล)
วัดโคกเพลาะ

เจ้าคณะตำบลนามะตูม
พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
วัดหนองม่วงเก่า

เลขานุการ
พระมหาภูธร ธมฺมทีโป
วัดนามะตูม

เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
พระครูวินัยธร สมหมาย กนฺตวีโร
วัดเซิดสำราญ

เลขานุการ
พระสิงหรัช รตนโชโต
วัดเซิดสำราญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
พระครูวิจิตรชลธรรม
วัดบ้านศาลา

เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง กิตติมศักดิ์
พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ (วิชิต ฉนฺทสุโภ)
วัดไตรรัตน์วนาราม

เจ้าคณะตำบลหมอนนาง
พระครูสรวิชัย (วีระ มหาวีโร ป.ธ.๔)
วัดทุ่งเหียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนนาง
พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ)
วัดทุ่งเหียง

เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์ )
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม

เลขานุการ
พระโยธิน ญาณวโร
วัดแก้วน้อย

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ
พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน )
วัดทรงธรรม

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมปอง กนฺตสาโร
วัดใหม่ทรายมูล

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ กิตติมศักดิ์
พระครูสุภัทรศาสนกิจ (ทวน สุภทฺโท)
วัดใหม่ทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
พระครูบุญญาวรคุณ (จรวด มหาปุญฺโญ)
วัดหัวถนน

เลขานุการ
พระศุภากร มหาญาโณ
วัดหัวถนน

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ )
วัดโบสถ์

เลขานุการ
พระสมุห์ นิมิตร์ ปริสุทฺโธ
วัดเขาดินญาณนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองเหียง
เจ้าอธิการวีรชาติ ฐานธมฺโม
วัดเนินหิน

เลขานุการ
พระใบฎีกา ณัฐพล จนฺทสาโร
วัดหนองเม็ก

เจ้าคณะตำบลหนองเหียง กิตติมศักดิ์
พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ )
วัดชุมแสงศรีวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาวังหิน
พระสมุห์ ปรีชา ปชฺโชโต
วัดใหม่นาวังหิน

เลขานุการ
พระอธิการหิรัญ ฐานากโร
วัดตระพังทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาวังหิน (๒๕๕๙)
พระครูโพธาภิราม (เมี้ยน ยโสธโร)
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาเริก
พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ (สมพงษ์ ฐานวโร)
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์

เลขานุการ
พระสมพร ปสนฺโน
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระปลัด สุรเดช ธมฺมเตโช
วัดเนินหลังเต่า

เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๑
พระมหานลวัชร์ ธมฺมจารี ป.ธ.๕
วัดพระพุทธบาทเขานางนม

เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๒
เจ้าอธิการไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
วัดป่าโชติธรรม

เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
วัดเกาะโพธาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
วัดอมพนมวนาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สุนทร สิริภทฺโท
วัดอมพนมวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พระมหาภูวนาถ อาภากโร ป.ธ.๖
วัดหลุมมะนาว

เลขานุการ
พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์ (จันทนา )
วัดคลองมะเดื่อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง (๒๕๕๓)
พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ (หลุ่ม ฐิตนาโค)
วัดโคกขี้หนอน

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระมหาศุภจิตร์ ธมฺมาโภ ป.ธ.๔
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส

เจ้าคณะตำบลบ่อกวางทอง
พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ )
วัดหนองเกต

เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ)
วัดธาตุทอง

เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต)
วัดเกษตรสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลพลวงทอง
พระมหาณรงค์ อุตฺตโร ป.ธ.๕
วัดทับเจริญ

เจ้าคณะตำบลวัดสุวรรณ
เจ้าอธิการสิทธิพร ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา

เจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรง จกฺกวโร)
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

เลขานุการ
พระมหาธงชัย มหาวิริโย ป.ธ.๔
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูศีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)
วัดเนินสี่

เจ้าคณะตำบลหนองเสือช้าง
พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก )
วัดเขาซก

เจ้าคณะตำบลคลองพลู
พระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธิ์ )
วัดคลองพลู

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระมหาเจริญ จิรวิฑโฒ ป.ธ.๘
วัดพยอม

เลขานุการ
พระครูวิสาลธรรมทัศน์ (สมศักดิ์ )
วัดหนองเขิน

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง )
วัดกุณฑีธาร

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ยงยุทธ ฐิตสทฺโธ
วัดกุณฑีธาร

เจ้าคณะตำบลหนองชาก
พระมหาประภาส ญาณโสภโณ ป.ธ.๓
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองบอนแดง
พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดบึงบวรสถิตย์

เจ้าคณะตำบลบ้านบึง
พระครูภัทรกิจสุนทร (สาย )
วัดอ่างเวียน

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ )
วัดท่อใหญ่

เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน )
วัดหนองชันจันทนาราม

เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดพิบูลสัณหธรรม

เลขานุการ
พระปลัด จักรกฤษณ์ อหึสโก
วัดพิบูลสัณหธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พระครูพินิจสมาจาร (ธูป )
วัดนาพร้าว

เลขานุการ
พระใบฎีกา เกียรติสยาม กิตฺตญาโณ
วัดนาพร้าว

เจ้าคณะตำบลศรีราชา (๒๕๕๖)
พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ )
วัดราษฎร์นิยมธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา (๒๕๖๑)
พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)
วัดมโนรม

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ )
วัดเนินตอง

เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๑
พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า )
วัดเขาไม้แดง

เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๒
พระครูรักขิตวันพิทักษ์ (มนตรี )
วัดปาลิไลยวัน

เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑
พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
วัดพันเสด็จนอก

เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด )
วัดระเวิงรังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง (๒๕๖๐)
พระครูวิลาศวรกิจ (ไชยเยศ ถาวโร)
วัดหนองยายบู่

เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์
พระครูประภัทร์ชลธรรม (บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบึง (๒๕๔๐)
พระครูวิมุติธรรมาภิรม (บุญส่วน ปริมุตฺโต)
วัดหนองคล้า ในพระสังฆราชูปถัมถ์

เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
พระครูญาณประยุต (สมชาย )
วัดเขาตะแบก

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (๒๕๕๙)
พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด กนฺตจาโร)
วัดหนองปรือ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
วัดเขาโพธิ์ทอง

รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาสุภาพ สุภาจาโร
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลบางละมุง
พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท)
วัดศรีวนาราม

รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูสุนทรรัตนาภิรม (นฤพล )
วัดเขาไม้แก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล (๒๕๖๐)
พระครูวิสุทธาจาร (เฉลียว อุปจาโร)
วัดประชุมคงคา

เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
วัดธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๑
พระครูวิมลจริยาลังการ (ประเสริฐ )
วัดหนองเกตุใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
พระครูปลัด วรพจน์ วิโรจโน
วัดทวนทอง

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิกรมศาสนกิจ (เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
วัดมาบฟักทอง

เจ้าคณะตำบลโป่ง
พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อัมพร )
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
พระวชิรคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย)
วัดสัตหีบ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ประเสริฐ อาสโภ
วัดบางเสร่คงคาราม

เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
พระครูสีลสาราธิคุณ (ชะออม อตฺตสาโร)
วัดเขาคันธมาทน์

เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน
พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)
วัดช่องแสมสาร

เจ้าคณะตำบลบางเสร่
พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย )
วัดบางเสร่คงคาราม

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง
พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗)
วัดเนินพระ
โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๘๕๖๖ , ๐๘ ๑๓๐๖ ๑๙๓๓

เลขานุการ
พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗
วัดเนินพระ

รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๙)
พระสิทธิวชิรมุนี (ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
วัดพลงช้างเผือก

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ณัฐพล มหาปญฺโญ
วัดพลงช้างเผือก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระญาณรังษี (แจ่ม กตปุญฺโญ)
วัดเขาสำเภาทอง
โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๓๗๑ , ๐๘ ๑๕๗๕ ๐๑๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๖๑)
พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)
วัดลุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๕๖ ๗๑๑๗ , ๐๘ ๐๐๙๙ ๓๖๔๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๖๐)
พระครูธรรมสารโสภิต (พะยอม สุธีโร)
วัดถนนกะเพรา

เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง
พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร)
วัดป่าประดู่

เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗
วัดลุ่ม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชิงเนิน (๒๕๖๐)
พระครูประสุตศาสนกิจ (มณเฑียร ปมุตฺโต)
วัดปลวกเกตุ

เจ้าคณะตำบลตะพง
พระครูกิตติคชราษฎร์ (บำเพ็ญ กิตฺติปาโล)
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
วัดหนองสนม

เจ้าคณะตำบลเพ
พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (ตุ่น )
วัดเขายายชุม

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ )
วัดเภตราสุขารมย์

เจ้าคณะตำบลกะเฉด
พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย )
วัดธงหงษ์

เจ้าคณะตำบลเนินพระ
พระครูขันติธรรมาภิรักษ์ (สุดเอื้อม )
วัดกรอกยายชา

เจ้าคณะตำบลทับมา
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดทับมา

เจ้าคณะตำบลมาบตาพุด
พระครูปัญญาวรวัฒน์ (เลื่อน )
วัดห้วยโป่ง

เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร)
วัดบ้านค่าย

เลขานุการ
พระสมุห์ ศุภสิทธิ์ ฐานกโร
วัดบ้านค่าย

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดหนองคอกหมู

เลขานุการ
พระครูสุรภัทรโพธิคุณ (สุรศักดิ์ อคฺควโร)
วัดหนองตะแบก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย (๒๕๖๕)
พระครูประภัศร์โพธิคุณ (รัตน์ อตฺตสาโร)
วัดป่าหวาย

เจ้าคณะตำบลหนองตะพาน
พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร
วัดหนองกะบอก

เจ้าคณะตำบลตาขัน
พระครูสุรภัทรโพธิคุณ (สุรศักดิ์ อคฺควโร)
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย
พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส ป.ธ.๔
วัดอ่างแก้ว

เจ้าคณะตำบลชากบก
พระครูวิสิฐสมณการ (พร )
วัดชากกอไผ่

เจ้าคณะตำบลบางบุตร
พระครูประภัศร์จริยคุณ (บุญชนะ สิริภทฺโท)
วัดเนินสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๑
พระปลัด เถ่ง ฐิตคุโณ
วัดหนองกรับ

รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
พระครูพิศาลสุตากร (อำนวย ป.ธ.๔)
วัดบุนนาค

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ พทฺธธมฺโม
วัดบุนนาค

รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
วัดชากขุนวิเศษ

เลขานุการ
พระสมุห์ ยุทธนา จารุธมฺโม
วัดชุมนุมสูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแกลง (๒๕๖๕)
พระครูเกษมรัตนากร (มงคล เขมจาโร)
วัดไตรรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลทางเกวียน
พระครูบุรเขตสังฆการ (ปราโมทย์ )
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม

เจ้าคณะตำบลวังหว้า
พระครูเกษมอรรถากร (วิรัต )
วัดวังหว้า

เจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
พระปลัด เอกชน วชิรญาโณ
วัดบ้านนา

เจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
พระปลัด ครรชิต ชิตมาโร
วัดป่ากร่ำ

เจ้าคณะตำบลสองสลึง - ห้วยยาง
พระครูรังษีพรหมคุณ (สุวพล )
วัดอรัญรังษี

เจ้าคณะตำบลชากพง
พระครูประวิตธรรมโสภณ (สมุทร )
วัดพลงไสว

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร )
วัดหนองจระเข้

เจ้าคณะตำบลกระแสร์บน
พระครูโสภณวิสารัท (จาย )
วัดกระแสร์คูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำกระแส - คลองปูน
พระปลัด สมพร ภทฺทวโร
วัดตะเคียนงาม

เจ้าคณะตำบลทุ่งควายกิน
พระครูพิมลจริยาภิรัต (ชัยณรงค์ )
วัดเนินเขาดิน

เจ้าคณะตำบลพังราด
พระครูวิโรจน์เมธาภรณ์ (นิวัตร )
วัดปากน้ำพังราด

เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๒
พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
วัดชากขุนวิเศษ

เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
พระครูศรีปริยัติโกวิท (ชิ้น ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
วัดโขด (ทิมธาราม)

เลขานุการ
พระปลัด สมเจตน์ สิริจนฺโท
วัดโขด (ทิมธาราม)

เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์
พระครูสิริคีรีวัฒน์ (วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลมาบยางพร
พระครูศรีปริยัติวิภูษิต (ธนู อินทฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดไพรสณฑ์

เจ้าคณะตำบลแม่น้ำคู้
พระครูอุปถัมภ์พัฒนกิจ (เกริกวุฒิ )
วัดแม่น้ำคู้

เจ้าคณะตำบลละหาร - หนองไร่
พระครูประภาสสิริวัฒน์ (วัฒนา )
วัดปากแพรก

เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง
พระครูสันติบุรพทิศ
วัดชากหมาก

เลขานุการ
พระปลัด ธีรพิสิษฐ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓
วัดชลธาราม

เจ้าคณะตำบลพลา
พระมหาปธานศักดิ์ ธนาสโภ ป.ธ.๕
วัดชากหมาก

เจ้าคณะตำบลสำนักท้อน
พระครูไพบูลย์วุฒิกร (ธานี )
วัดคลองทราย

เจ้าคณะอำเภอวังจันทร์
พระครูวรวงศ์วิวัฒน์ (วีรศักดิ์ )
วัดชุมแสง

เลขานุการ
พระปิยวัฒน์ จิตฺตสํวโร
วัดชุมแสง

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูสิริชยาลังการ (วีระชัย ชยวีโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางบ่อ

เจ้าคณะตำบลชุมแสง - พลงตาเอี่ยม
พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ป.ธ.๕
วัดชุมนุมใน

เจ้าคณะตำบลป่ายุบ
พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ )
วัดป่ายุบ

เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา
พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา )
วัดมาบข่า

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ชัยยา ชยากโร
วัดคลองตาทัย

เจ้าคณะตำบลมาบข่า
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ )
วัดชากผักกูด

เจ้าคณะตำบลมะขามคู่
พระครูไพโรจน์อริญขัย (ชูช่อ )
วัดนพเก้าพนาราม

เจ้าคณะตำบลพนานิคม
พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม (วินัย วิสุทฺสีโล)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา
พระครูพิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (ศุภวัฒน์ )
วัดน้ำใส

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไพรัช โอภาโส
วัดศรีประชาธรรม

เจ้าคณะตำบลน้ำเป็น
พระครูชัยกิตติโสภณ (ศรชัย )
วัดชำฆ้อ

เจ้าคณะตำบลห้วยทับมอญ
พระครูสุนทรธรรมวาที (ธนุ )
วัดสีระมัน

เจ้าคณะตำบลชำฆ้อ - เขาน้อย
พระครูสุวรรณพุทธิคุณ (สมพวษ์ )
วัดถ้ำสุวรรณภูผา

จันทบุรี

รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๕)
พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
วัดโค้งสนามเป้า
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๗๗๐๒ , ๐๘ ๑๕๐๗ ๐๘๓๓

เลขานุการ
พระมหาเรืองเดช จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๖
วัดสุทธิวารี

รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
วัดบ้านอ่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๕)
พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล)
วัดบูรพาพิทยาราม
โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๑๕๑๑ , ๐๘ ๖๑๔๖ ๔๙๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๓๐)
พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๒๓๘๓ , ๐๘ ๗๐๐๐ ๒๙๔๒

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ กตวณฺโณ
วัดไผ่ล้อม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พระครูสิริวราดิศัย (จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)
วัดไผ่ล้อม

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูธำรงธรรมวงศ์ (นิคม )
วัดตะบกเตี้ย

เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์
พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน์ (บุญเลิศ )
วัดพลับพลา

เจ้าคณะตำบลคมบาง
พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ์ )
วัดห้องคูหา

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูวิกรมสาธุกิจ (เกษม )
วัดปลายคลอง

เจ้าคณะตำบลเกาะขวาง
พระครูปัญญาจันทโชติ (สุชาติ โชติปญฺโญ)
วัดอ่างหิน

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ - ท่าช้าง
พระวินัยธร วิรัตน์ ปิยธมฺโม
วัดใหม่ท่าแฉลบ

เจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
วัดศรีเมือง

เลขานุการ
พระชัยรัตน์ ปริชาโน
วัดวังอีแอ่น

เจ้าคณะตำบลแก่งหางแมว
พระครูสถิตกันทราภรณ์ (พิชิต )
วัดแก่ง

เจ้าคณะตำบลเขาวงกต
พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ (วิวัฒน์ วิวฒฺฑโน)
วัดหนองสร้อย

เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๑
พระครูสุวิมลคีรีรักษ์ (วิม )
วัดขุนซ่อง

เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๒
พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส (ประภาส ปภาโส)
วัดจันทคุณาราม

เจ้าคณะตำบลพวา
พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต (ฉลวย )
วัดวังไม้แดง

เจ้าคณะตำบลสามพี่น้อง
พระครูประภาตสีลาภรณ์ (จิตรเทพ ญาณสีโล)
วัดวังอีแอ่น

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูสิริปัญญาวงศ์ (จำลอง ป.ธ.๓)
วัดสวนมะม่วง

เลขานุการ
พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดสวนมะม่วง

รองเจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ )
วัดบ่อเวฬุวนาราม

เลขานุการ
พระเอนก อาภาธโร
วัดบ่อเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลตะปอน - ขลุง
พระครูพินิตกิจจานุกูล (เบ๊ )
วัดวันยาวบน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกวียนหัก - บางชัน (๒๕๖๑)
พระครูรังสรรค์วิหารคุณ (ประทีป ปญฺญาโภ)
วัดบางชัน

เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง
พระครูพิพิธกิจจานุการ (นิพนธ์ )
วัดวันยาวล่าง

เจ้าคณะตำบลบ่อ
พระครูจันทวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดซึ้งล่าง

เจ้าคณะตำบลตรอกนอง
พระครูสาราภินันท์ (ไก่ )
วัดตะปอนใหญ่

เจ้าคณะตำบลบ่อเวฬุ
พระครูอมรธรรมวัฒน์ (ไพศาล )
วัดเวฬุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ ป.ธ.๔)
วัดสามผาน

เลขานุการ
พระปลัด สมพงษ์ ฐานจารี
วัดแพร่งขาหยั่ง

รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส ป.ธ.๙
วัดบูรพาพิทยาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๐๑ ๑๓๖๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
พระครูสุตสิกขากร (บุญรอด ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งเบญจา

เจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
วัดศรีเมือง

เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
พระครูปลัด ประสิทธิ์ สิริจนฺโท
วัดตาเลียวนอก

เจ้าคณะตำบลท่าใหม่
พระครูโสภณวุฒิกร (วิชา )
วัดบุญญวาสวิหาร

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูอนุกูลสังฆการ (ยงยุทธ )
วัดชมภูคีรีธาราม

เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า
พระครูวิมลธรรมพิทักษ์ (อำนวย ป.ธ.๓)
วัดหนองคัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขุด (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์ (สมใจ ชินปุตฺโต)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลโขมง - รำพัน
พระครูสุภัทรโพธิกิจ (ยงยุทธ )
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ่อพุ
พระครูประโชติธรรมรัต
วัดพุทธคยาราม

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูสิริกิตยาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๕)
วัดบ้านสิ้ว

เจ้าคณะอำเภอนายายอาม
พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม (บุญถึง )
วัดวังหิน

เลขานุการ
พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๑
พระครูโสภณกิจจานุวัตร (วงศ์ )
วัดโพธิ์ลังกา

เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๒
พระครูสุธรรมกิจจาทร (ตี๋ )
วัดนายายอาม

เจ้าคณะตำบลช้างข้าม
พระครูสุวิมลกิจโกศล (จุย )
วัดหนองไทร

เจ้าคณะตำบลวังโตนด
พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลสนามไชย
พระครูวิบูลจันทโชติ (ประทีป )
วัดสนามไชย

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูวิสุทธิ์ธีระธรรม (วีระ )
วัดหนองสีงา

เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
พระครูไพศาลบุญวัฒน์ (จรินทร์ )
วัดป่าเทพนิมิต

เลขานุการ
พระครูสถิตบูรพาธรรม (ถิรเดช )
วัดคลองตาคง

รองเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
พระครูสันตจิตตาภิรักษ์
วัดมหาคงคาราม

เลขานุการ
พระสาคร ติกฺขปญฺโญ
วัดมหาคงคาราม

เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
พระปลัด สาย ปญฺญากโร
วัดบึงชนัง

เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
พระครูสุวรรณธีรคุณ (สุรศักดิ์ )
วัดมหาคงคาราม

เจ้าคณะตำบลทับไทร
พระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ )
วัดทับไทร

เจ้าคณะตำบลหนองตาคง
พระปลัด สหโชติ มานิโต
วัดคลองบอน

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๑
พระครูบูรพาวีราภรณ์ (สุนทร )
วัดพังงอน

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๒
พระครูสถิตบูรพาธรรม (ถิรเดช )
วัดคลองตาคง

เจ้าคณะตำบลมะขาม
พระครูสุนทรธรรมุเทศ (พีระ )
วัดมะขาม

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - อ่างคีรี
พระครูกัลยาณคุณาธาร (เชน )
วัดบางจะอ้าย

เจ้าคณะตำบลฉมัน
พระครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์ (สัญชัย )
วัดพญาล่าง

เจ้าคณะตำบลวังแซ้ม
พระมหามานะ รามธมฺโม
วัดขนุน

เจ้าคณะตำบลปัถวี
พระครูภาวนาจันทโรภาส (ไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต)
วัดจันทร์แสงศรี

เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ (บำเพ็ญ ป.ธ.๓)
วัดใหม่

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา มนต์ชัย โชติปญฺโญ
วัดใหม่

เจ้าคณะตำบลพลวง
พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (จำนง )
วัดทุ่งตาอิน

เจ้าคณะตำบลตะเคียนทอง - จันทเขลม
พระครูพิพิธพัฒนการ (ชัยพิพัฒน์ )
วัดท่าอุดม

เจ้าคณะตำบลชากไทย
พระครูจันทรกิจโสภณ (สฤษดิ์ จนฺทสโร)
วัดวังทอง

เจ้าคณะตำบลคลองพลู
พระครูพุทธบทบริบาล (สมคิด )
วัดพลวง

เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ (ณัฐดนัย )
วัดสุทธิวารี

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ กตปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสุทธิวารี

รองเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์ (อนันต์ )
วัดทับช้าง

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูวิมลญาณปะสุต (พรหมบุตร )
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๑
พระอธิการธาตุ อธิปญฺโญ
วัดเทพประทาน

เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๒
พระครูวิริยกิจจานุรักษ์ (สุเทพ )
วัดใหม่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน
พระปลัด พร้อม ถาวโร
วัดน้ำซับตาพุด

เจ้าคณะตำบลทับช้าง
พระปลัด นคร ชยธมฺโม
วัดปะตงวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์ (๒๕๕๙)
พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
วัดพลับ
โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๑๘๐

เจ้าคณะตำบลพลิ้ว - หนองชิ่ม
พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย )
วัดใหญ่พลิ้ว

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
พระครูพิศาลจันโทปมคุณ (มาทัญ ถาวโร)
วัดบางกะไชย

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ (เกียรติศักดิ์ )
วัดบางสระเก้า

เจ้าคณะตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
พระครูไพศาลปิยธรรม
วัดถนนมะม่วง

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด
พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบางปรือ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๙๖๗๙

เลขานุการ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ รตนโชโต)
วัดโยธานิมิต

รองเจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๖๕)
พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
วัดวิเวกวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสพลากร (วินัย โอภาโส)
วัดเนินสูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (๒๕๖๕)
พระครูมงคลปัญญากร (สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ)
วัดสุวรรณมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางพระ (๒๕๔๙)
พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว ถามโก)
วัดศรีบุรพาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยแร้ง
พระครูนันทธรรมโกศล ( อภินนฺโท)
วัดเนินยาง

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูโฆษิตวิริยคุณ (ธงชัย )
วัดหนองเสม็ด

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ รตนโชโต)
วัดโยธานิมิต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ (๒๕๖๔)
พระครูสุวรรณสารวิบูล (สนาน )
วัดบุปผาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองคันทรง (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรวรวุฒิ (ประธาน )
วัดห้วงน้ำขาว

เจ้าคณะตำบลเนินทราย
พระครูสุธรรมาทร (สุรินทร์ )
วัดธรรมาภิมุข

เจ้าคณะตำบลแหลมกลัด
พระครูสีลวัฒน์ธรรมกิจ (ประจวบ วนฺตมโล)
วัดแหลมกลัด

เจ้าคณะตำบลท่าพริก
พระมหาสุรชัย ชวโน ป.ธ.๓
วัดกลาง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์บุรเขต (ช้อย )
วัดคลองมะนาว

เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
พระครูพิทักษ์บุรเขต (ช้อย )
วัดคลองมะนาว

รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด )
วัดท่ากระท้อน

รองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด )
วัดท่ากระท้อน

เลขานุการ
พระมหานิพนธ์ สิริธโร ป.ธ.๓
วัดบำโรณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (๒๕๖๐)
พระครูอินทคีรีคณารักษ์ (แก้ว ญาณวโร)
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
พระครูสุวรรณวรประสาธน์ (สัมพันธ์ )
วัดพนมพริก

เจ้าคณะตำบลเขาสมิง
พระครูประศาสน์สุตาคม (วิชา ป.ธ.๓)
วัดลำภูราย

เจ้าคณะตำบลท่าโสม
พระครูวิมลโสมนันท์ (โชคชัย )
วัดท่าโสม

เจ้าคณะตำบลสะตอ
พระครูนิมิตธรรมบาล (ระทวย )
วัดเกาะลอย

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูวิธานธรรมสุนทร (บังเอิญ )
วัดวงษ์พัฒนา

เจ้าคณะตำบลประณีต
พระครูศีลวัฒนากร (อนันต์ )
วัดขุมบ่อทรัพย์

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
พระครูภาวนาปัจจันตเขต (เสรี )
วัดธรรมาภิมุข

เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
พระครูพิศาลธรรมวาที (เกรียงศักดิ์ )
วัดบางปิดบน

เลขานุการ
พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ

เจ้าคณะตำบลแหลมงอบ
พระครูโสภณสุตวัฒน์ (พงษ์คณิต ป.ธ.๓)
วัดน้ำเชี่ยว

เจ้าคณะตำบลบางปิด
พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ

เจ้าคณะตำบลนนทรีย์
พระครูวิจิตรรัตนาภรณ์ (สมจิตร )
วัดนนทรีย์

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย
พระครูกิตติญาณวิจักษ์ (จักรกฤษณ์ )
วัดเนินตากแดด

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูสุคนธ์สีลสาร (ปรีชา )
วัดท่าน้ำล่าง

เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ (สุรพล ป.ธ.๓)
วัดแหลมมะขาม

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์ (สุทธินันท์ )
วัดอ่างกระป่อง

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
พระครูสุเมธจริยาลังการ (ประมวล )
วัดคลองสน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๒-๑๓

เจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓
พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐๘ ๙๐๓๔ ๙๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (๒๕๖๔)
พระราชวชิรกวี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระครูพิจิตรสรภาณ (ศศิพิสิฐ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๕)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๕)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระครูสิริเมธากร (โชควรรธน์ อาภากโร)
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง (๒๕๖๕)
พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต)
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๖ ๒๔๘๔ ๓๙๘๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูอรรคธรรมวงศ์ (อำนาจ อคฺควํโส)
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๖๔)
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ (๒๕๖๔)
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๔)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูกิตติธรรมนาถ (ภูวนาท กิตฺตินาโถ)
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ (๒๕๖๓)
พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓)
วัดอุทกเขปสีมาราม
โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๓๒๑๒ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๐๘๐๗

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย ปุญฺญสิริ)
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๔)
พระวิบูลวชิรธรรม (สมบัติ เตชปญฺโญ)
วัดวิเวการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระครูไพศาลวรกิจจาทร (ประวิทย์ อินฺทวํโส)
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๖๔)
พระราชวชิรกวี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูบวรศีลคุณ (จรัญ คุณญฺโญ)
วัดคิรีวิหาร


ใช้เวลาคำนวน 8.53 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