แจ้งเพิ่มรายชื่อ พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระปลัดจตุรภัทร ถาวโร
148 วัน 129 นาที

แจ้งเพิ่มรายชื่อ พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร

พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร

วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก ,ป.บส. พธ.ม 

วัด วัดไทร 

ท้องที่ กรุงเทพมหานคร

สังกัด มหานิกาย 

ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑

๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น "พระปลัดจตุรภัทร” ฐานานุกรมใน พระครูศรีคัมภีรญาน ผจล.วัดพิชัยญติการาม

...