พระยุทธศักดิ์ ฐิตปรกฺกโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
วัดหน้าพระธาตุ
รายละเอียด


พระสิงหรัช รตนโชโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
วัดเซิดสำราญ
รายละเอียด


พระโยธิน ญาณวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
วัดแก้วน้อย
รายละเอียด


พระคมสันต์ สนฺตจิตฺโต
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลาน
รายละเอียด


พระศุภากร มหาญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
วัดหัวถนน
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี ชุติมนฺโต
เจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม
รายละเอียด


พระวินิจ สุมโน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแหลมประดู่
รายละเอียด


พระขจรศักดิ์ เขมปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำเภา
รายละเอียด


พระบริวัฒน์ ฐานวีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ เขต ๑
วัดศรีดอนคำ
รายละเอียด


พระอธิการจตุรภัทร อาภากโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระประกิต อุตโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านปิน
วัดศรีดอนคำ
รายละเอียด


พระจำลอง จนฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลต้าผามอก
วัดผามอก
รายละเอียด


พระผัด ปญฺญาวุฒฺโฑ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งแล้ง
วัดทุ่งแล้ง
รายละเอียด


พระอธิการอังคาร โชติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่ปาน
เจ้าอาวาสวัดนาสาร
รายละเอียด


พระพิรุฬห์ลักษณ์ ฐิตธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลชมภูพร
เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการสินชัย รตนโชโต
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการนิคม สุขธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
รายละเอียด


พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล
เจ้าอาวาสวัดบุดดา
รายละเอียด


พระอธิการทรงกลด ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดท่าแซ
รายละเอียด


พระอธิการสุพัฒน์ จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านก่อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook