เพิ่มเติม - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:36 น.

เพิ่มเติม

พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน  นธ.เอก ป.ธ๙ พธ.ม เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกิด 25เมษายน 2516

วิทยาฐานะ

ปี2529 จบ ป.6โรงเรียนบ้านอมก๋อย

ปี2533 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดเนินพนมพนาวาส จ.ชลบุรี

ปี2545 สอบได้เปรียญธรรม๙ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพ

ปี2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(พธ.ม)

งานปกครอง

ปี พ.ศ2550 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

ปี พ.ศ.2559 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

ปี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นเจ้าอาวาสบุพพาราม