เพิ่มเติม - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 17:31 น.

เพิ่มเติม

พระปัญญากรโมลี (อินตา รตนญาโณ / รัตนวิมล)

ป.ธ.๖ น.ธ.เอก อดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง , อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

#ชาติภูมิ

นามเดิมชื่อว่า อินตา นามสกุล รัตนวิมล เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ บ้านน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล (อ.เทิง ในขณะนั้น) จ.เชียงราย บิดาชื่อ พ่อวงศ์ มารดาชื่อ แม่เกี๋ยง รัตนวิมล มีพี่น้องด้วยกันจำนวน ๖ คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

๑.พระปัญญากรโมลี (อินตา รัตนวิมล / มรณภาพ)

๒.นายบุญส่ง เสขะจันทร์ (เสียชีวิต)

๓.นางคำอ้วน สารเงิน

๔.นางศรีดา ลาดลำ

๕.นางอวน ภูก่ำ

๖.นายจันทร์ รัตนะ

#บรรพชา

ได้เข้ารับการบรรพชา เป็นสามเณร เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โดยมี พระอธิการอนุรส อรุโณ เจ้าอาวาสวัดป่าบง เป็นพระอุปัชฌาย์

#อุปสมบท

ได้รับการอุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดป่าบง ต.ยางฮอม อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมี พระอธิการอนุรส อรุโณ เจ้าอาวาสวัดป่าบง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอุดม ภทฺทกาโม วัดป่าบง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระวัน กนฺตสีโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "รตนญาโณ"

#การศึกษา

• พ.ศ. ๒๔๘๓ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่๔ จากโรงเรียนประชาบาลบ้านน้ำแพร่

• พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระนาคแก้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๘๘ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน วัดมุงเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๙๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดมุงเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ.๒๔๙๗ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๒๑ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

#ตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์

• พ.ศ.๒๔๙๖ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นฝ่ายเผยแผ่ประจำคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๒๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาคาร สำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

• พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ประจำจังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ

• พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๒๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพราะปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์

#สมณศักดิ์

• พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ "พระครูพินิตธรรมประภาส"

• พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

• พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เปรียญ) ในราชทินนามที่ "พระปัญญากรโมลี"

#มรณกาล

พระปัญญากรโมลี ในวัยชรา ได้อาพาธมานานหลายปี ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองฝ่อ และ โรคอัมพฤกษ์ จนกระทั่ง วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ อาการของท่านได้กำเริบ คณะศิษยานุศิษย์ จึงนำท่านไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อาการ ท่านก็ ทรงตัวมาตลอด และได้ถึงแก่มรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. สิริอายุได้ ๗๔ปี พรรษา ๕๓