พระครูสมุทรมงคล
(สาย สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านปรก
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูไพบูลสารเวท
(ศรีนวล อนลโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูถาวรศีลวัฒน์
(เจริญ ถาวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะจาก
รายละเอียด


พระครูกัลยาณานุวัตร
(วัฒน์ กลฺณธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูการุณยธรรมนิวาส
(หลวง กตปุญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่ทะ - แม่เมาะ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำราญนิวาส
รายละเอียด


พระครูนิสิตคุณากร
(กัน คงฺครตโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลพยุหะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(ล้ง กิตฺติธโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมรักขิต
(ชุ่ม รกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่
รายละเอียด


พระครูสังวรสมณกิจ
(ทิม อตฺตสนฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำเต้า - พระขาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระขาว
รายละเอียด


พระครูวิสุทธศีลาจาร
(ช่วย สุทฺธสีโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาดไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
รายละเอียด


พระครูธรรมสาคร
(กรับ ญาณวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
รายละเอียด


พระครูนนทกิจประสาธก์
(บุญไทย อุทโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทางหลวง
รายละเอียด


พระครูชยาภิวัฒน์
(กลั่น ปิยทสฺสี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะตำบลพุมเรียง - ตะกรบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุมเรียง
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมสุนทร
(สุด สิริธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลง
รายละเอียด


พระครูอุดมพิทยาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้
รายละเอียด


พระครูนันทาภิวัฒน์
(สายหยุด)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางพูด
อดีตเจ้าอาวาสวัดกู้
รายละเอียด


พระครูอุดมศาสนกิจ
(บัวทอง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกอุดม
รายละเอียด


พระครูนทีสมานคุณ
(จำเริญ ฌานรโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดอนสัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนทีวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรคุณากร
(ปลั่ง สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ
(นพ ปณีโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
วัดบางหัวเสือ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook