พระราชสิทธิญาณ
(บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมคณี
(นารถ ลวณรกฺโข)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชกิตติรังษี
(บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธาภรณ์
(ประยูร ฐิตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิโสภณ
(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิธรรมาจารย์
(สำอางค์ ตานทินฺโน)
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชสิทธิโกศล
(เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสุตาลงกรณ์
(เดือน สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
เจ้าอาวาสวัดบูรพารามใต้
รายละเอียด


พระราชธรรมธาดา
(นำ ติสฺสวํโส)
เจ้าอาวาสวัดเทพบัณฑิต
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณโสภณ
(มานพ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีราภรณ์
(เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชวชิรดิลก
(กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติโกศล
(เสถียร ฉนฺทโก ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์
รายละเอียด


พระราชจริยาภรณ์
(สิงห์ไชย สิริวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิญาณ
(เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน
เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวรญาณ
(บรรจบ ตาที)
เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook