Dashboard - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
20 กันยายน เวลา 17:32 น.

เพิ่มประวัติ

พระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าอาวาสวัดป่าซาง เจ้าคณะอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 เกิดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๗ บิดานายใจ มารดานางตาแก้ว จอมพูน อยู่อาศัยบ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

บรรพชาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูบุญมี พุทธฺญาโน เป็นพระอุปัชฌาย์ 

การศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๙ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธบ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

การปกครอง

ปี พ.ศ.๒๕๒๑เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าซาง 

ปีพ.ศ ๒๕๒๙เป็นรองเจ้าคณะตำบลป่าซาง 

ปี พ.ศ.๒๕๓๒เป็นเจ้าคณะตำบลป่าซาง

ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน - แม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จัน 


  ...
นพพล ใจจันทร์
18 กันยายน เวลา 11:20 น.

เพิ่มตำแหน่ง

1.พระสิทธิวชิรานุกุล (นิกร สิริปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่               เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566

2.พระครูพิทักษ์พัฒนาทร (จรัญ ฐิตปญฺโญ) วัดอัมพวัน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว

ปี พ.ศ.2566


  ...

  ...
นพพล ใจจันทร์
13 กันยายน เวลา 16:08 น.

แก้ไขตำแหน่ง

1.พระครูโกวิทธรรมโสภณ (ศรีผ่อง โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดร้องเม็ง เจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง ปี2566


  ...
สามเณรกิตติศักดิ์ ลีพา วัดโสธรวราราม
13 กันยายน เวลา 13:48 น.

file:///C:/Users/Class%20406/Downloads/140B027N0000000000300.pdf


  ...
นพพล ใจจันทร์
17 วัน 13 นาที

เพิ่มเติมข้อมูล

1.พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม

ชาติภูมิ

นามเดิม ศรีนวล อามาตะ เกิดเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๐๓
ที่บ้านอีกุด ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
บิดาชื่อ นายอวน อามาตะ มารดาชื่อ นางอรดี อามาตะ
มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน

บรรพชา

เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๖ 
ณ พัทธสีมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โดยมี พระวินัยโสภณ (พระเทพสิทธาจารย์ จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๔
ณ พัทธสีมา วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พระอุปัชฌาย์ คือ พระพุทธพจนวราภรณ์ พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระนพีสีพิศาลคุณ พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระครูปลัดบุญเพ็ง โสภโณ (พระวินัยโกศล)  ได้รับฉายาว่า “วิมโล”  

การศึกษาพิเศษ

ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ ๓ ของกรมการศาสนา
ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕
ผ่านการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูต สายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕

งานปกครอง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน (ธ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะตำบลแม่สูน (ธ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม

สมณศักดิ์

ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ที่ พระปลัด ของพระวิมลธรรมญาณเถร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)
ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่ พระครูวิมลธรรมรัต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)
เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่ "พระครูวิมลธรรมรัต"


  ...
นพพล ใจจันทร์
2 กันยายน เวลา 16:48 น.

เพิ่มเติมข้อมูล

พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗

ประวัติ มีนามเดิมว่า ธงชัย สุวรรณเรืองศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของคุณพ่อทองคํา คุณแม่ละมัย สุวรรณเรืองศรี 

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมี พระราชสิทธาจารย์ (อินสม อภิชโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์สมบูรณ์ สมปุญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาคำ ธมฺมจาโร (พระราชรัตนากร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระญาณสมโพธิ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธาจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนาบดี 

การปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๒ รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยสัพพัญญอําเภอแม่วาง

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ

พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นเจ้าคณะอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดโลกโมฟี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔ (ภาคเหนือ)

พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๗ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน อําเภอเมือง

พ.ศ.๒๕๕๗ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ปล่อง (เชียงโฉม)

พ.ศ.๒๕๕๔ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอินทขีล (สะดือเมือง)

พ.ศ.๒๕๔๙ รักษาการเจ้าอาวาสวัดยางกวง 

พ.ศ.๒๕๕๐ รักษาการเจ้าอาวาสวัดปันเส่า 

พ.ศ.๒๕๕๑ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสวนดอก (พระอารามหลวง)

พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗ 


  ...
นพพล ใจจันทร์
2 กันยายน เวลา 16:45 น.

เพิ่มข้อมูล

พระครูสุจิตธรรมสาร (ครูบาสุใจ เขมจาโร)

อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง (บ้านโปงทุ่ง)

ประวัติ

ชื่อ-ฉายา : พระครูสุจิตธรรมสาร (สุใจ เขมจาโร)

สถานะเดิม : สุใจ แสงไกรทอง 

เป็นบุตร : นายขาว นางแสง ปุ๊ดเตอร์

ชาตกาล : วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๘ ปีระกา 

วิทยฐานะ : นักธรรมชั้นโท

บรรพชา : ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๐

ณ พัทธสีมา วัดท่าครั่ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อุปสมบท : ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘

ณ พัทธสีมา วัดบ้านชั่ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่งทางการปกครอง :

- พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง

- พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นพระธรรมทูต

- พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นเจ้าคณะตำบลดอยเต่า-โปงทุ่ง

- พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า

- พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า

สมณศักดิ์ :

- พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนาม พระครูสุจิตธรรมสาร

- พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

- พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

- พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พระครูสุจิตธรรมสาร (สุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ด้วยสาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด ณ โรงพยาบาลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๒๓ นาที สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๖

 


  ...
นพพล ใจจันทร์
1 กันยายน เวลา 12:02 น.

เพิ่มตำแหน่ง

1.พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสโข ป.ธ.๖) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ปี2566


  ...
ยุทธนา อุดงษ์
23 วัน 111 นาที

พระสงฆ์

พระวีระ โชตวีโร  อายุ ๗๕ พรรษา ๑๑ วิทยฐานะ นักธรรมโท วัดราษฎร์นิมิต

ดำรงตำเเหน่ง

   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิมิต ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๐๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิมิต ๐๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

วัดราษฎร์นิมิต 

ท้องที่ สระเเก้ว

สังกัด มหานิกาย

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
24 วัน 240 นาที

แก้ไขตำแหน่ง

พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง

ปี พ.ศ.2566 รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ.2566 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 17:31 น.

เพิ่มเติม

พระปัญญากรโมลี (อินตา รตนญาโณ / รัตนวิมล)

ป.ธ.๖ น.ธ.เอก อดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง , อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

#ชาติภูมิ

นามเดิมชื่อว่า อินตา นามสกุล รัตนวิมล เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ บ้านน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล (อ.เทิง ในขณะนั้น) จ.เชียงราย บิดาชื่อ พ่อวงศ์ มารดาชื่อ แม่เกี๋ยง รัตนวิมล มีพี่น้องด้วยกันจำนวน ๖ คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

๑.พระปัญญากรโมลี (อินตา รัตนวิมล / มรณภาพ)

๒.นายบุญส่ง เสขะจันทร์ (เสียชีวิต)

๓.นางคำอ้วน สารเงิน

๔.นางศรีดา ลาดลำ

๕.นางอวน ภูก่ำ

๖.นายจันทร์ รัตนะ

#บรรพชา

ได้เข้ารับการบรรพชา เป็นสามเณร เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โดยมี พระอธิการอนุรส อรุโณ เจ้าอาวาสวัดป่าบง เป็นพระอุปัชฌาย์

#อุปสมบท

ได้รับการอุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดป่าบง ต.ยางฮอม อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมี พระอธิการอนุรส อรุโณ เจ้าอาวาสวัดป่าบง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอุดม ภทฺทกาโม วัดป่าบง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระวัน กนฺตสีโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "รตนญาโณ"

#การศึกษา

• พ.ศ. ๒๔๘๓ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่๔ จากโรงเรียนประชาบาลบ้านน้ำแพร่

• พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระนาคแก้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๘๘ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน วัดมุงเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๙๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดมุงเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ.๒๔๙๗ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๒๑ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

#ตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์

• พ.ศ.๒๔๙๖ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นฝ่ายเผยแผ่ประจำคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๒๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาคาร สำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

• พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ประจำจังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ

• พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๒๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพราะปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์

#สมณศักดิ์

• พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ "พระครูพินิตธรรมประภาส"

• พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

• พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เปรียญ) ในราชทินนามที่ "พระปัญญากรโมลี"

#มรณกาล

พระปัญญากรโมลี ในวัยชรา ได้อาพาธมานานหลายปี ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองฝ่อ และ โรคอัมพฤกษ์ จนกระทั่ง วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ อาการของท่านได้กำเริบ คณะศิษยานุศิษย์ จึงนำท่านไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อาการ ท่านก็ ทรงตัวมาตลอด และได้ถึงแก่มรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. สิริอายุได้ ๗๔ปี พรรษา ๕๓


  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 17:28 น.

เพิ่มเติม

พระราชปัญญาโมลี (บู่ ปญฺญาปชฺโชโต /ศรีสงคราม) ป.ธ.๖ น.ธ.เอก

อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายรูปที่ ๖ ,อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง),อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

#ชาติภูมิ

นามเดิมชื่อ บู่ นามสกุล ศรีสงคราม เกิดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๖ ณ บ้านจิก ต.หนองบัง อ.เมือง จ

.หนองบัวลำภู (จ.อุดรธานี ในขณะนั้น) บิดาชื่อ นายหนู มารดาชื่อ นางหยุก ศรีสงคราม มีพี่น้องร่วมสายโลหิต จำนวน ๘ คน คือ

๑. พระราชปัญญาโมลี (บู่ ศรีสงคราม /มรณภาพ)

๒.นางบุ ศรีสงคราม (ถึงแก่กรรม)

๓.นายบุญ ศรีสงคราม (ถึงแก่กรรม)

๔.นายอ่อน ศรีสงคราม (ถึงแก่กรรม)

๕.นายถ่อน ศรีสงคราม (ถึงแก่กรรม)

๖.นางบาง ศรีสงครม (ถึงแก่กรรม)

๗.นายหวด ศรีสงคราม (ถึงแก่กรรม)

๘.เป็นหญิงถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเล็ก

#อุปสมบท

ได้เข้าพิธีบรรพชา และอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ณ วัดโพธิชัยสะอาด ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี พระครูพุทธพจนประกาศ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระอธิการมี ญาณวุฑฺโฒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระพิมพ์ กิตติสทฺโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาปชฺโชโต)

#การศึกษา

• พ.ศ.๒๔๖๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดมหาชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

• พ.ศ.๒๔๗๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดมหาชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

• พ.ศ.๒๔๗๓ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ.๒๔๗๕ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ.๒๔๗๗ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ.๒๔๗๘ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

• พ.ศ.๒๔๘๐ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

#ตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์

• พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าซาง อ.พาน จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๘๒ เป็นพระอุปัชฌาย์

• พ.ศ.๒๔๘๕ เป็นกรรมการสงฆ์ จังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นเจ้าคณะอำเภอพาน

• พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (เนื่องจากวัดเจ็ดยอด ได้รับการยกสถานะเป็นพระอารามหลวง ในปีนี้)

• พ.ศ.๒๕๒๓ ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพ

• พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

#งานด้านการศึกษา

• พ.ศ.๒๔๙๗๙ - ๒๕๐๑ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม และบาลี สำนักเรียน วัดป่าซาง อ.พาน จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดป่าซาง อ.พาน จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๒๐ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม และบาลี สำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาวิชาภาษาบาลี โดยสั่งให้เจ้าคณะอำเภอต่างๆ คัดเลือกพระภิกษุสามเณร ให้ได้อำเภอละ ๕ รูป โดยส่งไปเรียนในสำนักเรียนใหญ่ สี่แห่ง คือ

๑. อ.เมือง / อ.เทิง /อ.เชียงของ ให้ส่งไปเรียนที่สำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

๒. อ.พะเยา (ในขณะนั้น) / อ.เชียงคำ / อ.ปง ให้ส่งไปเรียนที่สำนักเรียนวัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา (จ.เชียงรายในขณะนั้น)

๓. อ.พาน /อ.แม่สรวย / อ.เวียงป่าเป้า ให้ส่งไปเรียนที่สำนักเรียน วัดป่าซาง อ.พาน จ.เชียงราย

๔. อ.แม่จัน / อ.แม่สาย /อ.เชียงแสน ให้ส่งไปเรียนที่ สำนักเรียนวัดแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๔๘๐- ๒๕๐๐ เป็นประธานอำนวยการสอบนักธรรมสนามหลวง สำนักเรียนคณะอำเภอพาน

• พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๒๓ เป็นประธานอำนวยการสอบนักธรรม บาลี สนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย วัดเจ็ดยอด

• พ.ศ.๒๕๑๑ ตั้งหน่วยสงเคราะห์ พุทธมามกะผู้เยาว์(นพกะ) สังกัดกรมการศาสนา วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๑๖ จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๑๖- ๒๕๑๗ เป็นวิทยากรอบรมความรู้หลักการปกครอง และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการประชุมสัมนา พระสังฆาธิการ จ.เชียงราย

• พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง "มูลนิธิพระราชปัญญาโมลี" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา และการบำเพ็ญกุศลสาธารณะ

#งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

• พ.ศ.๒๔๘๕ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในตำแหน่งเผยแผ่จังหวัดเชียงราย

• พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๕ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหน่วยจาริกอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ในอำเภอต่างๆ ในเขต จ.เชียง กำหนดปีละ ๑ ครั้งในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคมของทุกๆปี

• อบรมพระภิกษุสามเณร และประชาชน ในวันธรรมสวนะ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

• พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๐ เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต จ.เชียงราย

• เป็นพระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนาและให้โอวาท ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต่างๆ

#งานด้านสาธารณูปการ

• สร้างและปรับปรุงเสนาสนะ วัดป่าซาง อ.พาน จ.เชียงราย ดังนี้

- สร้างพระอุโบสถ ๑ หลัง

- สร้างกุฏิสงฆ์ เป็นตึก ๑ หลัง เป็นกุฏิไม้ ๒ หลัง

- สร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง

- สร้างศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง

• สร้างและปรับปรุงเสนาสนะ วัดพระธาตุจอมแว่ อ.พาน จ.เชียงราย ดังนี้

- สร้างวิหารหลวง ๑ หลัง

- สร้างบันไดทางขึ้นพระธาตุจอมแว่ ยาว ๒๕๐ เมตร

• สร้างและปรับปรุงเสนาสนะ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ดังนี้

- สร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาคาร ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นอาคาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

- สร้างกุฏิสงฆ์ เป็นตึก ๑ หลัง เป็นตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นกุฏิไม้ ๒ หลัง

- สร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง

- เป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุเจ็ดยอด ประจำวัดเจ็ดยอด

• สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ทางราชการตั้งชื่อว่า "อาคารราชปัญญาโมลี"

#สมณศักดิ์

• พ.ศ.๒๔๘๒ รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนาม "พระครูสัทธรรมโกวิท"

• พ.ศ.๒๔๙๒ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เปรียญ) ในราชทินนามที่ "พระปัญญากรกวี"

• พ.ศ. ๒๕๐๕ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ " พระราชปัญญาโมลี ศรีชังราย อุตตรคณาธิการ วิศาลธรรมกถิกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี "

#มรณกาล

พระราชปัญญาโมลี มีโรคประจำตัวคือ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มักมีอาการหอบเหนื่อยอยู่เสมอ ต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อมีอาการทุเลาลัง ก็จะกลับมาพักฟื้นที่วัดเจ็ดยอด หากอาการกำเริบ ก็จะกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก

จนกระทั่ง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชปัญญาโมลีได้มีอาการกำเริบ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของท่าน ที่ได้เข้าโรงพยาบาล แล้วรักษาตัวนานที่สุด ไม่ได้กลับมาพำนักที่วัด จนกระทั่ง วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ อาการของท่านได้ทรุดลง โดยลำดับ และ ได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สิริอายุ ๙๒ ปี ๙ เดือน ๔ วัน พรรษา ๗๑

 

ที่มา : หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชปัญญาโมลี (บู่ ปญฺญาปชฺโชตมหาเถร ป.ธ.๖ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙


  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:57 น.

เพิ่มรูป

พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ สิริมงฺโล) ปธ.6 ศน.บ.

เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:55 น.

เพิ่มรูป

พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ปธ.๕) เจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี อ.เมือง จ.ลำพูน

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:54 น.

เพิ่มรูป

พระครูวิสุทธิธรรมภาณี  วัดวิเชตร์มณี เจ้าคณะอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:50 น.

เพิ่มรูป

พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน  นธ.เอก ป.ธ๙ พธ.ม เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:49 น.

แก้ไขตำแหน่ง

1.พระครูวิสุทธิธรรมภาณี วัดวิเชตร์มณี อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่สาย ปี พ.ศ.2565


  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:36 น.

เพิ่มเติม

พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน  นธ.เอก ป.ธ๙ พธ.ม เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกิด 25เมษายน 2516

วิทยาฐานะ

ปี2529 จบ ป.6โรงเรียนบ้านอมก๋อย

ปี2533 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดเนินพนมพนาวาส จ.ชลบุรี

ปี2545 สอบได้เปรียญธรรม๙ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพ

ปี2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(พธ.ม)

งานปกครอง

ปี พ.ศ2550 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

ปี พ.ศ.2559 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

ปี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นเจ้าอาวาสบุพพาราม

 


  ...
นพพล ใจจันทร์
39 วัน 5 นาที

แก้ไข

1.พระครูวรคุณพิพัฒน์ (กำพล คุณวโร) เจ้าอาวาสวัดดอกแดง เป็นรองเจ้าคณะตำบล ป่าป้อง-สง่าบ้าน ปี2566

2.พระมหาธิติวุฒิ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดดอยปล่อยนก เป็นรองเจ้าคณะตำบล แม่โป่ง-แม่ฮ้อยเงิน ปี2566


  ...
นวพล วงศ์สิริ
42 วัน 14 นาที

แก้ไขข้อมูล + อัพเดตข้อมูล

แก้ไขอัพเดตข้อมูล และรูปภาพ

๑. พระครูวินัยธรวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ เป็นพระครูปลัดวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ  พระครูปลัดของพระราชาคณะ ชั้นเทพ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปางถ้ำ

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ย้ายมาสังกัด ณ วัดปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 


  ...
นวพล วงศ์สิริ
5 สิงหาคม เวลา 15:42 น.

แก้ไขอัพเดตข้อมูล และรูปภาพ

๑. พระครูวินัยธรวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ เป็นพระครูปลัดวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ  พระครูปลัดของพระราชาคณะ ชั้นเทพ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปางถ้ำ

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ย้ายมาสังกัด ณ วัดปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
4 สิงหาคม เวลา 16:09 น.

แก้ไข

1.พระครูสิริวุฒิกร ป.ธ.๕ รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เจ้าอาวาสวัดโรงวัว เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง


  ...
นพพล ใจจันทร์
26 กรกฎาคม เวลา 15:15 น.

แก้ไข

1.พระราชรัชมุนี
(นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่4 ปี2566


  ...
นพพล ใจจันทร์
25 กรกฎาคม เวลา 11:59 น.

แก้ไข

1.พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น เจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง มรณะภาพ


  ...
นพพล ใจจันทร์
25 กรกฎาคม เวลา 11:58 น.

แก้ไข

1.พระครูสุคันธศีล
(สิงห์ สจฺจานนฺโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม มรณภาพลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 19.05 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 15:18 น.

แก้ไข

1.พระครูโสภิตบุญญากร (โสภิต) นธ.เอก พธ.บ วัดสันหมื่นแก้ว เจ้าคณะตำบลแม่ปืมเขต1 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา 26 กรกฎาคม 2565

2.พระครูสังวรวรคุณ (ประเสริญ สงฺวโร) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา , เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา

3.พระครูประภัสสรนิรันดร์ (นิรันดร์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดปูคาเหนือ เจ้าคณะตำบลแม่ปูคา เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี2566

 


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 15:10 น.

แก้ไข

1.พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น เจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง

2.พระครูพิทักษ์ธรรมากร
(สวัสดิ์ สีลสํวโร) เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต1 เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ๋ม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต1

3.พระครูสิริปุญญากร
(คำปัน อนาลโย ป.ธ.๔) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน มรณะภาพ


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 15:04 น.

มรณะภาพ

1.พระครูอุปถัมภ์กิจจานุกูล
(อนุรักษ์)เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสะเมิง วัดงาแมง มรณะภาพ

2.พระครูปัญญาพิลาศ
(คำกอง โชติปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สอย เจ้าอาวาสวัดแม่สอย มรณะภาพ

3.พระครูวินัยธร สุรพล สุชาโต เจ้าอาวาสวัดปางไฮ มรณะภาพ


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 15:03 น.

แก้ไขตำแหน่ง

1.พระครูสุภัทรรัตนากร (เจริญศักดิ์ สิริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว เป็นผู้รักษาเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว ปี2566


  ...
นพพล ใจจันทร์
62 วัน 226 นาที

แจ้งข่าวมรณะภาพ

1.พระครูธรรมวารีนุรักษ์
(คำหล้า วรสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำริน มรณะภาพ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

2.พระครูเขมาภิราม
(ถวิลทอง ชุติปาโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดยางทอง มรณะภาพ 

3.พระครูวรวรรณวิทิต
(มนตรี อภิวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าลาน - ตลาดขวัญ เจ้าอาวาสวัดป่าลาน

 


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 12:24 น.

แก้ไข

1พระภาวนารัตนญาณ วิ.
(อริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคระจังหวัดเชียงราย ปี2566

2.พระไพศาลประชาทร วิ.
(พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคระจังหวัดเชียงราย ปี2566

3.พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรคุณ


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 12:16 น.

แก้ไข

1.พระครูสัทธาภิมณฑ์ รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดมะกอก เป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอป่าซาง ปี2566

2.พระครูวิมลธรรมจารี
(มานิตย์ ธมฺมจารี)เจ้าคณะตำบลม่วงน้อย เจ้าอาวาสวัดสะปุ๋งหลวง เป็นรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง

3.พระครูสิริสุตานุยุต
(สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕ ,ดร.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน

 


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 12:13 น.

แก้ไข

1.พระปัญญาวชิรกวี
(พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ปี2565


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 11:41 น.

แก้ไขตำแหน่ง

1.พระครูชัยประดิษฐ์โสภณ
(ประดิษฐ์ รกฺขิตธมฺโม) รองเจ้าคณะตำบลป่าป้อง - สง่าบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยประดิษฐ์ เป็นเจ้าคณะตำบล ป่าป้อง-สง่าบ้าน ปี2566

2.พระครูปิยธรรมทัต
(ทองอินทร์ ปิยธมฺโม) รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดทุ่งต้อม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคระอำเภอสันกำแพง ปี2566

3.พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าคณะตำบลริมใต้ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน เป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม ปี2566

4.พระครูพิศาลธรรมวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแม่แตง เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่แตง ปี2566

5.พระครูโอภาสศีลวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว เจ้าอาวาสวัดห้วยไส้ เป็นเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว ปี2566

 


  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 11:07 น.

แก้ไขตำแหน่ง

1.พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
(สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี2566

2.พระเทพปริยัติ
(สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 ปี2566

3.พระเทพมังคลาจารย์
(สมาน กิตฺติโสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ปี2566

4.พระราชรัชมุนี
(นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่ ปี2566

5.พระราชโพธิวรคุณ
(พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.) เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นรองเจ้าคระจังหวัดเชียงใหม่ รุปที่3 ปี2566

6.พระกิตติวิมล
(อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง (ธ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ปี2566

7.พระประชานาถมุนี วิ.
(อานันท์ อานนฺโท) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองป่าครั่ง - ท่าศาลา เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เป็นเจ้าคณะตำบลหนองป่าครั่ง-ท่าศาลา

8.พระศรีศิลปาจารย์
(ประมวล ปญฺญาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคระภาค7 ปี2566

9.พระครูมงคลศีลวงศ์
(อนันต์ เตชธมฺโม) รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดสารคามรังสรรค์ เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ปี2566

10.พระครูสิริเจติยานุกูล
(นิกร สิริปญฺโญ ป.ธ.๕) เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่

พระสิทธิวชิรานุกุล

11.พระเทพโกศล
(สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ที่พระธรรมวชิรโกศล วิมลนวรัฐกิจบริหาร วิจิตรปฎิภาณธรรมสุนทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

12.พระครูศรีปทุมรักษ์
(แสน สุทฺธิเมธี ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดปทุมสราราม เป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต1 ปี 2566

13.พระครูอดุลญาณประยุต
(จันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน) เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง เจ้าอาวาสวัดม่วงม้าใต้ เป็นรองเจ้าคระอำเภอ สันกำแพง ปี2566

14.พระครูหิรัญศุภธาดา
(ยอดชาย สิรินฺธโร) รองเจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน เจ้าอาวาสวัดแม่ฮ้อยเงิน เป็น เจ้าคณะตำบล แม่โป่ง-แม่ฮ้อยเงิน ปี2566

15.พระครูธีรปัญญานุโยค
(อินปั๋น ปญฺญาธีโร) เจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดนิวาสไพรสณฑ์ ย้ายวัด ไปวัดเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

16.พระครูพุทธิธรรมรักษ์
(บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต) เจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน เจ้าอาวาสวัดกัญจน์นิธยาราม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน


  ...
พระมหาเพชร ภทฺทจาโร
18 กรกฎาคม เวลา 19:06 น.

