แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 12:16 น.

แก้ไข

1.พระครูสัทธาภิมณฑ์ รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดมะกอก เป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอป่าซาง ปี2566

2.พระครูวิมลธรรมจารี
(มานิตย์ ธมฺมจารี)เจ้าคณะตำบลม่วงน้อย เจ้าอาวาสวัดสะปุ๋งหลวง เป็นรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง

3.พระครูสิริสุตานุยุต
(สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕ ,ดร.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน