หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระศรีวชิรธาดา (สมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

เจ้าคณะภาค ๑๐ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิโรดม (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๘๑๔๗ , ๐๘ ๙๖๖๐ ๑๔๖๔

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑ (๒๕๔๑)
พระเทพวชิราภรณ์ (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระวิฑูรวชิรโมลี (มงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗)
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๒
พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๔๘ ๖๗๕๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (๒๕๔๔)
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (๒๕๖๔)
พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรโสภณ (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๔๒๕๔ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๖๒๓๐ ๕๕๓๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวชิรญาณ วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๔๒ , ๐๘ ๑๖๐๐ ๔๒๖๔

อุบลราชธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙)
วัดมณีวนาราม
โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๘๕๕ , ๐๘ ๑๓๘๙ ๘๓๑๙

รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รูปที่ ๑ (๒๕๕๔)
พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.๘)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๗๒๐ ๓๕๒๙

เลขานุการ
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร ป.ธ.๗
วัดปากน้ำ

รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระวชิรกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔)
วัดมหาวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๖๒)
พระรัตนวิมล (ศรี ติขิโณ ป.ธ.๗)
วัดยางน้อย
โทร. ๐๘ ๕๐๒๔ ๕๐๘๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พระวิโรจน์รัตโนบล (จันทร์ จนฺทสโร ป.ธ.๓)
วัดทุ่งศรีเมือง
โทร. ๐ ๔๕๓๗ ๖๐๓๓ , ๐๘ ๙๖๒๗ ๐๙๘๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๖๑)
พระรัตโนภาสวิมล (เลียม ทนฺตจิตฺโต)
วัดแสงเกษม

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พระครูศรีพิพัฒนคุณ (เพลินจิตร ป.ธ.๖)
วัดเรียบปะอาวใต้

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (๒๕๖๓)
พระครูโกศลวิหารคุณ (จูม )
วัดมณีวนาราม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูโสภณวนานุกูล (ทองสุข )
วัดมณีวนาราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูปทุมพัฒนากร ป.ธ.๔
วัดปทุมมาลัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูสุวรรณธรรโมภาส (ผจญ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดทองนพคุณ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
พระครูถิรธรรมสิริ (จรูญ )
วัดศรีประดู่

เจ้าคณะตำบลแจระแม
พระครูวจีสุนทร (วิจิตร อนีโฆ)
วัดหนองแกใหม่

เจ้าคณะตำบลหนองขอน
พระครูสุนทรวรดิตถ์ (ประจวบ สมาจาโร)
วัดทุ่งขุนใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ (สะอาด อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดจานตะโนน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อย เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูอนุเขตโสภณ (สมัย อตฺตคุตฺโต)
วัดไร่น้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อย เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูอินทสารโสภณ (อำคา อินฺทสาโร)
วัดตำแย

เจ้าคณะตำบลขามใหญ่ เขต ๑
พระครูอุดมกิจวิมล (มอญ )
วัดหนองปลาปาก

เจ้าคณะตำบลขามใหญ่ เขต ๒
เจ้าอธิการวิรัตน์ วิสุทโธ
วัดบ้านหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ
พระครูสุกิจชัยโสภณ (ฉัตรชัย )
วัดหัวเรือ

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูสันติธรรมสาร (ประมวล สญฺญโม)
วัดหนองแต้

รองเจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก (๒๕๕๐)
พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย ธีรปญฺโญ)
วัดหนองควายน้อย

เจ้าคณะตำบลกระโสบ
พระครูภัทรธรรมานุกิจ
วัดกระโสบ

เจ้าคณะตำบลกุดลาด
พระครูวิลาสปัญญาภรณ์ (ธีรพล อคฺคธมฺโม)
วัดกุดลาด

เจ้าคณะตำบลปะอาว
พระครูสุตบูรพาสถิต
วัดบูรพาปะอาวเหนือ

เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (๒๕๕๕)
พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.๙)
วัดวารินทราราม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๙ ๒๓๙๐

เลขานุการ
พระมหาวรรณรงค์ มหพฺพโล ป.ธ.๖
วัดวารินทราราม

รองเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
พระมหาภมรประสิทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน ป.ธ.๘
วัดห้วยขะยุง

เลขานุการ
พระอุทัย อตฺถกาโม
วัดคำขวาง

รองเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
พระครูปริยัติสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดคำนางรวย

เลขานุการ
พระใบฎีกา สามารถ นายโก
วัดสวนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวรานุกิจโสภณ
วัดวรรณวารี

เจ้าคณะตำบลแสนสุข
พระครูผาสุกวิหารธรรม (บัญชา )
วัดใหม่ทองสวาง

เจ้าคณะตำบลธาตุ
พระครูสุวรรณกิจสโมธาน (ประมวล สุวณฺโณ)
วัดจังกาจิตต์

เจ้าคณะตำบลโนนโหนน
พระครูสุนทรโชติคุณ
วัดหนองคู

เจ้าคณะตำบลโนนผึ้ง
พระครูปัญญาธรรมสถิต
วัดศรีจันทราราม

เจ้าคณะตำบลบุ่งหวาย
พระครูสุธรรมประสุต (บัวสี สุธมฺมโม)
วัดดอนชาติ

เจ้าคณะตำบลหนองกินเพล
พระครูสุจิตคุณากร
วัดกุดชุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าลาด (๒๕๖๐)
พระครูกิตติธรรมวิมล (หนูจันทร์ กิตฺติสทฺโท)
วัดท่าลาด

เจ้าคณะตำบลห้วยขะยุง
พระมหานันทวัฒน์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดห้วยขะยุง

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
เจ้าอธิการวชิรา จนฺทธมฺโม
วัดโนนจิก

เจ้าคณะตำบลบุ่งไหม
พระใบฎีกา สามารถ นายโก
วัดสวนสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งไหม (๒๕๕๘)
พระครูวิมลสุตกิจ (ทิม ปสุโต)
วัดวังกางฮุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระสมิง เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูโชติธรรมรัต (จันทร์ ชุตินฺธโร)
วัดบ้านหนองบัว

เจ้าคณะตำบลสระสมิง เขต ๒
พระครูพิพิธพัฒนโกศล (บุญชู )
วัดโนนใหญ่

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่
พระครูกมลเขมกิจ (สำราญ กตปุญฺโญ)
วัดโพธิ์ใหญ่

เจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค
พระครูวิโรจน์ธรรมานุศาสน์
วัดศรีไค

เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (๒๕๖๔)
พระครูโสภณอาภากร (พนม อาภากโร)
วัดบ้านแขม

รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี )
วัดทุ่งศรีวิไล

เลขานุการ
พระการุณ สุทฺธสีโล
วัดทุ่งศรีวิไล

รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (๒๕๖๔)
พระมหาพงษ์ศักดิ์ อุตฺตโม ป.ธ.๖
วัดแสงน้อย

เจ้าคณะตำบลเขื่องใน
พระครูโสภิตธรรมานุกูล (สุนทร )
วัดเขื่องใน

เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๑
พระครูโพธิธรรมโสภณ
วัดโนนโพธิ์

เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูสุตเขตโกศล ( โกสโล ป.ธ.๓)
วัดนามน

เจ้าคณะตำบลท่าไห
พระครูปริยัติธรรมจารี (จำนงค์ อนุตฺจารี ป.ธ.๓)
วัดท่าไห

เจ้าคณะตำบลชีทวน
พระครูสิทธิธรรมานุสิฐ
วัดบ้านท่าศาลา

เจ้าคณะตำบลหัวดอน
พระพิพัฒน์วชิโรภาส
วัดวังอ้อ

เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อ เขต ๑
พระครูสุภกิจธรรมประโชติ (นิราช )
วัดเขื่องกลาง

เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อ เขต ๒
พระครูนันทธรรมาภิวัฒน์ (ทองกุล )
วัดขามป้อม

เจ้าคณะตำบลค้อทอง
พระครูกิตติชัยโสภณ (เชิดชัย )
วัดกุดผักตบ

เจ้าคณะตำบลสหธาตุ
พระครูสุตวิริยาภรณ์ (สายันต์ วิปุโล ป.ธ.๓)
วัดโนนกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเหล่า (๒๕๖๑)
พระครูโสภณขันติธรรม (อุดม ขนฺติโก)
วัดคูขาด

เจ้าคณะตำบลศรีสุข
พระครูอินทสังฆกิจ (บัวลอง )
วัดดู่น้อย

เจ้าคณะตำบลยางขี้นก (๒๕๔๖)
พระครูอินทสุตาภรณ์ (ถนอม อินฺทวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดผักแว่น

เจ้าคณะตำบลโนนรัง
พระครูสุภัทรวรวุฒิ (ประเสริฐ )
วัดโนนรัง

เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่
พระมหาณัฐพล ภูริปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดศรีธาตุ

เจ้าคณะตำบลบ้านไทย
พระครูอุบลศาสนการ (สำราญ ปภสฺสโร)
วัดบ้านชาติ

เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
พระครูศรีพัฒนพิบูล (ลิขิต ผาสุโก ป.ธ.๖)
วัดบ้านกอก

เจ้าคณะตำบลนาคำใหญ่
พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ (บุญมี อคฺคสาโร)
วัดนาคำใหญ่

เจ้าคณะตำบลธาตุน้อย
พระครูวิสุทธิกัลยาณคุณ
วัดคำไฮ

เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร ป.ธ.๖)
วัดหนองหลัก

เลขานุการ
พระครูสุตโชติธาดา (ทองดี กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดหนองหลัก

รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูสุตปรีชากร (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
วัดเหล่าข้าว

เลขานุการ
พระมหาสุพล รตฺนปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดหนองเมือง

รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูจารุปริยัติการ (สมบัติ จารุธมฺโม)
วัดหนองขุ่น

เลขานุการ
พระฐิติพงศ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองขุ่น

เจ้าคณะตำบลม่วงสามสิบ เขต ๑
พระครูปทีปธรรมสถิต
วัดเทพา

เจ้าคณะตำบลม่วงสามสิบ เขต ๒
เจ้าอธิการสมปอง ฉนฺทโก
วัดดอนสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองฮาง
พระครูคัมภีรธรรมวัตร (ณรงค์ )
วัดตำแย

เจ้าคณะตำบลนาเลิง
พระครูอาภากรนันทเขต (สว่าง )
วัดนาเลิง

เจ้าคณะตำบลหนองเหล่า เขต ๑
พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ (ไพลบ )
วัดม่วงสามสิบ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเหล่า เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูสุตธรรมสาร (บุญจันทร์ กิตฺติธโร ป.ธ.๓)
วัดยางธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไข่นก (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรธรรมประสุต (เพชรรัตน์ ปสุโต)
วัดบ้านก่อ

เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เขต ๑
พระครูสุเขตวิริยคุณ (เคน )
วัดบ้านนาดี

เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เขต ๒
พระครูกิตติชยากร (วิชัย )
วัดยางเครือ

เจ้าคณะตำบลโพนแพง
พระครูปิยจารคุณ (สาคร )
วัดหนองเป็ด

เจ้าคณะตำบลหนองช้าใหญ่
พระครูโพธิวนานุรักษ์ (วรรณจิตต์ ชิตมาโร)
วัดป่าวิเวก

เจ้าคณะตำบลเตย เขต ๑
พระครูอดุลสารกิจ
วัดน้ำคำแดงใต้

เจ้าคณะตำบลเตย เขต ๒
พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภฺทโท)
วัดป่าน้ำคำเกิ่ง

เจ้าคณะตำบลหนองเมือง
เจ้าอธิการเกษา กุสโล
วัดบ้านคึห์

เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่
พระครูเวฬุวันสุตกิจ (พิชิต อนุตฺตโร)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ เขต ๑
พระครูวิบูลปุญญาภรณ์ (ไพบูลย์ )
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ เขต ๒
พระครูอุดมเขมคุณ (หัน )
วัดยางโยภาพ

เจ้าคณะตำบลเหล่าบก
พระครูสุตโชติธาดา (ทองดี กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดหนองหลัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดุมใหญ่ (๒๕๖๕)
พระครูประโชติธรรมรังษี (เลี่ยม ธมฺมธโร)
วัดหนองแสง

เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล (๒๕๖๓)
พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม)
วัดเกษมสำราญ

รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดป่าหนองบัว

เลขานุการ
พระครูกิตติวัชโรบล
วัดบ้านดอนมากมาย

เจ้าคณะตำบลขุหลุ
พระครูโอภาสสุตกิจ (ทองพันธ์ )
วัดกุญชราราม

เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๑
เจ้าอธิการสมพงษ์ สมาจาโร
วัดวุฒิวาส

เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๒
พระครูกมลธรรมโสภิต
วัดชุมแสง

เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๓
พระครูเกษมวโรบล (สมศักดิ์ เขมวํโส)
วัดป่าศรีทองวนาราม

เจ้าคณะตำบลคอนสาย
พระครูวิบูลสุตการ ป.ธ.๔
วัดศรีบูรพา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอนสาย (๒๕๕๘)
พระครูบวรรัตนคุณ (แก้ว ธมฺมทินฺโน)
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านแดง
พระครูสุธรรมโฆสิต (สุระศักดิ์ )
วัดมะลิวัลย์

เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต ๑
พระครูอุดมธรรมประสุต
วัดท่าบ่อแบง

เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต ๒
พระครูพิสิฐสังฆภาร (ประเสริฐ จตฺตสลฺโล)
วัดนาตาหมุด

เจ้าคณะตำบลเซเป็ด
พระครูนันทการโกวิท
วัดนันทาวาส

เจ้าคณะตำบลนาพิน
พระครูวรกิจจาภิวัฒน์
วัดพาราณสี

เจ้าคณะตำบลสะพือ
พระครูประภากรวิมล
วัดฉิมพลี

เจ้าคณะตำบลตระการ
พระครูอุดมสิริวัฒน์ (นิยม )
วัดจอมศรีมณีวรรณ

เจ้าคณะตำบลโคกจาน
พระครูมุจลินท์วิริยคุณ
วัดมุจจลินทาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุศกร เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูมงคลวิริยกิจ (แดง จนฺทวณฺโณ)
วัดไชยมงคล

เจ้าคณะตำบลกุศกร เขต ๒
เจ้าอธิการสุรสิทธิ์ อคฺคธมฺโม
วัดราษฎร์สมดี

เจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๑
เจ้าอธิการสุวรรณ์ ปิยวณฺโณ
วัดสิงหาญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูนิคมกิจโกวิท (ฉลาด ยโสธโร)
วัดนิคมเกษม

เจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๓
พระครูโอภาสสิริธรรม (สุรัตน์ )
วัดสว่างอารมย์

เจ้าคณะตำบลเป้า
พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร)
วัดป่าดอนบาก

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูขันติปรีชากร (สุรสิทธิ์ ขนฺติโก)
วัดธัมมปติฏฐาราม

เจ้าคณะตำบลนาสะไม
พระครูภัทรชัยคุณ (ศิลปชัย สนฺตจิตฺโต)
วัดปัจฉิมมณีวัน

เจ้าคณะตำบลกระเดียน
พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง กนฺตสีโล)
วัดภาราวาส

เจ้าคณะตำบลถ้ำแข้
พระครูภัทรสันติคุณ (สงบ สิริภทฺโท)
วัดถ้ำเต่า

เจ้าคณะตำบลตากแดด
พระนิคง จนฺทสาโร
วัดศรีตัสสาราม

เจ้าคณะตำบลโนนกุง
เจ้าอธิการบุญลอง กตธมฺโม
วัดศรีพลแพง

เจ้าคณะตำบลหัวฝ้ายพัฒนา
พระครูสุเขตรัตนาภิบาล (สุดใจ ยโสธโร)
วัดนาดอกไม้

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิสุทธิปุญญากร (ชาตรี กตปุญโญ)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
พระครูพิศาลโพธานุวัตร (ทัน )
วัดโพธิ์ตาก

เลขานุการ
พระอธิการมนตรี คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม

รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
พระครูโสภณพัฒนาทร (สมร สุภโร)
วัดศิลาไหล

รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
พระครูสิริปริยัติโสภณ (สุนันท์ วิสุทธฺสีโล ป.ธ.๔)
วัดสวนสวรรค์

เลขานุการ
พระคฑาวุธ คมฺภีโร
วัดสวนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลพิบูล
พระครูสุตกิตยาภรณ์ (สมาน สมาจาโร ป.ธ.๓)
วัดหลวง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร เขต ๒
พระครูอัครธรรมวิบูล (ยอด มหาปุญฺโญ)
วัดสร้างแก้วใต้

เจ้าคณะตำบลกุดชุมภู เขต ๑
พระครูประทีปอัครธรรม (คำนวน อคฺครธมฺ)
วัดแก่งศิลา

เจ้าคณะตำบลกุดชุมภู เขต ๒
พระครูพิบูลกิจจาภรณ์ (จิตทวี จนทูปโม)
วัดดอนชี

เจ้าคณะตำบลทรายมูล
พระครูโอภาสธรรมสถิต
วัดสว่างอัมพวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระเว (๒๕๖๑)
พระครูสุวรรณเตชธรรม (คำพันธ์ เตชธมฺโม)
วัดนาจาน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี เขต ๑
พระครูโพธิสิริชินวงศ์ (เชวงศักดิ์ )
วัดโพธิ์ศรีเหนือ

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี เขต ๒
พระครูพัฒนโชติเขต (อภิวัฒน์ อภิโชโต)
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะตำบลไร่ใต้
พระครูโอภาสธรรมวิจิตร (สมพร อาทโร)
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูวิบูลธรรมประโชติ (วุฒิ )
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๑
พระครูสุคนธเขมคุณ
วัดมุจลินทวราราม

เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๒
พระครูโกศลปทุมกิจ (ทองจันทร์ )
วัดสระปทุมมาลัย

เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๓
พระครูจันทธรรมสถิต (สมคิด จนฺทธมฺโม)
วัดศิริวัน

เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ (ทองคำ ถาวโร)
วัดศีลวิสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัวฮี เขต ๒
พระครูสุนทรกัลยาณคุณ
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลโนนกาหลง
พระอธิการมนตรี คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม

เจ้าคณะตำบลบ้านแขม
พระครูกิตติวิบูลธรรม (ยศบาลี กิตฺติสาโร)
วัดแขมใต้

เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูเวตวันวรกิจ (จรัส สารธมฺโม)
วัดเวตวันวิทยาราม

เลขานุการ
พระครูเกษมชยาลังการ (สำรอง ชยาลงฺกาโร)
วัดโนนเกษม

รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูสิริญาณสังวร (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดอุดมพัฒนา

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระวิชัย ปสนฺนจิตฺโต
วัดอุดมพัฒนา

รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูสันติสุนทโรบล (ชายยุติธรรม )
วัดจันทร์ทุมมาวาส

เลขานุการ
พระรัชภูมิ กิตฺติปญฺโญ
วัดจันทร์ทุมมาวาส

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๑
พระครูมหาวนาภิรักษ์ (วีระพงษ์ สุมงฺคโล)
วัดป่าโมงใหญ่

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๒
พระครูโกวิทพัฒนากร (สถิต )
วัดเทพเกษม

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๓
พระมหาเจริญ ฐิตวิริโย ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่าง

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๔
เจ้าอธิการวันชัย โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูโอภาสธรรมาภรณ์
วัดโนนสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ศรี (๒๕๖๒)
พระครูโพธิธรรมวัฒน์ (จันทร์ศรี วรธมฺโม)
วัดท่าโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลกุดประทาย เขต ๑
พระครูประทีปพุทธิคุณ
วัดโนนขาม

เจ้าคณะตำบลกุดประทาย เขต ๒
พระครูโอภาสวนานุรักษ์ (ประคอง )
วัดศรีสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลกลาง เขต ๑
พระครูอุดมมัชฌิมนิคม (เหลื่่อม อนุตฺตโร)
วัดป่าหมากมาย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูวิมลกิจโกวิท (จันทร์แดง กตปุญฺโญ)
วัดโนนใหญ่

เจ้าคณะตำบลบัวงาม เขต ๑
พระครูวาปีศาสนการ
วัดหนองสนม

เจ้าคณะตำบลบัวงาม เขต ๒
พระครูประทีปภัทรคุณ
วัดราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลคำครั่ง
พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (บุญมี )
วัดคำครั่ง

เจ้าคณะตำบลนาส่วง
พระครูศาสนธุราทร
วัดนาส่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลทุ่งเทิง
พระครูโพธิวัฒนกิจ
วัดบัวเจริญ

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต ๑
เจ้าอธิการอนุวัตร อินฺทปญฺโญ
วัดหนองบัวหลวง

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต ๒
พระครูสุวรรณปทุมกิจ
วัดหนองบัวหลวง

เจ้าคณะตำบลนาเจริญ
พระครูสุภัทรปุณณธาดา (บุญมา )
วัดป่าห่องเตย

เจ้าคณะตำบลนากระแซง
พระครูสุวัฒน์คุณากร (สุขสันต์ )
วัดหนองเงินฮ้อย

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ เขต ๑
พระมหานาวี กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
วัดเวตวันวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ เขต ๒
พระมหาอุทัย อหึสโก ป.ธ.๓
วัดโนนแคน

เจ้าคณะตำบลแก้ง
พระครูวรการโสภิต
วัดบ้านแก้ง

เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๑
พระครูเขมกิจจาภิวัฒน์ (ฐิระวัฒน์ )
วัดเวียงเกษม

เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๒
พระครูเกษมชยาลังการ (สำรอง ชยาลงฺกาโร)
วัดโนนเกษม

เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๓
เจ้าอธิการบุญเลี้ยง ปุญฺญโก
วัดศรีสองคอนรัตนาราม

เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์ นิภากโร ป.ธ.๖)
วัดบ้านนาขนัน
โทร. ๐๘ ๕๒๕๑ ๓๑๕๙

เลขานุการ
พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖
วัดบ้านนาขนัน
โทร. ๐๘ ๓๓๗๖ ๒๔๒๗

รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๕๗)
พระครูเขมราฐเมธี (บันทอน สุธีโร ป.ธ.๖)
วัดนาเจริญ
โทร. ๐๙ ๐๔๕๔ ๑๙๕๔

เลขานุการ
พระมหาอภิสิทธิ์ สนฺติกาโม ป.ธ.๔
วัดนาเจริญ

รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๖๓)
พระครูปริยัตยานุการ (จริต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดนาแมด
โทร. ๐๘ ๑๐๖๑ ๗๔๕๒

เลขานุการ
พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม ป.ธ.๖
วัดพิชโสภาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๖๑)
พระครูวชิรธรรมโสภณ (วิเชียร วิชโย ป.ธ.๓)
วัดนาหว้า
โทร. ๐๘ ๑๘๗๖ ๙๓๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๕๗)
พระครูวรกิจโกวิท (เลื่อน เตชวโร)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลเขมราฐ เขต ๑ (๒๕๕๑)
พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดชัยภูมิการาม
โทร. ๐๙ ๓๖๙๒ ๕๙๔๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุทัศน์ สติสมฺปนฺโน
วัดชัยภูมิการาม
โทร. ๐๙ ๔๑๓๔ ๙๙๒๔

เจ้าคณะตำบลเขมราฐ เขต ๒
พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์ สุธมฺโม)
วัดดงน้อยนาสนาม
โทร. ๐๘ ๙๕๘๑ ๒๔๗๙

เลขานุการ
พระยินดี อพฺภาธโร
วัดดงน้อยนาสนาม
โทร. ๐๘ ๑๐๖๔ ๒๗๑๑

เจ้าคณะตำบลนาแวง
พระครูโพธินครานุกิจ (ทองลัย ฐานวโร)
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๗๕ ๗๒๐๓

เลขานุการ
พระวิเชียร วิชโย
วัดอรุณวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระครูอรุณโสตถิธรรม (สมพงค์ ฐาตุกาโม)
วัดอรุณสวัสดิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๔๘ ๒๐๔๑

เลขานุการ
พระดาศักดิ์ โชติโย
วัดอรุณสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลหนองสิม
พระครูอัมพวันเขมากร (สมศักดิ์ อุตฺตโม)
วัดวังม่วง
โทร. ๐๙ ๔๒๙๔ ๓๖๙๙

เลขานุการ
พระปลัด ปรีชา อภโย
วัดนาหว้า
โทร. ๐๘ ๐๑๖๙ ๗๓๙๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ
พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖
วัดบ้านนาขนัน
โทร. ๐๘ ๓๓๗๖ ๒๔๒๗

เจ้าคณะตำบลขามป้อม - หนองนกทา เขต ๑
พระครูปลัด ชาญชัย จตฺตสลฺโล
วัดนาเจริญ

เลขานุการ
พระมหานเรศ อตฺถกนฺโต ป.ธ.๔
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะตำบลขามป้อม - หนองนกทา เขต ๒
พระครูวิมลพัฒนคุณ (ขุนทา ฐานวโร)
วัดเหมือดแอ่
โทร. ๐๘ ๗๓๗๖ ๓๕๕๘

เลขานุการ
พระทศพร ขนฺติโก
วัดนานกเขียน

เจ้าคณะตำบลขามป้อม - หนองนกทา เขต ๓
พระครูสุตประภัศรคุณ (สมบัติ ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดนาฬิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๙๙๗ ๔๐๔๘

เลขานุการ
พระมหาครรชิต คณิสฺสโร ป.ธ.๔
วัดนาฬิกาวาส
โทร. ๐๘ ๗๖๓๙ ๗๒๓๕

เจ้าคณะตำบลเจียด (๒๕๕๓)
พระครูอุบลรัตนวิมล (ภิรมย์ อนาวิโล)
วัดเถาวัลยิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๘๙ ๒๘๔๗

เลขานุการ
พระใบฎีกา เทียมจันทร์ สุทฺธิจิตฺโต
วัดเถาวัลยิกาวาส
โทร. ๐๘ ๓๗๒๗ ๔๖๘๑

เจ้าคณะตำบลหัวนา เขต ๑
พระครูสุมนโพธิกิจ (บัวลา สุมโน)
วัดสว่างโพธิ์ศรี

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญมี จารุธมฺโม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๔๔๓๑ ๑๔๒๒

เจ้าคณะตำบลหัวนา เขต ๒
พระครูสังฆรักษ์ บุญมี กิตฺติภทฺโท
วัดสว่างโพธิ์ศรี

เลขานุการ
พระณิชกุล สุทฺธญาโณ
วัดสว่างโพธิ์ศรี

เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
พระครูมงคลชยานุรักษ์
วัดไชยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
พระมหาพิทักษ์ สุเมโธ ป.ธ.๙
วัดไชยมงคล

เลขานุการ
พระครูรังษีรัตนาธร (วิเชียร วิชฺชาธโร)
วัดแก้วรังษี

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ (๒๕๖๓)
พระครูโสภณนพรัตน์ (มงคล )
วัดแก้วมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ (๒๕๖๐)
พระครูอดุลนวกิจ (บุญเลิศ จนฺทสาโร)
วัดศรีเมืองใหม่

เจ้าคณะตำบลนาคำ - ลาดควาย เขต ๒
พระครูปุญญเขตตานุรักษ์ (อารมณ์ )
วัดป่าทุ่งบุญ

เจ้าคณะตำบลนาคำ - ลาดควาย เขต ๓
พระครูศรีญาณโสภิต (สนาน ญาณกโร ป.ธ.๖)
วัดบ้านสิม

เจ้าคณะตำบลสงยาง
พระครูอรรถญาณสุนทร (พุทธา )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลแก้งกอก
พระครูชัยมงคลสาร (สมชัย โฆสโก)
วัดนาโพธิ์น้อย

เจ้าคณะตำบลวาริน
พระครูมงคลวโรภาส (คำผอง )
วัดมิ่งมงคล

เจ้าคณะตำบลคำไหล
พระครูสุวรรณถิรธรรม
วัดดอนสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลเอือดใหญ่
พระครูมงคลชยากร
วัดมงคลสวรรค์

เจ้าคณะตำบลหนามแท่ง
พระครูโกศลโชตยานุรักษ์ (สุบิน )
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลตะบ่าย
พระครูโกวิทสีลวิสุทธิ์ (สมจิตต์ สีลสทฺโธ)
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก (๒๕๖๔)
พระครูปริยัติคณานุกิจ (รอนสันต์ นิรุตฺติสุธี ป.ธ.๔)
วัดโนนศิลาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
พระครูอุดมปุญญาภรณ์ (อภิญญา )
วัดธรรมิกาวาส

เลขานุการ
พระทวี พลวุฑฺโฒ
วัดธรรมิกาวาส

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูอินทธรรมโกศล ( อินฺทปญฺโญ)
วัดโกศลนิวาส

เจ้าคณะตำบลห้วยข่า เขต ๑
พระครูเมธีปริยัติวิมล (ประกาศ อริยเมธี ป.ธ.๖)
วัดหนองเหนี่ยว

เจ้าคณะตำบลห้วยข่า เขต ๒
พระครูภัทรกิจวิมล (สมบัติ )
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลโนนค้อ
พระมหาบัวกัน ชินวํโส ป.ธ.๔
วัดโนนสว่าง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระมหาวรรณชัย ถาวโร ป.ธ.๔
วัดเขมาราม

เจ้าคณะตำบลบัวงาม
พระครูสุทธิปุญญโสภณ
วัดศรีสุนทร

เจ้าคณะตำบลหนองสะโน เขต ๑
พระครูธีรปัญญาธร
วัดใหม่ทองเจริญ

เจ้าคณะตำบลหนองสะโน เขต ๒
พระครูอนุเขตธรรมรักษ์ (สวนน้อย )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลคอแลน
พระครูอาทรรัตนคุณ (จงมี เตชธโร)
วัดโนนสวาสดิ์

เจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
พระครูปริยัติธัญญาภรณ์ (กสิณ ป.ธ.๔)
วัดฉันทาราม

เลขานุการ
พระธีรนิตย์ เตชปญโญ
วัดอุดรภาราม

รองเจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
พระครูอาทรชัยกิจ
วัดขุมคำ

เลขานุการ
พระครูปภากรธรรมารม (ประภาส ปภากโร)
วัดบุรีรมย์

เจ้าคณะตำบลข้าวปุ้น เขต ๑
พระครูวิมลกิจจาทร
วัดธัญญุตตมาราม

เจ้าคณะตำบลข้าวปุ้น เขต ๒
พระครูปภากรธรรมารม (ประภาส ปภากโร)
วัดบุรีรมย์

เจ้าคณะตำบลกาบิน
พระครูสุภกิจมงคล (สง่า )
วัดบ้านโนนมะเขือ

เจ้าคณะตำบลแก้งเค็ง เขต ๑
พระครูนันทปัญญานุกิจ (ไสว สจฺจวโร)
วัดศรีบัวไข

เจ้าคณะตำบลแก้งเค็ง เขต ๒
เจ้าอธิการจงยุท ญาณธโร
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลหนองทันน้ำ
พระครูสุวีรากร (สมัคร )
วัดปฐมวัน

เจ้าคณะตำบลโนนสวาง
พระครูโอภาสธัญญกิจ (แดง มหาปุญฺโญ)
วัดอุดรภาราม

เจ้าคณะอำเภอสำโรง (๒๕๕๖)
พระครูปภาตจันทคุณ (วิจิตร จนฺทุปโม)
วัดบ้านหว้าน

เลขานุการ
พระวงค์นิวัตร รกฺขิตวํโส
วัดบ้านหว้าน

รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ (สุพัฒน์ สุภทฺโท)
วัดโพนงาม

เลขานุการ
พระสมพร วชิรธมฺโม
วัดศรีนวล

รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ ป.ธ.๙
วัดมหาวนาราม

เลขานุการ
พระประดิษฐ์ อาภาธโร
วัดบ้านหว้าน

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดหนองเทา

เจ้าคณะตำบลโนนกาเล็น
พระครูโสภิตกิจจาภรณ์ (บรรจบ อปฺปกิจฺโจ)
วัดบ้านเปือย

เจ้าคณะตำบลโคกก่อง
พระครูวรจินดาภรณ์
วัดโคกก่อง

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูรัตนสีลคุณ (สมพร )
วัดนานวล

เจ้าคณะตำบลค้อน้อย
พระครูกมลธรรมโชติ (เก๋ง )
วัดโนนหล่อง

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง - ขามป้อม
พระครูนันทนิคมเขต (นิคม อานนฺโท)
วัดบ้านกะแอก

เจ้าคณะตำบลบอน
พระครูวรกิจพิพัฒน์ (คล้าย )
วัดบ้านค้อบอน

เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
พระครูศรีธรรมโสภิต (ก้อง ป.ธ.๖)
วัดโนนทอง

เลขานุการ
พระสุดสาคร ญาณวีโร
วัดโนนทอง

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
พระครูวีรกิจชลธาร (สุรินทร์ กนฺตวีโร)
วัดน้ำยืน
โทร. ๐๙ ๐๒๗๘ ๐๖๙๖

เลขานุการ
พระสุเทียน สีลสํวโร
วัดน้ำยืน

เจ้าคณะตำบลโซง
พระครูวิรัชศาสนการ (ประจักษ์ ธนิสฺสโร)
วัดบ้านโซง

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูรังษีนวกิจ
วัดป่าจันทรังษี

รองเจ้าคณะตำบลยาง
พระครูกิตติปริยัติคุณ (สมเกียรติ )
วัดหนองคู

เจ้าคณะตำบลบุเปือย
พระครูเกษมกิจจานุยุต (แคล้ว )
วัดเกษตรสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลยางใหญ่
พระมหาชัยวิชิต ขนฺติธโร ป.ธ.๕
วัดยางใหญ่

เจ้าคณะตำบลโดมประดิษฐ์
พระครูอาทรชลกิจ
วัดนาสามัคคี

เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
พระครูโพธิเขตวรคุณ (บุญเลี้ยง )
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสุรชัย สุชาโต
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์กลาง
พระครูสาทรพัฒโนบล (จำเริญ สิริธโร)
วัดบุญธิศาราม

เจ้าคณะตำบลหนองแสงใหญ่
พระครูวารีรัตนคุณ
วัดกุดเรือคำ

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
เจ้าอธิการวีระศักดิ์ วิสารโท
วัดดงแถบ

เจ้าคณะตำบลห้วยไผ่
เจ้าอธิการวิเชษฐ์พงษ์ มหาวีโร
วัดโพธาราม

เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย (๒๕๖๓)
พระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์ )
วัดโนนเจริญ

เจ้าคณะตำบลนาจะหลวย เขต ๑
เจ้าอธิการทองพูล จนฺทโสภโณ
วัดโนนแดง

เจ้าคณะตำบลนาจะหลวย เขต ๒
พระใบฎีกา รอง จิตฺติกาโร
วัดโคกน้อย

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระมหาเหรียญชัย ธีรธมฺโม
วัดป่านาจะหลวย

เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
พระครูชาครภัทโรบล (อ่อนจันทร์ ชาครธมฺโม)
วัดฝั่งเพ

เจ้าคณะตำบลบ้านตูม
พระใบฎีกา สำเริง ปภสฺสโร
วัดโนนเจริญ

เจ้าคณะตำบลโสกแสง
พระครูพิพัฒโนภาส
วัดโสกแสง

เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์
พระครูอุบลคุณาวสัย (อำพร รตินฺธโร)
วัดหนองบัวฮี

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร
พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์ (วิชัย สุปญฺโญ)
วัดบ้านนาขาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร (๒๕๖๐)
พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ (หาด สิริภทฺโท)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
พระครูโพธิสิริญาณวงศ์
วัดสามแยกโพธาราม

เจ้าคณะตำบลม่วงใหญ่
พระครูอัมพวันโสภณ (พงษ์ศักดิ์ สุธมฺโม)
วัดมัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลสองคอน
พระครูโพธิวัฒนาภรณ์ (วชิรินทร์ลักษณ์ )
วัดจอมปลวกสูง

เจ้าคณะตำบลสำโรง - เหล่างาม
พระครูอุดมวรดิตถ์ (สุนทร ธมฺมจาโร)
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลสารภี
พระสมุห์ ธงชัย ญาณสทฺโท
วัดลาดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูสีลบุญคุปต์ (บุญหลาย คุตฺตสีโล)
วัดโนนสง่า

เจ้าคณะอำเภอตาลสุม
พระสุนทรปริยัติเมธี (ประเด็น เตชวโร ป.ธ.๗)
วัดหนองเป็ด
โทร. ๐๘ ๙๘๔๖ ๙๓๙๔

เลขานุการ
พระปลัด บรรจง สุจิตฺโต
วัดหนองเป็ด

รองเจ้าคณะอำเภอตาลสุม (๒๕๖๓)
พระมหาสาคร ราชเสโน ป.ธ.๕
วัดหนองเป็ด
โทร. ๐๘ ๕๓๑๓ ๐๓๔๓

เจ้าคณะตำบลตาลสุม
พระครูโสภณพัฒนานุกูล (หนูยี่ รวิวณฺโณ)
วัดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลจิกเทิง
พระครูมุจจลินท์สมณวัตร
วัดจิกลุ่ม

เจ้าคณะตำบลคำหว้า - นาคาย
พระสมุห์ สุบรรณ์ กตปุญฺโญ
วัดคำเจริญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำหว้า - นาคาย (๒๕๕๔)
พระครูสุวรรณสิริกิจ (ทอง เหมวณฺโณ)
วัดศรีชมภู

เจ้าคณะตำบลสำโรง
เจ้าอธิการทองพูล สุทฺธิโก
วัดสำโรงใต้

เจ้าคณะอำเภอสิรินธร
พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙
วัดคำเขื่อนแก้ว

เลขานุการ
พระมหาณรงค์ฤทธิ์ อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดคำเขื่อนแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอสิรินธร
พระครูสุวัฒน์ธรรมานุกิจ
วัดเจริญทัศน์

เลขานุการ
พระมหาพรชัย วลฺลโภ ป.ธ.๓
วัดเจริญทัศน์

เจ้าคณะตำบลฝางคำ
พระมหาพรชัย วลฺลโภ ป.ธ.๓
วัดเจริญทัศน์

เจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๑
เจ้าอธิการเหรียญชัย คุตฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธา

เจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๒
พระครูเขมพัฒนาภรณ์ (มนา จนฺทวโร)
วัดทุ่งเกษม

เจ้าคณะตำบลนิคมลำโดมน้อย เขต ๑
พระครูสิริปุญญาคม
วัดศรีอุดม

เจ้าคณะตำบลนิคมลำโดมน้อย เขต ๒
พระครูนิคมนันทการ (วิเชียร อานนฺโท)
วัดนิคมสังฆสามัคคี

เจ้าคณะตำบลคำเขื่อนแก้ว
พระครูอุบลพลากร (ณัฐพล อุชุโต)
วัดหัวสะพาน

เจ้าคณะตำบลช่องเม็ก
เจ้าอธิการประพัฒน์ ธีรสาโร
วัดโพธิ์สว่าง

เจ้าคณะตำบลโนนก่อ เขต ๑
พระครูอาทรพัฒนานุกูล (ประยงค์ สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
วัดป่าเลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนก่อ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูวิบูลกิจโกศล (เต็ม สุภทฺโท)
วัดแก่งศรีโคตร

เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
พระครูวิลาสกิจจาทร (บัวสอน โอภาโส)
วัดหลวง

เลขานุการ
พระครูสังฆภารพิสิฐ (ประเวศ ปริปณฺโณ)
วัดหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
พระครูสังวรวัฒนคุณ (คำภา )
วัดกุดกั่ว

เลขานุการ
พระอธิการขาญชัย โชติปญโญ
วัดท่าลาด

เจ้าคณะตำบลดอนมดแดง
พระครูประภาตวรธรรม (สถิตย์ )
วัดดงบังใต้

เจ้าคณะตำบลคำไฮใหญ่
พระครูวิชัยธรรมาภรณ์
วัดบ้านแดง

เจ้าคณะตำบลเหล่าแดง
พระครูประทีปสุวรรณคุณ (ทองดำ )
วัดบ้านค้อ

เจ้าคณะตำบลท่าเมือง
พระครูอมรกาญจนคุณ (สุวรรณ อมโร)
วัดโนนสวาง

เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม
พระครูไพศาลธรรมประสุต (วิศาล ธมฺมกาโม)
วัดเสาเล้า

เลขานุการ
พระสุพจน์ ธมฺมิโก
วัดหนองขี้เห็น

เจ้าคณะตำบลหนองอ้ม
พระครูกิตติอุดมคุณ (ไพทูรย์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดหนองอ้ม

เจ้าคณะตำบลนาห่อม
พระครูโสภณอัคราทร (ประดิษฐ์ ปริปุณฺโณ)
วัดบ้านนาห่อม

เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๑
เจ้าอธิการสากล กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๒
พระครูสถิตวิริยาธิการ (ธรรมา ถิรวิริโย)
วัดกุดปลาตอง

เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก
พระครูอาทรวิสุทธิมงคล (สมาน วชิญาโณ ป.ธ.๓)
วัดบ้านเป้า

เจ้าคณะตำบลหนองบก
พระครูอุบลอรรถากร (บุญอุ้ม ฐิตธมฺโม)
วัดป่าคำไฮน้อย

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๑
พระครูสังวรญาณคุณ (วิสันต์ ญาณวโร)
วัดสร้างถ่อ

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๒
พระปลัด ประคอง ปญญาคโม
วัดมงคลใน

เจ้าคณะตำบลแพงใหญ่
พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ (มุกดา )
วัดสัลเลขธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแพงใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาสิริทัศน์ (ณรงค์ สิรปญฺโญ)
วัดบ้านจิก

เจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
พระครูวีรวงศ์บรรหาร (เวที อตฺตทนฺโต)
วัดทุ่งศรีเจริญ

รองเจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
พระครูวชิรธรรมานุยุต (วิเชียร )
วัดคำสมิง

เลขานุการ
พระครูชินวงศ์วิสิฐ (พันธ์ศรี ชินวํโส)
วัดเที่ยงธรรมวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูกิตติปุญญากร (บุญยืน กนฺตวณฺโน)
วัดท่าช้างน้อย

เจ้าคณะตำบลบุ่งมะแลง
พระครูอรรถกิจมงคล (บุญมี อตฺถกาโม)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลสว่าง
พระครูสุนทรปุญญานุกูล (สัมผัส กตปญฺโญ)
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลแก่งโดม
พระครูกิตติปุญญากร (บุญยืน กนฺตวณฺโน)
วัดท่าช้างน้อย

เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น
พระครูสุทธิพัฒนกิจ (สุภกิจ )
วัดหนองดุม

เลขานุการ
พระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์ (วิเชียร ปญฺญาวชิโร)
วัดซำสะกวยน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น
พระครูจารุรัตนคุณ (ไพบูลย์ จารุวํโส)
วัดขี้เหล็ก

เจ้าคณะตำบลตาเกา
พระครูโอภาสศาสนการ (สว่าง )
วัดตาโกย

เจ้าคณะอำเภอนาเยีย
พระครูอรุณธรรมโกศล (อุทัย )
วัดป่านาเยีย

รองเจ้าคณะอำเภอนาเยีย
พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ์ (วิจิตร )
วัดนาเยีย

เจ้าคณะตำบลนาเยีย เขต ๑
พระครูขันติอุดมธรรม (เตรียม )
วัดป่านาเยีย

เจ้าคณะอำเภอนาตาล (๒๕๖๓)
พระครูวีรวรานุกูล (ประมาณ ฐิตวีโร)
วัดพระโต

เจ้าคณะตำบลนาตาล เขต ๑
พระครูสุเขตกาญจนคุณ
วัดนาสะตัง

เจ้าคณะตำบลนาตาล เขต ๒
พระครูวิริยปัญญาภรณ์ (เพียร ปญฺญาพโล)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลพังเคน เขต ๑
พระครูโสรัจธรรมกิจ (หนูกาญจน์ )
วัดสระเมือง

เจ้าคณะตำบลพังเคน เขต ๒
พระครูโสภณวัฒนคุณ (ชาตรี )
วัดโนนพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลพะลาน
พระครูโกวิทธรรมวิมล (ฉลี )
วัดใหม่สำราญรมย์

เจ้าคณะตำบลกองโพน
พระครูภัทรวิศาลคุณ (ประมวล สิริภทฺโท)
วัดไทรงาม

ศรีสะเกษ

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๔)
พระวชิรสิทธิธาดา (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖)
วัดมหาพุทธาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ ๑ (๒๕๖๒)
พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ปคุโณ ป.ธ.๔)
วัดเพียนาม

รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ ๒
พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ จกฺธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๘๔๘ ๔๓๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๐)
พระราชปริยัตยาทร (ศรีนวล ปณฺฑิโต ป.ธ.๕)
วัดกลาง
โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๑๑๗๔ , ๐๘ ๑๘๗๘ ๗๓๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๕)
พระครูสุตธรรมกิจ (วัน ธมฺมวโร ป.ธ.๓)
วัดบ้านจาน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ
พระครูสันติธรรมานุวัตร (สุนทร )
วัดหนองไผ่

เลขานุการ
พระมหาบรรจง อารยธมฺโม
วัดมหาพุทธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ (๒๕๖๑)
พระครูผาสุกิจโกศล (ผอง ผาสุกาโม)
วัดพานทา

เจ้าคณะตำบลเมืองเหนือ
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย โชติวโร)
วัดโนนสำนัก

เจ้าคณะตำบลเมืองใต้
พระครูวิธานมงคลกิจ (สมหมาย จนฺทโชโต)
วัดตะเคียน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์
พระครูโอภาสโพธิธรรม
วัดบ้านโพธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
พระครูปัญญาคุณสาทร (ณรงค์ )
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลโพนเขวา
พระครูโชติญาณโสภณ
วัดโพนเขวา

เจ้าคณะตำบลคูซอด
พระครูสถิตรัตนาภรณ์ (พันธ์ )
วัดคูซอด

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ เขต ๑
พระครูโอภาสพัฒนวิมล (ประมวล )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ เขต ๒
พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช สุภทฺโท)
วัดบ้านง้อ

เจ้าคณะตำบลหญ้าปล้อง
พระครูสุตกัลยาณคุณ (สุภัทร กลฺยาโณ)
วัดวังไฮ

เจ้าคณะตำบลหนองครก
พระครูปภาสโสมคุณ
วัดหนองกิโล

เจ้าคณะตำบลหมากเขียบ
พระครูโสตถิปุญญากร
วัดหมากเขียบ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจาน (๒๕๕๘)
พระครูเขมกิจจาทร (บัวพันธ์ เขมจาโร)
วัดหนองคู

เจ้าคณะตำบลทุ่ม
พระครูพิสิฐธรรมานันท์ (ประสิทธิ์ )
วัดโพนค้อ

เจ้าคณะตำบลซำ
พระครูโพธิสิริสารธรรม (สบาย )
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไฮ (๒๕๖๓)
พระครูอินทสารวิสุทธิ์ (เหล็ก อินฺทสโร)
วัดบ้านก่อ

เจ้าคณะตำบลตะดอบ
พระครูสุกิจปัญญาคม (มา )
วัดบ้านเปือย

เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย (๒๕๔๓)
พระศรีธรรมาภรณ์ (บุญทัน รตนวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดทุ่งสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๐ ๐๓๘๒ , ๐๘ ๖๖๕๐ ๑๔๑๐

เลขานุการ
พระครูกิตติปัญญาวุธ (เสรี )
วัดบ้านตลาด

รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระครูจารุวรรณโสภณ
วัดเกษมสุข

เลขานุการ
พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต
วัดเกษมสุข

รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระครูอุดมธุราทร (เมืองมนต์ อุตฺตคุตฺโต)
วัดบ้านโนน

เลขานุการ
พระธนาทิพย์ ธนวิชฺโช
วัดเวฬุวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระมงคลวรคุณ (ถาวร คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
วัดศรีอุทุมพร

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูสุนทรสุทธิธรรม
วัดส้มป่อยน้อย

เจ้าคณะตำบลกำแพง
พระครูอาภากรสันติคุณ (อรุณ )
วัดธรรมมะประชาสันติ

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูปริยัติกิตติสาร (ทองไล ป.ธ.๓)
วัดนาโนน

เจ้าคณะตำบลหนองห้าง
พระครูวาปีรัตนาภิวัฒน์ (นันทพร อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูวิจิตรสุคันธาภิรม (คำหมาย )
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งไชย
พระครูปัญญาวิริยกิจ
วัดทุ่งไชย

เจ้าคณะตำบลแต้
พระครูโอภาสธรรมภาณี (ภานุพงศ์ ปภาโส)
วัดหนองหยอด

เจ้าคณะตำบลแข้
พระครูสังฆรักษ์ ธีรพงษ์ ธีรเมธี
วัดบ้านอะลาง

เจ้าคณะตำบลปะอาว
พระครูปัญญาธรรมาภิรัต
วัดบ้านพลับ

เจ้าคณะตำบลขะยูง
พระครูปัญญากรโกศล
วัดหนองยาง

เจ้าคณะตำบลตาเกษ
พระครูสุทธิธรรโมภาส (อัมพร )
วัดยางน้อย

เจ้าคณะตำบลหัวช้าง
พระครูโสภณกัลยาณกิจ
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลแขม
พระครูขันติภัทรคุณ
วัดบ้านเหงี่ยง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอีหล่ำ เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูจารุธรรมสุนทร (ประมวล ธมฺมกาโม)
วัดอีหล่ำ

เจ้าคณะตำบลอีหล่ำ เขต ๒
พระครูกิตติปัญญาวุธ (เสรี )
วัดบ้านตลาด

เจ้าคณะตำบลโคกหล่าม
พระครูบุญการโกวิท
วัดโคกหล่าม

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูโพธิชัยสาร
วัดสะเดา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรังแร้ง (๒๕๖๒)
พระครูสุมนวุฒิธรรม (สมัย สุมโน)
วัดรังแร้ง

เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระครูโสภิตสารธรรม (ทองคำ ฐานรตฺโต)
วัดบ้านดูน

เลขานุการ
พระปลัด สมร อินฺทโชโต
วัดสระสิม

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระมหาเจษฎา จนฺทาโภ ป.ธ.๘
วัดคำบอน

เลขานุการ
พระมหาญาณกีรติ อมโร
วัดหนองบัว

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระครูบวรสังฆรัตน์ ( อนุตฺตโร)
วัดจำปา

เลขานุการ
พระสมุห์ เอกนรินทร์ นรินฺโท
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลดูน
พระครูนิวิฐปุญญกิจ ( ธีรปญฺโญ)
วัดกันทรารมณ์

เจ้าคณะตำบลคำเนียม
พระครูจันทสิริพัฒนาภรณ์ (เสริม จนฺทโสภโณ)
วัดศิริราษฎร์

เจ้าคณะตำบลโนนสังข์
พระครูสุนทรธรรมานุสิฐ (เสมอ ธมฺมิโก)
วัดหนองโอง

เจ้าคณะตำบลหนองหัวช้าง
พระครูปริยัติคุณสุนทร ( สุนฺทโร)
วัดทุ่งพาย

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูสุนทรจันทคุณ ( จนฺทาโภ)
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสุวรรณธรรมวิบูล (ทองพูน ธมฺมกาโม)
วัดโนนเรือ

เจ้าคณะตำบลดู่
พระครูอุดมวรธรรม (จอม จกฺกวโร)
วัดหนองถ่ม

เจ้าคณะตำบลผักแพว
พระครูสุมนพัฒนคุณ ( สุมโน)
วัดผักแพว

เจ้าคณะตำบลละทาย
พระครูประทีปปัญญาวุธ (ประสิทธิ์ ปญฺญาทีโป)
วัดบ้านโอ้น

เจ้าคณะตำบลทาม
พระครูขันธธรรมรังษี ( ติสาโร)
วัดบ้านหมัด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทาม
พระครูสถิตธรรมวิมล (คำดี ฐิตธมฺโม)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลเมืองน้อย
พระครูสิทธิธรรมวิชัย (สมใจ ชยธมฺโม)
วัดหนองเทา

เจ้าคณะตำบลบัวน้อย
เจ้าอธิการศิริ ทีฆายุโก
วัดบ้านบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลอีปาด
พระครูโกวิทวงศานุวัตร ( โกวิวํโส)
วัดบ้านอีปาด

เจ้าคณะอำเภอราษีไศล (๒๕๖๒)
พระมหาสมชาย ขนฺติธโร ป.ธ.๙
วัดกัลยาโฆสิตาราม

รองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล (๒๕๕๒)
พระครูโกศลสุตากร (สมชาย กุลสโม ป.ธ.๓)
วัดเมืองคง

รองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล (๒๕๖๒)
พระครูสุเมธศีลคุณ (คุณาวุฒิ สุเมโธ)
วัดส้มป่อยใหญ่

เลขานุการ
พระครูวชิรปัญญานุกูล (วิเชียร )
วัดเมืองคง

เจ้าคณะตำบลเมืองคง
พระครูถิรธรรมโสภิต
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองแคน
พระครูสารกิจวิจารณ์ (สัญญา )
วัดดวนน้อย

เจ้าคณะตำบลหนองแค
พระครูโสภณสังวรคุณ
วัดบ้านผึ้ง

เจ้าคณะตำบลด่าน
พระครูอานันท์ปุญญาภิวัฒน์ (บุญยัง )
วัดบ้านห้วย

เจ้าคณะตำบลจิกสังข์ทอง
พระครูโอภาสสันติคุณ
วัดมะฟัก

เจ้าคณะตำบลดู่
พระครูวัชรธรรมรังษี
วัดดอนม่วง

เจ้าคณะตำบลหว้านคำ
พระครูรัตนจันทาภรณ์ (วิสิทธิ์ )
วัดพระธาตุกู่แก้ว

เจ้าคณะตำบลบัวหุ่ง
พระครูสันติสุนทโรภาส (สาย )
วัดบ้านกอก

เจ้าคณะตำบลหนองอึ่ง
พระครูสุวรรณวัฒนคุณ
วัดโต่งโต้น

เจ้าคณะตำบลหนองหมี
พระครูปทุมสิริคุณ
วัดหัวดง

เจ้าคณะตำบลสร้างปี่
พระครูวิจิตรกาญจนเขต (สุวรรณ์ )
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลไผ่
พระครูเวฬุกัลยาณวัตร
วัดบ้านไผ่

เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
พระศรีวรเวที (ชัยวัฒน์ ญาณธโร ป.ธ.๙)
วัดบ้านเขวา
โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๒๖๙๔ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๗๐๖๖ , ๐๘ ๙๘๖๕ ๑๙๙๐

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต ( ธมฺมทินฺโน)
วัดศิริวราวาส

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
พระครูวารีคุณากร ( ปิงฺคิโย)
วัดน้ำอ้อม

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
พระมหาสนอง ขนฺติธโร ป.ธ.๙
วัดศิริวราวาส

เลขานุการ
พระครูศรีวชิรปัญญาคม (ประกาย ปญฺญาคโม ป.ธ.๖)
วัดศิริวราวาส

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระครูประดิษฐ์บุญวัฒน์ (บุญยืน ถิรปุญฺโญ)
วัดสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าลาด
พระครูขันติธรรมาภรณ์ (บุรินทร์ ขนฺติธโร)
วัดโนนม่วง

เจ้าคณะตำบลเมือง
พระครูประโชติธรรมวงศ์ (บุญธรรม ทีปวํโส)
วัดหนองเดียงน้อย

เลขานุการ
พระปลัด สุรศักดิ์ อิสฺสโร
วัดหัวสะพานทางโค้ง

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูกิตติพลาธร ( กิตฺติธโร)
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลกระแซง
พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ (เกียรติบัตร สุภทฺโท)
วัดบ้านไฮ

เจ้าคณะตำบลบึงมะลู - เสาธงชัย
พระครูกิตติวรรณโสภณ (สุรชัย กิตฺติญาโณ)
วัดบ้านตาแท่น

เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ - ภูผาหมอก
พระครูสุขุมธรรมภาณ (วิเชียร คมฺภีโร)
วัดท่าสว่าง

เจ้าคณะตำบลกุดเสลา เขต ๑
พระครูปริยัติธรรมาลังการ ( มนาโป)
วัดนารังกาวราราม

เจ้าคณะตำบลกุดเสลา เขต ๒
พระครูสุตปิยวรรณ (เฉลิม ปิยวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดโนนงามสามัคคี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขนุน (๒๕๖๓)
พระครูอุดมมงคลกิจ (บุญเพ็ง ฐานิสฺสโร)
วัดโนนสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลขนนุ เขต ๑
พระครูพิสณฑ์สันติธรรม (ยนตร์ตระการ อนาลโย)
วัดป่าธรรมวิเวก

เจ้าคณะตำบลขนนุ เขต ๒
พระครูสุวรรณวีรธรรม ( อินฺทวีโร)
วัดนาขนวน

เจ้าคณะตำบลสังเม็ก เขต ๑
พระครูอุดมธรรมวิชัย (ชัย อุตฺตโม)
วัดป่าไม้พัฒนา

เจ้าคณะตำบลสังเม็ก เขต ๒
พระครูกิตติสุตาคม (อาคม กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓)
วัดไหล่ดุม

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ
พระครูโฆสิตปุญญวัฒน์ (บุญเติม อิทฺธิเตโช)
วัดขนาวนาราม

เจ้าคณะตำบลสวนกล้วย
พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ (สุธี สุเมโธ)
วัดทุ่งศรีนวล

เจ้าคณะตำบลจานใหญ่
พระครูเมตตาธรรมสิริ (ถาวร อหํสโก)
วัดศรีตาลอย

เจ้าคณะตำบลภูเงิน
พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
วัดกระบี่

เจ้าคณะตำบลภูเงิน กิตติมศักดิ์
พระครูอุดมกิจจานุยุต ( ฐานุตฺตโร)
วัดภูเงิน

เจ้าคณะตำบลตระกาจ
พระครูวรดิตถ์พัฒนาทร ( เตชวโร)
วัดท่าพระ

เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๑
พระครูวีรธรรมาวุธ ( มหาวีโร)
วัดขะยูง

เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์วรเขต (สุทิน ฐิตวโร)
วัดตาทวด

เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๒
เจ้าอธิการทองสน อมโร
วัดหนองอุดมวนาราม

เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ (๒๕๖๔)
พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดโคกโพน

รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ ( อริยวํโส)
วัดอาวอย

เลขานุการ
พระสุบิน สุทฺธิจาโค
วัดอาวอย

รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ (๒๕๖๕)
พระครูสุภัทรกิจจากร (ชนวิชญ์ สุภทฺโท)
วัดหัวเสือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ (๒๕๖๓)
พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ (วิจิตร วีตราโค)
วัดปรือคัน

เจ้าคณะตำบลห้วยเหนือ
พระครูสุภัทกิจจากร
วัดกลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยใต้ (๒๕๖๓)
พระครูสถิตโสตถิธรรม (สวาสดิ์ ฐิตธมฺโม)
วัดปราสาทใต้

เจ้าคณะตำบลห้วยสำราญ
พระครูวิสุทธิ์ธรรมนิมิต (จิฐิกรณ์ )
วัดไทยเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลใจดี
พระครูโสภณวิมลกิจ ( ฐานวโร)
วัดทะลอก

เจ้าคณะตำบลดองกำเม็ด
พระครูปรีชาวิจิตรธรรม (ชาญ อนาลโย)
วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ

เจ้าคณะตำบลหัวเสือ
เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย
วัดบกจันทร์นคร

เจ้าคณะตำบลตะเคียน
พระครูสารการโกวิท
วัดจันลม

เจ้าคณะตำบลจะกง
พระครูวิสุทธิธรรมาภิราม (สนั่น )
วัดตาสุด

เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น
พระมหาสุขสัญญา กตปญฺโญ
วัดอาวอย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่ (๒๕๖๔)
พระครูสันติธรรมนาถ (สุทิน สนฺตจิตฺโต)
วัดบ้านเขวิก

เจ้าคณะตำบลปรือใหญ่
พระครูโสตถิขันธคุณ ( วรขนฺโธ)
วัดตาเบ๊าะเกษมงคล

เจ้าคณะตำบลโสน
พระครูปนัสธรรมกิจ (รวน )
วัดขนุน

เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ - ศรีสะอาด
พระครูโสภณปัญญาประสุต (บันเทิง )
วัดโสภณวิหาร

เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
พระครูศรีโพธาลังการ (แสวง พุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์น้อย
โทร. ๐๘ ๙๖๖๑ ๕๑๔๔

เลขานุการ
พระปลัด เสาร์ ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์น้อย
โทร. ๐๘ ๔๘๓๕ ๔๕๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
พระครูปัญญาพัฒนาทร (บุญไทย ปญฺญาวุโธ)
วัดบ้านสิ
โทร. ๐๙ ๙๑๙๑ ๖๑๘๔

เลขานุการ
พระหวัน กิตฺติสาโร
วัดบ้านสิ
โทร. ๐๙ ๖๘๓๔ ๐๔๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙
วัดบักดอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ (๒๕๖๓)
พระครูวีรปัญญาภรณ์ (มี )
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลสิ
พระครูสารภัทรกิจ (พานิช ฐิตสาโร)
วัดศรีขุนหาญ
โทร. ๐๘ ๑๗๒๕ ๕๓๒๐

เลขานุการ
พระธนพงษ์ ธนวํโส
วัดโพธิ์น้อย
โทร. ๐๙ ๔๓๐๔ ๙๕๔๕

เจ้าคณะตำบลพราน
พระสมุห์ คีรี รตนสาโร
วัดซำขี้เหล็ก
โทร. ๐๙ ๖๖๓๖ ๖๒๙๑

เลขานุการ
พระกิตณรงค์ กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์น้อย
โทร. ๐๙ ๘๐๙๔ ๔๗๑๒

รองเจ้าคณะตำบลพราน
พระครูประภัศร์สุตาลงกรณ์
วัดทุ่งเลน
โทร. ๐๖ ๓๖๓๔ ๒๒๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพราน (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาวัชรคุณ (วัชรินทร์ อธิปญฺโญ)
วัดกันจด

เจ้าคณะตำบลบักดอง เขต ๑
พระครูวิโรจน์วีราภรณ์ (บุญธรรม โชติธมฺโม)
วัดหลักหิน
โทร. ๐๘ ๑๐๗๕ ๖๑๓๕

เลขานุการ
พระมหาชัยศรี ธีรวโล
วัดหลักหิน
โทร. ๐๙ ๓๖๒๖ ๙๙๔๑

เจ้าคณะตำบลบักดอง เขต ๒
พระครูเกษมวีรานุวัตร (ธนพล เขมนนฺโท)
วัดสำโรงเก่า
โทร. ๐๘ ๓๑๒๕ ๕๗๔๙

เลขานุการ
พระมหาสุพจน์ นิสฺสมฺมการี
วัดสำโรงเก่า
โทร. ๐๖ ๓๖๗๑ ๔๗๑๑

เจ้าคณะตำบลกันทรอม
พระครูโกศลศาสนวงศ์ (เสือน มนฺตีวํโส)
วัดกันทรอมใต้
โทร. ๐๘ ๗๙๖๕ ๙๓๙๘

เลขานุการ
พระวีรพงษ์ วีรนนฺโท
วัดกันทรอมใต้
โทร. ๐๙ ๗๓๒๘ ๗๑๙๖

รองเจ้าคณะตำบลกันทรอม
พระมหาจำเริญ อุตฺตโม ป.ธ.๔
วัดบ้านหนองผือ
โทร. ๐๙ ๓๔๙๒ ๖๑๘๒

เจ้าคณะตำบลขุนหาญ
พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ (คำทูล ฐานธมฺโม)
วัดบ้านดู่
โทร. ๐๘ ๕๒๐๙ ๑๘๙๕

เลขานุการ
พระสังวาลย์ ธีรธมฺโม
วัดโนนใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๑๓๔ ๘๙๓๗

เจ้าคณะตำบลไพร
พระครูประโชติศาสนกิจ (ธนิต ธมฺมโชโต)
วัดอรุณสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๗๑๘ ๗๐๓๗

เลขานุการ
พระสุทธี ปญฺญาสโร
วัดอรุณสว่าง
โทร. ๐๖ ๑๑๒๐ ๙๘๑๔

เจ้าคณะตำบลกระหวัน
พระครูขันติธรรมกิจ (สุพรรณ ขนฺติโก)
วัดระหาร
โทร. ๐๘ ๕๔๙๕ ๕๗๕๗

เลขานุการ
พระสุริยา สุทฺธิญาโณ
วัดกระหวัน
โทร. ๐๙ ๘๖๒๖ ๘๕๒๒

รองเจ้าคณะตำบลกระหวัน
พระครูสังฆรักษ์ ณัฐพนธ์ กนฺตสีโล
วัดบ้านเดื่อ
โทร. ๐๘ ๙๘๔๖ ๐๔๓๘

เจ้าคณะตำบลโนนสูง
พระครูสิริพัฒนธรรม (สิน สิริภทฺโท)
วัดกระเบากันตรวจ
โทร. ๐๘ ๗๒๔๕ ๘๙๒๕

เลขานุการ
พระบุญธรรม กิตฺติสาโร
วัดกระเบากันตรวจ
โทร. ๐๖ ๓๘๓๖ ๘๘๙๗

เจ้าคณะตำบลโพธิ์วงศ์
พระครูโกวิทปุณณวัฒน์ (สมัย สมฺปนฺโน)
วัดบ้านตาหมื่น
โทร. ๐๘ ๐๔๘๐ ๒๒๙๙

เลขานุการ
พระอนุวัฒน์ ภูริปญฺโญ
วัดกระมัลพัฒนา
โทร. ๐๙ ๓๒๔๐ ๗๘๓๖

เจ้าคณะตำบลโพธิ์กระสังข์
พระครูพิพัฒน์โพธิคุณ (สุพัฒน์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดโพธิ์กระสังข์
โทร. ๐๘ ๔๕๘๙ ๘๕๙๕

เลขานุการ
พระกิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโก
วัดโคกพยอม
โทร. ๐๙ ๖๗๕๘ ๒๔๔๕

เจ้าคณะตำบลภูฝ้าย
พระสมุห์ สุวัฒน์ ปสฺสโร
วัดบ้านภูทอง
โทร. ๐๙ ๕๒๔๑ ๕๒๓๙

เลขานุการ
พระศตนัน กนฺตวีโร
วัดกุดนาแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๙๐๔ ๔๑๔๒

เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (๒๕๖๔)
พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)
วัดนาครินทร์

รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
พระครูปริยัติสีลาภรณ์ (บุญทวี ป.ธ.๓)
วัดระกา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (๒๕๖๓)
พระครูพิพิธสังฆการ (บุญเพ็ง อาภาธโร)
วัดปรางค์กู่
โทร. ๐๘ ๑๒๖๖ ๒๙๓๕

เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑
พระครูอภินันท์สังฆกิจ
วัดโนนดู่

เจ้าคณะตำบลกู่
พระครูชาครธรรมคุณ
วัดบ้านกู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน (๒๕๕๘)
พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร)
วัดหนองเชียงทูน

เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๒
พระครูปภาสโพธิวรคุณ (ศุภกร )
วัดศิริสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท (๒๕๖๐)
พระครูมงคลสุทธิคุณ (สมพงษ์ อคฺควณฺโณ)
วัดหนองแคน

เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๑
พระครูสิรินพวัฒน์
วัดระหาร

เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๒
พระครูสุขุมกัลยาณกิจ
วัดสมอ

เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๓
เจ้าอธิการสมพร กิตฺติญาโณ
วัดหนองตลาด

เจ้าคณะตำบลตูม - สวาย
เจ้าอธิการธีรพงษ์ อตฺตมโน
วัดป่ากุญชรวนาราม

เจ้าคณะอำเภอไพรบึง (๒๕๖๔)
พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗
วัดปราสาทเยอเหนือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไพรบึง (๒๕๖๓)
พระครูวาปีคณาภิรักษ์ (โกมล ฐานธมฺโม)
วัดไพรบึง

เจ้าคณะตำบลไพรบึง
พระครูวาปีบุญญารักษ์ (วันนา กตปุญฺโญ)
วัดจังกระดาน

เจ้าคณะตำบลปราสาทเยอ
พระครูวิสุทธิสีลากร (เส็ง )
วัดปราสาทเยอใต้

เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน (๒๕๑๖)
พระครูโกศลธรรมวัฒน์ (คลิม กุสลจิตฺโต)
วัดชำแระ

เจ้าคณะตำบลดินแดง
พระครูอาทรธรรมรัตน์
วัดดินแดง

เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย
พระครูสิริคณาภิรักษ์
วัดโนนติ้ว

เลขานุการ
พระสมุห์ พุทธา ญาณวุฑฺโฒ
วัดโนนติ้ว

รองเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย (๒๕๖๕)
พระครูสุชัยวรธรรม (วีระชัย วรธมฺโม)
วัดผักขะ

เจ้าคณะตำบลยางชุมน้อย
พระครูพิพิธสังฆกิจ
วัดเขวาน้อย

เจ้าคณะตำบลคอนกาม
พระครูประดิษฐ์วรากร
วัดกุดเมืองฮาม

เจ้าคณะตำบลโนนคูณ
พระมหาผดุงเกียรติ โชติธมฺโม
วัดกุดเมืองฮาม

เจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
พระครูศรีปริยัติวงศ์
วัดศรีห้วยทับทัน

เลขานุการ
พระมหาอุทิศ อินฺทรตโน
วัดศรีห้วยทับทัน

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
พระครูวรธรรมาภินันท์
วัดเมืองน้อย

เลขานุการ
พระทองคำ สุวณฺโณ
วัดเมืองน้อย

เจ้าคณะตำบลเมืองหลวง
พระครูพิศาลนคราภิรม (พิลา สิริจนฺโท)
วัดเมืองหลวง

เจ้าคณะตำบลห้วยทับทัน - ประสาท
พระครูสุกิตติคุณ
วัดปราสาท

เจ้าคณะตำบลกล้วยกว้าง
พระครูกิตติสุตาภรณ์
วัดบุยาว

เจ้าคณะตำบลผักไหม
พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ (สมใจ )
วัดจานแสนไชย

เจ้าคณะตำบลจานแสนชัย
พระครูปริยัติการโกศล (ไพศาล ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
วัดหนองแคน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ (๒๕๖๐)
พระครูสังวรวรธรรม (น้อย สญฺญโม)
วัดบ้านโพธิ์

เจ้าคณะตำบลโนนค้อ
พระครูวิจิตรจันทสาร (สง่า ป.ธ.๓)
วัดบ้านโนนคูณ

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูขันตยาภรณ์วิสุทธิ์ (สุภาพ ขนฺติโก)
วัดหนองกุง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์
พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ (บุญมี ปญฺญาวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
วัดบ้านเวาะ

เจ้าคณะตำบลบก
พระครูเกษมจันทคุณ
วัดบ้านแดง

รองเจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ
พระครูอินทวีรานุยุต (สุทิน อินฺทวีโร)
วัดบ้านไฮ

เลขานุการ
พระปลัด ภานุพงศ์ สิริสาโร
วัดตาเหมา

เจ้าคณะตำบลศรีแก้ว
พระครูเมธีกิตติสาร ป.ธ.๖
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

เจ้าคณะตำบลพิงพวย
พระครูสิริศีลวงศ์
วัดโนนแก

เจ้าคณะตำบลตูม
พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ (ไสว )
วัดบ้านตูม

เจ้าคณะตำบลสระเยาว์
พระครูปริยัติฐิติคุณ (เยี่ยม ฐิตเมโธ)
วัดบ้านขนาด

เจ้าคณะตำบลเสื่องข้าว
พระครูประดิษฐ์รัตโนภาส (ทวี )
วัดบ้านสลับ

เจ้าคณะอำเภอวังหิน
พระครูวรธรรมคณารักษ์
วัดดวนใหญ่

เลขานุการ
พระสมุห์ รฐานนท์ อธิปุญฺโญ
วัดกะเอิน

รองเจ้าคณะอำเภอวังหิน
พระครูสิริวงศานุวัตร (วงศ์ ฐานทตฺโต)
วัดป่าดู่

เลขานุการ
พระสมสวย อาสโภ
วัดสว่างศิริสำราญ

เจ้าคณะตำบลดวนใหญ่
พระครูอดุลกิจโสภณ
วัดดวนใหญ่

เจ้าคณะตำบลธาตุ
พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส
วัดดงยาง

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
พระครูวาปีขันติคุณ (ชูชาติ ขนฺติธมฺโม)
วัดหนองสังข์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง (๒๕๖๒)
พระครูโอภาสจันทศีล (บุญมา จนฺทสีโล)
วัดศรีโพนดวน

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูสุวิมลธรรมวิสุทธิ์ (ผ่อง วิสุทธิญาโณ)
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง
พระครูจารุเขตโสภณ (จำเลียง จารุวณฺโณ)
วัดเจ้าทุ่ง

เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง
พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์
วัดวารีรัตนาราม

เลขานุการ
พระมหาฐวิกร ปภสฺสโร
วัดหนองบอน

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง
พระครูจินดากัลยาณกิจ (อภินันท์ )
วัดจินดาราม

เลขานุการ
พระมหาสมยศ ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดมหาพุทธาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำเกลี้ยง เขต ๑
พระครูปิยรัตนากร
วัดโนนหนองสิม

เจ้าคณะตำบลน้ำเกลี้ยง เขต ๒
พระครูสุนทรธรรโมวาท
วัดบ้านเขิน

เจ้าคณะตำบลรุ่งระวี
พระครูพิบูลสุขวัฒน์
วัดสบาย

เจ้าคณะตำบลละเอาะ
พระครูปริยัติธรรมโฆสิต (พิศ อนาลโย)
วัดละเอาะ

เจ้าคณะตำบลตองปิด
พระครูสุเมธอุดมคุณ (สมศักดิ์ สุเมโธ)
วัดลุมพุก

เจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์
พระครูปริยัติคณานุรักษ์ (พงษ์สันติ์ สุวิชาโน ป.ธ.๔)
วัดวิสุทธิโสภณ

เลขานุการ
พระอำนวย อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ

เจ้าคณะตำบลเป๊าะ - บึงบูรพ์
พระครูอุดมสมณกิจ
วัดป่าสุขวราราม

เจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
พระครูวิภัชธรรมสุนทร
วัดหนองยาว

เลขานุการ
พระครูสุตวราทร (ใส ป.ธ.๓)
วัดเสรีพัฒนา

รองเจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
พระครูสุทธิปุญญาภรณ์
วัดหนองบัวใหญ่

เลขานุการ
พระครูบวรธรรมโสภิต (วันดี จิรธมฺโม)
วัดโนนคูณน้อย

เจ้าคณะตำบลเสียว
พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์ (รุ่งระวี ป.ธ.๓)
วัดบ้านเสียว

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
พระครูสุจิตธรรมาลังการ (ประยงค์ )
วัดโนนคำตื้อ

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ
พระครูพิสิฐธรรมานุยุต (ผ่าน อนุตฺตโร)
วัดหนองคับคา

เจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม
พระครูเกษมธรรมภูษิต
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

เจ้าคณะตำบลหนองฮาง
พระครูวาปีสารโสภิต (สายัน จนฺทสโร)
วัดกุดผักหนาม

เจ้าคณะอำเภอพยุห์
พระครูประทีปธรรมวิมล
วัดกระแซง

เลขานุการ
พระครูพิธานธรรมวัฒน์ (มนตรี )
วัดกระแซง

เจ้าคณะตำบลพยุห์
พระครูพิธานธรรมวัฒน์ (มนตรี )
วัดกระแซง

เจ้าคณะตำบลพรหมสวัสดิ์
พระครูจันทโสตถิคุณ
วัดบ้านเปือย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนเพ็ก (๒๕๖๐)
พระครูสิริสังฆการ (คำบู่ นีลวณฺโณ)
วัดศรีกรุง

เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์
พระมหาสำราญ สุเมโธ ป.ธ.๙
วัดปลาซิว

เลขานุการ
พระปลัด พุทธิวัฒน์ พุทฺธิภทฺโท
วัดสระกำแพงใหญ่

เจ้าคณะตำบลเมืองจันทร์
พระครูสถิตขันติคุณ
วัดหนองแคนใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาโกน (๒๕๖๐)
พระครูถาวรธรรมรังษี (แสง เถรธมฺโม)
วัดตาโกน

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูพุฒิสุวรรณคุณ (สมศักดิ์ สมจิตฺโต)
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (๒๕๕๑)
พระครูสุจิตโพธาลังการ (สุรศักดิ์ สุจิตฺโต)
วัดบ้านโดด

เลขานุการ
พระครูสุจิตวรานุกูล (สุระเกียรติ สุจิตฺโต)
วัดบ้านโดด

เจ้าคณะตำบลโดด
พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ (สัมฤทธิ์ อธิวโร)
วัดปลาเดิด

เจ้าคณะตำบลผือใหญ่ - หนองม้า
พระครูปุญญธรรมสุนทร (คุณากร )
วัดบ้านผือ

เจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๑
พระครูพิสิฐวชิรธรรม (วิเชียร วรธมฺโม)
วัดบ้านเสียว

เจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๒
พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์ (ทองมา ฐิตวณฺโณ)
วัดบ้านอีเซ

เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด
พระครูสิริบุญกิจ
วัดบ้านเกิ้ง

เลขานุการ
พระครูจันทสีลานุกูล (นิคม จนฺทวํโส)
วัดบ้านเกิ้ง

รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด
พระครูภาวนาสีลวิสุทธิ์ (จรัน อนงฺคโณ)
วัดดงก้าวกัลยาราม

เจ้าคณะตำบลกุง เขต ๑
พระครูโกศลพุทธิคุณ
วัดบ้านกุง

เจ้าคณะตำบลกุง เขต ๒
พระครูสุภัทรธรรมโสภณ (คมสันต์ สุภทฺโท)
วัดหนองบัวดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง (๒๕๕๘)
พระครูสุคนธสิริคุณ
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
พระครูประภัศร์สุตาลังการ (เทือง ชินวํโส ป.ธ.๓)
วัดปรือใหญ่

เลขานุการ
พระสมพงษ์ ฐานวโร
วัดโคกตาล

รองเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (๒๕๖๔)
พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน)
วัดบ้านขะยูง

เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๑
พระครูสถิตกิจจาทร
วัดระเบาะ

นครพนม

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๔)
พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖)
วัดสว่างสุวรรณาราม
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๙๒๐ , ๐๘ ๑๒๖๒ ๓๖๔๙

รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม รูปที่ ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย วิชโย)
วัดกกต้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๐)
พระราชรัตนากร (ธวัช ธมฺมเตโช ป.ธ.๔)
วัดธาตุเรณู
โทร. ๐ ๔๒๕๗ ๙๑๓๒ , ๐๘ ๑๒๖๑ ๐๙๓๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๐)
พระวิมลธรรมภาณ วิ. (สำเนา ธมฺมสีโล)
วัดทุ่งศรีสองเมือง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๗ ๔๕๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๖)
พระครูพิพัฒน์สิริคุณ (คำไหล ปริสุทฺโธ)
วัดศรีชมภู

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
พระครูกิตติสุตานุยุต (สมเกียรติ ฐิตปญฺโญ)
วัดมหาธาตุ

เลขานุการ
พระกิตติชัย สุขวฑฺฒโน
วัดมหาธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม (๒๕๔๔)
พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖)
วัดโอกาส

เลขานุการ
พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
วัดศรีบัวบาน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
พระครูถิรสีลาภรณ์
วัดศรีคุณเมือง

เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑
พระครูโพธิกิจวิมล (ประครอง จนฺทสาโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูปริยัติโพธิคุณ (ณรงค์ ป.ธ.๔)
วัดน้อยโพธิ์คำ

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ
พระครูธีรโพธิธรรม (อุดร )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๑
พระครูสารธรรมวิจิตร
วัดกกต้อง

เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๒
พระครูสารธรรมานุรักษ์
วัดหนองบัวคำ

เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๑
พระครูบรรพตปัญญาภรณ์
วัดเวินพระบาทภูกระแต

เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๒
พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๑
พระครูโสภณรัตนากร
วัดโพนแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๒
พระครูวรญาณปุณณกิจ
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก
พระครูพิพิธโพธิธรรม (บุญสนอง โชติโก)
วัดสระพังทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านผึ้ง
พระครูปัญญาพนมกิจ
วัดเทพพนม

เจ้าคณะตำบลกุรุคุ
พระครูมงคลปัญญาธร
วัดศรีมงคล

รักษาการเจ้าคณะตำบลวังตามัว
พระครูพิชิตสารธรรม
วัดคำสว่างสามัคคี

เจ้าคณะตำบลวังตามัว
พระครูสุจิตพัฒนคุณ
วัดวังตามัว

เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๑
พระครูสุทธิธรรมวัฒน์
วัดโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๒
พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๖
วัดมหาธาตุ

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๑
เจ้าอธิการจักรพงษ์ จกฺกวํโส
วัดโพนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๒
พระใบฎีกา มานัต ธมฺมทินโน
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๒
พระครูสีลธรรมธาดา
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลดงขวาง
พระครูโกศลพัฒนพิธาน (ฉลาด )
วัดวาปีปุณฑริการาม

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูถิรธรรมาภิรัต
วัดอดิสัยวนาราม

เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระครูสุวิมลธรรมสถิต (สมศรี ฐิตธมฺโม)
วัดหัวบึงทุ่ง

เลขานุการ
พระมหาเอกพล ญาณธีโร ป.ธ.๖
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ปุตฺตวโร ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๔๕๙ ๘๗๙๗

เลขานุการ
พระปลัด ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (มวลมิตร )
วัดมรุกขนคร

เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
พระครูสุตเจติยานุรักษ์
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฝั่งแดง (๒๕๖๓)
พระครูปัญญาวัฒนคุณ
วัดพุทธสีมา

เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต ๑
พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต ๒
พระครูธัญญเขตชลธาร
วัดดอนข้าวหลาม

เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
พระมหาเสรี พุทฺธิวํโส ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์
พระครูสุตวรวัฒน์
วัดหนองสะโน

เจ้าคณะตำบลนาถ่อน
พระครูอมรธรรมานุยุต (บุญเภา )
วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม

รองเจ้าคณะตำบลนาถ่อน
พระครูอรัญสังวรคุณ (ประยูร ฐิติสมฺปนฺโน)
วัดดงป่ายูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนแพง (๒๕๖๑)
พระครูกิตติสารพิพัฒน์ (สา ยโสธโร)
วัดโพนแพง

เจ้าคณะตำบลนาหนาด
พระครูรัตนธรรมนาท
วัดขอนกอง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน (๒๕๖๑)
พระครูสิริปุญญโสภณ (บุญธง ป.ธ.๔)
วัดกุญชร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน (๒๕๖๑)
พระครูธรรมสารวิลาส (มอญ ธมฺมิโก)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลท่าอุเทน
พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลท่าจำปา เขต ๑
พระครูปทีปจันทโรภาส (ไพรวัลย์ ป.ธ.๓)
วัดท่าดอกแก้วเหนือ

เจ้าคณะตำบลท่าจำปา เขต ๒
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๑
พระครูประโชติวิริยาภรณ์ (เพียร พุทฺธสีโล)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๒
พระครูสุทธิธรรมพิมล (สุทธิรักษ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดไตรภูมิ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนอม (๒๕๕๗)
พระครูพินิตพุทธิคุณ (บุญเที่ยง )
วัดท่าดอกแก้วใต้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนอม (๒๕๖๓)
เจ้าอธิการคำตา อจลวํโส
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลพะทาย
พระครูโอภาสวุฒิกิจ (ถวิล )
วัดพะธาย

เจ้าคณะตำบลหนองเทา
เจ้าอธิการสุพิช รตนโชโต
วัดพุทธนิมิต

เจ้าคณะตำบลเวินพระบาท
พระอธิการปิ่น กนฺตวีโร
วัดคามวาสี

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑
พระครูรัตนขันติคุณ (พลศิริ )
วัดกองมณี

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ (พูนทรัพย์ )
วัดคามวาสี

เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๑
พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์ (ระ )
วัดอรัญญศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลรามราช กิตติมศักดิ์
พระครูโพธิชยาทร (กลม อภิลาโส)
วัดโพธิ์ไชย

เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๒
พระครูดิลกชินวงศ์ (กอน )
วัดจอมทอง

เจ้าคณะอำเภอนาแก
พระครูบวรโพธิวัฒน์ (ประยูร )
วัดธาตุศรีคุณ

เลขานุการ
พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ
วัดธาตุศรีคุณ

รองเจ้าคณะอำเภอนาแก
พระครูกิตติพัฒนสุนทร
วัดศรีจำปา

เลขานุการ (๒๕๕๗)
พระครูสังฆรักษ์ ปิยะพงษ์ สิริจนฺโท
วัดศรีชมภูดาลัย

รองเจ้าคณะอำเภอนาแก
พระมหาวรพุธ ฐานิโย ป.ธ.๘
วัดศรีเฉลียวนภาลัย

เลขานุการ
พระอนุสิทธิ์ อตฺตทีโป
วัดส้างพระอินทร์

เจ้าคณะตำบลพิมาน
พระครูสุวรรณนพคุณ
วัดเหนือบัวรพา

เจ้าคณะตำบลสีชมพู
พระครูสุวิมลพัฒนคุณ
วัดเทพไพรวัลย์

เจ้าคณะตำบลพุ่มแก
พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
วัดทุ่งศรีมงคล

รองเจ้าคณะตำบลพุ่มแก
พระครูปลัด ธีรธรรม อุปสโม
วัดสามโพธิ์คำ

เจ้าคณะตำบลนาคู่
พระครูวรพิพัฒนกิจ (สง่า )
วัดพระซอง

เจ้าคณะตำบลพระซอง
พระครูวรสารโสภิต
วัดเหนือท่าจำปา

รองเจ้าคณะตำบลพระซอง
พระครูโสภณโพธิเขต
วัดท่าโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
พระครูโอภาสสารคุณ
วัดศรีจอมแจ้ง

รองเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
พระครูโพธิธรรมาภรณ์
วัดโพธิ์ศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำพี้ (๒๕๖๑)
พระครูโกศลสุวรรณกิจ (จันทร์ไตร โกสโล)
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูสุวรรณวีรกิจ
วัดจำปาทอง

รองเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระอธิการพยุง เขมกาโม
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
พระครูสิทธิธรรมาทร
วัดสระพังทอง

รองเจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านแก้ง
พระครูวิบูลธรรมานุกิจ
วัดภูพานอุดมธรรม

เจ้าคณะอำเภอวังยาง
พระครูวิชิตวรเขต (ทรงศักดิ์ )
วัดศรีสะอาด

เลขานุการ
พระครูเมธีศาสนธำรง (ดำรง ป.ธ.๖)
วัดวังโน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาง (๒๕๖๑)
พระครูสุวีรกิจจาทร (สันต์ ญานวีโร)
วัดวังยาง

เจ้าคณะตำบลยอดชาด - หนองโพธิ์
พระครูเกษมธรรมาภิวัฒน์ (อนันท์ เขมานนฺโท)
วัดโพนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลโคกสี
พระครูสันติประชานาถ (สมิน สมิตฺโต)
วัดป่าประชาสันติ

เจ้าคณะตำบลนาเลียง
พระครูโพธิธรรมวุฒิ
วัดโพธิ์เจริญ

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ (จินดา ถิรเมธี ป.ธ.๔)
วัดปทุมาราม

เลขานุการ
พระครูศีลาจารธำรง (สิรภพ ฐิตสีโล)
วัดหัวดอน

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
พระครูปิยปัญโญภาส (สว่าง ปญฺญาวฑฺฒโน)
วัดมโนธรรมทาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง (๒๕๖๐)
พระครูโพธิวรการ (ถวิล ฐิตคุโณ)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลบ้านแพง
พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์ (อุทัยรัตน์ )
วัดสร้างแก้ว

เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
พระครูสิริปัญญาวิชัย (สมพร ป.ธ.๕)
วัดศรีสงคราม

เลขานุการ
พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต
วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
พระครูศรีธรรมประยุทธ์ (วิทยา ป.ธ.๖)
วัดศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลศรีสงคราม
พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ (ประดิษฐ์ )
วัดบ้านปฏิรูป

เจ้าคณะตำบลหาดแพง
พระครูภาวนาวิสุทธิวงศ์ (ศักดิ์ศรี จนฺทวํโส)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ (สุรพล )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
เจ้าอธิการจำนงค์ จนฺทสาโร
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลนาเดื่อ
พระมหาดาใน รตนญาโณ
วัดทรายศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๑
พระสมุห์ วิทยา ธมฺมจารี
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๒
พระครูสุวรรณอุดมธรรม (ชีวา ฐานุตฺตโร)
วัดทรายคำ

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๓
พระครูวิภัชธรรมวาที (คำลน จนฺทสาโร)
วัดดาราราม

เจ้าคณะตำบลท่าบ่อสงคราม
พระครูสุภัทรวิริยคุณ (ลือชัย ภทฺทมุนี)
วัดศรีสงคราม

เจ้าคณะตำบลบ้านข่า - สามผง
พระครูกัลยาณปัญโญภาส (นำพวง )
วัดกัลยาราม

เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
วัดคณิศรธรรมิการาม

เลขานุการ
พระปลัด วงศ์ประจักร กตปุญฺโญ
วัดคณิศรธรรมิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
วัดธาตุมหาชัย

เลขานุการ
พระใบฎีกา อธิกรณ์ นนฺทสาโร
วัดธาตุมหาชัย

เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๑
พระครูสุศีลสังวร
วัดคณิศรธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๒
พระครูประภาตสารกิจ
วัดอิสานภาลัย

เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๑
พระครูสุเมธาภิรักษ์ (เศียร สุเมโธ)
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๒
พระครูธำรงสังฆการ
วัดดำรงเมธาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูพิสิฐสีลาภรณ์
วัดโพนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลกุตาไก้
พระครูเมธีธรรมประโชติ
วัดกุตาไก้เหนือ

เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
พระครูปทุมกิจจาภรณ์
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระครูอรุณสุตาภรณ์ (บุญเกิด วชิรญาโณ)
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูศรีธรรมากร (อุทัย รตนญาโณ)
วัดห้วยไหล่

เจ้าคณะตำบลหนองเทาใหญ่
พระครูโพธิรัตนวิมล
วัดโพธิศรีสมภิบาล

เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูธรรมวงศ์วินิต
วัดปัจฉิมาวาส

เลขานุการ
พระครูอนุเขตอัครธรรม (สุภรณ์ อคฺคธมฺโม)
วัดนายอน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูศรีธีราภิวัฒน์ (พงศธร ป.ธ.๖)
วัดโนนสวัสดิการาม

เลขานุการ
พระศักดิ์สิทธิ์ ปญฺญาวชิโร
วัดธาตุเรณู

รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูบูรพาธรรมประทีป (ไทยสวัสดิ์ )
วัดบูรพาราม

เลขานุการ
พระบัญชา ปญฺญาทีโป
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลเรณู
พระครูสุจิตธรรมประคุณ (ปานทอง )
วัดโนนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเรณูใต้
พระครูอนุเขตอัครธรรม (สุภรณ์ อคฺคธมฺโม)
วัดนายอน้อย

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูสุจิตวรวุฒิ
วัดประชาวุฒิวราราม

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูวิกรมสุนทรเขต
วัดโพธิ์สวรรค์

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูวิชัยศีลโสภณ
วัดเกษตราราม

เจ้าคณะตำบลท่าลาด
พระครูกิตติธรรมรัต
วัดศรีสำโรง

เจ้าคณะตำบลนาขาม
พระใบฎีกา ทนงเกียรติ ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ
พระครูปริยัติรัตนานุยุต (ประสาน คุณยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ
พระครูปลัด มงคล สิริมงฺคโล
วัดนาม่วง

เจ้าคณะตำบลหนองย่างชิ้น
เจ้าอธิการบุญช่วย ปญฺญาวโร
วัดสะพานสูง

เจ้าคณะอำเภอนาหว้า
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙
วัดธาตุประสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า (๒๕๖๓)
พระครูสุตเจติยานุการ (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดศรีชมภู

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาหว้า (๒๕๖๓)
พระครูโพธิธรรมาภิรัต
วัดโพธิ์เครือ

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์
วัดชนะสังวร

เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
พระครูวิมลบุญวัฒน์
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒
พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลบ้านเสียว
พระครูสุวรรณสีลโสภณ (วานิช )
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูประโชติศาสนการ
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์
พระครูบวรธรรโมภาส (ประเสริฐ )
วัดศรีสว่าง

เลขานุการ
พระครูประกาศสุตคุณ (บุญเฮ็ง )
วัดศรีสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ (๒๕๖๓)
พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ (ถนอม )
วัดโพธิ์ศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนสวรรค์ (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณบุญรังษี (บุญรอด )
วัดศรีทอง

เจ้าคณะตำบลโพนบก - นาใน
พระครูพิธานโพธิพิมล (ลำปาง )
วัดโพธิ์ตาก

เจ้าคณะตำบลโพนจาน
พระครูโพธิอาภากร (พาดี )
วัดโพธิสมพร

เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๑
พระครูสุภัทรปัญญารัตน์ (ปัญญา ภทฺทาจาโร)
วัดโพนแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๒ (๒๕๖๓)
พระครูโพธิจันทรังษี (ราศี สิริจนฺโท)
วัดประดู่ดงเย็น

เจ้าคณะตำบลนาหัวบ่อ
พระครูปทุมสิทธิการ (เก่ง )
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
พระอธิการพระนม ฉนฺทธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
พระครูประภัศร์ศาสนธรรม (ปิ่น )
วัดศรีสว่าง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอนาทม
พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๖
วัดมหาธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทม (๒๕๖๒)
พระครูรัตนคุณาวสัย (ผิน พุทฺธรกฺขิโค)
วัดยอดแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาทม
พระไพยงค์ กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองซน
เจ้าอธิการสุเมฆ กิตฺติโก
วัดศรีบุญสงฆ์

เจ้าคณะตำบลดอนเตย
พระครูประภัศร์ธรรมมากร (ประภาส อาภาโร)
วัดป่าธรรมาราม

ยโสธร

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
พระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๔๓๙ , ๐๘ ๑๘๗๘ ๔๒๔๔

เลขานุการ
พระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ ป.ธ.๔)
วัดมหาธาตุ

รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร รูปที่ ๑
พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพารามใต้

เลขานุการ
พระครูปริยัติบูรพาภิรักษ์ (จำเรียร ธีรวํโส ป.ธ.๔)
วัดบูรพารามใต้

รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร รูปที่ ๒ (๒๕๕๐)
พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร สณฺหวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๑๓๒๑ ๒๐๒๖

เลขานุการ
พระครูเมธีธรรมบัณฑิต (จิรศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดยางตลาด

เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ (จินดา จินฺตมโย ป.ธ.๔)
วัดสิงห์ท่า

เลขานุการ
พระครูปริยัติกิตตยากร (สมเกียรติ กิตฺติโก ป.ธ.๓)
วัดมหาธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูฉันทกิจโกศล (จิม ฉนฺทวโร)
วัดศรีธาตุ

เลขานุการ
พระพรหมมา ภูริจิตฺโต
วัดอรัญญิกาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูภาวนานุสิฐ (อนันต์ )
วัดบ้านเขื่องคำ

เลขานุการ
พระครูพิศาลกิจจานุการ (พนาวรรณ ฐิตญาโณ)
วัดบ้านเขื่องคำ

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุตธรรมโฆสิต (สมัคร อิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดใต้ศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลเขื่องคำ
พระครูกิตติพัฒนวิสาล (คำแปลง )
วัดกว้างใหม่พัฒนา

เจ้าคณะตำบลขุมเงิน
พระครูจันทธรรมพินิจ (ประทิน จนฺทสโร)
วัดบึงขุมเงิน

เจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต ๑
พระครูธวัชธรรมกิจ (มังกร )
วัดศรีธงทอง

เจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต ๒
พระครูพิสิฐมงคลวัฒน์ (สมรัก นาควโร)
วัดศรีสว่างมงคล

เจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่ เขต ๑
พระครูวิจิตรปัญญาธร (ชอบ )
วัดตับเต่า

เจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่ เขต ๒
พระครูพินิตวรธรรม (แดง )
วัดกุดจอก

เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๑
พระครูสุตอุดมธรรม (อดุลย์ ป.ธ.๓)
วัดบ้านกล้วย

เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๒
พระครูประทีปปัญญารัตน์ (ศักดา )
วัดบ้านบ่อ

เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๓
พระครูวาปีธรรมวัฒน์ (สมัย )
วัดหนองอีตุ้ม

เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๑
พระครูปัญญาธรรมโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดบ้านเดิด

เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๒
พระครูนิมิตธรรมปภากร (สุรพล )
วัดธรรมนิมิต

เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๓
พระครูพิพิธธรรมถาวร (ประยงค์ )
วัดบ้านผือ

เจ้าคณะตำบลทุ่งแต้
พระครูสุวรรณญาณคุณ (จอม )
วัดคำเม็ก

เจ้าคณะตำบลขั้นไดใหญ่
พระครูถาวรเขมกิจ (สำราญ ถาวรสทฺโธ)
วัดบ้านโพนงอย

เจ้าคณะตำบลทุ่งนางโอก
พระปลัด วีระพงษ์ ญาณธโณ
วัดทุ่งอีโอก

เจ้าคณะตำบลสิงห์
พระครูเกษมธรรมธารี (มานิต )
วัดจันทร์เกษม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเรือ (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสโพธาภิรม (ประสงค์ ธมฺมกาโม)
วัดสว่างโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาสะไมย์
พระครูสุวรรณสีลโสภณ (ศิลป์ )
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูจารุปัญญาภรณ์ (ทองแดง )
วัดยางเดี่ยว

เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว (๒๕๖๕)
พระครูเมธีธรรมบัณฑิต (จิรศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดยางตลาด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว (๒๕๖๔)
พระครูอุดมศาสนธรรม (น้อย )
วัดเหล่าไฮ

เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๑
พระครูสุจิตธรรมรัตน์ (สุพล )
วัดคำเขื่อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๒
พระครูโสภณวัฒนาทร (สุชาติ )
วัดขี้เหล็กใหญ่

เจ้าคณะตำบลดงแคนใหญ่
พระครูสิริโชติธรรม (อภินันท์ โชติปาโล ป.ธ.๕)
วัดบกน้อย

เจ้าคณะตำบลแคนน้อย
พระครูรัตนศีลวัฒน์ (นิติกรณ์ ตปสีโล ป.ธ.๔)
วัดดอนแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาคำ
พระครูประทีปปัญญาภิมณฑ์ (สุพิษ )
วัดนาถ่ม

เจ้าคณะตำบลนาแก
พระครูปริยัติธีรสุนทร (สัมฤทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดป่านาแก

เจ้าคณะตำบลกู่จาน
พระครูเกษมคุณากร (อาคม เขมกาโร)
วัดนาเวียง

เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮ
พระมหาวิชัย วิชโย ป.ธ.๓
วัดเหล่าไฮ

เจ้าคณะตำบลสงเปือย
พระครูโสภิตชาครธรรม (ชารี ชาคโร)
วัดทรายงาม

เจ้าคณะตำบลย่อ
พระครูเหมศีลคุณ (ทองสุ่น กนฺตสีโล)
วัดย่อเหนือ

เจ้าคณะตำบลโพนทัน
พระครูวินัยสารธรรม (สุนัย สิริสาโร)
วัดโพนทัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งมน
พระครูสุตวิริยโยภาส (ธีระโรจน์ ติกฺขวิริโย ป.ธ.๓)
วัดมะพริก

เจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
พระครูประภัสรธรรม (วุฒินันท์ )
วัดปลาปึ่ง

รองเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
พระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ ป.ธ.๔)
วัดมหาธาตุ

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ปิยธมฺโม)
วัดฟ้าหยาด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย (๒๕๖๒)
พระครูสถิตนภคุณ (บุญยิน กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดฟ้าหยาด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย (๒๕๖๕)
พระครูปทุมฉันทกิจ (บุญเพ็ง ฉนฺทโก)
วัดบัวขาว

เจ้าคณะตำบลฟ้าหยาด
พระครูสุรปัญญาภิมณฑ์ (สมสฤษฎิ์ )
วัดฟ้าหยาด

เจ้าคณะตำบลบากเรือง
พระครูวรดิตถ์ศาสนการ (พิชัย )
วัดท่าช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวเมือง (๒๕๖๐)
พระครูพัฒนมงคล (มงคล ขนฺติโก)
วัดหนองตุ

เจ้าคณะตำบลพระเสาร์
พระครูกิตติธรรมพิมล (สมาน )
วัดโนนงิ้ว

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
พระครูบวรวรธรรม (แสวง )
วัดคูเมือง

เจ้าคณะตำบลโนนทราย
เจ้าอธิการอัมพร ธมฺมปาโล
วัดสุรภาราม

เจ้าคณะตำบลบึงแก - ม่วง เขต ๑
พระครูพุทธธรรมาภินันท์ (สุรพล )
วัดโพธิกาญจนาราม

เจ้าคณะตำบลผือฮี
พระครูสิรินวกิจ (สถิตย์ ธีรปญฺโญ)
วัดปุณณสิริวนาราม

เจ้าคณะตำบลสงยาง
พระครูประภัศรวรกิจ (สมเดช ปภสฺสโร)
วัดป่าดอนธาตุ

เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
พระครูศรีธรรมคณารักษ์ (อังคาร ป.ธ.๖)
วัดมัคคาพัฒนาราม

เลขานุการ
พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม
วัดโชติการาม

รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา (๒๕๔๔)
พระครูสุตาลังการ (สมหมาย กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
วัดป่าจันทวนาราม

เลขานุการ
พระประสาท จารุธมฺโม
วัดป่าจันทวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา (๒๕๖๑)
พระครูอินทสารสถิต (เส็ง ฐิตสาโร)
วัดอินทาวาส

เจ้าคณะตำบลสามแยก
พระครูโสภณกิจจาทร (ทองลา )
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะตำบลสวาท
พระครูโสภิตอาจารคุณ (วิทยา )
วัดมิสสกวัน

เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๑
พระครูบูรพาธรรมวุฒิ (นงค์ )
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๒
พระครูวาปีธรรมโสภณ (สำรอง )
วัดบ้านหนองยาง

เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓
พระครูสันติธรรมาวุธ (สมพาล สนฺตจิตฺโต)
วัดกุดมงคล

เจ้าคณะตำบลกุดเชียงหมี
พระครูเกษมบุญกิจ (คำใจ )
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลห้องแซง
พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ (บุญช่วย ป.ธ.๖)
วัดศรีแก้ว

เจ้าคณะตำบลสามัคคี
พระครูวิโรจน์สิริธรรม (เฉลิมศักดิ์ สิริธมฺโม)
วัดโชติการาม

รองเจ้าคณะตำบลสามัคคี
พระครูสันตธรรมเขตโสภณ (ยมนา )
วัดนาจาน

เจ้าคณะตำบลสร้างมิ่ง เขต ๑
พระครูวรสิทธิคุณ (สำราญ อตฺตสาโร)
วัดสร้างมิ่ง

เจ้าคณะตำบลสร้างมิ่ง เขต ๒
พระครูปุณณธรรมกิจ (บุญเพ็ง อรุโณ)
วัดบูรพาโนนหาด

เจ้าคณะอำเภอกุดชุม
พระครูประโชติวรกิจ (หม่าน )
วัดสามัคคีวนาราม

เลขานุการ
พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
วัดโสกขุมปูน

รองเจ้าคณะอำเภอกุดชุม
พระครูอรัญวัฒนคุณ (สมบูรณ์ )
วัดป่าพุทธิคุณ

เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๑
พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
วัดโสกขุมปูน

เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๒
พระครูสุจิตธรรมนันท์ (แสวง สุจิตฺโต)
วัดหนองบอน

เจ้าคณะตำบลโนนเปือย
พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
วัดโสกขุมปูน

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
พระครูอรุณกัลยาณธรรม (มงคล )
วัดฉายแสง

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๒
พระครูสุทธิธรรมาลังการ (บุญธรรม )
วัดเกี้ยงเก่า

เจ้าคณะตำบลหนองแหน
พระครูพิพิฐจันทรังษี (สมัย )
วัดโพนดินแดง

เจ้าคณะตำบลคำน้ำสร้าง
พระครูภัทรธรรมธารี
วัดป่าพุทธิคุณ

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ง
พระครูวินิตธรรมวงศ์ (สัมฤทธิ์ )
วัดโนนใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองหมี
พระครูสารกิจจาภรณ์ (สำรอง )
วัดหนองหมี

เจ้าคณะตำบลกำแมด
พระครูโอภาสสันติกร (อรัญ )
วัดสว่างหัวงัว

เจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
พระครูโพธิธรรมสถิต (ถาวร )
วัดโพธิ์ไทร

เลขานุการ
พระครูสุกิจธรรมากร (สุทัศน์ )
วัดเชียงเพ็ง

รองเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
พระครูพัฒนธรรมกิจ (กิตติศักดิ์ )
วัดกระจายนอก

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุวิท กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
พระครูวิมลบุญสาร (บุญสา )
วัดป่าตอง

เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภิรักษ์ (สุภาพ )
วัดท่าวังหลวง

เจ้าคณะตำบลโคกนาโก
พระครูอุดมธรรมสาทร (พิบูลย์ )
วัดหนองแข้

เจ้าคณะตำบลศรีฐาน
พระครูอรัญญกิจโกศล (ทวี )
วัดป่าศิลาเลข

เจ้าคณะตำบลกระจาย
พระครูสุกิจธรรมากร (สุทัศน์ )
วัดเชียงเพ็ง

เจ้าคณะอำเภอค้อวัง
พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ (ผุดผ่อง ป.ธ.๔)
วัดสว่าง

เลขานุการ
พระครูพิพัฒนชัยคุณ (เทพพิทักษ์ )
วัดชัยชนะ

เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๑
พระครูวิสาลวรธรรม (อนันต์ )
วัดบ้านเปาะ

เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๒
พระครูสุคันธวนาภิบาล (สำราญ ธมฺมปาโล)
วัดป่าลำดวน

เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๓
พระครูวิโรจน์คัมภีรเขต (เฉลิม )
วัดค้อวัง

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระครูบวรฐิติคุณ (สุดใจ )
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลฟ้าห่วน
พระครูกมลธรรมพินิจ (อนงค์ )
วัดฟ้าห่วนเหนือ

เจ้าคณะอำเภอทรายมูล
พระครูชินธรรมวิมล (สายตา มารชิโน)
วัดนาโป่ง

เลขานุการ
พระมหาทนนชัย นนฺทิโย ป.ธ.๓
วัดเหล่าเมย

รองเจ้าคณะอำเภอทรายมูล
พระครูเมธีปริยัติธาดา (แสงทอง ป.ธ.๖)
วัดบูรพารามใต้

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัตยานุการ (ไพโรจน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพารามใต้

เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๑
พระครูศรีปริยัตยานุการ (ไพโรจน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพารามใต้

เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๒
พระครูนิวิฐสุภาจาร (ทองคำ )
วัดหนองไก่ขาว

เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๓
พระครูสุตกิตยาธร (สุรพล ป.ธ.๓)
วัดสร้างช้าง

เจ้าคณะตำบลดู่ลาด
พระครูอาทรธรรมกิจ (ประดิษฐ์ )
วัดสีสุก

เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ
พระครูสุทธิปัญญาคุณ (สมัย )
วัดคำครตา

เจ้าคณะตำบลนาเวียง
พระครูวรเขตโสภณ (บัณฑิต )
วัดนาเวียง

เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ
พระครูศรีธรรมานุกูล (อุทัย ป.ธ.๖)
วัดไทยเจริญ

เลขานุการ
พระครูพิบูลวรานุกิจ (เดวิช )
วัดไทยเจริญ

เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ เขต ๑
พระครูสันติวราภิรม (ทวีป )
วัดลัฏฐิวัน

เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ เขต ๒
พระครูญาณกิจวิมล (สมัย )
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลส้มผ่อ
พระครูจารุโพธิธรรม (ชนปน )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลคำไผ่
พระครูเหมวรดิตถ์ (สุพรรณ )
วัดท่าศรีใคร

มุกดาหาร

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (๒๕๕๕)
พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๖๙๘

เลขานุการ
พระมหาสุธี โสภโณ ป.ธ.๓
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (๒๕๕๗)
พระวิฑูรวชิรโมลี (มงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗)
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
พระครูประจักษ์บุญญาทร (พิมพา ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
วัดศรีมงคลใต้

เลขานุการ
พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๘
วัดเกษมสุข

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
พระครูวชิรสารธรรม (วิเชียร สุจิตฺโต)
วัดสระพังทอง

เลขานุการ
พระครูวิสิฐศีลคุณ (ณัฐฏ์ธวัช มหาคุโณ)
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูโอภาสวีรคุณ (พัฒนพงษ์ )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูศิริปุญญกิจ (อุดร )
วัดบรรพตมโนรมย์

เจ้าคณะตำบลมุกดาหาร - คำอาฮวน
พระครูมงคลวิทยคุณ
วัดคำสายทอง

เจ้าคณะตำบลบางทรายใหญ่
พระครูปุณณสารวิสุทธิ์
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลคำป่าหลาย
พระครูสุวรรณพัฒนโชติ (ฉลอง )
วัดราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลกุดแข้
พระครูอรัญจันทโชติ (องอาจ จนฺทโชโต)
วัดอรัญญวาสี

เจ้าคณะตำบลโพนทราย
พระครูอุดมวรปัญญา (กมล )
วัดอุดมธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลผึ่งแดด
พระครูประดิษฐ์กาญจนคุณ (เฟื่อง )
วัดกาญจนประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลดงมอญ
พระครูจารุธรรมรัต (ขุนทอง จารุธมฺโม)
วัดธรรมบาล

เจ้าคณะตำบลดงมอญ
พระครูวิชัยภัทรคุณ (ชาลี ปคุโณ)
วัดเฉลิมชัย

เจ้าคณะตำบลนาโสก
พระครูอโสกสันติคุณ
วัดศรีสวาสดิ์

เจ้าคณะตำบลดงเย็น
พระครูสุทธิสิริคุณ
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน
พระครูสุเขตโพธิคุณ (ทอง )
วัดนาสีนวน

รองเจ้าคณะอำเภอคำชะอี (๒๕๔๐)
พระครูวิมลฉันทกิจ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม)
วัดพุทธนคราภิบาล

เลขานุการ
พระสมุห์ อดิเรก อาทิจฺจพโล
วัดพุทธนคราภิบาล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคำชะอี (๒๕๖๕)
พระครูนิโครธโพธิวัฒน์ (เผย สปฺปญฺโญ)
วัดศรีโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลคำชะอี
พระครูสิริปุญญานุรักษ์ (บุญต้าง )
วัดศรีอ้อมแก้ว

เจ้าคณะตำบลน้ำเที่ยง
พระครูสิทธิธรรมากร (ประสิทธิ์ )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านซ่ง
พระครูปภาตธรรมโกศล
วัดศรีวิธัญญา

เจ้าคณะตำบลหนองเอี่ยน
พระครูสิทธิการโกวิท
วัดศรีประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า
พระครูสถิตจันทวรคุณ (ไสว )
วัดจันโทวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
พระครูพิสิฐกิจจานุกูล (บุญรวม )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอธิการมงคล นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเหล่าสร้างถ่อ
พระครูสุมังคกิจโกศล (ธีระศักดิ์ )
วัดศรีสุมังค์

เจ้าคณะอำเภอดอนตาล
พระครูจิรธรรมาภรณ์
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระปณต ธมฺมโชโต
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลดอนตาล
พระครูอรุณวรรังษี (เพียง เตชวโร)
วัดอรุณรังษี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
พระครูมุจจลินทร์พัฒนกิจ
วัดมุจลินทร์

เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี
พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น จตฺตสลฺโล)
วัดศรีฐานธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลบ้านบาก
พระครูอินทกิจวิมล
วัดอินทรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลป่าไร่
พระครูมณีธรรมโสภิต
วัดศรีมณี

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูสันตจิตตานุรักษ์ (สา )
วัดศิลาวิเวก

เจ้าคณะตำบลนาสะเม็ง
พระครูปภากรธรรมานุยุต
วัดสว่างอารมณ์

รองเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย
พระครูวชิรธรรมพินิต (วัชรพล อรุโณ)
วัดเหล่าต้นยม

เลขานุการ
พระสาธิต กุสลจิตฺโต
วัดคามวาสี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย (๒๕๖๕)
พระครูวิชัยธรรมสิริ (อุดร ธมฺมชีวี)
วัดศรีวิชัย

เจ้าคณะตำบลนากอก
พระครูสุนทรจริยาภิรมย์
วัดสุนทราราม

เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๑
พระครูประโชติจันทรังษี (จรูญ )
วัดคำแสนสุข

เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๒