แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 12:24 น.

แก้ไข

1พระภาวนารัตนญาณ วิ.
(อริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคระจังหวัดเชียงราย ปี2566

2.พระไพศาลประชาทร วิ.
(พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคระจังหวัดเชียงราย ปี2566

3.พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรคุณ