พระอธิการสมใจ ญาณวโร
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธมิตร
รายละเอียด


พระอนุสรณ์ สนฺติกโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองหอย
รายละเอียด


พระอธิการทวิทย์ จารุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดสระพรานพุฒ
รายละเอียด


พระอธิการสมบัติ ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดพรมทินเหนือ
รายละเอียด


พระโอภาส โอภาโส
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรมทินใต้
รายละเอียด


พระอธิการประสพชัย ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเนินส้มกบ
รายละเอียด


พระอธิการคำสิงห์ อิทธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดโคกพรม
รายละเอียด


พระวัชรพงษ์ นนฺทิโย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดราชวันทนาราม
รายละเอียด


พระบุญมี จิรปุญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
รายละเอียด


พระอธิการถวรรค์ สจฺจวโร
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคง
รายละเอียด


พระอธิการวิรัช ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านชอนอุดม
รายละเอียด


พระวรรณชัย มหาปญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าฉนวน
รายละเอียด


พระอธิการประเทือง อนุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดคลองสายบัว
รายละเอียด


พระตุ้ม อนายโย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าม่วง
รายละเอียด


พระเสริม ขนฺติสาโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชราราม
รายละเอียด


พระวิโรจน์ ธมฺมโชโต
เจ้าอาวาสวัดหนองแขมสามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการสาทิตย์ ผาสุกธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองจับเขียด
รายละเอียด


พระอธิการสุชาติ อนุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนประชาราม
รายละเอียด


พระอธิการธนู อิสิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่สันติธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook