แจ้งชื่อและตำแหน่งใหม่ - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แจ้งชื่อและตำแหน่งใหม่

พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต ป.ธ.๗

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง