แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
25 กรกฎาคม เวลา 11:58 น.

แก้ไข

1.พระครูสุคันธศีล
(สิงห์ สจฺจานนฺโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม มรณภาพลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 19.05 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่