แจ้งเพิ่มรายชื่อ - พระสังฆาธิการ

...

  ...
วรพจน์ สีนวน
9 พฤษภาคม เวลา 15:18 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่อ

พระครูบวรนนทการ (บุญนาค ปวโร) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชาตภูมิ 

พระครูบวรนนทการ นามเดิม บุญนาค กรุดไทย 

เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน

บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๑๑ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โยมบิดาชื่อ นายเป้า กรุดไทย   โยมมารดาชื่อ นางอ่อง กรุดไทย

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินฺธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหาอ้น ภทฺทสาโร (พระครูภัทรนนทคุณ) รองเจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ (โดด ตุลิโต) รองเจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

การศึกษา

๒๔๙๔ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดเพรางาย

พ.ศ.๒๕๐๖ เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพรางาย

๒๙ มกราคม ๒๕๐๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดเพรางาย

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ เป็น พระกรรมวาจาจารย์

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ เป็น พระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์ ที่ พระครูบุญนาค

๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูบวรนนทการ

๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

มรณภาพ 

มรณภาพเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ สิริอายุ ๗๗ พรรษา ๕๕

 

 

 

...