พระทศพร ขนฺติโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามป้อม - หนองนกทา เขต ๒
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนานกเขียน
รายละเอียด


พระณิชกุล สุทฺธญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวนา เขต ๒
วัดสว่างโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระอธิการสุริต ปหฏฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดอรัญญสุข
รายละเอียด


พระอธิการสุพล ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่งคอมสามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการพีรกุล คุณากโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านตาแหลว
รายละเอียด


พระอธิการชาติชาย กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดอรุณธราราม
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์สิทธิ์ กิตฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
รายละเอียด


พระอธิการสุวรรณ ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดชาติเจริญ
รายละเอียด


พระมนตรี กตธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารุณ
รายละเอียด


พระอนันต์ ผาสุโก
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนาน้ำคำ
รายละเอียด


พระทองมี อาภาธโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคีรีบรรพต
รายละเอียด


พระธีระยุทธ สีลเตโช
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ๋าฮี
รายละเอียด


พระอธิการบุญโสม โชติโก
เจ้าอาวาสวัดพนมดีวนาราม
รายละเอียด


พระสมเกียรติ กิตฺติสมฺปนฺโน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคกกลาง
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม
รายละเอียด


พระสารนาถ รมณียธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสิน ปริปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดดงหนาม
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม โกวิโท
เจ้าอาวาสวัดเนินจันทร์
รายละเอียด


พระอธิการอิทธิพล กุสโล
เจ้าอาวาสวัดตะกุดหว้า
รายละเอียด


พระอธิการมิตร มนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดวังไผ่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook