Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan


 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)
  เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์ , เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง
  2022-08-05 10:41:48
 • พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ , อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
  2022-08-05 10:36:40
 • พระครูมนูญศีลสังวร (ถาวร สีลสํวโร)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ , เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด
  2022-07-24 04:14:35
 • พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  2022-07-24 04:00:23
 • พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อ กิตติมศักดิ์
  2022-07-24 02:48:53
 • พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล ป.ธ.๕)
  อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
  2022-07-24 02:41:09
 • พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
  , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
  2022-07-15 12:48:30
 • พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต ป.ธ.๔)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  2022-07-15 02:02:12

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook