พระอธิการบุญชวน อาจาโร
เจ้าอาวาสวัดดอนเปล้า
รายละเอียด


พระอธิการชูชีพ โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดวังโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการขวัญชัย ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดห้วยชงโค
รายละเอียด


พระอธิการแก้ว จกฺกวโร
เจ้าอาวาสวัดโนนทองหลาง
รายละเอียด


พระอธิการสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงช่างพิมพ์
รายละเอียด


พระอธิการวราลักษณ์ ติสฺสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
รายละเอียด


พระอธิการสำเนียง ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขมวราราม
รายละเอียด


พระประพจน์ สนฺตกาโน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสว่างอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการแสงอรุณ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
รายละเอียด


พระอธิการตติยะ จิตฺตวิริโย
เจ้าอาวาสวัดป่าค่าวิสุทธิญาณ
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุรเชษฐ์ อิทฺธิเตโช
เจ้าคณะตำบลนาด่าน
เจ้าอาวาสวัดศิริทรงธรรม
รายละเอียด


พระอธิการมังกร ปริปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดคงคาวนาราม
รายละเอียด


พระประชุม ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดดอยบูรพาราม
รายละเอียด


พระอธิการสิม ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดวิชัยรวมมิตร
รายละเอียด


พระประเสริฐ อาภาธโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกองแก้วสามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการดนุรัฐ จนฺทโก
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุดตา สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดศรีประทุมทอง
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ ญาณทีโป
เจ้าอาวาสวัดโคกแฝก
รายละเอียด


พระนงค์ จารุธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชร
รายละเอียด


เจ้าอธิการเดชฤทธิ์ อธิมุตฺโต
เจ้าคณะตำบลนาดอกคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมณีศรีชุมพล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook