พระสรวีย์ ปญฺญาวีโร
วัดเมตตาพุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์ โกวิโท
เจ้าอาวาสวัดป่าโคกเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการปิยะวัฒน์ ฐานุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดหนองกันงา
รายละเอียด


พระอธิการวิชิต ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดเก่าประตูชัย
รายละเอียด


พระอธิการพูนลาภ จิตฺตสุโภ
เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิมล
รายละเอียด


พระอธิการเสรี เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดดอนแซะ
รายละเอียด


พระอธิการวชิรศักดิ์ ถาวรสทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเตย
รายละเอียด


พระอธิการสำรวม สํวโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรงธรรม
รายละเอียด


พระอธิการไพทูล คุณยุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโนนกระสัง
รายละเอียด


พระอธิการชอบ โอภาโส
เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์ตะวันตก
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ อภินนฺโท
เจ้าอาวาสวัดพุทรา
รายละเอียด


พระอธิการสุวรรณ์ กลฺยาณธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านซึม
รายละเอียด


พระอธิการสว่าง อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่ารังตลาดเจียบ
รายละเอียด


พระอธิการยิ้ม เปมิโก
เจ้าอาวาสวัดบ้านตาลพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการถนอม ฉนฺทวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดหัวทำนบ
รายละเอียด


พระอธิการพัน ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวลอย
รายละเอียด


พระอธิการสุภร เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเพชร
รายละเอียด


พระอธิการสุวินิจ ธมฺมานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการเกษม ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโนนกระเบื้อง
รายละเอียด


พระอธิการไชย อิทฺธิเตโช
เจ้าอาวาสวัดธำรงวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook