พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ (กฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ) - พระสังฆาธิการ

...

พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ (กฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ)

...