หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระศรีวชิรธาดา (สมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๑

เจ้าคณะภาค ๑๑ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.๙)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖ , ๐ ๒๔๓๗ ๓๘๗๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๑ รูปที่ ๑ (๒๕๔๕)
พระธรรมวชิรคณี (แผ่ว ปรกฺกโม ป.ธ.๙)
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๓๐๖

เลขานุการ
พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๑ รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙)
วัดสร้อยทอง
โทร. ๐ ๒๙๑๒ ๖๖๔๘ , ๐๘ ๑๖๒๐ ๕๐๙๑

เลขานุการ
พระมหาสมพร ธมฺมธารี ป.ธ.๘
วัดสร้อยทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (๒๕๖๑)
พระพรหมวชิรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๓๒๖๓ , ๐๘ ๕๗๗๓ ๙๘๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (๒๕๖๓)
พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖)
วัดชัยภูมิพิทักษ์
โทร. ๐ ๔๔๘๒ ๙๐๔๘ , ๐๘ ๑๗๖๐ ๔๘๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
พระเมธีวราลังการ (ไพคิด ธมฺมินฺโท ป.ธ.๙)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๘๙๐๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (๒๕๕๘)
พระภาวนาประชานาถ วิ. (นุช รตนวิชโย)
วัดบ้านไร่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (๒๕๖๑)
พระภาวนาพัฒนานุสิฐ วิ. (สมัย สมโย)
วัดคลองตาลอง
โทร. ๐๖ ๔๐๙๑ ๗๕๕๕

นครราชสีมา

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๖๐)
พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗)
วัดบึง
โทร. ๐ ๔๔๒๖ ๗๑๓๓ , ๐๘ ๑๘๗๗ ๒๑๒๘

เลขานุการ
พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมคิด ปคุโณ ป.ธ.๔)
วัดบึง
โทร. ๐๖ ๔๗๔๙ ๓๗๓๖

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา รูปที่ ๑
พระราชวชิรสีมาภรณ์ (บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ (สมจิต พุทฺธวิริโย)
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระศรีวัชรวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดด่านใน

เลขานุการ
พระครูปลัด นิเวช ชินวโร
วัดด่านใน

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น รตนโชโต ป.ธ.๖)
วัดสะแก
โทร. ๐ ๔๔๒๖ ๗๙๓๐ , ๐๘ ๑๐๖๘ ๘๘๙๙

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัตยารักษ์
วัดสะแก
โทร. ๐๘ ๕๒๐๘ ๒๓๗๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร)
วัดประมวลราษฏร์

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุวัฒน์ วชิโร
วัดประมวลราษฏร์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติธรรมภาณี (สุรวุฒิ ป.ธ.๔)
วัดดอนขวาง
โทร. ๐๘ ๑๐๖๖ ๑๖๒๖

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ (สมจิต พุทฺธวิริโย)
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

เลขานุการ
พระปลัด ทนงศักดิ์ สุเมโธ
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
พระครูอุดมวรรโณภาส (เนตร )
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๔ (๒๕๓๐)
พระครูสิริอรุโณภาส (อรุณ โอภาโส ป.ธ.๕)
วัดหัวสะพาน

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๕
พระครูโวทานธรรมคุณ (ประเสริฐ คเวสโก)
วัดต่างตา

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๖
พระครูประทีปธรรมวัฒน์ (สุวัฒน์ )
วัดกองพระทราย

เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง - ไชยมงคล
พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ (บุญธรรม ปิยวณฺโณ)
วัดศาลาเย็น

เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
พระครูบริหารธรรมนาถ (อำนวย นาถกโร)
วัดตะคองเก่า

เจ้าคณะตำบลมะเริง
พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (บรรจบ )
วัดกระทอน

เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง
พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ (ทอง )
วัดโตนด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ (๒๕๖๔)
พระครูพนมวนาภิวัฒน์ (เลี่ยม ธมฺมโชโต)
วัดพนมวันท์

เจ้าคณะตำบลจอหอ
พระครูไพโรจน์สีลคุณ (เสริม ป.ธ.๓)
วัดบึงทับช้าง

เลขานุการ
พระมหาสมัย ธมฺมสาโร ป.ธ.๔
วัดพายัพ

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูถาวรคุณากร (จันทร )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลพุดซา
พระครูโฆสิตวรธรรม (หนู )
วัดลำโพง

เจ้าคณะตำบลพลกรัง
พระครูสุทธิธรรมาธร (สุชาติ )
วัดศีรษะช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑ (๒๕๖๕)
พระครูประทีปปัญญาวุฒิ (ประทีป ปญฺญาทีโป)
วัดหนองเป็ดน้ำ

เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒
พระครูวิสิฐสุตาลังการ (ประเสริฐ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดหนองรังกา

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูอุดมสีลพรต (หวาน )
วัดศรีษะละเลิง

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูอุดมสีลพรต (หวาน )
วัดศรีษะละเลิง

เจ้าคณะตำบลหนองจะบก - ปรุใหญ่
พระครูวรรณธรรมคุณ (สมาน )
วัดคนชุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมื่นไวย (๒๕๖๔)
พระครูพินิตศุภการ (ฉาย ป.ธ.๓)
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลสุรนารี
พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม
วัดราชสีมาราม

เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
พระครูวิจิตรธรรมภิยุต
วัดบ้านโกรก

เจ้าคณะตำบลหนองบัวศาลา
พระครูปริยัติวัฒนธำรง (บุญมี ธมฺมิโก ป.ธ.๔)
วัดบึง

เจ้าคณะอำเภอโนนสูง (๒๕๖๐)
พระครูวิจิตรคุณวัตร (ลับ ปญฺญาทีโป)
วัดโนนหมัน
โทร. ๐๘ ๑๐๖๒ ๕๒๐๔

เลขานุการ
พระปลัด สหัส ปิติสาโร
วัดหนองหว้า
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๑๓๖๑

รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูนันทประโชติ (ชุตินันท์ ชุตินนฺโท ป.ธ.๓)
วัดบัว
โทร. ๐๘ ๙๕๘๒ ๒๖๒๘

เลขานุการ
พระสมชาย สมฺปนฺโน
วัดบัว
โทร. ๐๘ ๖๒๖๒ ๙๙๔๔

รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูสุตวีรากร (สุรสีห์ ปญฺญาธโร)
วัดหญ้าคา
โทร. ๐๘ ๖๒๕๓ ๑๐๗๘

เลขานุการ
พระชุติมันต์ อริโย
วัดบ้านไพล
โทร. ๐๘ ๕๐๒๘ ๕๓๘๙

เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
พระครูสุธรรมประสิทธิ์ (ประนอม กนฺตธมฺโม)
วัดกระเพรา
โทร. ๐๘ ๖๒๕๔ ๐๖๑๗

เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ชื่น ปญฺญาพโล)
วัดเมืองที
โทร. ๐๘ ๑๙๙๙ ๑๒๐๕

เจ้าคณะตำบลจันอัด
พระครูนันทธรรมโกวิท (เฉลา นนฺทิโก)
วัดจันอัด
โทร. ๐๘ ๕๔๙๑ ๐๗๒๘

เจ้าคณะตำบลโนนสูง
พระครูปทุมขันติธรรม (สุวรรณ ขนฺติโก)
วัดบัว
โทร. ๐๘ ๗๑๕๙ ๑๗๖๔

เจ้าคณะตำบลใหม่
พระครูอุดมอรุโณทัย (รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต)
วัดถนนถั่ว
โทร. ๐๘ ๒๑๔๑ ๔๕๔๕

เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด ปสนฺโน)
วัดดอนชมพู
โทร. ๐๘ ๙๙๑๗ ๗๐๔๗

เจ้าคณะตำบลโตนด
พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ (ไว ชนาสโภ)
วัดโนนมะกอก
โทร. ๐๘ ๔๙๘๒ ๗๗๘๒

เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
พระครูธัญเขตพิพัฒน์ (ถนอม จนฺทวณฺโณ)
วัดหลุมข้าว
โทร. ๐๘ ๖๒๖๐ ๘๑๒๙

เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
พระครูสังวรประสาท (ถนอม ธมฺมปายโก)
วัดบ้านไพล

เจ้าคณะตำบลบิง (๒๕๕๓)
พระครูปภากรพิสิฐ (ประภากร ปภากโร)
วัดบิง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๕ ๓๒๐๓

เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
พระครูเกษมนวกิจ (สุชาติ นาถกโร)
วัดใหม่เกษม
โทร. ๐๘ ๑๗๓๐ ๖๐๙๐

รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
พระครูกิตติสุตคุณ (ประทีป กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๓)
วัดป่าบุ่งตะขบ
โทร. ๐๘ ๙๘๔๙ ๒๙๒๓

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
พระครูมนูญธรรมโสภิต (สัมฤทธิ์ อนุตฺตโร)
วัดหนองพลอง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๖ ๔๓๕๔

เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ (ประจวบ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดดอนมะเหลื่อม
โทร. ๐๘ ๑๘๗๙ ๓๑๖๐

รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
พระครูประโชติชัยคุณ ( จนฺทโชโต)
วัดมะรุม
โทร. ๐๘ ๒๓๗๑ ๗๘๘๔

เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
พระครูถาวรวุฒิธรรม (จิรวุฒิ อภิชาโต)
วัดหนองเครือชุด

เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
พระครูประภาตธรรมรส (แจ่ม อาจิตฺตธมฺโม)
วัดดอนม่วง
โทร. ๐๘ ๑๐๖๔ ๘๖๘๗

เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
พระครูนันทธรรมนิวิฐ (รัญจวน นนฺทสาโร)
วัดพลจลก
โทร. ๐๘ ๑๙๗๗ ๒๙๐๒

เจ้าคณะอำเภอโนนไทย
พระครูพิพิธธรรมวิภัช (ยอด โกสโล)
วัดตะคร้อ

รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
พระครูสารธรรมพินิจ
วัดบ้านอ้อ

เลขานุการ
พระปลัด กำพล ธมฺมสโร
วัดบ้านอ้อ

รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
พระครูโอภาสกิจจานุกูล (อุทัย ตนฺติปาโล)
วัดศิริบ้านไร่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนไทย (๒๕๖๒)
พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส)
วัดโนนไทย

เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๒
พระครูอรรถธรรมประคุณ (ถนัด )
วัดดอนทะยิง

เจ้าคณะตำบลด่านจาก
พระครูจักรธรรมพินิจ (จักกฤษ กนฺตธมฺโม)
วัดด่านจาก

เจ้าคณะตำบลถนนโพธิ์
พระครูสุทธิวิริยคุณ
วัดบ้านแฉ่ง

เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๑
พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์ (ปรีชา )
วัดมงคลสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๒
พระครูสันติธรรมานุรักษ์
วัดนารายณ์

เจ้าคณะตำบลบ้านวัง
พระครูรัตนาภิธาน (แก้ว )
วัดดอนตำแย

เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๑
พระครูบุญเขตสิริคุณ
วัดบ้านนา

เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๒
พระครูจิตรการประสิทธิ์
วัดกระเสียว

เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๑ (๒๕๒๘)
พระครูประโชติปัญญากร (ปรีชา วรปญฺโญ)
วัดบัลลังก์

เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๒
พระครูโสภณบุญกิจ (สมพงษ์ กตปุญฺโญ)
วัดสระตะเฆ่

เจ้าคณะตำบลค้างพลู
พระครูวิมลสุทธิวัตร (ประสิทธิ์ )
วัดค้างพลูใต้

เจ้าคณะตำบลสายออ
พระครูพิพัฒนธรรมกิจ (ช่อ กนฺตธมฺโม)
วัดโคก

เจ้าคณะตำบลมะค่า
พระครูธำรงวรรณคุณ (สันติ )
วัดโนนไทย

เจ้าคณะอำเภอพระทองคำ
พระครูอุดมเหมคุณ (ริม ฐานุตฺตโร)
วัดทองหลาง

เลขานุการ
พระครูสุตกิจวรคุณ (บุญหลาย ธมฺมปาโล ป.ธ.๓)
วัดทองหลาง

รองเจ้าคณะอำเภอพระทองคำ
พระมหายนต์ อนุตฺตโร ป.ธ.๗
วัดหนองหอย

เจ้าคณะตำบลหนองหอย
พระมหายนต์ อนุตฺตโร ป.ธ.๗
วัดหนองหอย

เจ้าคณะตำบลทัพรั้ง
พระครูปัญญาธรวรคุณ (สมุทร ปญฺญาธโร)
วัดกุดตาดำ

เจ้าคณะตำบลพังเทียม
พระครูไพศาลสุทธิคุณ (สมชาย ลทฺธคุโณ)
วัดชายพะเนา

เจ้าคณะตำบลสระพระ
พระครูจารุวรรณปิยคุณ (นรินทร์ จารุวณฺโณ)
วัดสามัคคีมาบกราด

เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ป.ธ.๖)
วัดหนองหัวฟาน

เลขานุการ
พระสมุห์ อัคคีวรรษ อาภากโร
วัดโนนเกษตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง (๒๕๖๑)
พระครูพิมลธรรมานุวัตร (บริบูรณ์ อาภสฺสโร)
วัดบ้านห้วย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง (๒๕๖๕)
พระครูอุดมสุทธิคุณ (สมพิศ ปุริสุตฺตโม)
วัดชีวึก
โทร. ๐๘ ๑๙๗๗ ๗๘๕๑

เจ้าคณะตำบลหนองหัวฟาน
พระครูสุตธรรมประภาต (สาย ป.ธ.๓)
วัดโนนเกษตร

เจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
พระครูกัมปนาทวรคุณ (สนั่น )
วัดดอนพะงาด

รองเจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
พระครูศรีวิริยาภรณ์ (วิริยะ พุทฺธวิริโย ป.ธ.๖)
วัดบุละกอ

เจ้าคณะตำบลเมืองนาท
พระครูวิสุทธิสีลพรต (จำนงค์ )
วัดหนองไร่

เจ้าคณะตำบลโนนเมือง
พระครูสุวรรณธรรมประคุณ (ทองอยู่ )
วัดบ้านคูเมือง

เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฎโฐ ป.ธ.๖)
วัดกลางปักธงชัย

เลขานุการ
พระครูพิพัฒน์สมณการ (ก้าน )
วัดลำประโคน

รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
พระครูสุทธิสีลคุณ
วัดห้วยสะแกราช

เลขานุการ
พระสามารถ รุจิธมฺโม
วัดห้วยสะแกราช

รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
พระครูศรีธวัชชัยมุนี (นันทพัทธ์ เกสวสมาโน ป.ธ.๖)
วัดป่าเมืองแก้ว

เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๑
พระครูธวัชเมธคุณ
วัดโพธิ์เมืองปัก

เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๒
พระครูธวัชชัยคุณ (ธนากร )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลธงชัยเหนือ
พระครูกิตติศีลวัตร
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลตะคุ เขต ๒
พระปลัด บรรจง มหานาโค
วัดใหญ่สุขัง

เจ้าคณะตำบลตูม
พระครูภัทรธรรมสุนทร (ปรีชา )
วัดคลองตะคร้อ

เจ้าคณะตำบลสุขเกษม
พระครูสุวรรณกิจจานุการ
วัดพุปลาไหล

เจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๑
พระครูประภัศร์ธรรมสถิต (พนม )
วัดห้วยแก้วสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๒
พระครูพิพัฒน์สมณการ (ก้าน )
วัดลำประโคน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูชัยวัฒน์พิศาล
วัดบ้านกลาง

เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๑
พระครูถิรธรรมรังษี
วัดหนองชุมแสง

เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๒
พระครูธวัชชัยมงคล (ไสว )
วัดหนองปล้อง

เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๓
พระครูโสภณประสิทธิคุณ
วัดม่วงสระน้อย

เจ้าคณะตำบลนกออก
พระครูธวัชชยาธิการ (ประสิทธิ์ )
วัดนกออก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนกออก (๒๕๕๙)
พระครูมนูญธรรมธัช
วัดทุ่งจาน

เจ้าคณะตำบลดอน เขต ๑
พระครูถาวรสีลคุณ (สมโภชน์ ถาวโร)
วัดจังหรีด

เจ้าคณะตำบลดอน เขต ๒
พระครูประจิตธรรมธัช (ก้าน )
วัดหนองผักไร

เจ้าคณะตำบลโคกไทย
พระครูสุวรรณนาคประสิทธิ์ (ทอง )
วัดหนองล้างช้าง

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูโสภณวัฒนชัย
วัดใหม่สำโรง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษมทรัพย์ (๒๕๕๗)
พระครูภัทรธรรมากร (บุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท)
วัดมนต์มาวาส

เจ้าคณะตำบลสะแกราช เขต ๑
พระมหาธเนตร์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔
วัดสุขวัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลสะแกราช เขต ๒
พระครูประภัศร์ธวัชชัย
วัดบ้านโป่ง

เจ้าคณะตำบลภูหลวง
พระครูญาณกิจโกศล (สมศักดิ์ )
วัดปอแดง

เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว
พระครูสุวัฒนานุกูล (ใช้ )
วัดเขาภูหลวง

เลขานุการ
พระครูพัชรธรรมานุกูล (บุญสม วชิรญาโณ)
วัดเขาภูหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว
พระครูประโชติสังฆกิจ
วัดศิริมังคลาราม

เลขานุการ
พระวีรชน อุตฺตโร
วัดห้วยพรหม

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียว เขต ๑
พระครูพิพัฒนานุโยค
วัดสวนห้อม

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียว เขต ๒
พระครูสุภาจารคุณ (อภัย )
วัดเขาภูหลวง

เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เขต ๑
พระครูสุนทรจารคุณ
วัดโนนค่าง

เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เขต ๒
พระครูเกษมศาสนกิจ
วัดหนองโสมง

เจ้าคณะตำบลระเริง เขต ๑
พระครูประกาศสุวรรณคุณ (ณรงค์ สิริวณฺโณ)
วัดหลวงราชบำรุง

เจ้าคณะตำบลระเริง เขต ๒
พระครูพัชรธรรมานุกูล (บุญสม วชิรญาโณ)
วัดเขาภูหลวง

เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๑
พระครูธวัชศีลพรต (บุญธง )
วัดโนนสาวเอ้

เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๒
พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม )
วัดท่าวังไทร

เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี เขต ๑
พระครูวิสุทธิ์สมณวัตร (มานับ ปภสฺสโร)
วัดกลางวังน้ำเขียว

เจ้าคณะอำเภอครบุรี
พระสุขุมธรรมวาที (บุญ อคฺควณฺโณ)
วัดจระเข้หิน

รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี
พระครูสิริวัฒนพิศาล (นวล )
วัดสมุทรการ

เลขานุการ
พระประมูล สจฺจวโร
วัดสมุทรการ

รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี
พระครูสุวรรณธรรมโกศล
วัดซับยาง

เลขานุการ
พระมหาแดนศักดิ์ สกฺกวโร
วัดโคกกรวด

เจ้าคณะตำบลแชะ
พระใบฎีกา ทองพูน อคฺคเตโช
วัดหนองรัง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแชะ เขต ๑ (๒๕๖๕)
พระครูวิมลเมตตาคุณ (เชื้อ สุภทฺโท)
วัดเมตตาราษฎร์

เจ้าคณะตำบลโคกกระชาย เขต ๑
พระครูวิสุทธิวีราภรณ์ (ดุรงค์ฤทธิ์ มหาวีโร)
วัดป่าเขาคงคา

เจ้าคณะตำบลโคกกระชาย เขต ๒
เจ้าอธิการแหยง สจฺจวโร
วัดหนองสาระเสร็จ

เจ้าคณะตำบลมาบตะโกเอน
พระครูพิศาลสีลคุณ (ไพรัตน์ )
วัดมาบตะโกเอน

เจ้าคณะตำบลเฉลียง
พระครูโสภณธรรมขันธ์ (สมภพ ขนฺติธโล)
วัดท่าศิลาอาสน์

เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๑
พระครูสิทธิปัญญาคุณ (สมหวัง )
วัดแสนสุข

เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๒
พระครูพิมลกิจจาทร
วัดบ้านใหญ่

เจ้าคณะตำบลลำเพียก
พระครูประภาสธรรมธร (อนุพงษ์ อาภาธโร)
วัดจระเข้หิน

เจ้าคณะตำบลจระเข้หิน
พระสมุห์ บุญสืบ ปภสฺสโร
วัดนารากอรพิมพ์

เจ้าคณะอำเภอโชคชัย (๒๕๕๔)
พระครูพิทักษ์ปทุมากร
วัดใหม่สระประทุม

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ ธีรวํโส
วัดใหม่สระประทุม

เจ้าคณะตำบลพลับพลา
พระครูนวกรรมประสิทธิ์
วัดกุดสวาย

เจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ (สัมฤทธิ์ )
วัดหนองกก

เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
พระครูสิริชัยมงคล (โอด สิริมงฺคโล)
วัดหนองกระทุ่ม

เจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว
พระครูปัญญาสารประสุต (สำเริง ปญฺญาสาโร)
วัดบึงไทย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าอ่าง (๒๕๖๔)
พระครูโอภาสธรรมนาถ
วัดด่านเกวียน

เจ้าคณะตำบลโชคชัย
พระครูสิริสุตาลังการ (อิ่ม หิตกาโร)
วัดบิง

เจ้าคณะตำบลกระโทก
พระครูวิมลธรรมาวุธ (คธาวุธ )
วัดนอก

เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ
พระครูสิทธิวีราภรณ์ (ปุณณรัตน์ )
วัดปอพราน

เจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
พระครูวรธรรมทัต
วัดไตรสิริมงคล

เลขานุการ
พระครูปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๓)
วัดหนองไม้ไผ่

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก่น อนคฺโน)
วัดหนองหัวแรต

เลขานุการ
พระครูพุทธธัชธำรง (พนม ยติโก)
วัดสวนป่าพุทธธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองหัวแรต
พระครูโสภิตธรรมประยุต (อุดม )
วัดราษฎร์สุนทร

เจ้าคณะตำบลแหลมทอง
พระปลัด ประสงค์ชัย อนาลโย
วัดหนองหัวแรต

เจ้าคณะตำบลหนองตะไก้
พระครูสุนทรปัญญาวิมล
วัดหนองตะไก้

เจ้าคณะตำบลหนองบุนนาก
พระครูโกวิทวัฒนคุณ
วัดหนองบุนนาก

เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ
พระครูอัครสิริวัฒน์ (บุญศรี )
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

เจ้าคณะตำบลสารภี
พระครูพิพิธคุณาทร
วัดสารภี

เจ้าคณะอำเภอเสิงสาง (๒๕๕๘)
พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙
วัดหนองเข้

เลขานุการ
พระครูศรีชินวงศ์ (อนุชิต ปคุณธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดดอนแขวน

รองเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
พระครูปริยัติสิทธานุการ (ประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดสว่างวนาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ พิเชฐ กมฺมสุทฺโธ
วัดสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์
พระครูประชากรพิพัฒน์ (ทูลสวัสดิ์ )
วัดประชาไทย

เจ้าคณะตำบลเสิงสาง
พระครูวิสุทธิปัญโญภาส (สมสมัย )
วัดหนองหลักศิลา

เจ้าคณะตำบลสระตะเคียน
พระครูพิจิตรสันติธรรม (พิษณุ )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลกุดโบสถ์ กิตติมศักดิ์
พระครูสุธรรมวินิต (ณรงค์ฤทธิ์ )
วัดโคกเตาเหล็ก

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระครูไพบูลจิตตารักษ์ (สมพงษ์ )
วัดโนนสมบูรณ์

เจ้าคณะอำเภอปากช่อง
พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร ป.ธ.๙)
วัดคีรีวันต์
โทร. ๐ ๔๔๓๑ ๑๘๒๒ , ๐๘ ๑๙๖๖ ๐๕๘๘

เลขานุการ
พระครูปลัด สราวุฒิ กิตฺติวฑฺฒโน
วัดคีรีวันต์
โทร. ๐๘ ๕๗๗๘ ๗๕๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
พระครูสุธรรมธีรานุยุต
วัดจันทึก
โทร. ๐๘ ๑๖๐๐ ๒๕๖๒

รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
พระครูอนุรักษ์สันติธรรม (สุควร อสฺสโว)
วัดหนองกระทุ่ม

เจ้าคณะตำบลกลางดง
พระครูโอภาสสังฆบรรหาร (มีชัย )
วัดปางแจ้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูประโชติสีลคุณ (สวัสดิ์ สีลโชโต)
วัดซับน้ำเย็น

เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๑
พระครูนิโครธวรปัญญา (พิชิต ปญฺญาวโร)
วัดหนองไทร

เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๒
พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ประสิทธิ์ ภทฺรจิตฺโต)
วัดซับหวาย

เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๓
พระครูอมรวรธรรม
วัดซับพลู

เจ้าคณะตำบลจันทึก เขต ๑
พระครูปริยัติธรรมประกาศ (จาตุรณ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดโกศลสิตาราม

เจ้าคณะตำบลจันทึก เขต ๓
พระครูวรกิตยาภรณ์
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูพัชรปัญญากร (สมพร )
วัดพิมพาราม

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ทีปกร
วัดเกาะอุทการาม

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๓
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ วิสุทฺธสีโล)
วัดปางแก

เจ้าคณะตำบลโป่งตาลอง
พระครูอุทุมพรคุณาธาร
วัดธารอุทุมพร

เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๑
พระครูโสภิตชลธาร
วัดน้ำพุ

เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๒
พระครูมนัสสุภนิมิต (อุ่นใจ จิรสุโภ)
วัดถนนโค้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูสิทธิบุญสาร (จอม วุฑฺฒจิตฺโต)
วัดบุญฤทธิ์

เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๓
พระครูอุดมสุขโกโศล (วิชัย )
วัดถ้ำอุดมสุข

เจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๑
พระครูบวรกิตติคุณ
วัดวังกะทะ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูวิมลคีรีวัฒน์ (ธีรวัฒน์ ปรกฺกโม)
วัดมอมะกอก

เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต ๑
พระครูสุมนธรรมประยุต (อุดม )
วัดไตรรัตน์

เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต ๒
พระครูเนติปาลคุณ (สุนทร ตนฺติปาโล)
วัดสิริธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง เขต ๑
พระครูเกษมจารุธรรม (ทองอินทร์ เขมโก)
วัดบ้านนา

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง เขต ๒
พระครูสถิตปุญญาทร (ฉัตร เตชปุญฺโญ)
วัดเทพสถิต

เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน ป.ธ.๖)
วัดปางอโศก

เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๑
พระครูบรรพตวนานุกูล
วัดป่าเขาใหญ่

เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๒ (๒๕๓๘)
พระครูสิริปริยัติโกศล (สี สีหเตโช)
วัดโต่งโต้น

เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๓
พระครูกันตธรรมวิจิตร (พินิจ )
วัดบุ่งเตย

เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
พระครูกัลยาณานุโยค (แกล้วกล้า )
วัดห้วยลุง

รองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
พระครูวิสุทธิปทุมากร (สุพจน์ )
วัดโนนสว่าง

เลขานุการ
พระอรรถวิท อตฺถกโร
วัดภาวนาศิลาทอง

รองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
พระครูอุดมชัยสิริ
วัดชัยศรีคณาราม

เลขานุการ
พระมหานิวัติ ธีรปญฺโญ
วัดชัยศรีคณาราม

เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑
พระครูอมรชัยคุณ (ชฎิล )
วัดสุชัยคณาราม

เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๒
พระครูปทีปนันทคุณ (อนนท์ )
วัดถนนคต

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ
พระครูโสภณจารุวัตร (รัตนะ ฐานธมฺโม)
วัดโนนกุ่ม

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน
พระครูสุมนจันทคุณ (ปราโมทย์ )
วัดจันทราราม

เจ้าคณะตำบลกุดน้อย
พระครูสุทธิปัญญารังษี (สุริยา )
วัดกุดน้อย

เจ้าคณะตำบลวังโรงใหญ่
พระครูโสภิตกิจจานุการ (ด้วง )
วัดห้วยลุง

เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
พระครูปทุมสราภิบาล (ถนอม อาภสฺสโร)
วัดหนองบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลกฤษณา
พระครูวิมุตติธีรญาณ (ประภาส )
วัดวิมุตติธรรม

เจ้าคณะตำบลลาดบัวขาว เขต ๑
พระครูวิจิตรปทุมากร (ชอบ )
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลลาดบัวขาว เขต ๒
พระครูสุนทรกิจจานุการ (ศักดิ์ชัย )
วัดคลองตะแบก

เจ้าคณะตำบลคลองไผ่
พระครูพิสิฐธรรมาภินันท์ (สุวรรณ )
วัดพิสิฐบูรณาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าขาว
พระครูธรรมคุณประโชติ (ไสว โชติธมฺโม)
วัดทรัพย์สมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
พระครูอุปถัมภ์วิสุทธิคุณ
วัดเขากระโดนวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
พระครูนิคมพัฒนาภรณ์
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดอนเมือง
พระครูนิโครธสิทธาราม (สุขขี สุขวฑฺฒโน)
วัดคลองไทรสิทธาราม

เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
พระครูถาวรกิจจารักษ์
วัดใหญ่สูงเนิน

เลขานุการ
พระครูอัครธรรมชัย (เดชฤทธิ์ อคฺคธมฺโม)
วัดหนองไม้ตาย

เลขานุการ
พระมหากิตติภูมิ สุรปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดมะเกลือใหม่

รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
พระครูสิริภัทรประยุต (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
วัดสว่างบูรพาราม

เลขานุการ
พระครูสุตวัฒนานุกูล (บุญเชน จตฺตภโย ป.ธ.๓)
วัดสว่างบูรพาราม

รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
พระครูปัญญาวัฒนกิจ (ฉลอง ปญฺญาวฑฺฒโน)
วัดมะเกลือใหม่

เจ้าคณะตำบลสูงเนิน
พระครูโสภิตญาณประยุต (บุญจวด )
วัดญาณโศภิตวนาราม

เจ้าคณะตำบลเสมา
พระครูประยุตวรญาณ (สมชาย วรญาโณ)
วัดเหมือดแอ่

เจ้าคณะตำบลโคราช
พระครูกันตธรรโมภาส (จอย )
วัดโนนตาล

เจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็ก
พระครูพิชิตสถิตธรรม
วัดโคกมะกอก

เจ้าคณะตำบลโนนค่า
พระครูจีรวุฒิคุณ
วัดกุดหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลกุดจิก
พระครูสิทธิธรรมคุณากร (ประเทือง )
วัดกุดปลาเข็ง

เจ้าคณะตำบลนากลาง
พระครูอุดมบุญเขต (ชนิด ชินุตฺตโม)
วัดนาใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองตะไก้
พระครูมงคลประสิทธิ์
วัดหนองตะไก้

เจ้าคณะตำบลมะเกลือเก่า เขต ๑
พระครูวินิตบุรารักษ์ (วิชัย )
วัดมะเกลือเก่า

เจ้าคณะตำบลมะเกลือเก่า เขต ๒
พระมหาวิรัตน์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗
วัดเขาซาด

เจ้าคณะตำบลมะเกลือใหม่
เจ้าอธิการประกาย อิสิญาโณ
วัดโพธิ์ไทรงาม

เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
พระครูศรีปริยัติพิธาน (สมาน ฐานุตฺตโร ป.ธ.๖)
วัดบ้านหาญ

รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
พระครูปราโมทย์ธรรมรส (พิสิฐ )
วัดท่าขี้เหล็ก

รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
พระครูพิศิษฎ์นวการ (สุข )
วัดสระจรเข้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียน เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูโอภาสวรคุณ (น้อย อาภากโร)
วัดกุดม่วง

เจ้าคณะตำบลตะเคียน เขต ๒
พระมหาอำนาจ สุเมโธ ป.ธ.๗
วัดหนองละมั่ง

เจ้าคณะตำบลหินดาด เขต ๑
พระครูภาวนาสุตาลังการ (พจชง จนฺทสาโร ป.ธ.๓)
วัดหินดาด

เจ้าคณะตำบลห้วยบง
พระครูพัฒนกิจจานุยุต (อ่าง )
วัดห้วยบง

เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า
พระครูปริยัติวรญาณ (สอาด ป.ธ.๓)
วัดจงกอ

เจ้าคณะตำบลพันชนะ
พระครูเมตตานุรักษ์ (ปราการ )
วัดพันชนะ

เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน
พระครูพีรเดชธำรง (วีระ )
วัดบ้านดอนน้อย

เจ้าคณะตำบลหนองบัวตะเกียด เขต ๑
พระมหาโสภณ ญาณโสภโณ ป.ธ.๓
วัดหนองบัวตะเกียด

เจ้าคณะตำบลหนองบัวตะเกียด เขต ๒
พระครูสุนทรกิจวิมล (ทองใบ กิตฺติภทฺโท)
วัดโนนระเวียง

เจ้าคณะตำบลบ้านแปรง เขต ๑
พระครูพิพัฒน์จันทสาร
วัดบ้านแปรง

เจ้าคณะตำบลบ้านแปรง เขต ๒
พระครูวิมลกิจประภากร (ปริง ปภงฺกโร)
วัดสระขี้ตุ่น

เจ้าคณะตำบลหนองกราด เขต ๑
พระมหารุ่งเรือง ขนฺติสโห ป.ธ.๓
วัดหนองปรือ

เจ้าคณะตำบลหนองกราด เขต ๒
พระครูกิตติสิทธาคม (ธวัช กิตติวุฑโฒ)
วัดหนองกราด

เจ้าคณะตำบลหนองไทร
พระครูจารุธรรมวัฒน์ (อินทร์ )
วัดหนองไทร

เจ้าคณะตำบลโนนเมืองพัฒนา
พระครูสุวรรณวิริยคุณ (ทองเหลี่ยม )
วัดคลองแคเหนือ

เจ้าคณะตำบลด่านขุนทด
พระครูวิจิตรบุญญวัฒน์ (เจิม )
วัดใหม่เจริญสุข

เจ้าคณะตำบลสระจรเข้
พระครูอาทรวิริยคุณ (วีระ )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลด่านใน
พระครูปลัด นิเวช ชินวโร
วัดด่านใน

เจ้าคณะตำบลด่านนอก
พระครูคชสารวรานุสิฐ (วรวิทย์ )
วัดหนองหัวช้างชัยรังสี

เจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์
พระครูสุมนสราธิคุณ (มนัส )
วัดสำนักตะคร้อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำนักตะคร้อ (๒๕๕๙)
พระครูโสภณธรรมาภิรัต (แสวง พลสมฺปนฺโน)
วัดหนองโพธิ์

เจ้าคณะตำบลบึงปรือ
พระครูประภากรวิสุทธิ์
วัดห้วยน้ำเค็ม

เจ้าคณะตำบลวังยายทอง
พระครูปัญญาพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ )
วัดบ้านวังยายทอง

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูปัญญาธรรมวิบูล (สุวิทย์ )
วัดสะพานหิน

เจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอ
พระครูถาวรธรรมานุศาสก์
วัดสีจาน

เลขานุการ
พระสมุห์ ไพฑูรย์ อาภากโร
วัดป่าอิสสริการาม

รองเจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอ
พระครูสุตปัญญาทร (สุทธิรักษ์ ป.ธ.๓)
วัดสีมุมบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลโป่งแดง (๒๕๖๐)
พระอธิการไสว ฐานวีโร
วัดโป่งบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลพันดุง
พระครูสุจิตธรรมปหัฏฐ์ (แย้ม )
วัดพันดุง

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
พระครูสุขุมวัฒนาธร (ชัยชนะ )
วัดหนองสรวง

เจ้าคณะอำเภอพิมาย (๒๕๖๓)
พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดวิปัสสนารังกาใหญ่
โทร. ๐๙ ๗๓๓๕ ๘๑๕๓

เลขานุการ
พระวิชิต อธิปญฺโญ
วัดวิปัสสนารังกาใหญ่

รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย
พระครูสุตวรากร (พีรพงษ์ วีรวโส ป.ธ.๓)
วัดหนองระเวียง

เลขานุการ
พระวีรยุทธ วีรยุทฺโธ
วัดหนองระเวียง

รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย (๒๕๖๓)
พระครูวิลาสปัญญาโชติ ( โชติปญฺโญ)
วัดหนองจิก

เลขานุการ
พระโกมิน กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดเดิม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย (๒๕๖๒)
พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (วีรชิต ชิตมาโร)
วัดเดิม

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวิจิตรชัยสุนทร ( ฐิตมโน)
วัดใหม่ประตูชัย

เจ้าคณะตำบลในเมือง กิตติมศักดิ์
พระครูพิบูลกิจจานุกิจ (ทอง สนฺตจิตฺโต)
วัดใหม่สามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๑
พระใบฎีกา เอกชัย สุรสิสฺโส
วัดใหม่ประชาราม

รองเจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๑
พระครูถาวรอุดมคุณ (จำลอง )
วัดบรมถาวร

เจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๒
พระครูโสภณสีลากร ( สีลเตโช)
วัดตะบอง

เจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๓
พระครูไพโรจน์ธรรมประคุณ (ทวี ปคุณธมฺโม)
วัดพุทรา

เจ้าคณะตำบลรังกาใหญ่
พระครูจันทสากิจจาทร ( จนฺทสุวณฺโณ)
วัดรังกาใหญ่

รองเจ้าคณะตำบลรังใหญ่
พระครูกิตติธรรมสถิต ( มหายโส)
วัดใหม่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๑
พระครูปริยัติชัยธรรม ( อคฺควํโส)
วัดหนองหัวช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูอโศกธรรมาภิรักษ์ (สมดี อโสโก)
วัดสระนันทวัน

เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๒
พระครูวุฒิธรรมประยุต ( อตฺตสนฺโต)
วัดนิคมวุฒิศาสน์

เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต ๑
พระมหาวสันต์ ญาณสิทฺธิ
วัดมาบประดู่

เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต ๒
พระครูสุธรรมคุต ( ธมฺมคุตฺโต)
วัดดอนหวาย

เจ้าคณะตำบลสัมฤทธิ์
พระมหานิรุตต์ อนุตฺตโร
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก

เจ้าคณะตำบลธารละหลอด
พระครูสิริปริยัตยานุกิจ
วัดเดิม

รองเจ้าคณะตำบลธารละหลอด
พระสมุห์ ภานรินทร์ ภานรนฺโท
วัดมะค่าระเว

เจ้าคณะตำบลกระเบื้องใหญ่
พระครูพินิจวินยากร (วินัย สุมโน)
วัดบ้านตำแย

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูอรุณธรรมประทีป (อุทัย ทีปธมฺโม)
วัดสนุ่นงิ้ว

เจ้าคณะตำบลชีวาน
พระปลัด เกรียงไกร วสุตฺตโม
วัดเดิม

รองเจ้าคณะตำบลชีวาน
พระครูโสภณธรรมวิชิต (ประชัน ธมฺมกาโม)
วัดชีวาน

เจ้าคณะตำบลดงใหญ่
พระพิศาลปริยัติการ (เชาว์ สารตฺถิโก ป.ธ.๗)
วัดศาลา
โทร. ๐๘ ๙๙๑๗ ๓๔๕๕

เจ้าคณะตำบลกระชอน
พระครูปริยัติวราวุธ ( ปญฺญาวุโธ)
วัดตลาดประดู่

เจ้าคณะอำเภอชุมพวง
พระครูจันทปทุมาภรณ์ (ดวง )
วัดใหม่หนองบัวรี

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์ธรรมานุกิจ (บวรปกรณ์ โรจนธมฺโม)
วัดใหม่หนองบัวรี

รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง
พระครูนิเทศธีรธรรม (วรพล ธมฺมิโก)
วัดขามขุนร่ม

เลขานุการ
พระศราวุฒิ อคฺคปญฺโญ
วัดขามขุนร่ม

รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง
พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์
วัดบ้านยาง

เลขานุการ
พระสุวัฒน์ สุรปญฺโญ
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลชุมพวง
พระครูอโศกสีลากร (อุดม )
วัดอโสการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลประสุข (๒๕๖๑)
พระครูกิตติสารประโชติ (เปล่ง กิตฺติสาโร)
วัดเก่าประสุข

เจ้าคณะตำบลหนองหลัก
พระครูวิจิตรสมณคุณ
วัดบ้านตาล

เจ้าคณะตำบลโนนตูม เขต ๑
พระครูสุวัฒน์วราทร (คำฝั่น )
วัดหนองไร่

เจ้าคณะตำบลโนนตูม เขต ๒
พระครูสิริสถิตธรรม
วัดฐานราษฎร์ดำรง

เจ้าคณะตำบลสาหร่าย
พระครูวิชัยธรรมภูษิต (อภิเดช อชิโต)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลตลาดไทร เขต ๑
พระครูโพธิศรีพิทักษ์ (บุญจันทร์ )
วัดโพธิ์ศรีบรรจง

เจ้าคณะตำบลตลาดไทร เขต ๒
พระครูศรีปริยัติโยปการ (วิชัย ป.ธ.๖)
วัดสระประทุม

เจ้าคณะตำบลท่าลาด เขต ๑
พระครูกมลสารธรรม
วัดเกาะท่าลาด

เจ้าคณะตำบลท่าลาด เขต ๒
พระครูประภาตธรรมสาร (สมชาย สุจินฺโณ)
วัดสว่างอากาศ

เจ้าคณะตำบลโนนรัง เขต ๑
พระครูกิตติคัมภีรธรรม (สมศักดิ์ กิตฺติโสภโน)
วัดโนนรังน้อย

เจ้าคณะตำบลโนนรัง เขต ๒
พระครูสุวรรณกิจโสภิต
วัดสองห้อง

เจ้าคณะอำเภอเมืองยาง (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ (ปรีชา )
วัดนางออ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
พระครูปคุณธรรมวัตร
วัดจินดาราม

เจ้าคณะตำบลกระเบื้องนอก
พระครูประภาสสิกขกิจ (ไสว )
วัดสว่างสามัคคี

เจ้าคณะตำบลโนนอุดม
พระอธิการทวน ฐิตสาโร
วัดโสนันทาราม

เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย
พระครูอดุลชัยคุณ
วัดศิริชัย

เลขานุการ
พระกำแพง สิริภทฺโท
วัดศิริชัย

รองเจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย
พระครูสุมงคลสังฆกิจ
วัดสุมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลขุย กิตติมศักดิ์
พระครูสีลธัชธำรง (ไปล่ )
วัดเก่าหนองบัววง

เจ้าคณะตำบลช่องแมว
พระครูประดิษฐ์ธรรมญาณ (ประยูร )
วัดโนนรังปอแดง

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูสุวรรณธรรมวิภัช (สยาม )
วัดตาดทอง

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๕๓)
พระครูโกวิทกิตติสาร (ธนเกียรติ โกวิโท)
วัดโนนหมัน

เลขานุการ
พระปลัด มนต์พิทักษ์ รตนโชโต
วัดรวง

รองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พระครูโอภาสศีลคุณ
วัดสมานมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองยาง (๒๕๖๔)
พระครูสมาจารคุณ (เกิด สมาจาโร)
วัดหนองยาง

เจ้าคณะตำบลพระพุทธ
พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร (ประสิทธิ์ ธมฺมทินฺโน)
วัดเจริญสุข

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูบุญญสารโสภิต (สมพล )
วัดส้ม

เจ้าคณะตำบลช้างทอง
พระครูพัชรโพธิคุณ (สมบัติ )
วัดโพธิ์ทองเจริญ

เจ้าคณะอำเภอจักราช
พระครูสุภาจารนิวิฐ
วัดโคกสุภาราม

รองเจ้าคณะอำเภอจักราช
พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมคิด ปคุโณ ป.ธ.๔)
วัดบึง
โทร. ๐๖ ๔๗๔๙ ๓๗๓๖

เลขานุการ
พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตญาณเมธี ป.ธ.๗
วัดบึง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักราช (๒๕๖๕)
พระครูเกษมศีลาภรณ์ (บัญญัติ เขมสีโล)
วัดตาเงิน

เจ้าคณะตำบลจักราช
พระครูสิริธรรมวิบูล (ทุเรียน )
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะตำบลสีสุก
พระครูปัญญาวีราคม (ณรงค์ )
วัดศรีสุข

เจ้าคณะตำบลศรีละกอ
พระครูวินิตกิตติสาร
วัดบ้านช่องโค

เจ้าคณะตำบลหินโคน
พระครูจันทสารประยุต (ทองศิลป์ )
วัดหินโคน

เจ้าคณะตำบลหนองขาม
พระครูอุดมธรรมานันท์
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลทองหลาง
พระครูศีลวัตรปสาธน์ (ประดับ )
วัดเหมสูง

เจ้าคณะตำบลคลองเมือง
พระครูพิพัฒนธนกิจ (ไชยพร )
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองพลวง
พระครูวรพิพัฒนคุณ (สุพัฒน์ )
วัดโคกพระ

เจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
พระครูสถิตธรรมวิบูล (ไพบูลย์ ฐิตธมฺโม)
วัดชัยมงคล

เลขานุการ
พระปลัด ชัยณรงค์ สีลสาโร
วัดประชาคมาราม

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
พระครูพิทักษ์กิจจาทร
วัดพลับทอง

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสารานุกูล (ภิชยพล กตสาโร)
วัดพลับทอง

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
พระครูเมตตาสารคุณ (ธวัชชัย )
วัดหนองซำ

เลขานุการ
พระใบฎีกา ยงยุทธ มหาญาโณ
วัดประชาคมาราม

เจ้าคณะตำบลหินดาด
พระครูจารุวรรณาภรณ์
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลเมืองพลับพลา
พระครูสุวรรณสารานุกูล (ภิชยพล กตสาโร)
วัดพลับทอง

เจ้าคณะตำบลกงรถ
พระมหาวิชัย กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๕
วัดซ่าเลือด

เจ้าคณะตำบลหลุ่งตะเคียน เขต ๑
พระปลัด สมพร ฐิตคฺโณ
วัดอุทัยมัคคาราม

เจ้าคณะตำบลหลุ่งตะเคียน เขต ๒
พระครูวรธรรมประสุต
วัดบ้านโนนเพ็ด

เจ้าคณะตำบลหลุ่งประดู เขต ๑
พระครูโพธิศีลากร (สมศรี )
วัดโพธิ์เย็น

เจ้าคณะตำบลหลุ่งประดู่ เขต ๒
พระครูปริยัตินันทกิจ (จีรพัฒน์ )
วัดทองพนมวัน

เจ้าคณะตำบลทับสวาย
พระครูเวฬุวนานุรักษ์ (วิลัย ฐานิสฺสโร)
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะตำบลงิ้ว
พระปลัด เกรียงไกร กิตฺติภทฺโท
วัดชัยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
พระครูสังวรสุวรรณโชติ
วัดสุวรรณาราม

เลขานุการ
พระนภดล ธีรปญฺโญ
วัดหนองแวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ (๒๕๖๒)
พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (บุญศรี อติชาโต)
วัดบ้านไร่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ (๒๕๖๒)
พระครูพิศาลปัญญาวุธ (พูน ปญญาวุโธ)
วัดศรีสุภณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
พระครูวิจัยปริยัติกิจ (สมจิตร สุนฺทโร ป.ธ.๓)
วัดประชานิมิตร

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑
พระครูปริยัติปิยธรรม (สิงห์ทอง ป.ธ.๓)
วัดบัวใหญ่

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
พระครูรัตนธรรมวิจิตร
วัดโนนมะเฟือง

เจ้าคณะตำบลโนนทองหลาง เขต ๑
พระครูสุตธรรมธาดา
วัดหนองแวง

เจ้าคณะตำบลโนนทองหลาง เขต ๒
พระครูมงคลนวกิจ
วัดโนนกระพี้

เจ้าคณะตำบลดอนตะหนิน
เจ้าอธิการเฉลียว ติกฺขปญฺโญ
วัดศรีสุภณ

เจ้าคณะตำบลเสมาใหญ่
พระครูปริยัติปภากร
วัดราษฏร์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลหนองบัวสะอาด
พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร (ทองจันทร์ )
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง
พระครูวาปีพัฒนวิมล (ศุภชัย )
วัดหนองแวง

เจ้าคณะตำบลขุนทอง
พระมหาวินัย สิริจนฺโท
วัดหนองหว้าเอน

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูพิชิตเขมากร
วัดบ้านดงบัง

เจ้าคณะตำบลกุดจอก กิตติมศักดิ์
พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (ไสว สีลวฑฺโฒ)
วัดดอนแร้ง

เจ้าคณะตำบลหนองแจ้งใหญ่
พระครูถาวรธรรมนิวิฐ
วัดศรีวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอสีดา
พระครูวรกิจประสาธน์ (วรรณา )
วัดหนองตาดใหญ่

เลขานุการ
พระครูรพินท์ปุญญาทร (บุญหนา กตปุญฺโญ)
วัดหนองตาดใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีดา (๒๕๖๕)
พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส)
วัดโนนประดู่

เจ้าคณะตำบลโนนประดู่
พระปลัด วิเชียร ปญฺญาทีโป
วัดบ้านเสว

เจ้าคณะตำบลโพนทอง (๒๕๓๓)
พระครูสิริปิยธรรม (วิจุล ปิยภาณี ป.ธ.๕)
วัดพระปรางค์สีดา

เจ้าคณะตำบลสีดา
พระครูเกษมวโรดม (จำปี )
วัดโนนประดู่

เจ้าคณะตำบลสามเมือง
พระครูบุญสารโกศล (เฉลียว )
วัดบ้านโนนกอก

เจ้าคณะอำเภอบัวลาย (๒๕๕๓)
พระครูปทุมสีลาภรณ์ (วิชัย ฐิตสีโล)
วัดปทุมวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบัวลาย
พระครูจิรจันทโชติ (นิรันดร )
วัดหนองเรือ

เจ้าคณะตำบลบัวลาย
พระครูประดิษฐ์วรกิจ (สุรพล )
วัดหนองแสง

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
พระครูปัญญาสุวรรณโชติ
วัดคึมมะอุ

เจ้าคณะตำบลโนนจาน
พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์
วัดโนนเสี้ยว

เจ้าคณะอำเภอคง
พระครูอินทธรรมาภรณ์ (เทวินทร์ เทวนฺโท ป.ธ.๓)
วัดตะคร้อ

รองเจ้าคณะอำเภอคง (๒๕๕๓)
พระครูสถิตปัญญาธรรม (บุญเที่ยง พุทฺธญาโณ)
วัดปอบิด

เลขานุการ
พระอุทัย โชติธมฺโม
วัดเมืองคง

เจ้าคณะตำบลเมืองคง
พระครูปริยัติกิตติธรรม
วัดสหมิตรวนาราม

เจ้าคณะตำบลคูขาด
พระครูประโชติธรรมภาณ (เชื่อง พฺรหฺมโชโต)
วัดกู่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลดอนใหญ่
พระครูพิศาลภัทรคุณ (ภัทรวุธ )
วัดดอนใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองมะนาว
พระครูอัมพวันถาวรคุณ (ชุ่ม )
วัดอัมพวันถาวร

เจ้าคณะตำบลตาจั่น
พระครูอุทัยธรรมพินิต
วัดโคกตะพาบ

เจ้าคณะตำบลเทพาลัย
พระครูธรรมภาณสุนทร
วัดหนองบัวทุ่ง
โทร. ๐๘ ๗๘๗๕ ๘๒๗๗

เจ้าคณะตำบลขามสมบูรณ์
พระครูพิศาลธรรมาภิรม (รังสรรค์ กตธมฺโม)
วัดปริยัติไพศาล

เจ้าคณะตำบลโนนเต็ง
พระครูศรีพัชรคุณ (วิเชียร วชิรปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดหนองบัวกระจาย

เจ้าคณะตำบลบ้านปรางค์
พระครูโสภณธรรมรัต (ทนงศักดิ์ ฐิตโสภโณ)
วัดประคำอารามศรี

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูโสภณธรรมวิทิต
วัดหนองแวง

เจ้าคณะอำเภอประทาย (๒๕๔๗)
พระครูสุธรรมานุรักษ์ (สนั่น รกฺขิตธมฺโม)
วัดกระโตน
โทร. ๐๘ ๑๕๗๙ ๔๙๕๘

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระปลัด สิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
วัดหนองคึม
โทร. ๐๙ ๘๔๘๐ ๕๔๐๕

รองเจ้าคณะอำเภอประทาย
พระครูวิทิตสันติธรรม (ทวี ชิตมาโร)
วัดนางรำ

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปรีชา นฏฺฐิโก
วัดบ้านหัวหนอง
โทร. ๐๖ ๑๕๔๑ ๗๕๖๐

รองเจ้าคณะอำเภอประทาย (๒๕๕๓)
พระครูอินทสีลาภรณ์ (ประสิทธิ์ อินฺทวีโร)
วัดหนองคึม
โทร. ๐๘ ๙๘๔๕ ๓๗๙๖

เลขานุการ
พระครูนิวิฐธรรมานุวัตร (ล้อม อภิโย)
วัดหนองคึม
โทร. ๐๘ ๓๓๐๗ ๙๐๓๘

เจ้าคณะตำบลประทาย เขต ๑
พระมหาวชิรา ปญฺญาธโร ป.ธ.๓
วัดดงเค็ง
โทร. ๐๘ ๓๙๖๖ ๗๙๙๙

เลขานุการ
พระสมโภช ธีรปญฺโญ
วัดดงเค็ง

เจ้าคณะตำบลประทาย เขต ๒
พระครูสุวัฒนธรรมภาณ (สุพัฒน์ ปิยภาณี)
วัดไชยศรีชมชื่น
โทร. ๐๘ ๔๔๙๖ ๗๐๕๒

เลขานุการ
พระมหาธีรพงศ์ วชิรญาโณ ป.ธ.๓
วัดไชยศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลกระทุ่มราย
พระครูสิริปัญญาพิมล (คำพอง กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดหนองแวง
โทร. ๐๘ ๑๗๓๐ ๔๙๕๓ , ๐๘ ๘๐๗๔ ๘๕๕๔

เลขานุการ
พระธีรศักดิ์ อตฺตทีโป
วัดกระโตน

เจ้าคณะตำบลวังไม้แดง เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระปลัด สิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
วัดหนองคึม
โทร. ๐๙ ๘๔๘๐ ๕๔๐๕

เจ้าคณะตำบลหนองพลวง
พระครูวาปีวรญาณ (ประสิทธิ์ ญาณวโร)
วัดหนองขาม
โทร. ๐๙ ๑๖๖๑ ๐๗๓๖

เลขานุการ
พระรุ่งโรจน์ รตนญาโณ
วัดหนองพลวง

เจ้าคณะตำบลโนนเพ็ด
พระครูวิชัยธรรมานุศาสน์ (สง่า ชยนฺโต)
วัดหนองจันสอน
โทร. ๐๘ ๗๗๒๒ ๙๙๖๒

เลขานุการ
พระอนุพันธ์ สนฺตมโน
วัดหนองช้างตาย

เจ้าคณะตำบลตลาดไทร
พระครูสีลธรรมานุกุล (ทองสา สีลเตโช)
วัดบ้านประทาย

เลขานุการ
พระวิภพ ธมฺมรโต
วัดศรีอัมพร

เจ้าคณะตำบลหันห้วยทราย
พระครูสุธรรมกิจจานุกูล (บุญรอด ฐานธมฺโม)
วัดโนนหญ้านาง
โทร. ๐๖ ๑๐๗๙ ๖๒๖๙

เลขานุการ
พระฉลอง ฐิตสีโล
วัดโนนหญ้านาง

เจ้าคณะตำบลดอนมัน
พระครูวาปีวรคุณ (อดิศร อตฺตทนฺโต)
วัดหนองแสง
โทร. ๐๘ ๗๒๔๖ ๙๘๑๘

เลขานุการ
พระรุด กตธมฺโม
วัดเพ็ดน้อย

เจ้าคณะตำบลนางรำ
เจ้าอธิการตี๋ นาถสีโล
วัดโนนสูง

เลขานุการ
พระปรีชา อาภากโร
วัดโนนสูง

เจ้าคณะตำบลหนองค่าย
พระครูสุภัททวรธรรม (สำรอง วรธมฺโม)
วัดตำแย
โทร. ๐๙ ๓ ๕๕๓ ๗๐๔๙

เลขานุการ
พระวรากร ฐิตโสภโณ
วัดหนองคึม

เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง
พระครูสุจิตวรวัฒน์ (สมนึก ฐานวโร)
วัดขี้เหล็ก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๙ ๒๓๓๙

เลขานุการ
พระรภิวัฒน์ โชติวโร
วัดขี้เหล็ก

เจ้าคณะตำบลเมืองโดน
พระครูวิเศษสิทธิวัฒน์ (อภัยวงศ์ อาภสฺสโร)
วัดดอนวัว
โทร. ๐๘ ๑๐๖๔ ๒๔๙๕

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ ปสิทธิโก
วัดป่าเมตตาธรรม

เจ้าคณะตำบลโคกกลาง
เจ้าอธิการคำพอง เขมจาโร
วัดโคกกลาง
โทร. ๐๘ ๙๙๔๗ ๒๖๓๙

เลขานุการ
พระวิรัช จกฺกธมโม
วัดหนองคึม

เจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
พระครูญาณิสสรคุณ (สมร ญาณิสฺสโร)
วัดศาลาหนองขอน

รองเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
พระครูสิริสุตาภิวัฒน์ (คำเคน จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
วัดศรีวิไลวนาราม

เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง เขต ๑
พระครูศรีธรรมประยุต (ศุภกร ป.ธ.๖)
วัดหนองขามนาดี

เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง เขต ๒
พระครูปัญญาวีรคุณ (สมบูรณ์ )
วัดแก่งขามสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบึงสำโรง
พระครูวชิรธรรมประโชติ (วิเชียร จารุธมฺโม)
วัดศรีลำพอง

เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ
พระครูอโศกศีลคุณ (ประศรี สนฺตุสฺสโภ)
วัดโสกน้ำขุ่น

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านเหลื่อม
พระครูวิสุทธิปัญญาภรณ์ (ปราสาท สุทฺธจิตฺโต)
วัดดอนตะหนิน

เลขานุการ
พระครูปลัด วินัย วชิรญาโณ
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลบ้านเหลื่อม
พระครูอุดมอาภากร (นรเศรษฐ )
วัดบ้านโต้น

เจ้าคณะตำบลโคกกระเบื้อง
พระมหาอำนวย โชติปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดป่าอภัยวัน

เจ้าคณะตำบลวังโพธิ์
เจ้าอธิการอัจฉริยะ จนฺทูปโม
วัดบ้านนา

เจ้าคณะตำบลช่อระกา
พระครูบวรธรรมนิมิต (เกลี้ยง )
วัดช่อระกาวราราม

เจ้าคณะอำเภอโนนแดง
พระครูโอภาสวิริยานุวัตร
วัดบ้านโคกหนองแวง

เลขานุการ
พระปลัด นุกูล ธมฺมทีโป
วัดบ้านจาบ

เจ้าคณะตำบลวังหิน
พระครูวีรานุวัฒนากร (จรูญ )
วัดบ้านแก

เจ้าคณะตำบลโนนแดง
พระมหาชูชาติ โสภณจิตฺโต
วัดโนนแดง

เจ้าคณะตำบลสำพะเนียง
พระครูสุตธีราภรณ์ (บุญยัง )
วัดบ้านคู

เจ้าคณะตำบลโนนตาเถร
พระครูพินิตธรรมานุศาสก์ (สุพิษ ฉวิวณฺโณ)
วัดโนนตาเถร

บุรีรัมย์

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (๒๕๕๐)
พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๑๘๗๗ ๑๙๔๕

รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่ ๑ (๒๕๕๑)
พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙)
วัดโพธิ์ย่อย
โทร. ๐๘ ๙๘๔๖ ๖๘๖๗

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์ (เรือง ป.ธ.๖)
วัดบ้านตะโคง

รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่ ๒ (๒๕๕๒)
พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ ป.ธ.๔)
วัดท่าสว่าง
โทร. ๐ ๔๔๖๙ ๑๑๔๙ , ๐๘ ๗๓๗๕ ๑๐๘๕

เลขานุการ
พระครูสิริปริยัตยาภิรม (ศุภโชติ กนฺตวีโร ป.ธ.๕)
วัดบ้านสูงเนิน

รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่ ๓
พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น ปุญฺญสิริ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๑๘๗๗ ๖๔๗๒

รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่ ๔ (๒๕๖๗)
พระวชิรกิตติบัณฑิต (ทองขาว กิตฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดนายาว

รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่ ๕
พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดจำปา

เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์
พระครูอินทวนานุรักษ์ (สมัย สีลโชโต)
วัดอินทรวนาราม

เลขานุการ
พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ (นิมิตร อินฺทวีโร ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์
พระครูสุตกิจโสภณ (บุญเที่ยง กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
วัดตลาดชัย

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระปลัด สุทัศน์ สุทสฺสโน
วัดหนองไผ่น้อย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์
พระครูปทุมธรรมานุรักษ์ (ถวัลย์ วลฺลโภ)
วัดหนองบัวทอง

เลขานุการ
พระมหาทวีคูณ ทฺวิคุโณ ป.ธ.๕
วัดบัวบูลย์ประชาสมังคี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (๒๕๕๙)
พระครูโสภณรมณียกิจ (แสวง รมณีโย)
วัดทักษิณาวาส

เจ้าคณะตำบลอิสาณ เขต ๑
พระครูวชิรธรรมารม (วิเชียร ชินทตฺโต)
วัดอิสาณ

เจ้าคณะตำบลชุมเห็ด
พระครูสรธรรมโฆสิต (สำเนียง )
วัดโกรกขี้หนู

เจ้าคณะตำบลเสม็ด เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาสารบัณฑิต (อำนาจ พลปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดทุ่งสว่าง
โทร. ๐๙ ๖๓๐๘ ๔๘๓๙ , ๐๘ ๘๕๘๐ ๘๓๕๙

เจ้าคณะตำบลสะแกซำ
พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์ (ประทีป )
วัดบ้านสะแกซำ

เจ้าคณะตำบลเมืองฝาง
พระครูปัญญาพลานุกูล (บรรจง )
วัดศาลาลอย

เจ้าคณะตำบลสะแกโพรง เขต ๑
พระครูเวฬุบุญญาคม (บุญมา กตสาโร)
วัดหนองตะเคียน

เจ้าคณะตำบลสะแกโพรง เขต ๒
เจ้าอธิการเสริม อาภานนฺโท
วัดหนองมะเขือ

เจ้าคณะตำบลลุมปุ๊ก
พระครูวินิตปัญญาพิมล (ชาญ อคฺคปญฺโญ)
วัดขาชันโลง

เจ้าคณะตำบลบ้านบัว เขต ๑
พระมหาเนตร โชติปาโล
วัดบ้านบัว

เจ้าคณะตำบลบ้านบัว เขต ๒
พระครูอรุณเขมากร
วัดธงชัยสว่างอรุณ

เจ้าคณะตำบลกระสัง
พระครูโพธิปาลวัตร (ปวน ตนฺติปาโล)
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลหนองตาด เขต ๑
พระครูเกษมพัฒนากร (เสถียร เขมโก)
วัดศรีสำโรง

เจ้าคณะตำบลหนองตาด เขต ๒
พระอธิการสิงห์ ปุณฺณโก
วัดบ้านบัลลังก์

เจ้าคณะตำบลพระครู
พระครูประภาสธรรมรักษ์ (แสวง )
วัดม่วงใต้

เจ้าคณะตำบลถลุงเหล็ก
พระครูสุเมธธรรมวิจารณ์ (สุชิน )
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลกลันทา
พระครูสถิตศีลวัตร (ธีรพัฒน์ พทฺธสีโล)
วัดหนองไผ่น้อย

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ (นิมิตร อินฺทวีโร ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลสวายจีก
พระครูจันโทปมคุณ (สำรวน )
วัดบ้านพลวง

เจ้าคณะตำบลหลักเขต
พระครูประดิษฐ์ปัญญาภรณ์ (สวน ฐิตปญฺโญ)
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน
พระครูสารธรรมประสาธน์ (แช่ม กตสาโร)
วัดบ้านปราสาท

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน (๒๕๕๙)
พระครูสถิตธรรมสาร (แถม ฐิตสาโร)
วัดกะหาด

เจ้าคณะตำบลบ้านด่าน
พระครูสิทธิสิกขการ (ปล้อง )
วัดโคกวัด

เจ้าคณะตำบลวังเหนือ
พระครูปัญญาสาธุกิจ
วัดบ้านปลัดปุ๊ก

เจ้าคณะตำบลโนนขวาง
พระครูประภัศร์สีลานุยุต (พิชัย )
วัดดงกระทิง

รองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย
พระครูสุนทรชัยวัฒน์
วัดกลาง

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ โกศล โกสโล
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย
พระครูสิทธิญาณโสภณ
วัดพินทอง

เลขานุการ
พระใบฎีกา กนกศักดิ์ ธมฺมทีโป
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลประโคนชัย
พระมหาบันลือ ฐานธมฺโม ป.ธ.๙
วัดโคกย่าง

เจ้าคณะตำบลแสลงโทน
พระมหาเลื่อน ยโสธโร ป.ธ.๗
วัดป่าไพบูลย์

เจ้าคณะตำบลบ้านไทร
พระครูปิยธรรมประยุต (พุธ )
วัดโคกตูม

เจ้าคณะตำบลโคกม้า - ตะโกตาพิ
พระครูพิพัฒน์กิจจานุรักษ์ (วรรณะ สีลสํวโร)
วัดหินกอง

เจ้าคณะตำบลโคกย่าง - ประทัดบุ
พระครูปิยธรรมคุณ
วัดสมานสามัคคี

เจ้าคณะตำบลจระเข้มาก
พระครูธวัชปิยาจาร (ธงชัย )
วัดประชาสมนึก

เจ้าคณะตำบลปังกู เขต ๑
พระครูประโขติรัตนสุนทร (ดำรง )
วัดโคกย่าง

เจ้าคณะตำบลปังกู เขต ๒
พระครูสุทธสีโลภาส (เนีย )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลเขาคอก เขต ๑
พระครูธำรงชัยธรรม (ชัยณรงค์ ผาสุกาโม)
วัดหนองเอียน

เจ้าคณะตำบลเขาคอก เขต ๒
พระครูวาปีอุดมธรรม (ชม )
วัดหนองน้ำขุ่น

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูมนัสสังฆกิจ (อ่วม )
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลไพศาล
พระครูพิศิษฎ์ธรรมพินิต (ทรง )
วัดบ้านละลมพนู

เจ้าคณะตำบลละเวี้ย
พระครูภัทรสมาจารคุณ (สิทธิศักดิ์ สิริภทฺโท)
วัดโคกปราสาท

เจ้าคณะอำเภอพุทไธสง
พระครูวิลาศธรรมคุณ (ศักดิ์ )
วัดโพนทอง

เลขานุการ
พระสถาพร จารุธมฺโม
วัดบ้านดอน

รองเจ้าคณะอำเภอพุทไธสง
พระครูโชติรสโกศล (บุญมา )
วัดเทพรังสรรค์

เลขานุการ
พระมหาธีระศานต์ ธีรปญฺโญ
วัดบวรรังษี

เจ้าคณะตำบลหายโศก
พระครูประสิทธิ์ธรรมโชติ
วัดบ้านดอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านยาง (๒๕๖๕)
พระครูจินดาธรรมรัตน์ (สมหวัง เตชธมฺโม)
วัดจินดามณี

เจ้าคณะตำบลบ้านแวง
พระครูปทุมสราภรณ์
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลพุทไธสง
พระครูวิสุทธิชินวงศ์ (ธนทัต )
วัดพุทไธสง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า
พระครูสุตวรรณาภรณ์ (ประยงค์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านจาน
พระครูพิจารธรรมโฆษ
วัดวงษ์วารี

เจ้าคณะอำเภอนางรอง
พระครูปริยัติภัทรคุณ (เสนอ ป.ธ.๕)
วัดสิงห์วงศ์

เลขานุการ
พระพรสันต์ จิตฺตโสภโณ
วัดหนองไทร

รองเจ้าคณะอำเภอนางรอง
พระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์ (ประกอบ จกฺกวโร)
วัดขุนก้อง

เลขานุการ
พระมหาเอกปวีร์ วิสุทฺธิปุญฺโญ
วัดขุนก้อง

รองเจ้าคณะอำเภอนางรอง
พระครูศรีปริยัติวิบูลย์ (ไพบูลย์ ป.ธ.๖)
วัดกลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนางรอง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูโสภณธรรมวิจิตร (สุนทรพจน์ วิจิตฺตธมฺโม)
วัดป่าเรไร

เจ้าคณะตำบลนางรอง เขต ๒
พระครูพิสิฐจารุวรรณ (ประสงค์ )
วัดแพงพวย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถนนหัก (๒๕๕๙)
พระครูปรีชากิจจานุโยค (ฉกาจ ชิตํกโร)
วัดหัวสะพาน

เจ้าคณะตำบลหนองกง
พระครูวาปีญาณวิสุทธิ์ (สมพงษ์ )
วัดหนองเสม็ด

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูสันติวิกรม (จำรูญ สฺติกโร)
วัดหนองกง

เจ้าคณะตำบลสะเดา
พระครูสังวรธรรมโสภณ
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลทรัพย์พระยา
พระครูประภัศร์ธรรมนิมิต (บรรจง )
วัดพรหมนิมิต

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูอุทัยนันทคุณ
วัดมะค่ากระสัง

เจ้าคณะตำบลหนองโบสถ์
พระครูโสภณสีลานุยุต (ศรี โสภณสีโล)
วัดศรัทธาชุมพล

เจ้าคณะตำบลลำไทรโยง
พระครูพิพัฒน์ธรรมบาล (อภิสาร ธมฺมปาโล)
วัดปราสาทธรรมบวร

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูสุธีธรรมรักษ์ (อุ้ย )
วัดก้านเหลือง

เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ - หนองยายพิมพ์
พระครูสุเมธธรรมาภรณ์
วัดโพธิ์คงคา

เจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ
พระครูจินดาวรวัฒน์
วัดจินดาราม

เลขานุการ
พระปลัด เทวฤทธิ์ จิตฺตว็โส
วัดจินดาราม

รองเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ (๒๕๕๔)
พระครูปิยธรรมทัศน์
วัดโพธิ์ย่อย

เลขานุการ
พระครูโสภณสุกิจ (ชุติพงศ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดสุภโสภณ

รองเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ
พระมหาบุญเลิศ สนฺติกโร
วัดบุตาวงษ์

เลขานุการ
พระมหาพุทธนันท์ อภินนฺโท
วัดบุตาวงษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ (๒๕๕๖)
พระครูวิจิตรธรรมาทร (เรียน ติสฺสวํโส)
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

เจ้าคณะตำบลลำปลายมาศ
พระครูพิพิธสารคุณ
วัดกระทิง

เจ้าคณะตำบลหินโคน
พระครูอัมพวันพิทักษ์ (มงคล )
วัดอัมพวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผไทรินทร์ (๒๕๖๕)
พระครูไพบูลย์ธรรมาจารย์ (พิรุณ ปสนฺโน)
วัดโคกตาเงิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านยาง (๒๕๖๑)
พระครูเกษมโชติธรรม (วิโรจน์ เขมวีโร)
วัดหนองจิก

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูภัทรธรรมาภิรม
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลตลาดโพธิ์ - บุโพธิ์
พระครูวิมลโพธิวัฒน์ (ประชิต สปฺปญฺโญ)
วัดแจ้งตลาดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองกะทิง
พระครูสารกิตติสุนทร (บุญลือ กิตฺติสาโร)
วัดหนองกระทิง

เจ้าคณะตำบลทะเมนชัย
พระครูชัยธรรมคุต (สามารถ )
วัดอิสาณทะเมนชัย

เจ้าคณะตำบลเมืองแฝก
พระครูสถิตพัชรคุณ (วัชระ )
วัดหนองเก้าข่า

เจ้าคณะตำบลโคกล่าม
พระครูนันทพัฒนคุณ (สมศักดิ์ )
วัดสว่างบูรพา

เจ้าคณะตำบลโคกกลาง
พระครูปริยัติวีรธรรม (ธีระ ป.ธ.๓)
วัดพัฒนวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัวโคก
พระครูนิมิตสาราภิรมย์ (สุบิน )
วัดจตุราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลหนองคู
พระครูนิมิตวรธรรม (พรม ธมฺมวโร)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะตำบลแสลงพัน (๒๕๕๘)
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท ป.ธ.๓
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะอำเภอสตึก
พระครูอัมพวันธรรมวิสิฐ (สุรธรรม )
วัดอัมพวัน

เลขานุการ
พระครูสุวรรณกิตยาภิรม (ทองยอด )
วัดอัมพวัน

รองเจ้าคณะอำเภอสตึก
พระครูสิริธรรมเมธี (บุญเวิน )
วัดประชาบูรณะ

เลขานุการ
พระมหาเสมอ อานนฺโท
วัดประชาบูรณะ

รองเจ้าคณะอำเภอสตึก
พระครูปริยัติกิตยารักษ์ (พรม กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดสุกาวาส

เลขานุการ
พระอธิการพล อนาลโย
วัดดงยายเภา

เจ้าคณะตำบลสตึก เขต ๑
พระครูนิพัทธ์ธรรมวุฒิ (บุญชอบ วุฑฺฒิธมฺโม)
วัดหนองใหญ่

เจ้าคณะตำบลสตึก เขต ๒
พระครูไพโรจน์ธรรมาจารย์ (เสาร์ )
วัดทุ่งสว่างสระนอน

เจ้าคณะตำบลสะแก
พระครูวิเชียรปัญญาวุธ
วัดอิสาน

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูวิบูลสีลพรต (สมหมาย )
วัดหนองกับ

เจ้าคณะตำบลชุมแสง เขต ๑
พระครูพิมลกัลยาณธรรม (สุพรรณ กลฺยาโณ)
วัดชุมแสง

เจ้าคณะตำบลชุมแสง เขต ๒
เจ้าอธิการวีรัตน์ มหาวีโร
วัดพงสวรรค์

เจ้าคณะตำบลกระสัง
พระครูสุวรรณอินทวงศ์
วัดหนองดุม

เจ้าคณะตำบลทุ่งวัง
พระครูขันติธรรมประสิทธิ์
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลเมืองแก เขต ๒
พระครูรัตนญาณโสภิต (บุญเลิศ รตฺนญาโณ)
วัดหนองนกเกรียน

เจ้าคณะตำบลท่าม่วง
พระครูสุวรรณกิตยาภิรม (ทองยอด )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลนิคม
พระครูวิสุทธิสันติธรรม (สันติ )
วัดสุจิตต์ธัมมาราม

เจ้าคณะตำบลสนามชัย
พระครูวิจิตรอิสรธรรม (เสรี )
วัดบ้านยางโลน

เจ้าคณะตำบลร่อนทอง เขต ๑
พระครูสุทธิสีลาภิรม (ธวัช สุทฺธสีโล)
วัดบ้านสวายตางวน

เจ้าคณะตำบลร่อนทอง เขต ๒
เจ้าอธิการแก้ว อนาลโย
วัดหนองแม่มด

เจ้าคณะตำบลดอนมนต์ เขต ๑
พระครูโฆสิตธรรมโชติ
วัดดอนมนต์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนมนต์ เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูพิสิฐธรรมาภิรัต (สม สาสนภิรโต)
วัดนาลาวลาดอำนวย

เจ้าคณะอำเภอแคนดง
พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ (สีธาตุ )
วัดสว่างแคนทะเล

เลขานุการ
พระอธิการพิพัตร์ ติสฺสโร
วัดสว่างแคนทะเล

รองเจ้าคณะอำเภอแคนดง
พระครูปริยัติวิริยาทร (ชวน )
วัดวารีมุขาราม

เลขานุการ
พระโชคชัย อธิมุตโต
วัดวารีมุขาราม

เจ้าคณะตำบลแคนดง เขต ๑ (๒๕๕๕)
พระครูสุตธรรมาภิมณฑ์ (เย็น สมงฺคิโก ป.ธ.๓)
วัดอนามัย

เจ้าคณะตำบลแคนดง เขต ๒
พระครูปุญญสารสุนทร (มี )
วัดบ้านงิ้ว

เจ้าคณะตำบลสระบัว เขต ๑
พระครูสุจิตสีลาภิรม (บุรินทร์ สุชีโว)
วัดเทพทราวาส

เจ้าคณะตำบลสระบัว เขต ๒
พระครูภัทรธรรมานุศาสก์ (เข็มทอง )
วัดป่าหนาม

เจ้าคณะตำบลดงพลอง
พระครูสุขุมปัญญารังษี (มนตรี )
วัดป่าหนาม

เจ้าคณะตำบลหัวฝาย เขต ๑
พระครูสุจิตธรรมประจักษ์ (สมร สญฺญจิตโต)
วัดวารีมุขาราม

เจ้าคณะตำบลหัวฝาย เขต ๒
พระครูสุวิมลบุญปสุต (สมัย สุภทฺโท)
วัดบ้านขามพิมาย

เจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
พระครูพิศาลสังฆกิจ (สำรวย )
วัดใหม่สายตะกู

เลขานุการ
พระครูสุกิจพัฒนาทร (พวน )
วัดบึงเจริญ

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ (บุญยัง ชาตปญฺโญ)
วัดป่าบ้านกรวด

เลขานุการ
พระวินัย วินโย
วัดป่าบ้านกรวด

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด
พระครูพัชรกิตติโสภณ (วิเชียร )
วัดโสภณวนาราม

เลขานุการ
พระสมพร สมจิตฺโต
วัดบึงเจริญ

เจ้าคณะตำบลสายตะกู (๒๕๕๒)
พระครูพิพัฒน์กิจจาทร (ไพรวัลย์ สิริวฑฺฒโน)
วัดใหม่สายตะกู

เจ้าคณะตำบลจันทบเพชร
พระครูจันทวงศาภิวัฒน์ (วัด จนฺทวํโส)
วัดสายโท ๔ ใต้

เจ้าคณะตำบลบ้านกรวด
พระครูเกษมธรรมพิสิฐ (วิทูล ธมฺมจาโร)
วัดโคกใหญ่

เจ้าคณะตำบลหินลาด
พระครูสุนทรธรรมนิสิฐ (ตึด )
วัดหัวถนน

เจ้าคณะตำบลโนนเจริญ
พระครูภัทรธรรมรักษ์ (คาร สจฺจาสโภ)
วัดสุภัทรบูรพาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราสาท (๒๕๖๕)
พระครูนิคมวรคุณ (หนูแดง ชวโน)
วัดตลาดนิคม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบึงเจริญ (๒๕๖๕)
พระครูพัฒนกิจประยุต (เอี่ยม อาภสฺสโร)
วัดสายตรี ๖

เจ้าคณะตำบลหนองไม้งาม
เจ้าอธิการเวชยันต์ วรสทฺโท
วัดตะลุมพุก

เจ้าคณะตำบลเขาดินเหนือ
พระครูรัตนธรรมคุณ (วุฒิศักดิ์ )
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะอำเภอกระสัง
พระครูวิสุทธินันทสาร (สุทธิศักดิ์ )
วัดหนองแขม

เลขานุการ
พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ)
วัดระกาเสม็ด

รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
พระครูปริยัติธรรมาภรณ์ ป.ธ.๔
วัดห้วยสำราญ

เลขานุการ
พระวิรุติ์ วิโรจโน
วัดหนองพลวง

รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
พระครูปริยัติธีรคุณ ป.ธ.๔
วัดทุ่งสว่าง

เลขานุการ
พระใบฎีกา สัตยา จนฺทโก
วัดปราสาททอง

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ)
วัดระกาเสม็ด

เจ้าคณะตำบลกระสัง
พระครูบวรมณีรัตน์ (เลิศ )
วัดชุมพลมณีรัตน์

เจ้าคณะตำบลสูงเนิน
พระครูสิริปริยัติวิธาน (สุวรรณ )
วัดป่าตะครองใต้

เจ้าคณะตำบลสองชั้น
พระครูวิทิตธรรมสาร (พงษ์อริยะ )
วัดโคกแก้วสองชั้น

เจ้าคณะตำบลบ้านปรือ
พระครูสุทธิธรรมนิเทศ
วัดปทุมคงคา

เจ้าคณะตำบลหนองเต็ง
พระครูจันทธรรมโกวิท (บุญเลียบ )
วัดคุรุราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลห้วยสำราญ
พระครูปิยาจารคุณ (ประยูร ปิยวณฺโณ)
วัดกุดโคลน

เจ้าคณะตำบลลำดวน
พระครูพิสิฐธรรมาภิรม (ประเสริฐ ทนฺตจิตฺโต)
วัดลำดวน

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่
พระครูธรรมกิจจาภิรม (สมเกียรติ นิทฺทุกฺโข)
วัดธรรมถาวร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ (๒๕๖๔)
พระครูประภากรวรดิษฐ์
วัดท่าประชุมวารี

เจ้าคณะอำเภอละหานทราย
พระครูบุญเขตวิชัย (วิชัย )
วัดปานจัยนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย
พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร ป.ธ.๔
วัดป่าละหานทราย

เลขานุการ
พระครูศรีกิตติพงศ์ (ธีระพงษ์ ติสฺสโร)
วัดตากองสระกลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละหานทราย (๒๕๖๕)
พระครูพิทักษ์ศาสนกิจ (ด้วม ฐิตธมฺโม)
วัดโคกไม้แดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถาวร (๒๕๕๖)
พระครูถิรธรรมคุณ (ทอง ถิรสทฺโธ)
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลสำโรงใหม่
พระครูสุวรรณจันทวิมล (วิลาศ จนฺทวณฺโณ)
วัดโคกไม้แดง

เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๑
พระครูอุดมธรรมวงศ์ (สนม )
วัดชุมพร

เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๒
เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลละหานทราย
พระสมุห์ นนท์ อภินนฺโท
วัดป่าละหานทราย

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูสุกิจธรรมโสภณ (ก้อนทอง )
วัดป่าหนองปรือ

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
พระสมุห์ มานะ เขมิโย
วัดป่าหนองปรือ

เจ้าคณะตำบลหนองตระครอง
พระครูผาสุกจิตตานุรักษ์ (สันติ )
วัดโคกสะอาด

เจ้าคณะตำบลโคกว่าน
พระครูประทีปปัญญาภิรม (พนม ปญฺญาทีโป)
วัดโคกว่าน

เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง
พระครูนิเทศธรรมคุณ (วินัย )
วัดโนนดินแดงใต้

เลขานุการ
พระใบฎีกา ศุภชัย สุนฺทโร
วัดโนนดินแดงใต้

เจ้าคณะตำบลโนนดินแดง
พระครูจันทชัยธรรม (อิศราชัย )
วัดซับคะนิง

เจ้าคณะตำบลลำนางรอง เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมบัณฑิต (คำพอง ปณฺฑิโต)
วัดใหญ่ลำนางรอง

เจ้าคณะตำบลลำนางรอง เขต ๒
พระครูโกศลธรรมาภิรม (สมใจ กุสลจิตฺโต)
วัดโคกเพชร

เจ้าคณะตำบลส้มป่อย
พระมหานรินทร์เทพ นรินฺโท
วัดหนองสะแกกวน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคูเมือง (๒๕๖๕)
พระครูวีรสุธรรมาภรณ์ (บัญญัติ สุวีโร)
วัดบ้านโจด

เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ
พระครูสิริบุญประสุต
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลหนองขมาร
เจ้าอธิการอุดม จารุวํโส
วัดชัยศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
พระครูนิวิฐธรรมานุยุต (เสถียร )
วัดป่าคูเมือง

เจ้าคณะตำบลตูมใหญ่
พระครูปัญญาวราลงกรณ์ (ประดับ )
วัดหนองกระทุ่ม

เจ้าคณะตำบลบ้านแพ
พระครูสุทธิญาณปสุต (ทองใบ )
วัดโพธิ์ศรีธาราม

เจ้าคณะตำบลพรสำราญ เขต ๒
พระครูอมรธรรมาภิรม (อัมรินทร์ )
วัดป่าหนองขาย่าง

เจ้าคณะตำบลปะเคียบ
พระครูสังฆกิจจาภิบาล (สุภาพ ติสฺสวํโส)
วัดศรีลาวรรณ

เจ้าคณะอำเภอหนองกี่
พระครูสุตกิตติสุนทร (ทองหล่อ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดเย้ยปราสาท

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สมพร สุทฺธญาโณ
วัดเย้ยปราสาท

รองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
พระครูสังวราภิราม (ประสิทธิ์ )
วัดโคกสูง

เลขานุการ
พระวิเดช ปญฺญาวุโธ
วัดโคกสูง

รองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
พระครูประพัฒน์กิจจาทร (สวัสดิ์ กิจฺจสาโร)
วัดเวฬุนคราราม

เลขานุการ
พระปรีชา ปริชาโณ
วัดเวฬุนคราราม

เจ้าคณะตำบลเย้ยปราสาท
เจ้าอธิการจำลอง วรธมฺโม
วัดบ้านขามน้อย

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูบวรธรรมคุต
วัดใหญ่หนองตาดำ

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่
พระครูปริยัติธรรมาภิรม (วิรัตน์ ป.ธ.๔)
วัดเมืองแฝก

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระครูวิกรมธรรมาธร (บุญจันทร์ ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองกี่
พระครูอินทปัญญาวัฒน์ (สำรอง )
วัดสระหลวง

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระเต็น
พระครูนิวิฐศรัทธาธรรม (ทวีวัฒน์ )
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ชัย
พระครูสุธรรมถิรคุณ (อำนวย สุเมโธ)
วัดป่าหนองสะแบง

เจ้าคณะตำบลดอนอะราง
พระมหาเข็ม ญาโณภาโส ป.ธ.๔
วัดเก่าดอนอะราง

เจ้าคณะตำบลบุกระสัง
เจ้าอธิการทิวา นิติโก
วัดสระสะแก

รองเจ้าคณะอำเภอปะคำ
พระครูอุทัยสารคุณ (ไพศาล )
วัดโคกลอย

เลขานุการ
พระวุฒิชัย วิริโย
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะคำ (๒๕๖๑)
พระครูสุกิจโกศล (โหน เขมวีโร)
วัดโพธิ์ย้อย

เจ้าคณะตำบลปะคำ
พระครูโพธิธรรมานุกูล
วัดโพธิ์ย้อย

เจ้าคณะตำบลหูทำนบ
พระครูสุกิจธรรมธาดา (พานิช ธมฺมิโก)
วัดสุกิจธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ
พระครูวิบูลธรรมโสภณ (เรืองสิทธิ์ )
วัดดอนนางงาม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูผาสุกธรรมประสิทธิ์ (เสงี่ยม )
วัดสุขสำราญ

เจ้าคณะตำบลโคกมะม่วง
พระครูปิยพัฒนานุรักษ์ (สมพงษ์ ปิยทสฺสี)
วัดป่าโคกเขาพัฒนา

เจ้าคณะอำเภอหนองหงส์
พระครูสิริปัญญาธร (รัตน์ สิริปญฺโญ)
วัดเวฬุวนาราม

เลขานุการ
พระครูอดุลชยาภรณ์
วัดหนองตาเรียม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์
พระครูวิมลญาณวิสิฐ (ทองใบ )
วัดป่าสระขวัญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์ (๒๕๖๑)
พระครูรัตนสราภิบาล (เส็ง เขมิโย)
วัดหนองหงส์

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูประทีปธรรมบาล (แสงเทียน )
วัดเทพประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลหนองชัยศรี
พระครูสุภาจารพิมล (บุญจันทร์ )
วัดศรีเจริญคุณ

เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี
พระครูวิทิตธรรมาทร (เหล็ก )
วัดหนองเสม็ด

เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี
พระครูอดุลชยาภรณ์
วัดหนองตาเรียม

เจ้าคณะตำบลเมืองฝ้าย
พระครูปัญญานุกูลกิจ (ลิขิต มหาปุญฺโญ)
วัดหนองตะคร้อ

เจ้าคณะตำบลสระทอง
พระครูสิทธิสมาธิคุณ (บุญมี )
วัดหนองโคลน

เจ้าคณะตำบลเสาเดียว
พระครูวิมลธรรมประจักษ์ (อุดม )
วัดราษฎร์เจริญ

เจ้าคณะตำบลห้วยหิน เขต ๑
พระครูปริยัติวุฒิธรรม (บุญเลี้ยง )
วัดสระมะค่า

เจ้าคณะตำบลห้วยหิน เขต ๒
พระครูปัญญาธรรมาธร
วัดโคกปราสาท

เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์
พระครูอมรบุญวัฒน์ (บุญหนา )
วัดอมราวาส

เลขานุการ
พระสุรชัย อิทฺธิญาโณ
วัดอมราวาส

รองเจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์
พระครูโพธิคุณากร (ปรีเวช )
วัดสมศรี

เลขานุการ
พระมงคล มตฺตจิตฺโต
วัดสมศรี

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระปลัด ศุภริด ฐานงฺกโร
วัดท่าเรียบ

เจ้าคณะตำบลดอนกอก
พระครูปทุมธรรมธัช (บัว )
วัดประทุมเมศ

เจ้าคณะตำบลศรีสว่าง
พระครูวิสารัทพัฒนคุณ (สมดี วิสารโท)
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านดู่
พระครูวชิรจันทโชติ (วัชระ )
วัดนาแค

เจ้าคณะตำบลบ้านคู
พระครูสุวรรณสรกิจ
วัดสระทอง

เจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย
พระครูวิมลวรธรรม (พิชัย วรธมฺโม)
วัดบุญช่วย

รองเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย
พระครูจันทศิริพิมล (ธนายุทธ )
วัดศิริมงคล

เลขานุการ
พระมหาบุญส่ง เขมโก ป.ธ.๓
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูสันติธรรมรส (สวาท )
วัดพลับพลา

เจ้าคณะตำบลสะเดา
พระครูกิตติธรรมาภิรม (เกียรติศักดิ์ อคฺคธมฺโม)
วัดสะเดา

เจ้าคณะตำบลโคกขมิ้น
พระครูวชิรธรรมธัช
วัดโคกขมิ้น

เจ้าคณะตำบลป่าชัน
พระครูชัยธรรมสุนทร (สุนทร )
วัดโคกชุม

เจ้าคณะตำบลจันดุม
พระครูประสิทธิ์วรรณาภิรม (บุญทิพย์ รวิวณฺโณ)
วัดปราสาท

เจ้าคณะตำบลห้วยราช
พระครูปัญญาโชติรักษ์
วัดราษฏร์รังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยราช (๒๕๕๙)
พระครูวิมลอิสสรธรรม (เม้า อิสฺสโร)
วัดป่าเลไลย์

เจ้าคณะตำบลสนวน
พระครูขันติธรรมโมภาส
วัดแจ้งสมรทศ

เจ้าคณะตำบลสามแวง
พระมหาสากล กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดมะขาม

เจ้าคณะตำบลตาเสา
พระครูวรธรรมพินิจ (ศรี ฐานวโร)
วัดป่าสนวล

เจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณ
พระครูสุตกันตาภรณ์ (กันตภณ สิรินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดดงบัง

เจ้าคณะตำบลโนนสุวรรณ
พระครูภาวนาประภัสสร (วิศวาธาร ปภสฺสโร)
วัดป่าศิริสมบูรณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งจังหัน (๒๕๖๔)
พระครูสุวิมลพัฒนวิธาน
วัดทุ่งจังหัน

เจ้าคณะตำบลโกรกแก้ว
พระครูสถิตธรรมาภิรมย์ (กมล )
วัดโคกรัก

เจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์
พระครูวิบูลธรรมธัช
วัดสระจันทร์

เลขานุการ
พระครูอรัญธรรมรังษี (ไสว อธิวโร)
วัดชายอรัญ

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์
พระครูประดิษฐ์โชติคุณ (สุพล จนฺทาโภ)
วัดเทพประดิษฐ์

เลขานุการ
พระอุบล อนาลโย
วัดสระจันทร์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูพิชิตวรรณาภิราม (อังคาร )
วัดฬุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่
พระครูบวรญาณสถิต (น้อย )
วัดบรมคงคา

เจ้าคณะตำบลหนองเยือง
พระครูสุตพลธรรม (บุญส่ง คุตฺตสีโล ป.ธ.๓)
วัดพลสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลทองหลาง
พระครูอรัญธรรมรังษี (ไสว อธิวโร)
วัดชายอรัญ

เจ้าคณะตำบลกู่สวนแตง
พระครูเกษมสุวรรณาภิรมย์ (เทพ สิรินฺทโร)
วัดเกษมสุวรรณ

เจ้าคณะอำเภอชำนิ
พระครูถาวรธรรมประยุต (ประจิต )
วัดโคกเพชร

เลขานุการ
พระครูวิทูรธรรมาภิรม (กีรติกร ยสินฺธโร)
วัดปราสาทวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชำนิ (๒๕๕๓)
พระครูโสภณอรรถกิจ (เหมือน คุตฺตธมฺโม)
วัดปราสาทวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองปล่อง
พระครูวิทูรธรรมาภิรม (กีรติกร ยสินฺธโร)
วัดปราสาทวนาราม

เจ้าคณะตำบลชำนิ - ช่อผกา
พระครูสารกิจจาภิรมย์
วัดหัวสะพาน

เจ้าคณะตำบลละลวด
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (ดำรงค์ จนฺทิโก)
วัดละลวด

เจ้าคณะตำบลโคกสนวน
พระครูอาทรธรรมนันท์
วัดประคองราษฎร์

เจ้าคณะตำบลเมืองยาง
พระครูอัครธรรมาภิรม (เสมียน อคฺควณฺโณ)
วัดโคกยาง

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๕๔)
พระครูภาวนาวิหารธรรม (เหล็ก จนฺทสีโล ป.ธ.๓)
วัดสุขสำราญ

เลขานุการ
พระปลัด เทิดศักดิ์ กตปุญฺโญ
วัดสุขสำราญ

เจ้าคณะตำบลเจริญสุข
พระครูพนมธรรมาภินันท์
วัดเขาพระอังคาร

เจ้าคณะตำบลถาวร เขต ๑
เจ้าอธิการปุญญพัฒน์ สุจิณโณ
วัดนิคมเขต

เจ้าคณะตำบลถาวร เขต ๒
พระครูถาวรธรรมนิมิต (สมยงค์ ถามิโก)
วัดเจริญนิมิต

เจ้าคณะตำบลยายแย้มวัฒนา
พระครูสุจิตคีรีเขต (ฟอง ทนฺตจิตฺโต)
วัดคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลตาเป็ก
พระครูประชานุกูลกิจ
วัดป่าประชานิมิต

เจ้าคณะตำบลอิสานเขต
พระครูภาวนาเมธาภิรม (สุเทพ วรปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดสุขสำราญ

ชัยภูมิ

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (๒๕๖๔)
พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี มหทฺธโน ป.ธ.๖)
วัดไพรีพินาศ
โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๗๕๐

เลขานุการ
พระมหาโยธิน โยธิโก ป.ธ.๙
วัดไพรีพินาศ
โทร. ๐๘ ๑๗๑๗ ๐๔๗๗

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รูปที่ ๑
พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร ป.ธ.๙)
วัดห้วยหินฝน
โทร. ๐๘ ๒๑๓๔ ๑๐๔๙

เลขานุการ
พระครูปลัด พีระพันธ์ ธมฺมวุฑโฒ ป.ธ.๔
วัดห้วยหินฝน

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รูปที่ ๒ (๒๕๖๗)
พระปริยัติกิจวิธาน (สมวงศ์ สีลภูสิโต ป.ธ.๗)
วัดชัยภูมิวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๖๘ ๕๕๙๓

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รูปที่ ๓ (๒๕๖๗)
พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดวิเชียรธรรมาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รูปที่ ๔ (๒๕๖๗)
พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ สุมโน)
วัดชัยภูมิพิทักษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์ โชติโก)
วัดชัยสามหมอ
โทร. ๐ ๔๔๘๘ ๒๗๖๘ , ๐๘ ๑๙๗๖ ๘๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (๒๕๕๙)
พระสุนทรปริยัติกิจ (อร่าม ชาครธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดทรงธรรม
โทร. ๐ ๔๔๘๔ ๐๑๐๙ , ๐๘ ๔๙๖๒ ๒๔๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ.๖)
วัดไพรีพินาศ

เลขานุการ
พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดไพรีพินาศ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ (กฤตวีร์พจณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
วัดกลางหมื่นแผ้ว

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประจักษ์ สุชีโว
วัดกลางหมื่นแผ้ว

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (๒๕๔๑)
พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูอนุกูลภัทรกิจ (สมบูรณ์ )
วัดหนองหลอด

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
พระครูปริยัติสีลโสภณ (สมจิตร ป.ธ.๓)
วัดปรางค์กู่

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูอินทวงศ์วิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
วัดหนองโสมง

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
เจ้าอธิการสนั่น โอภาโส
วัดไพรีพินาศ

เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
พระครูสุนทรจันทวิมล (เจริญ อธิปญฺโญ)
วัดศรีสุนทร

เจ้าคณะตำบลซับสีทอง
พระครูสุตปัญญาภิรัต (อนันท์ ปญฺญานนฺโท ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูพิบูลกิตติสาร (จันทร์ศรี )
วัดชัยพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลห้วยบง
พระครูไพโรจน์สิรธรรม (ปั่น )
วัดทุ่งสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองนาแซง เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูประสิทธิ์ชัยคุณ
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองนาแซง เขต ๒
พระครูอรรถชัยสิทธิ์ (สะอาด )
วัดหนองนาแซง

เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย เขต ๑
พระครูชุมพลสโมธาน (ไพทูรย์ เตชธมฺโม)
วัดชุมพลสวรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย เขต ๒
พระครูสิริธรรมชโยดม (บุญมา ป.ธ.๕)
วัดศรีอุดม

เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ
พระครูสุตปุญญาภินันท์ (บุญเที่ยง ฐานสุโธ ป.ธ.๓)
วัดฉิมพลี

เจ้าคณะตำบลบ้านเล่า เขต ๑
พระครูปรีชาธรรมประยุต (ประกอบ )
วัดเกาะ

เจ้าคณะตำบลบ้านเล่า เขต ๒
พระครูสุทธิสิริธรรม (บุญยงค์ )
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่
พระครูสุตชโยภาส (เฉลิม ป.ธ.๔)
วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่

เจ้าคณะตำบลชีลอง
พระครูญาณธรรมประสุต (ธนู ญาณธโร)
วัดปทุมชาติ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาเสียว (๒๕๖๑)
พระครูเมตตาคุณาธาร (บุญเลิศ เมตฺติโก)
วัดยางนาเสียว

เจ้าคณะตำบลกุดตุ้ม
พระครูสถิตชัยวัฒน์ (สมจิตร์ ฐิตธมฺโม)
วัดอุดร

เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑
พระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส (บุญลือ )
วัดท่าหินโงม

เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๒
พระครูวิมลธรรมรังษี (หนูเหลี่ยม )
วัดดาวเรือง

เจ้าคณะตำบลห้วยต้อน
พระครูสังฆรักษ์วีระชัย วชิรสุธี ป.ธ.๔
วัดสามัคคีอุทิศ

เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
พระครูจันทโพธานุวัตร (โพธิ์ทอง )
วัดราษี

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สุทัศน์ ชินวํโส
วัดราษี

รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
พระครูสุทธิธรรมประสิทธิ์ (ธีรวัฒน์ )
วัดหลุบงิ้ว

เลขานุการ
พระครูสิริอรรถรส (ธนรัตน์ คุตฺตวํโส ป.ธ.๕)
วัดทรงธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
พระครูมนูญปัญญาภินันท์ (มาโนช )
วัดเลียบน้ำไหล

เลขานุการ
พระอธิการจิรวัฒน์ จกฺกวโร
วัดมะเกลือ

เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
พระครูประโชติปัญญาภิวัฒน์ (ละม่อม ชุติปญฺโญ)
วัดหงษ์ทอง

เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
พระครูวิชัยธรรโมภาส (ทองแดง ฐานุตฺตโร)
วัดวังสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโดน
พระครูสิริอรรถรส (ธนรัตน์ คุตฺตวํโส ป.ธ.๕)
วัดทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๑
พระครูศรีปริยัติวิภูสิต (ถนอม ป.ธ.๖)
วัดทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๒
พระครูสุตภัทรธรรม (สำเรียง ป.ธ.๓)
วัดศรีวิเศษประชานิมิตร

เจ้าคณะตำบลละหาน เขต ๑
พระครูสุจิตคณาทร (ชะมัด )
วัดโนนสง่า

เจ้าคณะตำบลละหาน เขต ๒
พระครูสุจิตวิหารการ (จิตติชัย )
วัดชัยชนะวิหาร

เจ้าคณะตำบลหนองบัวใหญ่
พระครูวุฒิธรรมธาดา (พิรุฬ พลวุฑฺโฒ)
วัดปทุมชาติ

เจ้าคณะตำบลหนองบัวบาน
พระครูสังวรชัยคุณ (สกุล )
วัดนิคม

เจ้าคณะตำบลหนองบัวโคก
พระมหาสมเกียรติ มหาวีโร ป.ธ.๕
วัดศิริพงษาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
พระครูปริยัติโพธิสาร
วัดโพธิ์

เลขานุการ
พรอธิการชาญวิทย์ อคฺคปญฺโญ
วัดป่าพรพิพัฒน์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรธรรมาวุธ (หนูเพียบ สุธมฺโม)
วัดหนองบัวลอย

เจ้าคณะตำบลคอนสวรรค์
พระครูโพธิธรรมประคุณ (สมคิด )
วัดโนนโพธิ์

เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ
พระครูโอภาสธีรานุวัตร (บุญล้อม )
วัดสว่างนามน

เจ้าคณะตำบลยางหวาย
พระครูภัทรปัญญาทร (สมพงษ์ )
วัดศรีดาวเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
พระครูเกษมบุญสิริ
วัดทักษิณ

เจ้าคณะตำบลโคกมั่งงอย
พระครูชัยภัทรธรรมคุณ (ศุภกฤต เตชธมฺโม)
วัดเทพธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
พระครูรัตนธรรมาภิรัต (พันธ์ )
วัดมณีรัตน์

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
พระครูพุทธิธรรมนาถ (สุเจตน์ นาถธมฺโม)
วัดโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
พระใบฎีกา ศราวุฒิ มหาลาโภ
วัดหนองบัวลอย

เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
พระครูสุตชัยคุณ (วุฒินันท์ สจฺจวโร ป.ธ.๔)
วัดชัยสามหมอ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไพศาล จนฺทธมฺโม ป.ธ.๕
วัดชัยสามหมอ

รองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
พระครูญาณวรากร
วัดสง่าคงคาราม

รองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
พระครูศรีปริยัติคุณาธาร (วินัย ป.ธ.๖)
วัดป่าโคกกุง

เลขานุการ
พระทง ปุณฺณจนฺโท
วัดป่าโคกกุง

เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ
พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ (เฉลิม ป.ธ.๓)
วัดคีรีคงคาวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ (สมบัติ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๓)
วัดชัยสามหมอ

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูปัญญาธนวัฒน์ (สุดใจ )
วัดโพนแพง

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
พระครูอุดรกิจโกศล (เสถียร )
วัดอุดร

เจ้าคณะตำบลหนองขาม
พระครูชัยกิจจานุกูล (สุรชัย )
วัดคีรีคงคาวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
พระครูศีลพนาทร
วัดศิลาพนาวาส

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
พระครูบรรพตโสตถิพิทักษ์ (สุวัฒน์ )
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต

เจ้าคณะตำบลหลุบคา
พระครูสุทธิเขมคุณ
วัดแสงทองธราวาส

เจ้าคณะตำบลโคกกุง
พระครูรังษีชัยคุณ (แสง กตภโร)
วัดโพธิสัตว์

เจ้าคณะตำบลท่ามะไฟหวาน
เจ้าอธิการตงหมิง ถาวโร
วัดภูเขาทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ามะไฟหวาน (๒๕๕๙)
พระครูมงคลพุทธิญาณ (จันทา พุทฺธญาโณ)
วัดพุทธมงคลวนาราม

เจ้าคณะตำบลเก่าย่าดี
พระครูสังฆรักษ์ ไพศาล จนฺทธมฺโม ป.ธ.๕
วัดชัยสามหมอ

เจ้าคณะอำเภอภูเขียว
พระครูสิริเมตตาธรรม (สิริพงศ์ อติสนฺโท ป.ธ.๕)
วัดป่าเมตตาธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
พระมหาณรงศักดิ์ กิตฺติสิทฺโธ ป.ธ.๙
วัดธรรมสถาน

เลขานุการ
พระจักรรินทร์ ปริญฺญาเมธี
วัดน้ำอ้อม

เจ้าคณะตำบลผักปัง เขต ๑
พระครูวิจักษ์ธรรมาภินันท์ (บุญเรือง อภินนฺโท)
วัดนครบาล

เจ้าคณะตำบลผักปัง เขต ๒
พระครูปริยัติวัฒนคุณ (วัฒนา )
วัดบึงบาล

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๑
พระครูวรเจติยาภิรักษ์ (นิรันดร์ )
วัดป่าหนองดินดำ

รองเจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๑
พระครูสุวิมลธรรมาวิวัฒน์
วัดพายัพ

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๒
พระครูสุธรรมโฆษ
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลหนองตูม
พระครูวิริยคุณากร
วัดบ้านแดง

เจ้าคณะตำบลหนองคอนไทย
พระครูสุวิชาธรรมนาถ (สนั่น สุวิชาโน)
วัดศิริธรรมวนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เขต ๑
พระครูอรุณสารธรรม (ไพบูรณ์ )
วัดอรุณรังษี

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เขต ๒
เจ้าอธิการสำราญ ฐานงฺกโร
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลกุดยม
พระครูปิยธรรมธัช
วัดแจ้งสว่าง

เจ้าคณะตำบลโอโล
พระครูประสิทธิ์ชโยภาส
วัดพร้าวทัศนียาวาส

เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
พระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์
วัดธงทราย

เจ้าคณะตำบลกวางโจน
พระครูปัญญาชัยวัฒน์ (สมาน )
วัดสวรรค์นคร

เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร
พระครูโสภณกิตยากร (นิยม )
วัดปัจฉิมานุการาม

เจ้าคณะตำบลบ้านดอน
พระครูวิจักษ์ธรรมาภิรัต (สุจิตรา )
วัดจูมฆ้อง

เจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (๒๕๖๓)
พระครูโพธิธรรมประยุต
วัดโพธิ์ศรี

เลขานุการ
พระปลัด พิทักษ์ อนุตฺตโร
วัดโพธิ์ศรี

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณกิตติรังษี (สวัสดิ์ )
วัดบึงมะนาว

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (๒๕๖๓)
พระครูเกษตรคุณากร (ศรีวรรณ กิตฺติคุโณ)
วัดโนนสังข์ประชานิมิต

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูอินทชยาภรณ์ (วรรณชัย )
วัดราษฎร์บูรณะ

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน
พระครูเกษมขันติธรรม (ธีระ ขนฺติโก)
วัดทักษิณ

เจ้าคณะตำบลบ้านบัว
พระครูโอภาสปสุตคุณ (ทองใส )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลสระโพนทอง
พระครูพิพิธสถิตธรรม (สมศักดิ์ )
วัดพการาม

เจ้าคณะตำบลโนนทอง
เจ้าอธิการเสกสรร พุทฺธญาโณ
วัดพุทธวนาราม

เจ้าคณะตำบลโนนกอก
พระครูปภัศร์คุณาธาร (สงวน )
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ เขต ๑
พระครูประภาตสุทธิกร (อธิกุล ตปสีโล)
วัดแสงสว่างดาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ เขต ๒
พระครูวรกิตติโสภณ (สมชาย )
วัดมุจรินทร์

เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต ๒
พระครูจิตตธรรมคุณ (ทองใจ )
วัดสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองโพนงาม เขต ๑
พระครูพิสิฐสังวรคุณ (ประเสริฐ )
วัดเนินไสว

เจ้าคณะตำบลหนองโพนงาม เขต ๒
เจ้าอธิการนิตย์ ทตฺตจิตฺโต
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลกุดเลาะ
เจ้าอธิการอนุศักดิ์ ปญฺญาวุฑโฒ
วัดสว่างไพรงาม

เจ้าคณะอำเภอคอนสาร
พระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (ไพรัตน์ )
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลคอนสาร
เจ้าอธิการอนุสิทธิ์ วรธมฺโม
วัดสวนหมาก

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูอภิวัฒน์ธรรมคุณ (สายันห์ )
วัดโคกก่องวราราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งพระ
พระครูสุตสารมงคล (วิชัย สุวิชโย ป.ธ.๓)
วัดมงคลศรี

เจ้าคณะตำบลทุ่งลุยลาย
พระครูโสภณชัยเขต (พิชิตชัย มหาวีโร)
วัดทุ่งลุยลาย

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูกิตติสารวรคุณ (วุฒิศิลป์ กิตฺติธโร)
วัดรัฐถิวัลย์

เจ้าคณะตำบลโนนคูณ เขต ๑
พระอธิการวิเชียร ธีรปญฺโญ
วัดโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลโนนคูณ เขต ๒
พระครูธรรโมภาสวิหารการ (โกวิทย์ )
วัดป่าชัยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น
พระครูพุทธิวราภรณ์
วัดจูมทอง

เลขานุการ
พระเชิดชาย ปิยวณฺโณ
วัดชุมพร

เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น เขต ๑ (๒๕๕๑)
พระครูอรุณธรรมสถิต (ชูศิลป์ สิริธมฺโม)
วัดสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น เขต ๒
พระครูสิริภัทรสุนทร
วัดสง่า

เจ้าคณะตำบลสามสวน เขต ๑
พระครูสุทธิธรรมโกศล (เริงฤทธิ์ อภินนฺโท)
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลสามสวน เขต ๒
พระครูสีลธราทร (อุไร ทสฺสนีโย)
วัดศิลาดาด

เจ้าคณะตำบลสระพัง
พระครูปัญญาวุธโสภณ
วัดสมุนไพร

เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า
พระครูวุฒิวรรณโกศล
วัดอำภา

เจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
พระครูวิมลจันทโสภณ
วัดปทุมาวาส

เลขานุการ
พระครูธรรมธรอนุรักษ์
วัดปทุมาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
พระครูประจักษ์ปัญญาคุณ (สมัย )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๑
เจ้าอธิการนภินท์ อุฏฺฐาโน
วัดปรางค์ปราสาท

เจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
พระครูจันทวราภรณ์
วัดดอนไผ่

เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๑
พระครูปัญญาธรรมนิวิฐ (บุญส่ง )
วัดหางเรียง

เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๒
พระครูพิชาญชัยกิจ (เฮ้า )
วัดอิสาณ

เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๓
พระครูอุดมญาณสถิต (อุทัย )
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลตลาดแร้ง เขต ๑
พระครูสิริพิสุทธิคุณ (วรชัย ติสฺสเทโว ป.ธ.๕)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลตลาดแร้ง เขต ๒
พระครูพุทธิกรชัยกิจ (สุชาติ )
วัดคลองไผ่ล้อม

เจ้าคณะตำบลชีบน
เจ้าอธิการสายันต์ ผาสุโก
วัดกุดยาง

เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
พระครูพิพัฒน์วัชรภูมิ
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
พระครูประโชติวีรวงศ์ (อนันต์ )
วัดโคกหินตั้ง

รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
พระครูปริยัติชโยดม (ไชยา ปิยธโย ป.ธ.๓)
วัดบางอำพันธ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
พระครูพินิจสมณวัตร (เพิ่ม )
วัดบูรณ์

เจ้าคณะตำบลบ้านชวน
พระครูวาปีชัยธรรม (อธิวัฒน์ รวิวณฺโณ)
วัดหนองสองห้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (สุข โสตฺถิโก)
วัดหนองผักแว่น

เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต ๒
พระครูปิยสารวิมล
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านตาล
พระครูโพธิกิตติวิมล
วัดโพธิ์ตาล

เจ้าคณะตำบลโคกเริงรมย์
พระปลัด อนันต์ โชติวํโส
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกเริงรมย์ (๒๕๕๖)
พระครูธรรมชัยเขต (เหรียญ ธมฺมนาโถ)
วัดปากจาบ

เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
พระครูวาปีเขมาภิรัต (บุญธรรม )
วัดหนองประดู่

เจ้าคณะตำบลเกาะมะนาว
พระครูกิตติชัยสุนทร (ชลอ กิตฺติทตฺโต)
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

เจ้าคณะตำบลโคกเพชรพัฒนา
พระครูโพธิจันทวิมล (วิชัย อนงฺคโณ)
วัดโพธิ์ศรีธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
พระครูปฏิภาณธรรมรส (สมพร )
วัดวะตะแบก

เลขานุการ
พระเข็มวัฒน์ กิตฺติสาโร
วัดโป่งนก

รองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
พระครูสุตกิตติวรวัฒน์ (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเขาอุดมพร

เลขานุการ
พระอุเทน จิตฺตวํโส
วัดนายางกลัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต (๒๕๖๒)
พระครูบรรพตวิหารการ (สมพร รตนญาโณ)
วัดเทพบุตรบรรพต

เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๑
พระครูสิทธิถาวรคุณ (สฤษร์ )
วัดยางเกี่ยวแฝก

เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๒
พระครูสุมนโพธิสุวรรณ (สนธยา สุมโน)
วัดเทพโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๓
พระครูสุจิตธรรมบาล (บุญเหลือ จิตฺตปาโล)
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม

เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๔
พระครูขันติธรรมนันท์ (สมชาติ )
วัดศรีเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋ว เขต ๑
พระมหาสีหเดช สมาหิโต
วัดศรีเมืองทอง

เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋ว เขต ๒
พระครูปริยัติกิตติชัย (อภิเชษฐ์ สุขกาโม ป.ธ.๔)
วัดวังคมคาย

เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋ว เขต ๓
เจ้าอธิการทองใบ อมโร
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๑
พระครูธีรธรรมวิสิทธิ์ (บุญเลียบ ธมฺมธีโร)
วัดน้ำลาด

เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๒
พระครูประภากรธรรมโสภิต
วัดประดู่งาม

เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๓
เจ้าอธิการสายันต์ อคฺคทีโป
วัดพุทธกิจจาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
เจ้าอธิการหัน ธมฺมคุโณ
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
เจ้าอธิการนันทพล ถาวรสีโล
วัดเขานางรักษ์

เจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๑
เจ้าอธิการธีรชัย ธีรปญฺโญ
วัดศิลาทอง

เจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๒
พระครูสุวิมลบุญญาคม (สมใจ สปฺปุญฺโญ)
วัดไทรงาม

รองเจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๒
พระครูพัชรชยาภินันท์ (สุนันท์ )
วัดโป่งขุนเพชร

เจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง
พระครูสุวรรณจันทรังษี (คำมุ )
วัดเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง (๒๕๖๑)
พระครูอินทธรรมธัช (วุฒิศักดิ์ นรินฺโท)
วัดศรีธงชัย

เจ้าคณะตำบลหนองบัวแดง เขต ๑
พระครูนันทธรรมาภรณ์
วัดดาวเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองบัวแดง เขต ๒
พระครูถาวรชัยโสภณ (ศักดา )
วัดโนนเก่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลวังชมภู
พระมหาสุภชัย โกวิโท
วัดพนังม่วงวนาราม

เจ้าคณะตำบลนางแดด เขต ๑
พระครูกิตติวรรณาภรณ์ (ประยูร )
วัดนาคสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลนางแดด เขต ๒
พระครูสุนทรธรรมวิธาน (แสวง ธมฺมทตฺโต)
วัดบ้านโหล่นสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูปภากรวุฒิคุณ
วัดราษฎร์ดำเนิน

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
พระครูโสภณธรรมารักษ์ (อะแนง ยโสธโร)
วัดหนองประดู่

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
พระครูวิศาลธรรมโชติ (เกรียงไกร ฐานิสฺสโร)
วัดศาลาวรรณ

เจ้าคณะตำบลท่าใหญ่
พระครูสุวรรณปทุมรัต (มนตรี ธมฺมทีโป)
วัดโนนศรีทอง

เจ้าคณะตำบลถ้ำวัวแดง
พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์ (จักรกฤช )
วัดหนองไห

เจ้าคณะอำเภอภักดีชุมพล
พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา อคฺควโร ป.ธ.๖)
วัดลาดชุมพล

เลขานุการ
พระมหาสุพงศ์ สุรว๊โส
วัดห้วยหินฝน

เจ้าคณะตำบลเจาทอง
พระมหาสุพัตร์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔
วัดบ้านหนองไม้แก่น

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
พระครูรัตนปัญญาวุธ (แก้ว จิรปุญฺโญ)
วัดวังทองสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๒
พระครูปลัด พีระพันธ์ ธมฺมวุฑโฒ ป.ธ.๔
วัดห้วยหินฝน

เจ้าคณะตำบลแหลมทอง
พระครูประสิทธิ์ชัยวิมล (ชาญชัย อิทฺธิชโย)
วัดซับเจริญ

เจ้าคณะตำบลบ้านเจียง
พระครูประทุมชัยธรรม (โกมล )
วัดโนนศิลาทอง

เจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ
วัดบ้านโนนม่วง

เลขานุการ
พระสมุห์ จีระศักดิ์ กุสลธมฺโม
วัดบ้านโนนม่วง

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
พระครูปริยัตญาณโสภณ (กายสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดบ้านหนองบัวระเหว

เจ้าคณะตำบลหนองบัวระเหว
พระครูขันติวรประสิทธิ์ (ปราณศักดิ์ )
วัดโคกสะอาด

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูเวฬุสิทธิญาณ (ขันธ์ทอง )
วัดบ้านตะลอมไผ่

เจ้าคณะตำบลโสกปลาดุก
พระครูปทุมคุณาภิบาล
วัดบ้านหนองบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลวังตะเฆ่
พระครูสิทธิพลธรรม (นันต์ชัย )
วัดป่าวังกระทะ

เจ้าคณะตำบลห้วยแย้ เขต ๑
พระครูบวรพัฒโนภาส (เศวก )
วัดวังอุดม

เจ้าคณะตำบลห้วยแย้ เขต ๒
พระครูสุวัฒน์วราภรณ์
วัดโนนสำราญ

เจ้าคณะอำเภอเนินสง่า
พระครูอรรถธรรมโกศล (สุนทร )
วัดบึงบริบูรณ์

เลขานุการ
พระไพรัตน์ พุทฺธรกฺขิโต
วัดสุทธิวนาราม

เจ้าคณะตำบลตาเนิน