พระอธิการสำราญ สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดคลองสมอ
รายละเอียด


พระอธิการอลงกต ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดนากอก
รายละเอียด


พระอธิการเล็ก เขมโก
เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง
รายละเอียด


พระอธิการสากล เหมโก
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนเพ็ด
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญชวน อาจาโร
เจ้าอาวาสวัดดอนเปล้า
รายละเอียด


พระอธิการชูชีพ โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดวังโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการขวัญชัย ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดห้วยชงโค
รายละเอียด


พระอธิการแก้ว จกฺกวโร
เจ้าอาวาสวัดโนนทองหลาง
รายละเอียด


พระอธิการสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงช่างพิมพ์
รายละเอียด


พระอธิการวราลักษณ์ ติสฺสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
รายละเอียด


พระอธิการสำเนียง ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขมวราราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด


พระสัมพันธ์ ปญฺญาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระอธิการจำเริญ เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดเหล่างิ้ว
รายละเอียด


พระอธิการอำนวย อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดยางป่า
รายละเอียด


พระสุเทพ จารุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอ
รายละเอียด


พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม
เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook