พระอธิการสมหมาย สํวโร
เจ้าอาวาสวัดโนนจาน
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ พุทฺธสโร
เจ้าอาวาสวัดนาเลิง
รายละเอียด


พระอธิการฆฑาเทพ เทวธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศาลา
รายละเอียด


พระอธิการทองดี ทตฺตวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดสว่างนาภู
รายละเอียด


พระอธิการบุญชู มหานาโม
เจ้าอาวาสวัดเหล่าหมากคำ
รายละเอียด


พระอธิการแสวง สีลเตโช
เจ้าอาวาสวัดหนองจิก
รายละเอียด


พระอธิการอนันต์ จนฺทสาโร
เจ้าอาวาสวัดหัวช้าง
รายละเอียด


พระอธิการสหัส สพฺรหฺมจารี
เจ้าอาวาสวัดโนนแห่
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ ฐิตวํโส
เจ้าอาวาสวัดหนองกอก
รายละเอียด


พระอธิการสุมิตร สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดอุตราราม
รายละเอียด


พระอธิการประเคน วุฑฒิธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดฉนวน
รายละเอียด


พระอธิการยงค์ เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย
รายละเอียด


พระอธิการบุญเพ็ง ปิยสีโล
เจ้าอาวาสวัดพังคีศรีวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการวีระ จนฺทสโร
เจ้าอาวาสวัดสะตือสร้างแซ่ง
รายละเอียด


พระอธิการวันรบ วชิราวุโธ
เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย อหึสโก
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวใต้
รายละเอียด


พระอธิการอุทิศ จิตฺตปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองพุก
รายละเอียด


พระอธิการประยุทธ์ อคฺคธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเหล่างิ้วบุญญาวาส
รายละเอียด


พระอธิการเฟื่องฟู ฐานวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดนกเหาะ
รายละเอียด


พระอธิการศรีไพร สิริสาโร
เจ้าอาวาสวัดชัยประดู่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook