Dashboard - พระสังฆาธิการ

...

  ...
วรพจน์ สีนวน
9 พฤษภาคม เวลา 15:18 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่อ

พระครูบวรนนทการ (บุญนาค ปวโร) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชาตภูมิ 

พระครูบวรนนทการ นามเดิม บุญนาค กรุดไทย 

เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน

บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๑๑ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โยมบิดาชื่อ นายเป้า กรุดไทย   โยมมารดาชื่อ นางอ่อง กรุดไทย

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินฺธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหาอ้น ภทฺทสาโร (พระครูภัทรนนทคุณ) รองเจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ (โดด ตุลิโต) รองเจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

การศึกษา

๒๔๙๔ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดเพรางาย

พ.ศ.๒๕๐๖ เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพรางาย

๒๙ มกราคม ๒๕๐๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดเพรางาย

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ เป็น พระกรรมวาจาจารย์

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ เป็น พระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์ ที่ พระครูบุญนาค

๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูบวรนนทการ

๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

มรณภาพ 

มรณภาพเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ สิริอายุ ๗๗ พรรษา ๕๕

 

 

 

...

  ...
พระปลัดจตุรภัทร ถาวโร
2 พฤษภาคม เวลา 18:06 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่อ พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร

พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร

วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก ,ป.บส. พธ.ม 

วัด วัดไทร 

ท้องที่ กรุงเทพมหานคร

สังกัด มหานิกาย 

ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑

๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น "พระปลัดจตุรภัทร” ฐานานุกรมใน พระครูศรีคัมภีรญาน ผจล.วัดพิชัยญติการาม

...

พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ (กฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ)

...

  ...
พระครูศรีกิตยาะร
10 มีนาคม เวลา 19:52 น.

พระครูสัทธาวราภิยุต

พระครูสัทธาวราภิยุต
(พาสิทธิ์ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม(วัดในยาง)
ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:59 น.

เพิ่มเติม

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
(ประสิทธิ์)

เจ้าคณะอำเภอสะเดา

เจ้าอาวาสวัดยางทอง

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:58 น.

พระครูสุวัฒนาภรณ์
(สุภัทร อริโย)

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เจ้าอาวาสวัดนาทวี

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:55 น.

แจ้งข่าว

พระครูศรีคณาภิรักษ์
(พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เจ้าอาวาสราษฎร์บำรุง

 


  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:54 น.

แจ้งข่าว

พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) วัดมัชฌิมาวาส    มรณภาพแล้ว 


  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
22 สิงหาคม เวลา 13:09 น.

แก้ไขข้อมูล พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

พระครูวิริยวรคุณ

(ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

 

ชาตภูมิ

พระครูวิริยวรคุณ นามเดิมว่า ประเสริฐ สายทอง

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ปีระกา

บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

บิดาชื่อ นายคำเลิศ สายทอง

มาณดาชื่อ นางแก้ว สายทอง

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน

     ๑. นางสี ชื่องาม

     ๒. นายสวัสดิ์ สายทอง

     ๓. พระครูวิริยวรคุณ

     ๔. นางไว แม่นยำ

     ๕. นางน้อย ตานาคา

     ๖. นายสมาน สายทอง

     ๗. นายบรรเทา สายทอง

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา ณ วัดบ้านฮ่างโดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อ วัน จันทร์ ที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ณ พัทธสีมา วัดป่าแหน่ง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          เจ้าอธิการคำ คมฺภีรปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระสมบูรณ์ ธมฺมวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านห้วยป้าย

 

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ.๒๕๑๕ เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

พ.ศ.(ไม่ทราบข้อมูล) เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว

พ.ศ.๒๕๒๙ รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๕๓๐ พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๔๓๖ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๔๔๒ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๙ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิริยวรคุณ

พ.ศ.๒๕๓๖ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 

อ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๑ , ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ , หน้า ๒๖


  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
2 สิงหาคม เวลา 16:15 น.

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล)

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ

(ประยุธ นิมฺมโล)

เจ้าคณะตำบลวังแก้ว กิตติมศักดิ์

รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

 

ชาติภูมิ

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ นามเดิมว่า ประยุธ ก๋าเหล็ก

เกิดเมื่อ วัน เสาร์ ที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ปี 

บิดาชื่อ นายอ้าย ก๋าเหล็ก

มารดาชื่อ นางสม ก๋าเหล็ก

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา เมื่อ วัน ที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดป่าแหน่ง โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อวัน ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ณ พัทธสีมาวัดป่าแหน่ง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

โดยมี เจ้าอธิการศรีวงศ์ รวิวํโส เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          พระอธิการประเสริฐ อุฏฺฐาโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระอินทร์ตา ฐานวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

การศึกษา

สามัญศึกษา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านฮ่าง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวังแก้ววิทยา)

พ.ศ.๒๕๔๐ จบการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักธรรม

พ.ศ.๒๕๑๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น ตรี

พ.ศ.๒๕๑๓ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น โท

พ.ศ.๒๕๑๖ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น เอก

 

ตำแหน่ง

พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๒ เจ้าอาวาสวัดวังมน

พ.ศ.๒๕๑๘ ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดทุ่งฮั้ว

พ.ศ.๒๕๓๐ พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม

พ.ศ.๒๕๓๖ เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว เขต ๑

พ.ศ.๒๕๓๖ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

พ.ศ.๒๕๔๗ เจ้าคณะตำบลวังแก้ว

พ.ศ.๒๕๕๙ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์

 

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๓ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ

พ.ศ.๒๕๕๕ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 

อ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๘ , ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ , หน้า ๓๙


  ...
เอกพงษ์ ไชยพงษ์
20 มิถุนายน เวลา 22:37 น.

แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16

แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16

รายชื่อเจ้าคณะตำบล 10 ตำบล

พระครูพิพัฒนานุการ       เจ้าคณะตำบลปากแพรก       รองเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

พระครูสุธรรมปิยาภรณ์     เจ้าคณะตำบลปากพนัง           เจ้าอาวาสวัดปิยาราม

พระครูปุญญาภิมนฑ์        เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ     เจ้าอาวาสวัดนาควารี

พระครูพินิจธรรโมภาส      เจ้าคณะตำบลป่าระกำ            เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี

เจ้าอธิการทนงค์น้อย  ธนปุญโญ  เจ้าคณะตำบลชะเมา    เจ้าอาวาสวัดสุขุม

พระสมุห์ศักเรนห์  ปญญาวชิโร   เจ้าคณะตำบลหูล่อง       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านงาม

พระปลัดยุทธนา  ยุทธโน         เจ้าคณะตำบลบางพระ    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

พระสมุห์เกียรติยศ  โกวิโท     เจ้าคณะตำบลบางศาลา   เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง

พระครัน  โชติธมฺโม      เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่              รองเจ้าอาวาสวัดหรงบน

เจ้าอธิการศรชัย  ธมฺมเตโช  เจ้าคณะตำบลแหลมตะลุมพุก  เจ้าอาวาสวัดไทยมังคลาราม


  ...
ธานี รัตตเนตร
15 มิถุนายน เวลา 13:55 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่ิอเจ้าอาวาส

พระปลัดสุรชัย จตฺตมโล

เจ้าอาวาสวัดบ้านฉลองชัย

280 ม.4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

...

  ...
พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต
11 พฤษภาคม เวลา 18:22 น.

แจ้งชื่อและตำแหน่งใหม่

พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต ป.ธ.๗

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง