แก้ไขข้อมูล พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน) - พระสังฆาธิการ

...

  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

แก้ไขข้อมูล พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

พระครูวิริยวรคุณ

(ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

 

ชาตภูมิ

พระครูวิริยวรคุณ นามเดิมว่า ประเสริฐ สายทอง

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ปีระกา

บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

บิดาชื่อ นายคำเลิศ สายทอง

มาณดาชื่อ นางแก้ว สายทอง

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน

     ๑. นางสี ชื่องาม

     ๒. นายสวัสดิ์ สายทอง

     ๓. พระครูวิริยวรคุณ

     ๔. นางไว แม่นยำ

     ๕. นางน้อย ตานาคา

     ๖. นายสมาน สายทอง

     ๗. นายบรรเทา สายทอง

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา ณ วัดบ้านฮ่างโดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อ วัน จันทร์ ที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ณ พัทธสีมา วัดป่าแหน่ง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          เจ้าอธิการคำ คมฺภีรปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระสมบูรณ์ ธมฺมวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านห้วยป้าย

 

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ.๒๕๑๕ เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

พ.ศ.(ไม่ทราบข้อมูล) เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว

พ.ศ.๒๕๒๙ รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๕๓๐ พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๔๓๖ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๔๔๒ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๙ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิริยวรคุณ

พ.ศ.๒๕๓๖ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 

อ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๑ , ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ , หน้า ๒๖