พระเทพมงคลนายก
(สิงห์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
รายละเอียด


พระเทพสารเวที
(ประยงค์ ปภาโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี - ชัยนาท (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
(สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธากรกวี
(ละเอียด สลฺเลโข ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(ปุ่น ปุณฺณโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชโมฬี
(แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระราชเมธี
(ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(ชุ่ม ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระศิริธรรมมุนี
(จาบ เขมโก ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(ศรี นารโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
รายละเอียด


พระวรญาณมุนี
(พร้อม พุทฺธสรโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
รายละเอียด


พระอภัยสารทะ
(อุทธา อภิวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุงยู
รายละเอียด


พระญาณไตรโลก
(ฉาย คงฺคสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง
รายละเอียด


พระวินัยกิจโกศล
(ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะตำบลกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิรังสี
(ศรีโหม้ สุคนฺโธ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
รายละเอียด


พระสวรรค์วรนายก
(ทองคำ โสโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(สอน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระมงคลราชมุนี
(สนธิ์ ยติธโร ป.ธ.๗)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระธรรมปรีชาอุดม
(พุ่ม โชติปาโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรณาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook