พระมหาธงชัย ธมฺมธโร ป.ธ.๙
อดีตเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโป่งขนมจีน
รายละเอียด


พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพากร
รายละเอียด


พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิสารท์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพป่าจิก
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระมหามงคล โกสลฺโล ป.ธ.๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวงก์
รายละเอียด


พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาศิลป์ พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๔
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม ป.ธ.๔
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook