พระครูสุวรรณสันติธรรม
(เย็น จนฺทวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัฒนกิจ
(ทา ปญฺญาวุโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓
วัดหินสิ่ว
รายละเอียด


พระครูสาครพัฒนวิธาน
(ต่วน เตชธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์
รายละเอียด


พระครูไพศาลสุตคุณ
อดีตเจ้าคณะอำเภอแกลง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินฆ้อ
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์
(เพียร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากะโดน
รายละเอียด


พระครูโกวิทบุญวัฒน์
(เฉลียว มหาปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมาภิวัฒน์
(ทองสุข กนโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามรัตนาวาส
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(พิน)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(เนียม)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(ทองอยู่)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังษี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี
(เรือง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิลโล)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(จ้วน)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมสาสน์
(กล่อม นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์
(จู่เคียด โสปาโก)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
วัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระครูนิวาสธรรมขันธ์
(เดิม พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพ
รายละเอียด


พระครูศรัทธาภินันท์
(ทา จนฺทปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระครูประกาศิตธรรมคุณ
(เพ็ชร์ อินฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะแขวงกาญจนดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook