แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 12:13 น.

แก้ไข

1.พระปัญญาวชิรกวี
(พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ปี2565