พระอธิการสมศักดิ์ สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
รายละเอียด


พระอธิการนิตย์ จตฺตภโย
เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าขาว
รายละเอียด


พระอธิการทวี ปคุณธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพุทรา
รายละเอียด


พระอธิการชัง ปสนฺนจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม
รายละเอียด


พระอธิการพรชัย หิตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดทำนบธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการณัฐกิตต์ อริยวํโส
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
รายละเอียด


พระอธิการธนาเทพ อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดหนองกรวด
รายละเอียด


พระอธิการขอด ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดโคกขาม
รายละเอียด


พระอธิการสวัสดิ์ อโนมคุโณ
เจ้าอาวาสวัดหนองฟานสะเดา
รายละเอียด


พระอธิการแก้ว สุทฺธสีโร
เจ้าอาวาสวัดโนนไม้แดง
รายละเอียด


พระอธิการอาณัติ เทวมิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดจารย์ตำรา
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดขามใต้
รายละเอียด


พระอธิการนิรัญ สุวีโร
เจ้าอาวาสวัดดอนเขว้า
รายละเอียด


พระอธิการแสวง ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดทับควาย
รายละเอียด


พระอธิการฉัตร ธมฺมานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดโนนพะเนียม
รายละเอียด


พระอธิการเรียม อมโร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร
รายละเอียด


พระอธิการหาด กิตฺติวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดโนนท่อ
รายละเอียด


พระอธิการที ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าชาดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการปัฐวิ์จารึก สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโนนกระเบื้อง
รายละเอียด


พระอธิการจอน ถิรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโนนพุทรา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook