หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๘

เจ้าคณะภาค ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรเวที (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๙๘๕๔ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๙๘๗๘

รองเจ้าคณะภาค ๑๘ (๒๕๖๔)
พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖)
วัดตานีนรสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๘๐๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมวัชรจริยาจารย์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)
วัดประชุมชลธารา
โทร. ๐ ๗๓๖๕ ๓๐๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ (๒๕๖๐)
พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๘ , ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๔๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ (๒๕๖๑)
พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ (๒๕๖๒)
พระเทพปริยัติคุณ (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๑๐๙๔ ๒๘๙๑ , ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๕๐

สงขลา

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๕๖)
พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๘๓๘๔ , ๐๘ ๑๖๐๘ ๐๓๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (กฤตพรต กนฺตสีโล)
วัดโคกสมานคุณ

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ ๑
พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.๗)
วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เลขานุการ
พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส ป.ธ.๓
วัดหัวป้อมใน

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ ๒
พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร อริโย)
วัดนาทวี

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ ๓
พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)
วัดราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๕๙)
พระราชปริยัติธาดา (สมโภชน์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๕)
วัดหาดใหญ่สิตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๖๔)
พระสิริพัฒโนดม (มนัส คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดเอก
โทร. ๐ ๗๔๓๙ ๙๐๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๕๙)
พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนฺทธมฺโม)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๘๙๘ ๔๗๕๖ , ๐๘ ๑๘๙๘ ๒๙๖๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร)
วัดชัยมงคล

เลขานุการ
พระปลัด จักรพรรดิ์ ปญฺญาวโร
วัดโรงวาส

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ (ถาวร ป.ธ.๓)
วัดทุ่งหวังใน

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ สมาจาโร
วัดอ่างทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา (๒๕๖๑)
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๑
พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม )
วัดแหลมทราย

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๒
พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ อติชาคโร ป.ธ.๔)
วัดชัยมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๓ (๒๕๖๒)
พระครูประคุณกิจจานุยุต (อุทัย สหอุทโย)
วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง
พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์ )
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลพะวง
พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์ มุนินนฺโท)
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง
พระครูโสภณนิโครธารักษ์ (ยอดโดม สิริปญฺโญ)
วัดไทรงาม

เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ)
วัดพะโคะ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ (๒๕๖๑)
พระครูภัทรกิจจานุยุต ( ญานธมฺโม)
วัดจะทิ้งพระ

เจ้าคณะตำบลจะทิ้งพระ
พระครูนันทสารกิจ
วัดประเจียก

เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ (อิทธิพล )
วัดบ่อประดู่

เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๑
พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์
วัดคูขุด

เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๒
พระครูสุทธิธรรมวาที
วัดประดู่หอม

เจ้าคณะตำบลชุมพล
พระครูจุมพลวรพินิต
วัดชุมพล

เจ้าคณะตำบลสนามชัย
พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์
วัดสนามชัย

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน )
วัดม่วงค่อม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูอาทรวรคุณ (สุนทร เตชธมฺโม)
วัดโคกสมานคุณ

เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๑
พระครูภาวนากัลยาณคุณ (พลกฤต กลฺยาณธมฺโม)
วัดมหัตตมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๒
พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน สนฺตจิตโต)
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลควนลัง
พระครูสุเมธสุตคุณ
วัดมหัตตมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งตำเสา
พระปลัด สุภวัฒ สุวฺโณ
วัดเกาะวัด

เจ้าคณะตำบลบ้านพรุ
พระครูสุนทรสุตาภรณ์ (ชัชรินทร์ จตฺตภโย ป.ธ.๓)
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลน้ำน้อย
พระครูศรีธรรมคุณากร
วัดศรีษะคีรี

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูชยุตสุตคุณ (ชยันต์ ป.ธ.๓)
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะตำบลคูเต่า
พระครูพิพัฒนโชติ
วัดดอน

เจ้าคณะตำบลพะตง
พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร (มนูญ )
วัดทุ่งลุง

รองเจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
วัดสามบ่อ

เลขานุการ
พระครูสมุห์ มหิทธิสักก์ ฐิตธมฺโม
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๑
พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์
วัดเฉียงพง

เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๒
พระครูรัตนวรากร (สมศักดิ์ )
วัดเถรแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์ (สมบูรณ์ อโสโก)
วัดวารีปาโมกข์

เจ้าคณะตำบลท่าบอน
เจ้าอธิการประจวบ ปญฺญาธโร
วัดหัวคุ้ง

เจ้าคณะตำบลระวะ
พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
วัดใหญ่

เจ้าคณะตำบลพังยาง
พระสมุห์ กิตติพงษ์ ฐิตสีโล
วัดหน้าเมือง

เจ้าคณะตำบลวัดสน
พระครูโกวิทปัญญารัตน์
วัดสีหยัง

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูธีรสุตคุณ (สราวุธ )
วัดขุนทอง

เลขานุการ
พระปลัด วิรัตน์ ฉนฺทโก
วัดกาญจนาวาส

เจ้าคณะตำบลสะพานไม้แก่น
พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ )
วัดสะพานไม้แก่น

เจ้าคณะตำบลจะโหนง
พระครูประภัสสรปัญญาคุณ (ไสว ชวนปญฺโญ)
วัดทุ่งแนะ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจะโหนง (๒๕๕๖)
พระครูสุเขตศาสนคุณ (จวน เขมจิตฺโต)
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูปัญญาศาสนกิจ
วัดสะกอม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทวี (๒๕๖๑)
พระครูสิริจันทโชติ (ปาน จนฺทสุวณฺโณ)
วัดเขตตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับช้าง (๒๕๖๑)
พระครูสุธรรมานุรักษ์ (จร ธมฺมปาโล)
วัดสะท้อน

เจ้าคณะตำบลคลองทราย
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร
วัดลำชิง

เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
พระครูโอภาสวุฒิคุณ
วัดนาปรังประชาราม

เจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี )
วัดสุริยาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูโสตถิธีรคุณ (สายัณห์ )
วัดคงคาสวัสดิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา (๒๕๖๑)
พระครูภัทรคุณาภรณ์ (แดง ภทฺทวโร)
วัดสุริยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา (๒๕๕๑)
พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต)
วัดนิคมเทพา

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ (พิภพ )
วัดควนหมาก

เจ้าคณะตำบลลำไพล - ท่าม่วง
พระครูพิพัฒน์เมธากร
วัดลำไพล

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูวรคุณโสภณ (สุขสวน )
วัดวังใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมานุกิจ (จำลอง สุนฺทโร)
วัดคูหา

เจ้าคณะตำบลสะบ้าย้อย
พระครูอรรถกิจไพศาล (อนันต์ )
วัดสะบ้าย้อย

เจ้าคณะตำบลบ้านโหนด
พระครูอินทปัญญาทร
วัดตำแย

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ )
วัดยางทอง

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ศุภชัย สุภธมฺโม
วัดหัวถนน

เจ้าคณะตำบลปริก
พระครูประโชติกิจโกศล
วัดหัวถนน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพังลา (๒๕๖๑)
พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ (สว่าง วิริยาโม)
วัดวังปริง

เจ้าคณะตำบลทุ่งหมอ
พระอธิการบุญมี คุณากโร
วัดต้นพยอม

เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ
พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง )
วัดใหม่ทุ่งคา

เลขานุการ
พระครูบรรพตกิตตยาทร (วิชิต )
วัดเขามีเกียรติ

เจ้าคณะตำบลกำแพงเพชร
พระครูสุตธรรมโชติ (ไพรัตน์ ธมฺมโชโต ป.ธ.๔)
วัดธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลคูหาใต้
พระครูสิริญาณวิมล
วัดเกาะบกรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลควนรู
พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม ป.ธ.๔)
วัดไสท้อน

เจ้าคณะตำบลท่าชะมวง
พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดเขารักเกียรติ

เจ้าคณะตำบลเขาพระ
พระครูโกศลกิจจาทร
วัดเขาตกน้ำ

เจ้าคณะอำเภอควนเนียง
พระครูกิตติธำรง (ดำ )
วัดบางเหรียง

เจ้าคณะตำบลควนเนียง
พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน )
วัดโพธิธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลควนโส
พระครูเหมธรรมคุณ (บุญคง เหมวณฺโณ)
วัดปากจ่า

เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
พระมหาบุญทิพย์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
วัดธรรมโฆษณ์

เลขานุการ
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล )
วัดวาส

รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย ป.ธ.๔)
วัดเขาน้อย

เลขานุการ
พระอนุฉัตร ถาวโร
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลทำนบ
พระครูไพบูลกัลยาณวัตร
วัดสลักป่าเก่า

เจ้าคณะตำบลป่าขาด
พระครูโสภณภัทรธรรม
วัดบ่อทราย

เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๑
พระครูกิตติธราภรณ์
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๒
พระครูสุวัฒนธรรมคุณ
วัดบ่อสระ

เจ้าคณะตำบลวัดขนุน
พระครูประโชติกิตติสาร (จรูญ )
วัดวาส

เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
พระครูอรุณสิงหธรรม (บรรจบ )
วัดอรุณดาราราม

เจ้าคณะตำบลสทิงหม้อ
พระครูสิริเมตตาภรณ์ (จบ )
วัดสลักป่าใหม่

เจ้าคณะตำบลหัวเขา
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล )
วัดวาส

เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์
พระมหาธนู ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๙
วัดเอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์ (๒๕๖๕)
พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ (พันธ์ ธมฺมโชโต)
วัดโตนดด้วน

เจ้าคณะตำบลเชิงแส
พระมหามานพ ปภสฺสโร ป.ธ.๕
วัดเชิงแสกลาง

เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
พระครูประกิตศาสนการ (นิคม )
วัดบางหยี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์
วัดท่าเมรุ

เจ้าคณะตำบลแม่ทอม
พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศ ป.ธ.๔)
วัดศาลาโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง
พระครูสิทธิสุตากร ป.ธ.๓
วัดเลียบ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง (๒๕๖๒)
พระครูโสภณคณาภิบาล (กล่อม ปญฺญาคโม)
วัดโคกเหรียง

เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
พระครูประสุตโพธิคุณ (จิภาณุ )
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งลาน
พระครูพัฒนาปัญญาทร (ประยงค์ ปญฺญาทีโป)
วัดโคกเหรียง

เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม
พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๗
วัดนาหม่อม

เจ้าคณะตำบลนาหม่อม
พระครูสุวรรณธรรมรักขิต (นิพนธ์ ฐิติโก)
วัดป่ากอสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งขมิ้น
พระครูกิตติปริยัติสุนทร (สนอง กิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดแม่เปียะ

พัทลุง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๕)
พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต พิชิโต ป.ธ.๗)
วัดคูหาสวรรค์

รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง รูปที่ ๑
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม)
วัดจินตาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๑)
พระศรีปัญญาจารย์ (ลำดวน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดอินทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๕๖๑๔

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
วัดโคกชะงาย

เลขานุการ
พระมหาสมพร ภูริปญฺโญ
วัดโคกชะงาย

เจ้าคณะตำบลท่ามิหรำ
พระครูพิสิฐพัฒนคุณ (ประคอง ธมฺมปาโล)
วัดอภยาราม

เจ้าคณะตำบลท่าแค
พระครูสิรินิติสาร (ช้อย ป.ธ.๕)
วัดไทรห้อย

รักษาการเจ้าคณะตำบลเขาเจียก
พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
วัดโคกชะงาย

เจ้าคณะตำบลชัยบุรี
พระครูพิสิฐวรธัช (จิตร์ ทีปธมฺโม)
วัดเขา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลควนมะพร้าว (๒๕๖๓)
พระครูกวีวราภรณ์ (กระจ่าง ป.ธ.๔)
วัดบ้านสวน

เจ้าคณะตำบลลำปำ
พระครูนิยมวิหารธรรม (อุดมเดช อุตฺตมเตโช)
วัดวิหารเบิก

เจ้าคณะตำบลตำนาน
พระครูสุมนศาสนาทร (สมใจ )
วัดทุ่งลาน

เจ้าคณะตำบลนาโหนด
พระครูอุดมสังฆคุณ
วัดศาลาไม้ไผ่

เจ้าคณะตำบลปรางหมู่
พระครูการาม (แอบ )
วัดปรางหมู่นอก

เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์
พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง ป.ธ.๔)
วัดลำกะ

เลขานุการ
พระครูฐิติญาณโสภณ (สำเริง ฐิตญาโณ)
วัดปุณณาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านนา (๒๕๖๒)
พระครูสุธรรมวัตร (พยอม อนาลโย)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลลำสินธุ์
พระครูประพัฒน์นิคมเขต (สมใจ ภูริปญฺโญ)
วัดเกษตรนิคม

รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน
พระมหาเชยศักดิ์ สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดสุนทราวาส

เลขานุการ
พระมหาสุวรรณ อธิวโร
วัดคูหาสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอควนขนุน (๒๕๖๓)
พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขนฺติโก ป.ธ.๓)
วัดบ้านสวน

เจ้าคณะตำบลชะมวง
พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ (เสถียร )
วัดโคกโดน

เจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ
พระครูโสภณกิตยาทร (รรรสิริ สิรินฺธโน)
วัดภูเขาทอง

เจ้าคณะตำบลนาขยาด
พระครูสุภัทรธรรมาทร
วัดเขาโพรกเพลง

เจ้าคณะตำบลแพรกหา
พระครูกิตติธรรมาวุธ
วัดท้ายวัง

เจ้าคณะตำบลพนมวังก์
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ )
วัดลานแซะ

เจ้าคณะตำบลปันแต
พระครูวิมลปริยัติการ (ประสิทธิ์ ปสฏฺโฐ ป.ธ.๓)
วัดทะเลน้อย

เจ้าคณะตำบลทะเลน้อย
พระครูกาชาด (วิษณุ )
วัดประดู่หอม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน (๒๕๖๓)
พระครูปภัศร์คุณาทร (สัมผัส )
วัดท่าลาด

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูชยานุกิจโกศล
วัดโคกพญาราม

เจ้าคณะตำบลหานโพธิ์
พระครูอุดมสุวรรณสถิต
วัดสุวรรณประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลควนขนุน
พระครูสีลวิสุทธารักษ์ (ดวน )
วัดท่าควาย

เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
พระครูขันตยาภิวัฒน์ (ครื้น )
วัดดอนประดู่

เลขานุการ
พระปลัด เปรมชัย สุธมฺโม
วัดดอนประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
วัดพรุพ้อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูประโชติสิรธรรม (สมศักดิ์ )
วัดหัวควนตก

เจ้าคณะตำบลควนฝาละมี
พระครูขันติคุณากร
วัดอัมพะวัน

เจ้าคณะตำบลหารเทา
พระครูอดุลธรรมโชติ
วัดห้วยเรือ

เจ้าคณะตำบลดอนประดู่
พระครูประภัศร์ธรรมวาที (สันทัด )
วัดหัวเตย

เจ้าคณะตำบลเกาะนางคำ
พระครูสุวัฒน์ปิยคุณ
วัดสุภาษิตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าบอน (๒๕๖๒)
พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสฺสโร)
วัดทุ่งนารี

เจ้าคณะตำบลป่าบอน
พระครูวิสุทธิธรรมวัชร์ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม)
วัดป่าบอน

เจ้าคณะตำบลโคกทราย
พระครูรัตนศีลคุณ
วัดควนแสวง

เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว
พระครูขันติธรรมานันท์
วัดห้วยเนียง

เจ้าคณะตำบลนาปะขอ
พระครูปิยเขตรัตนารักษ์ (ปรีชา )
วัดนาปะขอ

เจ้าคณะอำเภอตะโหมด
พระครูสุนทรกิจจานุโยค
วัดตะโหมด

เลขานุการ
พระครูอาทรโสภณกิจ (บุญเชิด อาทโร)
วัดตะโหมด

เจ้าคณะตำบลตะโหมด
พระครูประยุตธรรมกิจ (วิชาญ )
วัดตะโหมด

เจ้าคณะอำเภอกงหรา
พระครูวิจิตรคณานุกูล (รมย์ )
วัดหัวหมอน

เลขานุการ
พระครูสิรธรรมานุยุต (อภิรมย์ )
วัดหัวหมอน

เจ้าคณะตำบลกงหรา
พระครูสุตธรรมวิภัช
วัดพังกิ่ง

เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต
พระครูสุธรรมวัฒน์ (เสวียน )
วัดพิกุลทอง

เลขานุการ
พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมฺโม
วัดคูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเขาปู่
พระครูบรรพตบุญญากร (บุญฤทธิ์ )
วัดถ้ำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม (๒๕๖๓)
พระครูสิริวันคณารักษ์ (ประพัฒน์ )
วัดป่าพะยอม

เจ้าคณะตำบลป่าพะยอม
พระครูสุตกิจจาทร
วัดลานข่อย

สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสตูล (๒๕๖๐)
พระศรีวชิรมุนี (คลี จารุวํโส ป.ธ.๙)
วัดชนาธิปเฉลิม

รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล รูปที่ ๑ (๒๕๖๐)
พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ สุภาจาโร)
วัดอาทรรังสฤษฎิ์

รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล รูปที่ ๒
พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน)
วัดชนาธิปเฉลิม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล (๒๕๕๙)
พระมงคลวรนายก (ทรงวุฒิ สุธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดมงคลมิ่งเมือง
โทร. ๐๘ ๙๘๗๘ ๗๑๕๗

เจ้าคณะตำบลพิมาน
พระครูเขมพัชรากร (กลวิชร พุทฺธิสาโร)
วัดมงคลมิ่งเมือง

เจ้าคณะอำเภอควนกาหลง
พระครูวุฒิญาณโสภณ (นัยรัตน์ )
วัดปาล์มพัฒนาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด อาทิตย์ โพธิธมฺโม
วัดชนาธิปเฉลิม

เจ้าคณะตำบลควนกาหลง
พระครูอดุลยสามัคคยาธร (แสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม)
วัดวังผาสามัคคี

เจ้าคณะตำบลกำแพง
พระครูอดุลกิตตยาภรณ์ (นัญธพงศ์ กิตฺติญาโณ)
วัดทุ่งนางแก้ว

เจ้าคณะอำเภอมะนัง
พระครูโสภณปัญญาสาร (พิศัลย์ ป.ธ.๓)
วัดนิคมพัฒนาราม

เลขานุการ
พระปลัด อาคม อคฺคธมฺโม
วัดนิคมพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
พระครูนิคมพัฒนานุกิจ (แสวง โพธิกาโม)
วัดผังปาล์ม ๓

เจ้าคณะอำเภอท่าแพ
พระครูชลมุขวิธาน (จบ )
วัดปากบารา

เลขานุการ
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม
วัดหน้าเมืองสตูล

เจ้าคณะตำบลท่าแพ
พระครูวินัยธร สุวิจักขณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดดุลยาราม

เจ้าคณะอำเภอทุ่งหว้า
พระครูโสภณวิริยกิตติ (เลี่ยน )
วัดทุ่งขมิ้น

เลขานุการ
พระปรีชา ฐิตสีโล
วัดทุ่งขมิ้น

เจ้าคณะตำบลทุ่งหว้า
พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (วรพล ฐิติคุโณ ป.ธ.๓)
วัดชนาธิปเฉลิม

ปัตตานี

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๔)
พระโสภณวชิรนายก (จวง จนฺทลาโภ)
วัดควนนอก

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๔)
พระครูสิริพรหมสุนทร (อนุชา อนุชาโต ป.ธ.๕)
วัดพรหมประสิทธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๐)
พระครูนวการโสภณ (จวน อภิวํโส)
วัดมะกรูด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๐)
พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต ชวนปญฺโญ)
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
โทร. ๐ ๗๓๔๓ ๗๕๐๒ , ๐๘ ๖๒๘๔ ๒๒๙๕

เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก
พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน )
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

เลขานุการ
พระครูสมานประชารักษ์ (ปฐาพร นนฺทิโย)
วัดโคกหมัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองจิก (๒๕๖๕)
พระครูพิทักษ์สุวรรณากร (จรัญ )
วัดสุวรรณากร

เจ้าคณะตำบลอาเนาะรู
พระครูสุตกิจสโมสร (จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดตานีนรสโมสร

เจ้าคณะตำบลตุยง
พระปลัด วีระ มหาวีโร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
พระครูโสภิตโพธิคุณ (กระจ่าง )
วัดศรีมหาโพธิ์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ชำนาญ ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ (๒๕๖๐)
พระครูจันทวโรภาส (เป้า จนฺทปชฺโชโต)
วัดโรงวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตนิคมธรรม (จวน อภิวฑฺฒโน)
วัดนิคมสถิตย์

เจ้าคณะตำบลโคกโพธิ์
พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดมะกรูด

เจ้าคณะตำบลมะกรูด
พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ์ (เจียร )
วัดปุราณประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลนาประดู่
พระสุนทรปริยัติวิธาน (สายัณห์ จนฺทสโร)
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐ ๗๓๓๕ ๘๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๙๐ ๑๕๒๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งพลา
พระครูวรนาถโพธิคุณ (อุดม )
วัดอรัญวาสิการาม

เจ้าคณะตำบลช้างให้ตก
พระครูโกศลกิตติคุณ (ธรรมนูญ พลวโร ป.ธ.๓)
วัดบันลือคชาวาส

เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ
พระครูสุภัทรปัญญาภรณ์ (สิน มหาปญฺโญ)
วัดดอนตะวันออก

เจ้าคณะอำเภอสายบุรี - ไม้แก่น
พระครูเกษมธรรมโสภณ (สันต์ )
วัดจุฬามณี

เลขานุการ
พระครูกิตติวชิรโสภณ (มนัส มหพฺพโล)
วัดโบกขรณี

เจ้าคณะตำบลเตราะบอน
พระครูวิชิตเขตตารักษ์ (นิวัฒน์ )
วัดทุ่งคล้า

เจ้าคณะตำบลตะลุบัน
พระครูศรีวัฒนวิมล (ชวน ป.ธ.๖)
วัดวิมลวัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไม้แก่น (๒๕๖๒)
พระครูบวรญาณคุณ (เจิม ปวรญาโณ)
วัดทุ่งคล้า

เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง
พระครูอุดมธรรมาทร (ประมุข )
วัดปิยาราม

เลขานุการ
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (เจรียง โฆสธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลยามู - ปิยามุมัง
พระครูประสิทธิ์ธรรมานุรักษ์ (ไสว )
วัดตะเคียนทอง

เจ้าคณะอำเภอยะรัง - มายอ
พระครูปิยกิจจานุกูล (วิเชียร )
วัดปิยาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ นรินทร์ เตชวโร
วัดป่าศรี

เจ้าคณะตำบลยะรัง
พระครูกัลยาณกิจ (ถัด )
วัดสุขาวดี

เจ้าคณะตำบลมายอ
พระครูประโชติสัทธาภิยุต (แจ้ง )
วัดมาลีนิเวศน์

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน
พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ )
วัดบุพพนิมิต

เลขานุการ
พระอุดม ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต

เจ้าคณะตำบลแม่ลาน
พระครูอนุกูลธรรโมทัย (อุทัย อรุโณ)
วัดบุพพนิมิต

ยะลา

เจ้าคณะจังหวัดยะลา (๒๕๕๓)
พระเทพวชิรนายก (ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๒๖๖ , ๐๘ ๑๔๗๘ ๙๐๒๗

เลขานุการ
พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเมืองยะลา

รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา
พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดนิโรธสังฆาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๖ ๓๗๑๙ , ๐๘ ๑๙๗๐ ๓๗๘๑

เลขานุการ
พระสมุห์ ธีรภัทร จารุธมฺโม
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา (๒๕๖๒)
พระครูศรีธรรมธัช (อมร คนฺธอมโต ป.ธ.๖)
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา (๒๕๖๐)
พระครูอดุลนิคมเขต (จรัญ ปุญฺญลาโภ)
วัดคูหาภิมุข

เจ้าคณะตำบลสะเตง - หน้าถ้ำ
พระครูประโชตธรรมานุยุต (นะรง )
วัดดิตถมงคล

เจ้าคณะตำบลยุโป - ลำใหม่ - ลำพะยา
พระครูนันทนาภิวัฒน์
วัดยูปาราม

เจ้าคณะอำเภอรามัญ
พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรามัน (๒๕๖๐)
พระครูวิเชียรกิตติคุณ (ประเสริฐ กิตฺติญาโณ)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลรามัน
พระครูพิศิษฐธรรมสุนทร
วัดสุนทรประชาราม

เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง
พระสิริปัญญาคุณ (สมพล เขมทตฺโต ป.ธ.๗)
วัดเมืองยะลา
โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๒๖๗

เลขานุการ
พระสมุห์ จรัญ กิตฺติสาโร
วัดยะหาประชาราม

เจ้าคณะตำบลยะหา - กาบัง
พระครูสถิตธีรธรรม
วัดยะหาประชาราม

เจ้าคณะอำเภอธารโต
พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดคอกช้าง

เลขานุการ
พระมหาสุริยัน เขจารี ป.ธ.๕
วัดคอกช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารโต (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์คงคานิมิต (ดนัยพันธ์ วณฺณามูลิโก ป.ธ.๙)
วัดคงคานิมิตร

เจ้าคณะอำเภอเบตง
พระสุนทรวิสุทธานุวัตร (หวง สุมโน)
วัดพุทธาธิวาส
โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๑๒๐๔ , ๐๘ ๔๙๖๘ ๓๕๘๙

เจ้าคณะตำบลเบตง
พระครูเกษมธรรมธาดา
วัดจันทร์ธาดาประชาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาวิสารัท (ทนงค์ สิริปญฺโญ)
วัดเนรัญชราวาส

นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (๒๕๖๔)
พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน)
วัดทองดีประชาราม
โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๘๘๕๐ , ๐ ๗๓๖๑ ๒๔๓๖ , ๐๘ ๕๐๗๗ ๑๐๐๔

รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส รูปที่ ๑ (๒๕๖๔)
พระมหาสมชาย วิริยวโร ป.ธ.๗
วัดทุ่งคา

รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส รูปที่ ๒
พระครูบริหารสังฆานุวัตร (สมใจ กิตฺติสาโร)
วัดประชุมชลธารา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (๒๕๖๑)
พระครูสถิตสีลขันธ์ (เคลื่อน ฉนฺทสีโล)
วัดโบราณสถิตย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส
พระครูพิพัฒนบุญเขต
วัดเขานาคา

เลขานุการ
พระปลัด ธันยากร อธิปญฺโญ
วัดชลธาราสิงเห

เจ้าคณะตำบลบางนาค
พระครูปัญญาภิรมย์ (สุนธิวุฒิ )
วัดประชาภิรมย์

เจ้าคณะตำบลลำภู
พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล
วัดกำแพง

เจ้าคณะอำเภอตากใบ
พระครูปิยวรคุณ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

เลขานุการ
พระครูสิทธิคุณาทร (สัญญา สญฺญโต)
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบ (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ (นุ้ย ติกฺขวีโร)
วัดธารากร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบ (๒๕๖๔)
พระครูรัตนจันทประโชติ (จันทร์แก้ว )
วัดทรายขาว

เจ้าคณะตำบลเจ๊ะเห
พระครูอัมพธนากร (ยชุรทรัพย์ อนาลโย)
วัดโคกมะม่วง

เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๑
พระครูภัทรธรรมภาณี
วัดบุณณาราม

เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมาภิรม
วัดบางขุนทอง

เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร
พระครูวรปัญญาประยุต (ประกอบ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์สโมสร

เลขานุการ
พระไพฑูรย์ จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลรือเสาะ - ศรีสาคร
พระปลัด ประดิษฐ์ มณีจนฺโท
วัดศรีสาคร

เจ้าคณะอำเภอระแงะ - จะแนะ - เจาะไอร้อง
พระครูการุณยนิวิฐ
วัดตันหยงมัส

เลขานุการ
พระครูอดุลวีราคม (สุวัฒน์ กนฺตวีโร)
วัดชลธาราวาส

เจ้าคณะตำบลตันหยงมัส
พระครูอนุกิจสุนทร (บุญช่วย ปุญฺญโช)
วัดตันหยงมัส

เจ้าคณะอำเภอสุไหงโก-ลก
พระครูสุนทรเทพวิมล
วัดโก-ลกเทพวิมล

เลขานุการ
พระสุรพล มหาปุญฺโญ
วัดขวัญประชา

เจ้าคณะตำบลสุไหงโก-ลก
พระครูประกาศศาสนคุณ
วัดน้ำขาวยะกา

เจ้าคณะอำเภอแว้ง - สุคิริน
พระครูอาทรศาสนธรรม (ยุทธพงศ์ )
วัดนิคมแว้ง

เลขานุการ
พระครูสุภัทรจันทโชติ (เมธา จนฺทโชโต)
วัดสุคิรินประชาราม

เจ้าคณะตำบลแว้ง - สุคิริน
พระอธิการคณาธิป รวิวณฺโณ
วัดสุวรรณบรรพต

เจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ
พระครูขันติธรรมวิมล (ทศพล ขนฺติธโร)
วัดโคกเคียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมโชติ (พร ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)
วัดพนาสณฑ์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระวชิรคณาภรณ์ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๗-๑๘

เจ้าคณะภาค ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘
พระเทพวชิรดิลก (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (๒๕๕๙)
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล ป.ธ.๕)
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๕๙๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๓๒๑ , ๐ ๒๒๔๓ ๕๓๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (๒๕๖๔)
พระธรรมวชิรากร (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

ภูเก็ต-ตรัง-กระบี่

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - ตรัง - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

พังงา-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดพังงา - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระนอง
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

สงขลา-สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล
พระราชวชิรเมธาจารย์ (ฉาย ปิยธมฺโม)
วัดดอนรัก
โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๓๓๑๘ โทรสาร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๕

เลขานุการ
พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดโคกเปี้ยว

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
วัดห้วยพุด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๕๒)
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
วัดมัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๔)
พระครูโสภณวินัยการ
วัดมัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๕)
พระครูรัตนคุณาภรณ์ (สมใจ อตฺตมโน)
วัดป่ามะนังชโลธาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดโคกเปี้ยว

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง
พระครูปลัด วุฒิพร ยติโก
วัดสามกอง

เลขานุการ
พระใบฎีกา เอกรินทร์ สุเมโธ
วัดสามกอง

เจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
วัดจาก

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย ถิรจิตฺโต ป.ธ.๕
วัดศาลาหลวงล่าง

เจ้าคณะตำบลระโนด
พระครูกิตติสารธรรมวัตร
วัดบ้านขาว

เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
วัดพระบาท

เลขานุการ
พระรังสรรค์ อนาลโย
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลคอหงส์
พระครูสันตยาภิยุต
วัดปทุมทราวาส

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
วัดน้ำขาวนอก

เลขานุการ
พระมิ่งศิษย์
วัดน้ำขาวนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจะนะ (๒๕๖๕)
พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
วัดน้ำขาวใน

เจ้าคณะตำบลจะนะ
พระครูสุศีลคุณาจาร (ประจวบ คมฺภีรโต)
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลชะแล้
พระครูสุพัฒนสมาจาร
วัดภูตบรรพต

เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ
พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
วัดผาสุกาวาส

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
วัดประดิษฐ์สโมสร

เจ้าคณะตำบลบ่อดาน
พระครูสังฆรักษ์ อำนาจ อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส

เจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
วัดพิกุลบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูสุธรรมวรประสาธน์ (เหียน )
วัดลำพดจินดาราม

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
วัดกอบกุลรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล
พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
วัดอมฤตวราราม

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
วัดจรณาราม

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน
พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
วัดควนพนางตุง

เลขานุการ
พระแสงอรุณ
วัดควนพนางตุง

เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์
พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
วัดภูผาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน
พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
วัดอุดมวราราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูสังฆรักษ์ สาวิทย์ อธิโชโต
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
วัดปัณณาราม

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๖๔)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (๒๕๖๔)
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ใช้เวลาคำนวน 12.45 วินาที

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๘ - พระสังฆาธิการ