พระมหาเพชร  ภทฺทจาโร (สุเมธอุดม)

(นธ.เอก,ปธ.๔,ป.บส.)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดครุนอก

...

  ...
วรพจน์ สีนวน
9 พฤษภาคม เวลา 15:18 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่อ

พระครูบวรนนทการ (บุญนาค ปวโร) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชาตภูมิ 

พระครูบวรนนทการ นามเดิม บุญนาค กรุดไทย 

เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน

บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๑๑ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โยมบิดาชื่อ นายเป้า กรุดไทย   โยมมารดาชื่อ นางอ่อง กรุดไทย

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินฺธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหาอ้น ภทฺทสาโร (พระครูภัทรนนทคุณ) รองเจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ (โดด ตุลิโต) รองเจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

การศึกษา

๒๔๙๔ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

๒๕๐๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดละหาร คณะจังหวัดนนทบุรี

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดเพรางาย

พ.ศ.๒๕๐๖ เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพรางาย

๒๙ มกราคม ๒๕๐๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดเพรางาย

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ เป็น พระกรรมวาจาจารย์

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ เป็น พระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์ ที่ พระครูบุญนาค

๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูบวรนนทการ

๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

มรณภาพ 

มรณภาพเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ สิริอายุ ๗๗ พรรษา ๕๕

 

 

 

...

  ...
พระปลัดจตุรภัทร ถาวโร
2 พฤษภาคม เวลา 18:06 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่อ พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร

พระปลัด จตุรภัทร ถาวโร

วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก ,ป.บส. พธ.ม 

วัด วัดไทร 

ท้องที่ กรุงเทพมหานคร

สังกัด มหานิกาย 

ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑

๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น "พระปลัดจตุรภัทร” ฐานานุกรมใน พระครูศรีคัมภีรญาน ผจล.วัดพิชัยญติการาม

...

พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ (กฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ)

...

  ...
พระครูศรีกิตยาะร
10 มีนาคม เวลา 19:52 น.

พระครูสัทธาวราภิยุต

พระครูสัทธาวราภิยุต
(พาสิทธิ์ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม(วัดในยาง)
ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:59 น.

เพิ่มเติม

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
(ประสิทธิ์)

เจ้าคณะอำเภอสะเดา

เจ้าอาวาสวัดยางทอง

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:58 น.

พระครูสุวัฒนาภรณ์
(สุภัทร อริโย)

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เจ้าอาวาสวัดนาทวี

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:55 น.

แจ้งข่าว

พระครูศรีคณาภิรักษ์
(พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เจ้าอาวาสราษฎร์บำรุง

 


  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:54 น.

แจ้งข่าว

พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) วัดมัชฌิมาวาส    มรณภาพแล้ว 


  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
22 สิงหาคม เวลา 13:09 น.

แก้ไขข้อมูล พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

พระครูวิริยวรคุณ

(ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

 

ชาตภูมิ

พระครูวิริยวรคุณ นามเดิมว่า ประเสริฐ สายทอง

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ปีระกา

บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

บิดาชื่อ นายคำเลิศ สายทอง

มาณดาชื่อ นางแก้ว สายทอง

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน

     ๑. นางสี ชื่องาม

     ๒. นายสวัสดิ์ สายทอง

     ๓. พระครูวิริยวรคุณ

     ๔. นางไว แม่นยำ

     ๕. นางน้อย ตานาคา

     ๖. นายสมาน สายทอง

     ๗. นายบรรเทา สายทอง

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา ณ วัดบ้านฮ่างโดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อ วัน จันทร์ ที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ณ พัทธสีมา วัดป่าแหน่ง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          เจ้าอธิการคำ คมฺภีรปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระสมบูรณ์ ธมฺมวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านห้วยป้าย

 

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ.๒๕๑๕ เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

พ.ศ.(ไม่ทราบข้อมูล) เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว

พ.ศ.๒๕๒๙ รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๕๓๐ พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๔๓๖ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

พ.ศ.๒๔๔๒ เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๙ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิริยวรคุณ

พ.ศ.๒๕๓๖ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 

อ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๑ , ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ , หน้า ๒๖


  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
2 สิงหาคม เวลา 16:15 น.

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล)

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ

(ประยุธ นิมฺมโล)

เจ้าคณะตำบลวังแก้ว กิตติมศักดิ์

รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

 

ชาติภูมิ

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ นามเดิมว่า ประยุธ ก๋าเหล็ก

เกิดเมื่อ วัน เสาร์ ที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ปี 

บิดาชื่อ นายอ้าย ก๋าเหล็ก

มารดาชื่อ นางสม ก๋าเหล็ก

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา เมื่อ วัน ที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดป่าแหน่ง โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท เมื่อวัน ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ณ พัทธสีมาวัดป่าแหน่ง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

โดยมี เจ้าอธิการศรีวงศ์ รวิวํโส เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          พระอธิการประเสริฐ อุฏฺฐาโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระอินทร์ตา ฐานวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

การศึกษา

สามัญศึกษา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านฮ่าง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวังแก้ววิทยา)

พ.ศ.๒๕๔๐ จบการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักธรรม

พ.ศ.๒๕๑๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น ตรี

พ.ศ.๒๕๑๓ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น โท

พ.ศ.๒๕๑๖ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้น เอก

 

ตำแหน่ง

พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๒ เจ้าอาวาสวัดวังมน

พ.ศ.๒๕๑๘ ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดทุ่งฮั้ว

พ.ศ.๒๕๓๐ พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม

พ.ศ.๒๕๓๖ เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว เขต ๑

พ.ศ.๒๕๓๖ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง

พ.ศ.๒๕๔๗ เจ้าคณะตำบลวังแก้ว

พ.ศ.๒๕๕๙ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์

 

 

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๓ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ

พ.ศ.๒๕๕๕ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 

อ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๘ , ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ , หน้า ๓๙


  ...
เอกพงษ์ ไชยพงษ์
20 มิถุนายน เวลา 22:37 น.

แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16

แจ้งรายชื่อเจ้าคณะตำบลใหม่ ของคณะสงฆ์อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาค 16

รายชื่อเจ้าคณะตำบล 10 ตำบล

พระครูพิพัฒนานุการ       เจ้าคณะตำบลปากแพรก       รองเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

พระครูสุธรรมปิยาภรณ์     เจ้าคณะตำบลปากพนัง           เจ้าอาวาสวัดปิยาราม

พระครูปุญญาภิมนฑ์        เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ     เจ้าอาวาสวัดนาควารี

พระครูพินิจธรรโมภาส      เจ้าคณะตำบลป่าระกำ            เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี

เจ้าอธิการทนงค์น้อย  ธนปุญโญ  เจ้าคณะตำบลชะเมา    เจ้าอาวาสวัดสุขุม

พระสมุห์ศักเรนห์  ปญญาวชิโร   เจ้าคณะตำบลหูล่อง       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านงาม

พระปลัดยุทธนา  ยุทธโน         เจ้าคณะตำบลบางพระ    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

พระสมุห์เกียรติยศ  โกวิโท     เจ้าคณะตำบลบางศาลา   เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง

พระครัน  โชติธมฺโม      เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่              รองเจ้าอาวาสวัดหรงบน

เจ้าอธิการศรชัย  ธมฺมเตโช  เจ้าคณะตำบลแหลมตะลุมพุก  เจ้าอาวาสวัดไทยมังคลาราม


  ...
ธานี รัตตเนตร
15 มิถุนายน เวลา 13:55 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่ิอเจ้าอาวาส

พระปลัดสุรชัย จตฺตมโล

เจ้าอาวาสวัดบ้านฉลองชัย

280 ม.4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

...

  ...
พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต
11 พฤษภาคม เวลา 18:22 น.

แจ้งชื่อและตำแหน่งใหม่

พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต ป.ธ.๗

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง