พระอธิการสุขสันติ สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโชคอำนวย
รายละเอียด


พระธนากร ธนากโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคงคาราม
รายละเอียด


พระสุรชัย สุรชโย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองขุย
รายละเอียด


พระอธิการเส็ง สุกธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมะม่วงเจ็ดต้น
รายละเอียด


พระอธิการถุงเงิน ติสาโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขาเตียน
รายละเอียด


พระอธิการประทิน อติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดดอนไชโย
รายละเอียด


พระประสิงห์ ผุสฺสธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีสอาด
รายละเอียด


พระวันชัย ชยธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะพานคง
รายละเอียด


พระอธิการสนอง ภทฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองสำโรง
รายละเอียด


พระอภิวัฒ เขมภิรโต
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาราม
รายละเอียด


พระกมล ธมฺมคุตฺโต
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชบรรทม
รายละเอียด


พระอธิการบุญเลิศ สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดนกเขาเปล้า
รายละเอียด


พระสุชาติ สุชาโต
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองปล้อง
รายละเอียด


พระอธิการสมใจ ญาณวโร
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธมิตร
รายละเอียด


พระอนุสรณ์ สนฺติกโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองหอย
รายละเอียด


พระอธิการทวิทย์ จารุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดสระพรานพุฒ
รายละเอียด


พระอธิการสมบัติ ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดพรมทินเหนือ
รายละเอียด


พระโอภาส โอภาโส
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรมทินใต้
รายละเอียด


พระอธิการประสพชัย ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเนินส้มกบ
รายละเอียด


พระอธิการคำสิงห์ อิทธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดโคกพรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook