พระธรรมวิมลมุนี
(ประเสริฐ ญาณวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิมลโมลี
(รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(สงวน โฆสโก ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมเมธาภรณ์
(ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธาจารย์
(คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมงคลเจดีย์
(เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระปฐมเจติยานุรักษ์
(กล่ำ เจติรักษ์)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี
(เอี่ยม เกสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์
(ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ครุฑ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระมงคลทิพมุนี
(มุ้ย ปณฑิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระเทพกวี
(จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(สังข์ทอง นาควโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธิวงศาจารย์
(ปลด พฺรหฺมสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดุสิต
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ห้อง ชาติสิริ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภัทรมุนี
(อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(เสงี่ยม จิณฺณาจาโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี - ระยอง - ตราด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook