พระครูบวรสมณวัตร
(เงิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุพลศรัทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรชยารักษ์
(สมัย ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเดี่ยว
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมรังษี
อดีตเจ้าคณะตำบลหลุบคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแถวอรัญญา
รายละเอียด


พระครูนีลบรรพตคณารักษ์
(บุญตา อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
วัดนครบาล
รายละเอียด


พระครูปริยัติเขตคณารักษ์
(มังกรณ์ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคอนสาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร
รายละเอียด


พระครูประโชติขันติธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางโนนแดง
รายละเอียด


พระครูจันทสรกิจ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดนายางกลัก
รายละเอียด


พระครูโสภณจริยาภรณ์
(สมบัติ อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลคาละแมะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคู
รายละเอียด


พระครูโสภณสุวรรณาภรณ์
(พยนต์ จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะตำบลไร่รถ (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองน้ำแดง
รายละเอียด


พระครูนิเทศธรรมาภินันท์
(เสนาะ อภินนฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านพลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
รายละเอียด


พระครูกันตสีลากร
(บุญจันทร์ กนฺตสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาสังคม
รายละเอียด


พระครูธรรมวรานุยุตติ์
(ฟู อาภาคโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระครูบวรวิมุติ
(บุญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์
รายละเอียด


พระครูธีรปัญโญภาส
อดีตเจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(ผุด)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(บรรณ พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ
(ชื่น อกมฺปโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลนันทคุณ
(พริ้ม คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณโสภิต
(มงคล ปิยสโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูสิริบุญญาธร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook