พระอานนท์ ขนฺติธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากคลองแดน
รายละเอียด


พระบรรเทิง ทีปธมฺโม
วัดใหม่คลองหอม
รายละเอียด


พระอธิการเอนก นนฺทิโย
เจ้าอาวาสวัดดอนท่านา
รายละเอียด


พระอธิการสุขขี สุขิโต
เจ้าอาวาสวัดวิมลภาวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสายัญ นรินฺโท
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้ววนาราม
รายละเอียด


พระอธิการธวัชชัย
เจ้าอาวาสวัดบางพะเนียง
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอ่างตาผึ้ง
รายละเอียด


พระอธิการบุญเพ็ง ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดวังไทร
รายละเอียด


พระอธิการสายัณห์ สจฺจวโร
เจ้าอาวาสวัดห้วยหิน
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ ปาสาทิโก
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ก.ม. ๗
รายละเอียด


พระอธิการชำนาญ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาป่าไม้
รายละเอียด


พระบุรี วิสารโท
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเก่า
รายละเอียด


พระอธิการสถิตย์ จนฺทวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
รายละเอียด


พระอธิการบุญเรือง อติชาคโร
เจ้าอาวาสวัดยางแดง
รายละเอียด


พระนพดล ติกฺขปญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกระบกเตี้ย
รายละเอียด


พระหลาว อุชุโก
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชำป่างาม
รายละเอียด


พระสวัสดิ์ อาภากโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหินแร่
รายละเอียด


เจ้าอธิการพวงเงิน ทีฆายุโก
เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดคลองยายสร้อย
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการสำราญ ยุตฺติโก
เจ้าอาวาสวัดโป่งตาสา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook