เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ
เจ้าคณะตำบลยางน้อย
เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพร
รายละเอียด


พระทองสุข ฉนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน
รายละเอียด


พระพันตรี สาธโร
เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม
รายละเอียด


พระอธิการนิคม วิชรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยายดำ
รายละเอียด


เจ้าอธิการมงคล นิพฺภโย
เจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการเดชกล้า เตชธโร
เจ้าอาวาสวัดนาสะแบง
รายละเอียด


พระอธิการสำราญ อาทโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาแวง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดกรอกสะแก
รายละเอียด


พระอธิการเชิดศักดิ์ สุทฺธปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดอรุณธราราม
รายละเอียด


พระกำแพง ธมฺมิโก
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
รายละเอียด


พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
รายละเอียด


พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
วัดนาครินทร์
รายละเอียด


พระอธิการถาวร สุเมธโส
เจ้าอาวาสวัดสนามชัย
รายละเอียด


พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการสมพร จรณธมฺโม
รองเจ้าคณะตำบลเหล่า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีนวล
รายละเอียด


พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
เจ้าอาวาสวัดสว่างชัยศรี
รายละเอียด


พระสมชาติ สุภจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
รายละเอียด


พระชัย ชุตินฺธโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ)
วัดป่าศรีโพนทอง
รายละเอียด


พระไมตรี ทนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด


เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดสีแสงสิงห์มีพร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook