พระอธิการสมศักดิ์ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดคลองน้ำแดง
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด


พระสัมพันธ์ ปญฺญาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระอธิการจำเริญ เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเหล่างิ้ว
รายละเอียด


พระอธิการอำนวย อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดยางป่า
รายละเอียด


พระสุเทพ จารุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอ
รายละเอียด


พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม
เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล
เจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระอธิการเคน อนาวิมโล
เจ้าอาวาสวัดสังขะเสนาราม
รายละเอียด


พระอธิการเกษมพล เขมพโล
เจ้าอาวาสวัดห้วยยาง
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ มุนีวํโส
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี
รายละเอียด


พระบุญเยี่ยม ปญฺญาธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
รายละเอียด


พระอธิการทิน สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระอารมย์ ฐิตสํวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเรืองบุญ
รายละเอียด


พระปานภาณิน สุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสักใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการจรัส อคฺคปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
รายละเอียด


พระสมาน ขนฺติพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพรก
รายละเอียด


พระอธิการเจต อินฺทวีโร
เจ้าอาวาสวัดบางพูดใน
รายละเอียด


พระอธิการคารมย์ โอภาโส
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระศิลาทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook