แจ้งข่าว - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
30117 นาที

แจ้งข่าว

พระครูศรีคณาภิรักษ์
(พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เจ้าอาวาสราษฎร์บำรุง