แจ้งข่าว - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:54 น.

แจ้งข่าว

พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) วัดมัชฌิมาวาส    มรณภาพแล้ว