พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล) - พระสังฆาธิการ

...

  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
2 สิงหาคม เวลา 16:15 น.

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล)

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ

(ประยุธ นิมฺมโล)

เจ้าคณะตำบลวังแก้ว กิตติมศักดิ์

รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

 

ชาติภูมิ

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ นามเดิมว่า ประยุธ ก๋าเหล็ก

เกิดเมื่อ วัน เสาร์ ที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ปี 

บิดาชื่อ นายอ้าย ก๋าเหล็ก

มารดาชื่อ นางสม ก๋าเหล็ก

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา เมื่อ วัน ที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดป่าแหน่ง โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อวัน ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ณ พัทธสีมาวัดป่าแหน่ง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

โดยมี เจ้าอธิการศรีวงศ์ รวิวํโส เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          พระอธิการประเสริฐ อุฏฺฐาโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระอินทร์ตา ฐานวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

การศึกษา

สามัญศึกษา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านฮ่าง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวังแก้ววิทยา)

พ.ศ.๒๕๔๐ จบการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักธรรม

พ.ศ.๒๕๑๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น ตรี

พ.ศ.๒๕๑๓ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น โท

พ.ศ.๒๕๑๖ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น เอก

 

ตำแหน่ง

พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๒ เจ้าอาวาสวัดวังมน

พ.ศ.๒๕๑๘ ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดทุ่งฮั้ว

พ.ศ.๒๕๓๐ พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม

พ.ศ.๒๕๓๖ เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว เขต ๑

พ.ศ.๒๕๓๖ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

พ.ศ.๒๕๔๗ เจ้าคณะตำบลวังแก้ว

พ.ศ.๒๕๕๙ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์

 

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๓ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ

พ.ศ.๒๕๕๕ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 

อ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๘ , ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ , หน้า ๓๙