พระราชปัญญามุนี
(รัต อตฺถทสฺสี ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดชีโพน
รายละเอียด


พระมงคลสีหราชมุนี
(เพ็ง คงฺคปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง
รายละเอียด


พระราชสารธรรมมุนี
(กัณหา ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล
รายละเอียด


พระมงคลญาณมุนี
(ปั่น ปญฺญาวิสาโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระยืน
รายละเอียด


พระราชอุทัยกวี วิ.
(พุฒ สุทตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
รายละเอียด


พระราชจันทกวี
(สร่วง จนฺทสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมือง
รายละเอียด


พระราชธรรมเสนานี
(สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติ
(สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราภรณ์
(เจิม กนฺตสีโล ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
รายละเอียด


พระราชเขมากร
(ก่อ เขมทสฺสี ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีรากร
(บุญมา ญาณคุตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ
รายละเอียด


พระมงคลราชมุนี
(สมบูรณ์ จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชตวัน
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์
(บุญเรือง ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชสุตกวี
(สิงห์ จนฺทาโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(ริ่น โสภโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธากร
(หลี สิกฺขากาโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
รายละเอียด


พระราชวรรณเวที
(คล้อย สิริวฑฺโฒ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ย้อย มหาสาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระราชธรรมจริยาจารย์
(เทียน พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook