แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16 - พระสังฆาธิการ

...

  ...
เอกพงษ์ ไชยพงษ์
20 มิถุนายน เวลา 22:37 น.

แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16

แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16

รายชื่อเจ้าคณะตำบล 10 ตำบล

พระครูพิพัฒนานุการ       เจ้าคณะตำบลปากแพรก       รองเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

พระครูสุธรรมปิยาภรณ์     เจ้าคณะตำบลปากพนัง           เจ้าอาวาสวัดปิยาราม

พระครูปุญญาภิมนฑ์        เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ     เจ้าอาวาสวัดนาควารี

พระครูพินิจธรรโมภาส      เจ้าคณะตำบลป่าระกำ            เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี

เจ้าอธิการทนงค์น้อย  ธนปุญโญ  เจ้าคณะตำบลชะเมา    เจ้าอาวาสวัดสุขุม

พระสมุห์ศักเรนห์  ปญญาวชิโร   เจ้าคณะตำบลหูล่อง       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านงาม

พระปลัดยุทธนา  ยุทธโน         เจ้าคณะตำบลบางพระ    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

พระสมุห์เกียรติยศ  โกวิโท     เจ้าคณะตำบลบางศาลา   เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง

พระครัน  โชติธมฺโม      เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่              รองเจ้าอาวาสวัดหรงบน

เจ้าอธิการศรชัย  ธมฺมเตโช  เจ้าคณะตำบลแหลมตะลุมพุก  เจ้าอาวาสวัดไทยมังคลาราม