หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑

เจ้าคณะภาค ๑ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๔

รองเจ้าคณะภาค ๑ (๒๕๖๔)
พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
วัดหนัง ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๗๗๔ ๗๒๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ (๒๕๖๕)
พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๔๔

กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๔๓๔ , ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๓๗

เลขานุการ
พระราชวชิราธิบดี (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๗๗ , ๐๘ ๖๓๔๑ ๒๙๕๕ , ๐๘ ๖๗๑๙ ๓๐๗๘

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๑ (๒๕๕๓)
พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๔ ๑๘๒๔ , ๐ ๒๒๓๔ ๓๑๕๘

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๒ (๒๕๕๔)
พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๘๒๐

เลขานุการ
พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๘๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๗๙๑

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๓ (๒๕๖๕)
พระราชวชิรนายก (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)
วัดนางนอง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๙๘๑๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๗๖ ๘๒๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๔)
พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๙๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๖)
พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)
วัดจันทาราม วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๗๗๕ ๓๔๖๕ , ๐ ๒๔๖๕ ๑๙๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๙)
พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร)
วัดศรีสุดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙ , ๐๘ ๑๓๓๑ ๗๒๕๘ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๕ ๘๙๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)
พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๒๐๖ ๑๔๕๘ , ๐ ๒๔๑๑ ๔๕๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๔)
พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)
วัดเสมียนนารี
โทร. ๐๘ ๐๙๔๕ ๕๙๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๖)
พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๑๓ , ๐๘ ๑๘๒๔ ๙๙๒๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐)
พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.๗)
วัดหลักสี่
โทร. ๐ ๒๙๘๒ ๐๘๓๘ , ๐๘ ๑๘๕๔ ๓๙๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐)
พระมงคลปริยัติกิจ (อำพล อมฺพโล ป.ธ.๔)
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๑๑๓๓ ๖๕๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)
พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗)
วัดเทพากร
โทร. ๐๘ ๙๔๙๗ ๕๑๔๐ , ๐ ๒๔๓๕ ๘๕๘๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๓)
พระธรรมวัชรวิมล (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๕๐๙ ๓๖๐๓ , ๐ ๒๔๑๘ ๓๔๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๕)
พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)
วัดเทพลีลา
โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๐๖๓๙ , ๐ ๒๗๑๘ ๘๕๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๘ ๘๕๕๖ โทรสาร. ๐ ๒๑๗๘ ๖๒๕๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๕)
พระราชสิทธิวรคุณ (สุรินทร์ สุภปุญฺโญ)
วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๘ ๖๔๘๓

เจ้าคณะเขตพระนคร
พระราชวชิราธิบดี (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๗๗ , ๐๘ ๖๓๔๑ ๒๙๕๕ , ๐๘ ๖๗๑๙ ๓๐๗๘

รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๒๔ , ๐๘ ๑๘๕๕ ๐๘๒๖

เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข)
วัดอินทรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๔๖๑

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปทุมวัน
พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่ ชวโน)
วัดพลับพลาชัย
โทร. ๐๘ ๑๘๓๓ ๔๓๓๗ , ๐ ๒๒๒๑ ๖๙๔๒

เลขานุการ
พระครูธรรมรุจิ (ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
วัดคณิกาผล
โทร. ๐๙ ๒๗๕๖ ๖๖๕๖

เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดชำนิหัตถการ
โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๗๕๑๐ , ๐๘ ๖๐๑๙ ๐๒๐๓

เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ (๒๕๕๖)
พระราชวชิรโกศล (ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๕ ๐๑๓๕

เลขานุการ
พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรวํโส ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๓๕ ๕๕๔๒

เจ้าคณะแขวงสัมพันธวงศ์
พระครูศรีพรหมคุณ (พรชัย วรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๘๑ ๓๔๓๔

เจ้าคณะเขตดุสิต
พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร ป.ธ.๕)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๘๑๒๗ , ๐ ๒๖๒๒ ๐๗๑๖

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (สุภาพ จิตฺตสุโภ ป.ธ.๔)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๓๖ ๒๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
พระมุนีอโนมคุณ (วิเชียร วชิโร)
วัดประสาทบุญญาวาส
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๔๓๒ , ๐๘ ๗๙๑๘ ๒๐๙๓

เจ้าคณะแขวงดุสิต
พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส นาควํโส)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๖ ๔๙๑๙

เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง )
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๙๔๔๘ ๗๕๘๘

รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
พระครูมนูญกิจจานุยุต ( ธีรภทฺโท)
วัดประสาทบุญญาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๑๕ ๐๔๓๐

เจ้าคณะเขตบางซื่อ (๒๕๖๑)
พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘
วัดบางโพโอมาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๒ ๗๔๗๖ , ๐๘ ๙๕๑๔ ๗๘๘๙

เจ้าคณะแขวงบางซื่อ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๔๗๕๒ , ๐๘ ๖๐๒๔ ๘๙๙๕

เจ้าคณะเขตพญาไท
พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
วัดอุทัยธาราม
โทร. ๐๘ ๔๙๒๖ ๖๗๑๖ , ๐ ๒๒๕๒ ๑๔๒๓

เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๕)
พระครูอาทรกิจจานุกิจ (อภิเศก สีลเตโช)
วัดกุนนทีรุทธาราม

รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๑)
พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)
วัดพรหมวงศาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติกิจ (ผล ผลิตธมฺโม)
วัดพรหมวงศาราม
โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๑๒๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
วัดดิสหงษาราม
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๗๕๐

เจ้าคณะเขตบางรัก
พระสิทธินิติธาดา (ชลัช โชติทตฺโต)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๘๒ ๘๒๔๒ , ๐ ๒๒๒๖ ๔๑๐๑

เลขานุการ
พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๖๕๕ ๙๕๙๖

เจ้าคณะแขวงบางรัก (๒๕๔๙)
พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๗๖๑ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๕๒

เจ้าคณะเขตสาทร
พระราชวชิโรดม (สุนันท์ สุนนฺโท ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๑๗๕๕ ๑๔๔๒

เลขานุการ (๒๕๖๓)
พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
พระราชพรหมาภรณ์ (ประวิทย์ สีหนาโท ป.ธ.๗)
วัดยานนาวา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระสิริธีรคุณ (พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๒๑๒ ๖๔๘๐ , ๐๘ ๑๓๐๖ ๓๙๖๙

เจ้าคณะแขวงสาทร
พระญาณวชิรวงศ์ (วีรธรรม ธมฺมวีโร ป.ธ.๖)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะเขตยานนาวา
พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
วัดด่าน
โทร. ๐๘ ๙๙๑๕ ๒๐๗๗ , ๐ ๒๒๙๕ ๑๘๘๘ โทรสาร. ๐ ๒๒๙๔ ๒๕๘๖

เจ้าคณะแขวงยานนาวา
พระมหาอาทิตย์ อมโร
วัดทองบน
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๘๑๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒ (๒๕๕๑)
พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
วัดช่องนนทรี
โทร. ๐ ๒๒๘๔ ๑๖๖๗

เจ้าคณะเขตบางคอแหลม
พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชสิงขร
โทร. ๐ ๒๒๘๙ ๐๗๖๗

เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑
พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
วัดจันทร์ใน
โทร. ๐ ๒๒๘๙ ๐๔๑๕

เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
วัดเรืองยศสุทธาราม
โทร. ๐ ๒๖๘๙ ๙๖๒๘ , ๐๘ ๙๖๖๖ ๒๘๑๖

เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร)
วัดคลองเตยใน
โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๓๓๖๔

เลขานุการ
พระครูเมธังกร (สุธน นิภาธโร)
วัดคลองเตยใน
โทร. ๐๘ ๘๓๒๗ ๙๖๖๙

เจ้าคณะแขวงคลองเตย
พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)
วัดภาษี
โทร. ๐๘ ๖๕๖๐ ๐๕๗๒

เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา (๒๕๔๖)
พระเทพวชิรโกศล (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖)
วัดบางนานอก
โทร. ๐๘ ๙๒๐๑ ๓๒๔๕

เลขานุการ
พระครูโกศลธรรมานุศาสก์ (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
วัดบางนานอก
โทร. ๐๘ ๑๔๒๗ ๖๖๓๒

เจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๘ ๑๕๓๓

เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง (๒๕๓๔)
พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา ปญฺญาธโร)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๑ ๒๗๙๖

เลขานุการ
พระครูกิตติสุตวัฒน์ (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๖๗๘๕

เจ้าคณะแขวงประเวศ
พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์ )
วัดลาดบัวขาว
โทร. ๐ ๒๓๗๓ ๘๘๙๙

เจ้าคณะเขตสวนหลวง (๒๕๕๔)
พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
วัดปากบ่อ
โทร. ๐๘ ๑๑๔๕ ๓๙๘๙

เลขานุการ
พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
วัดปากบ่อ
โทร. ๐๘ ๖๐๖๐ ๙๕๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสวนหลวง (๒๕๕๔)
พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต)
วัดยาง
โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๙๐๔๕

เจ้าคณะแขวงสวนหลวง
พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
วัดยาง
โทร. ๐ ๒๗๔๒ ๑๒๙๔

เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ )
วัดพระไกรสีห์
โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๑๐๘๒ , ๐๘ ๑๙๐๖ ๔๒๐๐

เจ้าคณะเขตลาดพร้าว
พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙
วัดลาดปลาเค้า
โทร. ๐๘ ๕๑๒๘ ๔๔๕๙

เลขานุการ
พระครูพิมลบุญญาธร
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๓๘๗ ๒๕๗๑

เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
พระครูปลัด นิคม นาควโร
วัดลาดพร้าว
โทร. ๐๘ ๗๙๒๕ ๓๕๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลาดพร้าว (๒๕๕๙)
พระโสภณวิหารกิจ (ละมูล ปนฺนภาโร ป.ธ.๕)
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๒๔๖๙ , ๐๘ ๙๓๘๗ ๒๕๗๑

เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม
พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๕๙๕ , ๐๘ ๙๖๙๖ ๔๐๓๑ , ๐๙ ๕๘๕๖ ๖๘๕๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๓๗๐

เจ้าคณะแขวงคันนายาว
พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
วัดสุวรรณประสิทธิ์
โทร. ๐ ๒๑๓๘ ๖๖๘๐

เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ )
วัดไตรรัตนาราม
โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๔๐๕๒ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๔๐๕๒

เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)
วัดดอนเมือง
โทร. ๐๘ ๓๐๖๙ ๓๑๙๕

เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดคลองบ้านใหม่
โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๖๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๖๓๓

รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔)
วัดเวฬุวนาราม
โทร. ๐๘ ๒๔๕๕ ๙๒๒๒

เจ้าคณะเขตสายไหม (๒๕๔๔)
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๒๓ ๒๐๒๕ , ๐ ๒๔๓๔ ๙๙๙๒

เลขานุการ
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๗๗๔๑

เจ้าคณะแขวงสายไหม
พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
วัดโคกจ้าหล่า
โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๔๓๖๔ , ๐๘ ๑๓๘๒ ๐๖๒๒

เลขานุการ
พระครูอาทรกุศลกิจ (ทองคำ อินฺทโชโต)
วัดโคกจ้าหล่า

รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๗๗๔๑

เจ้าคณะเขตคลองสามวา
พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖)
วัดคณิกาผล
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๕๖๐ , ๐๘ ๑๒๖๗ ๑๕๐๘ โทรสาร. ๐ ๒๖๒๓ ๐๐๕๓

เลขานุการ
พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ (เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๖๕๓๑ ๓๙๓๕ , ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๗๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๗๘

เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์ )
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๘๗

เจ้าคณะเขตมีนบุรี (๒๕๖๑)
พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)
วัดบำเพ็ญเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๔๔๙ ๖๓๒๓

เจ้าคณะแขวงมีนบุรี (๒๕๕๓)
พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)
วัดใหม่ลำนกแขวก
โทร. ๐๘ ๙๒๒๒ ๙๖๐๕

เจ้าคณะเขตลาดกระบัง
พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ)
วัดลานบุญ
โทร. ๐๘ ๔๙๐๖ ๖๖๗๕

เลขานุการ
พระปลัด สมบัติ สุธมฺโม
วัดลานบุญ
โทร. ๐๘ ๑๓๖๒ ๔๑๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง (๒๕๕๖)
พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
วัดบำรุงรื่น

เจ้าคณะแขวงทับยาว
พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ )
วัดราชโกษา
โทร. ๐๘ ๓๕๔๗ ๔๕๗๗ , ๐ ๒๗๓๙ ๓๓๓๖

เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
วัดปลูกศรัทธา
โทร. ๐๘ ๙๕๒๔ ๖๙๙๗ โทรสาร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๒๐๕

เจ้าคณะเขตหนองจอก
พระศรีปริยัติดิลก (วีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐๘ ๙๖๘๒ ๒๒๓๐

เลขานุการ
พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ )
วัดสีชมพู
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๓๗๙๘ , ๐๘ ๖๕๗๖ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย (๒๕๖๒)
พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
วัดหนองจอก
โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๖๕๑๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระครูสีลพลาธร (มานพ )
วัดอู่ตะเภา
โทร. ๐ ๒๙๘๙ ๗๖๕๒ , ๐๘ ๒๙๒๓ ๔๑๐๓ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๙ ๗๖๕๑

เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๙๘๘ ๗๕๕๑ , ๐๘ ๒๗๐๑ ๙๗๔๒

เจ้าคณะเขตธนบุรี
พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๑๕๖๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๗ ๑๒๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
วัดบางน้ำชน
โทร. ๐ ๒๔๖๘ ๗๕๘๙ , ๐๘ ๓๒๙๗ ๔๐๓๗

เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร (๒๕๖๑)
พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมชาย จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๗ ๘๓๘๖

เจ้าคณะแขวงบุคคโล
พระมหามนูญ ฐานวโร ป.ธ.๗
วัดกระจับพินิจ
โทร. ๐ ๒๘๗๖ ๕๓๙๗ , ๐๘ ๑๔๐๓ ๗๔๓๗

เลขานุการ
พระสุรเกียรติ​ กิ​ตฺติธโร​
วัดกระจับพินิจ

รองเจ้าคณะแขวงบุคคโล
พระครูวิบูลสรกิจ (ทัศนัย )
วัดบางน้ำชน

เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
วัดใหม่ยายนุ้ย
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๓๖๕๘ , ๐๘ ๖๐๗๑ ๔๙๑๘

เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
วัดเวฬุราชิณ
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๓๐๒๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๖๖ ๐๕๘๔

เจ้าคณะเขตคลองสาน
พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๔๘ ๑๑๕๒

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระครูศรีปริยัติธำรงค์ (พิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๘๐ ๖๖๑๗

เจ้าคณะแขวงคลองสาน
พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๐๕๒๒ , ๐๘ ๑๘๒๔ ๕๔๘๕

รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน
พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๙ ๐๒๐๖ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๑๗๖

เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ
พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี ป.ธ.๙)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๒๔๑๑

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๔๑๒๒ ๖๕๓๑

เจ้าคณะแขวงบางปะกอก (๒๕๖๒)
พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร
วัดประเสริฐสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๗๒ ๘๓๘๑

เจ้าคณะเขตทุ่งครุ
พระสิทธิศีลการ (ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดราชวรินทร์
โทร. ๐๘ ๙๘๘๕ ๐๑๕๓

เลขานุการ
พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓)
วัดราชวรินทร์
โทร. ๐๘ ๔๗๒๓ ๒๗๕๖

เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งครุ
โทร. ๐ ๒๔๖๔ ๑๑๘๔ , ๐ ๒๔๖๓ ๗๕๑๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๙๕

เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
พระครูอดุลนวการ (สำราญ )
วัดแสมดำ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๑ ๙๗๘๔

เลขานุการ
พระมหามนต์ไพร จนฺทปญฺโญ
วัดแสมดำ
โทร. ๐๘ ๕๙๓๑ ๘๘๙๐

เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
วัดธรรมคุณาราม
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๑๙๐๑ , ๐๘ ๑๒๙๒ ๖๖๗๑

เจ้าคณะเขตบางบอน (๒๕๕๘)
พระมหาประกิต ฐิตสีโล ป.ธ.๙
วัดโพธิ์พุฒตาล
โทร. ๐๘ ๖๗๘๙ ๗๙๘๒ , ๐ ๒๔๕๓ ๐๙๔๕

เลขานุการ
พระไมตรี ทนฺตกาโย
วัดโพธิ์พุฒตาล
โทร. ๐๘ ๗๐๘๗ ๒๑๙๖

เจ้าคณะแขวงบางบอน
พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
วัดบางบอน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๖ ๒๒๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน (๒๕๕๖)
พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
วัดนินสุขาราม
โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๑๖๕๕ , ๐๘ ๙๒๐๒ ๑๗๑๔

เจ้าคณะเขตจอมทอง
พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๙๓ ๕๗๖๖

เลขานุการ
พระมหาสุวรรณ จนฺทสโร ป.ธ.๗
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๙๙๗ ๘๒๕๔

เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
วัดแก้วไพฑูรย์
โทร. ๐๘ ๕๒๑๘ ๕๐๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๕ ๖๕๒๗

เจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
วัดกก
โทร. ๐๘ ๙๙๙๕ ๘๓๑๐ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๕ ๑๓๙๒

รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส )
วัดยายร่ม
โทร. ๐๘ ๙๒๓๓ ๑๑๓๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๘ ๔๕๙๙

เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๐ ๖๘๑๔

เลขานุการ
พระครูชิโนวาทธำรง (ปรีดา ปีติธมฺโม)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๓๘ ๑๕๔๐

เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๙ ๐๐๒๘ , ๐ ๒๘๙๑ ๑๖๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พระราชปริยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก ป.ธ.๙)
วัดใหม่พิเรนทร์
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๓๔๑๗

เจ้าคณะแขวงท่าพระ
พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๔๘๓๑ , ๐๘ ๖๐๙๑ ๖๐๙๑

เลขานุการ
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย (๒๕๖๓)
พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๒ , ๐๘ ๑๔๔๓ ๓๖๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย (๒๕๕๙)
พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
วัดเจ้าอาม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๖๖๗๘ , ๐ ๒๔๓๕ ๐๙๙๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๔ ๓๕๙๙

เจ้าคณะแขวงศิริราช
พระราชวชิรโมลี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๖ ๐๓๑๓ , ๐๘ ๑๕๗๐ ๓๖๓๓

เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต๑ (๒๕๖๓)
พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ ป.ธ.๗
วัดฉิมทายกาวาส
โทร. ๐ ๒๔๑๒ ๒๐๖๙ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๗๐๘๒ โทรสาร. ๐ ๒๘๔๘ ๙๓๓๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ประเสริฐ ยโสธโร
วัดฉิมทายกาวาส
โทร. ๐๘ ๐๐๗๙ ๕๑๕๖

เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๘๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๗๙๑

เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์
พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)
วัดสุวรรณคีรี
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๔๙๔๖ , ๐๘ ๖๐๕๘ ๒๙๔๖

เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี (๒๕๖๑)
พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
วัดอัมพวา
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๔๑๑๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด (๒๕๖๓)
พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)
วัดวิมุตยาราม
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๓๗

เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน (๒๕๔๒)
พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดดาวดึงษาราม
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๘๔๓๐ , ๐๘ ๑๓๓๕ ๙๔๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๓ ๖๔๘๘

เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน
พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๗๓๒ ๕๓๒๐ , ๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗

เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช วรโท ป.ธ.๔)
วัดเพลง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๖ ๙๓๕๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
วัดกระโจมทอง
โทร. ๐ ๒๔๑๐ ๘๑๖๐ , ๐๘ ๑๙๒๔ ๑๐๙๐

เจ้าคณะแขวงคลองชักพระ
พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘
วัดตลิ่งชัน
โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๒๕๐๓ , ๐๘ ๖๖๒๗ ๓๔๒๘

รองเจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
วัดกระจัง
โทร. ๐๘ ๖๓๑๖ ๑๙๘๙ , ๐ ๒๔๔๘ ๖๖๖๗

เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ (๒๕๖๓)
พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๐๗๙๓ , ๐๘ ๑๙๑๙ ๖๓๖๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ (๒๕๖๒)
พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
วัดนวลนรดิศ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๕๑๐๒

เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
พระราชวชิรธรรมวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
วัดนาคปรก
โทร. ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๒๙๓

เจ้าคณะแขวงบางแวก (๒๕๕๔)
พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
วัดบางแวก
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๘๒๖๔ , ๐ ๒๔๕๗ ๘๒๘๙

เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
พระครูศรีธรรมาทร
วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร

เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)
วัดโตนด
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๓๑๑๒ , ๐๘ ๑๕๑๖ ๔๐๑๙

เจ้าคณะแขวงบางหว้า - ปากคลอง (๒๕๖๒)
พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี ป.ธ.๕)
วัดนิมมานรดี
โทร. ๐๘ ๐๑๔๔ ๙๙๓๓

เจ้าคณะเขตบางแค (๒๕๔๕)
พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส ป.ธ.๓)
วัดบุณยประดิษฐ์
โทร. ๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๔ ๗๐๒๙

เลขานุการ
พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)
วัดบุณยประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๗๗๑ ๘๘๗๔ , ๐ ๒๔๕๔ ๗๐๒๙

เจ้าคณะแขวงบางแค (๒๕๖๑)
พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
โทร. ๐ ๗๙๓๑ ๒๒๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๑ ๗๐๖๙

เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)
วัดอมรคีรี
โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๒๓๗๖ , ๐ ๒๔๓๓ ๕๖๖๕

เลขานุการ
พระครูวิธานธรรมศาสน์ (ธีราภิสุทธิ์ )
วัดโกมุทพุทธรังสี
โทร. ๐๘ ๖๕๑๒ ๙๖๔๓

เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ )
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๑๑๕๔ , ๐๘ ๑๕๕๕ ๑๐๔๔

เจ้าคณะเขตหนองแขม
พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์ ปสนฺโน)
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๒๒๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๓ ๔๙๐๑

เลขานุการ
พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอุดมรังสี
โทร. ๐๘ ๗๕๑๐ ๙๐๕๔ , ๐ ๒๘๐๘ ๙๖๐๑

เจ้าคณะแขวงหนองแขม
พระครูพินิตวรการ (จำนง )
วัดหนองแขม
โทร. ๐ ๒๔๒๙ ๓๑๓๐ , ๐ ๒๘๐๘ ๙๖๐๑ , ๐๘ ๗๕๑๐ ๙๐๕๔

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (๒๕๕๗)
พระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)
วัดบัวขวัญ
โทร. ๐ ๒๙๕๒ ๘๐๖๒-๓ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๒๙๕๒ ๙๗๓๗

เลขานุการ
พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์ (ธงชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโบสถ์ดอนพรหม
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๙๔๐ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๙๐๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๓ ๕๙๔๐

รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร ป.ธ.๙)
วัดบางอ้อยช้าง
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๘๐๒ , ๐๘ ๙๘๑๐ ๑๒๓๘ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๘๐๒

เลขานุการ
พระปลัด นพรัตน์ สุเมโธ
วัดสำโรง
โทร. ๐๘ ๖๕๒๕ ๓๐๔๒ , ๐๙ ๐๑๖๕๗ ๔๙๘๙ โทรสาร. ๐ ๒๘๘๓ ๗๘๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (๒๕๖๒)
พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธวํโส)
วัดไทรใหญ่
โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๗๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๑๘ ๙๑๒๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี (๒๕๔๗)
พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๗)
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๑๔๔ , ๐๘ ๑๘๐๒ ๘๙๙๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี (๒๕๕๕)
พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที ป.ธ.๖)
วัดแคนอก
โทร. ๐๘ ๐๕๕๕ ๙๙๗๒

เลขานุการ
พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข ป.ธ.๖
วัดบางระโหง
โทร. ๐๙ ๙๙๗๙ ๒๗๘๙

เจ้าคณะตำบลบางศรีเมือง (๒๕๔๔)
พระครูพิสณฑ์นวการ (บรรเจิด ปณฺฑิโต ป.ธ.๔)
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๗ , ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๕๖๓

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดอมฤต
โทร. ๐๘ ๗๙๘๑ ๖๔๔๕

เลขานุการ(๒๕๖๕)
พระครูสังฆรักษ์ ยุทธนา อนุทโย
วัดโชติการาม
โทร. ๐๖๒ ๑๘๖ ๙๙๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่ (๒๕๕๗)
พระครูวิจิตรพัฒนโกวิท (บุญถม ฐิตสํวโร)
วัดศาลารี
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๐๘๐๗

เจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
พระครูวิมลชยาภรณ์ (ศิริชัย สิริชโย)
วัดบางกร่าง
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๒๙๘๖ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๒๖๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๒๙๓๗

เจ้าคณะตำบลท่าทราย - ไทรม้า
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน
วัดชมภูเวก
โทร. ๐ ๒๙๒๗ ๑๑๘๓ , ๐๘ ๗๕๑๐ ๘๓๑๓

เจ้าคณะตำบลบางกระสอ (๒๕๕๖)
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก ป.ธ.๓
วัดแคนอก
โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๑๗๒๑ , ๐๘ ๑๘๖๕ ๘๙๗๘

เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่
พระวิสุทธิบุญญาคม (บุญสม ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดทินกรนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๙๑๘ ๒๙๓๓

เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่ - ตลาดขวัญ (๒๕๔๓)
พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดบางแพรกใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๒๐ ๑๘๕๖

เจ้าคณะตำบลบางเขน (๒๕๔๗)
พระครูโกศลปริยัติวงศ์ (ญาณพงศ์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดกำแพง
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๒๕๒๑ , ๐๙ ๒๐๖๒ ๔๔๕๖

รองเจ้าคณะตำบลบางเขน (๒๕๕๔)
พระมหาสุธน สุธโน ป.ธ.๓
วัดทางหลวง
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๐๒๕๐ , ๐๘ ๙๕๖๔ ๕๑๑๖

เจ้าคณะอำเภอบางกรวย (๒๕๕๗)
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส)
วัดจันทร์
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๑๖๕๖ , ๐๘ ๐๑๒๓ ๔๕๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๑๗๒๗

เลขานุการ
พระปลัด สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ
วัดโตนด
โทร. ๐๘ ๒๓๓๓ ๐๔๔๔

รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย (๒๕๕๗)
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
วัดอุบลวนาราม
โทร. ๐ ๒๙๒๑ ๔๒๓๒ , ๐๘ ๙๑๒๔ ๑๑๘๓ โทรสาร. ๐ ๒๘๓๒ ๑๕๓๓

เลขานุการ
พระอานนท์ ฉนฺทธมฺโม
วัดอุบลวนาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๕๕ ๓๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางกรวย
พระมหาโอภาส จนฺทาโภ ป.ธ.๓
วัดเชิงกระบือ
โทร. ๐๘ ๗๖๙๕ ๓๖๙๖

เจ้าคณะตำบลบางสีทอง (๒๕๕๔)
พระครูนนทวีราภิวัฒน์ (ณรงค์ ปวีโร)
วัดรวก
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๑๕๑ , ๐๘ ๑๘๑๒ ๔๗๘๐

เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๑ (๒๕๕๖)
พระโสภณรัตนาภรณ์ (ไพศาล กิตฺติภทฺโท)
วัดแก้วฟ้า
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๔๔๖ , ๐๙ ๕๐๕๔ ๙๕๒๙ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๗๕๔๙

เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๒
พระครูนนทวชิราภรณ์ (วิเชียร วชิโร)
วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๖๘๙๒ , ๐๘ ๒๐๕๙ ๒๑๗๑

เจ้าคณะตำบลบางขนุน (๒๕๕๔)
พระครูนันทจรณธรรม (ณนณัฎฐ์ จารุธมฺโม)
วัดสักใหญ่
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๔๘๑ , ๐๖ ๒๕๖๒ ๓๖๕๖

เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์
พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็จ วีรธมฺโม)
วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๑๑๓๐-๑ , ๐๘ ๑๘๔๑ ๓๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางคูเวียง (๒๕๕๙)
พระครูธีรวัฒนาภรณ์ (สมจิตร์ เวมํสโร)
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๕๗๒ , ๐๘ ๖๘๙๕ ๕๔๓๗

เจ้าคณะตำบลปลายบาง - ศาลากลาง
พระครูโสภณปริยัตยากร (พนม ป.ธ.๓)
วัดศรีประวัติ
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๙๖๘ , ๐๙๒๒๘๔๕๗๒๒

เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด (๒๕๔๗)
พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก กลฺยาณธมฺโม)
วัดเตย
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๔๒๕ , ๐๘ ๙๘๑๔ ๐๘๙๕

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระมหาระนอง ทสฺสนีโย ป.ธ.๗
วัดท่าอิฐ
โทร. ๐๘ ๙๑๕๗ ๙๐๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด (๒๕๕๑)
พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓)
วัดกู้
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๙๒๐๔ , ๐๘ ๖๕๓๓ ๙๑๗๑ โทรสาร. ๐ ๒๙๖๓ ๓๘๖๖

เลขานุการ (๒๕๔๙)
พระปลัด บุญเจิด สุจิตฺโต
วัดกู้
โทร. ๐ ๒๕๘๒ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๙๖๗๙ ๙๒๓๖

เจ้าคณะตำบลบางพูด (๒๕๕๔)
พระครูนนทคุณวิสุทธิ์ (สมพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต)
วัดบางพูดนอก
โทร. ๐๘ ๑๙๑๔ ๒๖๘๕

เจ้าคณะตำบลปากเกร็ด
พระปลัด ประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม
วัดสนามเหนือ
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๙๖๓ , ๐๘ ๒๗๙๙ ๘๒๑๐

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ (๒๕๓๐)
พระครูโสภณประชากิจ (เสนาะ สีลภูสิโต)
วัดสลักเหนือ
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๗๑๗๒ , ๐๘ ๙๒๓๑ ๕๖๗๖

เจ้าคณะตำบลบางตะไนย์
พระครูพิทักษ์นนทกิจ (มณเฑียร สุธมฺโม)
วัดตำหนักเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๗๑๕๒ , ๐๘ ๗๖๙๑ ๙๑๓๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางตะไนย์ (๒๕๕๔)
พระครูอมรนนทคุณ (อำนวย อติเมโธ)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๔๗๐

เจ้าคณะตำบลอ้อมเกร็ด (๒๕๔๗)
พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
วัดใหญ่สว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๒๑๙๐ ๘๔๔๔ , ๐ ๒๑๙๐ ๘๓๕๕ , ๐๘ ๑๑๗๓ ๕๒๒๗

เจ้าคณะตำบลคลองพระอุดม (๒๕๔๒)
พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ)
วัดอินทาราม
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๒๙๗ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๘๘๔๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง (๒๕๖๒)
พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ ชาตปุญฺโญ)
วัดบางไผ่
โทร. ๐๘ ๖๗๕๗ ๘๔๖๘ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๑ ๐๙๙๘

เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๑ (๒๕๔๒)
พระครูประโชติจันทสิริ (สนอง โชติธมฺโม)
วัดลำโพ
โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๒๕๒ , ๐๘ ๗๙๑๑ ๑๒๕๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๔๓๓

เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๒ (๒๕๔๘)
พระครูอุทุมพรกิตติคุณ (เลื่อน ภมโร)
วัดโมลี
โทร. ๐๘ ๑๔๐๔ ๓๐๘๐

เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ (๒๕๕๓)
พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา มหาวีโร)
วัดราษฎร์ประคองธรรม
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๙๙๙๑ ๔๙๕๕

เลขานุการ
พระสมุห์ วิศรุต นริสฺสโร
วัดไผ่เหลือง
โทร. ๐๘ ๗๕๖๒ ๑๕๖๔

เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์ (สนิท สุธมฺโม)
วัดเอนกดิษฐาราม
โทร. ๐ ๒๙๒๗ ๗๑๖๒ , ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๘๗๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๗ ๗๗๑๔

เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๒
พระครูนนทปัญญาพิมล (เกิดวัฒนา ถิรปญฺโญ)
วัดโตนด
โทร. ๐๘ ๙๗๗๙ ๓๘๗๑ , ๐๘ ๙๖๙๙ ๑๑๒๗

เจ้าคณะตำบลเสาธงหิน (๒๕๕๕)
พระครูสุทธิธรรมรัตน์ (จำนงค์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดสะแก
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๓๗๒ , ๐๘ ๙๙๘๔ ๔๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางแม่นาง (๒๕๕๔)
พระครูนนทวิมลรัตน์ (จรูญ ปภากโร)
วัดอินทร์
โทร. ๐ ๒๕๗๑ ๔๓๗๖ , ๐๘ ๙๓๒๑ ๘๙๕๙

เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย (๒๕๖๒)
พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย)
วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
โทร. ๐๘ ๖๗๗๑ ๖๓๙๔

เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร)
วัดไทรใหญ่
โทร. ๐ ๒๕๙๗ ๑๑๖๖ , ๐๘ ๔๑๑๒ ๔๖๗๙

เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๒ (๒๕๔๙)
พระครูไพบูลย์อาทรกิจ (ประสาท อุปนนฺโท)
วัดไทรน้อย
โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๙๕๙๔ , ๐๘ ๖๕๐๔ ๙๗๕๐

เจ้าคณะตำบลทวีวัฒนา (๒๕๖๒)
พระมหาชวลิต อธิมุตฺโต ป.ธ.๔
วัดมะสง
โทร. ๐ ๒๑๙๗ ๖๙๒๙ , ๐๘ ๙๑๘๓ ๔๔๙๕

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (๒๕๖๔)
พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินฺโน)
วัดประยูรธรรมาราม
โทร. ๐ ๒๕๓๖ ๖๙๖๗ , ๐๘ ๗๙๓๔ ๖๔๓๕

รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชกิตติเมธี (ชลอ อชิโต ป.ธ.๙)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐ ๒๙๙๐ ๙๐๘๒

เลขานุการ
พระครูปลัด ณัฐพงษ์ วรปุญฺโญ
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๙๗๘๗ ๕๔๘๖ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๐ ๘๕๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (๒๕๖๒)
พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ)
วัดชินวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๖๕๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี (๒๕๖๒)
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดบางหลวง
โทร. ๐๘ ๕๒๑๗ ๗๗๔๕

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
พระมหาสมชาย สนฺติกโร ป.ธ.๗
วัดเปรมประชา
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๒๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี (๒๕๖๒)
พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ ฐานิสฺสโร)
วัดเทียนถวาย
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบางปรอก
พระครูโพธิธรรมโกศล (ปทุม สิริธมฺโม)
วัดบางโพธิ์ใน
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๕๓๔๗ , ๐๘ ๙๙๘๖ ๓๙๙๒

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระครูปทุมธรรมโชติ (ประสาน )
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๓๘๐๘ , ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๒๕๖

เจ้าคณะตำบลบางคูวัด
พระครูสุธรรมาภิรัต (สุวิทย์ )
วัดบางคูวัดใน
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๓

เจ้าคณะตำบลบางขะแยง (๒๕๖๒)
พระครูโสภิตกิจจาภิรม (วันชัย )
วัดชินวราราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๑
พระครูปทุมรัตนคุณ (น้อย )
วัดบางกะดี
โทร. ๐๘ ๙๐๑๒ ๙๔๕๖

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๒
พระครูปทุมเขตวิกรม (สมพงษ์ รวิวณฺโณ)
วัดนาวง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๘๘๕ , ๐๘ ๖๕๒๕ ๔๓๓๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูปทุมวัชรกิจ (วัชรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก)
วัดเสด็จ
โทร. ๐ ๒๙๗๕ ๑๒๒๖

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.๙
วัดตำหนัก
โทร. ๐๘ ๑๑๔๖ ๘๘๑๐

เลขานุการ
พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๓
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๕๐๔๒ ๕๒๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอสามโคก (๒๕๖๒)
พระครูวิมลกิจจานุกูล (สมจิต กลฺยาโณ)
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๓๗๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก (๒๕๕๘)
พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก )
วัดบ้านพร้าวนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๐๑๕๗ , ๐๘ ๑๒๐๑ ๗๖๓๓

เจ้าคณะตำบลสามโคก
พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘
วัดไก่เตี้ย
โทร. ๐๘ ๙๒๔๐ ๐๑๓๕ , ๐ ๒๕๘๑ ๕๙๔๕

เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว (๒๕๖๒)
พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (สังวาล )
วัดสวนมะม่วง
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๒๗๕๒ , ๐๘ ๑๒๖๗ ๑๔๔๗

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูปทุมวัฒนกิจ (วันชัย เขมวิโร)
วัดกร่าง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๐๙๘๑

เจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่ - น้อย
พระครูปทุมธรรมธาดา (ชลอ สจฺจปาโล)
วัดคลองขุด
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๕๒๓๕

เจ้าคณะตำบลกระแชง
พระครูวิสุทธิธีราจาร (อนงค์ วิสุทฺธาจาโร)
วัดบางเตยกลาง
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๑๒๙๗ ๓๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว (๒๕๔๔)
พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๔)
วัดบัวแก้วเกษร
โทร. ๐ ๒๙๗๖ ๓๒๖๕ , ๐๘ ๙๙๒๗ ๙๘๑๙

เลขานุการ
พระเจริญชัย ชยปาโล
วัดบัวแก้วเกษร
โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๑๖๘๕ , ๐๘ ๙๗๙๐ ๙๒๖๓

เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน (๒๕๖๐)
พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ คุณงฺกโร)
วัดลำมหาเมฆ
โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๔๑๓๖ , ๐๘ ๑๙๑๙ ๒๑๘๓

เจ้าคณะตำบลลาดหลุมแก้ว
พระครูปทุมรัตนาธาร (สมพร ถาวโร)
วัดจันทาราม
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๔๒๔๕

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างภพ
โทร. ๐ ๒๑๕๙ ๗๐๖๘ , ๐๘ ๖๑๙๙ ๘๓๙๓

เจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง
พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร (สมบุญ ปญฺญาธโร)
วัดกล้าชอุ่ม
โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๓๑๒๓ , ๐๘ ๑๘๓๘ ๕๕๗๔

เจ้าคณะตำบลคลองสี่ (๒๕๖๓)
พระครูวิวิธกิจจาทร (ประเสริฐ สิทฺธิญาโณ)
วัดเกิดการอุดม
โทร. ๐๘ ๗๙๗๘ ๑๕๓๑ , ๐๙ ๘๕๒๕ ๙๘๖๗

เจ้าคณะตำบลคลองห้า
พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ ป.ธ.๔)
วัดตะวันเรือง
โทร. ๐ ๒๙๘๖ ๖๘๙๙ , ๐๘ ๙๘๘๐ ๙๓๒๖

เจ้าคณะตำบลคลองหก
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม ป.ธ.๗
วัดปัญญานันทาราม
โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๑๐๑-๒ , ๐ ๒๙๐๔ ๗๙๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๐๖๕

เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี
พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ธมฺมปิติโก ป.ธ.๓)
วัดพิชิตปิตยาราม
โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๑๗๑๕ , ๐๘ ๙๐๐๖ ๗๓๑๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๔ ๐๙๙๙

เลขานุการ
พระปลัด บรรจง วิสารโท
วัดพิชิตปิตยาราม
โทร. ๐๘ ๙๑๕๐ ๓๙๗๓

เจ้าคณะตำบลลำผักกูด
พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ)
วัดขุมแก้ว
โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๙๐๘๕ , ๐๘ ๑๔๐๑ ๓๒๗๙

เจ้าคณะตำบลประชาธิปัตย์ - บึงยี่โถ
พระมหาชิต ฐานชิโต ป.ธ.๗
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๗๙๓๗ ๖๙๖๓

รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ พุทฺธญาโณ)
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๖๕๕๕ , ๐๘ ๔๕๕๙ ๕๘๓๒ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๗ ๐๔๕๖

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สมศักดิ์ จารุธมฺโม
วัดอดิศร
โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๔๗๘ , ๐๘ ๓๙๗๔ ๓๓๐๘ , ๐๘ ๖๙๘๒ ๙๕๖๓

เจ้าคณะตำบลลำลูกกา
พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง กนฺตสีโล)
วัดดอนใหญ่
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๔๘๘๑-๒ , ๐๘ ๖๘๐๘ ๙๗๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต ๑ (๒๕๔๘)
พระครูพิทักษ์ธัญญสาร (ตุ๋ย ฐานวโร)
วัดนังคัลจันตรี
โทร. ๐ ๒๕๖๙ ๑๑๘๕ , ๐๘ ๗๖๙๑ ๘๑๙๒

เจ้าคณะตำบลบึงทองหลาง
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก ป.ธ.๔)
วัดพิรุณศาสตร์
โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๐๔๘-๙

เจ้าคณะตำบลลำไทร
พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ฐิตสีโล)
วัดโสภณาราม
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๐๑๙๔ , ๐๘ ๑๑๑๐ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ
พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์ )
วัดบึงบาประภาสะวัต
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๘๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๙๖ ๓๓๖๘

เลขานุการ
พระครูวิจิตรรัตนาธาร (อำนาจ ชุติมนฺโต)
วัดพวงแก้ว
โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๑๐๓๒ , ๐๘ ๙๕๑๒ ๙๖๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเสือ (๒๕๔๖)
พระเมตตาวิหารี (ทองคำ เมตฺตาวิหาโร)
วัดบึงบาประภาสะวัต
โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๑๐๓๒

เจ้าคณะตำบลศาลาครุ
พระครูพิศาลสิริธรรม (ประสาร ติกฺขปญฺโญ)
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล
โทร. ๐๘ ๖๕๐๘ ๐๒๓๕

เจ้าคณะตำบลบึงบา
พระครูศรีพิสุทธิคุณ (สมศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดจตุพิธวราวาส
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๗๙๗ , ๐๘ ๙๒๐๐ ๖๔๔๖

เจ้าคณะตำบลบึงบอน
พระครูโสภณกิจจารักษ์ (บานเย็น )
วัดบึงบอน
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๕๑๙๙ , ๐๘ ๙๕๓๔ ๘๒๗๒

สมุทรปราการ

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๕)
พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม)
วัดบางพลีใหญ่ใน
โทร. ๐๘ ๑๗๐๒ ๙๒๗๗ , ๐ ๒๓๓๗ ๒๗๒๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน)
วัดด่านสำโรง
โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๘๙๙

เลขานุการ
พระครูธรรมธร สายัณห์ ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
โทร. ๐๘ ๗๘๒๓ ๕๕๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ (๒๕๖๒)
พระครูพุทธิสารโสภิต (เกษม พุทฺธิสาโร)
วัดบางโปรง
โทร. ๐ ๒๓๘๓ ๐๔๔๕

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.๗
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๐๗๑

เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน
พระครูภาวนาสมณคุณ (พิทักษ์ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๔๖๙๖ ๙๓๔๓

เจ้าคณะตำบลบางปู
พระครูสุวรรณสิทธิธาดา (วีระสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดน้อยสุวรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๖๑ ๕๘๘๓

เจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๕๙)
พระราชพัฒนสุนทร (ไพโรจน์ ชุติคุโณ)
วัดทรงธรรม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๗๕๔ ๓๘๖๘ , ๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓

เลขานุการ
พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร ป.ธ.๓)
วัดทรงธรรม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๒๙ ๖๘๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
พระครูอุทัยรัตนวิมล (รังสรรค์ อุทโย)
วัดกองแก้ว
โทร. ๐๖ ๑๓๙๕ ๐๑๑๑

เลขานุการ
พระครูปลัด สำอาง จิตฺตกาโร
วัดกองแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรพจนคุณ (สมหมาย โฆสทตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๐๓ ๗๖๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๖๒)
พระครูสมุทรปัญญาวุธ (สำรวย ปญฺญาวุโธ)
วัดครุใน
โทร. ๐๘ ๑๔๘๗ ๔๖๓๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๖๕)
พระโสภณธรรมาภิรม (แสวง ปญฺญาภรโณ)
วัดโยธินประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๕๖๗ ๔๙๔๑

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระมหาสมโภชน์ กุสโล ป.ธ.๔
วัดแค
โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๘๒๕

เลขานุการ
พระปลัด วิทยา สุตคโม
วัดแค

เจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า
พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (ไพโรจน์ ภูริปญฺโญ)
วัดคันลัด
โทร. ๐๘ ๑๔๐๘ ๗๓๔๒

เจ้าคณะตำบลบางกอบัว - บางน้ำผึ้ง
พระครูสุคนธ์สีลคุณ (แสวง )
วัดชมนิมิตร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๕๕๐๗

เจ้าคณะตำบลบางหญ้าแพรก (๒๕๓๙)
พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐๘ ๗๕๕๑ ๘๙๙๗

เจ้าคณะตำบลสำโรงใต้ (๒๕๖๖)
พระปลัด อดิศักดิ์ โรจโน
วัดสวนส้ม

เลขานุการ(๒๕๖๖)
พระปลัด เฉลิม ฐิตพโล
วัดโยธินประดิษฐ์

เจ้าคณะอำเภอบางพลี
พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
วัดกิ่งแก้ว
โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๐๕๐๐

เลขานุการ
พระมหาเมธัส ธมฺมจารี
วัดกิ่งแก้ว
โทร. ๐๘ ๓๑๓๓ ๘๙๖๙

รองเจ้าคณะตำบลบางพลี
พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง )
วัดบางโฉลงใน
โทร. ๐๘ ๙๐๒๓ ๖๗๙๐

เจ้าคณะตำบลราชาเทวะ
พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต)
วัดบางแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๔๒๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ (๒๕๔๔)
พระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖)
วัดสุคันธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๗๒ ๙๙๗๓

เลขานุการ
พระสมุห์ เฉลิม ฐิตวํโส
วัดบางพลีน้อย
โทร. ๐๘ ๙๔๘๑ ๓๓๕๖

เจ้าคณะตำบลบางบ่อ
พระครูวิมลวรวัฒน์ (เฉลิม ฐานวโร)
วัดบ้านระกาศ
โทร. ๐๘ ๑๖๙๔ ๐๑๗๙

เจ้าคณะตำบลบางพลีน้อย
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (วีระ )
วัดหอมศีล
โทร. ๐๘ ๙๗๔๗ ๐๒๒๒

เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๑
พระครูโสภณสุตาธาร (เกรียงศักดิ์ สีลธโร ป.ธ.๔)
วัดปานประสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๗๖๑๓ ๗๗๑๖

เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๒
พระครูสังวรวิมลกิจ (สำรวม )
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๐๗๐๓

เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (๒๕๕๕)
พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.๘
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๖๔๓ ๖๑๖๗

เลขานุการ
พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก ป.ธ.๓
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๕๑๑๒ ๕๕๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์
พระมงคลญาณวิกรม (บัญญัติ โชติธมฺโม)
วัดคู่สร้าง
โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๑๐๙๗

เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๑
พระครูอาทรสีลคุณ (ชาตรี )
วัดคู่สร้าง
โทร. ๐๘ ๑๙๓๒ ๕๘๙๔

เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๒
พระครูเกษมปิยธรรม (บรรจง )
วัดไตรมิตรวราราม
โทร. ๐๘ ๗๑๐๐ ๒๘๒๙

เจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
พระครูวรธรรมคุณาสัย (จำนงค์ ถาวรธฺมโม)
วัดคลองมอญ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๖ ๓๖๗๓

เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
พระมงคลธรรมธัช (นฤพล สุขวฑฺฒโน)
วัดศิริเสาธง
โทร. ๐๘ ๑๘๑๑ ๕๑๗๕

เลขานุการ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (คงศักดิ์ )
วัดศิริเสาธง
โทร. ๐๙ ๔๖๕๑ ๔๔๔๘

เจ้าคณะตำบลบางเสาธง - ศรีษะจรเข้
พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร)
วัดหัวคู้
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๒๖๑๕

รองเจ้าคณะตำบลบางเสาธง
พระครูโสภณโรจนธรรม (บุญเลิศ โรจนธมฺโม)
วัดเสาธงกลาง
โทร. ๐๙ ๒๒๑๒ ๔๐๐๒

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓

เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓
พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)
วัดชูจิตธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๑๗ ๔๓๒๐

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓
พระราชบัณฑิต (สุดใจ ปสิทฺธิโก ป.ธ.๙)
วัดธาตุทอง
โทร. ๐ ๒๗๑๔ ๔๓๑๕ , ๐๘ ๔๗๐๙ ๗๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (๒๕๖๔)
พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระราชวชิรวิมล (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เลขานุการ
พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ (สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๕)
พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (สามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓)
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๕)
พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร)
วัดศรีรัตนธรรมาราม

กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

สมุทรปราการ

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๔)
พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๔)
พระมงคลรัตนมุนี (ทองคำ ยุตฺตโยโค)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระราชวัชรญาณรังษี วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ สุเมโธ)
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๖๓)
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ สุเมโธ)
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๖๓)
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหนองแค - วิหารแดง (๒๕๖๓)
พระครูวีรธรรมปวุฒิ (คูณ อติวีโร)
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท (๒๕๖๓)
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน สมาหิโต ป.ธ.๖)
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

ลพบุรี

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๖๔)
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดพระนางจามเทวี
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระภาวนาวชิรญาณ (อริยะ วรปุญฺโญ)
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต (ประเสริฐ )
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๔)
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑


ใช้เวลาคำนวน 14.89 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑ - พระสังฆาธิการ