หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระศรีวชิรธาดา (สมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

เจ้าคณะภาค ๑๒ (๒๕๖๔)
พระเทพวชิรโสภณ (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

รองเจ้าคณะภาค ๑๒ รูปที่ ๑
พระศรีศาสนวงศ์ (สนอง อนุภทฺโท ป.ธ.๙)
วัดบางนาใน
โทร. ๐ ๒๓๙๓ ๒๖๘๔ , ๐๘ ๕๖๗๖ ๙๒๒๑

รองเจ้าคณะภาค ๑๒ รูปที่ ๒
พระศรีรัตนากร (สุเมธ สุเมโธ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๑๒๖๙ , ๐๘ ๑๔๐๕ ๓๘๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ (๒๕๖๐)
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ (๒๕๖๕)
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ (๒๕๕๙)
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

ปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระราชปริยัติวัชราจารย์ (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔)
วัดใหม่กรงทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๙๙ ๑๓๘๒

รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๖๔)
พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.๔)
วัดหลวงปรีชากูล

รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๖)
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ ถาวรธมฺโม)
วัดธรรมโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๔๘๗๐ ๔๗๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๖๔)
พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม ฐิตธมฺโม)
วัดสง่างาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๖๕)
พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข )
วัดโพธิ์ศรีสำพันตา
โทร. ๐๘ ๖๑๕๘ ๗๘๒๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
วัดป่ามะไฟ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุโภ)
วัดสง่างาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระศรีวัชรธรรมภาณ (สมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)
วัดบางกระเบา
โทร. ๐๘ ๖๘๓๓ ๓๔๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี (๒๕๕๘)
พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
วัดเนินหอม
โทร. ๐๘ ๐๕๖๐ ๒๑๖๙

เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๑
พระครูประภากรกิจพิมล
วัดเกาะเค็ดนอก

เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๒
พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ )
วัดคชสารมุนี

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง - บางเดชะ
พระครูถาวรธรรมานุรักษ์ (กำจัด )
วัดเลียบ
โทร. ๐๘ ๖๘๔๗ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๑
พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์ )
วัดภักดีสุนทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๕๗ ๑๐๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒
พระครูจันทวรกิจจาภรณ์ (สมาน )
วัดเนินดินแดง
โทร. ๐๘ ๕๐๘๕ ๒๐๑๓

เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๑
พระครูประสิทธิชัย
วัดเทพประสิทธยาราม

เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๒
พระครูสถิตสุทธิคุณ
วัดโคกมะกอก
โทร. ๐๘ ๖๙๗๗ ๑๗๐๘

เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๑
พระครูประภัศร์จันทคุณ (บุญจันทร์ )
วัดเนินหอม

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูสุทธิสารโสภณ
วัดโบสถ์

เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑
พระปลัด เสมอ จนฺทธมฺโม
วัดธรรมารังสฤษฎิ์
โทร. ๐๖ ๑๖๖๗ ๓๐๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระครูมงคลธรรมภาณ (โสภา มงฺคโล)
วัดหนองจวง

เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
พระครูปัญญาประโชติ
วัดประสาธน์รังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒ (๒๕๕๘)
พระครูพัฒนกิจธำรง (จันทร์ กาตพฺโพ)
วัดนิโครธาวาส
โทร. ๐๘ ๔๘๘๓ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลดงพระราม
พระครูชัยกิจพิพัฒน์ (ชาญ โชติปาโล)
วัดลำดวน
โทร. ๐๖ ๒๔๙๕ ๑๓๗๔

เจ้าคณะตำบลบางบริบูรณ์
พระครูบวรสังฆการ
วัดแก้วสามัคคี

เจ้าคณะตำบลไม้เค็ด
พระครูขันติกิจจาทร
วัดเนินอีแจน

เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
วัดรัตนชมภู
โทร. ๐๘ ๙๒๓๖ ๐๔๑๕

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๒๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูวิจิตรธรรมรังษี (ไสว )
วัดสามัคคีสโมสร
โทร. ๐๘ ๖๑๓๙ ๙๕๙๘

รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูโอภาสจันทสิริ
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๖๔๕๖ ๓๒๘๑

เลขานุการ
พระครูวิริยกิจจานุกูล
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๑
พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๒๘๙

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๒
พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
วัดหลวงบดินทร์เดชา
โทร. ๐๘ ๖๑๕๕ ๓๐๗๔

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์ )
วัดราษฎร์รังษี
โทร. ๐๘ ๔๔๖๘ ๐๑๑๒

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
วัดนาคำ
โทร. ๐๘ ๗๘๓๔ ๑๙๔๔

เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑
พระครูกิตติปัญญาธร (ทองเติม )
วัดเขาวงศ์
โทร. ๐๖ ๕๓๕๑ ๙๙๕๙

เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๑
พระครูสุปัญญาภรณ์
วัดพระยาทำ
โทร. ๐๙ ๑๔๑๕ ๙๗๙๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๒
พระครูสุตปัญญาวัฒน์ (ประยูร ป.ธ.๓)
วัดทุ่งแฝก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๐๙๕๒

เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๑
พระครูวิมลวีรธรรม (บุญทัน )
วัดโนนสะอาด
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๑๓๒๓

เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๒
พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล )
วัดนูประสาทวราวาส
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๑๔๘๓

เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๒
พระครูจักรธรรมโสภิต
วัดหนองนาใน

เจ้าคณะตำบลนาแขม
พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
วัดบรรพตเขมาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๖๗ ๒๓๗๒

เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง
พระครูประโชติพรหมวรคุณ (จวน พฺรหฺมโชโต)
วัดวังกวาง
โทร. ๐๘ ๔๓๕๐ ๔๖๓๓

เจ้าคณะตำบลวังดาล
พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง )
วัดหนองศรีวิชัย

เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร ปภาโส)
วัดอินทร์ประชาราษฎร์

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๑
เจ้าอธิการอุกฤษ ณตฺฐิโก
วัดจันทรังษี
โทร. ๐๘ ๖๘๓๖ ๙๘๓๔

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๒
พระอธิการประเทือง สุปภาโต
วัดคลองระกำ

เจ้าคณะตำบลเขาไม้แก้ว
พระมหาจอม ปุญฺญาธโร
วัดบรรพตรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๓๙ ๑๑๗๔

เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๑
พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
วัดเขาลูกช้าง
โทร. ๐๘ ๑๓๔๗ ๘๙๕๔

เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๒
พระครูวิสิฐวรรณาภรณ์ (วินัย )
วัดหนองนมหนู

เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
พระครูประโชติสารธรรม (สมจันทร์ อินฺทปญฺโญ)
วัดโคกสว่าง

เลขานุการ
พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ )
วัดนาแขม
โทร. ๐๘ ๙๘๒๓ ๙๔๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
พระครูมงคลธรรมโสภณ
วัดแจ้ง

เลขานุการ
พระครูสุทธโพธิกิจ (วิชาญ )
วัดโพธิ์งาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม (๒๕๕๙)
พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
วัดมะกอกแก้ว

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )
วัดบ้านโนน
โทร. ๐๘ ๑๘๙๓ ๖๒๙๘

เจ้าคณะตำบลบ้านหอย
พระมหาณรงค์ ปญฺญฺวุฑโฒ ป.ธ.๔
วัดเกาะมะไฟ
โทร. ๐๙ ๔๐๕๔ ๒๙๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว (๒๕๖๐)
พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๕๒๔๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๑
พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
วัดคำภู
โทร. ๐๘ ๘๒๗๔ ๘๕๔๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๒
เจ้าอธิการประสิทธิชัย อุปสโม
วัดหนองคุ้ม
โทร. ๐๘ ๐๖๔๐ ๑๕๒๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๓
พระครูจันทศีลคุณ
วัดศรีจันทราราม
โทร. ๐๖ ๓๑๘๔ ๗๕๖๒

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย )
วัดโคกเขื่อน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี
วัดพรหมรังษี

เจ้าคณะตำบลบุฝ้าย
พระครูประสิทธิวรธรรม (บุญสงค์ )
วัดบุฝ้าย
โทร. ๐๘ ๙๙๓๐ ๐๕๒๙

เจ้าคณะตำบลประจันตคาม
พระครูกิตติสารประสิทธิ์ (โกศล )
วัดทัพช้าง

เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
พระครูสังวรธรรมกิจ
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

เจ้าคณะตำบลหนองแสง
พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร )
วัดเกาะแดง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๒๔๙๒

รองเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
พระครูประสุตศีลคุณ
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
โทร. ๐๙ ๒๕๙๕ ๙๘๒๒

เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ
พระมหาวิชัย ปภสฺสโร
วัดอินทรแบก

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย )
วัดประทุมบูชา
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๘๕๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูโพธิธรรมคุณ (บุญส่ง จนฺทวํโส)
วัดหนองหูช้าง
โทร. ๐๘ ๙๐๓๒ ๙๔๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๒
พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย )
วัดปทุมวนาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๗๔๒๘

เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๑
พระครูศรีเมตตาภรณ์ (สมคิด เมตฺตาจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโป่งไผ่
โทร. ๐๘ ๖๑๔๑ ๙๔๐๕

เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๒
พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์ )
วัดเกาะสมอ
โทร. ๐๙ ๘๐๑๕ ๙๐๕๙

เจ้าคณะตำบลบ้านทาม
พระครูวิมลสิริสาร
วัดอรัญไพรศรี
โทร. ๐๘ ๑๙๔๐ ๗๔๑๔

เจ้าคณะตำบลดงกระทงยาม
พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
วัดบ้านกุดตาเสก
โทร. ๐๘ ๙๘๓๑ ๖๒๐๗

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระมหาสมชาย ปิยธโร
วัดศรีโพธิมาลัย

เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง (๒๕๕๘)
พระสิทธิวีรานุวัฒน์ (กิจจา สุเมโธ)
วัดกระทุ่มแพ้ว
โทร. ๐๘ ๖๐๕๓ ๘๐๘๔

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมพิทักษ์
วัดพิทักษ์โสภณ
โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๗๖๑๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง (๒๕๕๘)
พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
วัดบางแตน
โทร. ๐๐ ๓๗๒๙ ๕๑๗๙

เจ้าคณะตำบลบ้านสร้าง
พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
วัดบางเตย
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๑๒๖๔

เจ้าคณะตำบลบางแตน
พระครูสิริวิสุทธิคุณ
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๗๑๕๖

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ )
วัดใหม่โพธิ์เย็น
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๓๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระทุ่มแพ้ว (๒๕๖๐)
พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๔๙ ๖๙๗๓

เจ้าคณะอำเภอนาดี (๒๕๖๖)
พระครูศรีธรรมวิสุทธิ์ (สนาม อริโย ป.ธ.๖)
วัดทับไทรธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๐๐ ๙๐๒๘

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
พระครูสุนทรสารคุณ
วัดนาดี
โทร. ๐๙ ๖๙๐๕ ๔๕๙๙

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา )
วัดด่านตะกั่วสามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๔๙ ๖๗๔๘

เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๑
พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
วัดโพธิ์ศรีสำพันตา

เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๒
พระครูปริยัติบุญวัฒน์
วัดโคกสว่าง
โทร. ๐๖ ๔๘๗๑ ๙๑๕๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ )
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๒๗๓๒ ๙๘๔๘

เจ้าคณะตำบลแก่งดินสอ
พระครูสิทธิจันทคุณ
วัดคลองปลาดุกลาย

เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย สิริปญฺโญ)
วัดไผ่งาม
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๔๓๕

เลขานุการ
พระครูปริยัติสุทธิโสภณ (สำรอง สุขิโต ป.ธ.๔)
วัดโคกพนมดี
โทร. ๐๘ ๗๙๔๐ ๓๕๑๒

เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
พระครูอภินันทวรคุณ (ณรงค์ )
วัดหนองสะแก
โทร. ๐๘ ๗๑๐๗ ๒๒๙๓

เจ้าคณะตำบลโคกไทย
พระครูจันทสราธิคุณ (สุวรรณ )
วัดสระมรกต
โทร. ๐๘ ๔๘๖๗ ๗๐๑๙

เจ้าคณะตำบลคู้ลำพัน
พระครูปริยัติสุทธิโสภณ (สำรอง สุขิโต ป.ธ.๔)
วัดโคกพนมดี
โทร. ๐๘ ๗๙๔๐ ๓๕๑๒

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระราชพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร)
วัดพราหมณี
โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๙๐๗๔

เลขานุการ
พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน สุขวฑฒโน ป.ธ.๔)
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ ปสนฺนชวนจิตฺโต)
วัดเขาทุเรียน
โทร. ๐๘ ๙๐๔๐ ๔๗๓๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน สุขวฑฒโน ป.ธ.๔)
วัดอุดมธานี

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโล ป.ธ.๖
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๗
วัดอุดมธานี

เลขานุการ
พระมหาบรรพต กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙
วัดหนองโพธิ์

เลขานุการ
พระมหาปัญญา สุธมฺโม ป.ธ.๓
วัดอุดมธานี

เจ้าคณะตำบลนครนายก
พระครูประโชติวีราภรณ์ (มาโนช )
วัดดง

เจ้าคณะตำบลบ้านใหญ่
พระครูโอภาสญาณคุณ (พายัพ )
วัดใหญ่ทักขิณาราม

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง
พระครูศีลนันทโสภณ (อนันท์ ป.ธ.๓)
วัดนางรอง

เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๑
พระครูกมลธรรมรัตน์ (สมศรี )
วัดวังไทร

เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๒
พระครูมานิตสมณคุณ (มโนทัย )
วัดสมบูรณ์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๑
พระครูอุดมกิจจานุกูล (สิทธิชัย )
วัดคีรีวัน

เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๒
พระครูโพธิญาณโสภณ (สมยศ )
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๑
พระครูภัทรธรรโมภาส (สมศักดิ์ )
วัดศรีนาวา

เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๒
พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร )
วัดสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลท่าทราย
พระครูโสภณพรหมรังษี (วรวุฒิ ป.ธ.๓)
วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูสุวรรณเจติยานุการ (วรเทพ )
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลดงละคร
พระครูสุวรรณธรรมาวุธ (เฉลียว )
วัดสุวรรณศิริ

เจ้าคณะตำบลศรีจุฬา
พระครูสิริพัฒนธำรง (วินัย )
วัดศรีจุฬา

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูธรรมสุตาภรณ์ (บุญมี )
วัดสุตธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านนา (๒๕๕๖)
พระครูโสภณนาคกิจ (เสนาะ อายุวฑฺฒโก)
วัดช้าง

เลขานุการ
พระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดช้าง

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านนา
พระครูโพธิรัตนธรรม (สิน )
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

เลขานุการ
พระปลัด อภิชาติ สิริทตฺโต ป.ธ.๓
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูโอภาสธรรมโชติ (สุวรรณ ป.ธ.๓)
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลป่าขะ
พระครูโสภณศาสนกิจ (สังวร )
วัดป่าขะ

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
พระครูวิบูลวุฒิกิจ (ณรงค์ )
วัดเขาคอก

รองเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
พระครูจันทสรธรรม (ไพโรจน์ )
วัดหนองรี

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๒
พระครูรัตนธรรมประยุต (แก้ว )
วัดกุฎีเตี้ย

เจ้าคณะตำบลบ้านพริก
พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ (สุริยา )
วัดเอกฉัตร

รองเจ้าคณะตำบลบ้านพริก
พระครูโสภณอรรถสาร (สุชิน อตฺตสาโร)
วัดหนองคันจาม

เจ้าคณะตำบลพิกุลออก
พระครูสุทธิสุวรรณคุณ (ทองล้วน )
วัดดอนเปร็ง

เจ้าคณะตำบลอาษา
พระครูสุทธวรกิจ (ประเสริฐ )
วัดสะพาน

เจ้าคณะอำเภอปากพลี
พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ )
วัดฝั่งคลอง

เลขานุการ
พระมหาณรงค์พล ขนฺติโก ป.ธ.๓
วัดฝั่งคลอง

รองเจ้าคณะอำเภอปากพลี (๒๕๕๖)
พระครูปทุมกิจโสภณ (โสภณ )
วัดปทุมวงษาวาส

เลขานุการ
พระครูวิมลปทุมานุกูล (จิรศักดิ์ )
วัดปทุมวงษาวาส

เจ้าคณะตำบลปากพลี
พระครูปทุมวราภิรักษ์ (สำเนียง )
วัดหนองบัวขอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะหวาย (๒๕๖๐)
พระครูสุวัฒนทีปกิจ (เฉลิม สิริวฑฺฒโน)
วัดเกาะหวาย

เจ้าคณะตำบลเกาะโพธิ์
พระครูนันทชยาภิมณฑ์ (ทนันชัย นนฺทชโย)
วัดท่าแดง

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์ ชยวํโส)
วัดห้วยโรง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูอุดมเขตคณากร (องอาจ )
วัดขุมข้าว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกกรวด - นาหินลาด (๒๕๖๐)
พระครูประภัสร์ธรรมธาดา (สมร ปภสฺสโร)
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (๒๕๔๓)
พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล)
วัดประสิทธิเวช
โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๒๑๑๓

เลขานุการ
พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูศาสนธรรมโกศล (มานิตย์ )
วัดเชี่ยวโอสถ

รองเจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูวิบูลธรรมานุการ (สมบูรณ์ ปิยธมฺโม)
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
พระครูพิศิษฎ์กิจจาทร (จรุณ )
วัดเตยน้อย

รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบึงพระอาจารย์
พระครูคุณสารโสภิต (ทองใบ คุณสาโร)
วัดสุนทรพิชิตาราม

เจ้าคณะตำบลศีรษะกระบือ
พระครูวิกรมอรรถกิจ (ชูเกียรติ์ )
วัดอารีราษฎร์

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๖๔)
พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๘ ๔๑๙๔ , ๐๘ ๗๑๔๖ ๓๙๔๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ รุจิธมฺโม)
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๖๖)
พระครูปลัดธรรมานุวัตร (รณชัย เตชปญฺโญ)
วัดจุกเฌอ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระครูพิสาลธรรมคุณ (วิสาร ฐานสุคนฺโธ)
วัดประตูน้ำท่าไข่

เจ้าคณะตำบลเนื่องเขต
พระครูพิพิธสารกิจวิมล (วรการ )
วัดหนามแดง

เจ้าคณะตำบลบางขวัญ
พระครูภาวนาวิหารคุณ (อยู่ )
วัดวิเวกอาคม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางขวัญ (๒๕๕๔)
พระครูวิมลธรรมาภิรม (บุญเชิด จกฺกธมฺโม)
วัดเที่ยงพิมลมุข

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูรัตนพรหมคุณ (โกวิทย์ )
วัดบางแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูถาวรพัฒนาคุณ (สนิท )
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

เจ้าคณะตำบลคลองอุดมชลจร
พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี )
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะอำเภอบางคล้า (๒๕๕๕)
พระครูภาวนาจริยคุณ (ประยงค์ คุณจโร)
วัดหัวสวน
โทร. ๐๘ ๙๐๙๙ ๐๗๙๑ โทรสาร. ๐ ๓๘๕๘ ๔๒๓๖

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สุรชัย สิรินฺทโร
วัดหัวสวน

เจ้าคณะตำบลบางสวน
พระครูนันทสิทธิกร (อนนท์ )
วัดใหม่บางคล้า

เจ้าคณะตำบลเสม็ด
พระครูศุภกิจจานุกูล (มนัส )
วัดเสม็ดเหนือ

เจ้าคณะตำบลบางกระเจ็ด
พระครูสุนทรธรรมวิทิต (ชุมพล )
วัดลาดบัวขาว

เจ้าคณะตำบลบางคล้า
พระครูวินัยธร สุรชัย สิรินฺทโร
วัดหัวสวน

เจ้าคณะอำเภอคลองเขื่อน (๒๕๕๑)
พระครูสุพัฒนพิมล (สนชัย ฐิตาจาโร)
วัดบางกระเจ็ด

เลขานุการ
พระมหาวิญญู กิตฺติเมธี ป.ธ.๗
วัดโสธรวราราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลคลองเขื่อน
พระครูอโศกธรรมคุณ (ชำนาญ )
วัดก้อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลก้อนแก้ว
พระครูสุทธิวรากร (อ่อน )
วัดสามร่ม

เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสุตวรญาณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดท่าเกวียน

รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสุนทรธรรมาภิบาล (เกีย )
วัดหนองบอน

เลขานุการ
พระอัญจพงษ์ กิตฺติสโม
วัดท่าเกวียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนม (๒๕๕๘)
พระครูวิสาลธรรมกิจ (แกล้ว )
วัดท่าเกวียน

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูสุนทรธรรมรักษ์ (หรุ่ม ธมฺมรกฺขิโต)
วัดเมืองแมด

เจ้าคณะตำบลท่าถ่าน (๒๕๖๐)
พระครูสังวรธรรมรักษ์ (สำรวย ธมฺมปาโล)
วัดหนองรี

เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๑
พระครูโสภณวิริยานุยุต (เพียร )
วัดบ้านซ่อง

เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๒
พระครูผาสุการวิมล (สมภพ )
วัดหนองปรือ

เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๑
พระครูสีลธรรมสุนทร (สำลี )
วัดชายเคืองวนาราม

เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๒
พระครูวาปีวรกิจสุนทร (ถาวร )
วัดหนองเสือ

เจ้าคณะตำบลหนองแหน
พระครูสุทธิสารวิบูล (จำลอง )
วัดหนองแหน

เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๑
พระครูสุวัฒน์ธรรมทัต (สุชาติ ธมฺมโชโต)
วัดหนองเหียง

เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๒
พระครูสุนทรสีลสาร (วัชรินทร์ )
วัดชำขวาง

เจ้าคณะตำบลหนองยาว
พระครูสุตชยาภิวัฒน์ (ฤทัย สิริคุตฺโต ป.ธ.๓)
วัดต้นตาล

เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (สุทธิ ป.ธ.๓)
วัดนฤภัยประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลสองคลอง
พระครูวัฒนธรรมคุณ (ชื้น )
วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางวัว
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดเขาดิน

เจ้าคณะตำบลบางปะกง
พระครูเขมาภิราม (คันธร )
วัดคงคาราม (บน)

เจ้าคณะตำบลบางสมัคร
พระครูสันติกิจจานุการ (สิทธิโชค สนฺตมโน)
วัดบางสมัคร

เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ (๒๕๖๐)
พระครูธรรมประยุต (อุเทน )
วัดผาณิตาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์
พระครูพิพิธพิพัฒนพิธาน (บุญลือ )
วัดแสนภูดาษ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ (๒๕๕๙)
พระครูโสภิตสุตคุณ (วิทยา ญาณวโร ป.ธ.๓)
วัดสนามจันทร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
พระพุทธิรังษี (สุจิณโณ สุจิณฺโณ)
วัดพิพิธประสาทสุนทร
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๗๔๑๖ , ๐๘ ๕๘๐๙ ๗๙๖๓

เจ้าคณะตำบลดอนทราย
พระครูศรัทธาสีลาภิวัฒน์ (ธนัช )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลเทพราช (๒๕๖๐)
พระครูรัตนสิทธิธรรม (จรัล ธมฺมโชโต)
วัดกลางราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช (๒๕๔๖)
พระราชมงคลวชิรโสภิต (ขันธ์ สิริวณฺโณ)
วัดมงคลโสภิต

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูอินทพัฒนประสุต (สำเริง )
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลสิบเอ็ดศอก
พระครูประทีปธรรมาทร (ชนินทร์ )
วัดสามกอ

เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
พระภาวนาประชานุกูล วิ. (องอาจ อาภากโร)
วัดวีระโชติธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๒๒ ๔๘๘๘

รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
พระครูอุดมโชติรัตน์ (ประเวศ )
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระพิพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดสว่างอารมณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (๒๕๖๑)
พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา ภูริจิตฺโต)
วัดเกตุสโมสร

เจ้าคณะตำบลบางน้ำเปรี้ยว
พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชอบ )
วัดบางน้ำเปรี้ยว

เจ้าคณะตำบลดอนเกาะกา
พระครูวิวัฒน์จันทคุณ (ชวน จนฺทวํโส)
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

เจ้าคณะตำบลบางขนาก
พระครูจิรปุญญาคม (จำนวน จิรปุญฺโญ)
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
พระครูธรรมสารวิจิตร (นนทพัฒน์ อายุวฑฺฒโก)
วัดบึงน้ำรักษ์

เจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ
เจ้าอธิการสมชาย พุทฺธสโร
วัดโพรงอากาศ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ (๒๕๖๐)
พระครูรัตนธรรมธารี (ประเทือง ปทุโม)
วัดตะพังคี

เจ้าคณะตำบลบึงน้ำรักษ์
พระครูเวฬุธรรมสถิต (วินัย )
วัดไผ่ดำเจริญศุข

เจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ (สุพล ป.ธ.๔)
วัดมาบนาดี

เลขานุการ
พระมหาเทวฤทธิ์ จนฺทเมธี ป.ธ.๔
วัดห้วยน้ำทรัพย์

รองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
พระครูสุตสีตลาธิคุณ (ประวิณ ป.ธ.๔)
วัดห้วยน้ำทรัพย์

เลขานุการ
พระครูปลัด ชาลิน กตปุญฺโญ
วัดนางาม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี เขต ๑
พระครูสุตสีตลาธิคุณ (ประวิณ ป.ธ.๔)
วัดห้วยน้ำทรัพย์

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี เขต ๒
พระครูปทุมกิตติวัฒน์ (อุบล )
วัดหนองยางโพธาราม

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๑
พระครูสุวัฒน์กิจพิมล (จำเนียร )
วัดสุ่งเจริญ

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๒
พระครูศีลาภรณ์พิมล (ณรงค์ ฐานวโร)
วัดท้าวอู่ไท

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๓
เจ้าอธิการพวงเงิน ทีฆายุโก
วัดคลองยายสร้อย

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๔
พระครูอุดมวีราภรณ์ (สมบูรณ์ อติวีโร)
วัดทุ่งเหียง

เจ้าคณะตำบลลาดกระทิง เขต ๑
พระครูปริยัติพิทักษ์คามเขต (บุญส่ง ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดบ้านหัวนา

เจ้าคณะตำบลลาดกระทิง เขต ๒
พระมหาวัฒนชัย วฑฺฒนชโย ป.ธ.๓
วัดแปลงไผ่

เจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๑
พระมหาเทวฤทธิ์ จนฺทเมธี ป.ธ.๔
วัดห้วยน้ำทรัพย์

เจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๒
เจ้าอธิการธงชัย จนฺทวํโส
วัดเขาจันทร์

เจ้าคณะอำเภอแปลงยาว
พระครูพิมลปัญญาคุณ (สมบูรณ์ )
วัดไทรทอง

เลขานุการ
พระครูนิโครธกิจจานุกูล (ธงชัย ธนวิโส)
วัดไทรทอง

เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง
พระครูสุจิตบุญญากร (เนตร )
วัดเนินไร่

เจ้าคณะตำบลแปลงยาว
พระครูรัตนกิจจาทร (เชาว์ )
วัดหนองศิลาราม

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูวีรปัญโญภาส (ธีระ )
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลหนองไม้แก่น
พระครูวชิรญาณโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดไทรทอง

เจ้าคณะอำเภอราชสาส์น
พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ (สมเกียรติ )
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลเมืองใหม่
พระครูปิยสีลาภิมณฑ์ (มุสิกพงษ์ )
วัดบางคา

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (๒๕๕๐)
พระครูปริยัติธรรมกิจ (มาโนชญ์ มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เลขานุการ
พระครูปริยัติวชิรวงศ์ (ปัญญา ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (๒๕๖๐)
พระครูบรรพตคณานุกูล (วิทยา กตกุสโล)
วัดเขาถ้ำแรต

เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๒
พระครูสุเทพธรรมากร
วัดเทพประทาน

เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๓
พระครูวิสุทธิ์โชติคุณ (กฤษณะ )
วัดศรีเจริญทอง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๑
พระครูอมรเขมทัต (ดำรัส )
วัดอ่างเสือดำ

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๒
พระครูมงคลนันทโชติ (ประเสริฐ นนฺทโก)
วัดอ่างเตย
โทร. ๐๘ ๑๔๔๔ ๖๒๓๒ , ๐๘ ๑๙๙๖ ๒๓๕๓

สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๕๙)
พระราชวชิรานุวัตร (ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๖ , ๐๘ ๑๓๔๔ ๒๔๙๑

เลขานุการ
พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐๙ ๑๘๘๒ ๖๙๔๔

รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๖๐)
พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๔๔๕

