พระอธิการมนตรี ฐิติโก
เจ้าอาวาสวัดหนองเฝ้า
รายละเอียด


พระอธิการพล ปุณฺณโก
เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระอธิการโสภณ โสภโณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่บำรุงธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสุรพล มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง
รายละเอียด


พระสุชาติ อภิญจโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
วัดท่าเจดีย์
รายละเอียด


พระอนุวัฒน์ กิตฺติวุฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
วัดท่าจัด
รายละเอียด


พระอธิการอำนาจ เตชธโร
เจ้าอาวาสวัดหัวโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการประดิษฐ์ มหาลาโภ
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
รายละเอียด


พระอธิการอุดม เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดรางสะแกสูง
รายละเอียด


พระอธิการประทวน ยุตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดรางเทียน
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดไผ่ขาด
รายละเอียด


พระอนิรุตม์ เขมโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังลึก
วัดนางพิมพ์
รายละเอียด


พระสุทิน ธมฺมธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกระเสียว
วัดหนองบัวทอง
รายละเอียด


พระเกรียงไกร มุทุจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองผักนาก
วัดหนองโรงรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญนาค คมฺภีรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดกระเสียว
รายละเอียด


พระอธิการธาดา สมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการปั่น จนฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดเนินมหาเชษฐ์
รายละเอียด


พระอธิการบ่าย ปสนฺนจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดบ้านสระ
รายละเอียด


พระอธิการเจียน สุจิธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองสะเดา
รายละเอียด


พระอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook