แก้ไขตำแหน่ง - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
29 สิงหาคม เวลา 14:14 น.

แก้ไขตำแหน่ง

พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง

ปี พ.ศ.2566 รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ.2566 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่