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๕๙๓ , ๐๙ ๘๒๔๙ ๔๘๔๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูธำรงปริยัติคุณ (สุพจน์ รตินธโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๖๒๙๐

เลขานุการ
พระมหาเกียรติศักดิ์ อาภทฺทโร ป.ธ.๔
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๘๐๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูสถิตสีลาภรณ์ (สมหวัง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดศาลาลำดวน
โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๘๖๘๕

เลขานุการ
พระมหาสุพจน์ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดศาลาลำดวน
โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๘๖๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูนิมิตอินทโชติ (ธงชัย อินฺทโชโต)
วัดรีนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๐๑๖๖

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญศรี ปสาโท
วัดรีนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๐๑๖๖

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูถาวรวรธรรม (ทนงศักดิ์ ญาณธโร)
วัดราษฎร์นิมิต
โทร. ๐๙ ๒๖๓๒ ๘๐๘๖

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๑
พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ ภทฺทจิตฺโต)
วัดแก่งสีเสียด
โทร. ๐๙ ๑๘๘๒ ๙๕๙๑

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๒
พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐๙ ๑๘๘๒ ๖๙๔๔

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๓
พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ ป.ธ.๓
วัดคลองคันฉอ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๒ ๖๐๓๕

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๑
พระครูสุนทรปริยัติกิจ (จันทร์ กิตฺติโก)
วัดโคกนกขุนทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๑๗๕๙

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๒ (๒๕๔๖)
พระครูสุนทรสารธรรม (คำหล้า ขนฺติสาโร)
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๖๔ ๐๗๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๑
พระครูประโชติสีหบรรพต (อรุณ ฐิตปญฺโญ)
วัดเขาสิงโต
โทร. ๐๙ ๘๓๐๒ ๘๙๘๙

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๒
พระครูวิบูลธรรมกิจ (อัศวิน ธมฺมาลโย)
วัดบ้านด่าน
โทร. ๐๘ ๖๐๙๓ ๑๙๗๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๓
พระครูสุทธิวชิราภรณ์ (รัตนศักดิ์ วชิรญาโณ)
วัดคลองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๗๘๐๘ ๒๕๔๒

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๔
พระครูวีรจันทรังสี (องอาจ อภิปุณฺโณ)
วัดแสงจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๕๘๒

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๑
พระครูสุทธกัลยาณธรรม (สมอุ่น กลฺยาโณ)
วัดเนินสะอาด
โทร. ๐๘ ๖๑๕๙ ๑๘๕๘

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๒
พระครูสถิตธรรมวงศ์ (จำรูญ ฐิตวํโส)
วัดคลองน้ำเขียว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๖ ๐๓๕๗

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๑
พระครูเกษมดิตถคุณ (ดุสิต ผลปญฺโญ)
วัดท่าเกษม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๔ ๑๑๔๘

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๒
พระครูกันตวีรธรรม (กำธร กนฺตวีโร)
วัดท่ากะบาก
โทร. ๐๘ ๙๒๔๖ ๘๔๑๖

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๓
พระครูประภากรโสภณ (บุญมา ปภากโร)
วัดหัวกุญแจ
โทร. ๐๖ ๒๕๓๙ ๕๖๖๙

เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระครูวิสารทสุตคุณ (ทวี วิสารโท ป.ธ.๓)
วัดนครธรรม
โทร. ๐๘ ๙๙๓๙ ๙๓๒๐

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร (๒๕๖๓)
พระครูอาทรธรรมโสภณ (บุญส่ง อาจาโร)
วัดหนองหอย
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๗๑๕๘

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ เฉลิมชัย ฐานิโย
วัดนครธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระครูวัฒนานครกิจ (ทองดำ ปญฺญาปทีโป ป.ธ.๔)
วัดนครธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๙๙ ๙๒๓๖

เจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
เจ้าอธิการสุบัน กนฺตาโภ
วัดมุจลินทาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๓๐ ๗๑๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
วัดสุธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๑
พระครูสุตสีลาภรณ์ (บุญรวม จิรสีโล ป.ธ.๔)
วัดหนองคุ้ม
โทร. ๐๙ ๒๗๒๘ ๒๔๖๖

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๒
พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์ (ทองเลื่อน มหาวีโร)
วัดเขาจาน
โทร. ๐๙ ๘๕๒๐ ๘๗๘๙

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๑
พระครูวาปีชัยกิจ (สมแสง อริญฺชโย)
วัดหนองหมู
โทร. ๐๙ ๘๕๖๓ ๖๓๒๒

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๒
พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร ป.ธ.๓
วัดสารคุณสโมสร
โทร. ๐๘ ๙๒๔๘ ๖๓๐๐

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๓
เจ้าอธิการสมพงษ์ จนฺทวณฺโณ
วัดคลองทรายเหนือ
โทร. ๐๙ ๒๙๓๕ ๙๑๕๑

เจ้าคณะตำบลผักขะ
พระครูอุทุมพรกิจจารักษ์ (สมบูรณ์ ญาณฉนฺโท)
วัดอุทุมพร
โทร. ๐๘ ๖๑๑๒ ๙๕๓๗

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
เจ้าอธิการเพลิน พุทฺธิสาโร
วัดหนองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๔๘๓๓ ๐๑๓๔

เจ้าคณะตำบลช่องกุ่ม - แซร์ออ
พระมหาประสูตร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕
วัดแซร์ออ
โทร. ๐๘ ๒๗๖๗ ๓๓๔๕

เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๕๙๓ , ๐๙ ๘๒๔๙ ๔๘๔๙

เลขานุการ
พระมหาณรงค์ ฐานเมธี ป.ธ.๗
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐๙ ๘๔๓๐ ๗๙๘๙

รองเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ (๒๕๖๓)
พระครูโสภณธรรมธัช (อรุณ เปมสีโล)
วัดบ้านโนนสาวเอ้
โทร. ๐๙ ๒๕๖๓ ๐๗๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ (๒๕๖๒)
พระครูโกศลอรรถสาร (คำสอน อตฺถโกสโล)
วัดโคกสะพานขาว

เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ
พระครูศีลคุณวัฒนาทร (นพดล จิตฺตปาโล)
วัดบ้านตุ่น
โทร. ๐๘ ๖๐๖๐ ๕๔๐๑

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่
พระใบฎีกา วินัย นิรโต
วัดดงยางประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๔๙๖ ๗๒๒๕

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำใส
พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น กวิวํโส)
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๗๑๓๔ ๒๒๘๕

เจ้าคณะตำบลฟากห้วย
พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์ (ชาตรี เขมวโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๙๒๔๖ ๔๗๑๗

เจ้าคณะตำบล กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูวิสุทธิธรรมกิจ (บุญธรรม วิสุทฺธสีโล)
วัดใหม่ไทรทอง

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
พระใบฎีกา ทองล้น กตปุญฺโญ
วัดหนองสังข์
โทร. ๐๘ ๗๒๔๖ ๕๑๕๘

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูวิลาศธรรมโสภณ (วิศนุ อสฺสโว)
วัดวังมน
โทร. ๐๙ ๒๙๖๑ ๘๑๔๗

เจ้าคณะตำบลคลองทับจันทร์
พระครูโกศลพัฒนานุยุต (บุญเลี้ยง ฐานยุตฺโต)
วัดวังยาว
โทร. ๐๘ ๐๖๑๕ ๙๙๔๒

เจ้าคณะตำบลหันทราย
พระครูสุคันธสีลวัฒน์ (ศักดิ์ชัย คนฺธสีโล)
วัดหันทราย
โทร. ๐๘ ๑๑๕๓ ๔๔๑๕

เจ้าคณะตำบลผ่านศึก - ทับพริก
พระครูนีลคามเขตพิทักษ์ (เศกสัน สุจิณฺโณ)
วัดป้ายเขียววนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๑ ๗๕๖๘

เจ้าคณะตำบลป่าไร่
พระครูอรัญธรรมโกวิท (สมพงษ์ สุขกาโม)
วัดป่าไร่
โทร. ๐๖ ๒๔๖๘ ๖๖๖๕

เจ้าคณะอำเภอตาพระยา (๒๕๖๐)
พระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปุญฺโญ)
วัดสองพี่น้อง
โทร. ๐๘ ๙๙๓๔ ๐๘๒๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ชัยยัน ชินวํโส
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลตาพระยา
พระครูสถิตวรธรรมคุณ (ประยูร ฐานวโร)
วัดตะโก
โทร. ๐๘ ๖๑๕๙ ๒๑๙๖

เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย
พระครูพุทธรัตนาภรณ์ (แฉล้ม อภิลาโส)
วัดพุทธรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๔๗ ๙๗๕๙

เจ้าคณะตำบลทัพราช - โคคลาน
พระครูปัญญาสิริโชติ (สนม ปญฺญาริโต)
วัดเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๗๒๕๒ ๕๕๑๕

เจ้าคณะอำเภอโคกสูง (๒๕๕๑)
พระครูวาปีสังฆกิจ (สุรพล ติสฺสวํโส)
วัดหนองจาน
โทร. ๐๘ ๗๙๕๗ ๘๓๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๑
พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
วัดหนองแวง
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔ ๔๒๒๖

เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
วัดหนองแวง
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔ ๔๒๒๖

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๑
พระครูสิริจันโทภาสวิมล (ดวงประทีป จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดโคกสว่าง
โทร. ๐๘ ๐๐๑๖ ๖๓๑๕

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๒
พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๔
วัดทดสามัคคี
โทร. ๐๙ ๒๖๔๒ ๙๕๗๒

เจ้าคณะอำเภอคลองหาด (๒๕๔๖)
พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต ป.ธ.๗
วัดคลองหาด
โทร. ๐๘ ๐๐๑๖ ๖๓๑๕

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๔
วัดคลองหาด

รองเจ้าคณะอำเภอคลองหาด
พระครูปัญญาธรรมานุยุต (สมบัติ วรปญฺโญ)
วัดหนองตะเคียน

เจ้าคณะตำบลคลองหาด
พระมหาสิชล ฐิตสีโล ป.ธ.๔
วัดคลองหาด
โทร. ๐๘ ๓๐๘๔ ๙๙๙๑

เจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๑
พระครูจันทโชติสาร (โกเมศ จนฺทโชโต)
วัดคลองไก่เถื่อน
โทร. ๐๘ ๙๐๗๒ ๐๘๓๒

เจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๒
เจ้าอธิการวันชัย วณฺณชโย
วัดหนองแวงวนาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๖๑ ๔๙๗๒

เจ้าคณะตำบลไทรเดี่ยว
พระครูอรรถสิทธิโกศล (อาคม อตฺถวโร)
วัดโนนประดู่
โทร. ๐๙ ๗๓๐๒ ๕๙๐๔

เจ้าคณะตำบลไทยอุดม
พระครูโสภิตพรหมนิมิต (ประทีป ธมฺมิโก)
วัดพรหมนิมิต
โทร. ๐๖ ๓๒๓๔ ๖๓๐๙

เจ้าคณะตำบลซับมะกรูด
เจ้าอธิการเสวียง ฐานิโย
วัดคลองไก่เถื่อน
โทร. ๐๘ ๗๐๗๑ ๒๓๐๑

เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
พระครูภัทรกิจจานุการ (ทันยา สิริภทฺโท)
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๐๙๖ ๑๙๗๖

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๑
พระครูปริยัติคุณากร (นิติรัตน์ ธมฺมรกฺขิโต)
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๗๐๖๖ ๘๗๘๖

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๒
พระปลัด ฐาปนิต สิริทตฺโต
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๓๓ ๔๘๘๕

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๓
พระครูศรีปริยัติวราลังการ (ณรงค์ สมาจาโร ป.ธ.๖)
วัดบ่อลูกรัง
โทร. ๐๙ ๕๒๙๓ ๖๘๐๒

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๔
พระครูศรีกิตติบัณฑิต (วิชัย ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดสวนป่า
โทร. ๐๙ ๙๒๑๖ ๕๐๖๕

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๑
พระครูประโชติสัทธาธิคุณ (รุ่ง สทฺธาทิโก)
วัดตาหลังใน
โทร. ๐๙ ๘๕๐๑ ๕๙๐๑

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
พระมหาธนพนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๓
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๙ ๖๙๙๖ ๕๓๙๙

รองเจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
พระอธิการน้อย ฐิตเมโธ
วัดประตูโขง

เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ เขต ๑
พระครูสุทธิพัฒนโสภณ (สมบูรณ์ กมฺมสุทโธ)
วัดทุ่งมหาเจริญ
โทร. ๐๙ ๒๒๕๑ ๔๑๖๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ เขต ๒
พระครูปลัด กฤษณะ กลฺยาโณ
วัดคลองใหญ่
โทร. ๐๘ ๐๖๒๔ ๗๘๙๖

เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ (๒๕๕๑)
พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ (ฉัตรชัย เขมวํโส ป.ธ.๖)
วัดวังสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๗๑๔๐ ๓๖๖๑

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ป.ธ.๔
วัดวังสมบูรณ์
โทร. ๐๖ ๑๙๒๔ ๕๑๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ (๒๕๖๓)
พระครูอโศกสารกิจ (เอกนรินทร์ นิสฺโสโก)
วัดทุ่งกบินทร์
โทร. ๐๘ ๙๕๑๕ ๖๙๗๑

เลขานุการ
พระปกรณ์ ขนฺติพโล
วัดทุ่งกบินทร์
โทร. ๐๙ ๒๗๓๖ ๙๓๑๗

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๑
พระมหาสงัด สิริธมฺโม ป.ธ.๓
วัดซับสิงโต
โทร. ๐๘ ๖๑๖๐ ๘๕๕๙

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูสุวรรณสุทธิวารี (สมคิด อินฺทโชโต)
วัดวังทอง
โทร. ๐๘ ๖๑๕๔ ๕๔๓๔

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๓
พระครูอรรถสารคีรีเขต (บิน อตฺตสาโร)
วัดเขาแหลม
โทร. ๐๘ ๗๐๐๕ ๕๔๓๑

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๔
พระครูถาวรธรรมาภินันท์ (สนอง ฐานวโร)
วัดวังสำลี
โทร. ๐๘ ๖๑๒๖ ๓๘๙๗

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๕
พระสมุห์ เอกทัศน์ สาทโร
วัดวังเจริญ
โทร. ๐๖ ๓๑๘๑ ๒๒๑๒

เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒๕๕๗)
พระครูศรีรัตน์สรกิจ (สมบูรณ์ รตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๒๙๑ ๕๖๒๙

เลขานุการ
พระมหาหลอด รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดบึงพระราม
โทร. ๐๖ ๔๑๗๘ ๙๙๔๕

รองเจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์
พระครูวินิตปัญญาคุณ (เฉลิม พลปญฺโญ)
วัดพวงนิมิต

เลขานุการ
พระครูสุมนธรรมสาร (พนม สุมโน)
วัดพวงนิมิต
โทร. ๐๙ ๗๓๓๗ ๘๒๒๓

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต ๑
พระครูสันติชัยสุนทร (สุขสันต์ ชยฺยธมฺโม)
วัดทุ่งหลวง
โทร. ๐๘ ๖๑๔๕ ๘๐๖๒

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต ๒
พระมหาหลอด รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดบึงพระราม
โทร. ๐๖ ๔๑๗๘ ๙๙๔๕

รองเจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต ๒
พระครูสมุห์ สมพร สมพโร
วัดเขาสำพุง
โทร. ๐๙ ๐๙๔๒ ๒๗๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๑
พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ (บุญสวน ครุโก)
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
โทร. ๐๘ ๙๕๐๒ ๗๙๖๔

เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๒
เจ้าอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต
วัดเขาสามสิบ
โทร. ๐๘ ๑๐๖๗ ๗๐๐๖

เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบ
พระครูอนุบรรพตพิทักษ์ (แดง ฐานธมฺโม)
วัดคลองสิบสาม
โทร. ๐๘ ๗๑๓๙ ๔๗๑๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลพระเพลิง
พระมหาหลอด รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดบึงพระราม
โทร. ๐๖ ๔๑๗๘ ๙๙๔๕

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๒-๑๓

เจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓
พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐๘ ๙๐๓๔ ๙๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (๒๕๖๔)
พระราชวชิรกวี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระครูพิจิตรสรภาณ (ศศิพิสิฐ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๕)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๕)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระครูสิริเมธากร (โชควรรธน์ อาภากโร)
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง (๒๕๖๕)
พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต)
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๖ ๒๔๘๔ ๓๙๘๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูอรรคธรรมวงศ์ (อำนาจ อคฺควํโส)
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๖๔)
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ (๒๕๖๔)
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๔)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูกิตติธรรมนาถ (ภูวนาท กิตฺตินาโถ)
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ (๒๕๖๓)
พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓)
วัดอุทกเขปสีมาราม
โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๓๒๑๒ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๐๘๐๗

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย ปุญฺญสิริ)
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๔)
พระวิบูลวชิรธรรม (สมบัติ เตชปญฺโญ)
วัดวิเวการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระครูไพศาลวรกิจจาทร (ประวิทย์ อินฺทวํโส)
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๖๔)
พระราชวชิรกวี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูบวรศีลคุณ (จรัญ คุณญฺโญ)
วัดคิรีวิหาร


ใช้เวลาคำนวน 16.39 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๒ - พระสังฆาธิการ