หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระศรีวชิรธาดา (สมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๙

เจ้าคณะภาค ๙ (๒๕๖๔)
พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๖๖๕๑

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๑
พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๕๙ , ๐๘ ๙๑๒๐ ๒๙๕๙

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๒
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๑๕ ๔๔๘๘

ขอนแก่น

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๗)
พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)
วัดหนองกุง
โทร. ๐ ๔๓๔๓ ๑๓๕๖ , ๐๘ ๓๓๒๖ ๗๑๗๑

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดศรีจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๔๓๑๖

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๑ (๒๕๕๗)
พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)
วัดธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๗๐๘ ๑๕๘๖

เลขานุการ
พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี ป.ธ.๙
วัดธาตุ

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔)
วัดวุฒาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๔๑ ๘๘๓๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูปริยัติสารโกศล (สอน รวิวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูสิริสุตาคม (หนูไหล นิทฺทโร ป.ธ.๕)
วัดหนองกุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๔)
พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดเทพปูรณาราม
โทร. ๐ ๔๓๒๖ ๑๐๖๐ , ๐๘ ๗๒๓๐ ๓๘๑๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๔)
พระครูสุนทรศีลวงศ์ (บุญศรี สจฺจวโร ป.ธ.๕)
วัดบ้านหนองตูม

เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (๒๕๖๕)
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.๖)
วัดธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูสุธีกิตติวรญาณ (อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ป.ธ.๖)
วัดหนองแวง

เลขานุการ
พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล (ดชานนท์ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูศรีปริยัติบัณฑิต (ปพน กตสาโร ป.ธ.๖)
วัดเทพปูรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (๒๕๖๓)
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ (วุฒิพัน โสภโณ)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓ (๒๕๖๑)
พระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณ สุเมโธ)
วัดมรรคสำราญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า (๒๕๖๔)
พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดธาตุกุดกว้าง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๑
พระครูจันทสิริสาร (สุดสาคร จนฺทสิริ)
วัดท่าบึง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๒
พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (วาสนา อนาลโย)
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลพระลับ (๒๕๖๒)
พระมหาบุญส่ง ปสุโก
วัดตาลเรียง

เจ้าคณะตำบลบึงเนียม
พระครูสิริสารวุฒิคุณ (หนูเต็ม ป.ธ.๔)
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๑
พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (อนงค์ กตปุญโญ ป.ธ.๔)
วัดหัวหิน

เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๒
พระครูโพธิวรธรรมคุณ (วิลัย สิริธมฺโม)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลดอนหัน
พระครูโฆษิตจารุวรรณ (กังวาฬ จารุวณฺโณ)
วัดนวลจันทร์

เจ้าคณะตำบลโคกสี
พระครูสมุห์ สำรวย รกฺขิตจิตฺโต
วัดท่ายางชุม

เจ้าคณะตำบลหนองตูม
พระมหาบุญชู มหาวีโร ป.ธ.๓
วัดบ้านหนองตูม

เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๑
พระครูพิเศษสารคุณ (ประพันธ์ ฐานจาโร ป.ธ.๗)
วัดสวรรค์วนาราม

เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๒
พระครูอดุลสีลาภรณ์ (สมพร ป.ธ.๗)
วัดตราชูวนาราม

เจ้าคณะตำบลสำราญ
พระครูเขมาภิยุต (เฉลิม )
วัดไตรคามบำรุง

เจ้าคณะตำบลสำราญ เขต ๒
พระครูสุตธรรมวิจารณ์ (สงการนต์ ธมฺมทินฺโน)
วัดวิจารณ์สว่างโศก

เจ้าคณะตำบลโนนท่อน
พระครูเกษมวีราภรณ์ (สง่า เขมวีโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
พระครูประทีปธรรมโกศล (สมเกียรติ ทีปธมฺโม)
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
พระครูสิริรัตนานุกูล (แหลมทอง )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่ (๒๕๕๖)
พระครูสิทธิชาครธรรม (อดิศักดิ์ อติชาคโร)
วัดศรีดอนกลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต ๑ (๒๕๖๓)
พระครูปิยโพธิสาร (ศิริ ปิยธมฺโม)
วัดโพธิ์กลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูพุฒิสารคุณ (เสรี อิทฺธิเตโช)
วัดมณฑป

เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า
พระครูปลัด โสภา กจฺจสาโร
วัดโพธิ์ทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านหว้า เขต ๒ (๒๕๖๓)
พระครูอุดมสารโสภิต
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลดอนช้าง (๒๕๖๑)
พระครูวุฒิธรรมาภิราม (สุบิน )
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๑
พระครูบุญชยากร (วสันต์ )
วัดไชยศรี

เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๒
พระครูสิริบุญวิโรจน์ (หนูแดง )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.๔)
วัดจอมแจ้ง
โทร. ๐๘ ๗๘๕๒ ๓๓๕๕

เลขานุการ
พระวัชระ วิสุทฺธิวิริโย
วัดนามูลพุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูปริยัติสุวิธาน (ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.๔)
วัดนามูลพุทธาวาส

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา วิเชียร มหาวชิรปญฺโญ
วัดศรีจันทร์

รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูประภากรสารกิจ (ทองม้วน )
วัดศรีสว่าง

เลขานุการ
พระมหาบุญทัน ทีปธมฺโม ป.ธ.๓
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๑
พระครูประโชติกิจจาทร (คำผัน )
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๒
พระครูนิมิตวีราภรณ์
วัดนิมิตรรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระมหาสมศักดิ์ จนฺทธมฺโม
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูอรัญธรรมสุนทร (เสาร์ )
วัดป่าประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
พระครูใบฎีกา วิเชียร มหาวชิรปญฺโญ
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะตำบลดูนสาด
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดศรีจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๔๓๑๖

เจ้าคณะตำบลหนองกุงใหญ่
พระครูกันตวิหารธรรม (สัญชัย )
วัดพรหมวิหารธรรม

เจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๑
พระครูไพศาลรัตโนบล
วัดสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๒ (๒๕๖๕)
พระครูขันติบุญสาร (บุญมี ขนฺติโก)
วัดโนนสัง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติสาโร
วัดพัฒนาสีลา

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูสุตสุนทรธรรม (สมควร ป.ธ.๔)
วัดนาเลาะ

เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล จิรสุโภ)
วัดศิริพนปุญญาวาส
โทร. ๐๘ ๔๗๙๒ ๓๑๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง (๒๕๖๓)
พระครูญาณสารโสภณ (เสาวภาคย์ )
วัดบัวระพา

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๑
พระครูกิตติสารญาณ (บุญ )
วัดสระกัญญาราช

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๒
พระครูอาทรสารกิจ (สมเดช )
วัดหัตถวิชัย

เจ้าคณะตำบลคำม่วง
พระครูประสิทธิวรคุณ (รันดร )
วัดทางพาด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๑ (๒๕๖๕)
พระครูประภากรธรรมสิริ (ทองยนต์ อาภากโร)
วัดยางคำทุ่งบ่อ

เจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๒
พระครูปริยัติปัญญาประโชติ (กสัน )
วัดศิริพนปุญญาวาส

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระครูสมบูรณ์ธรรมสาร
วัดโนนพลทอง

เจ้าคณะตำบลนางิ้ว
พระครูโพธิธรรมพิมล
วัดนาง้อง

เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร กนฺตธมฺโม)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐๘ ๔๗๖๗ ๗๔๘๘

เลขานุการ
พระปลัด สำราญ สิริธมฺโม
วัดสระทอง

รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูสุวรรณสารสิทธิ์
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูสุวรรณธรรมวิมล (ทองใบ )
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไชย
พระปลัด สำราญ สิริธมฺโม
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
พระครูสารธรรมประโชติ
วัดเกษามคม

เจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูปริยัติธรรมมงคล (บุญธรรม จกฺกธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบึงแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๖๘๓ ๗๑๔๓

เลขานุการ
พระสุวรรณ จิตฺตกาโร
วัดบึงแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูอุเทศธรรมสาร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เลขานุการ
พระอิศเรศ อคฺคธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลชนบท
พระครูบูรพาธรรมประโชติ
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลโนนพะยอม
พระครูฉันทกิจวิมล (อาคม )
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลวังแสง
พระครูอุดมธรรมสโรภาส
วัดแท่นศิลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยแก (๒๕๖๓)
พระครูวิบูลสารโสภณ
วัดศรีภูบาล

เจ้าคณะตำบลกุดเพียงขอม
เจ้าอธิการนิคม วิสุทฺธสีโล
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น
พระครูรัตนสรานุกิจ (บุญถิ่น )
วัดธรรมณี

เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูรังษีธรรมสาร (จูม ธมฺมวโร)
วัดราษี
โทร. ๐๘ ๑๓๖๙ ๑๖๙๒

เลขานุการ
พระปลัด คฑาวุฒิ ฉวิวณฺโณ
วัดราษี

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูศรีทัศนคุณ ป.ธ.๖
วัดกลางสว่าง

เลขานุการ
พระมหาธนา สุภาจารี
วัดแจ้งสว่างนอก

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์ )
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๑
พระครูประดิษฐ์บุญธรรม (สมคิด ป.ธ.๓)
วัดบุญบาลประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๒
พระครูวีระกิจจานุกูล
วัดป่าสว่างรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๓
พระครูประจักษ์ธรรมสาร (ทนงศักดิ์ )
วัดสว่างหนองบัว

เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๑
พระครูบวรสารเขต (ฉลวย อริยวํโส)
วัดบรม

เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๒
พระครูสุทธิบุญสาร
วัดบริบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองเสาเล้า
พระครูสุภัทร์สารกิจ
วัดสามัคคีชัย

เจ้าคณะตำบลโนนอุดม
พระครูอุดมสารวิโรจน์
วัดทาม

เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๑
พระครูอาทรบุญเขต (ศักดิ์ดา )
วัดอิสาณ

เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๒
พระครูโกสุมสังฆกิจ
วัดโกสุมภาราม

เจ้าคณะตำบลวังหินลาด
พระครูสุตสารพิมล (พิมพา ธฺมมทินฺโน ป.ธ.๓)
วัดโนนศิลา

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๑
พระครูวัชรธรรมาภิรม (สมเพชร )
วัดประจันตวราราม

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๒
พระครูสุตคุณวัตร
วัดโพธิ์ก่อง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๓
พระครูอรุณกิจจาภรณ์ (อำนาจ )
วัดสว่างโนนงาม

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่างนอก

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
พระครูสุตธรรมกิตติ (เกียรติศักดิ์ กิตฺติโมฬี ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโนนหัน
พระครูอุดมคุณาทร (บัวเงิน )
วัดแจ้งสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๑
พระครูปริยัติวชิรญาณ (ดำรง ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๒
เจ้าอธิการสุทธิพงษ์ ฐิตเมธี
วัดโนนสำราญ

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
พระครูสุตวรสโมธาน (ประยุทธ ปวรญฺญู ป.ธ.๓)
วัดโนนเรียน

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
พระครูวุฒิธรรมภิวัฒน์ (บุญธรรม )
วัดมิ่งมงคล

เจ้าคณะอำเภอซำสูง
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
วัดโพธิ์ชัย
โทร. ๐๘ ๗๒๒๐ ๙๑๔๔

เลขานุการ
พระมหาวันชัย สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลกระนวน
พระครูพรหมญาณธรรมวินิฐ (ไกร )
วัดป่าศิริธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลคูคำ
พระครูสารสมาจาร
วัดพุทธชาฎา

เจ้าคณะตำบลคำแมด
พระมหาวันชัย สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
พระครูศีลสารโสภิต
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลบ้านโนน
พระสมุห์ อาทิตย์ อนุตฺตโร
วัดป่าพรมแพงศรัทธาราม

เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
วัดสระชัย
โทร. ๐๘ ๙๕๗๐ ๖๘๗๙

เลขานุการ
พระครูประภาสธำรงธรรม (วุฒิชัย )
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ เขมธโร ป.ธ.๔)
วัดพุทธเกษม

เลขานุการ
พระมหาพงษ์พัฒน์ จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๖
วัดชัยศรี

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระมงคลปริยัติธาดา (อุเทียน จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดชัยศรี
โทร. ๐๘ ๑๐๕๔ ๐๑๔๓

เลขานุการ
พระครูศรีภัทราภิรักษ์ (ชัยภัทร ชินทตฺโต ป.ธ.๖)
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลน้ำพอง เขต ๒
เจ้าอธิการสุรวิทย์ สุนฺทโร
วัดสีลาขันธ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรสารานุกูล (บุญกอง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๓)
วัดสีสปาวัน

เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๑
พระครูรัตนสารธรรม
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๒
เจ้าอธิการโยธี ยโสธโร
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๑
พระครูประภัสร์สุวรรณคุณ
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๒
พระครูถาวรพัฒนกิจ
วัดนวการาม

เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๑
พระครูปิยธรรมวิศิษฐ์ (สุพันธ์ ป.ธ.๓)
วัดป่าปิยะราช

เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๒
พระครูสุวรรณญาณวัฒน์ (คำใบ )
วัดมุกดาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๑ (๒๕๖๓)
พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน โอภาโส ป.ธ.๓)
วัดเจติยภูมิ

เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูวรธรรมวินิฐ
วัดสองคอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิมลสารภาร (จวน นิมฺมโล)
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
พระครูประภาชัยคุณ (สมชาย )
วัดกู่ประภาชัย

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๑
พระครูสุตสารวิมล (สังทอง ป.ธ.๔)
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๒
พระครูปริยัติสารการ
วัดท่าน้ำพอง

เจ้าคณะตำบลพังทุย
พระครูสิริปริยัตยาภิวัฒน์
วัดสมศรี

เจ้าคณะตำบลท่ากระเสริม
พระครูประโชติเขตตานุรักษ์ (ศุภลักษณ์ )
วัดอุทุมพร

เจ้าคณะตำบลวังชัย
พระครูปริยัติปัญญาทร (วีระศิลป์ ป.ธ.๔)
วัดพิชัยพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูฉันทสารคุณ (สมศักดิ์ )
วัดหนองนกเขียน

เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ สิวโร ป.ธ.๕)
วัดสว่างน้ำใส
โทร. ๐๙ ๓๔๘๐ ๒๑๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา (๒๕๖๒)
พระครูศีลสารสังวร (ถาวร ติสฺสวโร)
วัดศรีประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูจันทธรรมสาร (บุญมี )
วัดศรีสง่าวราราม

เจ้าคณะตำบลเปือยใหญ่ - หนองปลาหมอ
พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลโนนแดง
พระครูสุธรรมมงคล (มนูญ )
วัดศรีสุธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุการ (เจียม ฐานธมฺโม)
วัดศรีประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๓
พระครูชัยมงคลรัตน์ (ถาวร )
วัดแก้วกู่ชัยมงคล

เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง ฉินฺนาลโย)
วัดศิริชัยมงคล
โทร. ๐๖ ๔๑๘๖ ๒๔๐๔

เลขานุการ
พระปลัด ไกรศิลป์ สุพฺพโต
วัดศิริชัยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูปริยัติประสิทธิคุณ (สุเนตร ป.ธ.๔)
วัดจันทรประสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูประสิทธิกิตติญาณ (วีระ กิตฺติญาโณ)
วัดจันทรประสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภณ
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๒
พระครูอานันท์สารคุณ
วัดสว่างทุ่งมน

เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๑
พระครูโชติธรรมสาร (ไมย์ )
วัดมัชฌิมวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๒
พระครูสุทธิโพธิคุณ (สุวิทย์ )
วัดสะอาดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุทธิธรรมสาร (ไสว )
วัดสะอาดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลหัวหนอง
พระครูโพธิวรรณากร (นิมิตร )
วัดโพธิ์กลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองเฟีย
พระครูปริยัติปัญญารัตน์ (โสภรรณ ป.ธ.๔)
วัดมงคลหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแคนเหนือ (๒๕๖๔)
พระครูโฆสิตธรรมสาร (ถวิล )
วัดธรรมเจดีย์

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
พระครูวีรสารธรรมากร (แหวน )
วัดหนองนกเขียน

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
พระครูจันทวรรโณภาส (บุญช่วย )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลป่าปอ
พระครูพิมลรัตโนภาส (อ่อนสา )
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลภูเหล็ก
พระครูนิวาสอรัญญเขต
วัดอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๑
พระครูประสิทธิกิตติญาณ (วีระ กิตฺติญาโณ)
วัดจันทรประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๒
พระครูสุจินต์ธรรมวิมล (สมจิตร )
วัดป่าอาสภาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ สิรินฺธโร ป.ธ.๕)
วัดบูรพาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๔๓ ๔๓๓๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง (๒๕๖๒)
พระครูพิศาลสารโสภณ (หวด ขนฺติพโล)
วัดสว่างธรรมวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง (๒๕๖๓)
พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์ (ผดุง )
วัดโนนศรีเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูคัมภีร์สโมธาน (ประชุม )
วัดท่าประชุม

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๑
พระครูกิตติวราภินันท์ (สมบูรณ์ )
วัดโพนเลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูเกษมกิจวิธาน
วัดโพธิ์ตาล

เจ้าคณะตำบลโนนฆ้อง
พระครูวิจารณ์ธรรมโฆษิต (เสียงระพน )
วัดสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลป่ามะนาว
พระครูวิมลสุวรรณสาร
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลป่าหวายนั่ง
พระครูกิตติวัฒนาภรณ์
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกงาม
พระครูสิริคุณสาร
วัดศรีพนาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี วิริโย)
วัดพิมลธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๗๖๓๕ ๕๘๕๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
วัดศรีนวล

เจ้าคณะตำบลหนองแซง
พระครูโชติสารโสภณ (บุญเกิด )
วัดธรณีธงชัย

เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๑
พระครูประภาสกิจจานุกูล (ระเบียบ ธมฺมทินฺโน)
วัดสว่างสำราญ

เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๒
พระครูชุมพลคุณสาร (สุรินทร์ )
วัดศรีชุมพล

เจ้าคณะตำบลบ้านแฮด
พระใบฎีกา สิริเขต ฐานธมฺโม
วัดสวรรค์

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระครูประภัสสรวิมลกิจ (เล็ก อานนฺโท)
วัดพิมลธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา วรสทฺโธ)
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๙๕๗๓ ๗๙๗๕

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูพิทักษ์บุญญากร (สมโภชน์ )
วัดมาลา

เลขานุการ
พระมหาเจมรบ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓
วัดเลียบโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลเปือยน้อย
พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ )
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูประโชติโพธิสาร (ประดิษฐ์ จนฺทโชโต)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะอำเภอพระยืน
พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ สารธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดศรีตาล
โทร. ๐๘ ๓๒๙๐ ๒๔๗๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืน (๒๕๖๓)
พระครูสิริปริยัติวราภรณ์ ป.ธ.๕
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลพระยืน เขต ๒
พระครูวรชายนุกูล
วัดไชโย

เจ้าคณะตำบลพระบุ
พระครูวิบูลวรธรรม (เสริฐ รณญฺชโย)
วัดบริบูรณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระบุ (๒๕๕๘)
พระครูวิบูลสารสุนทร (เสงี่ยม เวปุลฺโล)
วัดบริบูรณ์

เจ้าคณะตำบลบ้านโต้น
พระครูพิมลกิจจานุกูล
วัดศรีพิมล

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง )
วัดสระโนน

เจ้าคณะตำบลหนองแวง (๒๕๕๔)
พระครูอมรธรรมสาร (สกล )
วัดจอมศรีมุนี

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูอมรธรรมสาร
วัดจอมศรีมุนี

เจ้าคณะอำเภอพล
พระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์ (สวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.๕)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๓๖๙๕ ๖๒๕๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพล (๒๕๕๙)
พระครูสิริปัญญาคม (คำสิงห์ อตฺตาคโม)
วัดมิ่งเมืองพลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนข่า (๒๕๕๙)
พระครูสารธรรมานุวัตร (เสาร์ สุจิตโต)
วัดครองธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลโสกนกเต็น
พระครูธีรธรรมสาร
วัดศรีหงษ์ทอง

เจ้าคณะตำบลลอมคอม
พระครูสุวรรณสารประยุต (สังวาล )
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลโจดหนองแก
พระครูสุทธิเขมากร (สุภัทร เขมาภิรโต)
วัดสีสะปาวัน

เจ้าคณะตำบลหนองแวงนางเบ้า
พระครูประภัศร์ธรรมนิเทศ
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลเพ็กใหญ่
พระครูวรสารธรรม
วัดไทยสถิตย์

เจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
พระครูปิยคุณวัฒน์ (สายศิลป์ )
วัดมาลัยจันทร์

เจ้าคณะตำบลเมืองพล
เจ้าอธิการบุญถิ่น ธมฺมกาโม
วัดศรีบุญเรือง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแวงโสกพระ (๒๕๖๕)
พระครูอินทวิหารการ (วิศิษฎ์ สุมโน)
วัดอินทร์แปลง

เจ้าคณะตำบลโคกสง่า
พระครูจารุธรรมโชติคุณ
วัดแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลเก่างิ้ว
พระครูศรีปริยัตยาภินันท์ (สงกรานต์ ป.ธ.๖)
วัดมิ่งเมืองพลาราม

เจ้าคณะตำบลหนองมะเขือ
เจ้าอธิการควิน ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูอมรสารคุณ (หิว อมโร)
วัดท่ากระบือ
โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๖๒๓๖

เลขานุการ
พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
วัดถ้ำเทพนิมิต

รองเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูปัญญาวรดิตถ์ (คำภา )
วัดท่ากระบือ

เจ้าคณะตำบลภูผาม่าน เขต ๒
พระครูนันทพัฒนานุกิจ (สุรินทร์ )
วัดท่ากระบือ

เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๑
พระครูบรรพตเขตตานุรักษ์ (สมัย )
วัดป่าเจริญผล

เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๒
พระครูนวกรรมกิจจาทร (สุวิทย์ )
วัดเฉลียงทอง

เจ้าคณะตำบลโนนคอม
พระครูปฏิภาณธรรมรังษี (จิตอนงค์ )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนาฝาย
พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
วัดถ้ำเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม (สมบูรณ์ )
วัดห้วยซ้อ

เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูสารพัฒนาทร (ทองพูน วิสารโท ป.ธ.๔)
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๙ ๕๗๓๙

เลขานุการ
พระทินกร สุขเวสโก
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ.๖)
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เลขานุการ
พระนภดล นรินฺโท
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาสารโชติ (ปฏิคม )
วัดสว่างเลิงแสง

เจ้าคณะตำบลภูเวียง
พระครูสุวัฒน์กิจจานุกิจ (สืบศักดิ์ )
วัดโพธิ์ชัย

ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเรือ (๒๕๕๙)
พระครูโอภาสธรรมานุโยค (คำพอง ปโยโค)
วัดศรีชมชื่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดขอนแก่น (๒๕๖๕)
พระครูสิริสารานุยุต (สี สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลทุ่งชมพู
พระครูธรรมจักรสารคุณ
วัดโพนทองดอนไข

เจ้าคณะตำบลหว้าทอง
พระครูสารธรรมมงคล
วัดศาลา

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูประโชติจารุธรรม (จำนงค์ จรณธมฺโม)
วัดสว่างวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร เขต ๒
พระครูสุวรรณชัยคุณ
วัดสว่างโนนรัง

เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
พระมหาโกศล โกสโล ป.ธ.๔
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดินดำ
พระครูวีรธรรมประคุณ
วัดวารินทร์

เจ้าคณะตำบลหนองกุงเซิน
พระครูวิมลสารสุนทร (มานิตย์ )
วัดสว่างหนองกุง

เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูอนุกูลสารธรรม (สวิตย์ ถิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐๘ ๙๘๖๒ ๒๔๐๖

เลขานุการ
พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูสารปิยธรรม (สุริยา ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

เลขานุการ
พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๔
วัดสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูอรุณสารเขต ( อรุโณ)
วัดโนนทอง

เลขานุการ
พระสมชาติ สุภจิตฺโต
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลกุดเค้า เขต ๓
พระครูกันตสีลานุยุต (กาวี )
วัดป่ามัญจาคีรี

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๒
พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๔
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๓
พระครูสันติสารสุนทร (เสริม )
วัดสวัสดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์ (น้อย วีตาลโย)
วัดสะอาด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑ (๒๕๖๕)
เจ้าอธิการสัมฤทิ์ เขมวีโร
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๒
พระครูวิมลธรรมานันท์
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลคำแคน เขต ๒
พระครูธรรมสารเสวี
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๑
พระครูวิรัชพัฒนาทร (วิลาส )
วัดศรีสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๒
พระมหาทองล้วน อตฺถกาโม ป.ธ.๓
วัดท่าแขก

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๑
พระสมุห์ สำเนียง ยโสธโร
วัดชนะชัย

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๒
เจ้าอธิการมณี มหาวีโร
วัดฉิมพลี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑ (๒๕๖๕)
พระครูถาวรมงคลจิต (หนูกิจ ถาวรจิตฺโต)
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน สุตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดนายมวราราม
โทร. ๐๘ ๑๐๕๖ ๕๑๒๑

เลขานุการ
พระปลัด รณชัย สิริวณฺโณ
วัดนายมวราราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอธิการบุญรอด ฐานวโร
วัดหนองนาคำ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูปิยสารสุนทร
วัดสะพานยาว

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูปทุมสิทธิคุณ (ทวีศักดิ์ )
วัดศรีประทุม

เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ เขมานนฺโท)
วัดท่าละหาน
โทร. ๐๙ ๖๔๒๖ ๙๓๙๔

รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท )
วัดทรงศิลา

รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูปริยัติกิจโสภณ (ประจักษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
วัดเทวราช

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย (๒๕๕๘)
พระครูญาณกิจวิวัฒน์ (คูณ ญาณจาโร)
วัดบูรณ์

เจ้าคณะตำบลแวงน้อย
พระครูโฆสิตปัญญาวิกรม (บุญจันทร์ )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่าวัด
พระครูโสตถิบุญวัฒน์ (หนูแดง )
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลละหานนา
พระครูปิยคุณาธาร
วัดเรไร

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์ )
วัดเกาะศิริ

เจ้าคณะตำบลทางขวาง
พระครูถิรสารสุนทร (เสถียร )
วัดมัคคาลัย

รักษาการเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน (นิพนธ์ ฐานุตฺตโร)
วัดลัฎฐิวัน
โทร. ๐๘ ๑๓๖๙ ๐๓๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ (๒๕๖๕)
พระครูสารธรรมาภรณ์ (เฉย ญาณธโร)
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่
พระครูประโชติขันตยาภรณ์
วัดจิตตปริวนาราม

เจ้าคณะตำบลคอนฉิม
พระครูสุมนจันทสารคุณ (มะนัส จนฺทสโร)
วัดโนนสัมพันธ์

เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง
พระครูสุพัฒน์สารวิมล (จำเริญ )
วัดนาคสงเคราะห์

เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง เขต ๒
พระครูจันทสารบุญโชติ (สุพจน์ จนฺทโชโต)
วัดมหรรณพาราม

เจ้าคณะตำบลโนนทอง
พระครูอาคมบุญรักษ์ (บุญมา )
วัดสาลวัน

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
พระครูสุวรรณาธิคุณ (สมานชัย )
วัดสิงห์ขรณ์

เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระครูโสภณวชิรธรรม (สุพุฒ วชิรมโน ป.ธ.๔)
วัดสีชมพู
โทร. ๐๖ ๓๐๐๒ ๙๑๓๔

เลขานุการ
พระวรวุฒิ กิตติญาโณ
วัดสีชมพู

รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระครูปริยัติภัทรวิธาน (น้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดสามัคคยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูสิริชัยสาร (สายทอง ยโสธโร)
วัดศรีชัยวราราม

เจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๒
พระครูสุมณฑ์สุนทรธรรม (ประมวล )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม
พระครูบวรอรัญญเขต (บุญทัน )
วัดอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
พระครูพิศาลสารกิจ (ถวิล )
วัดพิศาล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
พระครูพิบูลธรรมทาน (หนูจันทร์ )
วัดพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลนาจาน
พระครูกิตติสาโรภาส
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลซำยาง
พระมหาทองพูน อายปุณฺโณ
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
เจ้าอธิการสุวรรณ ถาวโร
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลดงลาน
พระครูโกศลอิสรธรรม (ชัยยัน อิสฺสรธมฺโม)
วัดป่าแก้วโกศล

เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
พระครูสุนทรสารญาณ (ถาวร ญาณวโร)
วัดโนนงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๒๐ ๒๓๒๙

เลขานุการ
พระประวัติ ปภสฺสโร
วัดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลกุดธาตุ
พระครูสันติโพธิธรรม
วัดทุ่งสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดธาตุ เขต ๑
พระครูโพธิสารมงคลกิตติ์
วัดโพธิ์ศรีวราราม

เจ้าคณะตำบลขนวน
พระครูสารโชติคุณ
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูถิรญาณสุนทร (รังสรรค์ )
วัดศรีโพธิ์ชัย

เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๐๒๗๕ ๑๙๔๗

เลขานุการ
พระครูปริยัติพิพัฒนาภรณ์ (วิชยุตม์ ป.ธ.๔)
วัดป่านันทิกวัน

รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูสิทธิสารโสภิต (อร่าม ป.ธ.๔)
วัดสิทธิการาม

เลขานุการ
พระประเสริฐ ฐิตคุโณ
วัดสิทธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูปริยัติรัโนภาส ป.ธ.๔
วัดสระโอภาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ (๒๕๕๐)
พระครูวิโรจน์สารคุณ (อ่อนจันทร์ ชุตินฺธโร)
วัดมงคลนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๑
พระครูโพธิธรรมสาร
วัดตระคลองโพธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๒
พระครูสิทธิอรรถสาร
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๑
พระครูสิริปริยัติสุธี (สุริยัน จนฺทนาโม ป.ธ.๖)
วัดป่านันทิกวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูบวรปัญญาคุณ (บุญทา ปญฺญาปวโร)
วัดมงคลนิมิต

เจ้าคณะตำบลจระเข้
พระครูจันทคุณสาร
วัดถาวรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลยางคำ
พระครูกิตติพีรานุวัฒน์
วัดสวรรคงคา

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๑
พระครูวรจิตตาภิรม
วัดโพธิ์ชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒ (๒๕๖๓)
พระครูสิริโพธิวัฒน์
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโนนทัน
พระครูโพธิ์ชัยวุฒิสาร
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๑
พระครูสถิตปุญญสาร
วัดตลาดหนองเรือ

เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๒
พระครูผาสุกสารวิมล
วัดป่าเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร (วันชัย วิสารโท)
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
พระครูโอภาสวรธรรมสาร (สังวรณ์ )
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๑
พระครูปริยัติชัยกิจ (คำพอง ป.ธ.๔)
วัดเวียงไชย์

เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๒
พระครูศรีปริยัติมงคล
วัดร่มประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านผือ (๒๕๖๒)
พระครูวิจารณ์สารกิจ (คำเฟือง กตวโร)
วัดตะคลองหัน

เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
พระครูสุทธปุญญสาร (บุญช่วย โสติญาโณ)
วัดสุทธิจิตตาราม
โทร. ๐๙ ๘๑๗๒ ๒๒๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิริสาร (ชาย เตชวโร)
วัดชัยศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลสารการ (ภู ปญฺญาธโร)
วัดสระบัวแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๑
เจ้าอธิการสุนัน สุจิตฺโต
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๒
พระครูสถิตญาณสาร
วัดเสลบูรณ์

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูปริยัติสารวิมล (สุภาพ ป.ธ.๔)
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะตำบลดงเค็ง
พระครูสิริสีลคุณ
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ
พระครูกันตธรรมสาร (ประเสริฐ )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลหันโจด
พระครูปัญญาสรานุกิจ (ทองพูน )
วัดสระบัวแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก
พระครูจารุธรรมสาร (สายทอง )
วัดไทยนิยม

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูวิโรจน์กิตติคุณ (จรูญ )
วัดสกุณาวาส

เจ้าคณะตำบลคึมชาด
พระครูนิมิตธีรคุณ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลดอนดั่ง
พระครูสิทธิวรดิษฐ์ (สมศักดิ์ )
วัดสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๑
พระครูวิมลสารภาณ
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๒
พระครูรัตโนภาสวิมล (ประไพ )
วัดนิรันดร

เจ้าคณะตำบลวังหิน
พระครูประภัสร์ปัญญาภรณ์ (ประภากรณ์ ปภสฺสรจิตฺโต)
วัดโนนทอง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ล้อม
พระครูอดุลสารกิจ (บัวลา )
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี ป.ธ.๗
วัดเขื่อนอุบลรัตน์
โทร. ๐๘ ๙๘๔๑ ๑๑๔๔

เลขานุการ
พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

รองเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
พระครูวุฒิสารวิมล (เขียน )
วัดโพธิ์สง่า

เลขานุการ
พระมหาธีระยุทธ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดยางคำ

เจ้าคณะตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

เจ้าคณะตำบลทุ่งโป่ง
พระครูโพธิธรรมวรากร (ฉัตร )
วัดโพธิ์สง่า

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูสิริปริยัติวรากร (วรจักร ป.ธ.๕)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาสารวิจิตร (สวย ปญฺญาวโร)
วัดบารมีชัย

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
พระครูวิริยธรรมโสภณ (บุญมาก ยสปาโล)
วัดอุตสาหะ

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๓
พระครูอุบลธรรมรัตน์ (สากล )
วัดโนนทัน

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
พระครูประภาตนวการ (ไพบูรณ์ )
วัดนาคำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูสุวรรณสารธรรม (สมพร จนฺทโชโต)
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๑
พระครูโฆสิตธรรมพินิจ (เผด็จ )
วัดป่าวิลัยวรรณ

เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๒
พระครูอุบลรัตนาภรณ์ (สมพาน สีลเตโช)
วัดอัมพวัน

มหาสารคาม

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๕)
พระธรรมวัชราจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
วัดมหาชัย
โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๒๗๔ , ๐๘ ๑๒๖๐ ๐๘๓๐

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระครูสิริปริยัติบัณฑิต (ประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕)
วัดบ้านเสือกินวัว
โทร. ๐๙ ๒๙๕๔ ๐๕๔๕

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม รูปที่ ๑ (๒๕๕๗)
พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต ป.ธ.๕)
วัดสว่างวารี
โทร. ๐๘ ๙๗๑๒ ๕๑๔๕

เลขานุการ
พระมหาสมพร จนฺทวํโส ป.ธ.๗
วัดมหาชัย
โทร. ๐๘ ๖๘๘๕ ๒๗๔๐

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล ฐิติญาโณ)
วัดกลางโกสุม
โทร. ๐๘ ๑๘๗๑ ๔๗๙๙

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
วัดมหาชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๘ ๗๘๕๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๖)
พระศรีวรญาณ วิ. (ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)
วัดป่าหนองคู
โทร. ๐๘ ๑๐๕๑ ๐๙๔๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูวรกิจสุนทร (สุบิน กนฺตสีโล ป.ธ.๓)
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๐๖๐ ๔๘๔๙

เลขานุการ
พระครูปลัด ภูมินทร์ วรโท
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๒๙ ๖๙๔๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูถาวรบุญโชติ (บุญทอด ถามวโร)
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๖๒๒๙ ๑๗๔๐

เลขานุการ
พระครูสิทธิวีรานุกูล (จำเริญ ญาณวีโร)
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๖๒๔๐ ๐๑๙๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต)
วัดธัญญาวาส
โทร. ๐๘ ๑๖๗๐ ๕๑๓๐

เลขานุการ
พระมหาภัศดา พฺรหฺมทสฺสี ป.ธ.๖
วัดขุนพรหมดำริ
โทร. ๐๖ ๑๗๕๐ ๖๕๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม (๒๕๕๕)
พระครูศรีปริยัติโสภิต (บุญช่วย กิตฺติญาโณ ป.ธ.๕)
วัดศรีสวัสดิ์
โทร. ๐๘ ๓๓๖๒ ๐๙๔๙

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๑
พระครูสิริสารโกวิท (สัม ฐานุตฺตโม ป.ธ.๖)
วัดอุทัยทิศ
โทร. ๐๘ ๑๐๕๘ ๗๓๔๕

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
พระครูอรุณชยานุวัตร (อุทัย อุทโย)
วัดมหาชัย
โทร. ๐๖ ๑๑๓๕ ๙๑๔๗

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๓
พระครูรัตนปัญญาธร (ทิว รตนปญฺโญ)
วัดส่องเหนือ
โทร. ๐๘ ๗๒๒๔ ๑๖๗๑

เจ้าคณะตำบลโคกก่อ
พระครูโสภณสังวราภิวัฒน์ (วรายุ จิตฺตสํวโร)
วัดศิริชัย
โทร. ๐๘ ๖๘๖๒ ๗๔๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวย สุจิตฺโต)
วัดกุญชรวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๒๔ ๙๐๐๗

เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๒
พระครูผาสุกสารธรรม (ที ผาสุโก)
วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม
โทร. ๐๘ ๓๓๕๒ ๙๔๑๓

เจ้าคณะตำบลแวงน่าง
พระครูคัมภีร์วรธรรม (คำไพ คมฺภีโร)
วัดเหนือดงน้อย
โทร. ๐๘ ๘๙๙๒ ๓๘๐๙

เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต ๑
พระครูประโชติธรรมสุนทร (คาน ชุตินฺธโร)
วัดเม่นใหญ่
โทร. ๐๙ ๙๐๗๒ ๕๔๖๔

เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต ๒
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (ประสิทธิ์ ธมฺมวโร)
วัดท่าแร่คงคาราม
โทร. ๐๙ ๒๕๙๒ ๕๙๐๕

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ (คำพันธ์ ยโสธโร)
วัดท่าเสมา
โทร. ๐๘ ๕๖๘๓ ๘๗๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลิง (๒๕๕๙)
พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร)
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๓๕๗๑ ๐๘๗๓

เจ้าคณะตำบลเกิ้ง
พระครูวิจิตรธรรมประโชติ (สุวิทย์ จิตฺตธมฺโม)
วัดโนนตูม
โทร. ๐๘ ๗๙๔๖ ๐๒๑๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกิ้ง (๒๕๖๓)
พระครูสุภัทรสังฆคุณ
วัดเกิ้งเหนือ

เจ้าคณะตำบลลาดพัฒนา
พระครูวรดิตถ์ธรรมสาร (นิกร ชาตปญฺโญ)
วัดท่างาม
โทร. ๐๘ ๖๒๓๐ ๔๓๘๐

เจ้าคณะตำบลเขวา เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมสถิต (ทองแดง อนุตฺตโร ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๗๐๘๓ ๓๒๐๐

เจ้าคณะตำบลเขวา เขต ๒
พระครูปริยัติกิจจาภรณ์ (สมบัติ โชติญาโณ ป.ธ.๔)
วัดปรมัยยิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๕๗๔ ๙๐๓๙

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูภาวนาสิทธิการ (บรรจบ ปทุโม)
วัดมหาชัย
โทร. ๐๘ ๓๑๔๖ ๘๒๙๖

เจ้าคณะตำบลห้วยแอ่ง
พระครูสิทธิชัยธรรม (บุญยศ ชยธมฺโม)
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐๙ ๘๖๑๒ ๙๗๔๒

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูประโชติวรคุณ (สติ โชติธมฺโม)
วัดเทพวิหก
โทร. ๐๘ ๙๕๗๗ ๒๘๘๑

เจ้าคณะตำบลบัวค้อ
พระครูจันทกิจวิมล (แสวง สญฺญโม)
วัดจันทราวาส
โทร. ๐๘ ๐๗๕๗ ๘๕๘๙

เจ้าคณะตำบลดอนหว่าน
พระครูกิตติเหมคุณ (คำพันธ์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดโพธิ์ศรีจินาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๗๑ ๐๕๕๐

เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (๒๕๕๓)
พระครูปริยัติพัฒโนดม (ธเนศ ยโสธโร ป.ธ.๔)
วัดพยัคฆภูมิวราราม
โทร. ๐๘ ๙๗๑๓ ๔๓๒๖

เลขานุการ
พระครูสมุห์ อนุวัฒน์ จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๒๒ ๖๒๕๔

รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (๒๕๕๓)
พระมหาประกิต ฐิตญาโณ ป.ธ.๗
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๘ ๗๒๑๕ ๓๘๙๑

เลขานุการ
พระปลัด อดิศักดิ์ สิริวฒฺฑโน
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๙ ๕๓๔๕ ๒๔๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระมหาสุภาพร จนฺทวโร ป.ธ.๘
วัดดอนหลี่
โทร. ๐๘ ๑๑๕๑ ๓๕๓๗

เลขานุการ
พระเอกชิต อนุตฺตโร
วัดรัตนมานิตย์
โทร. ๐๙ ๓๐๗๒ ๕๗๔๔

เจ้าคณะตำบลปะหลาน
พระมหาศุภชัย สุวโจ ป.ธ.๔
วัดพยัคฆภูมิวราราม
โทร. ๐๘ ๓๓๕๑ ๒๗๑๐

เจ้าคณะตำบลก้ามปู
เจ้าอธิการวิเชียร จิตฺตสาโร
วัดโสมนัส
โทร. ๐๘ ๔๗๘๖ ๘๕๘๔

เจ้าคณะตำบลลานสะแก
พระครูปัญญาสราธิคุณ (ชัยพงษ์ เตชธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดหนองแก
โทร. ๐๘ ๔๗๔๓ ๘๓๐๑

เจ้าคณะตำบลเมืองเสือ
พระครูประจักษ์สีลากร (เฮ็ง สีลเตโช)
วัดเมืองเสือสุขุมาราม
โทร. ๐๙ ๙๐๖๗ ๖๑๖๖

เจ้าคณะตำบลเวียงสะอาด
พระครูสิริปัญญาภรณ์ (สุธีร์ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดหนองยาง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๖ ๘๙๘๑

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย
พระครูกิตติคุณโสภณ (บุญศรี สีลคุโณ)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๖๒๒๗ ๘๒๓๒

เจ้าคณะตำบลเมืองเตา เขต ๑
พระครูวิโรจน์ธรรมสาร (ไพฑูรย์ เตชวโร)
วัดบ้านหนองฮี
โทร. ๐๘ ๖๒๓๖ ๐๐๑๐

เจ้าคณะตำบลเมืองเตา เขต ๒
พระครูนพการกิจโกศล (ดวน ปยุตฺโต)
วัดสว่างอารุณ
โทร. ๐๖ ๒๙๑๔ ๗๕๖๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต ๑
พระมหาสุภาพร จนฺทวโร ป.ธ.๘
วัดดอนหลี่
โทร. ๐๘ ๑๑๕๑ ๓๕๓๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต ๒ (๒๕๖๕)
เจ้าอธิการลาย สีลเตโช
วัดสระแคนใต้
โทร. ๐๙ ๘๒๒๘ ๑๒๑๓ , ๐๘ ๖๐๑๕ ๔๓๕๙

เจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๑
เจ้าอธิการพิศาล เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
โทร. ๐๙ ๘๑๑๖ ๖๘๘๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๒
พระมหาประกิต ฐิตญาโณ ป.ธ.๗
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๘ ๗๒๑๕ ๓๘๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูประดิษฐ์สิริคุณ (ปุ่น ฐิตธมฺโม)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลเม็กดำ เขต ๑
พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติญาโณ ป.ธ.๓
วัดบ้านตาลอก
โทร. ๐๘ ๗๒๒๖ ๒๖๘๐

เจ้าคณะตำบลเม็กดำ เขต ๒
พระครูโสภณนวกิจ (อาน นวกิจฺโจ)
วัดขามเรียน
โทร. ๐๖ ๒๑๙๔ ๐๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองบัวแก้ว เขต ๒
พระมหาสุภาพร จนฺทวโร ป.ธ.๘
วัดดอนหลี่
โทร. ๐๘ ๑๑๕๑ ๓๕๓๗

เจ้าคณะตำบลราษฎร์พัฒนา
พระครูรัตนวนาภิวัฒน์ (คำพง สนฺตจิตฺโต)
วัดรัตนวัน
โทร. ๐๘ ๔๓๙๑ ๐๘๑๔

เจ้าคณะตำบลภารแอ่น
พระครูพิสัยปัญญาภรณ์ (รันดร ฐิตปุญฺโญ)
วัดดงบาก
โทร. ๐๘ ๖๘๗๐ ๓๘๖๑

เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
พระครูญาณโพธารักษ์ (สมชาย อภิญาโณ)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๘๖ ๒๔๙๒

เลขานุการ
พระสมพร ฉนฺทสีโล
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๘๑๔๘ ๐๖๙๒

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
พระครูสุวรรณวราภิรักษ์ (ดาวเรือง เตชวโร)
วัดโคกสีนอก
โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๔๙๗๒

เลขานุการ
พระครูสมุห์ วีรพงศ์ ถาวโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์
โทร. ๐๙ ๓๔๑๗ ๘๘๙๔

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๖๒)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
วัดมหาชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๘ ๗๘๕๑

เลขานุการ
พระครูสุจิตตานุกุล (ธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต)
วัดโสมนัสประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๐๐๖๕ ๒๔๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๕๙)
พระครูสถิตรัตนโสภณ (พิทยาธร จิรายุโก)
วัดรัตนโสภา
โทร. ๐๙ ๔๘๕๑ ๐๓๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๖๑)
พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร)
วัดโสมนัสประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๗๐๘ ๕๓๙๖

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
พระครูวาปีกันตสาร (คำจั้น กนฺตสาโร)
วัดหนองคูไชย
โทร. ๐๘ ๒๑๐๓ ๐๓๔๔

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูวาปีกิตติธัช (ปรีชา กิตติภทฺโท)
วัดหนองแก
โทร. ๐๘ ๓๓๕๓ ๙๖๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๓
พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์ (แสวง ปุญฺญกาโม)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๒๓๑๕ ๔๕๓๙

เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม
พระครูมิถิลาธรรมพิทักษ์ (สัมฤทธิ์ เทวธมฺโม)
วัดกู่มิถิลา
โทร. ๐๘ ๘๓๑๓ ๘๖๙๙

เจ้าคณะตำบลดงใหญ่
พระครูโพธิฐานธรรม (พยุงศักดิ์ อฐิฏฺฐาโน)
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่
โทร. ๐๖ ๑๕๐๗ ๔๔๘๓

เจ้าคณะตำบลงัวบา
พระครูสุจิตตานุกุล (ธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต)
วัดโสมนัสประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๐๐๖๕ ๒๔๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงัวบา (๒๕๖๑)
พระครูวาปีสุภัทรธรรม (แสง สุภทฺโท)
วัดโนนทัน

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๑
พระครูสุธรรมจารี (ประพันธ์ สุภโร)
วัดสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๒๓๑๕

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๒
พระครูอุดมเขมาภรณ์ (คำจวน เขมปญฺโญ)
วัดประดู่ทรงธรรม
โทร. ๐๙ ๓๕๖๕ ๐๐๔๕

เจ้าคณะตำบลหวาย เขต ๑
พระครูอดุลศีลพรต (จันดี ปุณฺณโก)
วัดบ้านเปลือย
โทร. ๐๘ ๑๐๖๑ ๕๕๑๕

เจ้าคณะตำบลหวาย เขต ๒
พระครูกันตศีลวิมล (หนูกัน กนฺตสีโล)
วัดหนองคลอง
โทร. ๐๘ ๗๒๓๓ ๘๖๙๖

เจ้าคณะตำบลนาข่า
พระครูพิทักษ์ลัฏฐิวัน (คำปลิว ยโสธโร)
วัดลัฏฐิวัน
โทร. ๐๘ ๔๗๙๙ ๓๑๕๓

เจ้าคณะตำบลโคกสีทองหลาง
พระครูปทุมสุตกิจ (สมบัติ อภินนฺโท ป.ธ.๓)
วัดบ้านทองหลาง
โทร. ๐๘ ๔๕๕๙ ๕๒๘๒

เจ้าคณะตำบลแคน เขต ๑
พระครูวรพจน์พิศาล (ดิเรก ชาคโร)
วัดสระแคน
โทร. ๐๘ ๑๙๖๔ ๗๔๗๒

เจ้าคณะตำบลแคน เขต ๒
พระครูโกวิทธรรมาภรณ์ (หนูไกร โกวิโท)
วัดแวงชัยวนาราม
โทร. ๐๙ ๓๔๖๘ ๘๗๕๑

เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต ๑
พระครูโสภณวิริยาภรณ์ (ถาวร อาสโภ)
วัดหนองบก
โทร. ๐๘ ๑๙๖๔ ๗๕๓๒

เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต ๒
พระครูวาปีสุเมธาภรณ์ (มานิต สุเมโธ)
วัดโนนงิ้ว
โทร. ๐๘ ๗๙๔๖ ๓๔๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูเวฬุธรรมโสภณ (อุดม ฉนฺทสุโภ)
วัดเวฬุวาศรี
โทร. ๐๙ ๓๑๗๕ ๗๒๒๘

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูวาปีโพธาภิวัฒน์ (บรรจง สิริวฑฺฒโน)
วัดโพธิ์ชัยศรี
โทร. ๐๘ ๗๒๒๖ ๔๑๓๘

เจ้าคณะตำบลประชาพัฒนา
พระครูปทุมปัญญาภรณ์ (ปรเมฐ ปญฺญาธโร ป.ธ.๓)
วัดสระบัว
โทร. ๐๘ ๔๕๕๙ ๕๒๘๒

เจ้าคณะตำบลเสือโก้ก เขต ๑
พระครูโกศลธรรมโชติ (ชาติชาย พฺรหฺมโชโต)
วัดศาลา
โทร. ๐๘ ๙๕๗๗ ๖๗๗๗

เจ้าคณะตำบลเสือโก้ก เขต ๒
พระครูสุตธรรมนิวิฐ (อุทัย อตฺตทนฺโต ป.ธ.๓)
วัดเทพศิริหนองกุง
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๑๘๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองแสน
พระครูวาปีธรรมฐิติ (ศุภักษร ฐิติญาโณ)
วัดหนองแสนเหนือ
โทร. ๐๘ ๔๙๓๔ ๖๖๗๔

เจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูปัญญานันทคุณ (เหลา ปญญานนฺโท)
วัดบรบือสราราม
โทร. ๐๙ ๘๕๘๕ ๖๑๒๒

รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูพิศาลชัยธรรม (อวยชัย ชยธมฺโม)
วัดบ้านค้อ
โทร. ๐๘ ๘๓๐๕ ๐๓๑๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วรวุฒิ เตชธมฺโม
วัดบ้านค้อ
โทร. ๐๘ ๖๒๓๓ ๗๓๐๕

รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูวีรธรรมานุศาสน์ (ประมวล มหาวีโร)
วัดบรบือสราราม
โทร. ๐๖ ๒๓๕๑ ๖๓๙๓

เลขานุการ
พระครูสารปัญญาพิสุทธิ์ (ไพรัตน์ เตชปญฺโญ)
วัดดอนงัว
โทร. ๐๘ ๖๗๘๙ ๒๙๑๘

เจ้าคณะตำบลบรบือ
พระครูเกษมปุญญาภิวัฒน์ (เก่ง กตปุญฺโญ)
วัดซำแฮด
โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๐๖๑๓

เจ้าคณะตำบลหนองสิม
พระครูเวฬุวันธรรมโชติ (บุญถิ่น จิรธมฺโม)
วัดเวฬุวนาราม
โทร. ๐๖ ๑๑๕๑ ๓๔๖๒

เจ้าคณะตำบลหนองคูขาด
พระครูวิบูลสันติคุณ (ประเจน สนฺตจิตฺโต)
วัดหัวนาไทย
โทร. ๐๘ ๙๙๔๑ ๔๙๓๔

เจ้าคณะตำบลบ่อใหญ่
พระครูจันทสุทธาภรณ์ (ทองดา จนฺทสุทฺโธ)
วัดดงเค็ง
โทร. ๐๘ ๓๑๔๖ ๓๙๓๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณบุญญาภิวัฒน์ (คำตัน กตปุญฺโญ)
วัดโคกเสือเฒ่า
โทร. ๐๙ ๒๗๓๙ ๐๔๗๔

เจ้าคณะตำบลวังไชย
พระครูวิจิตรธรรมสังวร (ประยุทธ ญาณสํวโร)
วัดโคกก่อง
โทร. ๐๘ ๔๗๘๙ ๖๙๓๗

เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๑
พระครูวิบูลวุฒิสาร (บุญเลิศ คมฺภีโร)
วัดโนนแดง
โทร. ๐๘ ๑๓๖๙ ๓๔๙๗

เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมคุณ (อ้วน อาภสฺสโร)
วัดโนนทอง
โทร. ๐๘ ๙๕๗๒ ๒๗๔๔

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูสุคนธ์ธรรมคุณ (วิจิตร จกฺกวโร)
วัดสุคันธาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๗๘ ๔๒๗๔

เจ้าคณะตำบลกำพี้
พระครูสารปัญญาพิสุทธิ์ (ไพรัตน์ เตชปญฺโญ)
วัดดอนงัว
โทร. ๐๘ ๖๗๘๙ ๒๙๑๘

เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๑
พระครูวรสีลคุณ (หนูเบา สีตจิตฺโต)
วัดโนนราษี
โทร. ๐๙ ๘๖๐๓ ๑๓๓๙

เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๒
พระครูอมรธรรมสาร (คมสันต์ ฐิตมโน)
วัดแก่นเท่า
โทร. ๐๘ ๖๒๒๗ ๗๗๑๗

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูสุตพัฒนสารกิจ (โสพรรค โสภิโต)
วัดป่ามอดินแดง
โทร. ๐๖ ๕๒๔๗ ๐๒๗๕

เจ้าคณะตำบลบัวมาศ
เจ้าอธิการแพรทอง สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๘๓๓๘ ๙๗๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองโก
พระครูสันติสังฆการ (สำราญ สนฺติกโร)
วัดบ้านเปลือย
โทร. ๐๘ ๔๗๙๘ ๙๐๑๔

เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๑
พระครูบวรประสิทธิคุณ (ตุ้ย เตชธโร)
วัดดอนบม
โทร. ๐๘ ๗๒๒๕ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๒
เจ้าอธิการตันติกร กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองจิก
โทร. ๐๖ ๑๙๗๐ ๗๖๐๓

เจ้าคณะตำบลดอนงัว
พระครูสุวัฒนธรรมสาร (บุญถิ่น จิรวํโส)
วัดเหล่ายาว
โทร. ๐๘ ๔๓๘๙ ๙๕๔๕

เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๖๐)
พระครูโกสุมวิหารการ (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดกลางโกสุม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๔๘๐๖

เลขานุการ
พระปลัด ศรายุทธ มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม
โทร. ๐๘ ๘๗๑๐ ๘๘๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๖๐)
พระครูศรีวุฒิเมธี (เฉลิมวุฒิ อารยธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดอรัญญิการาม
โทร. ๐๘ ๕๗๔๔ ๘๑๑๗

เลขานุการ
พระใบฎีกา วิทยา ปญฺญาวฑฒฺโน
วัดกลางโกสุม
โทร. ๐๙ ๔๖๐๒ ๑๘๓๗

รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูจารุวรรณธรรมสถิต (มานพ จารุวณฺโณ)
วัดโนนสูง
โทร. ๐๘ ๗๒๒๓ ๕๖๖๙

เลขานุการ
พระปลัด อรรถพงษ์ กตปุญโญ
วัดกลางโกสุม
โทร. ๐๖ ๑๑๑๖ ๐๓๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูสุวรรณประโชติ (จันทา อรุโณ)
วัดสุวรรณาราม
โทร. ๐๙ ๘๘๔๐ ๕๑๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๕๙)
พระครูสิริธรรมวิจิตร (วิรัช สิริธมฺโม)
วัดหนองบอน

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๑
พระครูอนุกูลสังฆกิจ (ไสว สิริปญฺโญ)
วัดใต้โกสุม
โทร. ๐๙ ๕๗๐๖ ๐๑๘๓

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๒
พระครูสารสุวรรณาภรณ์ (ขวัญชัย สญฺญจิตฺโต)
วัดสังข์ทองวนาราม
โทร. ๐๙ ๗๒๓๑ ๘๘๔๑

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูปัญญาโชติวัตร (สมเดช มหาปญฺโญ)
วัดหัวหนอง
โทร. ๐๘ ๑๐๕๘ ๙๓๖๗

เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๑
พระครูสุคนธ์ธรรมวนาสัย (ทองพูน สุคนฺโธ)
วัดป่าสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๒๒๕ ๘๑๔๒

รองเจ้าคณะตำบลแพง เขต ๑
พระครูมงคลชัยคุณ (ถนอม ฐานคโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๒
พระครูพิทักษ์อัมพวัน (สั้น อติชาคโร)
วัดอัมพวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๑ ๗๐๙๘

เจ้าคณะตำบลวังยาว
พระปลัด ศรายุทธ มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม
โทร. ๐๘ ๘๗๑๐ ๘๘๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาว
พระครูสุวรรณโชติคุณ (สมศักดิ์ ชุติมนฺโต)
วัดสุวรรณาวาส

เจ้าคณะตำบลดอนกลาง
พระครูพิธานวรพรต (สุพจน์ กตธุโร)
วัดดอนกลาง
โทร. ๐๘ ๙๘๖๒ ๑๙๐๒

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑
พระครูสุตสารพิพัฒน์ (พรพิพัฒน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดเทพประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๗๔๓๑ ๓๔๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูอมรธรรมสถิต (ถวัลย์ อมโร)
วัดโนนภาษี

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต
วัดสีแสงสิงห์มีพร
โทร. ๐๙ ๑๘๑๔ ๙๕๓๖

เลขานุการ
พระราชัย ชยธมฺโม
วัดศรีอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูประภัศรธรรมโสภณ (รัญจวน ปภสฺสโร)
วัดเก่าบ้านโพนงาม
โทร. ๐๙ ๕๖๖๕ ๕๘๖๓

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูวิบูลย์จันทาภรณ์ (ส่วย สมฺปณฺโณ)
วัดจันทราราม
โทร. ๐๖ ๕๓๑๕ ๑๔๖๐

เจ้าคณะตำบลยางท่าแจ้ง
พระครูรัตนวรรโณภาส (ทองไทย รตนวณฺโณ)
วัดสุวรรณคงคา
โทร. ๐๙ ๔๓๐๑ ๖๕๗๐

เจ้าคณะตำบลเขื่อน
พระครูอุทัยจันทคุณ (เฉลย ปภสฺสโร)
วัดจันทอุทัย
โทร. ๐๘ ๓๓๒๘ ๘๑๐๗

เจ้าคณะตำบลยางน้อย
เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ
วัดศรีชุมพร
โทร. ๐๖ ๑๔๕๖ ๗๐๔๐

เจ้าคณะตำบลแห่ใต้
พระครูอัมพวราภิรักษ์ (สมศักดิ์ วรปญฺโญ)
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๒๒๓ ๖๓๖๕

รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
วัดสว่างชัยศรี

เจ้าคณะตำบลแก้งแก
พระครูสุวรรณมงคลนิมิต (ทองสุข สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิต
โทร. ๐ ๘๙๕๗ ๓๖๔๓

เจ้าคณะตำบลเหล่า
พระครูสีตลธรรมประโชติ (ทองเย็น ถาวโร)
วัดบ้านแท่น
โทร. ๐๘ ๙๘๔๓ ๔๑๗๖

รองเจ้าคณะตำบลเหล่า
พระครูโพธิจริยธรรม (สมพร จรณธมฺโม)
วัดโพธิ์ศรีนวล

เจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์
พระอธิการภา ผาสุโก
วัดหนองกุง
โทร. ๐๘ ๐๗๕๗ ๕๐๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์ (สาคร สุมงฺคโล)
วัดชัยประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรโมภาส (คะนอง พุทฺธสโร)
วัดดู่เหนือ
โทร. ๐๘ ๑๓๖๙ ๓๑๙๖

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก เขต ๒
พระครูวิจิตรธรรมานุยุต (อภินันท์ อธิจิตฺโต)
วัดหนองหญ้าม้า
โทร. ๐๘ ๑๗๖๙ ๙๒๘๒

เจ้าคณะตำบลเลิงใต้
พระครูโสภณจิรวัฒน์ (ศุภชิต สุภชิโต)
วัดเลิงใต้
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๘๗๓๐

เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูพิศาลโพธิธรรม (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดศรีมหาโพธิ์
โทร. ๐๘ ๖๘๕๓ ๙๙๒๔

เลขานุการ
พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร ป.ธ.๖
วัดสว่างวารี
โทร. ๐๙ ๙๙๓๕ ๔๒๖๙

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูปริยัติคณาทร (ยุทธพล ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาวาส
โทร. ๐๙ ๗๓๓๖ ๔๔๔๓

เลขานุการ
พระสุพิชชา ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณาวาส
โทร. ๐๖ ๒๑๕๑ ๑๕๗๑

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูอนุรักษ์พุทธมงคล (สำราญ อินฺทสโร)
วัดพุทธมงคล
โทร. ๐๘ ๐๘๙๕ ๓๖๓๙

เลขานุการ
พระลิขิต ชาติญาโณ
วัดพุทธมงคล
โทร. ๐๘ ๔๗๙๑ ๓๗๗๐

เจ้าคณะตำบลโคกพระ
พระมหาทองสุข ธมฺมสุนทโร ป.ธ.๕
วัดปทุมวนาราม
โทร. ๐๖ ๓๙๖๗ ๙๑๘๖

เจ้าคณะตำบลคันธารราษฎร์
เจ้าอธิการอำพล กิตฺติปญฺโญ
วัดสว่างดุสิต
โทร. ๐๘ ๗๔๒๙ ๔๗๙๔

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๑
พระครูโพธิชัยรักษ์ (คำสิงห์ สญฺญโม)
วัดโพธิ์มี
โทร. ๐๘ ๓๓๖๑ ๐๐๕๖

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๒
พระครูโสภณธรรมนิมิต (ประสิทธิ์ สุภาจาโร)
วัดธรรมนิมิต
โทร. ๐๙ ๘๑๘๔ ๘๖๙๘

เจ้าคณะตำบลท่าขอนยาง
พระครูอุดมวัฒนคุณ (อุดร เตชธมฺโม)
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๒๘๕๐ ๕๓๘๒

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
พระมหาถวิล สิริวณฺโณ ป.ธ.๗
วัดบวรมงคล
โทร. ๐๘ ๙๖๗๓ ๔๖๙๘

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
พระครูสุตธรรมมงคล (อนันต์ อริโย ป.ธ.๓)
วัดสุวรรณมงคล
โทร. ๐๘ ๔๖๘๕ ๓๔๕๑

เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๑
พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร ป.ธ.๖
วัดสว่างวารี
โทร. ๐๙ ๙๙๓๕ ๔๒๖๙

เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๒
เจ้าอธิการมงคล ขนฺติสาโร
วัดจันทร์ประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๖๘๕๒ ๐๔๓๖

เจ้าคณะตำบลกุดใส้จ่อ
เจ้าอธิการอนุเทพ ขนฺติพโล
วัดศรีมหาโพธิ์
โทร. ๐๙ ๘๑๓๗ ๒๒๗๙

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขต ๑
พระครูรัตนสุวรรณากร (สมพร อมโร)
วัดศรีโสภณ
โทร. ๐๖ ๑๑๖๓ ๔๗๑๙

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขต ๒
พระครูปภัสร์ธรรมมงคล (อุดม ปภากโร)
วัดธรรมมงคล
โทร. ๐๖ ๕๗๓๙ ๓๐๔๐

เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่ เขต ๑
พระครูปริยัติคุณานุยุต (เรืองยศ เตชธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดแสงอุทัย
โทร. ๐๘ ๘๗๔๒ ๑๐๔๗

เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่ เขต ๒
พระครูสุธรรมปรีชากร (ปรีชา ปญฺญาสาโร)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๑๙ ๖๖๗๕

เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
เจ้าอธิการศุภชัย เขมธมฺโม
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๖๐๘๐ ๐๐๒๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิชิตปุญโญภาส (สุรชัย นาถปุญโญ)
วัดกุดเวียน

เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
พระครูเขมวัฒนาภรณ์ (สำเริง ฉนฺทโก)
วัดเสริมสุขคงคา
โทร. ๐๙ ๘๒๐๒ ๐๑๐๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูปริยัติจันทสาร (เสถียร จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดวิเศษสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๗ ๑๙๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูปริยัติจันทสาร (เสถียร จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดวิเศษสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๗ ๑๙๑๑

เลขานุการ
พระอธิการประดิษฐ์ ญาณธีโร
วัดสะอาดเจริญศิลป์
โทร. ๐๘ ๑๒๖๙ ๘๗๕๖

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูชัยธรรมโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์สังคม
โทร. ๐๘ ๐๖๕๘ ๓๕๘๗

เลขานุการ
พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต
วัดราษฎร์สังคม
โทร. ๐๘ ๓๕๔๐ ๖๔๑๖

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๑
พระครูสิริปัญญาภิวัฒน์ (ก้องเกียรติ อธิปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดเชียงยืน
โทร. ๐๘ ๔๔๒๘ ๐๘๕๒

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๒
พระครูสุตวิชัยธรรม (ชนะ ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดกลางเชียงยืน
โทร. ๐๘ ๑๐๖๐ ๑๐๐๕

เจ้าคณะตำบลดอนเงิน
พระครูรัชฎาธรรมานันท์ (สมชาติ ธมฺมธโร)
วัดดอนเงิน
โทร. ๐๙ ๓๓๓๙ ๙๓๔๙

เจ้าคณะตำบลนาทอง
พระครูสุชัยธรรมสถิตย์ (สุนทร อนุตฺตโร)
วัดไชยสถานธรรม
โทร. ๐๙ ๓๔๕๓ ๗๕๕๕

เจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูปริยัติสิริวรรณ (วิรัตน์ สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์หนองบุญชู
โทร. ๐๘ ๙๒๗๗ ๘๖๒๘

รองเจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูสุเมธสิริธรรม
วัดบ้านกู่ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองซอน
พระครูภัทรธรรมานุกูล (ธีรภัทร์ อติภทฺโท ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์สังคม
โทร. ๐๘ ๖๘๖๔ ๗๖๖๒

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูโฆสิตธรรมวิมล (วิมล อคฺคธมฺโม)
วัดราษฎร์พิสัย
โทร. ๐๘ ๖๘๖๐ ๗๓๖๑

เจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๑
พระครูสารธรรมรักขิต (ประถม รกฺขิตธมฺโม)
วัดหนองสระพัง
โทร. ๐๙ ๓๒๙๔ ๗๓๕๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูรังษีธรรมกิจ (เดช อิทฺธิโชโต)
วัดสว่างศรีวิลัย

เจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๒
พระครูปภากรสารวิจิตร (ประพจน์ ปภากโร)
วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง
โทร. ๐๘ ๗๘๕๖ ๖๙๒๙

เจ้าคณะตำบลเหล่าบัวบาน
พระครูสุทธิธรรมญาณ (คำภา จกฺกธมฺโม)
วัดศรีสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๔๓ ๓๔๖๙

เจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูอรรถสารโสภิต (สมหมาย อตฺถโกวิโท)
วัดกุดรังสุทธาราม
โทร. ๐๙ ๐๘๔๒ ๗๕๖๕

เลขานุการ
พระคุณานนต์ ฐานุตฺตโร
วัดทรงศิลา
โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๓๓๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูประจักษ์สันติคุณ (ประเจน สนฺตุสฺสโก)
วัดหนองเลา
โทร. ๐๘ ๖๐๗๘ ๑๖๑๒

เลขานุการ
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดหนองเลา
โทร. ๐๙ ๐๓๔๘ ๒๘๐๕

รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูสถิตบุญโชติ (บุญเรือง กตปุญฺโญ)
วัดทรงศิลา
โทร. ๐๙ ๗๑๕๒ ๕๘๗๒

เลขานุการ
พระมหาวัชระ ติสฺสวํโส ป.ธ.๗
วัดทรงศิลา
โทร. ๐๖ ๒๙๑๔ ๗๖๔๙

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๑
พระครูทักษิณธรรมานุวัฒน์ (จุล ธมฺมกาโม)
วัดทักษิณาราม
โทร. ๐๙ ๐๑๗๐ ๙๕๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูโสภณสราธิการ (ขำ เกสโร)
วัดหนองแดง

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๒
พระครูปริยัติญาณกวี (อัครา ญาณกวี ป.ธ.๔)
วัดหนองกุง
โทร. ๐๙ ๓๔๙๘ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๓
พระครูสุจิตบูรพาภิรักษ์ (สมัย สุจิตฺโต)
วัดบูรพา (หัวช้าง)
โทร. ๐๘ ๓๓๓๒ ๕๘๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๑
พระครูวิจักษ์สีลคุณ (สงกา วิจกฺขโณ)
วัดหนองเม็ก
โทร. ๐๖ ๕๐๙๑ ๘๙๗๗

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๒
พระครูวิสิฐธรรมาภรณ์ (ประเสริฐ ปิยธมฺโม)
วัดเหล่าอีหมัน
โทร. ๐๙ ๑๓๕๔ ๙๑๕๑

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรมวิสาร์ท (ลอง วิสารโท)
วัดบูรพาห้วยหลาว
โทร. ๐๘ ๕๒๗๔ ๖๕๘๔

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
พระครูสุภัทรวรากร (สมพร สุภทฺโท)
วัดสว่างวิเวกจิต
โทร. ๐๖ ๒๑๐๒ ๖๐๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาคุณาภรณ์ (กัณหา ปญญาวุฑฺโฒ)
วัดหนองบัวแดง

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูวิสิฐธรรมกิจ (อุดม อธิวโร)
วัดโนนหมากเหลี่ยม
โทร. ๐๘ ๗๒๒๕ ๒๙๘๐

เจ้าคณะตำบลปอพาน
พระครูคุณวัฒน์โสภณ (สำพัน โสภณคุโณ)
วัดเหล่าค้อ
โทร. ๐๙ ๒๓๖๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์
พระครูโพธิธรรมาภิบาล (ประจิต อคฺคธมฺโม)
วัดป่าโพธิ์เงิน
โทร. ๐๘ ๕๖๙๓ ๖๘๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแดง (๒๕๖๕)
พระครูนิวิฐธรรมวิสุทธิ์ (ดุษฎี ฐานตุสิโต)
วัดเก่าใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๙๒๖ ๕๐๓๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเรือ (๒๕๖๕)
พระครูประโชติพรหมคุณ (พรหมา สิริปญฺโญ)
วัดป่าโน
โทร. ๐๙ ๐๓๕๗ ๘๑๐๓

เจ้าคณะตำบลสันป่าตอง
เจ้าอธิการประจักษ์ วิจกฺขโณ
วัดหนองงู
โทร. ๐๙ ๘๑๐๕ ๗๖๙๖

เจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ (หนูพิน กนฺตสีโล)
วัดพระธาตุนาดูน
โทร. ๐๘ ๔๗๙๗ ๙๖๗๐

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุชาติ สุรปญฺโญ
วัดแดงโพง
โทร. ๐๘ ๙๔๒๒ ๙๐๒๖

รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระครูโกวิทจันทคุณ (บุญจันทร์ กมโล)
วัดหนองทุ่ม
โทร. ๐๘ ๕๗๔๖ ๔๙๒๙

เลขานุการ
พระกฤษฎา สิริวณฺโณ
วัดหนองทุ่ม
โทร. ๐๘ ๓๔๒๓ ๗๖๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระมหาอุทัย ฐานจาโร ป.ธ.๙
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๐๘ ๐๙๑๙

เลขานุการ
พระสมพร ติสฺสวโร
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๓๐๕๗ ๓๒๗๗

เจ้าคณะตำบลนาดูน
เจ้าอธิการถวิล สนฺตจิตฺโต
วัดนาดูนพัฒนาราม
โทร. ๐๙ ๘๑๔๓ ๘๗๐๗

เจ้าคณะตำบลกู่สันตรัตน์
พระครูโสภณโชติธรรม (พรมมา มหาลาโภ)
วัดยางวิไล
โทร. ๐๙ ๓๔๖๘ ๗๐๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกู่สันตรัตน์ (๒๕๕๙)
พระครูสันติรัตนาภรณ์ (ประสิทธิ์ สนฺติกโร)
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลดงดวน
พระครูสถิตถาวรธรรม (วีระ ถาวโร)
วัดแดงโพง
โทร. ๐๙ ๒๗๔๗ ๑๑๒๓

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูถาวรโพธารักษ์ (สวัสดิ์ ถาวโร)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๔๓๑๖

เจ้าคณะตำบลดงยาง
พระครูวิโรจน์ปัญญาวุธ (ทองมี ติกฺขปญฺโญ)
วัดหนองผง
โทร. ๐๘ ๔๖๐๔ ๐๒๓๕

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูกัลยาณกิจจานุกิจ (พิรพล กลฺยาโณ)
วัดดาวประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๗๒๑๙ ๑๖๐๗

เจ้าคณะตำบลหนองคู
พระครูบรรพตบริหาร (จำนงค์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดบ้านโพนทอง
โทร. ๐๘ ๙๒๒๗ ๑๗๐๑

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูอรุณประสิทธิคุณ (อุทัย สิริคุตฺโต)
วัดหนองซำข่า
โทร. ๐๘ ๓๓๔๓ ๙๖๑๔

เจ้าคณะอำเภอแกดำ
พระครูอาทรโพธิกิจ (กัณหา กนฺตสีโล)
วัดโพธิ์ศรีแกดำ
โทร. ๐๘ ๓๓๖๐ ๓๕๕๙

เลขานุการ
พระวัชราวุธ อานนฺโท
วัดราชพฤกษ์สิงขร
โทร. ๐๙ ๘๑๐๗ ๑๘๕๘

รองเจ้าคณะอำเภอแกดำ
พระครูประโชติพิพัฒนกิจ (เรืองศิลป์ กิจฺจสาโร)
วัดบูรพาหนองบัว
โทร. ๐๘ ๐๐๕๘ ๐๔๕๙

เลขานุการ
พระสมุห์ สมเพชร อตฺตทีโป
วัดศิริบุรีวังแสง
โทร. ๐๘ ๘๕๓๖ ๓๙๐๑

รองเจ้าคณะอำเภอแกดำ (๒๕๖๓)
พระครูสิริปริยัติบัณฑิต (ประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕)
วัดบ้านเสือกินวัว
โทร. ๐๙ ๒๙๕๔ ๐๕๔๕

เจ้าคณะตำบลแกดำ เขต ๑
พระครูวิสิฐสังฆการ (ลำพัง ญาณธโร)
วัดหัวขัว
โทร. ๐๘ ๔๙๕๒ ๓๒๙๔

เจ้าคณะตำบลแกดำ เขต ๒
พระใบฎีกา อนุวัฒน์ พฺรหฺมโชโต
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๖๐๑ ๕๑๗๖

รองเจ้าคณะตำบลแกดำ เขต ๒
พระครูปัจฉิมวรานุกูล (ไพศาล )
วัดดาวดึงษ์แกดำ

เจ้าคณะตำบลวังแสง
เจ้าอธิการปัญญา ปญฺญาวโร
วัดเกษบุรีดอนก่อ
โทร. ๐๘ ๙๘๑๑ ๘๙๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังแสง (๒๕๖๑)
พระครูขันติกิจจาภรณ์ (รุ่ง ขนฺติธมฺโม)
วัดราชพฤกษ์สิงขร

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๑
พระครูบวรธรรมปคุณ (นิวัฒน์ จกฺกวโร)
วัดหนองหูลิง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๐ ๖๓๘๗

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๒
พระครูนันทธรรมรังษี (ประจักษ์ นนฺทโก)
วัดป่าแดง
โทร. ๐๙ ๓๔๖๒ ๘๙๔๓

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูสมณกิจโสภณ (บุญสม เตชธมฺโม)
วัดหนองบัว
โทร. ๐๙ ๑๘๖๑ ๗๗๐๔

เจ้าคณะตำบลโนนภิบาล เขต ๑
พระครูสุนทรกิจจาภิบาล (วาธิต ฐิตวํโส)
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๙ ๗๙๓๙ ๑๓๐๘

เจ้าคณะตำบลโนนภิบาล เขต ๒
เจ้าอธิการสมาน จารุวณฺโณ
วัดวงศ์พัฒนา
โทร. ๐๖ ๑๐๖๓ ๙๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
พระครูสุตธรรมโสภิต (ประเวศน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดดงเมืองน้อย
โทร. ๐๘ ๘๓๑๗ ๖๑๙๕

เลขานุการ
พระปลัด ญาณกวี พทฺธธมฺโม
วัดสะเดาหวาน
โทร. ๐๙ ๗๓๒๓ ๔๗๔๗

รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ป.ธ.๙
วัดหนองหน่อง
โทร. ๐๘ ๕๐๐๗ ๑๗๘๕

เลขานุการ
พระปลัด จิรพงษ์ อริยเมธี
วัดดงเมืองน้อย
โทร. ๐๖ ๑๐๕๑ ๘๑๓๘

เจ้าคณะตำบลยางสีสุราช
พระครูกิตติญาณประสุต (คำพันธ์ กิตติญาโณ)
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๔๒ ๓๕๑๐

เจ้าคณะตำบลบ้านกู่
พระครูจารุธรรโมภาส (ทองพูล เตชวโร)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๘๗๓๕ ๔๖๔๘

เจ้าคณะตำบลแวงดง
พระครูวีรธรรมาภิบาล (สุริยัน อติวีโร)
วัดดงแดน
โทร. ๐๘ ๙๙๔๐ ๐๕๔๓

เจ้าคณะตำบลนาภู
พระครูอุดมบุญโชติ (บุญชู อุตฺตโม)
วัดสะเดาหวาน
โทร. ๐๘ ๐๗๓๗ ๘๗๑๔

เจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุ
พระครูปทุมสันติธรรม (สวัสดิ์ ธมฺมวโร)
วัดหนองบัวสันตุ
โทร. ๐๙ ๓๕๙๐ ๙๘๙๙

เจ้าคณะตำบลสร้างแซ่ง
พระครูอมรปัญญาคุณ (สอง อมโร)
วัดหูลิง
โทร. ๐๘ ๗๒๑๖ ๘๕๓๗

เจ้าคณะตำบลดงเมือง
พระครูกัลยาณสราภิรักษ์ (มงคล คุณสาโร)
วัดหนองแปน
โทร. ๐๘ ๗๐๐๖ ๗๖๗๒

เจ้าคณะอำเภอกุดรัง (๒๕๖๔)
พระครูสุวรรณปัญญาวุธ (คำสิงห์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดโสกคลอง
โทร. ๐๖ ๒๑๖๗ ๑๐๘๕

เลขานุการ (๒๕๖๔)
พระมหาวชิรวิทย์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดโสกคลอง

รองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง
พระครูวรปัญญาภินันท์ (อนนท์ ปญฺญานนฺโท)
วัดศรีอรุณ
โทร. ๐๘ ๗๗๗๑ ๘๒๘๕

เลขานุการ
พระณัฐพล กตปุญฺโญ
วัดหนองแสง
โทร. ๐๙ ๐๒๑๗ ๕๙๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุดรัง (๒๕๖๓)
พระครูสารกิจจานุยุต (พรมมา สิริสาโร)
วัดกลางกุดรัง
โทร. ๐๘ ๓๓๓๗ ๓๙๒๐

เจ้าคณะตำบลกุดรัง
พระครูปริยัติพัฒนคุณ (สมบัติ ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
วัดหัวช้าง
โทร. ๐๘ ๒๕๖๘ ๕๙๘๙

เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
พระครูธรรมคุณสถิต (สมพงษ์ ฐิตคุโณ)
วัดหนองบัว
โทร. ๐๘ ๔๕๑๐ ๓๕๔๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเลิงแฝก (๒๕๖๔)
พระมหาวชิรวิทย์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดโสกคลอง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต ๑
พระครูสุวรรณคุณาธาร (สังข์ทอง คุณาธโร)
วัดหนองแหน
โทร. ๐๖ ๓๘๘๙ ๐๔๘๖

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาทร (ภูมี ทิวงฺกโร)
วัดสว่างอารมณ์หนองโดน
โทร. ๐๘ ๘๗๓๕ ๔๖๔๘

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
เจ้าอธิการลมกต ชาตเมโธ
วัดบ้านห้วยแคน
โทร. ๐๘ ๙๙๔๓ ๘๔๙๖

เจ้าคณะอำเภอชื่นชม
พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์ (แฉล้ม วิริโย)
วัดพุทธประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๕๗๔ ๖๑๕๙

เลขานุการ
พระปลัด ธีรพงษ์ ธีรปญฺโญ
วัดพุทธประดิษฐ์
โทร. ๐๙ ๘๑๐๖ ๘๘๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชื่นชม
พระครูโกศลโพธิวัฒน์ (ทองจันทร์ โกสโล)
วัดโพธิ์ศรีเจริญ
โทร. ๐๙ ๔๓๙๐ ๔๖๕๔

เจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้
เจ้าอธิการบรรจง กิตฺติญาโณ
วัดสระแก้วหนองคู
โทร. ๐๘ ๗๒๓๗ ๐๕๓๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ (๒๕๖๑)
พระครูปัญญานวกิจ (สุนทร อริยปญฺโญ)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลชื่นชม
พระครูวิชัยสันติคุณ (เหมือน สนฺตจิตฺโต)
วัดชัยศรี
โทร. ๐๘ ๙๖๑๗ ๔๑๑๒

เจ้าคณะตำบลกุดปลาดุก
พระครูกิตติคุณวีรวัฒน์ (เกียรติก้อง ติกฺขวีโร)
วัดศรีอินทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๒๒๖ ๕๑๐๔

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
เจ้าอธิการประสิทธิ์ ญาณวีโร
วัดจันทราวาส
โทร. ๐๘ ๓๖๗๕ ๗๓๔๐

กาฬสินธุ์

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๒)
พระเมธีวัชราจารย์ (วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปที่ ๑ (๒๕๖๕)
พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
วัดสว่างใต้

รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปที่ ๒ (๒๕๖๕)
พระมหาอนันต์ นิมฺมโล ป.ธ.๘
วัดเกษมาคม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
วัดป่าพุทธมงคล
โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๑๑ , ๐๘ ๑๒๖๓ ๖๗๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๑)
พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร)
วัดเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๕๒๖๙

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ จนฺทโชโต)
วัดป่ากล้วย

เลขานุการ
พระประยุทธ จนฺทโชโต
วัดป่ากล้วย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูปริยัติพุทธิคุณ (ยืน ป.ธ.๔)
วัดใต้โพธิ์ค้ำ

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญมี ธมฺมสาโร
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์
พระครูวิจัยธรรมโกวิท (เอกคุน ธมฺมจวิโย)
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลกลางหมื่น
พระครูวาปีวนาภรณ์ (ประสาร )
วัดหนองไหลวนาราม

เจ้าคณะตำบลภูดิน
พระครูสิทธิชยานุรักษ์ (บุญสอน )
วัดสิทธิไชยาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยโพธิ์
พระครูถิรปัญโญภาส (วิชัย )
วัดดงสวางใน

เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ
พระครูปัญญาสีลาภรณ์ (แสงจันทร์ )
วัดอัมพวันแกน้อย

เจ้าคณะตำบลลำพาน
พระครูประทีปปัญญาธร
วัดเกาะแก้วพิศดาร

เจ้าคณะตำบลไผ่
พระครูพุทธิวนาภิรม (บุญสงค์ )
วัดโนนไฮวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาจารย์
พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลเหนือ
พระครูวิมลพัชรญาณ
วัดเศวตวันวนาราม

เจ้าคณะตำบลลำปาว
พระครูสิทธิชยาภิวัฒน์
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะตำบลภูปอ
พระครูอินทพัฒนคุณ (ล้วน วรธมฺโม)
วัดอินทร์ประทานพร

เจ้าคณะตำบลขมิ้น
พระครูสิทธิชยาภรณ์
วัดชัยสิทธาราม
โทร. ๐๙ ๘๔๒๓ ๑๗๕๒

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูอรุณธรรมโสภณ
วัดสว่างสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหลุบ
พระครูสุตกิจวิวัฒน์ (รุ่งโรจน์ จารุวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดดอนสนวน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบึงวิชัย (๒๕๖๔)
พระครูสถิตปริยัติคุณ
วัดวิเศษไชยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูเวฬุวันวรกิจ
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลลำคลอง
พระครูประสิทธิปัญญาธร (สรรพ์ )
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะอำเภอดอนจาน
พระครูปริยัติพัฒนกิจ (เจริญ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เลขานุการ
พระมหาวุฒิจักร จกฺกวโร ป.ธ.๔
วัดดอยดงเย็น

เจ้าคณะตำบลม่วงนา
พระครูโพธิจันทคุณ (เกศรินทร์ )
วัดศรีจันทร์โพธาราม

เจ้าคณะตำบลดงพยุง
พระครูสุตธรรมสถิตย์ (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
วัดดงพยุงกลาง

เจ้าคณะตำบลดอนจาน
พระครูสุนทรกิตติ (เหรียญ )
วัดอนงคาศรี

เจ้าคณะตำบลนาจำปา
พระครูสุชัยมงคลกิจ (ทองสุข สุคโต)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลสะอาดไชยศรี
พระครูธรรมจักรสมาธิคุณ (วิโรจน์ จกฺกวโร)
วัดยอดพระธรรมน้ำทิพย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะอาดไชยศรี (๒๕๕๕)
พระครูสุทธิสมณวัตร (สมชาย วิมโล)
วัดสะอาดไชยศรี

เจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูวิบูลวุฒิกร (สวัสดิ์ ป.ธ.๔)
วัดอโศการาม

เลขานุการ
พระมหาสุนทร ชาตเมธี ป.ธ.๓
วัดอโศการาม

รองเจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูสุเขตธรรมาภิรม (ประสพ )
วัดศรีสะอาดนามน

เลขานุการ
พระวรายุทธ อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสะอาดนามน

เจ้าคณะตำบลยอดแกง
พระครูวรธรรมนันท์
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหลักเหลี่ยม
พระครูวรวรรณพัฒนกิจ (ทองสา )
วัดสังคมพัฒนา

เจ้าคณะตำบลสงเปลือย
พระครูเตชปุญญากร (ประสาท )
วัดศรีสุมังคลาราม

เจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์
พระครูศรีธรรมโกศล (สุธางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๖)
วัดสิมนาโก
โทร. ๐๖ ๒๑๒๗ ๕๕๗๘

เลขานุการ
พระครูสังวรจิตตานุรักษ์ (ไพจิตร )
วัดกลางอุดมวารี
โทร. ๐๘ ๕๖๕๙ ๔๗๒๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ (๒๕๖๑)
พระครูเมตตาคุณาภรณ์ (เนียม อหึสโก ป.ธ.๓)
วัดสิมนาโก
โทร. ๐๘ ๗๒๓๔ ๑๑๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ (๒๕๖๕)
พระครูกิตติธรรมาภินันท์ (ที กิตฺติวณฺโณ)
วัดสิมนาโก
โทร. ๐๘ ๖๒๓๗ ๐๗๔๒

เจ้าคณะตำบลนาโก
พระครูโกวิทชัยคุณ (เฉลิมชัย )
วัดหลักสิบ
โทร. ๐๘ ๐๗๗๑ ๓๑๐๐

เจ้าคณะตำบลบัวขาว เขต ๑
พระครูปิยธรรมานุยุต
วัดบ้านกกตาล
โทร. ๐๖ ๒๙๘๔ ๐๕๑๒ , ๐๘ ๙๙๔๒ ๔๓๖๑

เจ้าคณะตำบลบัวขาว เขต ๒
พระครูบุณฑริกธรรมรักษ์
วัดบุณฑริกาวาส
โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๑๔๑๓ , ๐๘ ๑๙๕๔ ๕๖๗๒

เจ้าคณะตำบลสามขา เขต ๑
พระครูอุบลสุกกาธิคุณ (กมล )
วัดบุณฑริกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๖๙ ๐๕๕๗

เจ้าคณะตำบลสามขา เขต ๒
พระครูปริยัติวิริยาภรณ์ (สุภาพ พุทธวิริโย ป.ธ.๓)
วัดป่านาคำ
โทร. ๐๘ ๑๕๙๒ ๙๓๙๘

เจ้าคณะตำบลกุดค้าว
พระครูปริยัติปัญญากร
วัดบ้านหนองโง้ง
โทร. ๐๘ ๔๖๘๖ ๙๕๑๙

เจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่
พระครูนิทานสุตกิจ
วัดหอคำ
โทร. ๐๙ ๙๓๑๙ ๒๓๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูสังวรสีลสาร (ไปล่ สญฺญโม)
วัดหอไตรเหล่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลแจนแลน
พระครูอาคมปุญญาภิรมย์
วัดแจนแลนเหนือ

เจ้าคณะตำบลหนองห้าง
พระครูสถิตธรรมาภรณ์
วัดบูรพาวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ ๒๔๘๐

เจ้าคณะตำบลกุดหว้า
พระครูโอภาสธรรมประยุต
วัดบ้านวังมน
โทร. ๐๘ ๖๒๔๐ ๓๖๖๘

เจ้าคณะตำบลจุมจัง
เจ้าอธิการรังสรรค์ กิตฺติญาโณ
วัดพร้าวศรีสำราญ
โทร. ๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๓๐

เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮงาม
พระครูสุกิจธรรมานุยุต (มณี )
วัดบ้านโนนยาง
โทร. ๐๘ ๑๒๖๓ ๔๒๕๖

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด
พระครูรัตนธรรมวิมล
วัดสมสะอาด
โทร. ๐๘ ๙๒๑๒ ๖๒๘๘

เจ้าคณะตำบลนาขาม
พระครูประโชติธรรมวงศ์
วัดสว่างบึงทอง
โทร. ๐๘ ๙๕๗๕ ๕๓๐๙

เจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง
พระครูปริยัติวราภิรักษ์ (วรวิทย์ ป.ธ.๔)
วัดหนองอีบุตร

เลขานุการ
พระครูปิยสุเมธาภรณ์ (สุพจน์ สุเมโธ)
วัดปิยะมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง
พระครูภัทรโพธิคุณ (เที่ยง ภทฺทวโร)
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระบุญเริ่ม อภโย
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองอีบุตร (๒๕๖๔)
พระครูโกศลจิตตาภิรักษ์ (สีเทือง )
วัดสว่างหัวดง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๑
พระครูนิคมกิจจานุการ (นิยม ถิรจิตฺโต)
วัดนิคมห้วยผึ้ง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๒
พระครูจิรปัญญานุกูล (พุฒ )
วัดทุ่งสว่างไทรทอง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๓
เจ้าอธิการบรรจง จตฺตมโล
วัดแดนนาบุญ

เจ้าคณะตำบลคำบง เขต ๑
พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ (ใครศรี ป.ธ.๔)
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลคำบง เขต ๒
เจ้าอธิการประทอม ชยธมฺโม
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลไค้นุ่น
พระครูปัญญาสีลวิสุทธิ์ (พวง )
วัดสุทธาวาสไค้นุ่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาวง (๒๕๕๘)
พระครูถาวรบุญวัฒน์ (ตุ้ม ฐิตปุญฺโญ)
วัดหนองผือพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคุ้มเก่า เขต ๑
พระครูสุทธิอินทคุณ
วัดอินทรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลคุ้มเก่า เขต ๒
พระครูสุนทรจันโทภาส
วัดกุดปลาค้าว

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระครูจารุวรรณสุตกิจ (มิตรชัย )
วัดส้มป่อยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลสงเปลือย
เจ้าอธิการสมเกียรติ สุทฺธิสทฺโท
วัดบูรพาคุ้มใหม่

เจ้าคณะอำเภอนาคู
พระครูปริยัติกิจจานุยุต (ทองย้อย ป.ธ.๔)
วัดกลางภูแล่นช้าง

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง เขต ๑
พระครูบรรพตสิทธิคุณ
วัดกลางภูแล่นช้าง

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง เขต ๒
พระครูอัมพวันปุญโญภาส (ปฏิวัติ รตินฺธโร)
วัดม่วงนาดี

เจ้าคณะตำบลนาคู
พระครูสันตธรรมโสภณ (สีใคร )
วัดนาคูเหนือ

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูรัตนศีลสังวร
วัดบ่อแก้ว

เจ้าคณะตำบลสายนาวัง
พระครูสุวรรณธรรมาภิบาล (ทองพันธ์ )
วัดนากระเดา

รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
พระมหาธานินทร์ อาทิตฺตวโร ป.ธ.๘
วัดดอนทองวราราม

เลขานุการ
พระมหารัตนา รตนสิริ
วัดดอนทองวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย (๒๕๖๑)
พระครูโกศลปัญญาธร (บุญมา ปญฺญาธโร)
วัดโคกล่าม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง เขต ๑
พระมหาธีรภัทร์ ปภสฺสโร
วัดปฐมเกษาราม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง เขต ๒
พระครูสาทรวชิรคุณ (วัชรากร )
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสมบูรณ์
พระครูกิตติจันทคุณ
วัดหนองอีกุ้ม

เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต ๑
เจ้าอธิการยุทธ จนฺทสาโร
วัดป่าวิเวกธรรม

เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต ๒
พระครูสิริโพธิชัย (สมชาย )
วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด

เจ้าคณะตำบลเจ้าท่า
พระครูกมลธรรมาภินันท์ (สำรอง )
วัดท่ากลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสวราภรณ์ (คำแสน มหาปุญฺโญ)
วัดสว่างอรุณนาบึง

เจ้าคณะตำบลดงลิง เขต ๑
พระครูวรกิจสารธรรม
วัดบ้านเมย

เจ้าคณะตำบลดงลิง เขต ๒
พระครูสุนทรจริยาภิรักษ์
วัดท่าเหมือดแอ่

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูโกศลธรรมพิจิตร (กิตติ )
วัดโพนงาม

เจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย
พระครูโอภาสชยานุกูล (ประยงค์ )
วัดสว่างชัยศรีโนนชัย

เจ้าคณะตำบลกุดฆ้องชัย เขต ๑
พระครูสุเขตวรคุณ (ประสิทธิ์ )
วัดหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลกุดฆ้องชัย เขต ๒
พระครูปริยัติวรธรรม
วัดอุทัยโนนขวา

เจ้าคณะตำบลลำชี เขต ๒
พระครูบวรวรรณสถิตย์ (สมพร )
วัดบวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูโพธิรัชดาภรณ์
วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูอรุณรัตนธรรม (เที่ยง )
วัดนาสีนวล

เจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดสว่างหัวนาคำ

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัติโพธิคุณ (สมควร ทนฺตาจาโร ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูอนุกูลปริยัติการ (สุระเวช วชิโร ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

เลขานุการ
พระศักดิ์ดา อิทฺธิญาโณ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูกิตติการโกวิท (อวยชัย )
วัดสามัคคีดงบ่อ

เลขานุการ
พระมหากอบกฤต โสภณปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสว่างหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลยางตลาด เขต ๑
พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล )
วัดสามัคคีดงบ่อ

เจ้าคณะตำบลยางตลาด เขต ๒
พระครูอุทัยโชติคุณ (บุญร่วม )
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

เจ้าคณะตำบลคลองขาม
พระครูสุวรรณธรรมาภิวัฒน์
วัดสามัคคีบ้านขาม

เจ้าคณะตำบลหนองอีเฒ่า เขต ๑
พระครูกิตติปัญญากร
วัดสว่างโนนทัน

เจ้าคณะตำบลหนองอีเฒ่า เขต ๒
พระครูอุทัยธรรมประโชติ
วัดสุธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลอีตื้อ เขต ๒
พระครูประโชติสารคุณ
วัดสว่างโนนสูง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
พระครูสุตประภากร (ประยุทธ อนุตฺตโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลเขาพระนอน
พระครูปริยัติธรรมวรากร (อภิสิทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดสว่างนิวรณ์นาแก

เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต ๑
พระครูโพธิชยานุโยค
วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม

เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต ๒
พระครูประภัศร์ธรรมาภิรัต
วัดหนองกาวราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลดอนสมบูรณ์
พระครูประสุตธรรมสุนทร (สุวรรณ์ )
วัดดอนยานาง

เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระมหามีชัย กิจฺจสาโร ป.ธ.๗
วัดธรรมพิทักษ์

เลขานุการ
พระมหาบัวสอน ชุตินฺธโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙
วัดนางนวล

เลขานุการ
พระเทียนชัย ฐานวโร
วัดคำเหมือดแก้ว

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๑
พระครูวีรธรรมญาณ
วัดมงคลหนองแสง

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๒
พระครูรัตนคุณาภิวัฒน์ (สุปัน อภิปุญฺโญ)
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

เจ้าคณะตำบลบึงนาเรียง
พระครูภูริปัญโญภาส (อุเทน )
วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ

เจ้าคณะตำบลคำใหญ่
พระครูสถิตธรรมาภิราม
วัดศรีนวลทรายทอง

เจ้าคณะตำบลกุดโดน
พระครูโสภิตธรรมวิมล
วัดอุทัยกุดโดน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดโดน (๒๕๖๓)
พระครูวิสุทธิธรรมมงคล
วัดป่าเรไลนาค้อ

เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูกัลยาณทิวากร (ทิวา ทิวากโร)
วัดกัลยาณบริหาร

เลขานุการ
พระมหาแหลมทอง สุวณฺณชาโต
วัดถ้ำปลา

รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (นำพล ป.ธ.๕)
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาลำพันธ์ กลฺยาโณ
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
พระมหาแหลมทอง สุวณฺณชาโต
วัดถ้ำปลา

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูกันตธรรมาภรณ์ (ประสงค์ )
วัดม่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลภูสิงห์
เจ้าอธิการชยุตม์ ชยุตฺตโม
วัดกัลยาณบริหาร

เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์
พระครูรังสรรค์สหัสคุณ (จำเริญ พิมฺสาโร)
วัดถ้ำปลา

เจ้าคณะตำบลโนนแหลมทอง
พระครูกาญจนกัลยาณคุณ
วัดคำเชียงวัน

เจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณ (หนูไพร )
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน

เลขานุการ
พระณัฐพร อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน

รองเจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูถาวรสมณวัตร (สถาพร )
วัดหนองยางเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูโอภาสกัลยาณคุณ
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลโพน
พระครูอิทธิโชติวรคุณ (วิเวท )
วัดโพธิ์ศรีวิลัย

เจ้าคณะตำบลเนินยาง
พระครูอุดมธรรมวุฒิ (ศักดิ์เรนณ์ นราสโภ)
วัดหนองยางเหนือ

เจ้าคณะตำบลนาบอน เขต ๑
เจ้าอธิการวีระ คุตฺตจิตฺโต
วัดจันทร์หอมอัมพวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาบอน เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูสุเทพธรรมรังษี
วัดเทพรังษีศิลาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งคลอง เขต ๒
พระครูอรัญธรรมฐิติ (อนุรักษ์ )
วัดป่ายูคา

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๑
พระครูสันติวรจิตตาภิรม (กอง )
วัดศรีษะเกษวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูสุวัฒน์ธรรมประโชติ (อุทัย )
วัดนาตาล

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๓
พระครูอุตตมปัญโญภาส (ไพฑูรย์ )
วัดจำปาทอง

เจ้าคณะตำบลดินจี่
พระครูไพศาลวรกิจ
วัดภูพานทอง

เจ้าคณะอำเภอสามชัย
พระครูอโศกธรรมาภรณ์
วัดอโศกธรรมมาราม

เลขานุการ
พระถาวร อคฺคธมฺโม
วัดอโศกธรรมมาราม

เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต ๑
พระครูวรดิตถ์จันทคุณ
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต ๒
พระครูจันทสุธรรมวงศ์ (เพลิน )
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลคำสร้างเที่ยง
พระครูโอภาสลีลาภรณ์
วัดโพธิ์สว่างกุดแห่

เจ้าคณะตำบลสำราญ
พระครูสุวัฒนธรรมาภิรม
วัดหนองแซง

เจ้าคณะตำบลหนองช้าง
พระครูโอภาสโพธินันท์ (อำนาจ ปริปุณฺโณ)
วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง

เจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูสุนทรสีลธรรม (ประจวบ )
วัดขอนแก่น

เลขานุการ
พระครูประภัสรธรรมสถิต (ถาวร ปภสฺสโร)
วัดนาตาล

รองเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูสันติธรรมวิธาน
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลกุงเก่า
พระครูสุวัฒน์วรคุณ
วัดคำจันทร์เพ็ญ

เจ้าคณะตำบลท่าคันโท
พระครูธรรมสิริโสภณ (อุไร )
วัดขอนแก่น

เจ้าคณะตำบลยางอุ้ม เขต ๑
เจ้าอธิการสีนวล สจฺจวโร
วัดยางอุ้ม

เจ้าคณะตำบลยางอุ้ม เขต ๒
พระครูสุธรรมสัจจคุณ (ทุย )
วัดยางอุ้ม

เจ้าคณะตำบลกุดจิก
เจ้าอธิการคิด ยโสธโร
วัดท่าคันโท

เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี
พระครูปทุมสมณวัตร
วัดหนองบัว

เลขานุการ
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
เจ้าอธิการสายยนต์ จนฺทธมฺโม
วัดสะอาดนาดี

เจ้าคณะตำบลโคกเครือ
พระครูสุนทรจิรธรรม
วัดห้วยยางดง

เจ้าคณะตำบลเสาเล้า เขต ๑
พระครูรัตนจันโทภาส (จันทร์ )
วัดคำจั่นแก้ววนาราม

เจ้าคณะตำบลเสาเล้า เขต ๒
พระมหาบุญเที่ยง ปญฺญาวุโธ
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสุตวชิโรภาส
วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูภัทรปัญโญภาส (คำผับ )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลดงมูล
พระครูปริยัติสุตตานุยุติ
วัดหนองสามขา

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูรังสีธรรมประโชติ
วัดแสงทองบูรณาราม

เจ้าคณะตำบลลำหนองแสน
พระครูประภัสสรสันติธรรม (สุริยา )
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลสมเด็จ
พระครูวิบูลจิตตานุรักษ์ (ทองพูล )
วัดรังษีชัชวาลย์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระมหาอุทัย วชิรเมธี ป.ธ.๖
วัดวงศ์สว่างธิวราราม

เจ้าคณะตำบลลำห้วยหลัว
พระครูวินัยธร แสวง สุมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดสี่แยกสมเด็จ

เจ้าคณะตำบลมหาไชย
พระครูปริยัตยาภรณ์ (ธีรวัฒน์ ธีรวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลผาเสวย
พระครูสุจิตปุญญาภิรม
วัดหนองแวงศิลาราม

เจ้าคณะตำบลแซงบาดาล
เจ้าอธิการสนิท นนฺทโก
วัดมุจรินทราราม

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
พระครูพิชัยวรญาณ
วัดแก่งพิชัย

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอธิการจุลลา ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดศรีเมืองจันทร์

เจ้าคณะตำบลร่องคำ
พระครูกิตติพัฒนานุกูล (พันศักดิ์ )
วัดสว่างใต้

เจ้าคณะตำบลเหล่าอ้อย
พระครูประภาสรัตนคุณ
วัดกระยอม

เจ้าคณะตำบลสามัคคี
พระครูวิศิษฎ์ธรรมสุนทร (ทองมี อนุตฺตโร)
วัดศรีสำราญ

ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
วัดบ้านเปลือยใหญ่
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๕๐๐๐ , ๐๘ ๑๙๕๔ ๘๒๕๖

เลขานุการ
พระครูมหาธรรมบาลมุนี (อุดร ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดบูรพาภิราม

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รูปที่ ๑
พระสุขุมวาทเวที (สถาพร โชติธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพาภิราม
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๕๖๕๕ , ๐๘ ๙๕๘๐ ๖๒๘๑

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัติวราทร (วิรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพาภิราม

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รูปที่ ๒ (๒๕๕๕)
พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ถาวร อมโร ป.ธ.๔)
วัดบ้านยางเครือ
โทร. ๐๖ ๑๐๗๑ ๒๔๕๔ , ๐๖ ๑๐๗๑ ๒๔๕๕

เลขานุการ
พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๔)
วัดสระทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติวัฒนโชติ (สุภีร์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (๒๕๖๑)
พระครูปิยชัยกิจจานุกูล (สรสิช )
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูสุตพัฒนโชติ (เติม สารเมธี ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมย์

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูสันติปัญญาคุณ (บุญหนา ติกฺขปญฺโญ)
วัดป่าเรไร

เจ้าคณะตำบลเหนือเมือง (๒๕๖๐)
พระครูวาปีจันทคุณ (อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ)
วัดหนองแคน

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๑
พระครูจารุธรรมรัต
วัดบ้านรอบเมือง

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๒
พระครูเวฬุวันกิจจาทร (วรากร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลโนนรัง
พระครูไพโรจน์ญาณคุณ ( รตนโกสโล)
วัดป่าโนนรัง

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑
พระครูอัมพวนาภิบาล
วัดอัมพวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูวิเศษอาภากร (บรรจง อาภากโร)
วัดบ้านป่ายาง

เจ้าคณะตำบลแคนใหญ่
พระครูฐิติญาณธรรม (ฉวี ฐิตธมฺโม)
วัดธรรมจารีนิวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูนิเทศธรรมวิมล (เรียม ยโสธโร)
วัดนิเทศสุนทราราม

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๒
พระครูวรธรรมานุรักษ์
วัดอุบลนิวาส

เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต ๑
พระครูสถิตวรธรรมสาร (ถาวร ธมฺมิโก)
วัดศิริไพรวาส

เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์ (คำพอง )
วัดสระพังทอง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูขันติโพธิคุณ (คำเตือน ขนฺติโก)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลเมืองทอง
พระครูไพศาลสิริธรรม (วัฒนา สิริธมฺโม)
วัดโนนสูง

เจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต ๑
พระครูสุตธรรมวงศ์ (พงษ์ศักดิ์ ป.ธ.๓)
วัดบ้านป่าบาก

เจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต ๒
พระครูวิสารธรรมวิจิตร (พิมพา วิปฺปวาโส)
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลปอภาร
พระครูวิศิษฎ์วนากร (ทิเวช สุจิตฺโต)
วัดไตรรังสฤษฏิ์รักขิตวัน

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๑
พระครูนิรุตวุฒิธรรม (จำเริญ )
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรสรานุกิจ (นพดล สุนฺทโร)
วัดหนองตาไก้

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๓
พระครูศรีปริยัติวราทร (วิรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพาภิราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูปัญญาวรประยุต
วัดหนองหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูอุดมกิตติประยุต (สุดชา อุตฺตโม)
วัดบ้านฝาง

เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (๒๕๓๙)
พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ)
วัดโพธิ์ร้อยต้น

เลขานุการ
พระพรทิพย์ สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ร้อยต้น

รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง
พระครูพินิตยติการ (คัมภีร์ กิตฺติญาโณ)
วัดเทพยุดาราม

เลขานุการ
พระปลัด ยุทธ ชุตินฺธโร
วัดโพธิ์ร้อยต้น

รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง
พระครูวรปัญญาประสุต (สุนทร ป.ธ.๓)
วัดศรีวิลัยมงคล

เลขานุการ
พระอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดสว่างหนองหิน

เจ้าคณะตำบลแวง
พระครูนิคมคณานุกูล
วัดนิคมคณาราม

เจ้าคณะตำบลสระนกแก้ว
พระครูปริยัติวราภิรม (ผลา ป.ธ.๓)
วัดอุทกวราราม

เจ้าคณะตำบลโนนชัยศรี เขต ๑
พระครูสุมณฑ์จันโทภาส (จำปา )
วัดศรีจันทราราม

เจ้าคณะตำบลโนนชัยศรี เขต ๒
พระครูอรุณสิริโชติ (อุดม อาภากโร)
วัดอรุณสิงห์คาราม

เจ้าคณะตำบลวังสามัคคี
พระครูอุดมบูรพาภิรักษ์ (สายันต์ )
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลสว่าง
พระครูสุตธรรมคุณ
วัดสิริมงคล

เจ้าคณะตำบลโคกกกม่วง
พระครูอรุณธรรมกิจ
วัดพรหมจริยาราม

เจ้าคณะตำบลพรมสวรรค์
เจ้าอธิการมนตรี ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๑
พระครูขันติธรรมานุยุต
วัดโคกก่อง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
พระครูปริยัตยาภิธาน (วิน ป.ธ.๓)
วัดสว่างหนองหิน

เจ้าคณะตำบลคำนาดี
พระครูประสิทธิคุณาภรณ์ (กิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ)
วัดพรหมประสิทธิ์สามัคคี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาอุดม (๒๕๖๐)
พระครูสุวีรธรรมากร (บุญน้อย ธมฺมวีโร)
วัดอนุราชคณาราม

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า
พระครูชัยธรรมสิริคุณ (สมพร )
วัดศิริชัยธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ เขต ๑
พระครูโกศลโพธิคุณ (คำปอน )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ เขต ๒
พระครูวุฒิกิจจาภรณ์ (วีระ )
วัดดอนชาดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูประภัศร์สราภิรักษ์ (นพพร )
วัดหนองโก

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
พระครูปริยัติธรรมากร (สุพรม ป.ธ.๔)
วัดธาตุอุปมุง

เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ (ชาย ป.ธ.๓)
วัดเหนือเสลภูมิ

เลขานุการ
พระครูภัทรจิตตาภิรม (ประเด็จ )
วัดสำราญรมย์

รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูวิเวกสุตาภรณ์ (เดช ป.ธ.๓)
วัดโนนสว่าง

เลขานุการ
พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท
วัดโนนสว่าง

รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูขันติวราภิรม (อำนวย )
วัดขันตินิวาส

เลขานุการ
พระสมุห์ จันที จนฺทสาโร
วัดขันตินิวาส

เจ้าคณะตำบลกลาง
พระครูจันทธรรมรักษ์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๑
พระครูอรุณวุฒิธรรม (อุทัย จนฺทสีโล)
วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๒
พระครูกันตสารวิมล
วัดตาลวนาราม

เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๑
พระครูวีรธรรมาภินันท์ (สามารถ อานนฺโท)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๒
พระครูประคุณธรรมาภรณ์ (คงศักดิ์ คุณวนฺโต)
วัดธรรมประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
พระครูวิชิตเสลคุณ (จันทา อชิโต)
วัดเสลภูมิวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าม่วง
พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล)
วัดป่าสักดาราม

เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๑
พระครูจารุวรรณากร (สุบิน )
วัดศรีทองนพคุณ

เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๒
เจ้าอธิการเทียน ปญฺญาวโร
วัดศิลาอาสน์

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูสุตรัตนวิสุทธิ์ (วิษณุ ป.ธ.๓)
วัดเกาะแก้วเจติยาราม

เจ้าคณะตำบลนาเลิง
พระครูโพธิธรรมปัญญา (ถนัดศิลป์ )
วัดโพธิ์ศรีทอง

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูสุเทพวนาภิรม (ทองใบ )
วัดป่าธรรมารมณ์

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูภัทรจิตตาภิรม (ประเด็จ )
วัดสำราญรมย์

เจ้าคณะตำบลบึงเกลือ
พระครูวิมลโพธิรังษี (จรูญ )
วัดโพธิ์รังษี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
พระครูโพธิธรรมาทร (ชารี )
วัดโพธิ์ศรีทอง

เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
พระครูสุภัทจันทคุณ (การุณ )
วัดศรีสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๑
พระครูใบฎีกา ประพล อติพโล
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๒
พระครูสุธรรมชัยวัฒน์ (ผดุง )
วัดมะหรี่ชัยพร

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๑
พระครูสถิตเทวาพิทักษ์ (บพิตร ฐานวโร)
วัดเทพธิดาเทวิน

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๒
พระครูปริยัติวรคุณ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดจันทร์ศิริมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๑
พระครูชัยมงคลพิพัฒน์ (เศรษฐสิริ พฺรหฺมสโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๒
พระครูสุวิชานเสลคุณ (ปรีชา ปริชาโน)
วัดบ้านหนองขุ่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีวิลัย (๒๕๖๑)
พระครูโพธิธรรมรัต (บุญจันทร์ จนฺทวํโส)
วัดโพธิ์บุปผาราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าน้อย
พระครูนวการโสภิต
วัดจันทรังษี

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูอุดมปัญญาสาร (พุทธ ฐานุตตโร)
วัดบ้านหนองเรือ

เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุนทรปัญญาวิมล
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาอภิชาติ อภิชาโต
วัดเหนือเสลภูมิ

รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูปริยัติกิจจารักษ์
วัดธาตุนาใหญ่

เลขานุการ
พระมหาทรงฤทธิ์ โฆสิตปญฺโญ
วัดธาตุนาใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูประโชติธรรมานุกูล (สุดใจ โชติปญฺโญ)
วัดใต้วิไลธรรม

เจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๒
พระครูสุวัฒนปัญญาวุธ (วิเชียร วชิโร)
วัดเจริญราษฎร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งกุลา (๒๕๖๑)
พระครูจันทชัยการ (ทองอินทร์ จนฺทปญฺโญ)
วัดสระเคียนชัย

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ
พระครูวิจิตรปทุมรัต (สง่า )
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลบ่อพันขัน เขต ๑
พระครูมงคลปัญญาภรณ์
วัดปลาข้าว

เจ้าคณะตำบลบ่อพันขัน เขต ๒
พระครูนิวิฐวรโชติ
วัดกลางมิ่งเมือง

เจ้าคณะตำบลห้วยหินลาด
พระครูปัญญาเขมาภิรัต (คุณนะ ปญฺญาธโร)
วัดเขมาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งศรีเมือง
เจ้าอธิการธวัช ติกฺขวีโร
วัดบ้านหว่าน

เจ้าคณะตำบลดอกไม้
พระครูไพศาลธรรมาภรณ์
วัดนิกรบำรุง

เจ้าคณะตำบลหินกอง
พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ (เคน )
วัดสุทธาวิลัย

เจ้าคณะตำบลเมืองทุ่ง
พระครูถาวรกิจจานุกิจ
วัดหนองสิม

เจ้าคณะตำบลช้างเผือก
พระครูประทีปจันทาภรณ์ (เป็งศูลย์ )
วัดบ้านค้อ

เจ้าคณะตำบลหัวโทน
พระครูอาทรปริยัตยานุกิจ
วัดเหนือสุวรรณภูมิ

เจ้าคณะตำบลเปลือย
พระครูอุดมจันทสาร
วัดโพนทัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระมหาลำใย ฉนฺทโก
วัดคูดินทราย

เจ้าคณะตำบลนาใหญ่
พระครูชัยสิทธิสุนทร (สุนทร )
วัดชัยอำนาจ

เจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูปริยัติสันติธรรม (วานิช ป.ธ.๔)
วัดบ้านชาติ

เลขานุการ
พระปลัด พิทยา อาภสฺสโร
วัดบ้านชาติ

รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูปริยัติคุณานุกูล (แสงจันทร์ ป.ธ.๔)
วัดหนองผือ

เลขานุการ
พระอลงกรณ์ จิตฺตธมฺโม
วัดหนองผือ

เจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๑
พระครูอดุลจันทคุณ
วัดกลางอุดมเวทย์

เจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๒
เจ้าอธิการคัมภีรภาพ จารุวณฺโณ
วัดขุมเงิน

เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
พระครูสุจิตปุญญาภรณ์ (ปรีชา )
วัดชานุวรรณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส (๒๕๖๔)
พระครูไพโรจน์ธรรมประยุต
วัดบ้านกุดน้ำใส

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่ เขต ๑
เจ้าอธิการสนิท สุธมฺโม
วัดศิริมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่ เขต ๒ (๒๕๖๔)
พระครูจิรธรรมาภินันท์ (อนันต์ )
วัดสิงห์สมทองสามัคคี

เจ้าคณะตำบลแสนสุข
พระครูอุดมวชิรญาณ (วิเชียร )
วัดอุดมวารี

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูปริยัติอัตถากร
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลหนองทัพไทย
พระครูปทุมปัญญากร (ใหม )
วัดหนองบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลชานุวรรณ
พระครูประโชติฐิติคุณ (พุทธา )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระอธิการพิมพา ปญฺญาวโร
วัดสระแคน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ (ทองคำ )
วัดหนองเหล็ก

เจ้าคณะตำบลวารีสวัสดิ์
พระครูญาณจันทรังษี (วิมล )
วัดสว่างแสงจันทร์

เจ้าคณะตำบลคำไฮ
พระครูปัญญาประโชติคุณ
วัดท่าสำราญ

เจ้าคณะตำบลนานวล
พระครูจารุโพธิคุณ
วัดขะยอม

เจ้าคณะตำบลค้อใหญ่
พระครูมุจลินท์บุญญารักษ์ (บุญเลี้ยง )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูปุญวราภรณ์ (บุญมี ป.ธ.๓)
วัดป่ายาง

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ อมโร ป.ธ.๕
วัดป่ายาง

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูสุวัฒนวีรธรรม (สวัสดิ์ )
วัดไทรทอง

เลขานุการ
พระสราวุฒิ วิสารโท
วัดไทรทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูวิโรจน์คุณากร (จำรัส อติสโย)
วัดเหล่าเสือ

เลขานุการ
พระเหรียญ อคฺคธมฺโม
วัดเหล่าเสือ

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๑
พระครูสุตเจติยาภิบาล (จรูญโรจน์ กวิวํโส)
วัดธาตุ

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๒
พระครูปริยัติธรรโมภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดป่าสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๓
พระครูเกษมกิจจาภรณ์
วัดสำราญ

เจ้าคณะตำบลเมืองบัว
พระครูวีรธรรมาทร (จำลองลักษณ์ )
วัดศรีอริยวงศ์

เจ้าคณะตำบลกู่กาสิงห์
พระครูผาสุธรรมประโชติ (สังคม )
วัดสว่างอารมณ์กู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกู่กาสิงห์ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตบูรพานุรักษ์ (หมุน มงฺคลิโก)
วัดบูรพากู่กาสิงห์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูกันตสีลาภิราม (เลิม )
วัดหัวหนองแวง

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
พระครูเวฬุวนานุกูล (สุดใจ ปิยธมฺโม)
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๓
พระครูสุปัญญารัตน์
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลสิงห์โคก
พระครูสุวรรณปัญญาวัฒน์ (คำสอน )
วัดเหล่ากลาง

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระครูสุตธรรโมภาส (สมศรี ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเหล่าหลวง
พระครูวิสุทธิสมณกิจ
วัดโพนสะอาด

เจ้าคณะตำบลโนนสว่าง
พระครูจารุวรรณาภิรม (ชูศักดิ์ )
วัดส้มโฮง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๑
พระครูสีลพรหมประภาต
วัดพรหมศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๒
พระครูประภากรพิลาส (จุลทัศน์ )
วัดหัวดอนชาด

เจ้าคณะตำบลกำแพง เขต ๑
พระครูศรีปริยัตยานุวัตร (ขาน ป.ธ.๗)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลกำแพง เขต ๒
พระครูสิริ